Цивільне право

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ іІІ
ТЕМА 10: СТРОКИ І ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Семінарське заняття – 2 години
Ключові поняття: «строк», «термін», «присікальний строк», «гарантійний строк», «відкладальні строки», «скасувальні строки», «позовна давність», «спеціальна позовна давність», «зупинення перебігу позовної давності», «переривання перебігу позовної давності», «поновлення позовної давності», «непереборна сила».

П Л А Н
Поняття, значення і юридична природа строків (термінів) у цивільному праві.
Види цивільно-правових строків (термінів). Претензійні, присікальні, гарантійні строки.
Порядок визначення та обчислення строків (термінів).
Поняття позовної давності. Соціально-економічні передумови запровадження інституту позовної давності.
Право на позов в матеріальному та процесуальному розумінні.
Імперативність та диспозитивність у визначенні й застосуванні позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Тривалість позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність.
Початок перебігу позовної давності.
Зупинення, переривання та поновлення позовної давності.
Правові наслідки спливу позовної давності.
ЛІТЕРАТУРА
Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 1996.
· № 30.
· Ст. 141.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 2003.
· № 40
·44.
· Ст. 356.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 2002.
· № 21
·22.
· Ст.135.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.
· № 18, № 19
·20, № 21
·22.
· Ст. 144.
Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. в ред.Закону від // Відомості Верховної Ради України. – 1993.
· № 39.
· Ст. 383.
Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України.
· 1994.
· № 10.
· Ст.45.
Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.
· 432 с.
Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119
·142.
Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.
· 656 с.
Фокій Б. Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних // Право України.
· 2003.
· № 6.
· С. 109
·111.
Луць В. Строки і терміни в новому цивільному кодексі України // Юридична Україна.
· 2003.
· № 11.
· С. 3
·8.
Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за но-вим цивільним законодавством України // Право України.
· 2003.
· № 12.
· С. 40
·44.
Вахонєва Т. Порядок та особливості обчислення строків за новим цивільним законодавством // Право України.
· 2004.
· № 2.
· С. 21
·25.
Боровець В. Збільшення строку позовної давності - як це робиться // Галицькі контракти. Дебет-кредит.
· 2004.
· № 15.
· С. 21
· 22.
ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:
Завдання 1
Визначте співвідношення між поняттями «час», «строк», «термін», «давність».
Проаналізуйте з точки зору виробленої в науці цивільного права класифікації строків (термінів) правову природу строків (термінів), передбачених статтями 247, 256, 344, 446, 831, 1270, 1281 ЦК.
Проаналізуйте зміст наведених нижче понять і відшукайте у ЦК статті, в яких вони вживаються: «розумний строк», «негайно», «невизначений строк».
Здійсніть порівняльний аналіз визначення терміну вказівкою на подію, яка має неминуче статися (ч.2 ст. 252 ЦК), та вчинення правочину під умовою (ст. 212 ЦК). Наведіть приклади.

Завдання 2
Визначте, коли починається і закінчується перебіг строку в наступних випадках:
Строк позовної давності про вимогу вкладника про видачу вкладу, якщо договір було укладено 3.03.2009 р., а строк депозиту – 1 рік;
6-місячний строк для прийняття спадщини, якщо спадкодавець помер 21.01.2009 року о 13 годині;
Строк позовної давності про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я неповнолітній особі, якщо шкоду завдано 10.03.2004 року, особі виповнюється 18 років 10.05.2009 року.
Визначте початок перебігу та закінчення строку позовної давності за вимогою:
щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, стягнення неустойки за невиконання договору поставки товару між юридичними особами, якщо договір було укладено 12 грудня 2008 року, строк поставки встановлений 3 квартал 2009 року. Відповідь обґрунтуйте теоретичними положеннями.
щодо спростування недостовірної інформації, вилучення та знищення тиражу видання, відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заподіяної особі внаслідок надрукування недостовірної інформації про особу, якщо інформацію було надруковано 2 квітня 2005 року, особа дізналася про це 10 квітня 2005 року. Відповідь обґрунтуйте теоретичними положеннями.
щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної споживачу внаслідок продажу товару неналежної якості, якщо договір купівлі-продажу було укладено 1 квітня 2009 року, а дефекти було виявлено покупцем 1 травня 2009 року. Відповідь обґрунтуйте теоретичними положеннями.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:
Практичне заняття – 2 години
Завдання 3
17 квітня А. придбала в універмазі зимові чоботи. Через деякий час до неї в гості прийшла подруга і переконала її в тому, що чоботи такого фасону вже вийшли з моди і їй слід поміняти чоботи на іншу пару. 4 травня А. З’явилася в універмазі і попросила обміняти придбані чоботи на чоботи іншого фасону. Однак працівники універмагу відмовились це зробити, пославшись на пропуск А. встановленого Законом України «Про захист прав споживачів» 14-денного строку.
А. наполягала на своїх вимогах вказуючи на те, що: а) 26 квітня і 3 травня були вихідні дні; б) 1 і 2 травня були святкові дні; в) з 19 по 23 квітня вона була хвора, що підтверджується довідкою лікаря. Крім того, на думку А., не може йти мова про пропуск вказаного строку, оскільки його обчислення має починатися з настанням зимового періоду.
Проаналізуйте доводи сторін і вирішіть спір.
Завдання 4
За договором позики 1 липня 2001 року Коваленко отримав від Романова грошову суму, еквівалентну 1000 доларів США без визначення строку повернення. Через місяць позикодавець письмово зажадав повернення грошей, але їх не отримав, а 10 серпня того ж року Коваленко відбув у довгострокове відрядження. Переказом через систему «Вестерн-Юніон» 1 лютого 2003 року він повернув позикодавцю Ѕ частку позики, а решту обіцяв сплатити не пізніше 1 травня 2003 року. Після повернення із відрядження у грудні 2003 року боржника було включено до складу обмеженого військового контингенту Збройних сил України під егідою ООН і направлено в Косово. У вересні 2004 року Романов звернувся до суду з позовом про сплату залишку боргу. Районний суд позов не задовольнив у зв’язку із пропуском позовної давності. У скарзі на рішення суду позикодавець вважає, що строк позовної давності ним не пропущено, а суд припустився помилки.
Чи є підстави для задоволення скарги?
Завдання 5
Смирнов з вересня 2003 р. по жовтень 2004 р. будучи наймачем квартири, не платив за газ. Сплативши в жовтні 2004 р. гроші за спожитий газ, від сплати пені за прострочення відмовився. У червні 2005 р. міськгаз звернувся до суду з позовом про сплату Смирновим пені. Смирнов при розгляді справи позов не визнав і заявив, що до моменту звернення в суд з позовом минув строк позовної давності, встановлений для відшкодування неустойки.
Яке рішення повинен прийняти суд? Чи має право міськгаз у грудні 2006 р. звернутися до суду з позовом про сплату Смирновим неустойки у період з вересня по грудень 2003 р.?

Завдання 6
Підприємство «Меркурій» не поставило обладнання лікарні за договором поставки і добровільно виконати свої зобов’язання відмовилося, мотивуючи це тим, що вже пройшов строк позовної давності і зобов’язання виконувати не треба. Лікарня звернулася до суду, посилаючись на те, що сторони у договорі домовились не застосовувати строк позовної давності. Дайте визначення строку позовної давності. Чи повинен суд прийняти справу до розгляду? Проаналізуйте обставини і дайте обгрунтований висновок по справі.

Завдання 7
Громадянин Б. не повернув борг за договором позики. На вимогу громадянина А. про повернення боргу заперечував, що, вже пройшов строк позовної давності, якій за цим договором складає 1 рік. Громадянин А. подав позов у суд, вважаючи, що на ці вимоги позовна давність не розповсюджується, так як це встановлено у договорі. До яких вимог застосовується спеціальний строк позовної давності? На які вимоги строк позовної давності не розповсюджується? Зробить обгрунтований висновок по справі.

Завдання 8
5 березня 2002 р. між Л. та М. було укладено договір позики, за яким Л. повинен був повернути борг до 5 жовтня 2002 р., а у випадку прострочення
· сплатити неустойку в розмірі 20 % вартості боргу. У встановлений строк борг не було повернуто.
10 квітня 2003 р. М. направив Л. листа, в якому просив відстрочити сплату боргу до 10 липня 2003 р., на що Л. дав згоду. У червні 2003 р. М. було призвано на строкову військову службу в іншу область. Після демобілізації 12 вересня 2004 р. М. додому не повернувся і залишився на постійне місце проживання за місцем проходження служби. Дізнавшись від родичів адресу М., Л. направив 10 липня 2006 р. о 23.30 переказним листом позовну заяву в суд за місцем проживання М. Лист було отримано адресатом 20 липня 2006 р. У позові Л. просив стягнути з М. суму боргу і неустойку.
Суд відмовив у задоволенні позову на підставі пропуску позовної давності.
Дайте правову оцінку діям Л., М. та суду.

Завдання 9
У березні 2004 р. державне підприємство Укрекспорт склало договір перевезення з державною автотранспортною організацією з метою доставки у пункт призначення 30 т яблук. У квітні 2004 р. вантаж мав бути доставлений отримувачу, але був втрачений під час перевезення з вини автотранспортного підприємства.
Чи має право підприємство Укрекспорт вимагати від автотранспортної організації відшкодування шкоди, якщо звернеться до суду: а) у лютому 2005 р.; б) у вересні 2006 р.; в) у жовтні 2004 р.?

Завдання 10
20 червня 2003 р. між акціонерним товариством і приватним підприємством було укладено договір поставки, за яким АТ зобов’язувалося поставити продукцію в повній комплектності до 1 листопада 2003 р. Поставка, за умовами договору, здійснювалась окремими частинами комплекту. 28 серпня 2003 р. за однією з відправок було встановлено недостачу частини комплекту, про що було складено акт.
Приватне підприємство 11 жовтня 2006 р. звернулося з позовом до суду про відшкодування заподіяних йому збитків, оскільки акціонерне товариство не покрило встановленої недостачі і продукція була поставлена некомплектною.
У судовому засіданні АТ заперечувало проти позову за пропуском позовної давності, оскільки з моменту початку її перебігу минуло 3 роки і півтора місяця.
Вирішіть спір.

Завдання 11
15 липня 2001 року ТОВ «Торгівельна компанія «Гейзер» (далі – ТОВ «Гейзер») поставила ТОВ «Експорт-ЛТД» дві партії електричних водонагрівачів власного виробництва на суму 5200 гривень. Договір передбачав проведення оплати покупцем не пізніше 30 днів з дня передачі товару. Своєчасно взяті на себе зобов’язання ТОВ «Експорт-ЛТД» не виконало. Боржник неодноразово звертався до кредитора з проханням про відстрочення боргу, повернути водонагрівачі також не було змоги, тому що вони були вже реалізовані покупцям. 10 вересня 2004 року боржник перерахував суму боргу на поточний рахунок покупця. 20 вересня на роботу в ТОВ «Експорт-ЛТД» був прийнятий юрисконсульт, який пояснив ди­ректору, що платіж проведено після спливу строку позовної давності і є змога повернути його через суд як безпідставний. 26 вересня 2004 року ТОВ «Експорт-ЛТД» подало позов до Господарського суду Дніпропетровської області про повернення вказаної суми, посилаючись на те, що у момент виконання йому не було відомо про сплив позовної давності.
Яке правильне рішення суду?

Завдання 12
Леоненко 15 серпня 2004 року звернувся до суду з позовом про захист його честі та гідності і стягнення моральної шкоди у розмірі 10 000 грн. з видавництва «Блискавка», яке видало у січні 2001 року новий тираж роману «Балагур», в якому виведений образ Леоненко як зрадника. В позовній заяві він послався на рішення від 16.11.2000 р., яким було реабілітоване його чесне ім'я, а факти, наведені в романі, визнані такими, що не відповідають дійсності. Суд у позові відмовив у зв’язку з пропуском строку позовної давності.
Зробіть висновок у справі.

Завдання 13
Л. за проханням свого знайомого І. надав йому у тимчасове користування до першої вимоги свій автомобіль, оформивши 16 грудня 2003 р. відповідну довіреність. 10 травня 2004 р. Л. у письмовій формі звернувся до І. з вимогою повернути автомобіль, однак через 2 дні Л. у зв’язку з важкою хворобою помер.
Дружина Л. знала, що автомобіль її чоловікові не було повернуто, і ніяких дій у зв’язку з цим не вчиняла. 20 грудня 2007 року І. з власної ініціативи повернув автомобіль дружині Л., але через кілька днів заявив, що, оскільки дружиною Л. пропущено позовну давність, він повернув автомобіль помилково. На цій підставі звернувся з вимогою до дружини Л. передати йому автомобіль, інакше він витребує його через суд.
Дайте юридичну оцінку ситуації.

Завдання 14
У серпні 2000 р. Кравченка підвозив до роботи його друг Ткачов на особистому автомобілі. Але під час руху Ткачов не справився з керуванням і врізався у стовп, внаслідок чого Кравченко отримав тілесні ушкодження, які призвели до стійкої втрати працездатності. Кравченко був вимушений перейти на іншу, менш оплачувану роботу. Враховуючи приятельські відносини з Ткачовим, претензій на його адресу не робив.
У вересні 2004 р. Кравченко посварився з Ткачовим і звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, за весь час з моменту аварії.
Чи сплив строк позовної давності? Чи має право суд задовольнити вимогу Кравченка?

ТЕМА 11: ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ДОВІРЕНІСТЬ
Семінарське заняття-2 години
Ключові поняття: «представництво», «законне представництво», «договірне представництво», «договір доручення», «повноваження представника», «комерційне представництво», «довіреність», «передоручення».

П Л А Н
Поняття представництва та його юридична природа. Внутрішні та зовнішні відносини представництва.
Повноваження представника та їх юридичне закріплення.
Відмінність представництва у цивільному праві від діяльності посильного, посередника, рукоприкладача, комісіонера, а також від процесуаьного представництва.
Види представництва. Підстави виникнення представництва.
Представництво без повноважень та з перевищенням повноважень.
Поняття, види, форма та зміст довіреності. Строк чинності довіреності.
Передоручення.
Підстави припинення добровільного представництва. Наслідки скасування довіреності.
ЛІТЕРАТУРА
Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 1996.
· № 30.
· Ст. 141.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.
· № 40
·44.
· Ст. 356.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 2002.
· № 21
·22.
· Ст. 135.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.
· № 18, № 19
·20, № 21
·22.
· Ст. 144.
Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.
· 432 с.
Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119
·142.
Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.
· 656 с.
Бенедисюк И. Основания возникновения гражданских прав и обя-занностей. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей // Бухгалтерия.
· 2004.
· № 39.
· С. 74
·77.
Домбругова А. Представництво // Юридичний вісник України.
· 2003.
· № 22.
· С. 7.
Овдієнко Л. Цивільний кодекс.Глава 17 "Представництво" // Закон і бізнес.
· 2003.
· № 30.
· С. 12.
Сєверова Є. Представництво за Римським правом та його рецепція у новому цивільному кодексі України // Юридический вестник.
· 2003.
· № 3.
· С. 130
·134.
Шаповал Л. Представництво за довіреністю у цивільному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України.
· 2004.
·№ 7.
· С. 111
·117.
Механизм защиты субъективных гражданских прав: сб. науч. Тр. Под ред. В.В.Бутнева и др. – Ярославль: ЯрГУ, 1990.
· 163 с.
Гражданское право и способы его защиты: Сб. ст. под ред. О.А. Кра-савчикова и др. – Свердловск.: Сверд. юр. ин-ст, 1974.
· 190 с.
ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:
Завдання 1
Проаналізуйте позицію законодавця (ЦК і СК) і висловіть свою думку щодо правового статусу:
Батька, обмеженого у дієздатності;
неповнолітньої матері, яка:
а) перебуває у шлюбі; б) не перебуває у шлюбі;
як представників неповнолітньої дитини при укладенні майнових правочинів.

Завдання 2
Які з перелічених нижче варіантів відповідей містять достатню підставу для виникнення представництва і якого виду.
1) усиновлення;
2) договір доручення;
3) народження дитини;
4) усне прохання про виконання доручення;
5) довіреність;
6) призначення опікуном над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою.

Завдання 3
Проаналізуйте ст. 237, 1011, 636, 528 Цивільного кодексу України і визначте характерну ознаку, за якою відрізняються поняття:
1) представник і комісіонер;
2) представництво і договір на користь третьої особи;
3) представництво і виконання зобов'язання третьою особою.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Практичне заняття - 2 години
Завдання 4
М. звернулася за консультацією до адвоката щодо визначення власника автомобіля «Lexus», придбаного у гр. С за генеральною довіреністю її чоловіком Б. під час шлюбу.
М. стверджувала, що спірний автомобіль чоловік їй прилюдно подарував на 30-річчя під час святкування її дня народження в ресторані у присутності 30 гостей. На підтвердження цього факту вона представила фотографії автомобіля, оформленого як подарунок, а також відеозйомку дня народження, на якому чоловік заявляє про свій подарунок. Крім того, в технічному паспорті, оформленому на чоловіка, зазначено М., як особу, яка може керувати автомобілем. Все це на її думку свідчить, що вона є власником спірного автомобіля.
Б. заперечував проти позову та стверджував, що подарунок на день народження був жартом, так як генеральна довіреність на право розпорядження автомобілем не містить повноваження щодо дарування вказаного майна, а тільки передбачає можливість оплатного відчуження, що він і планує зробити найближчим часом. Тому дружина ніякого відношення до спірного автомобіля не має.
Чи є придбання автомобіля за генеральною довіреністю підставою виникнення права спільної сумісної власності подружжя?
Чи можна визнати недійсною генеральною довіреність в разі, якщо С. підтвердить факт продажу автомобілю?
Чи виникло право власності у М. відповідно до договору дарування автомобіля?
Чи може Б. без згоди дружини М. продати автомобіль? Хто є власником автомобілю? Дайте обґрунтовану відповідь по справі.

Завдання 5
Спільне підприємство у формі акціонерного товариства закритого типу звернулося з позовом у господарський суд до акціонерного комерційного банку про визнання недійсним кредитного договору. Справа неодноразово розглядалася у судових інстанціях.
У преамбулі кредитного договору було зазначено, що генеральний директор акціонерного товариства діяв на основі статуту товариства. Згідно з пунктом 6.2.12 даного статуту вирішення питання про укладення кредитного договору належить до компетенції правління товариства, причому за наявності одноголосного рішення всіх членів правління. Генеральний директор на укладення даного кредитного договору згоди правління не отримав. Подальшого схвалення договору також не було.
Суд вважав, що оскільки конкретно повноваження генерального директора у статуті АТ не визначені, то вони не можуть бути й перевищені, тобто дії директора не можуть бути розцінені як перевищення повноважень.
Оцініть доводи суду, вирішіть справу та аргументуйте рішення.

Завдання 6
У нотаріальну контору м. Києва звернувся громадянин Короленко з проханням засвідчити передоручення на підставі довіреності, яку він вже мав на автомобіль ВАЗ-2109. Нотаріус, перевіривши довіреність, відповів, що Короленко може зробити передоручення, оскільки в його довіреності є таке право, але залишити це право у довіреності, виданій в порядку передоручення, він не має права.
Короленко звернувся до адвоката. Уявіть, що ви той адвокат і дайте консультацію.

Завдання 7
Приватне акціонерне товариство «Колос» (далі - ПрАТ) звернулось до суду з позовом до агрофірми «Зоря» про визнання недійсним договору на поставку мінеральних добрив. В обґрунтуванні позову було зазначено, що керівник відділу маркетингу, який підписав договір, не мав повноважень діяти від імені ПрАТ. Суд виніс рішення про задоволення позову.
Як повинна бути вирішена ця справа? Як юридична особа здійснює свої цивільні права та обов’язки?

Завдання 8
Публічне акціонерне товариство (далі - ПуАТ), що виготовляло безалкогольні напої, 15 червня 2004 р. видало Апраксіну довіреність без зазначення строку дії для закупівлі у фермерських господарствах помідорів за ціною 2 грн за 1 кг. Апраскін здійснював закупівлю помідорів до жовтня 2004 р. У липні 2005 р. Апраскін здійснив закупівлю 10 т помідорів за ціною 1 грн 90 к., але ПуАТ відмовилося прийняти помідори і оплатити їхню вартість, мотивуючи свою відмову тим, що, по-перше, на цей час воно вже закупило помідори у інших виробників за значно нижчою ціною, та, по-друге, дія довіреності від 15.06.2004 р. припинилася, оскільки минуло більше одного року з моменту її видачі, а отже, Апраскін діяв без повноважень.
На яке питання теми розраховано це завдання. Вирішить справу.
Завдання 9
Злотов 1 лютого 2004 р. видав довіреність Потапенку строком на два місяці на продаж останнім телевізора ціною не менше ніж 10 мінімальних заробітних плат. Довіреність була посвідчена командиром військової частини, де Злотов працював водієм. Оскільки комісійний магазин відмовився прийняти телевізор на комісію, а покупця Потапенко не знайшов, він, не повідомивши свого довірителя, 10 травня того ж року видав довіреність (у порядку передоручення) у простій письмовій формі строком на шість місяців своєму синові. Останній продав телевізор, але за ціною, вдвічі меншою, ніж указана у першій довіреності. Злотов зажадав від Потапенка відповідної доплати або повернення телевізора, на що останній відповів, що всі претензії слід адресувати не йому, а його сину.
На яке питання теми розраховано це завдання? Вирішить справу.

Завдання 10
Котлов видав довіреність своїй дружині на отримання грошового вкладу у філії Ощадбанку. Після смерті Котлова його мати як спадкоємиця за законом першої черги подала позов до невістки про витребування в останньої отриманого нею грошового вкладу, оскільки він був внесений на ім'я Котлова ще до реєстрації шлюбу, а отже, входить до складу спадщини. Суд задовольнив позов. У апеляційній скарзі відповідачка, не погоджуючись із рішенням суду, вказала на те, що, оскільки її чоловік видав їй довіреність на отримання вкладу без будь-яких обмежень, вона набула право розпоряджатися грошима на свій розсуд і тому витратила їх на поховання чоловіка.
Розгляньте доводи сторін Як співвідносяться такі поняття як «повноваження» і «представництво»?
Завдання11
Єфремов, який працював у товаристві з обмеженою відповідальністю "Спецналагодження" (далі - ТОВ), відбуваючи в складі бригади в довгострокове відрядження, видав своєму колезі Василенку довіреність на отримання заробітної плати. Оскільки виїзд у відрядження не відбувся, фремов попросив Василенка повернути довіреність. У день видачі заробітної плати Єфремов дізнався, що його гроші касир видав по довіреності Василенку. Останній не заперечував цього, але пояснив, що повернути отримані гроші зараз він не може, бо витратив їх на придбання холодильника. Через деякий час Василенко звільнився з роботи за власним бажанням і потрапив до лікарні, що завадило йому повернути гроші. Єфремов звернувся з позовом до ТОВ про видачу йому заробітної плати на тій підставі, що наказ про його відрядження не був виданий, а бухгалтерія ТОВ знала або повинна була знати, що відрядження бригади було відкладене, тому касир не вправі була видавати його заробітну плату Василенку.
На яке питання теми розраховано це завдання? Вирішить справу.
Завдання12
Козлов придбав у Федоренка, який діяв на підставі довіреності Собка, автомобіль ВАЗ за 2 100 доларів США. Під час державної реєстрації автомобіля МРЕВ Дніпродзержинського УМВС встановлено, що номерні агрегати автомобіля підроблені, у зв'язку з чим у його реєстрації відмовлено.
Вважаючи, що договір купівлі-продажу автомобіля укладено внаслідок обману з боку Федоренка, Козлов заявив до нього позов і просив визнати згаданий договір недійсним, стягнути з відповідача вартість автомобіля та 10 000 грн. - в рахунок відшкодування моральної шкоди. Заперечуючи проти позову, Федоренко заявив, що він не знав про те, що номерні агрегати автомобіля підроблені, тому вважає винним Собка. Крім того, між ним (відповідачем) та ПрАТ «Аякс-сервіс» було укладено комісійний правочин для реалізації спірного автомобіля. Довідкою-рахунком, виданою ПрАТ «Аякс-сервіс» стверджується, що останнім продано Козлову автомобіль ВАЗ, тобто укладено між ними договір купівлі-продажу.
Чи обґрунтовані вимоги позивача?Як вирішити спір?

Завдання13
Після смерті Кузнецова А. П. його мати Кузнецова В. П., будучи спадкоємницею за законом, звернулася до Ощадбанку з заявою видати їй внесок в сумі 2000 гривень, який як вона знала, був зроблений її сином ще за життя.
В Ощадбанку з'ясувалося, що дійсно Кузнецов А. П. мав внесок, первісна сума якого складала 2000 гривень, а потім зросла до 3000 гривень. Однак зазначений внесок за довіреністю, отриманій від Кузнецова А. П. ще за життя останнього, був виданий Петровій Е. К. Заявниці роз'яснили, що вона повинна звернутися до Петрової як до представника покійного та потребувати від неї повернення отриманої суми. Петрова відмовилася повернути отримані гроші, пославшись на тс, що грошовий внесок був отриманий нею ще за життя довірителя за належним чином складеною та посвідченою довіреністю на отримання грошового внеску, крім того, вона проживала з Кузнецовим однією родиною та брала участь в збільшенні суми внеску своїми грошами, оскільки вони збирали гроші на будівництво кооперативної квартири. Зокрема, з суми 3000 гривень 1000 гривень є її особистими заощадженнями. Кузнецова з початку погодилася з доказами Петрової, але потім за порадою адвоката подала позов до суду про стягнення з Петрової повної суми внеску (3000 гривень), отриманого останньою за довіреністю померлого. Яке рішення повинен винести суд?

ТЕМА 12: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Семінарське заняття – 2 години
Ключові поняття: «умови цивільно-правової відповідальності», «форми цивільно-правової відповідальності», «шкода», «збитки», «вина», «протиправна поведінка», «непереборна сила», «випадок», «презумпція винуватості», «форс-мажор».
П Л А Н

Поняття цивільно-правової відповідальності як засобу захисту цивільних прав.
Особливості відповідальності в цивільному праві, її основні принципи й функції.
Види цивільно-правової відповідальності:
договірна та недоговірна відповідальність;
часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність;
повна, обмежена та підвищена відповідальність;
відповідальність у порядку регресу.
Умови цивільно-правової відповідальності:
Протиправна поведінка як умова цивільно-правової відповідальності.
Поняття й зміст шкоди у цивільному праві.
Причинний зв'язок між протиправною поведінкою і результатом, що наступив.
Вина правопорушника як умова цивільно-правової відповідальності. Поняття й форми вини в цивільному праві, їх значення. Випадки відповідальності незалежно від вини і за дії третіх осіб (за чужу вину) у цивільному праві.
Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань.
Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. Поняття й значення випадку і непереборної сили (форс-мажор).

ЛІТЕРАТУРА
Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 1996.
· № 30.
· Ст. 141.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.
· № 40
·44.
· Ст. 356.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 2002.
· № 21
·22.
· Ст. 135.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.
· № 18, № 19
·20, № 21
·22.
· Ст. 144.
Про захист прав споживачів. Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 1. -Ст. 1; з наступними змінами і доповненнями.
Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань. Закон України від 12 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№ 5. - Ст. 28; з наступними змінами і доповненнями.
Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.
· 432 с.
Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119
·142.
Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.
· 656 с.
ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:
Завдання 1
Визначте відмінності цивільно-правової відповідальності та кримінальної відповідальності.
Знайдіть у цивільному законодавстві норми, які передбачають цивільно-правову відповідальність за шкоду, завдану правомірними діями.
Що таке презумпція вини та презумпція невинуватості. Наведіть статті із ЦК України та інших нормативних актів, які відображають зазначені презумпції?
Знайдіть статті ЦК України, в яких говориться про застосування часткової, солідарної та субсидіарної відповідальності.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Практичне заняття – 2 години
Завдання 2
Скворцов був засуджений за розбійний напад на квартиру Кузнєцова до тривалого строку позбавлення волі з конфіскацією майна. Цивільний позов, заявлений Кузнєцовим в кримінальній справі, був залишений без розгляду. Кузнєцов пред’явив позов до Скворцова про відшкодування вартості викраденого, витрат на ремонт квартири і компенсації моральної шкоди.
В ході засідання Скворцов заявив, що витрати на ремонт квартири повинні відшкодовувати працівники міліції, які при його затриманні зламали двері та пошкодили меблі. Стосовно вартості викраденого слід мати на увазі, що велика частина майна була повернута Кузнєцову, хоч і втратила свій товарний вид. Стосовно компенсації моральної шкоди Скворцов вважав, що це додаткове покарання не передбачено Кримінальним кодексом і до нього не може бути застосоване, оскільки за вчинений злочин покарання йому вже призначено.
Чи є підстави для пред’явлення цивільного позову до Скворцова?
Завдання 3
Науково-дослідний інститут та книжковий магазин уклали з будівельно-монтажним управлінням (БМУ) правочин про оренду приміщень. При цьому НДІ орендував для своєї філії приміщення на 3-му поверсі, а магазин
· на 2-му поверсі. Незважаючи на неодноразові вимоги інституту, БМУ не виконало свого зобов’язання щодо ремонту системи опалення у приміщеннях, які займав інститут. З настанням холодів інститут зробив для своїх приміщень автономну систему опалення. Одного дня трубопровід потік і склад книг, що знаходився поверхом нижче, був затоплений. Магазин звернувся до суду з позовом до інституту про стягнення 750 грн. вартості книг та 230 грн. прибутку, не отриманого магазином від комісійного продажу кооперативних плакатів та календарів, а також 1000 грн. моральної шкоди, завданої магазину та його працівникам.
При розгляді справи у господарському суді, інститут заявив, що він не може бути відповідачем у справі, оскільки шкоду було заподіяно з вини БМУ, яке не забезпечило опалення приміщень інституту і тим самим примусило його зробити автономну систему опалення. Якби БМУ виконало свої договірні зобов’язання, ніякого затоплення і заподіяння шкоди не було б.
Визначте вид цивільно-правової відповідальності та умови її виникнення. Хто повинен нести відповідальність у даному випадку?
Завдання 4
К. здав на комбінат побутового обслуговування до відділу дрібного ремонту 2 костюми, вартість роботи 24 грн. І вона була зроблена згідно з угодою за 3 дні, але по костюми К. прийшов тільки через 6 днів, вважаючи, що своєчасно костюми не будуть готовими. Незадовго до його приходу костюми К. та інші речі були вкрадені з комбінату. Комбінат відмовився відшкодовувати вартість костюмів, посилаючись на те, що К. прострочив отримання відремонтованих костюмів. Крім того, було встановлено, що вини комбінату у пропажі речей не було. Гадаючи, що комбінат несе відповідальність за незбереження зданих у ремонт речей незалежно від вини, К. звернувся з позовом до суду про стягнення вартості втрачених костюмів.
Який вид цивільно-правової відповідальності настає у зв’язку з втратою майна К.? Чи має значення прострочка в отриманні костюмів для виникнення відповідальності комбінату побутового обслуговування? Чи повинен комбінат відшкодувати вартість втрачених костюмів?
Завдання 5
Під час гасіння пожежі, що виникла на 7-му поверсі у квартирі К., вода потрапила до квартири С., що знаходилась поверхом нижче. Наслідком було пошкодження штукатурки, шпалер, меблів та ін. Майну С., що не було застраховано, завдано шкоди на 1500 грн. Розслідування встановило, що пожежа виникла через загоряння телевізора, причому вини К. у порушенні правил використання телевізора не встановлено. С. звернувся до суду з позовом до управління пожежної безпеки про стягнення заподіяної йому шкоди. Він гадав, що відповідальність за шкоду повинні нести пожежники, які некваліфіковано гасили пожежу. Чи може позов бути задоволений?

Завдання 6
Проходячи повз магазин, К. знепритомніла. Падаючи, вона сумкою розбила вітрину. Магазин вимагав відшкодувати завдану шкоду, вартість вітрини, а також збитки, яких зазнав магазин, не функціонуючи протягом 3 годин.
Чи є підстави для настання цивільно-правової відповідальності?
Завдання 7
Приватне акціонерне товариство пред’явило позов до кооперативу про стягнення неустойки за недопоставку рідкого скла. Кооператив не заперечував факту невиконання договірних зобов’язань, однак просив звільнити його від відповідальності, оскільки його партнери, в свою чергу, не поставили йому необхідного для виробництва скла силікату натрію.
При розгляді справи господарський суд встановив, що основні виробники силікату натрію були визнані банкрутами і припинили свою діяльність. Тому кооператив був позбавлений можливості придбати необхідну сировину для виготовлення скла в обсязі, передбаченому договором між ПАТ і кооперативом. Враховуючи цю обставину, господарський суд відмовив ПАТ у задоволенні позовних вимог
Чи правильне рішення виніс господарський суд?
Завдання 8
Між рибоконсервним заводом і торговим домом був укладений договір поставки рибних консервів. Рибоконсервний завод протягом двох осінніх місяців не виконував зобов’язання щодо поставки рибних консервів торговому дому, в зв’язку з чим заводу було пред’явлено вимогу щодо сплати неустойки.
У господарському суді завод пояснив, що непоставка консервів була викликана невиконанням зобов’язань його власних постачальників
· риболовецьких колгоспів, вимушених через штормову погоду на тривалий час припинити рибний лов. Торговий дім не визнав доводи відповідача переконливими, вважаючи, що вони можуть мати значення у спорах між заводом та колгоспами, але не при розгляді позову, пред’явленого торговим будинком до заводу.
Яка Ваша думка з цього питання?
Завдання 9
Баженов, Солодов і неповнолітній Шабан були засуджені за здійснення ряду крадіжок майна громадян. Розглянувши позов потерпілих про відшкодування шкоди, заподіяної крадіями, районний суд виніс рішення про стягнення всієї суми з Баженова, оскільки за матеріалами кримінальної справи він спроможний його забезпечити. Баженов таке рішення оскаржив і просив притягнути до відшкодування шкоди своїх співучасників.
В ухвалі колегії по цивільних справах апеляційного суду зверталась увага на те, що в інтересах потерпілих доцільно притягти до відшкодування шкоди всіх співучасників. Проти такої позиції заперечувала мати Шабана, яка виховувала сина одна і якого Баженов заставив брати участь у злочинах. Крім цього, вона просила врахувати і те, що в її сина є батько, який вихованням сина не займався, аліментів не платив, але матеріально добре забезпечений,
Які підстави і характер цивільних правовідносин, що виникли в описаній ситуації? Зробіть аналіз зобов'язальних відносин. Хто і в якій мірі повинен відшкодувати заподіяну крадіями шкоду?

ТЕМА 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Ключові поняття: речове право, власність, право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, спільна власність, право спільної сумісної власності, право спільної часткової власності, знахідка, скарб, безхазяйне майно, конфіскація, реквізиція, приватизація, незаконний добросовісний набувач, незаконний недобросовісний набувач.
Семінарське заняття - 2 години
П Л А Н
Загальна характеристика речового права.
Поняття власності і права власності. Власність як економічна, правова, соціальна категорія. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні.
Співвідношення видів права власності з формами власності. Види права власності за ЦК (об’єкти, суб’єкти, здійснення, підстави виникнення та припинення):
право приватної власності;
право державної власності;
право комунальної власності.
Способи набуття та припинення права власності.
Зміст права власності:
а) право володіння
б) право користування
в) право розпорядження.
Момент виникнення права власності.
Межі здійснення права власності.
Поняття і види спільної власності. Об’єкти і суб’єкти права спільної власності.
Здійснення права спільної власності.
Право спільної сумісної власності: підстави виникнення та особливості здійснення.
ЛІТЕРАТУРА
Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 1996.
· № 30.
· Ст. 141.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 2003.
· № 40
·44.
· Ст. 356.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 2002 .
· № 21
·22.
· Ст. 135.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.
· № 18, № 19
·20, № 21
·22.
· Ст. 144.
Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993.
· № 39.
· Ст. 383.
Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р.
· Відомості Верховної Ради України.
· 1992.
· № 35.
· С.517.
Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України вiд 17.11.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010.
· № 1.
· Ст. 2.
Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного суду України від 04.10.1991 № 7.
Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного суду України від 22.12.1995 № 20.
Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Верховного Суду України вiд 21.12.2007 № 11.// Вісник Верховного суду України - 2008 р.- № 1 - стор. 5.
Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.
· 432 с.
Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119
·142.
Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.
· 656 с.
Рум'янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України.
· 2004.
· № 5.
· С. 38
·40
Стасюк Р. Цивільно-правові засоби захисту права власності // Юри-дична Україна.
· 2003.
· № 9.
· С. 67
·74
Скловский К.И. Собственность в гражданском праве.
· М.: Дело.,
· 1999.
· 511 с.
Собственность: право и свобода.
· М.: 1992.
· 127 с.

Практичне заняття – 2 години
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1
Публічне акціонерне товариство «Хлібороб» закупило в радгоспі дві тонни насінної картоплі, повністю за неї розплатившись. Оскільки закупівля картоплі відбувалася зимою, сторони домовилися до весни залишити картоплю в радгоспі, щоб не підморозити насінний матеріал при транспортуванні. Однак навесні, внаслідок небувалого в тутешніх місцях паводка, склад, у якому зберігалася насінна картопля, у тому числі й закуплена акціонерним товариством, виявилася затопленою водою, а картопля стала непридатною для садіння.
На кого покладається ризик випадкової загибелі речі? Як вирішити справу?
Завдання 2
Радехівський цукровий завод направив на адресу Харківської кондитерської фабрики два вагони цукру. В результаті залізничної катастрофи 40 тонн цукру стали непридатними. Фабрика звернулася з претензією до заводу про повернення частини коштів, які вона передоплатою перерахувала, і одержала відмову. У відповіді на претензію вказувалось, що завод свої зобов'язання виконав повністю, а одержані кошти вже використані. Директор фабрики дав вказівку юрисконсульту підготувати і направити в господарський суд позов до заводу. Як необхідно вирішити справу?

Завдання 3
Будинок належав на праві спільної часткової власності громадянам К. та М. Громадянин К. продав свою частку громадянинові С. Співвласник М. подав позов до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним, тому що К. порушив правила про переважне право купівлі-продажу частки співвласниками, передбачене ст. 362 ЦК. Заперечуючи проти позову, К. зазначав, що в такому разі він взагалі відмовляється відчужувати свою частку.
Яке рішення має прийняти суд?
Завдання 4
Громадянці Т. на праві приватної власності належало 4/5 будинку, а 1/5 належала громадянинові С. За договором міни громадянка Т. передала громадянинові К. свою частину. Громадянин С. звернувся з позовом до суду про визнання договору міни недійсним, враховуючи своє переважне право придбання частки у праві спільної власності згідно зі ст. 362 ЦК України.
Як слід вирішити справу?

Завдання 5
Після смерті батьків до їх трьох повнолітніх дітей, які проживали окремо, перейшов у спадок житловий будинок у рівних частках. Двоє спадкоємців бажали продати будинок, а виручену суму розподілити між собою, один із спадкоємців згоди на продаж будинку не дав і заявив, що хоче використовувати свою частку в будинку для проживання.
Оскільки згоди між спадкоємцями досягнуто не було, двоє з них подали позов до спадкоємця, який заперечував проти продажу з вимогою зобов’язати його не чинити перешкод у продажі. Вирішіть спір.

Завдання 6
Рішенням ради народних депутатів громадянці П. було виділено земельну ділянку під будівництво житлового будинку. За усною домовленістю між П. і сім’єю її брата К. будинок зводився спільними зусиллями для спільного проживання П. і сім’ї К. Після завершення будівництва П. відмовилася впустити сім’ю брата в будинок.
К. звернувся до суду з вимогою визнати за ним і його сім’єю право власності на половину будинку і зобов’язати П. не чинити перешкод у користуванні належною йому часткою. Вирішіть спір.
Завдання 7
До реєстрації шлюбу подружжя уклало між собою шлюбний контракт, згідно з яким набуте кожним з них майно під час шлюбу є роздільною власністю.
За період шлюбу чоловік
· приватний підприємець
· купив автомобіль, який використовував у підприємницькій діяльності, збудував дачний будинок. Дружина не працювала, оскільки була зайнята доглядом за дитиною.
Через 3 роки шлюб було розірвано. Дитина залишилася проживати з матір’ю.
Чиєю власністю є автомобіль і дачний будинок.
Завдання 8
Подружжя Куликових та їх неповнолітня дочка приватизували 2-кімнатну квартиру. Який правовий режим цієї квартири? Хто є її власником? Який порядок користування цією власністю? Розкрийте поняття цього виду власності.
Завдання 9
Громадянин Я. пред’явив позов до Н. про поділ будинку. Позивач зазначав, що під час шлюбу з відповідачкою вони побудували будинок, який є їх спільною сумісною власністю, тому просив визнати за ним право власності на 1/2 будинку.
Заперечуючи проти позову, Н. пояснювала, що під час будівництва будинку вона з Я. не проживала і фактично вони припинили шлюбні відносини.
Проаналізуйте ситуацію. Чиєю власністю є будинок?

ТЕМА 14. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. ВОЛОДІННЯ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

Ключові поняття: віндикаційний позов, негаторний позов, емфітевзис, сервітут, суперфіцій, житловий будинок, домоволодіння, самовільне будівництво.
Семінарське заняття - 2 години
П Л А Н
Способи захисту права власності (загальна характеристика та класифікація):
віндикація та її межі. Випадки задоволення позову про витребування майна;
вимоги про усунення правопорушень, не пов’язаних з позбавленням володіння (негаторний позов);
виключення майна з акта опису (звільнення від арешту) як спосіб захисту права власності;
інші способи захисту права власності;
Органи, які здійснюють захист права власності.
Речові права:
а) сервітути;
б) емфітевзис;
в) суперфіцій;
д) інші речові права.
Житловий будинок як об’єкт права приватної власності:
а) юридичні факти, які є підставою виникнення права приватної власності на житловий будинок;
б) «житловий будинок», «домоволодіння»: співвідношення понять;
в) самовільне будівництво та його наслідки.
5. Земельна ділянка як об’єкт права приватної власності
ЛІТЕРАТУРА
Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 1996.
· № 30.
· Ст. 141.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 2003.
· № 40
·44.
· Ст. 356.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.
· 2002 .
· № 21
·22.
· Ст. 135.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.
· № 18, № 19
·20, № 21
·22.
· Ст. 144.
Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993.
· № 39.
· Ст. 383.
Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р.
· Відомості Верховної Ради України.
· 1992.
· № 35.
· С.517.
Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України вiд 17.11.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010.
· № 1.
· Ст. 2.
Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного суду України від 04.10.1991 № 7.
Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного суду України від 22.12.1995 № 20.
Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.
· 432 с.
Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119
·142.
Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.
· 656 с.
Рум'янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України.
· 2004.
· № 5.
· С. 38
·40
Стасюк Р. Цивільно-правові засоби захисту права власності // Юридична Україна.
· 2003.
· № 9.
· С. 67
·74
Скловский К.И. Собственность в гражданском праве.
· М.: Дело.,
· 1999.
· 511 с.
Практичне заняття – 2 години
Завдання 1
Громадянка Р. знайшла на зупинці трамвая мобільний телефон. Вона залишила на зупинці оголошення про знахідку, але власник не з’явився. Через рік їй зателефонував громадянин М., який вимагав повернути йому втрачений телефон. Громадянка. Р. відмовилася це зробити, оскільки вважала телефон своєю власністю і підключилася на контракт для використання його за призначенням.
Як може захистити свої права гр. М.? Чи може бути його позов задоволений?
Завдання 2
К. передав Р. власний автомобіль в оренду строком на 6 місяців. Після закінчення 6-місячного строку Р. відмовився повернути автомобіль.
Який спосіб захисту права власності слід застосувати?Що буде правовою підставою звернення К. із заявою до суду?
Задача 3
23.07.2004 ПАТ «Т» пред'явило позов до ТОВ «А» та спеціалізованого державного підприємства «Укрспец'юст» про визнання недійсними прилюдних торгів та свідоцтва про право власності.
Позовні вимоги обґрунтовувалися тим, що при проведенні прилюдних торгів спеціалізованим державним підприємством «Укрспец'юст» були порушені вимоги закону, оскільки на час їх проведення вже був укладений з Н-ською державною податковою інспекцією договір про розстрочення боргів і таким чином підстави для звернення стягнення на майно відпали.
Товариство з обмеженою відповідальністю «А» позов не визнало з тих мотивів, що воно є добросовісним набувачем майна, проданого з прилюдних торгів. Спеціалізоване державне підприємство «Укрспец'юст» позов не визнало, вказуючи на те, що воно не може бути стороною у справі тому, що прилюдні торги проводились за заявою державного виконавця на підставі судового рішення.
Надайте правову оцінку ситуації.
Завдання 4
У районний відділ внутрішніх справ надійшла заява від Борійчук, у якій вона просила розшукати вкрадені в неї вночі свиню і корову. У процесі розслідування крадіжки слідчий з’ясував, що корова була невідомими особами була продана Гавору, який її зарізав. Ні свині, ні злодіїв виявити не вдалося. Борійчук подала в суд позов до Гавора про повернення корови і до сільської ради народних депутатів про відшкодування вартості свині.
Як необхідно вирішити цивільно-правові питання захисту прав громадянки Борійчук?

Завдання 5
К. звернулася в суд з позовом до Н. про повернення належного їй годинника. Позивачка посилалася на те, що Н. знайшов загублений нею годинник і відмовляється його повернути. Відповідач не визнавав позову, категорично заперечуючи факт знахідки.
Яким може бути рішення суду? Дайте правову оцінку ситуації. Чи зміниться рішення суду, якщо:
а) Н. купив годинник у комісійному магазині;
б) годинник був подарований Н. його товаришем;
в) К. здала годинник у ремонтну майстерню і не забрала його. Ремонтна майстерня через півроку реалізувала годинник через комісійний магазин?.

Завдання 6
С., майно якої було конфісковано згідно з вироком суду, звернулася з позовом в інтересах своєї неповнолітньої дочки про звільнення з-під арешту належних їй золотих виробів, подарованих бабусею, а також грошових сум, накопичених за рахунок отриманих на дочку аліментів. Суд відмовив С. у прийнятті заяви на тій підставі, що зазначені кошти одержані за рахунок доходів С.
Вирішіть справу. Проаналізуйте постанову пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про виключення майна з опису».
Завдання 7
Гр. Кірієнко збудував житловий будинок з відхиленням від проекту. Площа будинку складала 160 кв. м. (за проектом - 90 кв. м.). На відведеній земельній ділянці Кірієнко збудував теплицю і гараж, які проектом не передбачалися. Комісія селищної Ради відмовилася прийняти будинок в експлуатацію і постановила привести споруду у відповідність із проектом. Кірієнко заперечував проти такого рішення і звернувся до суду з вимогою про усунення перешкод в користуванні об'єктом власності.
Завдання 8
Кузьменко, який є власником двокімнатної квартири на четвертому поверсі, почав будувати додатковий балкон. Арчєньєва, яка мешкала поверхом нижче звернулась до Кузьменко з вимогою припинити будівництво, оскільки такий балкон буде створювати тінь для її квартири, яка і без того більшість світового дня знаходиться у тіні, що є причиною сирості у кімнатах. Кузьменко відмовився припиняти будівництво, оскільки він отримав всі документи, що дозволяли йому будівництво балкону.
Як цю справу повинен вирішити суд?

Завдання 9
Біля 9-ти поверхового жилого будинку ТОВ «М» збудувало супермаркет (тильна сторона якого була навпроти житлового будинку), та розважальний центр. Мешканці житлового будинку неодноразово скаржилися директору магазину на постійний шум від здійснення розвантаження товару, сигналів вантажних машин, музику та інші шуми, що поширюються з розважального центру. Крім того, вантажні машини, яким важко здійснювати маневри на вузькій дорозі біля тилу магазину, стали їздити по зеленим насадженням біля будинку. Директор магазину на скарги не звертав увагу. Семенко, який мешкав у цьому будинку, вирішив продати квартиру у такому незручному будинку, але виявилося, що за ту ціну, за яку він придбав пів року назад свою квартиру, тепер він не може її продати, бо сусідство з супермаркетом та розважальним центром небажане не тільки для нього, а й для покупців. Семенко звернувся до суду з вимогою компенсувати за рахунок ТОВ «М» знижену вартість його квартири.
Як цю справу повинен вирішити суд? Чи є підстави для подання позову про усунення перешкод у здійсненні права власності?

13PAGE 15


13PAGE 14515
Заголовок 1 Заголовок 4 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 15700695
    Размер файла: 181 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий