Методичка (денна) цивільне право

Харківський економіко-правовий університет
Кафедра цивільного права та цивільного процесу


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ
для практичних занять і самостійних робіт
з дисципліни „Цивільне право”


для освітньо-кваліфікаційного рівня
БАКАЛАВР за напрямком 0601 «Право»
для денної форми навчання


Харків 2004
Рекомендовано до видання Методичною радою Національного університету внутрішніх справ 25 червня 2004 р. (протокол №_6_ )
Обговорено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін «_5_» червня 2004 р. (протокол №_22_ )


Цивільне право. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійних робіт. Упорядники: Кройтор В.А., Шишка Р.Б., Підопригора О.О., Запорожец А.М., Чалий Ю.І., Смотров О.І., Піхурець О.В., Мічурін Є.О., Зайцев О.Л., Літвінова О.В., Самойлов М.О., Сліпченко С.О., Батожська О.В., Павленко А.В., Фролов М.М., Головко В.В., Брунь А.Г., Селіванов М.В., Венедиктова І.В., Довбій С.П., Бойко Р.В., Загородній С.А., Горобець Н.А., Шишка О.Р.- Х. НУВС, 2004.-120 с.
Відповідальні за випуск: к.ю.н. Зайцев О.Л. (розділ I-IY), к.ю.н. Мічурін Є.О. (розділ Y-YI).

Рецензент: завідуючий кафедрою цивільного права № 2 Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, канд. юрид. наук, доцент Яроцький В.Л.© Національний університет внутрішніх справ, 2004.
Загальні методичні вказівки
Цивільне право займає одне з провідних місць серед інших приватноправових галузей права, оскільки воно покликане захищати свободу осіб, право приватної власності, гарантувати мінімальне втручання держави і її органів у приватні правовідносини. За допомогою цивільно-правових норм здійснюється регулювання та захист широкого спектру суспільно-економічних відносин, серед яких найважливіше місце посідають: особисті права і свободи осіб; право приватної власності; договірне право; зобов’язання, що виникають із заподіяння шкоди; спадкове правонаступництво й інші. Створення соціально-орієнтованої економіки, дійсне спрямування зусиль держави на задоволення потреб споживача, забезпечення умов для розвитку підприємництва, ділової і творчої ініціативи, розбудова правового суспільства, де людина з гідністю буде почувати себе незалежною, – ось ці напрямки, в реалізації яких цивільне право відіграє суттєву роль.
Цивільне право є однією з найбільших та найскладніших галузей права. Складнощі його вивчення пояснюються великим обсягом навчального матеріалу, складністю теоретичних категорій, мінливістю та суперечливістю законодавчих актів.
Практичні заняття з цивільного права – це форма аудиторних занять, яка передбачає різноманітні варіанти демонстрації курсантами та студентами рівня засвоєння лекційного матеріалу, знань, що були здобуті при самостійному опрацюванні наукової та періодичної літератури, нормативних актів, судової та господарської практики та інших джерел.
Метою практичних занять є: по-перше, перевірка рівня засвоєння програмного матеріалу студентами; по-друге, це форма активної участі студентів у процесі отримання знань та навичок у сфері професійної підготовки юриста-правознавця та, зокрема, розв’язання по суті цивільних справ.
Формами практичних занять можуть бути: семінарські заняття, колоквіуми, що проходять у вигляді опитування викладачем всіх студентів групи за темою семінарського заняття; практичні заняття, на яких заслуховуються письмові рішення за матеріалами наданих студентам фабул цивілістичних завдань; виконання контрольних письмових робіт, що проводяться під час заняття; тестування й інші форми контролю. Крім того, практичні заняття відбуваються у формі заслуховування та обговорення (дискусії) окремих питань теми чи доповідей студентів для більш детального та повного засвоєння матеріалу, що має практичне значення.
Головну увагу на практичних заняттях з цивільного права слід приділяти наданню студентам методичної допомоги у засвоєнні питань курсу; виробленні у них навичок самостійного пошуку та використання нормативних актів, що регулюють цивільно-правові відносини; вмінню складати цивільно-процесуальні документи; навчати їх правильно розуміти зміст цивільних законів та застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних життєвих ситуацій. Такі життєві ситуації складають зміст завдань для практичних занять, що мають у своїй основі фабули розглянутих загальними та господарськими судами справ, які використані для засвоєння тих чи інших питань курсу.
Пропущені практичні заняття повинні бути відпрацьовані викладачу, який веде практичні заняття, лектору або викладачу, що чергує на кафедрі. Відпрацювання може відбуватися наступними способами:
1) усно, під час чергування викладача на кафедрі;
2) письмово, в робочому зошиті, у вигляді відповіді на запитання пропущеної теми;
3) шляхом написання реферату на пропущену тему.
Для правильного і повного вирішення завдань студенти повинні: по-перше, ознайомитися з методичними вказівками до кожної теми, по-друге, вивчити рекомендовані нормативні акти і літературу і, по-третє, перевірити опанування теми за питаннями для самоконтролю. Після цього студенти повинні розібратися з умовами завдання, з'ясувати юридичне значення кожного наведеного у завданні факту, проаналізувати взаємовідносини сторін, позиції суду, прокурора або адвоката, продумати відповіді на поставлені питання, змоделювати контраргументи. Слід мати на увазі, що в деяких завданнях передбачена можливість двох або більше рішень шляхом самостійного внесення змін і доповнень у фактичні обставини справи.
Своє рішення студенти повинні викласти у спеціально відведеному для цього конспекті (робочому зошиті) письмово (бажано кожне рішення розміщати на новому аркуші) з зазначенням номеру теми та завдання. Оформлення рішення повинно відповідати формальним вимогам, що містяться зокрема у Постанові Пленуму Верховного суду України №11 від 29 грудня 1976 р. „Про судове рішення”.
Рішення практичного завдання повинно бути повним, ясним, чітким та не повинно мати зайвої деталізації, яка не має правового значення у даній справі.
В описовій частині практичного рішення необхідно, зокрема, вказати зміст і підстави позовних вимог; внесені зміни підстав, предмета, розміру позовних вимог; чи визнає відповідач позов; якщо визнає – повністю або частково; в разі заперечень – у чому суть заперечень проти позову; зміст пояснень прокурора, заявників, заінтересованих і третіх осіб; пояснення (висновки) органів, організацій або громадян, які захищають в силу закону права інших осіб.
Мотивувальна частина практичного рішення повинна містити встановлені студентами обставини, які мають значення для справи, їх юридичну оцінку, а також оцінку всіх доказів, розрахунки, з яких сторони виходили при задоволенні грошових та інших майнових вимог. Якщо студент вважає за необхідне вийти за межі фабули практичного завдання, він зобов’язаний це мотивувати.
Мотивувальна частина кожного практичного рішення повинна обов’язково містити посилання на закон та інші нормативні акти матеріального права, а у відповідних випадках – на норми Конституції України, на підставі яких визначено права і обов’язки сторін у спірних правовідносинах, а в необхідних випадках – також на керівні постанови Пленуму Верховного суду України чи Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства при вирішенні цивільних справ. Практичне рішення у разі необхідності можливо мотивувати за допомогою доктрини цивільного права та тлумачень норм права, що містяться в підручниках, посібниках, періодичних виданнях, матеріалах лекційного курсу.
Резолютивна частина практичного рішення повинна мати вичерпні, чіткі, безумовні, логічно узгоджені висновки і такі, що випливають з встановлених фактичних обставин по суті розглянутого завдання. В ній, зокрема, має бути зазначено:
а) повністю чи частково задоволено позовні вимоги або в позові відмовлено;
б) які саме права позивача визнано або поновлено, розмір грошових сум чи перелік майна, присуджених стороні;
в) вартість майна, яке належить стягнути з відповідача, якщо при виконанні рішення присудженого майна у наявності не буде;
г) які конкретно дії і на чию користь відповідач повинен вчинити або яким іншим передбаченим законом способом підлягає захисту порушене право;
д) в яких межах допускається негайне виконання рішення, коли суд зобов’язаний або вправі його допустити.
Слід звернути увагу студентів на те, що вони вправі за своєю ініціативою з метою необхідності більш повного аналізу умов завдання та для захисту прав і охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб, про яких йдеться в фабулі завдання, вийти за межі умов завдання, коли ці межі прямо не визначено питаннями до завдання.

ПРИКЛАД ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ
Завдання
Губенко видала довіреність Шумко і Кирилко на отримання грошових вкладів у відділеннях Ощадного банку міста Харкова. Незабаром вона померла. Її сестри пред’явили позов про визнання довіреностей недійсними і стягнення одержаних Шумко і Кирилко сум, вказавши, що Губенко в момент оформлення довіреності внаслідок хворобливого стану не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними. Суд позов не задовольнив, тому що, як встановила судово-психіатрична експертиза, Губенко розуміла значення своїх дій і могла керувати ними в момент видачі довіреності.
Яке рішення повинен прийняти суддя? Чи може суд визнати довіреність недійсною? Які наслідки смерті громадянина, що видав довіреність?
виРішення
Аналіз умов завдання дає підстави визначити, що для його вирішення потрібно знати теми „Правочини”, „Представництво” „Довіреність” „Спадкування”, і, насамперед, розглянути питання щодо визнання правочину недійсним.
Описова частина. Змістом позовної заяви спадкоємців Губенко є визнання недійсними довіреностей свого спадкодавця і стягнення одержаними за ними Шумко і Кирилко у відділеннях ощадного банку грошей. Підставою позовних вимог був значений хворобливий стан Губенко, завдяки чому вона не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними. Відповідачки позов не визнали, оскільки Губенко розуміла значення своїх дій і могла керувати ними.
Мотивувальна частина. Для рішення цього завдання мають значення наступні обставини: правова підстава, за якою Губенко видала Шумко і Кирилко довіреність; час отримання грошей в ощадному банку; розмір отриманих коштів. Оскільки більшість фактичних обставин правовідносин, які відбулися, нам невідомі, можемо передбачити декілька варіантів рішень:
- в першому варіанті рішення ми виходимо з того, що між Губенко та Шумко і Кирилко виникли відносини з представництва, передбачені п. 1 ст.237 Цивільного кодексу України (надалі ЦК України), за яким Шумко і Кирилко зобов’язались або мали право вчинити правочин (отримати гроші в ощадному банку) від імені Губенко. Представництво ґрунтувалось на підставі договору доручення, укладеного в усній формі (ст.1000 ЦК України) та довіреностей, які у відповідності до п. 3 ст. 244 ЦК України Губенко видала Шумко і Кирилко. Ст. 239 ЦК України не передбачає можливості виникнення прав та обов’язків за правочином у представників, тому отримані гроші повинні бути повернені Шумко і Кирилко, спадкоємцям Губенко, оскільки, у відповідності до ст. 1216 ЦК України, до них перейшли всі майнові права та обов’язки померлого, як до універсальних правонаступників, не залежно від того, коли вони виникли, до смерті спадкодавця або після його смерті, якщо вони не припинилися смертю спадкодавця.
- в другому варіанті рішення виходить за межі заперечення позову, але має право на існування, оскільки істотно змінює результат рішення. Можливо, що Губенко видала довіреності Шумко і Кирилко не на підставі представництва, а за іншими правочинами. Наприклад, мав місце договір дарування в усній формі на суму, яка не перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що передбачається ст. 719 ЦК України. Або у формі довіреності могли бути здійснені розрахунки за усними оплатними договорами (купівлі-продажу, найму, підряду й інші). Зрозуміло, що у цьому випадку представництво за довіреністю є удаваним правочином, оскільки він укладений сторонами тільки для приховання іншого правочину (дарування, купівлі-продажу чи інших) і для спрощення отримання коштів в ощадному банку. Ст. 235 ЦК України правовим наслідком удаваного правочину передбачає застосування до сторін правил того правочину, який вони насправді вчинили. Тому право на отримані кошти виникає у Шумко і Кирилко, якщо вони встигли отримати кошти до часу смерті Губенко, та у сестер Губенко, якщо Шумко і Кирилко не встигли отримати кошти до смерті Губенко, оскільки обов’язок сплати за невиконаними договорами спадкодавця буде покладений на спадкоємців (сестер Губенко), що передбачено ст. 1218 ЦК України.
Резолютивна частина. Виходячи з встановлених фактичних обставин, можна дійти наступних висновків по суті розглянутого завдання. В першому випадку цивільний позов сестер Губенко підлягає задоволенню повністю, якщо буде встановлено, що між сторонами виникли відносини з представництва, передбачені п. 1 ст. 237 ЦК України, а отримані гроші повинні бути повернені Шумко і Кирилко, спадкоємцям Губенко. В другому випадку позов не підлягає задоволенню. Якщо довіреність була видана не на підставі представництва, а за іншим договором, то право на отримані кошти у Шумко та Кирилко виникає з моменту їх одержання до часу смерті Губенко.

Розділ І. Загальні положення
Частина перша
Тема 1-2. Поняття цивільного права України та його система.
Цивільне законодавство України
Питання для самоконтролю
Поняття цивільного права як галузі права.
Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.
Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості.
Функції цивільного права.
Принципи цивільного права.
Система цивільного права.
Поняття цивільного права як науки.
Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства.
Акти цивільного законодавства, їх система.
Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
Акти цивільного законодавства і договір. Звичай.
Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.
Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.

Завдання №1
1) Ковальов прийшов до себе на роботу і не привітався з колегами. Один з них, Віденко, вголос та в критичній формі висловився стосовно виховання Ковальова і манер його поведінки в колективі, внаслідок чого виникла сварка. Більшість співробітників пересварилися між собою, іншим був зіпсований настрій, а у відділі встановилася гнітюча обстановка. Деякі з працівників вважали, що вказаним випадком була порушена їх гідність, і звернулися до роботодавця з вимогою навести належний порядок і створити умови для плідної праці.
Визначте, які відносини виникли в наведеній ситуації?

2) Громадянин Головко внаслідок порушення правил обгону пошкодив автомобіль Mercedes SL600 Lourinser (зіпсовано крило, пошкоджене фарбування, пошкоджена стійка дверей, розбите переднє вітрове скло та ксенонова фара), яким керував Криворучко – співробітник органів внутрішніх справ. На вимогу відшкодувати заподіяну шкоду Головко вказав, що в нього грошей, необхідних на ремонт, немає, іншого майна також, і нічого робити він не буде, а натомість запропонував Криворучко забрати його автомобіль ВАЗ 2101 1979 року випуску. Більш того, він заявив, якщо Криворучко буде наполягати на своєму, то він звернеться в інспекцію з особового складу зі скаргою про незаконні вимоги і погрози.
На вимогу Криворучко факт дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) було запротокольовано, складено схему. Проведена автотранспортна експертиза встановила розмір заподіяного збитку – 16 тис. гривень. В інспекції з особового складу потерпілому порадили пред’явити свої претензії до порушника.
Визначіть, які виникли відносини? Яке правове становище працівника міліції в разі автотранспортної пригоди за його участі? Чи може він захистити свої права, і які перспективи цивільного позову про відшкодування завданого збитку в разі звернення до суду?

Завдання №2
Громадянин Раковський останні три роки за договором підряду передавав виготовлені ним на своєму подвір’ї та в своїй власній печі гончарні вироби приватному підприємцю Петухову. Відповідно до усної домовленості, за кожну передану партію товару Раковський отримував визначену суму грошей. У зв’язку із настанням пенсійного віку Раковський звернувся до Петухова з проханням видати довідку про отриману заробітну плату і видати трудову книжку. Петухов йому відмовив і сказав, що як покупець та приватний підприємець, що працює на єдиному податку, не вів записів, і оскільки в нього нема найманих працівників, то він не вів і трудових книжок. Він порадив Раковському звернутися до податкової інспекції і взяти витяг про сплачені ним податки, і таким чином вирішити питання про розмір облікової суми для вирахування розміру пенсії. Але виявилось, що Раковський як безробітний стояв на обліку у бюро працевлаштування і майже рік отримував допомогу як безробітний. Податки він не сплачував і декларації про отримані доходи не подавав.
Проконсультуйте Раковського з приводу галузевої приналежності його відносин з Петуховим, його правового становища та можливого врегулювання ситуації.

Завдання №3
Громадянин Алієв за власний рахунок видав свій роман і уклав з двома харківськими підприємцями (продавцями книг) договір на реалізацію своєї книги. Невдовзі у м. Києві він виявив факт незаконного продажу своєї книги і звернувся до співробітників органів внутрішніх справ із вимогою про фіксацію факту продажі. Співробітники ВДСБЕЗ спільно із відділом з боротьби із злочинами у сфері використання прав інтелектуальної власності склали протокол і почали провадження. У подальшому, при перевірці, в продажу виявилося всього 3 книжки, внаслідок цього справа була припинена за підставою малозначимості діяння.
Якими галузевими нормами регулюються вказані правовідносини? Які підстави виникнення цивільних правовідносин? Які можливості для захисту авторських прав Алієва? Дайте консультацію за даним фактом.

Завдання №4
При виході із власного будинку на тренування Вовченко, професійний футболіст, послизнувся на східцях та зламав ногу. Внаслідок цього він тривалий час перебував на лікуванні, пропустив футбольний сезон і за контрактом втратив свій гонорар.
Який характер носять відносини, що виникли? Що б Ви порадили Вовченко якби:
а) східці спеціально були вимащені слизькою рідиною малолітніми “жартівниками”, що проживають у тому ж будинку;
б) східці не були очищені двірником від льоду;
в) східці ненароком були вимащені сметаною, яка витекла із розірваного пакету сусідки, а коли та пішла за ганчіркою, щоб прибрати розлите, сталася пригода.

Завдання №5
Сумською філією “Геобанку” за внутрішньою угодою та з дозволу правління банку було передано тимчасово вільні кошти Полтавській філії для збільшення її кредитного фонду. Коли сума у встановлений термін не була повернена, Сумська філія банку звернулась із претензією до Полтавської філії про повернення нею переведеної суми грошей. Полтавська філія відмовилась задовольнити вимогу на тій підставі, що обидві філії є структурними підрозділами одного і того ж комерційного банку як юридичної особи, і переведення коштів з однієї філії у другу є внутрішньою справою правління банку. Управляючий Сумською філією свою вимогу мотивував тим, що за внутрішньобанківськими правилами заробітна плата співробітників філії залежить від суми залучених коштів клієнтів і відсотків від наданих кредитів. Таке внутрішнє маневрування коштами призвело до зменшення заробітної платні персоналу Сумської філії.
Після відмови повернення грошей Сумська філія звернулась до Полтавського господарського суду із позовом про повернення грошей. Суд відмовив на тій підставі, що філії банку не є самостійними суб’єктами права.
Оцініть правомірність відмови.


Завдання №6
Між батьком та донькою – студенткою одного з вищих закладів освіти – сталася сварка. Внаслідок особистої неприязні до друга доньки, батько повнолітньої доньки заборонив їй виходити з дому і запрошувати додому як своїх подруг, так і друга. Він наказав їй вести домашнє господарство, поратися на кухні та таке інше. В разі відмови пригрозив нанесенням тілесних ушкоджень та тим, що взагалі вижене з хати на вулицю. Одночасно він розірвав контракт на навчання з закладом, де навчалася донька, і відмовився у подальшому сплачувати за її навчання.
Вважаючи це порушенням своїх прав, донька звернулася до Вас як юрисконсульта за консультацією. Яку пораду і на якій правовій підставі Ви зможете надати? Складіть письмовий проект відповіді.

Завдання №7
У червні 2004 р. до суду з позовом про визнання прав спадкоємця звернувся Жадан, племінник померлого у березні Коваля. Своє звернення він обґрунтував тим, що у Коваля нема спадкоємців першої черги, а рідна сестра спадкодавця постійно проживає у США і у своєму листі на його ім’я не заперечувала проти того, щоб Жадан прийняв спадщину. ЦК України, на його думку, надає йому таке право. Крім Жадана з такою ж заявою звернулась й тітка померлого.
Як з’ясувалося згодом, фактично майном померлого після його смерті опікувалася Діденко, яка проживала разом з ним однією сім’єю ще за рік до смерті. Вона теж заявила претензії на частину майна на тій підставі, що з померлим спільно вела господарство, доглядала за його майном і підтримувала його в належному стані. До того ж вона – одинока жінка, яка не має власного житла.
На яке питання розраховане дане завдання? Яке рішення повинен винести суддя?


Завдання №8
До суду звернувся Кулик з позовом до Сіренко про відшкодування шкоди, завданої відмовою від укладення шлюбу. З матеріалів справи стало відомо, що донька Кулика та син Сіренко подали до органів РАЦС заяву про реєстрацію шлюбу. Домовленістю сторін була призначена дата вінчання та весілля, почалось приготування до весільної церемонії.
За тиждень до призначеного весілля наречений отримав інформацію про непристойну поведінку нареченої, яка зустрічалась одночасно з іншим чоловіком та за плату надавала послуги інтимного характеру. На його думку, це робило неможливим укладення шлюбу і компрометувало його. Внаслідок цього наречений відмовився від укладення шлюбу, про що повідомив батька нареченої і забрав свою заяву із органів РАЦСу.
Батько нареченої надав докази того, що ним витрачені кошти на підготовку проведення церемонії укладення шлюбу, закуплені продукти, внесений завдаток власнику кафе, де мало бути проходити святкування весілля.
На підставі яких норм права слід вирішити спір? Яка підстава виникнення правовідносин?

Завдання №9
Після смерті батька мешканець м. Харкова Матвієнко внаслідок складеного на його користь заповіту отримав право на спадщину у м. Бєлгороді. У склад спадщини входив будинок, приватне підприємство, автомобіль. Після отримання спадщини до Матвієнко як до спадкоємця звернулась Татарченко, яка була співмешканкою батька Матвієнко. При виділленні частки майна, яке вона набула спільно проживаючи разом з померлим, до неї пред’явив позов про сплату певної суми грошей Дубцов, котрий став інвалідом внаслідок виробничого травматизму, коли працював на приватному підприємстві батька.
Після прийняття спадщини Матвієнко вирішив залишити собі автомобіль, приватне підприємство продати громадянину Польщі, а будинок продати своєму знайомому мешканцю м. Харкова, що збирався на постійне місце проживання у м. Бєлгород.
Підготуйте розгорнуту консультацію щодо того, якими нормами права слід керуватися Матвієнко.

Завдання №10
а) після одержання свідоцтва про спадщину на дім у місті Бєлгороді, Кисельов, який постійно проживає в м. Харкові, продав його Ламінарному. Через деякий час будинок згорів. Ламінарний подав позов у Київський районний суд міста Харкова до Кисельова про визнання угоди недійсною, оскільки він не зареєстрував будинок у виконавчому комітеті Ради народних депутатів.
б) у результаті ДТП, що сталася у м. Вітебську, з вини водія АТП, котре знаходилося в м. Москві, жителю м. Чугуєва Миколаєву завдано шкоди (розбитий автомобіль «Таврія», заподіяні тілесні пошкодження, внаслідок чого він став інвалідом І групи). Потерпілий звернувся в суд м. Москви з позовом про відшкодування шкоди.
в) інспектор ДАІ в серпні 2004 року зупинив автомобіль із курськими реєстраційними номерами, яким керував житель м. Харкова Варавко на підставі довіреності, виданої його батьком. Довіреність була без нотаріального посвідчення.
г) у січні 1998 року тижневик «Товариш» опублікував начебто написаний 20 років тому лист групи українських письменників, серед яких були підписи І.Драча, Д.Павличка, В.Яворівського на ім'я голови КДБ СРСР Андропова Ю.В., в якому засуджувалася антирадянська та націоналістична діяльність. Світличного, В. Стуса, братів Горинів, Мороза, Чорновола та інших. Старокиївський районний суд м. Києва за позовом В.Яворівського прийняв справу про захист честі й відшкодування моральної шкоди до свого розгляду.
Вкажіть, законодавство якої держави повинно застосовуватися у вказаних випадках?

Завдання №11
Уткін звернувся до суду з позовом про стягнення 5 тис. гривень з Борисової. В процесі розгляду справи було з’ясовано, що Уткін і Борисова спільно проживали без реєстрації шлюбу. Після однієї із сварок Борисова викинула на смітник клітку з морською свинкою. Зі слів Уткіна, під подвійним дном клітки у нього була схованка, в якій знаходились приховані гроші у заявленій до стягнення сумі. Як пояснила Борисова, вона викинула клітку та тварину тому, що у неї алергія на шерсть та запахи, а Уткін на це та її прохання не звертав уваги.
Які виникли правовідносини та якими нормами права слід керуватись при вирішенні справи?

Тема 3. Цивільні правовідносини
Питання для самоконтролю
Поняття та особливості цивільних правовідносин.
Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.
Елементи цивільних правовідносин та їх зміст.
Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.
Правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин.

Завдання №12
Лейтенант міліції Остапенко, проходячи біля кар’єру, побачив, що в ополонці тонуть двоє дітей. Рятуючи дітей, він затратив багато зусиль і потонув. Вдова лейтенанта подала позов про відшкодування шкоди, заподіяної смертю чоловіка, до батьків врятованих. Заперечуючи проти позову, мати одного з врятованих вказала, що відповідати повинна адміністрація школи, в якій у цей час повинен був навчатися її син. Однак в результаті того, що вчителька його разом з товаришем вигнала з класу, вони опинились на розташованому поблизу школи кар’єрі, де і сталася ця трагічна пригода.
Суддя відмовив у прийнятті позову на тій підставі, що відсутній правовий зв’язок між дією вчительки і смертю лейтенанта.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Встановіть підставу виникнення цивільних правовідносин.

Завдання №13
Оперуповноважений кримінальної міліції у справах неповнолітніх, виступаючи на чергових зборах батьків 9 класу, сказав, що учениця цього класу Липова веде аморальне життя, спілкується з сумнівними особами, веде співжиття за гроші як зі своїми однолітками, так і з іншими чоловіками, розпиває спиртні напої, була затримана в підвалі, де знаходився притон і неодноразово висловлювалась нецензурною мовою на дискотеці. При цьому оперуповноваженим були наведені конкретні приклади й копії рішень про притягнення Липової до адміністративної відповідальності.
Мати Липової заявила, що це наклеп, і почала вимагати, щоб оперуповноважений не тільки вибачився перед нею і донькою, але й відшкодував заподіяну їй та доньці моральну шкоду.
Перевіряючи наведені факти за позовом матері, суддя зробив запит матеріалів із РВВС, заведених на Липову.
Чи виникають у даному випадку цивільні правовідносини? Підготуйте проект рішення судді по даній справі.

Завдання № 14
Кличко звернувся в суд з позовом до Брагіна та Петренко про відшкодування завданого йому збитку. Як з’сувалося із матеріалів справи, Кличко, Брагін і Петренко попередньо домовилися про заснування товариства із обмеженою відповідальністю, яке б спеціалізувалось на продажу продуктів бджільництва. Кличко відповідно до домовленості закупив 200 кг меду, квітковий пилок та інші продукти, на що потратив свої власні гроші. Брагін і Петренко змінили думку і відмовились від укладання засновницького договору та створення ТОВ. На вимогу Кличко про дотримання попередньої домовленості, вони відповіли, що продукти бджільництва реалізуються погано і сам магазин не зможе скласти конкуренції бджолярам, котрі напряму без податків на автотрасах та іншими видами контактної торгівлі збувають свою продукцію і не сплачують податків. Вони порадили Кличко таким же чином продавати закуплений товар.
Які відносини виникли? Чи може позов бути вирішений за нормами цивільного права? Проаналізуйте ситуацію і винесіть рішення.


Завдання №15
Петров як любитель музики в стилі „хардрок” постійно до пізнього вечору, а інколи й вночі, включав на повну потужність музичний центр, що призводило до конфлікту із сусідами. На вимоги сусідів про дотримання шумового режиму Петров не реагував. Звернення до дільничного інспектора міліції та проведені ним бесіди бажаного результату не дали.
Проаналізуйте наведену ситуацію та встановіть підстави здійснення права на особисті уподобання.

Завдання №16
При виході з ліфта на Дубко накинувся сусідський собака без намордника, який порвав пальто, укусив за руку і налякав Дубко. В результаті укусу вона вимушена була лікуватися, у тому числі від неврозу, бо після цього випадку її довго охоплював страх при присутності собак.
У вимозі Дубко купити їй нове пальто та відшкодувати витрати на лікування, власник собаки Сєров відмовив і пояснив, що собака інстинктивно зреагував без його команди на різкий рух Дубко.
Остання звернулася із скаргою до дільничного інспектора міліції про порушення правил вигулу собак і відшкодування завданого збитку та моральної шкоди. Після того, як Сєров відбувся попередженням, Дубко звернулась із позовом до суду з вимогою про заборону Сєрову утримувати собак та відшкодування матеріального збитку в розмірі 2200 гривень (складає вартість пальто), 500 гривень (вартість лікування), 300 гривень (втрата заробітку за час лікування) та 100 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян відшкодування моральної шкоди. Для забезпечення своїх майнових вимог попросила накласти арешт на майно Сєрова, у тому числі на автомобіль і собаку.
Якою галуззю права треба врегулювати ці правовідносини? Яке рішення може винести суд?


Завдання №17
Віленов, викладач одного із ВЗО, пообіцяв своєму приятелю Хомову посприяти у вступі до закладу на державній основі його дочці. Після того, як були подані документи у вказаний Віленовим ВЗО м. Харкова, він своєї обіцянки не виконав. Хомова вступні іспити не склала і не поступила. На вимогу про недотримання обіцянки та відшкодування затрат на репетитора, дорогу, перебування в м. Харкові та передані подарунки Віленов відповів, що внаслідок нагального свого відрядження, реальної змоги посприяти у вступі на навчання він не мав. До того ж, обіцянка не є підставою для виникнення його обов’язку. Віленов також пояснив, що при зустрічах з Хомовим теж тратився: пригощав при приїздах, приймав у себе вдома, придбавав та висилав літературу для підготовки. Після того, як Хомов йому пригрозив зверненням до прокуратури, Віленов сплатив йому частину коштів. Оскільки Хомов вимагав більше, то Віленов звернувся із заявою в міліцію, а потім до суду про повернення переданих під впливом погрози Хомову грошей.
Які виникли правовідносини? Якими нормами права слід керуватися при вирішенні спору?


Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав
та обов`язків
Питання для самоконтролю
Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.
Юридичний склад. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.
Класифікація юридичних фактів.
Значення класифікації юридичних фактів.

Завдання №18
Гаврилюк, якому виповнилося сімнадцять років, звернувся в органи опіки та піклування зі скаргою на своїх батьків. Підставою подання скарги, на його думку, було неналежне виконання батьками своїх батьківських обов’язків, що полягало в ненаданні обіцяного подарунка на день народження. Батьки зауважили, що сім’я знаходиться в скрутному матеріальному становищі і взагалі дарувати подарунки на день народження не є батьківським обов’язком.
Як слід вирішити справу? До якої класифікаційної групи юридичних фактів відноситься день народження?

Завдання №19
Пенсіонерка Коптило звернулась в суд з позовом до районної поліклініки про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю. До суду була надана медична картка, в якій вказувалось, що з повноліття Коптило перебувала на обліку і лікувалася тільки в цій поліклініці, але стан її здоров’я постійно погіршувався. Лікарі-експерти вказали, що в деяких випадках необхідно було призначити інше лікування та препарати. Юрисконсульт поліклініки заперечував проти позову, посилаючись на те, що між хворою і поліклінікою не виникли цивільні відносини з підстав, перерахованих в ст. 11 ЦК України.
Встановіть підставу виникнення правовідносин.

Завдання №20
Потерпіла від пограбування громадянка Петренко звернулась з позовом до злочинців про повернення вкрадених речей. Грабіжники, які перебували під вартою, вказали, що вкрадені речі у них були вилучені працівниками ОВС під час затримання, і де ці речі знаходяться на момент пред’явлення вимоги вони не знають, через що шкоду відшкодовувати не будуть.
Проаналізуйте умови завдання, встановіть підставу виникнення цивільних правовідносин.

Завдання №21
Сергійко звернувся до органу захисту прав споживачів за консультацією. Він вказав, що в супермаркеті зняв з полиці для огляду коштовну вазу. Коли він її розглядав, працівник магазину з верхньої полиці скинув своєму напарнику велику коробку. Через це Сергійко перелякався і впустив вазу. Магазин запропонував йому відшкодувати вартість вази за оптовою ціною.
Зробіть мотивований висновок по справі.

Завдання №22
Пасажир Миколайко пред’явив позов до ДП „Укрзалізниця” про відшкодування майнової та моральної шкоди. В суді було встановлено, що Миколайко придбав квиток на потяг „Київ-Москва” і вчасно виїхав з Києва, але при проходженні митного контролю прикордонники зняли його з потягу, оскільки в його паспорті були виявлені ознаки незаконної заміни фотокартки.
Як слід вирішити справу?

Завдання №23
Дахова звернулася до Шилова з вимогою про відшкодування заподіяного збитку та моральної шкоди. Як виявилось, той позрізав всі гілки з плодових дерев, що нависали над його садовою ділянкою. В результаті цього зменшився урожай і дерева почали хворіти. Вони також втратили естетичний вигляд і Дахова переживала за них.
Шилов пояснив, що Дахови надто близько (за 2 метри) від межі садових ділянок висадили плодові та декоративні дерева. При посадці Шилов попереджав, що коли дерева підростуть то будуть спричиняти “проблеми”. Але на його вимогу вчасно дерева не були пересаджені. Коли вони підросли, то стали затіняти садову ділянку Шилова, внаслідок чого він не міг її повністю використовувати для своїх потреб - вирощування овочів.
Після звернення до правління садового товариства Дахова пообіцяла владнати справу, але примирення між сусідами по земельним ділянкам не сталося.
Які відносини виникли між Даховою та Шиловим? Чи підлягає задоволенню вимога Дахової про відшкодування заподіяного збитку?

Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків.
Захист цивільних прав та інтересів.
Питання для самоконтролю
Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.
Межі здійснення цивільних прав.
Умови виконання цивільних обов’язків.
Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.
Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

Завдання №24
Радіоаматор Занін на даху багатоповерхівки спорудив радіоантену. Внаслідок того, у сусідів навколо появились перешкоди у прийманні телевізійних та радіосигналів. Вони звернулись з вимогою до Заніна демонтувати радіоантену, на що той відповів, що вона змонтована з дозволу ЖЕКу, про що він подавав туди заяву, на якій було накладено позитивну резолюцію.
Тоді ініціативна група вирішила своїми силами демонтувати радіоантену. Під час її демонтажу від ураження струмом загинув Костін. Крім цього, було пошкоджено гідроізоляція даху, внаслідок чого, під час дощу було залито квартиру Степанова. Останній звернувся із заявою в ЖЕК про негайний ремонт даху і відшкодування йому заподіяного збитку. На те йому порадили звернутися до безпосередніх винуватців, осіб, які при демонтажі антени пошкодили дах. Багатоквартирний будинок перебуває у власності його мешканців, а ЖЕК здійснює лише його обслуговування. Коштів на ремонт даху в нього нема.
Учасники ініціативної групи, до яких звернувся Занін про відшкодування спричиненого збитку демонтажем радіоантени та поломкою його радіопередавача й Степанова, відповіли, що вони здійснювали своє право на самозахист у встановлених законом межах. Навпаки, на їх думку, у всьому винен Занін, який не вивісив таблички про велику напругу і загрозу життю та з порушенням встановлених правил встановив потужну радіоантену.
Яким чином і якими способами підлягають захисту порушені права та інтереси учасників наведених правовідносин?

Завдання №25
а) при поданні заяви на раціоналізаторську пропозицію майстер цеху Дмитрієв, який остаточно готував всі необхідні для заяви матеріали, виключив із числа його співавторів технолога цеху Мещерякову, як таку, що відмовилася зробити розрахунки ефективності поданої пропозиції. Остання, переглянувши матеріали клопотання і пересвідчившись, що її пропозиція ввійшла в опис раціоналізаторської пропозиції, звернулась у відділ раціоналізаторства і винахідництва про включення її в число співавторів;
б) ДАІ Комінтернівського району м. Харкова в січні 2002 року зареєстровано ряд дорожньо-транспортних пригод:
- автомашиною ДП «Поліс» під управлінням Мещерякова, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, збито неповнолітню Давиденко, в результаті чого вона стала інвалідом;
- у результаті зіткнення автомашини ДП „Завод ім. Малишева” і трактора ВАТ „ХЗТД”, обом транспортним засобам заподіяна шкода, а також був зупинений рух по вул. Морозова на дві години, внаслідок чого ВАТ „ХЗТД” поніс збитки.
в) за договором між МП «Сервіс» і тарним заводом, останній зобов’язувався виготовити із лісу замовника 100 тис. ящиків для овочів і фруктів. Оскільки ліс від постачальників прибув невчасно, за другим договором тарний завод продав МП «Сервіс» 60 тис. ящиків. Після прибуття лісу тарний завод використав його для виготовлення бочкотари, а від виконання першого договору відмовився.
г) Климова здала у ломбард килим. В результаті пожежі в ломбарді, килим згорів.
д) за договором охорони між РВВС і Дорошенко, квартира останнього була взята під охорону. Під час відсутності господаря, із квартири була вчинена крадіжка грошей, відеоапаратури, одягу.
е) в результаті прориву на газопроводі високого тиску, згорів ряд квартир у розташованих поруч з місцем аварії будинках, були повністю зруйновані будинки громадян Жаворенко і Кузнєцова.
є) до дільничного інспектора міліції звернулась Хомко із заявою, що її сусіди Гунтер залили водою квартиру, в результаті чого необхідно провести ремонт кухні і коридору. Інспектор у прийнятті заяви відмовив.
Визначіть порядок і способи захисту цивільних прав у наведених вище ситуаціях.

Завдання №26
Мешканці квартир багатоповерхового будинку звернулись в суд з позовом до сусіда Грекова про заборону проведення ремонту в його квартирі. На думку позивачів, сусід не має права в житловому будинку використовувати гучне професійне обладнання. Шум від ремонту не дає змоги заснути немовляті, ремонтний пил викликав загострення захворювання легень у інваліда, біля під’їзду висипаний пісок, який заважає припарковувати машини. Всі сусіди побоюються, що реконструкція несучих стін може загрожувати будинку в цілому. І взагалі, розпочинати ремонт в багатоквартирному будинку необхідно після письмової згоди всіх співвласників квартир.
Як треба вирішити спір? Яким чином Греков повинен захистити своє право на проведення ремонту у власній квартирі.

Завдання №27
Мешканець сільської місцевості Воронов звернувся до суду з позовом до Іванова про відшкодування витрат на лікування і компенсацію моральної шкоди. Воронов вказував, що він вже давно хворіє на алергію, через що навіть був змушений пересилитися з міста в село. Після того, як він одного разу вийшов на город, втратив свідомість і був госпіталізований. Як з’ясувалось, напередодні його сусід обробив свою ділянку з картоплею отрутохімікатами, що і викликало загострення захворювання. Іванов відшкодовувати збитки відмовився, оскільки препарат був сертифікований належним чином, він його придбав в магазині, і, якщо він не обробить картоплю, взимку його дітям нічого буде їсти.
Винесіть мотивоване рішення. Чи змінеться рішення, якщо отрутохімікати вносились з порушенням технології?

Завдання №28
Приватний підприємець Карцев звернувся до суду з позовом про захист порушеного права власності і відшкодування завданих збитків. Як було з’ясовано, він торгує на авторинку запчастинами, які були у користуванні. 12 травня 2004 року Степанов у присутності двох працівників ОВС впізнав серед запчастин, якими торгує Карцев, марковане лобове скло, яке за його словами було вкрадене з машини, що належить йому на праві власності. Скло, як заявив Степанов, йому потрібне негайно, і він його забирає в порядку самозахисту. Карцева працівники змусили проїхати в районне відділення ОВС, де ознайомили з наступними матеріалами: заявою про викрадення скла, документом, що посвідчувало маркування скла. Карцев вважав, що він правомірно придбав скло у невідомого і став його повноцінним власником і вилучати у нього скло ні хто не мав права.
Як слід вирішати справу? Яку участь приймають органи ОВС при захисті цивільних прав?

Завдання №29
Громадянин Василенко звернувся в Адміністрацію Президента України про визнання недійсним акту сільської ради про відмову в надані йому в оренду ставу. Як вказувалось в заяві, після проведення конкурсу ставок був переданий в оренду зятю голови сільради, якій мешкає в місті, працює державним службовцем і лише інколи приїздить до села.
В прийняті заяви було відмовлено, оскільки Василенко не використав судового засобу захисту свого порушеного права.
Як слід вирішити спір? Чи правомірна відмова від прийняття заяви?Тема 6. Фізична особа
Питання для самоконтролю
Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.
Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.
Індивідуалізація фізичної особи.
Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
Оголошення фізичної особи померлою.
Акти цивільного стану.
Фізична особа-підприємець.

Завдання №30
За здійснення крадіжки із складу готової продукції меблевого магазину водій-експедитор Костін і продавець Ханко були засуджені судом кожний на 5 років позбавлення волі без права в подальшому працювати в системі торгівлі. В скарзі на вирок суду Костін вказав, що він взагалі в системі торгівлі не працював, а працював на меблевій фабриці, і тому призначення йому додаткової міри покарання неправомірне.
На яке питання розраховане завдання? Яке рішення необхідно винести за поданою скаргою?

Завдання №31
При розгляді адміністративних матеріалів, начальник Київського РВВС виніс слідуючі рішення:
а) за порушення правил переходу вулиці водія заводу ВАТ „ХЗТД” позбавити права управління автотранспортними засобами строком на 2 роки і вилучити в нього права водія;
б) за порушення санітарних правил приватним підприємцем Петренко вилучити в нього патент на ремонт автомобілів;
в) за появу у нетверезому стані в громадському місці і систематичне зловживання спиртними напоями оштрафувати Сиропова, а також направити за місцем його роботи прохання, щоб заробітна плата Сиропова видавалася його дружині;
г) за управління автомашиною в стані легкого алкогольного сп'яніння накласти штраф на Семенка і позбавити його права на управління транспортними засобами строком на 2 роки.
Дайте аналіз накладених стягнень і встановіть їх правомірність. Чим відрізняється обмеження правоздатності від позбавлення суб'єктивного права?

Завдання №32
Богданов у заповіті вказав, що його неповнолітній син зможе успадкувати його автомобіль лише за умови вступу до ВЗО зразу ж після закінчення школи. В іншому випадку автомобіль буде успадкований його дружиною. Крім цього, своїм спадкоємцям він заповів, щоб вони передали його бібліотеку спеціальної літератури в фонд кафедри університету, на якій він працював. Черговий лікар лікарні, де лікувався і помер Богданов, завірив заповіт і направив його в нотаріальну контору.
Зробіть мотивований висновок за змістом заповіту.

Завдання №33
До дня народження 15-річному Володимиру старший брат подарував мопед «Верховина». Через деякий час Володимир за побутовим правочином обміняв мопед на легкий мотоцикл «Мінськ», який через 3 дні був вкрадений. Батько Володимира вимагав повернути мопед, на що одержав відмову. Тоді він звернувся з позовом у суд.
Дайте юридичну оцінку вказаним діям. Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №34
Після заміжжя 15-річна Ковальова разом із своїм чоловіком виїхала на нове місце проживання. Бажаючи продати одержану у спадщину частину житлового будинку і земельної ділянки, вона разом із чоловіком дала оголошення в рекламну програму «Пріор». Коли за оголошенням звернулися покупці, батько Ковальової пояснив, що його дочка є неповнолітньою і сама без його згоди не може укладати договори. Крім цього, він не хоче ділити будь з ким житловий будинок.
Дайте висновок відносно дій сторін. Який найкращий варіант вирішення конфлікту?

Завдання №35
Шістнадцятирічний Петренко на гроші, які він заробив від продажу газет та миття автомобілів, придбав магнітофон, кросівки, пятнадцятитомник детективів. Окрім цього, він регулярно витрачав гроші на покупку сигарет, жувальної гумки та гру на розважальних автоматах. Через деякий час він продав магнітофон і купив цінні папери. Його батько, вважаючи, що ці правочини він не міг укладати без його згоди, подав позов у суд про визнання усіх правочинів недійсними.
Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №36
Дванадцятирічний Семенов та шістнадцятирічний Гребенко вчинили крадіжку автомашини, яка належала ветеринарній лабораторії. Покатавшись, вони запалили машину, щоб не залишити своїх відбитків пальців. Ветеринарна лабораторія пред'явила позов до батьків про відшкодування завданих збитків, суд задовольнив позов і в своєму рішенні вказав, що провина неповнолітніх у заподіянні шкоди доведена, але вони не мають самостійної заробітної плати. Через це шкода повинна бути відшкодована їхніми батьками. Вітчим Гребенка від відшкодування шкоди відмовився.
Як повинна бути вирішена справа?

Завдання №37
Житель міста Баку Павличко вирішив придбати у Вовка житловий будинок, розташований в місті Харкові. Нотаріус відмовив у реєстрації договору купівлі-продажу, оскільки Павличко не є громадянином України і у нотаріуса відсутня можливість встановити дійсний об’єм дієздатності Павличко.
Чи правильно зробив нотаріус? Яка правоздатність і дієздатність у іноземних громадян?

Завдання №38
Дніпров, будучи власником приватного підприємства, значну частину свого прибутку використовував на представницькі затрати, організацію забезпечення розважальних заходів для своїх контрагентів і для себе (пікніки на свіжому повітрі, відвідування ресторанів, казино, інших подібних закладів). Переживаючи за справу і майбутнє фінансове та матеріальне становище компанії, компаньйони і дружина Дніпрова подали заяви про визнання Дніпрова обмежено дієздатним (марнотратником).
Проаналізуйте викладені обставини і визначте, чи є підстави для задоволення заяви. Яка різниця між підставами і наслідками визнання обмежено дієздатним?


Тема 7. Опіка та піклування
Питання для самоконтролю
Поняття та мета опіки та піклування.
Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та піклування.
Встановлення опіки та піклування судом. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування.
Призначення опікуна або піклувальника.
Суб’єкти опіки та піклування. Орган опіки та піклування.

Завдання №39
Душевнохворий повнолітній Демидов зайшов на двір Коновалова і розпалив вогонь, від якого загорівся хлів. Коновалов подав позов до батька Демидова, який був опікуном, про відшкодування заподіяної шкоди. Не заперечуючи даного факту, відповідач заявив, що в момент події він сам знаходився тривалий час на лікуванні і не міг належним чином виконувати свої опікунські обов'язки.
Як необхідно вирішити спір по суті? Яке значення мають вказані відповідачем обставини?

Завдання №40
Щукіна звернулася в нотаріальну контору з проханням завірити від імені її 12-річної доньки договір купівлі-продажу будинку, одержаного нею в спадщину. Крім цього, вона продала й інші речі, успадковані донькою (телевізор, два килими, меблі). Щодо прохання неповнолітньої Щукіної дільничний інспектор попередив матір про недопустимість без згоди доньки продавати її речі. Остання відповіла, що це не входить в компетенцію органів внутрішніх справ, і вона, як мати, має право розпоряджатися майном своєї дитини, а виручені від продажу гроші вона витратила на покупку умеблювання квартири, де вони з донькою мешкають. За повідомленням інспектора, відділ освіти подав позов про визнання укладених правочинів недійсними.
Чи мала право неповнолітня Щукіна одержати у спадщину майно? Чи могла мати продавати майно своєї дочки? Як треба вирішити справу?

Завдання №41
Після смерті Борисова його спадкоємцями були визнані дружина, неповнолітній син і малолітній онук, опікуном якого була вдова Борисова. Борисова подала в нотаріальну контору заяву про відмову сина й онуки від спадщини на її користь. В прийнятті заяви нотаріус відмовив.
На яке питання розраховане завдання? Дайте висновок по справі? Чим відрізняється опіка від піклування? Складіть порівняльну таблицю.

Завдання №42
Потерпіла від злочину Бурса звернулася в суд з позовом до органу опіки і піклування про відшкодування їй майнової і моральної шкоди. Як з’ясувалось, напад на Бурсу скоїли неповнолітні брати Мозолевські (12 і 13 років відповідно). Мати братів була позбавлена батьківських прав і мешкала в іншому місті, а батько був затриманий правоохоронними органами за підозрою у вчиненні злочину і перебував під вартою. Неповнолітні продовжували мешкати в своїй квартирі і, щоб прогодуватися, нападали на жінок.
Як слід вирішити справу? Хто повинен відшкодовувати збитки постраждалим від нападів братів?

Завдання №43
Кореспонденти однієї з газет, Косов і Курінний під, час відрядження до Іраку в зону бойових дій у січні 2004 року пропали, їх автомобіль пізніше був знайдений з багатьма слідами від куль. У лютому 2004 року батько Косова звернувся в суд з заявою про визнання сина померлим, яка була задоволена. У травні 2004 poку Косов повернувся на батьківщину і пояснив, що увесь цей час знаходився у полоні і йому випадково вдалося втекти.
Дайте юридичний аналіз викладеної ситуації. Як буде вирішена доля майнових та інших прав Косова?


Тема 8. Юридичні особи
Питання для самоконтролю
Поняття, ознаки та значення юридичних осіб.
Вчення про юридичні особи.
Види юридичних осіб.
Способи створення юридичної особи.
Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Відмінності загальної та спеціальної правоздатності юридичної особи.
Філії та представництва юридичної особи.
Відповідальність юридичних осіб.
Індивідуалізація юридичної особи.
Припинення юридичної особи.
Підприємницькі товариства (поняття, види).Завдання №44
Горик вирішив особисто створити товариство з обмеженою відповідальністю: склав його статут, оплатив реєстраційний збір й звернувся до райвиконкому з проханням про реєстрацію. Виконуючий обов’язки юриста, виконком відмовив йому у прийнятті документів через наступне:
1.Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути щонайменше дві особи, одна з яких є юридичною.
2. Крім статуту має бути подано засновницький договір.
3. Немає документу з банку про формування статутного фонду.
4. Немає заяви з проханням про держреєстрацію ТОВ.
Чи вірною є відмова у прийнятті документів за переліченими пунктами? Проаналізуйте ситуацію згідно із законом.

Завдання №45
Шандиба, що був приватним підприємцем, подав заяву до господарського суду про ініціювання процедури банкрутства АТ «Прогрес». Свої вимоги Шандиба підкріпив фінансовими документами про несплату йому з боку АТ «Прогрес» 10 тис. гривень протягом п’яти місяців за контрактом на поставку лісу-кругляку. Свої зобов’язання Шандиба виконав своєчасно, про що надав акт приймання-передання товару, підписаний сторонами.
Суддя відмовився ініціювати процедуру банкрутства й не прийняв позовну заяву через наступні причини:
1.Недостатньою є сума боргу;
2. Фізична особа не може ініціювати процедуру банкрутства.
Проаналізуйте ситуацію. Чи вірними є доводи суду?

Завдання №46
Проскурін звернувся до суду з вимогою до ТОВ «Аксона» про виплату йому заборгованості в якості авторської винагороди у сумі 3000 грн.
Суддя заяву прийняв, але пояснив заявникові наступне: оскільки ТОВ «Аксона» ліквідується через банкрутство, активів підприємства може не залишитись для задоволення вимог Проскуріна, адже активів залишилося на суму 50000 грн., а боргів – на суму 68000 грн. Через це, перш за все, будуть задоволені вимоги перед бюджетом (податки, збори тощо) на суму 48000 грн., потім – всі інші.
Чи вірна відповідь судді? Проаналізуйте умови черговості задоволення вимог кредиторів при банкрутстві юридичної особи.

Завдання №47
Зареєстрована політична партія „Партія любителів пива” вирішила внести в свій статут додаткові положення про створення фірмової пивоварні, яка б входила до складу самої партії і за рахунок якої можна було б поповнювати партійний бюджет. Окрім цього, як було встановлено правоохоронними органами, партія одержала організаційну та фінансову допомогу від аналогічних партій ФРН і Чехії і частину анонімних пожертвувань. На чергових зборах партії було прийнято також рішення про заснування свого ілюстрованого журналу і реклами там пива і сигарет, розміщення реклами інших замовників.
Чи правомірні такі дії керівництва партії любителів пива? Які особливості об'єднань громадян як юридичних осіб? Яким чином повинні вноситися зміни до статуту об'єднань громадян?

Завдання №48
Рішенням ректора інституту один з його корпусів був переданий в оренду з умовою наступного викупу комерційним банком «Гранд». Останній провів капітальний ремонт корпусу і почав здавати приміщення корпусу в суборенду, факультет підвищення кваліфікації був переміщений з цього корпусу у малопридатне для виконання своїх завдань приміщення. Міністерство освіти і науки України видало наказ про перевищення повноважень ректором, а Фонд державного майна України пред’явив вимогу про розірвання укладеної угоди. Українська православна церква заявила претензії на корпус як такий, що раніше належав чоловічому монастирю церкви і вимагала передання корпусу церкві.
Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

Завдання №49
Макіївське комерційне підприємство «Вимпел» протягом восьми місяців не могло оплатити своїм кредиторам рахунки за поставлену продукцію. Його керівництво посилалося на те, що кошти не надійшли від його боржника, який виявився фіктивною фірмою, і керівництво якої виїхало за межі України. Відповідна кримінальна справа знаходиться в процесі розслідування. Донецький господарський суд за заявами кредиторів «Вимпела» дав оголошення щодо порушення справи про визнання його банкрутом. Керівництво «Вимпела», оскаржуючи публікацію, вказало, що при скрутному фінансовому становищі підприємство працює і випускає продукцію, а публікація підірвала його репутацію. Окрім цього, всім кредиторам направлені гарантійні листи про розрахунок з ними в близькому майбутньому із врахуванням інфляції, а з двома із них уже проведені розрахунки за рахунок коштів від застави основних фондів.
Які підстави і порядок визнання юридичних осіб банкрутами? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?


Тема 9. Участь держави, Автономної республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
Питання для самоконтролю:
Держава Україна як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.
Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах.
АРК як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.
Відповідальність за зобов’язаннями держави, АРК, територіальних громад.Завдання №50
Територіальна громада м. Львів уклала з польською фірмою «Квант» контракт на постачання машини для укладки асфальтового покриття „Broadway” вартістю 2 млн. євро.
Польська фірма виконала свої зобов’язання, але територіальна громада не змогла розрахуватися своєчасно через брак коштів. Але керівництво територіальної громади запевнило, що за її борги розрахується держава.
Проаналізуйте ситуацію. В якому розмірі держава відповідає за борги територіальних громад?

Завдання №51
Державний сільськогосподарський заклад освіти третього рівня акредитації через серію фізичних експериментів для навчальних цілей допустив перевищення витрат електроенергії на суму 1 млн. 300 тис. грн. за поточний рік. Компенсувати витрати планувалося через те, що з набором студентів-контрактників із держав Близького Сходу інститут отримає необхідні додаткові кошти. Але через напружений економічний і політичний стан у державах, з яких планувалося здійснити набір студентів, їх кількість значно скоротилася.
Керівництво ВЗО на вимоги ВАТ „Харківобленерго” сплатити борг відповіло в усній формі, що держава як власник ВЗО покриє усі борги з державного бюджету. Коли ВАТ „Харківобленерго” попередило про можливість припинення через три дні електропостачання та вимагало гарантій сплати боргу, ректорат написав офіційну відповідь, де підтвердив свої попередні усні гарантії сплати боргу за рахунок держави.
Проаналізуйте ситуацію з юридичної точки зору й визначіть відповідальність держави в цьому випадку.

Завдання №52
Керівництво Чорноморського пароплавства вирішило передати теплохід «Леонід Собінов» українсько-грецькій компанії «Фрейд лайн шіплінг ЛТД» з наступним переходом до неї права власності на це судно. Крім цього, це ж керівництво взяло в оренду підрозділ продовольчого забезпечення флоту і потім перетворило його в акціонерне товариство закритого типу. Прокуратура підготувала подання про визнання таких дій незаконними.
Проаналізуйте вказану ситуацію. Чи правильно зробила прокуратура? Складіть проект подання про порушення чинного законодавства в описаній ситуації.

Завдання №53
Мешканці багатоквартирного будинку пред’явили позов до Міністерства з надзвичайних ситуацій. Як з’ясувалося, на 10 поверху розпочалася пожежа, під час тушіння якої пожежники залили всі квартири, розташовані нижче. Майно мешканців та їх квартири були суттєво пошкодженні.
Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть питання про відшкодування збитків, завданих діями пожежників.


Тема 10. Об’єкти цивільних прав
Питання для самоконтролю:
Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав.
Речі як об’єкти цивільних прав. Тварини.
Класифікація речей та її правове значення.
Оборотоздатність речей в цивільному праві.
Поняття майна.
Гроші (грошові кошти). Валютні цінності.
Цінні папери.
Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.

Завдання №54
Брезін по телефону домовився із Семеновим про купівлю антикварної рушниці, яку він напередодні оглянув і перерахував за неї переказом гроші. Коли Брезін прийшов її забирати, Семенов вийняв рушницю із футляра і передав покупцеві. На вимогу передати і футляр Семенов відповів, що футляр він замовляв окремо від рушниці, що підтверджено квитанцією, і може його також продати за додаткову суму. Вважаючи, що рушниця і футляр є предметом однієї угоди, Брезін звернувся з позовом в суд.
Як необхідно вирішити справу? Підготуйте письмову консультацію.

Завдання №55
У вересні фермерське господарство купило у агрофірми 6 стіжків сіна загальною вагою 20 тонн і розрахувалося за сіно. Однак через погодні умови сіно не було вивезене і залишилося на зберігання у продавця. При цьому зберігання було оформлено відповідним договором. У березні наступного року внаслідок повені сіно змило водою річки, що вийшла з берегів. Фермерське господарство вимагало передання йому другого сіна чи повернення грошей з урахуванням інфляції та необхідності доставки сіна з іншого району, але одержало відмову. Фермер звернувся з позовом у суд. У свою чергу агрофірма пред’явила зустрічний позов про відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням сіна.
На яке питання теми розраховане завдання? Як повинна бути вирішена справа, якщо куплене сіно не було відокремлене від стогів сіна агрофірми?

Завдання №56
При продажі приватного підприємства між продавцем Семеновим та покупцем Масенко виник спір відносно визначення складу майна, яке повинно перейти покупцеві. Масенко наполягав на тому, щоб до нього перейшла продукція, яка була вироблена підприємством, але ще не реалізована, а також немайнове право (право на фірмове найменування та на товарний знак). В той же час він був проти того, щоб до нього перейшли борги підприємства перед іншими кредиторами та обов’язки щодо виплат в соціальні фонди. Семенов проти цього заперечував.
Як повинна бути вирішена справа?

Завдання №57
Кореспондент однієї з газет Міщенко в опублікованій статті охарактеризував проведення слідчим досудового слідства про крадіжку вантажу Міщенка в аеропорту як некваліфіковане і упереджене. Слідчий зауважив, що справа розглянута в суді, а підсудні за вироком суду позбавлені волі, а заходи щодо розшуку майна потерпілого результату не дали. Розглянувши скаргу засуджених, обласний суд вирок залишив у силі. Слідчий звернувся в суд з позовом до газети і кореспондента про захист його професійної честі і відшкодування йому заподіяної моральної шкоди.
Яке рішення повинен винести суд? Вкажіть підстави, порядок розгляду справ про захист честі і гідності.

Завдання №58
До складу колекції художніх картин Певцова входила картина, яка в передбаченому законом порядку була визнана пам'ятником історії та культури і занесена в державний реєстр. У процесі розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом крадіжки з будинку власника, слідчий встановив, що Певцов насправді продав її за 2000 доларів США громадянину Польщі Рибальському, а потім інсценував крадіжку. Прокурор подав позов про визнання угоди недійсною і конфіскацію картини в доход держави.
Яке рішення повинно бути винесено по справі? Як вирішиться справа, якщо картина буде виявлена на кордоні і вилучена при встановленні фактичних обставин справи.

Завдання №59
Решетняков отримав у спадщину мисливську рушницю, золоті ювелірні прикраси з золота та срібла, а також злиток платини. Ще до отримання свідоцтва про права власності він продав рушницю Левченко, який користувався нею без реєстрації. Прикраси та злиток платини він продав підприємцю Агаяну, який використав їх для виробництва своєї ювелірної продукції. Інші спадкоємці вимагали визнати за ними право на частину спадку і розірвання укладених правочинів.
Який правовий режим вказаного майна? Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №60
Крищенко звернулася до суду з позовом до свого чоловіка про поділ майна. Позивачка наполягала на розподілі майна в натурі і виділення їй частки спільної власності, а саме: половини технічної бібліотеки, яку чоловік, працюючи науковим співробітником НДІ, почав збирати ще до укладення шлюбу; однієї шафи з меблевого гарнітуру та трьох столових сервізів.
Як повинен вирішити справу суд?

Завдання №61
Між Куликом та Статівкою, які працювали в одній державній установі, склалися неприязні стосунки. Кулик став розповідати службовцям, що начебто Статівка є хронічним алкоголіком та займає колегам кошти під великий процент, постійно раніше від інших йде з роботи, б'є дома дружину. Статівка подав позов у суд про захист честі та гідності.
Яке рішення повинен прийняти суд? У чому різниця між наклепом, образою та цивільно-правовим захистом честі та гідності?


Тема 11. Правочини
Питання для самоконтролю:
Поняття і види правочинів.
Чинність правочину.
Тлумачення змісту правочину.
Недійсність правочину.
Правочини з вадами форми.
Правочини з вадами в суб’єктному складі.
Правочини з вадами волі.
Правочини з вадами змісту.
Правові наслідки фіктивного та удаваного правочину.
Оспорювані та нікчемні правочини.

Завдання №62
В ході досудового слідства було встановлено, що група підлітків, які скоїли ряд крадіжок, реалізувала частину вкрадених речей, а саме; колеса від мотоциклу «Ява» - Гусейнову, двигун – Остапчуку, а інші деталі були подаровані одному із членів злочинної групи Дубову. Вкрадена мисливська рушниця і набої були продані Семенову, магнітола обміняна на ящик горілки з Пересадою. Викликані як свідки Остапчук і Гусейнов пояснили, що не знали походження речей. Дубов заявив, що в крадіжці мотоцикла „Ява” участі не брав, а передані йому деталі використав при ремонті свого мотоциклу. Семенов заявив, що його влаштувала невисока ціна, а особа яка укладала з ним правочин зовні виглядала як доросла, та в нього є дозвіл на зберігання мисливської зброї. Пересада заявив, що походження речей, які він придбав, мало його цікавить, головне, щоб правочин був йому вигідний і горілку йому ніхто не поверне.
Дайте цивільно-правову оцінку наведених правочинів. Які правові наслідки укладених правочинів?

Завдання №63
Видова через оголошення в газеті „Кур’єр” продала Семенко норкову шубу за 20000 гривень. Через тиждень Семенко показала шубу працівнику магазина хутра „Magic Furs” Морозенко, який розповів, що раніше Видова намагалась здати її на комісію, але у магазині шубу не прийняли, оскільки в неї було виявлено декілька прихованих дефектів.
Чи є підстави визнання правочину недійсним? Дайте розгорнуту відповідь.

Завдання №64
Шістнадцятирічний Кузьма на зароблені ним за літо на птахофабриці гроші купив 10 пляшок горілки в сільському магазині і привіз їх до Ужгорода, де був затриманий при спробі їх продати. Крім цього, він же купив у Комарика фотоапарат. Фотоапарат купувався разом з знайомим фотографом Кузьми, у котрого він з рук впав і став непридатним для користування. Також Кузьма продав акції ЗАТ «Наша ряба», які отримав під час роботи на птахофабриці. Дізнавшись про укладені сином правочини, батько подав позов про визнання їх недійсними. Представник магазину заявив, що факту продажу горілки не пам'ятає і за діючими правилами торгівлі неповнолітнім спиртні напої не продаються. Комарик вважає, що Кузьма міг за свої гроші самостійно купувати все, що він забажає, а те, що фотоапарат потребує дорогого ремонту, то це клопоти не його, а власника. Представник ЗАТ «Наша ряба» заявив, що акції повинні бути вилучені у покупця і повернені батькам Кузьми.
Як необхідно вирішити справу?

Завдання №65
Ходорковський подарував Петренко японський магнітофон, який коштував значну суму. Через кілька днів Ходорковський звернувся з позовом в суд з проханням визнати цей правочин недійсним. В позовній заяві він вказував, що Петренко змусив його подарувати магнітофон, оскільки в протилежному випадку повідомить нареченій Ходорковського те, що той знаходиться на психіатричному обліку. Оскільки Ходорковський посварився з нареченою і шлюб реєструвати не буде, розголошення такої інформації йому вже не завадить.
Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №66
Борисов звернувся з позовом до Гуцалова про визнання за ним права власності на житловий будинок і земельну ділянку. Він вказав, що за попередньою умовою сплатив за будинок і присадибну земельну ділянку Гуцалову 15000 доларів США, чим повністю з продавцем розрахувався, а останній від нотаріального оформлення договору відмовився і вимагає додатково оплатити плодові дерева і кущі та супутникову телевізійну антену на домі у сумі 1000 доларів США.
Як необхідно вирішити справу? Які особливості угод із житловими будинками, земельними ділянками і багаторічними насадженнями?

Завдання №67
Федотова, на утриманні якої після загибелі чоловіка знаходилось двоє малолітніх дітей, продала Хватченко трикімнатну приватизовану квартиру. Правочин укладався за ініціативою Хватченко, котрий знав про тяжкий матеріальний стан Федотової. На одержані від продажу гроші вона придбала двокімнатну квартиру. Через два роки Федотова дізналася, що на час продажу ціна на квартиру була у два рази вищою, ніж їй запропонував Хватченко. У судовому засіданні було виявлено, що Хватченко знав про дійсну вартість житла, оскільки працював в агенції з продажу нерухомості. Останній позов не визнав, посилаючись на пропуск строку позовної давності. Суд відмовив Федотовій у задоволенні позову.
Прокоментуйте рішення суду і дайте його юридичну оцінку.

Завдання №68
Щеглов, вирішивши розлучитись з дружиною, продав автомашину за ринковою ціною. При розгляді позову про розірвання шлюбу і розподілу майна, Щеглова пред’явила зустрічний позов про визнання договору про продаж автомобіля недійсним і переведення на неї прав покупця, оскільки було порушено право переважної купівлі-продажу. Крім цього, вона стверджувала, що останній час чоловік збирається без її згоди продати гараж, меблі і квартиру, та наполягала накласти на майно чоловіка арешт до виконання рішення суду.
Яке рішення повинен винести суд? Дайте розгорнутий висновок по справі.

Завдання №69
Ігнатова звернулася до дільничного інспектора з заявою про те, що її обманули при обміні житлової квартири. В заяві говорилося про те, що в зимовий період кімната мокріє, а Ігнатова страждає астмою і тому часто хворіє. Інспектор відповів, що такі справи не в компетенції органів внутрішніх справ, і порадив звернутися з претензією до сім'ї Величко, з якими вона помінялася квартирами. На претензію Величко відповідала, що Ігнатова неодноразово оглядала квартиру і ніяких зауважень не було, а до того ж вона зробила ремонт, на який затратила чималі кошти.
Розгляньте аргументи сторін. Підготуйте письмову консультацію Ігнатовій.

Завдання №70
Після смерті Назаренка на його майно претендували доньки, Світлана і Ганна. Ганна вимагала від Світлани, щоб та відмовилася від спадщини на її користь, погрожуючи в випадку відмови розповісти її чоловіку компрометуючі подробиці дозаміжнього життя. Під таким впливом Світлана від спадщини відмовилась, та коли Ганна одержала свідоцтво про спадщину і почала вимагати, щоб сім'я Світлани, що проживала в будинку померлого, виселилась з нього, остання своє рішення змінила і звернулася в суд з позовом про визнання відмови недійсною.
Як необхідно вирішити справу?

Завдання №71
Малолітні Єршов і Косенко за колядки одержали 300 гривень, на які купили в магазині мобільний телефон і два набори ручок. Дізнавшись про покупки, батько Косенко звернувся до продавця з вимогою забрати назад телефон і ручки, а гроші повернути. Продавець відмовив і пояснив, що, по-перше, телефон продавався не новий, але працюючий, і він відповідно зробив скидку, а повертається вже пошкоджений і не працюючий; по-друге, на видному місці вивішено оголошення «Куплені товари обміну і поверненню не підлягають», а по-третє, він не власник товару, а лише продавець і повноважень про прийом товару назад не має. Косенко подав позов у суд про визнання правочинів не дійсними.
Як потрібно вирішити це питання?

Завдання №72
Власа за нотаріально посвідченим договором подарувала Несторову частину житлового будинку. Через два роки вона пред’явила позов до Несторова про визнання цього договору недійсним. Свою вимогу вона мотивувала тим, що два роки тому виконком письмово повідомив її про необхідність проведення капітального ремонту фасаду дому і території, що прилягає до будинку. Зробити ремонт будинку через фінансові проблеми і через нестачу коштів та будівельних матеріалів вона була не в змозі. Несторов за дарунок в усній формі зобов'язувався це зробити. Але кілька місяців назад вона отримала великий спадок і готова компенсувати Несторову його витрати.
Яке рішення повинен винести суд ?

Завдання №73
AT придбало у фабрики велику партію тютюнових виробів зі метою їх подальшої реалізації. В ході перевірки податковим органом діяльності AT було виявлено, що у AT немає ліцензії на торгівлю тютюновими виробами. У зв'язку з цим податковий орган оголосив правочин нікчемним та вимагав вилучення всього отриманого в доход держави. Тютюнова фабрика заявила, що з її боку ніяких порушень не було, а в статуті AT передбачено такий вид діяльності, як торгівля тютюновими виробами.
Як повинна бути вирішена справа?

Завдання №74
Дорошенко страждав хронічною душевною хворобою, яку з сторони важко було помітити. Тітка хворого була призначена його опікуном, але за характером роботи часто змушена була відлучатися з дому. Повернувшись з відрядження, вона дізналася, що Дорошенко у її відсутність продав Адерміну спальний гарнітур. Вона подала позов про повернення гарнітуру. Адермін проти позову заперечував, вказуючи на те, що він не знав про знаходження Дорошенко під опікою, повністю сплатив йому всю ціну гарнітуру, затратив кошти на перевезення меблів і не повинен зазнавати збитків від того, що тітка залишила племінника без нагляду.
Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №75
Громадянин Анохін, збираючись їхати в службове відрядження в Африку, продав свої зимові речі Бейку: шапку із хутра норки, дублянку, куртку «Аляску». Через рік з'ясувалося, що громадянин Анохін нікуди не їде і тому звернувся з позовом у суд про визнання правочину недійсним, мотивуючи свої вимоги тим, що правочин був укладений внаслідок помилки.
Чи задовольнить позов суд? Обґрунтуйте відповідь.


Тема 12. Представництво
Питання для самоконтролю:
Поняття, підстави виникнення та види представництва. Вчинення правочинів представником.
Довіреність. Поняття та види довіреності.
Форма та строки довіреності. Довіреність юридичної особи. Значення довіреності.
Припинення представництва.

Завдання №76
Громадянин Винник зареєструвався у якості суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи. Через деякий час він видав довіреність на здійснення підприємницької діяльності від його імені громадянину Чкалову. До складу повноважень представника були включені всі можливі правочини та інші дії, у яких виникне необхідність під час здійснення підприємницької діяльності (укладення договорів, надання звітів, представництво інтересів в органах державної влади, розпорядження розрахунковими рахунками, отримання готівки в банку, сплата податків та інші). Через деякий час органами державної податкової адміністрації були виявлені порушення податкового законодавства - приховування прибутку від оподаткування. Постало питання: хто є суб’єктом відповідальності в такому випадку?
Чи мав право громадянин Винник видавати довіреність громадянину Чкалову з переліком вказаних повноважень? Що мав пояснити нотаріус при посвідченні такої довіреності? Скоєння яких дій не допускається через представника?

Завдання №77
Громадянин Петров вирішив купити легковий автомобіль на автомобільному ринку міста Харкова. З метою уникнути зайвих витрат при оформленні договору купівлі-продажу вирішили передачу автомобіля оформити за допомогою довіреності. Продавець видав громадянину Петрову генеральну довіреність, за якою передавав всі права та обов’язки, що можуть виникнути під час використання автомобіля, останньому. При цьому громадянин Петров передав продавцеві визначену суму грошей (вартість авто). Через деякий час продавець пред’явив позов до громадянина Петрова про повернення авто із чужого незаконного володіння.
Яке рішення в такому випадку повинен винести суд? Які підстави припинення представництва за довіреністю?

Завдання №78
Громадянка Петренко уклала з продавцем магазину „Весна” договір купівлі-продажу взуття. Через декілька днів вона виявила суттєві недоліки товару та звернулася до магазину з вимогою замінити товар або повернути гроші. У день звернення в магазині працював інший продавець, який відмовився задовольнити вимоги покупця, мотивуючи тим, що угода купівлі-продажу укладалась не ним, а його колегою, отже, вирішувати питання про заміну товару чи повернення грошей повинен продавець, який укладав цей правочин.
Чи правомірною була відмова продавця громадянці Петренко? Для кого створюються юридичні наслідки правочинів, що вчинені представником? В чому сутність представництва, заснованого на адміністративному розпорядженні власника підприємства?

Завдання №79
Громадянин Гавор 3 квітня 2004 року видав громадянину Зуєву довіреність строком на 3 місяці на продаж одержаного ним у спадщину житлового будинку за 10 тис. грн. У зв’язку із хворобою громадянин Зуєв передоручив у червні цього ж року виконання доручення громадянину Малишку, про що у листі та електронному SMS-повідомленні сповістив громадянина Гавора, але відповіді не одержав. Оскільки за обумовлену суму будинок ніхто не купив, громадянин Малишко знизив суму до 8 тис. грн. і продав його 30 липня, а гроші поштою переслав громадянину Гавору. Останній звернувся в суд з позовом до громадянина Зуєва про повернення 2 тис. грн і витрат по пересиланню грошей, мотивуючи це тим, що пересилати гроші він не просив.
Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №80
Громадянин Іванов, як опікун неповнолітнього Гусєва, від його імені продав належний тому на праві приватної власності автомобіль „BMW-Mini” своєму сусідові. На таку угоду було отримано письмовий дозвіл за підписом представника місцевого виконкому.
Чи є підстави для визнання угоди купівлі-продажу автомобіля недійсною? В якому порядку повинні скоюватись дії від імені неповнолітніх, спрямовані на відчуження належних останнім майнових прав? Чи змінилася б відповідь на перше запитання, якщо таку угоду укладав би батько неповнолітнього?Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність
Питання для самоконтролю:
Поняття строку і терміну, їх значення та види.
Загальні правила про обчислювання строків.
Поняття, сутність та значення позовної давності.
Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Види позовної давності.
Правила обчислення позовної давності.
Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.
Наслідки впливу позовної давності.

Завдання №81
Виїжджаючи в лютому 2002 р. у тривале зарубіжне відрядження, громадянин Михайлов передав своєму сусідові громадянину Золотову на зберігання деякі домашні речі: телевізор, холодильник, ліжко, шафу та інше. Відносини сторін при цьому були врегульовані договором зберігання, укладеним на 2 роки. Повернувшись у квітні 2004р. з відрядження, громадянин Михайлов попросив громадянина Золотова повернути передані йому речі, але почув відмову. Громадянин Золотов пояснив, що громадянин Михайлов пропустив строк позовної давності на витребування речей, який закінчився, на думку громадянина Золотова, в лютому 2004 р.
Який засіб захисту порушених прав доцільно застосувати? Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №82
11 березня 1999 року був вбитий громадянин Сазонов, на утриманні якого були дружина та малолітній син. Дружина звернулась в слідчі органи із заявою про визнання її потерпілою. Слідчий відмовив їй на тій підставі, що справа припинена до виявлення підозрілого. 4 червня 2000 року слідство по справі було відновлено, і в вересні цього ж року громадянка Сазонова повторно звернулася до громадянина Петрова, який був притягнений до кримінальної відповідальності за вбивство громадянина Сазонова, про відшкодування шкоди, починаючи з березня 1999 року. Суд, посилаючись на пропуск позовної давності, виніс рішення про вирахування платежів з дати повторної подачі позову (13 грудня 2001 року). В поданні прокурора щодо рішення суду ставилося питання про відміну його як такого, що суперечить законодавству України.
Як визначаються строки давності при залишенні без розгляду позову, заявленого в кримінальній справі?

Завдання №83
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області уклало із будівельним управлінням договір на будівництво бази відпочинку. Після здачі бази, 20 грудня 2001 року, в процесі експлуатації споруд було виявлено ряд недоліків у будівництві. 25 грудня 2002 року УМВСУ звернулось з претензією про стягнення неустойки та проведення ремонту будівель за рахунок будівельного управління. Оскільки відповідь на заявлену претензію не надійшла, УМВСУ 20 січня 2003 року подало позов до господарського суду Полтавської обл. Господарський суд у позові відмовив на підставі пропуску строків позовної давності.
Чи обґрунтована відповідь господарського суду?

Завдання №84
М’ясокомбінат звернувся з позовом до шкірзаводу про виплату штрафу за несвоєчасну оплату поставлених комбінатом шкір. У зв’язку з тим, що в результаті збоїв у роботі системи обліку розрахунків м’ясокомбінат пропустив строк, господарський суд знов відновив їх по своїй ініціативі, але суму заборгованості звернув на користь держбюджету.
Як необхідно вирішити справу?

Завдання №85
ВАТ „Нафтапром” та ТОВ „Наснага” у договорі про сумісну діяльність одним із пунктів договору передбачили умову про скорочення строків позовної давності при вирішенні будь-яких можливих суперечок між ними до 6 місяців, з метою прискорення їх судового розгляду.
Чи існує можливість договірного скорочення строків позовної давності між фірмами?
Розділ ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи
Теми 14 -16. Особисті немайнові права фізичної особи
Питання для самоконтролю:
Поняття та види особистих немайнових прав.
Здійснення особистих немайнових прав.
Захист особистих немайнових прав.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Завдання №86
Громадянка Макарова пред’явила позов до громадянки Грибкової про відшкодування моральної шкоди за втручання в особисте життя. В описовій частині позовної заяви позивачка вказала, що була заручена зі студентом-іноземцем Аль-Герімджаном, але він відмовився укладати з нею шлюб після того, як громадянка Грибкова, яка працювала охоронцем в під’їзді, розповила про обставини її особистого життя (пізні повернення додому на коштовних автомобілях, гучні та часті гулянки протягом всієї ночі, попереднє однократне розірвання шлюбу громадянкою Макаровою, неохайність і таке інше).
Зґясуйте, чи відбулося втручання в особисте життя? Яким чином захищати особисті немайнові права?

Завдання №87
Після проведених спільних перевірок приватного підприємства „Колос” працівниками органів міліції і податкової інспекції, адміністрацією ПП „Колос” на дверях було вивішено оголошення: „Корупціонерам: заступнику начальника Ленінського РВВС Кондратову А.П. і податковому інспектору Ряхіну П.Р. вхід на територію приватного підприємства ЗАБОРОНЕНИЙ!”.
Надайте консультацію Кондратову А.П. і Ряхіну П.Р. Складіть варіант позовної заяви.


Завдання №88
Повнолітні діти громадянки Іванової забажали подати позов проти лікарні про відшкодування моральної шкоди у зв’язку ненаданням інформації про стан здоров’я їх матері, яка впала і отримала травму голови. Лікарі не дозволяли їм побачити матір і не видали лікарняної картки для консультації у відомого спеціаліста-медика, мотивуючи це правом на таємницю про стан здоров’я. Але переглядаючи лікарську періодику, вони побачили статтю, в якій було написано про жінку, доставлену у лікарню в той же день і з тими ж симптомами, що і їх мати.
Як слід вирішити справу?

Завдання №89
Спадкоємець Мамко пред’явив позов до громадянина Криворука про відшкодування моральної та майнової шкоди. Як з’ясувалось, спадкоємець Мамко терміново вимагав операції з трансплантації нирки. Після тривалого пошуку і низки підготовчих дій, донор був знайдений. Громадянин Криворук нотаріально завірив свою згоду надати нирку і отримав за це значну суму грошей (7 тис дол. США). Стан реципієнта різко погіршився, і лікарі повідомили громадянина Криворука про день та час операції, але громадянин Криворук почав переховуватись. Через уникання громадянина Криворука операцію переносили декілька разів, органи внутрішніх справ, куди звернулись родичі Мамко, відмовили від прийняття та реєстрації заяви про скоєння шахрайства. Через кілька днів у зв’язку з сильним погіршенням здоров’я громадянин Мамко помер.
Чи є підстави для пред’явлення позову Криворуку? Як слід вирішити справу?

Завдання №90
Після закінчення строкової служби в Збройних силах України громадянин Петренко пред’явив до Збройних сил України позов про відшкодування завданої йому моральної шкоди. Підставою подання позову він вважав тривале позбавлення його особистих немайнових прав, зокрема таких, як право на свободу пересування, право на вільний вибір місця проживання, право на недоторканність житла, право на вільний вибір роду занять і таке інше.
Чи підлягає позов задоволенню?

Розділ ІІІ. Речове право
Тема 17 – 18 . Загальні положення про речове право. Право власності
Питання для самоконтролю:
Поняття та ознаки речового права.
Види речових прав.
Поняття права власності та його зміст.
Право власності українського народу (поняття та зміст).
Право приватної власності (поняття та зміст).
Право державної власності (поняття та зміст).
Право комунальної власності (поняття та зміст).
Підстави набуття права власності.
Здійснення права власності.
Право власності на землю (земельну ділянку).
Право власності на житло.
Припинення права власності.

Завдання №91
Громадянин Попов за домовленістю з родичем Єгоровим передав останньому в управління за довіреністю автомобіль «Skoda-Superb» строком на один рік. Через рік Попов громадянин оформив на ім’я громадянина Єгорова нову довіреність, а потім продовжив її ще на три роки. Таким чином, автомобіль знаходився у родича Єгорова протягом п'яти років. Через п'ять років громадянин Попов пред'явив у суді позов до громадянина Єгорова про повернення автомобіля, вказуючи, що повернути його в добровільному порядку відповідач відмовляється. Громадянин Єгоров позову не визнав і пояснив, що автомобіль «Skoda-Superb» фактично належить йому, а не громадянину Попову. За словами відповідача, вони домовилися про його купівлю-продаж, і так як коштів на переоформлення автомобіля у громадянина Єгорова не вистачало, вирішили, що громадянин Єгоров до накопичення необхідної суми буде користуватися автомобілем за довіреністю, а громадянин Попов не буде пред’являти ніяких претензій з цього приводу. Також громадянин Єгоров стверджував, що він передав громадянину Попову в якості оплати за авто 37300 грн. У підтвердження того, що він сплатив громадянину Попову 37300 грн, громадянин Єгоров представив у суд розписку, у якій стверджувалось, що Єгоров повернув Попову позичені 37300 грн. Єгоров просив визнати за ним право власності на автомобіль.
Чи можна визнати Єгорова власником автомобіля або автомобіль підлягає поверненню Попову? З якого моменту виникає право власності у набувача за договором? Яка із сторін несе ризик випадкової загибелі речі? Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №92
Громадянка Степанова за письмовою угодою подарувала своєму внуку Володимиру автомобіль «Таврія-Nova». Оскільки він ще не досягнув повноліття, автомобіль зберігався в її господарстві й інколи використовувався її синами. Старший син Степанової, Петро, на цьому автомобілі потрапив в аварію, в якій загинув, а автомобіль був пошкоджений. Після аварії пошкоджений автомобіль зберігався на штрафмайданчику УДАІ. За цей час з нього була демонтована коробка передач та масляний фільтр. Володимир, як власник автомобіля, звернувся до спадкоємців Петра з вимогою відновити автомобіль або купити йому новий. Дружина загиблого відмовилася від цього, вказавши, що якщо автомобіль не був переданий, то домовленість між Петром і Володимиром недійсна. Крім цього, вона вказала, що, наскільки їй відомо, для передачі права власності на автомобіль існує спеціальний порядок. ДАІ також пред’явило вимогу до спадкоємців Петра про відшкодування витрат, пов’язаних зі зберіганням пошкодженого автомобіля на штрафмайданчику. В свою чергу, з боку Володимира був пред’явлений позов до УДАІ про повернення зниклих запчастин автомобіля.
Проаналізуйте дану ситуацію і дайте відповідь, коли і за яких підстав виникає та припиняється право власності? Хто несе ризик випадкової загибелі речі? Як необхідно вирішити суперечку?

Завдання №93
За договором купівлі-продажу мале підприємство «Агва» придбало у ТОВ «Вікторія» партію товару. При укладенні договору було передбачено, що покупець повинен забрати товар 1 липня, a він прибув за ним тільки 3-го липня і з'ясував, що під час грози 2-го липня в склад попала блискавка і товар згорів. Покупець пред’явив позов до продавця про надання йому тієї ж кількості і якості товару та відшкодування збитків.
Як повинна бути вирішена справа? Які наслідки наступлять у тому випадку, якщо товар було відібрано та розміщено у окремому складі.

Завдання №94
У 2003 р. Коваленко успадкувала після смерті батька третину двоповерхового будинку в м. Люботин та вирішила її продати. Оскільки бажаючих купити частку не знайшлося, справа з продажем затягнулася. Тим часом інші спадкоємці, які проживали в цьому будинку, подали до суду позов про стягнення з Коваленко частини витрат, які вони понесли у зв’язку з утриманням будинку. Свою вимогу вони мотивували тим, що Коваленко не сплачує комунальних платежів, які нараховуються за користування будинком. Коваленко проти позову заперечувала, вказуючи на те, що раз вона в успадкованому будинку не проживає, то і не повинна платити за ті послуги, які не отримувала. Відповідачка вказала, що в неї є інше житло, в якому вона мешкає, і за обслуговування якого вона вчасно сплачує комунальні платежі.
Яким чином повинна бути вирішена суперечка? Чи може бути накладене стягнення на житловий будинок (або його частину) за несплату комунальних платежів, якщо власники даного будинку відмовляються їх платити?

Завдання №95
До дільничного інспектора міліції із заявою звернувся Комаров. В заяві вказувалося, що його сусід Бакулін висипав на проїжджу частину дороги будівельний матеріал (цеглу, пісок, гравій). Внаслідок цього Комаров не може виїхати технікою з двору і своєчасно обробити посіви буряка. При розгляді заяви було встановлено, що у Бакуліна після того, як він привіз будматеріали, стався інфаркт, і він знаходиться в лікарні. Дільничний відвантажив будматеріали і вивіз їх в балку край села, звідки цегла пропала. Після виписки з лікарні, Бакулін подав позов до дільничного про повернення йому втраченого матеріалу.
Зробіть юридичний аналіз описаної ситуації. Яким чином можуть дути захищені інтереси Комарова? Як буде вирішена справа, якщо він подасть ще і позов про відшкодування збитків, що виникли внаслідок несвоєчасної обробки посівних площ? Яким чином можна захистити право власності Бакуліна?

Завдання №96
До стада фермерського господарства Стецька пристала бездоглядна корова. Через місяць вона привила теля, а через 6 місяців фермер Стецько вирішив її продати. При продажі виявився власник корови Петренко, який наполягав на поверненні корови і теляти. Фермер Стецько проти цього заперечував, вважаючи що через 6 місяців він став власником і корови, і теляти.
Як повинна бути вирішена справа?


Тема 19. Право спільної власності
Питання для самоконтролю:
Поняття та види права спільної власності.
Підстави виникнення права спільної власності.
Здійснення права спільної власності.
Припинення права спільної власності.


Завдання №97
Андрій, Віктор і Світлана після смерті батька в рівних частинах успадкували його дім, двокімнатну квартиру, дачу, гараж, автомобіль, антикварні меблі, 60 акцій АТ "Перлина" і грошовий внесок розміром 30 тис. грн в банку «Грант». Квартиру через місяць вони здали в оренду, а ще через шість місяців Віктор продав свою частку дому та всі антикварні меблі Іванову. Світлана та Андрій з цим не погодились та звернулись за консультацією до юриста.
Яку відповідь повинен надати юрист? Чи може Віктор виділити свою частку в натурі? Що таке ідеальні та реальні долі? Як необхідно ділити прибуток від зданої в оренду квартири?

Завдання №98
Подружжя Кирилових під час перебування у шлюбі придбали квартиру, меблі, автомобіль, гараж, холодильник та телевізор. При розірванні шлюбу чоловік вимагав розділити майно та залишити йому квартиру, машину та гараж, а інше залишити відповідачці, так як він повністю утримував і дітей, і дружину, яка після укладення шлюбу ніде не працювала.
Яким чином повинна бути вирішена справа?

Завдання №99
Повністю виплативши свій пай на кооперативну квартиру, Яценко вирішив її продати і звернувся в правління кооперативу за довідкою про належність йому квартири на праві приватної власності. У видачі довідки йому було відмовлено на тій підставі, що згідно з статутом кооперативу житловий будинок належить кооперативу на праві власності і розпоряджатися квартирою може тільки він.
Чи законні дії правління? В якому порядку Яценко може їх оскаржити?

Завдання №100
Мешканці 48-квартирного будинку приватизували квартири, котрі вони наймали. Потім було створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Чи можуть вони вважатися власниками всього дому? Яке майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників, а яке у спільній частковій? Чи можливе виділення частки в натурі у спільній сумісній власності при відчуженні приміщення в жилому будинку?

Завдання №101
До вступу в шлюб Дмитро на праві власності мав будинок із трьох кімнат. Після реєстрації шлюбу він з дружиною проживав в цьому домі, в якому за три роки зробили наступні роботи: замінили дах, прибудували кухню та веранду, замінили підлогу, вікна та двері. При розірванні шлюбу Дмитро вимагав виключити дім із майна, що підлягає поділу, так як він належить йому на праві приватної власності. Дружина наполягала на поділі будинку, зауваживши, що перебудова проводилась і за її кошти теж, а вартість будинку після проведення ремонтних робіт зросла в два рази.
Як необхідно вирішити спір?

Завдання №102
Під час знаходження в шлюбі подружжя Сіренко придбали автомобіль „Lexus RX 300”. У 2000 році в нотаріальній конторі був посвідчений договір дарування автомобіля на ім’я дружини, а у липні 2001 року шлюб був розірваний. Чоловік продовжував користуватися автомобілем і після розірвання шлюбу, при цьому машина не була перереєстрована в органах ДАІ. Дружина Сіренко звернулася в суд з позовом про повернення автомобіля. Відповідач проти позову заперечував, вважаючи, що право власності на автомобіль у позивачки не виникло, оскільки автомобіль їй не передався і є спільною власністю. Позивачка стверджувала, що оскільки договір був нотаріально посвідчений, то у неї виникло право власності на автомобіль.
Як повинен бути вирішений спір? Які види власності можуть виникнути у подружжя?
Тема 20. Захист права власності
Питання для самоконтролю:
Поняття та види захисту права власності.
Речово-правові способи захисту права власності.
Вимагяння майна власника із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов).
Захист прав власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов).
Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.


Завдання №103
Брат та сестра Бусигіни звернулися до суду з позовом до свого вітчима Семенова про право на спадщину половини житлового будинку, що належав їхній померлій матері. Попереднє звернення до нотаріуса з питанням про спадщину результатів не дало. Нотаріус пояснив, що будинок зареєстрований на Семенова і без його згоди отримати спадщину Бусигіним не можна. Семенов такої згоди не дав. Більш того, Семенов вчинив зустрічний позов, в якому просив суд визнати будинок його приватною власністю тому, що під час придбання будинку його дружина, мати Бусигіних, не працювала вже кілька років, а займалась вихованням своїх неповнолітніх дітей і самостійних доходів не мала. До того ж на момент смерті мати Бусигіних юридично вже не була дружиною Семенова тому, що вони розірвали шлюб за три місяці до цього, а дітей Бусигіних він не всиновлював.
Як захистити майнові інтереси спадкоємців? Яким має бути рішення суду?

Завдання №104
За рішенням обласної державної адміністрації земельна ділянка, яка належала на праві власності Овчаренко, підлягала вилученню для державних потреб. Овчаренко та його сім'ї у якості компенсації була запропонована квартира з оплатою вартості будинку та плодово-ягідних насаджень. Овчаренко з цим рішенням не погодився і наполягав на будівництві нового житлового будинку на рівноцінній земельній ділянці. Адміністрація стверджувала, що не має можливості побудувати новий дім, оскільки в неї нема будматеріалів та коштів, а також, що у цій місцевості вільних земельних ділянок нема. Адміністрація повідомила, якщо Овчаренко не погодиться на пропозицію, то його будинок буде відключений від мережі енерго - та водопостачання. Овчаренко звернувся в суд.
Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №105
ТОВ «Фаїна» пред'явило командитному товариству «Петренко і К°» вимогу про повернення комбайна „Дон-1500СК” або відшкодування збитків в сумі 27 тис. грн. При цьому ТОВ «Фаїна» зазначило, що з ним був укладений договір найму комбайна зі строком повернення до 4 листопада 2004 року, але товариство сплатило плату за найм, а від повернення комбайна відмовилась. Товариство пояснило, що комбайн був переданий філії товариства у місті Куп'янську, яка має свій розрахунковий рахунок і тому повинна нести самостійну майнову відповідальність. Окрім цього, керівник філії, отримавши цей комбайн, передав його за генеральною довіреністю своєму приятелю Цвігну, а сам зник. На цих підставах командитне товариство пояснювало, що позов треба пред'являти Цвігну. Натомість ТОВ «Фаїна» вимагало повернення товариством комбайна або відшкодування завданих збитків, а також, щоб господарський суд виніс рішення про припинення діяльності командитного товариства (банкрутства) внаслідок його неплатоспроможності.
Як ТОВ може захистити своє право власності? Чи може нести філія самостійну відповідальність? Хто повинен повернути комбайн і відшкодувати майнову шкоду?

Завдання №106
Водій Костін і заступник начальника Київського РВВС Бурлаков звернулися з заявами на продаж їм списаної автомашини ГАЗ-53. Автомобіль був проданий по остаточній балансовій вартості Бурлакову, який заплатив гроші і в гаражі РВВС відремонтував авто. Після ремонту машини він за довіреністю передавав її своєму братові Андрію, який потрапив на ній у дорожньо-транспортну пригоду. Дізнавшись про продаж машини, районний прокурор пред’явив позов у місцевий суд про визнання договору купівлі-продажу автомобіля недійсним, оскільки він був проданий в робочому стані, і крім цього, переважним правом придбання автомашини повинен володіти Костін, який 15 років її експлуатував і підтримував у справному стані.
Яке рішення необхідно прийняти по справі? Чи порушені в даному випадку майнові інтереси держави?

Завдання №107
При проведенні маневрових робіт на дільниці під'їзних шляхів заводу «Південмаш» трапилася аварія, в результаті якої згорів тепловоз цього заводу. При розслідуванні справи про порушення правил техніки безпеки було встановлено, що причиною аварії стало грубе порушення правил безпеки руху працівниками відділення залізниці. Завод в якості способу розрахунків вимагав від відділення залізниці передати йому один із недавно придбаних залізницею тепловозів аналогічної марки, а від запропонованої грошової компенсації відмовився, посилаючись на те, що в результаті аварії завод не може нормально обслуговувати виробничу діяльність. Після категоричної відмови залізниці в задоволенні претензії завод звернувся з позовом в господарський суд.
До якого виду майна належить тепловоз і який його правовий режим? Як повинно проводитись відшкодування шкоди машинобудівному заводу?

Завдання № 108
Із стада агрофірми «Маяк» через перебування пастухів у стані сп'яніння пропало 20 голів великої рогатої худоби. Голова правління агрофірми Разін звернувся в РВВС із заявою про притягнення пастухів Колісника і Тягаря до відповідальності. Через 9 місяців стало відомо, що десять корів прибилося до стада кооперативу «Нива» (дві з них пастухи продали, а решта прийнята на баланс товариства), п'ять корів знайшов фермер Домовитий, про що сповістив голову сільської ради, дві корови і бичок втонули на торфовиську, а двох коров з’їли вовки.
Зробіть аналіз вказаної ситуації. Хто повинен відшкодовувати завдані збитки? Чи можна витребувати корів, що залишились в натурі?

Завдання №109
З будмайданчика будівельної організації була скоєна крадіжка будівельних матеріалів (цеглину, цемент, дошки, вікна, двері, шифер). Досудовим слідством було встановлено, що крадіжку скоїли працівники організації, які частково використовували будівельні матеріали при будівництві і ремонтові власних будинків, а частину матеріалів продали. Будівельна організація звільнила працівників і вимагала повернення вкрадених матеріалів.
Як повинна бути вирішена справа? Чи можливо повернути речі, як що б їх не встигли використати?

Завдання №110
При розслідуванні кримінальної справи за фактом скоєння ДТП п. Шевчук, власник та керуючий приватного підприємства «Шевчук і К°», був притягнутий до кримінальної відповідальності в якості обвинуваченого. Для забезпечення цивільного позову слідчий наклав арешт на особисте майно п. Шевчука і майно підприємства. Останній подав позов у суд про звільнення майна підприємства з-під арешту, оскільки його вину у вчиненні інкримінованого злочину може встановити тільки суд, а в результаті арешту майна наносяться значні збитки, а саме: стало неможливим відправляти контрагентам готову продукцію, виплачувати заробітну плату, купувати необхідні для виробництва матеріали і здійснювати ряд інших господарських операцій.
Що входить в коло об'єктів права приватної власності і який її правовий режим? Чи підлягають задоволенню позовні вимоги п. Шевчука? Які особливості позову про звільнення майна з-під арешту?


Тема 21. Речові права на чуже майно
Питання для самоконтролю:
Право володіння чужим майном як речове право.
Виникнення володіння та його припинення.
Іпотека та притримання.
Захист володіння майном.
Право користування чужим майном як речове право.

Завдання №111
Громадянин Іванов знайшов на смітнику пакет з документами (паспортом, свідоцтвом про одруження, посвідченням водія і технічним паспортом на ім’я Дорошенко). Зателефонувавши вказаній в документах особі, він став вимагати оплати за повернення документів. Дорошенко відмовився платити і звернувся з заявою в міліцію про вимагання.
Як треба вирішити справу? Визначіть титул знаходження документів у особи.
Завдання №112
Автомобіль, який знаходився на стоянці, несподівано вибухнув, чим знищив два автомобілі, котрі знаходились поруч, і пошкодив ще чотири. Власники знищених і пошкоджених автомобілів звернулись до керівництва автостоянки як до титульного володільця з вимогою відшкодувати завдані збитки. Адміністрація відмовилась відшкодовувати завдані збитки, оскільки не вважала себе винною у їх заподіянні.
Проаналізуйте умови завдання. Дайте визначення титульного володіння. До кого пред’являти позов, якщо автомобіль, що вибухнув, належав подружжю, яке видало довіреність особі, що поставила автомобіль на стоянку?

Завдання №113
Спадкоємець померлого Науменко вирішив продати будинок, залишений йому у спадок. З цією метою він письмово попередив тітку Науменко, як мешкала в будинку, про необхідність звільнити приміщення. Остання відмовилась, мотивуючи це тим, що вона є відказоотримувачем за заповітом. Спадкоємець звернувся за консультацією до нотаріуса щодо роз’ясненням можливості продати будинок.
Дайте розгорнуту консультацію. Визначте підстави припинення особистих сервітутів.

Завдання №114
Оскільки в Україні діє мораторій на продаж землі, пенсіонери-землевласники, які з фактичних підстав вже не могли самостійно обробляти землю власноруч, звернулись в управління земельних ресурсів Борівського району з проханням пояснити відмінності між договорами ренти, оренди та встановленням емфітевзису.
Надайте письмову консультацію.

Завдання №115
Сільська рада с. Олешнів надала підприємцю Каштанову земельну ділянку в центрі села довічно для будови магазину з хлібопекарнею. Після виділення земельної ділянки підприємець збудував замість магазину лазню з баром. Сільрада стала вимагати розірвання договору і зносу будівлі. Підприємець відповів, що він має відповідні дозволи на торгівлю спиртними напоями і не збирається зносити споруду та повертати земельну ділянку.
З посиланням на відповідні нормативні акти поясність, як повинен бути вирішений спір?

Розділ ІV. Право інтелектуальної власності
Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності
Питання для самоконтролю:
Які відмінності нематеріальних об'єктів від матеріальних?
Чим відрізняється право власності від права інтелектуальної власності?
Як визначається поняття права інтелектуальної власності?
Який зміст має право інтелектуальної власності?
Що розуміється під інтелектуальною діяльністю та її результатами?
Як здійснюється право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам?
Кому належить право інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору та за замовленням?
Які існують способи захисту права інтелектуальної власності?

Завдання №116
Івашко працював у науково-дослідному інституті старшим науковим співробітником та займався дослідженням проблем теплозбереження. В процесі роботи він сконструював лічильник тепла, який принципово відрізнявся від існуючих, а саме: він не містив рухомих частин і при роботі не вимагав підключення до електромережі.
Івашко самостійно подав заявку на винахід до Державного департаменту інтелектуальної власності та отримав патент на винахід. Науково-дослідний інститут, вважаючи, що Івашко створив службовий винахід, звернувся до суду про визнання інституту співволодільцем патенту.
Який винахід вважається службовим? Хто є автором службового винаходу? Кому належать права на службовий винахід? Чи під лягають вимоги інституту задоволенню?

Завдання №117
Бєлов та Свиридов розробили та виготовили музичний центр з дистанційним блоком керування та можливістю здійснення запису DVD та VHS-форматів. Креслення музичного центру та технологія його виготовлення були виконані на рівні винаходу. Однак автори не стали подавати заявку на видачу патенту, вважаючи інформацію про музичний центр та технологію його виготовлення конфіденційної інформацією. Винахідники уклали з корпорацією “Reinford” договір про передання виключних прав на виготовлення вказаного винаходу.
Дізнавшись про це, дружини Бєлова та Свиридова вимагали включення їх в договір, так як вважали, що мають право на конфіденційну інформацію нарівні з чоловіками. Свої вимоги вони пояснювали тим, що подружжя Бєлових спільно робили креслення, а Свиридови друкували опис та інструкцію з використання.
Яким вимогам повинні відповідати креслення та технологія, щоб бути визнаними як конфіденційна інформація? Хто має право на конфіденційну інформацію? Чи входить право на конфіденційну інформацію в спільне сумісне майно подружжя? Чи є доходи, які отримані від використання конфіденційної інформації одним з подружжя, спільним сумісним майном?


Тема 23. Авторське право та суміжні права
Питання для самоконтролю:
Що розуміється під твором?
На які твори розповсюджується авторське право?
Які твори не можуть бути об’єктами авторського права?
Який зміст має авторське право?
Хто визнається автором твору?
Коли виникає авторське право?
Який встановлений строк дії авторського права?
Які правові наслідки закінчення строку чинності авторського права?
Що таке обмеження авторського права?
Які встановлені правила використання цитат?

Завдання №118
Професор кафедри кримінального права Кац отримав завдання від Академії внутрішніх справ в порядку виконання трудових обов'язків розробити проект Кримінального кодексу до березня 2004 року. Проект був розроблений та наданий керівництву Академії в червні 2004 року, однак схвалений не був.
У вересні 2004 року Кац опублікував проект Кримінального кодексу під власним іменем. Після виходу проекту Кримінального кодексу в друк керівництво Академії висловило професору Кацу претензію про те, що він не міг публікувати проект кодексу під власним іменем без дозволу Академії внутрішніх справ. Кац заперечив претензію і вказав, що авторське право на проект належить йому та ніякого дозволу він отримувати не повинен.
Чи є проект Кримінального кодексу об’єктом авторського права? Кому належить право авторства на проект кодексу? Чи мав Кац право публікувати проект кодексу без згоди керівництва академії?

Завдання №119
При виданні збірки гуморесок С. Руданського внаслідок помилки було змінено першу букву прізвища автора на букву «П», а також з різних прижиттєвих видань автора фактично створено нову збірку, чим, як вказали в позові нащадки відомого гумориста та спілка письменників, було спотворено і саме авторство, і порушений творчий задум автора.
Позивачі вимагали: вилучення з реалізації всіх примірників збірки; вилучення отриманої винагороди (комерційного доходу); компенсації завданої моральної шкоди.
Заперечуючи проти позову, упорядники збірки заявили, що авторське право вже припинило строк своєї дії, а помилка в прізвищі сталась не з їх вини, а з вини видавництва. Крім цього весь виданий тираж був проданий реалізаторам, і його частина розійшлася.
Чи правомірні вимоги позивачів? Які відносини виникли в наведеній ситуації? Що є предметом правовідносин? Яке рішення повинен прийняти суд? Письмово складіть проект рішення. Яке правове значення мають заперечення відповідача?

Завдання №120
Іванова звернулась з позовом в суд до Червоного про захист її прав на курсову роботу. В процесі розгляду справи суд виявив тотожність обох курсових робіт, які викладачем при перевірці були повернені на повторне виконання, як такі, що не мають самостійного характеру і є плагіатом. Курсова робота позивачки Іваненко надійшла з Львівської області поштою в деканат 10 жовтня 2004 р., а на перевірку була надана 16 жовтня цього ж року. Курсова робота Червоного, жителя Харкова, була подана 15 жовтня і надійшла на кафедру 17 жовтня. Цього ж дня обидві роботи були передані на перевірку та рецензування. Відповідач стверджував, що роботу він писав із навчального посібника, про що стверджувала і позивачка.
Суддя призначив літературознавчу експертизу, яка дала висновок, що обидві роботи списані з одного і того ж навчального посібника і виконані незалежно. В роботах є незначні тотожні відхилення від тексту першоджерела.
Визначте, що в даному випадку є об’єктом авторського права? В яких випадках і цілях дозволяється вільне використання авторських прав? Чи виникає авторське право на курсову роботу? Яке рішення слід винести по справі?

Завдання №121
Багрій як правонаступник авторських прав свого батька, відомого письменника, подала позов до спільного підприємства «Флора» про незаконне використання її права інтелектуальної власності, що виразилось у виданні СП книги батька тиражем 100 тис. екземплярів.
В процесі підготовки справи до слухання було встановлено, що за свого життя її батько передав рукопис засновнику СП для ознайомлення, і між ними велась підготовка проекту виключної ліцензійної угоди, укладенню якої перешкодила смерть автора. За заповітом автор передав всі свої права доньці, яка після вступу в права спадкоємниці уступила їх Московському видавництву «Максим». Відповідач також пояснив, що в період підготовки договору на підставі попередньої домовленості перевів на рахунок автора обумовлену частину авторської винагороди і представив копію відповідного платіжного документу. Позивачка наполягала на тому, що договір її батьком не був підписаний і про одержання ним сум за платіжним документом їй нічого не відомо.
Яке рішення повинен винести суд? Чи має місце порушення прав інтелектуальної власності позивачки? Якщо так, які міри по їх захисту передбачає чинне законодавство?


Тема 24. Право промислової власності
Питання для самоконтролю:
Які результати творчої діяльності є об’єктами патентного права?
Яким ознакам повинен відповідати патентоздатний винахід?
Як визначається обсяг правової охорони винаходу?
Який встановлений строк дії прав з патенту?
Які правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним?
Яким ознакам повинно відповідати комерційне найменування?
Коли виникає право на комерційне найменування?
Як визначається обсяг правової охорони комерційного найменування?
Коли і як припиняється право на комерційне найменування?
Яким ознакам повинна відповідати торговельна марка?
Які критерії охороноздатності торговельної марки?
Як визначається обсяг правової охорони торговельної марки?
Коли виникає право на торговельну марку, який встановлений строк дії цього права?
Коли і як припинення дії права на торговельну марку?

Завдання №122
Коваленко подав до Держпатенту України заявку (документи, необхідні для видачі патенту) з клопотанням про видачу патенту на винахід: будильник з досі невідомим сигнальним пристроєм для пробудження, сконструйованим у вигляді джерела запаху. Як запахові речовини винахідник пропонував використовувати нашатирний спирт і парфумерні речовини. Подібний сигнальний пристрій, на думку винахідника, дозволяє усунути несприятливий вплив дзвінка на психіку людей, забезпечує поступовість пробудження та можливість пробудження глухих людей. Після проведення Держпатентом експертизи заявки за формальними ознаками заявнику було надіслане повідомлення про можливість проведення експертизи по суті. Через 2 роки від дати подання заявки Коваленко подав до Держпатенту клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті. За результатами цієї експертизи заявнику було надіслане рішення про відхилення заявки. В рішенні Держпатент посилався на те, що запропонований винахідником будильник з сигнальним пристроєм у вигляді джерела запаху не створює позитивного ефекту, бо людина, що спить, погано реагує на запахи, вплив запаху неможливо припинити миттєво, через що він може викликати подразнення в інших присутніх. Через ці обставини, на думку експертів, будильник не знайде широкого попиту.
Заявник не погодився з рішенням Держпатенту та оскаржив його до Апеляційної ради у встановлений строк.
Що визнається винаходом і що є об’єктом винаходу? Визначте критерії патентоздатності винаходу. Яке рішення повинно бути прийнято по заявці та скарзі на рішення Держпатенту?
Завдання №123
Леоненко звернувся з позовом, в якому заперечував авторство його керівника Трухіна на винахід «Спосіб автоматичного регулювання процесу ректифікації етилового спирту» і стверджував, що останній не вніс у винахід творчого внеску, а був включений через те, що допоміг розробити креслення, підготувати та оформити заявку, оформити інші документи та їх копії.
При розгляді справи у суді було встановлено, що у довідці про творчу участь співавтора вказаний конкретний внесок відповідача – функціональна схема реалізації способу регулювання процесу ректифікації, в тому числі нові додаткові вузли, що і підтвердив експерт. При цьому в заявці, що підписав Леоненко, Трухін вказаний як співавтор. Останній, заперечуючи позов, вказав, що позивач став оспорювати його авторство після того, як ним була висловлена негативна оцінка дисертаційного дослідження позивача.
Які обставини повинен вияснити суд і яке необхідно прийняти рішення? Хто вважається співавтором винаходу і як це відображається в заявочних документах? Які права співавторів винаходу? Як здійснюється користування патентом, що належить декільком співволодільцям?Завдання №124
За дорученням директора машинобудівного заводу група конструкторів та художник-дизайнер розробили нову модель пральної машини „Dosia-Star” та надіслали замовнику письмове повідомлення про створення винаходу та промислового зразка. До повідомлення був доданий опис, креслення, фотографії та інші матеріали, які досить повно розкривали сутність розробки. Через півроку завод її освоїв і надіслав у продаж.
Враховуючи те, що замовник не подав заявки на отримання патентів, автори звернулись до адміністрації з проханням дати дозвіл на подання заявки від свого імені на винахід та промисловий зразок. В задоволенні прохання було відмовлено на тій підставі, що умовами трудових договорів не передбачалось право на подачу заявок на винахід та промисловий зразок, які створені при виконанні службових обов’язків. Тоді співавтори розробки на свій ризик звернулись до Держпатенту України із заявкою на видачу патенту, де вказали, що тільки інженери-конструктори є співавторами винаходу.
Як вирішено законодавством питання про патентування розробок, що створені при виконанні службового завдання? В яких випадках розробки вважаються службовими? Чи мав право замовник заборонити співавторам патентування розробок? Що визнається промисловим зразком? Яким чином дизайнер може захистити свої права?

Завдання №125
Харківський механічний завод за договором передав ТОВ «Перспектива» комплект розробленої його спеціалістами конструкторської документації на виготовлення пристрою для визначення вмісту нітратів в овочах та фруктах. Згідно умов договору завод окрім документації також зобов’язався поставити товариству спеціальне технологічне обладнання, підготовити спеціалістів для освоєння розробки, передати досвід по налагодженню технологічного процесу. На підставі договору та податкового законодавства України бухгалтерія товариства у звітних документах зменшила оподатковуваний валовий прибуток, одержаний товариством за звітний період, на суму витрат на придбання «ноу-хау». Державна податкова інспекція району виявила це під час проведення перевірки і оштрафувала товариство, мотивуючи своє рішення тим, що відносини між сторонами були врегульовані не договором «ноу-хау», а договором купівлі-продажу. Не погодившись зі штрафом, товариство подало у міську податкову адміністрацію скаргу.
Що визнається договором «ноу-хау», які його особливості та юридична природа? Що є предметами договорів «ноу-хау» та купівлі-продажу?


Розділ V. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
Підрозділ 1. Загальні положення зобов’язального права

Тема 25. Загальні положення про зобов’язання

Питання для самоконтролю:

Поняття зобов’язального права та його місце в системі галузі цивільного права.
Поняття, підстави та класифікація зобов’язань.
Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні.
Виконання зобов’язання.
Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.
Припинення зобов’язань.


Завдання №126

Громадянин Польщі Кашик під час загородньої прогулянки на своєму автомобілі «Volvo» передав управління автомобілем своєму знайомому Сизову (громадянину України), який не мав посвідчення водія, а сам пересів на переднє пасажирське місце. При виїзді з головної на другорядну дорогу Сизов не вправився з керуванням і зіткнувся з автомобілем «КамАЗ» під управлінням Демченко, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння легкого ступеню.
Внаслідок ДТП були пошкоджені обидва автомобілі. Крім того, водій Сизов отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Кашик пред’явив позов про відшкодування шкоди до АТП, якому належав автомобіль «КамАЗ». АТП позов не визнало і вказало, що оскільки Демченко був у нетверезому стані, то він і повинен відповідати.
В адміністративних матеріалах ДАІ, запрошених судом, було відзначено, що зіткнення відбулося з вини обох водіїв.
Які правовідносини виникли між учасниками ДТП і що є підставою їх виникнення? Яка відповідальність виникає у винних в ДТП осіб? Яке рішення має прийняти суд?

Завдання №127
Сіренко отримав кредит на закінчення будівництва житлового будинку в сумі 25000 грн строком на 3 роки. При укладенні договору кредитування був оформлений договір поруки, згідно з яким двоюрідний брат позичальника Тюрін зобов’язувався повертати платежі за договором кредитування у випадку невиконання позичальником свого зобов’язання. Через півтора року Сіренко помер і неповернена банку сума склала 12000 грн. Банк звернувся до суду про стягнення з Тюріна зазначеної суми. Тюрін проти позову заперечував, мотивуючи це тим, що смерть Сіренко припиняє зобов’язання з договору кредитування і відповідно припиняється договір поруки. Більше того, Тюрін заявив, що зазначена сума повинна бути стягнена з дружини і сина позичальника, які є підприємцями і, крім того, спадкоємцями Сіренка. Суд задовольнив позов банку, посилаючись на те, що згідно з цивільним законодавством у випадку невиконання зобов’язання забезпеченого порукою, поручитель відповідає у тому ж обсязі, що і боржник.
Проаналізуйте обґрунтування сторін. Чи правомірне рішення суду?

Завдання №128
Чекаленко звернулася до суду з позовом до Сичової про стягнення з неї 2500 грн. В позовній заяві Чекаленко посилалася на те, що вона хотіла купити квартиру Сичової, внаслідок чого вона дала їй завдаток в сумі 2500 грн. Про отримання зазначеної суми Сичова видала розписку, де вказала, що вказана сума отримана нею як завдаток за договором купівлі-продажу квартири. Через кілька днів Чекаленко зателефонувала Сичовій і сказала, що відмовляється від договору і вимагала повернення зазначеної суми. Сичова повернути гроші відмовилась, посилаючись на норми ЦК про завдаток. Суд відмовив в задоволенні позовних вимог Чекаленко.
Дайте визначення завдатку. Чим завдаток відрізняється від авансу? Чи може в даному випадку мова йти про завдаток? Чи вірне рішення виніс суд?

Завдання №129
Опанасенко звернулася до суду з позовом до Миколенко про стягнення 2827 грн за невиконання грошового зобов’язання. Позивачка зазначила, що відповідач за договором позики одержав від неї 14650 грн і зобов’язувався повернути борг протягом двох років, проте, зробив це лише через шість років. Посилаючись на те, що відповідач прострочив виконання грошового зобов’язання, то має сплатити за час прострочення 3% річних з простроченої суми, а саме 2827 грн.
Проаналізуйте підстави і характер зобов’язання та його зміст.

Завдання №130
Туров уклав з Черненко договір підряду на виконання робіт по ремонту та фарбуванню свого автомобіля «Nissan Maxima». Але у зв’язку з хворобою Туров не зміг виконати свої зобов’язання особисто, тому і попросив зробити це свого сина, який також мав необхідні знання та досвід для виконання обумовленої договором роботи. Проти цього заперечував Черненко. Він наполягав на розірванні укладеного договору та вимагав повернути передані за ремонт і фарбування гроші, а після відмови в цьому Турова подав у суд позов з указаними вимогами.
Яке рішення має прийняти суд? Поясніть на цьому прикладі порядок покладання виконання зобов’язання на третю особу.

Завдання №131
Водій автобази Білан порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення з автомашиною Зоріна. Оскільки аварія сталася з вини Білана, то він погодився добровільно відремонтувати пошкоджений автомобіль Зоріна в гаражі автобази. Для цього він домовився з працівниками автобази, Павловим і Василенком, що вони відремонтують машину Зоріна. Однак, коли ремонт було закінчено, Білан відмовився сплатити обумовлену суму, посилаючись на те, що за шкоду повинна відповідати автобаза, як власник джерела підвищеної небезпеки. Павлов і Василенко пред’явили в суд позов до Білана про стягнення з нього вартості ремонтних робіт, посилаючись на те , що всі роботи виконувались ними в неробочий час і з використанням власних матеріалів.
Проаналізуйте зобов’язання, що виникли в наведеній ситуації, та їх підстави. Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання №132
Ващенко 5 листопада 2003 р. звернулася в суд з позовом до Зайченко про стягнення 13000 грн. Позивачка зазначала, що 2 листопада 2000 р. відповідач позичив в неї вказану суму, видавши про це розписку, в якій строк повернення боргу не було обумовлено. Посилаючись на те, що відповідач відмовився повернути борг, позивачка просила суд задовольнити її вимоги. Суд відмовив у позові, виходячи з того, що позивачка без поважних причин пропустила трирічний строк позовної давності.
Чи правильне рішення виніс суд? Як повинна бути вирішена справа в апеляційному порядку?


Тема 26. Загальні положення про договір
Питання для самоконтролю:
Поняття та види договорів.
Принцип свободи договору.
Публічний договір.
Договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи.
Форма договору.
Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.
Суттєві, звичайні та випадкові умови договору.
Тлумачення умов договору.
Порядок укладання договорів. Оферта. Акцепт.
Підстави для зміни або розірвання договору.

Завдання №133
Марченко продав Гузенко будинок. Частину грошей Гузенко сплатив на момент укладення договору, а частину мав віддати через три місяці. Договір було посвідчено нотаріусом та зареєстровано у реєстрі прав власності на нерухоме майно.
Однак, коли Гузенко намагався вселитись у цей будинок, Марченко заперечив йому в цьому на тій підставі, що договір стає дійсним лише, коли Гузенко сплатить повну вартість будинку. А поки що Гузенко може в’їхати в будинок за умови укладення договору оренди на тримісячний строк. Гузенко погодився на це, але наполягав на тому, щоб сума орендної плати увійшла у суму, яку він мав сплатити Марченко за договором купівлі-продажу будинку. Марченко з ним не погодився.
Гузенко подав позов до суду, де просив зарахувати суму оренди будинку до суми, що має бути сплачена ним Марченко за договором купівлі-продажу.
Як повинна бути вирішена справа?

Завдання №134
Іщенко пред'явив позов до Чепурної про визнання дійсним укладеного в усній формі договору купівлі-продажу. Позивач зазначав, що 14 травня 2003 р. уклав з відповідачкою правочин, за яким купив у неї за 6500 грн будинок у м. Ужгороді. Вартість його була сплачена відповідачці. У зв'язку з тим, що відповідачка постійно проживала в іншому населеному пункті, а в момент приїзду до м. Ужгорода в неї не було при собі свідоцтва про шлюб, договір не було нотаріально оформлено. Відповідачка обіцяла зробити це під час наступного приїзду до м. Ужгорода, але потім відмовилась.
Як має бути вирішена справа?

Завдання №135
Варенко звернувся в один із місцевих судів м. Харкова з позовом до Райкіної про виселення останньої та усіх проживаючих з нею осіб із квартири, розташованої в місті Харкові. Він зазначав, що є власником цього житла і проживав в ньому зі своєю дружиною. Восени 2003 р. для лікування Варенко з сім’єю тимчасово переїхали до дочки в м. Дніпропетровськ, а на час відсутності оселили в квартиру відповідачку. Остання на пропозицію власника після його повернення звільнити житло відповіла відмовою, житло не звільнила.
Райкіна пред'явила зустрічний позов і просила визнати факт укладення договору купівлі-продажу квартири, оскільки Варенко фактично продав житло їй за 23000 грн, але у нотаріальному посвідченні угоди відмовився лише через небажання платити державне мито.
Як повинна бути вирішена справа?

Завдання 136
Знаходячись у відрядженні, Яковлєв прочитав у місцевій газеті про продаж Чередою комплекту крил для автомобіля “ДЕУ Леганза”. Оглянувши крила та інші запасні частини, він погодився їх купити, але оскільки в нього не вистачало грошей, він попросив почекати його повернення через 7 днів та дав завдаток. Повернувшись із відрядження, Яковлєв захворів, про що сповістив Череду, і попросив його почекати.
Череда, якому терміново потрібні були гроші, продав крила Докучаєву, а одержаний завдаток надіслав Яковлєву з повідомленням про свою відмову від укладення угоди. Не одержавши переказ та повідомлення, Яковлєв приїхав за покупкою.
Чи виникло зобов’язання між Яковлєвим і Чередою? Який порядок і особливості укладення договорів?

Завдання №137
Марченко та Супрунов домовились про те, що Марченко за договором позики передасть Супрунову суму в розмірі 17 000 грн. 1 липня 2003 р. вони уклали договір позики письмово та посвідчили його нотаріально. За цим договором Марченко повинен був передати означену суму не пізніше 1 вересня 2003 р. В призначений термін Марченко відмовився передати вказану суму через те, що між ним та Супруновим виникла сварка.
Супрунов посилаючись на те, що договір не може бути в односторонньому порядку розірвано, звернувся до суду. В позові він просив зобов’язати Марченко виконати умови договору позики.
Як необхідно вирішити справу?


Підрозділ 2. Окремі види зобов’язань
Тема 27. Договори про передачу майна у власність
Питання для самоконтролю:
Загальна характеристика договорів про перехід майна у власність.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору купівлі-продажу.
Істотні умови та форма договору купівлі-продажу.
Сторони та права і обов’язки сторін в договорі купівлі-продажу.
Захист прав споживачів при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу товарів.
Різновиди договору купівлі-продажу.
Поняття, правова ціль та юридична характеристика договору поставки.
Істотні умови договору поставки. Форма договору поставки.
Права та обов’язки сторін договору поставки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Поняття, загальна характеристика та особливості договору контрактації.
Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу: поняття, загальна характеристика та особливості.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма договору міни.
Особливості договору міни майна на роботи (послуги) як змішаного договору.
Рента: поняття, загальна характеристика та особливості. Забезпечення виплати ренти.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору довічного утримання (догляду).
Сторони, права та обов’язки сторін договору довічного утримання (догляду). Підстави припинення договору довічного утримання (догляду).
Поняття правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору дарування.
Особливості та відмінні риси реального та консенсуального договору дарування.
Форма, права та обов’язки сторін договору дарування.
Підстави припинення договору дарування на вимогу дарувальника.

Завдання №138
Степанов домовився із Хоменко про укладення договору купівлі-продажу садиби. Хоменко передав Степанову 28 000 грн – повну суму вартості садиби, про яку домовились сторони. Вони уклали письмовий правочин, Степанов передав Хоменко домову книгу. Через півроку Хоменко узнав, що договір купівлі-продажу нерухомості має бути укладено в письмовій формі із нотаріальним посвідченням договору. Він звернувся до Степанова із проханням прийти до нотаріуса і оформити правочин. Останній відмовився від цього, посилаючись на те, що він претензій до покупця не має, а гроші вже частково витратив на власні потреби. Хоменко звернувся з позовом в суд.
На знання якого питання розраховано завдання? В якій формі має укладатись договори купівлі-продажу нерухомості? Яке рішення має прийняти суд?

Завдання №139
Студент юридичного ВЗО Мартишкін купив на ринку мобільний телефон за 776 гривень. Продавець завірів, що обміняє телефон, якщо той вийде із ладу протягом дванадцяти днів. На коробці від телефону продавець вказав своє торгівельне місце, назву товару, суму, дату продажу та розписався. Через чотирнадцять днів Мартишкін прийшов на ринок і сказав, що не придатним до використання є аккумулятор до телефону, який тримає заряд лише протягом трьох годин. Він пред’явив вимогу про повернення грошей. Продавець відмовив студенту у його вимогах, вказавши, що: строк гарантії минув; на батарею гарантія не розповсюджується, а лише на сам телефон; гроші продавець не повертає, тільки замінює товар.
Студент Мартишкін звернувся до органу з захисту прав споживачів із заявою, де просив допомогти йому задовільнити свої вимоги, оскільки акумулятор є частиною телефону. Строк гарантії, на думку Мартишкіна ще триває, оскільки він останні шість днів перед зверненням до продавця, коли вийшов з ладу телефон був на студентській конференції в іншому місті, а тому своєчасно не предявив свої вимоги.
Чи правомірна відмова продавця? Чи мають бути повернені гроші? Як розвязати ситуацію згідно закону?
Завдання №140
Машинобудівний завод «Моторінвест» звернувся до заводу транспортного обладнання з вимогою заплатити штраф за ухилення від укладення договору поставки обладнання в рамках державного контракту на 1994 рік. Завод транспортного обладнання ще до звернення машинобудівного заводу з вимогою про укладення договору повідомив останнього, що не має можливості поставляти технологічне обладнання тому, що з березня 1994 р. на заводі буде проводитись реконструкція і після цього він перейде на випуск холодильного обладнання.
Чи мотивовані докази заводу транспортною обладнання? Як необхідно вирішити справу? Складіть проект рішення господарського суду.


Завдання №141
Між ВАТ „Сокіл” та МПП „Колос” був укладений договір ренти, відповідно до якого ВАТ “Сокіл” отримало від МПП “Колос” нежитлову будівлю. Платник ренти ВАТ “Сокіл” за договором сплачувало МПП “Колос” безстрокову ренту у сумі 2000 гривень на місяць. Були встановлені проценти за прострочення сплати ренти у розмірі 15 відсотків річних.
Згодом одержувач ренти МПП “Колос” звернулося до платника ренти ВАТ “Сокіл” із претензією, де за прострочення ренти строком у два місяці вимагало сплатити проценти. Крім того, одержувач ренти наполягав на переданні отриманого майна у заставу в забезпечення договору ренти та просив застрахувати ризик прострочення платежів платником ренти. Також передбачалося обмежити на три роки право платника ренти на відмову від договору.
У відповіді платник ренти претензію не визнав, вказуючи на наступні обставини:
а) сплата процентів неможлива, оскільки працівники фірми були у відпустці та не могли здійснити розрахунки. Крім того, у відповідності з Законом України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання зобов’язань” сплата процентів не передбачена;
б) застава і страхування не є обов’язковими, тому на це платник ренти не згодний;
в) право платника ренти на відмову від договору не можна обмежити за законом, тому ці договірні умови не можуть бути прийняті.
Не задоволені результатом розгляду претензії, представники одержувача ренти звернулися у господарський суд з позовом.
Яке рішення має прийняти господарський суд?

Завдання №142
Вісімнадцятирічний Іваненко домовився з Єльченко, що віддасть йому свій автомобіль “ВMW-730" за договором довічного утримання, а останній буде довічно надавати йому харчування, забезпечувати одягом. Погодившись з умовами майбутнього договору сторони звернулися до нотаріуса.
Нотаріус відмовив у посвідченні вказаного договору із-за наступних підстав:
1) відчужувачем за договором довічного утримання може бути лише непрацездатна за віком чи станом здоров’я особа, а Іваненко не є таким;
2) за договором довічного утримання може відчужуватись лише нерухоме майно;
3) за викладених обставин слід укласти договір купівлі-продажу чи ренти.
Проаналізуйте ситуацію. Чи правий нотаріус?

Завдання №143
В місяці грудні держадміністрація Мелітопольського району направила машинобудівному заводу проект державного контракту на поставку в березні наступного року для потреб міста 20шт. дорожньо-ремонтних комбайнів. Завод відмовився підписувати договір і повідомив державному замовнику, що в листопаді він вже уклав договори з покупцями на продаж всіх комбайнів планового виробництва і що виконати замовлення він зможе тільки через рік. Однак, зважаючи на те, що комунальним службам міста вкрай потрібні вказані машини, завод згоден випустити понад план 20 машин, але за умови, що замовник повністю забезпечить його всією необхідною сировиною і комплектуючими деталями, а також оплатить поставлені машини в іноземній валюті.
Адміністрація міста звернулася до господарського суду з вимогою зобов'язати завод, який є монопольним виробником дорожньо-ремонтних машин, укласти державний контракт.
Яке рішення повинен прийняти господарський суд?


Завдання №144
Мале підприємство «Сокіл», м. Хуст, зобов'язалось поставити Кіровоградському облуправлінню компанії «Укрнафтохім» 2120 тонн бензину на загальну суму 3240000 грн, яку останнє повинно було попередньо перерахувати МП «Сокіл» у повному обсязі. У відповідності з умовами договору, договір міг набрати чинності після надання МП «Сокіл» довідки про наявність бензину, ліцензії та дозволу митних органів на вивіз бензину з республіки Білорусь. Перераховані документи МП управлінню не надало. Для виконання умов договору поставки Кіровоградське облуправління компанії «Укрнафтохім» взяло банківський кредит в сумі 2750000 грн і платіжним дорученням перерахувало МП «Сокіл» 1300000 грн передоплати. МП «Сокіл» нафтопродукти управлінню не надало, а через 35 днів повернуло отриману суму передоплати.
Кіровоградське облуправління компанії «Укрнафтохім» пред'явило в Вищий господарський суд України позов до МП «Сокіл» на суму 422880 грн. В суму позову були включені 315450 грн штрафу за недопоставку нафтопродуктів та 107430 грн збитків по сплаті відсотків за користування банківським кредитом.
Яке рішення повинен винести Вищий господарський суд України?

Завдання №145
5 жовтня швейна фабрика звернулася в господарський суд з позовом до заводу галантерейних виробів про стягнення 3,5 тис. грн неустойки за недопоставку в період з 1 серпня по 30 червня 2004 р. ґудзиків, а також 10000 грн відшкодування заподіяної недопоставкою шкоди. При розгляді в суді спору було встановлено, що згідно із довготерміновим договором завод повинен був кожен місяць поставляти фабриці фурнітуру, яка необхідна для пошиття верхнього одягу. Однак завод систематично порушував свої договірні зобов'язання, тому при підписанні специфікації на поточний рік на вимогу фабрики в договір було включено положення, згідно з яким, у випадку порушення строків поставки, завод відшкодовує їй заподіяні збитки в твердій сумі 10000 грн. Факту прострочення і недопоставки товарів кожного місяця завод не заперечував, але стверджував те, що фабрика пропустила строк позовної давності. Стосовно завданих збитків завод погодився відшкодувати фабриці тільки фактично понесені збитки в розмірі 7,5 тис. грн, підтверджених представленими фабрикою документами-розрахунками.
Чи можливе встановлення в договорі поставки заздалегідь визначеного розміру відшкодування збитків? Який строк позовної давності передбачений законодавством за позовами про стягнення неустойки? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

Завдання №146
Луцький завод ізоляторів звернувся до господарського суду з позовом стягнути з ткацької фабрики штраф і провести перерахунок за поставку бязі, що не відповідає якості та умовам договору. Відповідач позову не визнав і пояснив, що хоч бязь і не відповідає вимогам, котрі вказані в договорі, але відповідає вимогам Держстандарту.
Яке рішення повинен винести господарський суд?

Завдання №147
Власник квартири Якін звернувся до нотаріуса за посвідченням правочину купівлі-продажу житла, за яким квартира переходила б у власність Кожіна.
Нотаріус відмовив у посвідченні договору за таких підстав: по-перше, квартира була раніш отримана Якіним у 2000 році за договором купівлі-продажу, що зареєстрований на товарній біржі й нотаріально не посвідчений; по-друге, Якін самочинно перепланував квартиру, без дозволу місцевого виконкому, що суперечить житловому законодавству України.
Чи вірні дії нотаріуса? Які документи необхідні для продажу житла?


Завдання №148
При укладенні договору контрактації плодів, ягід, сухофруктів і меду фермерське господарство запропонувало включити в договір обов'язок заготівельної організації приймати продукцію в місці виробництва і вивозити її власним транспортом. Заготівельна організація в свою чергу запропонувала записати в договорі положення, згідно з яким виробник повинен доставляти продукцію на приймальний пункт власним транспортом. Крім цього, виник спір про термін поставки вишні. Господарство збиралося 30% вказаної продукції поставити в червні, а 70% - в липні. Заготівельна організація наполягала на тому, щоб вся вишня була поставлена в липні. Спір між сторонами було передано до господарського суду.
Як вирішити вказаний спір?

Тема 28. Договори про передання майна у тимчасове володіння
та користування
Питання для самоконтролю:
Види договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору найму (оренди).
Істотні умови, форма, права та обов’язки сторін у договорі найму (оренди).
Особливості та загальна характеристика договору прокату.
Особливості та загальна характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки.
Особливості та загальна характеристика договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.
Особливості та загальна характеристика договору лізингу. Види лізингу.
Особливості та загальна характеристика договору найму (оренди) транспортного засобу.
Особливості та загальна характеристика договору найму (оренди) житла.
Порядок, умови та підстави надання житла в державному та громадському житловому фонді. Черговість надання житла в державному та громадському житловому фонді.
Відмінності соціального та комерційного (приватного) найму житла.
Поняття, правова сутність, порядок видачі та строк дії ордеру на житлове приміщення.
Особливості та загальна характеристика договору позички.

Завдання №149
Іваненко вселився у трикімнатну приватизовану квартиру до Дощина за договором найму. Договір укладено на п’ять років і посвідчено нотаріально.
Через шість місяців з дня укладення договору Дощин оголосив про продаж квартири за 50 000 грн. Знайшовся покупець, Якін, який погодився на купівлю квартири й хотів використовувати її для власного проживання. Він же повідомив Іваненко, щоб той готувався після оформлення документів про купівлю квартири, звільнити її.
Іваненко квартиру звільняти не збирався. Більш того, він вказав, що сам хоче купити квартиру за вказаною ціною і як наймач має право переважно перед іншими купити цю квартиру. Дощин не погодився на це, оскільки на його думку, покупця квартири як власник він вправі обирати сам.
Розв’яжіть ситуацію з посиланням на норми права. Чи вправі Іваненко має право придбати квартиру переважно перед Якіним? Чи має бути розірваним договір найму, що укладено на певний строк зі зміною власника житла?

Завдання №150
Горський взяв напрокат відеомагнітофон строком на один рік, уклавши відповідно угоду з фірмою прокату. У зв'язку з виїздом в 3-місячне відрядження Горський передав відеомагнітофон в тимчасове користування своєму сусідові Хмельову з умовою, що він платитиме вартість прокату за той час, поки відеомагнітофон буде знаходитися в його квартирі. Хмельов недбало поводився з відеомагнітофоном, через що той перестав працювати. Після закінчення строку угоди Горський повернув відеомагнітофон в ательє прокату. Проте після огляду відеомагнітофону фірма прийняти його відмовилась і запропонувала Горському відремонтувати відеомагнітофон за свій рахунок. Горський відмовився виконати цю вимогу, зіславшись на те, що винуватцем псування відеомагнітофону є сусід Хмельов.
Чи мав право Горський передати відеомагнітофон Хмельову? Чи можливо, щоб Хмельов платив вартість прокату відеомагнітофону замість Горського і яким чином? За чий рахунок потрібно відремонтувати відеомагнітофон? Чи має право Горський вимагати компенсації збитків від Хмельова?

Завдання №151
Інженер Тулін взяв на прокат легковий автомобіль марки «ДЕУ» без екіпажу. По дорозі до місця відпочинку на вузькій частині шосе машина Туліна зіткнулась з зустрічною автомашиною, внаслідок чого в машині було зім’яте крило і пошкоджено фару. В акті про дорожньо-транспортну подію було вказано, що, крім фари і крила, ще пошкоджений двигун.
Тулін не погодився відшкодувати вартість ремонту двигуна, бо пошкодження, вказане в акті, було помічене в момент передачі автомобіля в прокат, про що усно Тулін заявив робітнику товариства і вимагав замінити машину, але змушений був прийняти зіпсований автомобіль, бо не було іншого.
Чи несе наймодавець відповідальність за те майно, яке передав наймачу? Чи обґрунтовані докази Туліна про відшкодування витрат на ремонт?

Завдання №152
Відповідно до правочину між об'єднанням «Верстатозавод», деревообробним комбінатом і банком «Грот», останній зобов'язався придбати, передати в користування ДОКу комплект нових деревообробних верстатів на умовах повернення коштів банку і додаткової плати в сумі 13% щорічно від суми угоди протягом 5 років. Два роки ДОК виплачував платежі справно, а потім, після пожежі, перестав, пояснюючи це тим, що верстати стали непридатними, а ризик їх загибелі лежить на власникові. Внаслідок цього і припинились договірні відносини між сторонами.
Дайте кваліфікацію відносин, що склались між сторонами. Які особливості цих відносин у наведеному випадку і їх різновиди? Дайте обгрунтований висновок по справі.

Завдання №153
Після закінчення вищого навчального закладу подружжя Шульги в липні 1993 року були направлені в Київський РВ Харківського УМВСУ в Харківській області, де звернулись з проханням про постановку на квартирний облік. В РВ їм відмовили на тій підставі, що РВ не веде квартирний облік і свого будівництва не здійснює, і порадили звернутись в районну Раду.
Розглянувши заяву, райвиконком в постановці на квартирний облік подружжю відмовив з посиланням на наступні підстави: в місті Харкові в приватизованій 2-кімнатній квартирі житловою площею 38 кв.м. проживають батьки дружини, вона там зареєстрована за місцем проживання і проживає.
Крім того, було вказано, що, начебто, Харківська міська Рада прийняла рішення, згідно з яким на квартирний облік в місті приймаються лише особи, які працюють на підприємствах комунальної власності, а всі інші повинні забезпечувати себе житлом на ринкових умовах.
На прийомі у прокурора, куди Шульги звернулись із скаргою, вони пояснили і надали відповідні докази, що поселитись в квартиру батьків дружини вони не можуть, оскільки батьки, що є єдиними власниками квартири згідно приватизаційних документів, не дають дозволу на вселення зятя, який проживає і зареєстрований за місцем проживання в гуртожитку інституту. Крім цього, як їм здається, постанова міськради суперечить чинному житловому законодавству України.
Чи є правомірними відмова батьків у поселенні чоловіка доньки в квартиру і відмова райвиконкому в прийнятті на квартирний облік і чи є вихід із становища, що склалось? Яке право на житло мають члени сім’ї власника на приватизоване житло згідно із ЦК України? Дайте письмовий висновок.


Завдання №154
Мазур при переведенні з Алчевського РВ УМВС України в Луганський області був переведений в УМВС України у Харківській області, де був взятий на квартирний облік в м. Харкові в жовтні 2004 року за місцем проживання. Вважаючи, що його повинні взяти на облік за даними постановки на квартирний облік в м.Алчевську (грудень 1998 року), він подав скаргу на ім'я голови районної Ради.
При повторному розгляді матеріалів було встановлено, що Мазур залишив 1-кімнатну приватизовану квартиру в м. Алчевську сім'ї своєї старшої дочки і в м. Харкові проживає за договором найму в приватизованій 2-кімнатній квартирі свого самотнього батька. На підставі встановленого, виконком констатував, що Мазур сам штучно погіршив свої житлові умови. Підстави для взяття його на квартирний облік відсутні. Мазур оскаржив рішення виконкому в суді.
Яке рішення необхідно винести по скарзі? Які підстави для взяття на квартирний облік? Як визначається дата взяття на квартирний облік при переведенні?

Завдання №155
Після трагічної смерті батьків неповнолітній Донченко був у дитячому будинку сімейного типу, а потім у школі-інтернаті для дітей-сиріт. Двокімнатна квартира, де він проживав з батьками, була розподілена за чергою осіб, що потребують поліпшення житлових умов, іншим особам.
Повернувшись після закінчення школи-інтернату, 17-річний Донченко звернувся в районну Раду народних депутатів із заявою про повернення йому квартири батьків. В прийнятті такої заяви йому було відмовлено і пояснено, що він може тепер одержати житло на загальних підставах і при умові, що буде працювати. Вважаючи таке рішення неправомірним, він звернувся в інспекцію у справах неповнолітніх за роз'ясненням його прав.
Підготуйте письмову відповідь.
Завдання №156
Куріло була засуджена на два роки позбавлення волі і після оголошення вироку взята під варту. В 1-кімнатну квартиру, де до того проживала Куріло, через місяць за ордером вселилась Жукова, яка потребувала поліпшення житлових умов.
Розглянувши касаційну скаргу на вирок суду, суд вищої інстанції замінив позбавлення волі на виправно-трудові роботи. Куріло була звільнена з під варти. Вона звернулась з позовом про визнання виданого Жуковій ордера недійсним і її виселення.
Яке рішення повинен прийняти суд щодо вказаної цивільної справи? Чи змінилося б рішення, якщо вирок суду щодо кримінальної справи залишився б в силі, а Куріло була б амністована?

Завдання №157
За договором соціального найму Котін із сім'єю, дружина і неповнолітні дочка й син, займали 1 кімнату в 3-кімнатній неприватизованій квартирі. Вони перебували у черзі осіб, що потребують поліпшення житлових умов. Після звільнення 2-х кімнат у квартирі Котіни їх зайняли.
Виконком подав на Котіна заяву про виселення їх із самовільно зайнятої житлової площі. Котін звернувся в виконком з заявою про передачу йому звільненої площі, а, одержавши відмову, - з позовом в суд про надання йому цієї площі. Суд зобов'язав виконком надати сім'ї Котіна спірну житлову площу.
В скарзі на рішення суду виконком вказував, що сім'я Котіних не може претендувати на дві зайві кімнати, адже квартира перегороджена тамбуром, що забезпечує ізоляцію житлових кімнат, і може бути перебудована на 2 окремі квартири.
Як необхідно вирішити справу? Які умови надання наймачу звільнених ізольованих, суміжних кімнат?

Завдання №158
Виконком районної Ради пред’явив позов до подружжя Костенко про їх виселення без надання іншого житла. Позивач вказував, що відповідачі заселились в однокімнатну квартиру у 2002 р. для догляду за наймачем Пуріч. Вони були зареєстровані за місцем проживання, про що зроблені відмітки в їх паспортах. В січні 2004 р. Пуріч померла, але відповідачі квартиру звільнити відмовились.
Подружжя Костенки пред’явили зустрічний позов про визнання за ними права на спірне житло, посилаючись на те, що проживали з Пуріч однією сім’єю, вели спільне господарство, здійснювали за нею догляд.
Як повинен вирішити цю справу суд?

Завдання №159
Акціонерне товариство «Яна» (орендодавець) орендувало у заводу «Нік» (орендар) комп'ютери й автомобілі ГАЗ-53 і ЗІЛ-130. За умовою договору орендодавець повинен був 27 березня 2004 року доставити передані орендарю комп'ютери і автомобілі.
Орендодавець на відправлені йому нагадування від 28.03.2004 р. цей обов'язок не виконав. Орендар відрядив за місцезнаходженням орендодавця (за 100 км) з 10.04.2004 р. робітників і транспорт для прийому майна, яке знаходиться в орендодавця, і доставки його орендарю.
Зразу після отримання майна завод подав позов до АТ «Яна» про стягнення 20 тис. грн, включивши в суму позову: вартість капітального ремонту автомобілів і ремонту комп'ютерів; вартість паливо-мастильних матеріалів; вартість комп'ютерних програм; кошти, витрачені на відрядження і заробітну плату, виплачену шоферам заводу і вантажникам; орендну платню за весь час, коли майно знаходилось у АТ «Яна» після закінчення строку оренди. Відповідач позову не визнав.
Крім того, було вказано, що завод не узгодив з АТ «Яна» своє рішення про те, щоб забрати здане в найм майно, і тому сам повинен нести витрати за свої односторонні дії. Що стосується поломок комп'ютерів і машин, то за це АТ «Яна» платити не повинно, бо капітальний ремонт повинен виконувати за свій рахунок наймодавець.
Чи обґрунтовані позовні вимоги наймодавця по витребуванню з наймача:
1) вартості капітального ремонту машин;
2) вартості ремонту комп'ютерів;
3) вартості зламаних автомобілів;
4) вартості зіпсованих комп'ютерних програм;
5) вартості ПММ, витрачених на перегонку автомобілів і перевозку комп'ютерів;
6) коштів на відрядження і зарплату шоферам і вантажникам;
7) орендної плати за час, коли знаходилось майно в АТ після закінчення строку договору?
Чи відповідають заперечення наймача заявленим наймодавцем вимогам? Яке рішення повинен винести господарський суд?


Тема 29. Договори про виконання робіт
Питання для самоконтролю:
Загальна характеристика та види договорів підряду.
Істотні умови договору підряду.
Поняття та юридична характеристика договору побутового підряду. Права та обов’язки сторін.
Особливості та характеристика будівельного підряду. Права та обов’язки сторін.
Особливості та характеристика підряду на проектні та пошукові роботи. Права та обов’язки сторін.
Сутність та характеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Права та обов’язки сторін.

Завдання №160
Приватне підприємство “Фрегат” уклало з будівельною фірмою “Стелла” договір підряду на ремонтно-будівельні роботи, яким, зокрема, передбачалося відремонтувати приміщення, в якому буде знаходитись офіс замовника. В договорі передбачалася неустойка за прострочення виконання робіт підрядником. Роботи виконувалися з матеріалу підрядника.
У фірмі “Стелла” не було спеціалістів-паркетників, тому для облаштування паркету в приміщенні було укладено договір субпідряду із приватним підприємцем Бузикіним. Останній зірвав строки виконання робіт через хворобу. Фірма “Стелла” відмовилася сплачувати неустойку на користь ПП “Фрегат” за прострочення виконання робіт, оскільки зрив строків стався не з вини фірми “Стела”.
ПП “Фрегат” звернулося з претензією до фірми про розірвання договору підряду та компенсацію збитків через те, що угода з Бузикіним була укладена підрядником без узгодження із замовником.
В якому випадку підрядник може залучати субпідрядника? Хто у вказаних відносинах є генеральним підрядником, а хто – субпідрядником? Розв’яжіть цю ситуацію. Чи є підстави для розірвання договору підряду та стягнення збитків й неустойки?

Завдання №161
За договором підряду на будівельні роботи з будівництва житлового будинку замовником, громадянином Віславським, та підрядником, ТОВ “Будтех”, було підписано твердий кошторис. Робота виконувалася з матеріалу підрядника.
Згодом виявилося, що ціна на будівельні роботи зросла через підвищення вартості матеріалів. Щоб не зірвати строки робіт, підрядник самостійно вніс зміни в кошторис, в результаті чого ціна договору зросла на 15 відсотків.
Замовник зі зміною кошторису не погодився й наполягав на виконанні робіт за попередніми цінами. Підрядник, напроти, повідомив, що у разі не підписання нового кошторису замовником він звернеться до суду з вимогою про примусове стягнення з останнього різниці в вартості зроблених робіт.
В чому юридична сутність кошторису? В чому різниця між твердим та приблизним кошторисом? Розв’яжіть ситуацію.

Завдання №162
За договором побутового підряду сержант міліції Грищенко замовив пошив форменого одягу в ательє з матеріалу замовника.
Підрядник видав замовникові корінець документу з назвою “Замовлення на роботи”, де вказав строк виконання робіт та ціну – сто двадцять гривень. За несвоєчасне виконання робіт передбачалася неустойка.
Підрядник прострочив виконання робіт на три дні. Неустойку сплачувати відмовився через те, що замовник не прийшов на чергову примірку. Останній не зміг своєчасно прийти на примірку через службове відрядження.
Підрядник при видачі замовлення наполягав, щоб замовник додатково сплатив раніш не обумовлені гроші в розмірі двадцяти гривень, оскільки костюм був запакований та відпрасований.
Чи був належно укладений договір? Розв’яжіть ситуацію згідно з вимогами законодавства.


Тема 30. Договори про надання послуг
Питання для самоконтролю:
Визначіть предмет договору про надання послуг, умови його виконання. Назвіть види договорів про надання послуг.
Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору перевезення. Форма договору перевезення, права та обов’язки сторін в цьому договорі.
Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору транспортного експедирування. Форма договору транспортного експедирування, права та обов’язки сторін в цьому договорі.
Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору зберігання. Форма договору зберігання, права та обов’язки сторін в цьому договорі.
Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору транспортного страхування. Форма договору страхування, права та обов’язки сторін в цьому договорі.
Обов’язкове та добровільне страхування.
Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору доручення. Форма договору доручення , права та обов’язки сторін в цьому договорі.
Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору комісії. Форма договору комісії, права та обов’язки сторін в цьому договорі.
Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору управління майном. Форма договору управління майном , права та обов’язки сторін в цьому договорі.
Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договорів позики, кредиту, факторингу.
Права та обов’язки сторін в договорах позики, кредиту, факторингу.
Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договорів банківського вкладу і банківського рахунку. Форма договорів банківського вкладу і банківського рахунку, права та обов’язки сторін в цих договорах.
Особливості та відмінності розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

Завдання №163
Мати Коробкова застрахувала життя та здоров’я свого повнолітнього сина Григорія 16 жовтня 2002р. строком на один рік.
Через три місяці, 16 січня 2003р., Григорій потрапив у автокатастрофу й пошкодив ноги. Мати повідомила про це страхову компанію через три дні після страхового випадку.
Страхова компанія відмовила у виплаті страхової суми через наступні обставини: оформлення страхового випадку було здійснено з порушенням строків, встановлених законом, а саме - 29 січня 2003р., що сталося через недбалість страхового агента, який за це був звільнений з роботи; водій автомобіля, в якому пересувався як пасажир під час автокатастрофи Григорій, відшкодував останньому шкоду, що спричинена здоров’ю пасажира, тому вже немає підстав для сплати страхової суми.
Що таке страхування на користь третьої особи? В чому особливості цього договору? Проаналізуйте ситуацію з точки зору закону й дайте юридичний висновок.

Завдання №164
За вироком суду Тараненко та Кіндратенко були засуджені за крадіжку майна Вірченко. При розгляді кримінальної справи був розглянутий цивільний позов Вірченко.
З засуджених солідарно було стягнуто на користь потерпілої 12 тис. грн. Як зазначено в матеріалах справи, у Вірченко 11 січня 2003 року було вкрадено шубу і запасні деталі до автомобіля, а 3 жовтня 2002 року вона уклала договір добровільного страхування домашнього майна на суму 7 тис.грн терміном на 2 роки. Договір було укладено з оглядом майна та виплатою страхового внеску готівкою страховому агенту після огляду майна.
Після винесення вироку Вірченко звернулася в страхову компанію з вимогою про виплату їй страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку, але в цьому їй було відмовлено. Дирекція страхової компанії обґрунтовувала свою позицію тим, що згідно з вироком суду з засуджених стягнуто 12 тис. грн на користь Вірченко.
Чи відноситься вкрадене майно до об'єктів страхування? Чи настав страховий випадок? Як слід вирішити ситуацію?

Завдання №165
В ході укладення договірних зобов’язань на поставку сировини між шкіряним заводом і підприємством по виготовленню спортінвентаря виникли розбіжності щодо форм і порядку проведення розрахунків. Представник шкірзаводу наполягав на внесенні в договір пункту про те, що розрахунки повинні здійснюватися лише у формі покритих безвідкличних акредитивів. Причому кошти, на думку представника, повинні перераховуватися на рахунок постачальника (шкірзаводу) до відправки сировини покупцю. Директор підприємства «Спортінвентар» виступив проти введення такого пункту, бо вважав, що акредитивна форма розрахунків застосовується тільки як санкція за порушення розрахункової дисципліни і не може застосовуватися до добросовісного покупця. Замість вищевказаної форми безготівкових розрахунків директор запропонував розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
Оцініть докази сторін. Дайте порівняльну характеристику таких форм безготівкових розрахунків, як акредитив і розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Завдання №166
Договором банківської позики передбачалось повернення клієнтом кредиту 17 липня 2003 року з уплатою процентів за користування кредитом.
Позичальник 26 травня 2003 року звернувся до банку з клопотанням про надання відстрочки виплати боргу до 18 серпня 2003 року. Банк погодився надати відстрочку, але при умові, що процентна ставка буде збільшена на 3 пункти. На таких умовах одержати відстрочку клієнт не погодився. Після цього банк 31 травня 2003р. вирішив розірвати договір достроково, а заставлені клієнтом (по договору застави) комп’ютери обернути в свою власність, тому що не бачив реальної можливості повернення позичених коштів і виплати процентів в строк.
Клієнт оскаржив таке рішення банку в господарський суд, вказуючи на те, що частину коштів він зміг би повернути до 17 липня 2003 р., а до кінця липня виплатити весь борг. Крім того, позичальник вважає, що банк не має права таким чином розпоряджатись заставленим майном.
Чи можливе надання відстрочки повернення кредиту? Якщо так, то на який строк і на яких умовах? Чи можлива оплата боргу по частинах? Чи міг банк обернути у власність заставлене майно? Дайте мотивований висновок по справі.

Завдання №167
Створене Приватне підприємство “АЛР” звернулося до банку “Грошовий” з проханням відкрити в ньому розрахунковий рахунок. Банк запросив для відкриття рахунку наступні документи:
а) копії установчих документів та свідоцтво про державну реєстрацію;
б) картку із зразками підписів директора та головного бухгалтера, що завірена нотаріально;
в) ксерокопію паспортів директора й головного бухгалтера;
г) довідку про постановку на облік в облстаті, Пенсійному Фонді, Фонді зайнятості;
д) свідоцтва про народження дітей директора та головного бухгалтера (завірені нотаріально ксерокопії);
е) документи про право на приміщення, в якому знаходиться виконавчий орган ПП “АЛР”;
Директор ПП “АЛР” вважав, що вимоги банку щодо подачі деяких документів незаконні.
Визначіть цивільно-правову сутність та вид договору, що мали укласти сторони при відкритті банківського рахунку. Яким нормативним актом регламентується перелік документів, необхідних для відкриття розрахункового рахунку для юридичної особи? Яки документи слід подавати при відкритті розрахункового рахунку юридичної особи?

Завдання №168
Автомашиною панчішної фабрики перевозився вантаж, що належить прядильному цеху фабрики «Червона нитка». На шляху прямування на автомашині виникла пожежа, в результаті чого вантаж був пошкоджений. Фабрика подала позов до перевізника про стягнення збитків. В господарському суді відповідач проти позову заперечував, оскільки, на його думку, обставини та причини пожежі на день розгляду справи невідомі, вину перевізника в пошкодженні вантажу слід вважати недоказаною.
При цьому панчішна фабрика вказала, що Статут автомобільного транспорту передбачає випадки, коли перевізник звільняється від відповідальності за пошкодження вантажу. По даній справі, для того, щоб покласти відповідальність на панчішну фабрику, необхідно установити, що пошкодження вантажу виникло за причин, що вказані у Статуті.
Чи обґрунтовані заперечення панчішної фабрики? Яке рішення повинен винести господарський суд?


Тема 31. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Питання для самоконтролю:
Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
Поняття, юридична характеристика, форма ліцензійного договору.
Поняття, юридична характеристика та форма договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.
Права та обов’язки сторін договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.
Особливості та загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Завдання №169
Іванов, що є автором книги “Архітектура ХХ сторіччя”, уклав ліцензійний договір з видавничою фірмою “Будкнига” (м. Харків). За договором ліцензіат мав використовувати об’єкт права інтелектуальної власності шляхом видання 2 тис. примірників книги та їх розповсюдження строком один рік. Умова про територію, на яку поширюються надані права, у договорі була відсутня. Винагорода, що мала сплачуватись Іванову, у договорі була вказана фіксованою сумою у дві тисячі гривень.
Через шість місяців після укладення цього договору Іванов уклав ще один аналогічний договір із фірмою “Москнига” (Росія), за яким книга перекладачами фірми перекладалася російською мовою і мала розповсюджуватись у Росії.
Підприємство “Будкнига” відмовила Іванову у сплаті винагороди за договором, оскільки, за словами їх генерального директора, ліцензіар повів себе нечесно, уклавши ще один договір на ту ж книгу з іншою фірмою. Тому кошти на винагороду авторові “Будкнига” спрямує на покриття своїх збитків, що виникли в неї через появу на ринку зайвого тиражу книги.
Іванов подав позов до суду щодо виплати авторської винагороди.
Дайте аналіз ситуації з посиланням на норми закону. Яке рішення має прийняти суд? На яку територію розповсюджується договір між Івановим і фірмою “Будкнига”? Чи можна укладати два договори на видання однієї і тієї ж книги з різними видавцями?

Завдання №170
Харківський механічний завод за договором передав товариству «Перспектива» комплект розробленої його спеціалістами конструкторської документації на виготовлення пристрою для визначення вмісту нітратів в овочах та фруктах.
Згідно умов договору завод, крім документації, також зобов’язався передати досвід по налагодженню технологічного процесу.
Яким договором мають бути врегульовані відносини сторін? Які умови мають бути визначені в цьому договорі?

Завдання №171
ВАТ „Істомін” мав патент на виготовлення вагонеток для перевізки сталі зварним методом. Воно уклало договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності з фірмою “Общемаш” на строк три роки.
За п’ять місяців до цього ВАТ „Істомін” уклало ліцензійний договір щодо того ж об’єкту інтелектуальної власності із фірмою “Вагонремонт” строком на один рік.
Оскільки фірма “Общемаш” отримала виключні майнові права інтелектуальної власності, вона вимагала дострокового розірвання ліцензійного договору між “Істоміним” і фірмою “Вагонремонт”. В претензії було вказано, що в іншому випадку фірма “Общемаш” буде звертатись до суду з вимогою про розірвання ліцензійного договору між ВАТ „Істомін” і фірмою “Вагонремонт” в примусовому порядку і компенсації спричинених збитків на суму сімсот тисяч гривень.
Дайте юридичний аналіз ситуації з посиланням на норми права. Чи аргументовані претензії фірми “Общемаш”?


Теми 32-33. Договір про комерційну концесію.
Договір про спільну діяльність

Питання для самоконтролю:
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору про комерційну концесію.
Форма договору про комерційну концесію, сторони цього договору, права та обов’язки сторін.
Поняття та сутність спільної діяльності, її різновиди.
Сутність простого товариства.
Припинення договору простого товариства, відповідальність учасників.

Завдання №172
Фермери Мун, Рябий та Осока уклали між собою договір простого товариства, за яким у сільгосппідприємства “Нива” взяли на відгодування 200 телят, з умовою забезпечити їх загальну вагу до 1 жовтня поточного року не менше 500 центнерів, а СП “Нива” зобов’язалось надавати фермерам необхідні корми і надати для випасу пасовище з багаторічними травами. Отриманий прибуток планувалось розподілити : 50 відсотків СП, а інше – фермерам.
В результаті посушливого літа трава вигоріла і запланованої ваги телят не вдалося досягти. Крім того, за рішенням товаришів вони придбали висівки та додавали в корм телятам.
В період виконання договору Осока поламав ногу і на протязі двох місяців не приймав участі у спільних справах фермерів. Замість нього телят випасав його малолітній син. Прибуток від продажу вирощеної товаришами великої рогатої худоби склав 180 тис. грн. З них СП “Нива” передало 80 тис. грн фермерам, інші залишило у себе з причини, що домовлена вага не була досягнута. Фермери заявили вимогу про рівний поділ виторгу. В обґрунтування свого позову вони посилались на те, що надане пасовище не відповідало встановленим вимогам (трава вигоріла) і з-за спекотного літа телята просто не могли набрати такої ваги. Крім того, вони додатково витратились на придбання висівок та меляси. На їх думку, прибуток повинен ділитися відповідно до умов договору.
Крім того, СП “Нива” реалізувало не всіх телят, а частину з них залишило для забезпечення відтворення та збільшення свого продуктивного стада.
Одночасно спір виник між товаришами. Мун, який організовував всю справу взяв собі 40 тис. грн, Рябому віддав 25 тис. грн, а Осоці – інші 15 тис. грн. Останній вважав такий поділ несправедливим, оскільки він зламав ногу під час випасу телят (виробнича травма), і до того ж, його заміняв його син та члени сім’ї.
Як необхідно вирішити спір? При вирішенні посилайтися на чинні норми права.

Завдання №173
В 2000 р. Семенець отримала в садовому товаристві “Хуторок” земельну ділянку площею 0,12 га і звернулася до свого брата з проханням про допомогу в освоєнні цієї ділянки. Вони уклали між собою договір про спільну діяльність експлуатації ділянки та будівництва садового будинку, за яким всі витрати на будівництво: рекультивацію землі, придбання посадкового матеріалу, виплаті членський та цільових внесків - ділили порівну.
На протязі кількох років домовленість виконувалась, і між братом та сестрою не виникало спорів. Проте в 2004 р. вони посварились, і брат заборонив сестрі користуватися ділянкою. Брат в обґрунтування своєї правоти доводив, що після того, як сестра отримала ділянку, вона її передала брату, і той сам як інвалід-пенсіонер в сезон постійно проживав там, освоював земельну ділянку - висадив сад, збудував садовий будинок, на земельній ділянці та освоєних ним “нахаловках” (не використовуваних ділянках землі) вирощував овочі, якими забезпечував і свої потреби, і потреби сім’ї сестри.
Семенець звернулась з позовом в суд про заборону користування братом земельною ділянкою, а брат із зустрічним позовом про стягнення з неї 90 відсотків вартості будинку, та інших будівель й насаджень, оскільки він сам здебільше фінансував його будівництво та звів його своєю власною працею.
Вирішіть ситуацію, що виникла. Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №174
Виробничий кооператив та ВАТ уклали між собою договір простого товариства про будівництво готельно-розважального комплексу, відповідно до якого кооператив повинен збудувати його “під ключ”, а ВАТ надало для забудови земельну ділянку, проектно-кошторисну документацію і повинно було повністю фінансувати будівництво.
Проектно-кошторисна вартість будівництва склала 2 млн. грн, з яких 500 тис. грн ВАТ перерахувало кооперативу через 10 днів після підписання договору. Оскільки в договорі було передбачено, що розпорядником коштів на будівництво є кооператив, то до початку будівництва та узгодження всіх пов’язаних з цим питань, він дозволив банку надати їх у тимчасовий кредит.
Через два місяці ВАТ звернулось до кооперативу з вимогою про надання звіту про хід будівництва та витрачання коштів. Кооператив заявив, що надана ділянка не придатна для будівництва комплексу (досить близько пливуни та поверхневі води, є ознаки зсуву ґрунту) і тому до отримання додаткових висновків він до будівництва комплексу не приступав, а через місяць взагалі повернув отримані гроші та запропонував розірвати договір.
Прибутки від експлуатації комплексу за договором повинні були ділитися порівну.
ВАТ не заперечувало проти розірвання договору, але вимагало винагороди за користування його коштами.
Як слід вирішити спір?


Завдання №175
За договором між міською радою м. Харкова та концерном “Макдональдс” передбачався інвестиційний проект, за яким міськрада надавала земельні ділянки для будівництва закладів швидкого харчування, а друга сторона вкладала певні кошти в будівництво самих пунктів та об’єктів сільськогосподарського призначення на території Харківського району для вирощування необхідної екологічно чистою продукції.
Крім того, ряду торгівельних підприємств Харкова на конкурсних засадах повинно бути надано право торгівлі асортиментом ексклюзивних товарів, що випускаються підприємствами концерну “Макдональдс”.
Внаслідок того, що через протести громадськості довелося відмовитись від побудови пункту швидкого харчування на площі Свободи, концерн скасував у договорі про спільну діяльність пункт про надання права торгівлі під своєю торговою маркою.
Два харківських торгових підприємства, що виграли таке право на конкурсі й затратили кошти на переобладнання своїх магазинів та зміну в них інтер’єру, звернулись до міськради та концерну “Макдональдс” з позовом про надання їм такого права.
Як слід вирішити справу?

Завдання №176
За договором між ВАТ “Вовчанські ковбаси” та приватним торгівельним підприємством “До Вашого столу” (далі - ПТП) останньому надавалось право торгувати продукцією під торгівельною маркою ВАТ „Вовчанські ковбаси”.
При перевірці виявилось, що в магазині у продажу є м’ясні вироби інших товаровиробників, зокрема ХМК, “Черкаська шиночка” та інших.
ВАТ “Вовчанські ковбаси” звернулося в господарський суд з позовом до ПТП про припинення договору та стягнення з нього незаконно отриманого прибутку. Одночасно були подані позови до названих товаровиробників про незаконне користування торговою маркою і виплату компенсації.
У відзиві на позов Харківський м’ясокомбінат вказав, що у договірних зв’язках з ПТП не перебуває і продукцію йому для реалізації не поставляє, а наявні на момент перевірки м’ясні вироби його виробництва були придбані ПТП на передсвятковому пільговому оптовому розпродажу.
ВАТ “Черкаська шиночка” також заперечувало будь-які договірні зв’язки з ПТП. Звідки в того з’явились його вироби невідомо.
Як слід вирішити спори?


Тема 34. Недоговірні зобов’язання
Питання для самоконтролю:
Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.
Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.
Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи.
Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи.
Зобов’язання, що виникають у разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб.
Зобов’язання, що виникають в результаті запобіганні загрози.
Поняття і система деліктних зобов’язань.
Суб’єкти і зміст деліктних зобов’язань.
Правові умови виникнення деліктних зобов’язань.
Відшкодування моральної шкоди.
Відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків.
Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, або їхніми посадовими особами.
Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
Відшкодування шкоди, завданої злочином.
Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.
Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).

Завдання №177
Губенко, проходячи біля кар’єру, побачив, що в ополонці тонуть двоє дітей. Рятуючи дітей, він затратив багато зусиль і потонув. Вдова Губенка подала позов про відшкодування шкоди, завданої смертю чоловіка, до батьків врятованих. Заперечуючи проти позову, мати одного з врятованих сказала, що відповідати повинна адміністрація школи, в якій у цей час повинен був навчатися її син. Однак, в результаті того, що вчителька його разом з товаришем вигнала із занять, вони опинились на розташованому поблизу школи кар’єрі, де і сталася трагічна подія.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Вкажіть умови та порядок відшкодування шкоди, завданої особі, яка рятувала життя фізичної особи.

Завдання №178
Осінньою повінню стало підмивати беріг річки, і це загрожувало будівлям і земельним ділянкам. Звягінцев вжив заходи для укріплення відходами залізобетонного виробництва і будівельними відходами, які купив у будівельного об’єднання. Одночасно він укріпив і берег, що прилягав до земельної ділянки і будинку Карпова, який постійно проживав у місті, а будинок використовував для відпочинку. На вимогу пропорційно розділити між ними понесені Звягінцевим витрати по укріпленню берега Карпов відповів, що на такі витрати він не уповноважував Звягінцева і не укладав з ним угоди. Більше того, якщо будинок був би знесений повінню, то він, як зареєстрований у ньому, мав би право на надання йому житла.
Які особливості зобов’язань, що виникають і могли б виникнути в наведеній ситуації? Як необхідно вирішити справу по суті?

Завдання №179
Під час будування автомобільної магістралі проводились підривні роботи. Внаслідок впливу вибухової хвилі був пошкоджений житловий будинок Криленка. Будинок знаходився в аварійному стані і підлягав капітальному ремонту, вартість якого складала 9800 грн. Спеціалізоване управління, яке здійснювало підривні роботи субпідрядника, відмовилось від відшкодування шкоди, стверджуючи, що ним було вжито усіх заходів по забезпеченню безпеки підривних робіт: проводило їх на підставі розрахунків (безпечна відстань, потужність вибухової хвилі, конструктивні властивості будівлі в небезпечній зоні та ін.), зроблених підрядною будівельною організацією. Помилки в цих розрахунках і були причиною заподіяння шкоди.
Чи вправі Криленко вимагати відшкодування заподіяної шкоди? Хто є належним відповідачем по цій справі?

Завдання №180
У грудні 2003 року Савенко звернулась до суду з позовом до виробничого об’єднання “Електроприлад” і Костенко про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. Позивачка зазначала, що вона працювала комірником, а потім куховаром дитсадка ВО “Електроприлад”. 11 березня 2001 року по дорозі з роботи додому вона була травмована автомобілем, керованим Костенко, який за цей злочин був засуджений. У звязку з травмою Савенко була встановлена інвалідність ІІІ-ї групи, а з 2002 року – ІІ-ї групи. Згідно з висновком ЛТЕК від 18 липня 2002 року, вона втратила 70 % професійної працездатності.
Оскільки нещасний випадок стався з нею по дорозі з роботи додому, позивачка вважала, що відповідальність за шкоду слід покласти на ВО “Електроприлад” та Костенко, і просила стягнути з відповідачів одноразово 1723 грн та 100 грн щомісяця.
Яке рішення має винести суд? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання №181
Подружжя Титових пред’явили позов до Бабкіної про стягнення завданих збитків. Позовні вимоги мотивували тим, що Марченко, керуючи належною йому машиною “Жигулі”, в якій знаходились його дружина і двоє дітей, допустив порушення правил руху, що призвело до зіткнення з автомашиною "Москвич", яка належить позивачам. Внаслідок автоаварії подружжя загинуло, а їх дітям та позивачам у справі заподіяно тілесні ушкодження. Після смерті Марченків залишилось спадкове майно, спадкоємцями якого є неповнолітні діти. Опікуном призначена Бабкіна - відповідачка в справі. Винними діями водія “Жигулів” позивачам завдано збитків, які складаються з вартості ремонту машини "Москвич" і втраченого заробітку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
Рішенням суду позов задоволено частково. Стягнуто на користь Титових 1313 грн в рівних частинах кожному. Стягнення звернуто на частку в майні, належному Марченко, яке перебуває в управлінні опікуна Бабкіної, а також на одержані нею зарплату і премію, нараховану Марченко, але не витребувану з місця роботи грошову компенсацію за невикористану відпустку і на страхові виплати, стягнувши половину вказаних сум як таких, що є спільною сумісною власністю подружжя.
Чи правильне рішення прийняв суд? Хто повинен відшкодовувати шкоду і в якому обсязі, якщо заподіювач шкоди помер?

Завдання №182
Головний інженер заводу Фоменко і завідуючий гаражем Конюшко були направлені у відрядження в інше місто. Вони виїхали разом на автомобілі, який належав на праві приватної власності інженеру Фоменко. За кермом автомобіля знаходився завідуючий гаражем Конюшко, який мав посвідчення водія. В дорозі виникла дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої Фоменко загинув. Аварія виникла з вини водія. Вдова загиблого звернулась до суду з позовом до заводу про відшкодування шкоди. В суді вона посилалася на те, що нещасний випадок стався з вини водія, робітника заводу, і при виконанні ним службових обов’язків.
Як необхідно вирішити справу?

Завдання №183
Душевнохворий Юрченко, проникнувши до квартири Савченко, пошкодив її майно на суму 4500 грн. Савченко звернулась з позовом про стягнення цієї суми з матері душевнохворого. В суді було встановлено: по-перше, що Юрченко не визнаний недіездатним у встановленому законом порядку; по-друге, що його мати під час заподіяння сином шкоди була тяжко хвора і знаходилась на стаціонарному лікуванні в лікарні.
Хто є належним відповідачем по позову Савченко?

Завдання №184
По необережності 13-річного Ігора виникла пожежа, внаслідок якої згоріли чотири приватні гаражі, в тому числі, гараж, автомашина та інше майно подружжя Велихів. При з’ясуванні обставин справи було встановлено, що власниця одного із згорілих гаражів Коріна, від’їжджаючи у відпустку, довірила свій гараж, в якому знаходилися кролі, а також зберігався мопед та пальне до нього, Ігореві, щоб він під час її відпустки годував кролів. Коли Ігор намагався завести мопед, який належав Коріній, від іскри зайнявся бензин, яким були облиті підлога та двері гаража, що і було причиною пожежі. Подружжя Велихів звернулося до суду з позовом до батьків Ігора про відшкодування заподіяної шкоди. Суд цей позов задовольнив у повному обсязі.
Чи правильно вирішена справа?


Завдання №185
Товариство «Побутсервіс» за договором підряду з Мазуром виконало в його будинку капітальний ремонт системи опалення та водопроводу. Через декілька днів після закінчення ремонту Мазур виїхав у відрядження. В той час, коли Мазур був у відрядженні внаслідок розриву радіатора опалення гаряча вода заливала декілька днів кімнати та майно. Були повністю зіпсовані меблі та інше майно, також 2 шуби, які Мазур узяв на зберігання у сусіда.
При огляді радіатора було встановлено, що розрив виникнув внаслідок браку литва, який допущений заводом-виробником. Радіатори були закуплені в магазині «Будматеріали». Брак, допущений заводом, не міг бути виявленим при огляді під час купівлі та встановлення радіатора.
Хто і в якому порядку повинен відшкодувати шкоду, заподіяну Мазуру?

Завдання №186
Марков, працівник відділу постачання комбінату, за службовою справою прямував у транспортний цех, але був збитий маневровим тепловозом, який належав комбінату. Внаслідок цього він зазнав каліцтва і був визнаний інвалідом ІІ групи. Рішенням суду з комбінату на користь Маркова була стягнута сума, втраченого ним заробітку (з урахуванням призначеної пенсії), з посиланням на те, що шкода заподіяна джерелом підвищеної небезпеки. Комбінат оскаржив рішення суду, вважаючи, що треба врахувати допущену самим потерпілим необережність.
Вирішіть спір.

Завдання №187
Працівник міліції Дьомін під час виконання службових обов’язків незаконно затримав громадянина Левченка, при цьому заподіяв йому тілесні ушкодження. Левченко звернувся в суд з позовом до райвідділу міліції з вимогою відшкодувати заподіяну матеріальну та моральну шкоду. Суд у позові до райвідділу міліції відмовив, притягнувши як відповідача Дьоміна, та зобов’язав його відшкодувати заподіяну шкоду.
Чи правильне рішення суду? Як потрібно вирішити справу?

Завдання №188
Неповнолітній Сашко, 13 років, та Павло, 15 років, запалили багаття біля скирти соломи, внаслідок чого виникла пожежа і скирта повністю згоріла. Власник скирти звернувся в суд з позовом до батьків дітей. Районний суд урахував майновий стан відповідачів і задовольнив позов частково, стягнувши з них 3 тис. грн солідарно.
Чи правильно вирішена справа? Які особливості відповідальності за шкоду, заподіяну неповнолітніми та малолітніми?

Завдання №189
Вироком суду за скоєння крадіжки були засуджені неповнолітні Щукін - 17 років, Малахов - 16 років, Федоров - 15 років і Титов - 14 років. Розглянувши позов про відшкодування шкоди, заподіяної злочином, суд стягнув з батьків 6 тис. грн солідарно. У зв’язку з цим мати Щукіна оскаржила рішення суду, посилаючись на те, що вона непрацездатна і в неї немає коштів на відшкодувания шкоди. Мачуха Титова вважала, що на неї незаконно накладена відповідальність, тому що вона не є матір’ю засудженого, батька в нього немає, а опіка над ним не встановлена.
Чи правильно вирішена судом справа?

Завдання №190
Під час зіткнення автомобіля “Москвич” та “BMW” водій останнього з місця пригоди зник. Двом пасажирам автомобіля “Москвич” були заподіяні тілесні ушкодження різної тяжкості. Автомобілю “Москвич” була заподіяна шкода на суму 2000 грн. Водій “Москвича” Жуков відшкодував заподіяну ДТП шкоду пасажиру Кащенко в розмірі 1200 грн та полагодив свій автомобіль.
За фактом скоєння ДТП міським управлінням внутрішніх справ м.Харкова була порушена кримінальна справа. Органами внутрішніх справ водій “BMW” знайдений не був, а пасажир автомобіля “Москвич” Гаркавий пред’явив цивільний позов у кримінальній справі до Жукова про відшкодування завданої у наслідок ДТП шкоди. Жуков проти позову заперечував, пояснивши, що він притягнутий у кримінальній справі як свідок.
Розкрийте зміст поняття «джерело підвищеної небезпеки». Який порядок відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки? Хто та в якому порядку має відшкодувати шкоду Гаркавому та Кащенку?

Завдання №191
Учні початкової школи Семен, 9 років, і Борис, 10 років, організували у класі гру: кидали в підлогу і в класну дошку «стріли» (голки, прив'язані до олівців). Одна з невдало кинутих Борисом «стріл» влучила в око учню того ж класу Мухіну Михайлу, що призвело до видалення ока і тривалого лікування Михайла.
Батько Михайла учинив позов до батьків Бориса і до школи про відшкодування шкоди: видатки на лікування Михайла, в тому числі вартість очного протезу, і на репетитора, якого довелося найняти, щоб Михайло не відстав у навчанні.
Суд стягнув суми, які вимагалися, з батьків Бориса і класного керівника школи солідарно, посилаючись на те, що класний керівник не здійснювала належного нагляду за поведінкою учнів у класі під час перерви, а батьки Бориса погано виховували сина.
У справі є:
а) наказ директора школи, яким класному керівнику була проголошена догана за безвідповідальність, виявлену у роботі з дітьми, і неприйняття заходів до припинення небезпечної гри;
б) характеристика школи на Бориса, у якій відзначалися його зразкова поведінка протягом всіх років навчання в школі, гарна успішність і слухняність. Жодних претензій до нього не подавалося і за місцем проживання.
Батьки Бориса і школа оскаржили це рішення суду.
Як слід розв'язати цю справу?

Завдання №192
Ковальов на своєму автомобілі пересувався однією із вулиць Одеси, коли побачив, що перед ним частина дороги провалилась вниз. З метою уникнення попадання в провалля Ковальов різко повернув кермом вправо і вдарив автомобіль, що належав прокуратурі Одеської області, а той, у свою чергу, пошкодив автомобіль Перова.
В результаті низки аварій та провалля по магістральній вулиці на день було припинено рух. Завдана пошкодженням автомобілів матеріальна шкода: Ковальову – 2560 грн, прокуратурі – 7000 грн, Перову – 520 грн. При оформленні протоколу по факту ДТП виявилось, що Перов був у стані легкого сп’яніння, у зв’язку з чим у нього було вилучене посвідчення водія і за матеріалами справи був висновок, що він не зміг правильно оцінити обстановку і уникнути маневруванням зіткнення автомобілів. Крім того, в автомобільну пробку потрапив автомобіль-морозильник, що перевозив морозиво. Внаслідок неможливості зберегти температурний режим було зіпсовано товару на 2000 грн.
В результаті аналізу ситуації виявіть, які склалися правовідносини. Яким чином, ким і кому буде компенсована матеріальна шкода?

Завдання №193
На зовнішній стінці балкону квартири Зленка були прикріплені лотки із землею, на яких вирощувались квіти. У вітряний день один із лотків зірвався і впав на кузов легкового автомобіля, який знаходився під балконом і належав Кутовому. В результаті події, за висновками товарознавчої експертизи, було завдано збитку на 1000 грн. Кутовий запропонував Зленку добровільно його відшкодувати. Однак той відмовився, посилаючись на те, що його вини у цьому нема, і як би не шквальний вітер, то лоток не зірвало б з його кріплення. Крім того, він посилався на те, що належний Кутовому автомобіль був припаркований з порушенням встановлених правил: не на проїжджій частині дороги, а поставлений безпосередньо під балконом, тим більше на клумбі, яку Зленко підтримував у належному стані скопував землю, насаджував квіти, полов, поливав.
Які правовідносини виникли в даних ситуаціях? Які факти мають важливе значення для кваліфікації правовідносин? Визначіть, кому з означених осіб і ким буде компенсовано матеріальну шкоду.

Завдання №194
При виконанні службових обов’язків, рятуванні життя дитини, що опинилася у воді на колишньому кар’єрі, дільничний інспектор Ляшенко отримав травму. Внаслідок отриманої травми працівник міліції був визнаний інвалідом і йому була призначена пенсія з інвалідності. У зв’язку з інвалідністю він був звільнений з ОВС як такий, що не придатний для подальшого проходження служби. Йому була в установленому порядку призначена, але не виплачена матеріальна компенсація різниці між отриманим на момент звільнення грошовим утриманням та призначеною пенсією. Вважаючи це недостатнім, Ляшенко подав позов у суд про відшкодування УВС заподіяного збитку у вигляді втраченого ним грошового утримання. Крім того, він також вимагав компенсації морального збитку внаслідок вимушеного звільнення та безробіття.
Які правовідносини виникли в даному разі і якими нормами права вони регулюються? Чи є підстави для задоволення вимог Ляшенко?

Завдання №195
ТОВ “Витязь” придбало у магазині фірми “КСС” для побутових потреб телевізор “Sаmsung” вартістю 1800 грн. Через 8 місяців трапилось самозапалення проданого телевізора. Як встановила технічна експертиза, воно сталося внаслідок конструктивних недоліків. Від загоряння телевізора пошкоджено інтер’єр кабінету, прийшла у непридатність підставка, закопчено сам кабінет та суміжні приміщення. Вартість ремонту та втрат склали більше 7000 грн.
ТОВ “Витязь” звернулось до продавця з вимогою про відшкодування заподіяного збитку. Той заперечував тим, що він не є стороною у справі, оскільки не є виробником, а лише продавцем. Крім того, він надав довідку, що в той час трапився стрибок напруги в електромережі, що й спричинило пошкодження не лише телевізора, але й інших електропобутових приладів.
Визначіть сторони в зобов’язанні та їх правове становище? Якими нормативними актами врегульовані ці правовідносини?

Завдання №196
16-річний Ігнатов разом з однолітками у дворі свого будинку грав у футбол. Від його сильного удару м’яч пройшов в імпровізовані ворота і потрапив у відкрите вікно Шаповалової, де й розбив цінну кришталеву вазу вартістю 700 грн. Шаповалова вимагала від Ігнатова відшкодування заподіяного збитку. Ігнатов вказав, що у вікно влучив ненавмисне, та й що грошей в нього, як у школяра, взагалі нема. Крім того, на воротах стояв воротар, який і повинен був впіймати м’яч.
Визначіть сторони в зобов’язанні. Проаналізуйте і кваліфікуйте ситуацію.


Розділ VI. СПАДКОВЕ ПРАВО
Тема 35. Загальні положення про спадкування
Питання для самоконтролю:
1. Поняття спадкування, підстави спадкування.
2. Суб’єкти спадкового права.
3. Поняття спадкової маси. Права та обов’язки громадян, що можуть та не можуть переходити у спадок.
4. Час відкриття спадщини та його правове значення.
5. Місце відкриття спадщини.
6. Оформлення заповіту, його виконання.
7. Види заповідальних розпоряджень.
8. Загальна характеристика права на обов’язкову частку в спадщині.
9. Порядок та випадки відміни та зміни заповіту.
10. Підстави і черговість спадкування за законом.
11. Порядок прийняття спадщини.
12. Порядок відмови від спадщини.
13. Відповідальність за боргами спадкодавця.
14. Особливості спадкового договору і його умови.
15. Спадкова трансмісія. Підпризначення спадкоємця.

Завдання №197
Катков, громадянин РФ, який постійно проживав у м. Харкові і мав там житловий будинок та інше майно, на власному автомобілі „Мерседес” виїхав в довгострокове відрядження у Францію, де через декілька місяців помер.
Визначте місце відкриття спадщини Каткова.

Завдання №198
Внаслідок автомобільної аварії загинуло подружжя Никифорових. Чоловік помер на місці аварії, а дружина - через чотири години. У подружжя Никифорових залишилось двоє дітей: син та дочка, а крім них, мати Никифорова віком 72 роки, батько Никифорової віком 65 років та дорослий непрацездатний брат Никифорова, який мешкав разом з подружжям Никифорових.
Визначте коло спадкоємців після смерті подружжя Никифорових.

Завдання №199
Після смерті Будякова залишилось майно, що складалось із: автомашини, акцій ЗАТ „Оболонь”, земельної ділянки, отриманої у довічне користування, колекції марок, носильних речей, предметів домашнього вжитку та грошового внеску в сумі 2000 доларів США, який знаходився в банку. Дружина віком 50 років та повнолітня дочка проживали в одній сім’ї з Будяковим, а дорослий син з сім’єю – окремо, після конфлікту в сім’ї він принципово не підтримував контактів з родичами. Дружина та дочка померлого вважали, що сину, який проживає окремо і не приймав участь у накопичені сімейного майна, нічого із спадкового майна не належить.
Чи обґрунтований такий погляд? Як має бути розділене спадкове майно?

Завдання №200
Сім’я Трушина складалась: дружина віком 60 років, чоловік дочки, яка померла за рік до смерті Трушина, двоє онуків. Трушин помер, залишивши заповіт, в якому єдиним спадкоємцем була зазначена померла дочка.
Яка в даному випадку підстава спадкування? Як повинно бути розподілене спадкове майно? Як його належало б розподілити, якщо б дочка Трушина померла через місяць після смерті свого батька, не встигнувши прийняти майно?

Завдання №201
Після смерті важко хворого Скорика залишилась спадщина, на отримання якої претендували: Петро – єдиний спадкоємиць за заповітом, що проживав разом із спадкодавцем і доглядав його 6 останніх років перед смертю; син Василь, що проживав окремо від спадкодавця і не підтримував зв’язків з батьком; та рідний брат Олексій – інвалід I групи, що проживав та працював в іншому місті. Петро в суді просив усунути від одержання спадщини Василя на тій підставі, що останній злісно ухилявся від надання матеріальної допомоги батькові, про що були пред’явлені відповідні докази. Брат померлого Олексій просив суд включити його в склад спадкоємців як непрацездатного, хоча він і не отримував матеріальної допомоги від спадкодавця.
Як повинен бути вирішений такий спір?

Завдання №202
Кленова з дитиною проживала з 1990 р. з Бутовим однією сім’єю, не перебуваючи з ним у шлюбі, дитина Кленової не була всиновлена Бутовим. За час спільного життя у них народилось ще двоє дітей, відносно яких Бутов визнавав своє батьківство з оформленням в органах РАГСу. Кленова була на утриманні Бутова, здійснюючи догляд за дітьми та ведучи домашнє господарство. В 2003 р. Бутов помер, залишивши єдиним спадкоємцем за заповітом не всиновлену дитину Кленової. Інших родичів та утриманців він не мав.
Чи можуть Кленова та діти Бутова отримати спадщину після смерті Бутова?

Завдання №203
Громадянин Фетисов, що проживав зі своєю непрацездатною дружиною та працездатним братом у двокімнатній квартирі, залишив заповіт на свою половину квартири на користь сина від першого шлюбу, який проживав окремо. Решту майна, в тому числі предмети домашньої обстановки та грошовий внесок в сумі 5 тис. доларів, він заповів своїй дружині. Після смерті Фетисова в суд звернулась дружина покійного з позовом про визнання частково недійсним заповіту, складеного на користь сина на половину житла. Свій позов вона мотивувала тим, що вона непрацездатна і користується правом обов’язкової долі. В суд звернувся також брат Фетисова з позовом про визнання заповіту недійсним, вказуючи, що він проживав однією сім’єю з спадкодавцем протягом останніх 5 років до смерті останнього, доглядав брата і за письмовою домовленістю, посвідченою родичами на нараді членів сім’ї, на якій був присутній син померлого, його визнали єдиним спадкоємцем брата.
Вирішіть спір.

Завдання №204
Михайлов, Іванова і Сизова звернулись до суду з позовом до Захарова про визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину, яке було видане відповідно до заповіту Сіренка на ім’я відповідача. Одночасно позивачі просили визнати за кожним з них право власності в порядку спадкоємства на 1/3 частину дому. Позивачі посилались на те, що, по-перше, в заповіті спадкодавець розпорядився на випадок смерті тільки відносно грошового вкладу, але нотаріальна контора помилково видала Захарову свідоцтво про право спадкоємства на все майно, в тому числі і на дім; а, по-друге, вони сплатили гроші заповідачу за відчуження дому, шляхом укладення заповіту, який він зобов’язувався не відміняти й не змінювати, про що є окремий письмовий документ, написаний власноручно заповідачем. В судовому засіданні нотаріус Айматова пояснила, що вона протягом часу складала текст двох заповітів: згідно з першим спадкодавець залишив будинок, який належав йому, в рівних частинах Захарову, Івановій та Сизові. Через 1 день на прохання спадкодавця був складений ще один заповіт, в якому вказувалась, що заповідач не позбавляє права спадкувати інших спадкоємців, але Захарову повинно відійти грошовий внесок та майно, що збережеться в натурі на момент смерті заповідача.
Як треба вирішити справу? Яким чином відбувається скасування та зміна заповіту? Чи можна оспорювати заповіт показаннями свідків?

Завдання №205
Д’яченко пред’явив позов до дружини Борисенка про відшкодування шкоди завданої каліцтвом. Позивач зазначив, що автомобіль під керуванням Борисенка скоїв ДТП, внаслідок якої йому заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, що стали причиною повної втрати професійної працездатності. Посилаючись на те, що відповідачка в добровільному порядку відмовилась відшкодовувати втрачений у зв’язку з каліцтвом заробіток, позивач просив стягнути з неї одноразово 817 грн і щомісячно по 508 грн, а також моральну шкоду в розмірі 8765 грн. Суд задовольнив позов. У касаційній скарзі відповідачка просила скасувати рішення суду і звільнити її від відповідальності, посилаючись на те, що, як встановила судово-медична експертиза, її чоловік помер за кермом від серцевого нападу, і вже некерована машина завдала шкоду Д’яченко, тому вона не повинна нести відповідальність за заподіяну після смерті чоловіка шкоду.
Проаналізуйте обставини справи і вкажіть, за які борги спадкодавця відповідає спадкоємець.

Завдання №206
Після смерті Маленка до його дочки Івасюк звернулась з позовом організація, в якому просила визнати право на спадщину по заповіту, що був складений Маленком у формі листа до друзів, та був посвідчений підписами двох осіб. В цьому листі Маленко вказував, що своє майно залишає побудованій на його гроші бібліотеці в селі, де він народився. Цей лист, на думку позивача, є заповітом померлого, якому повинна бути надана юридична сила. Івасюк позову не визнала і вказала, що, оскільки нотаріально посвідченого заповіту немає, лист його замінити не може.
Як повинна бути вирішена справа? Які правила посвідчення заповіту при свідках?

Завдання №207
Василенко, дружина Сіренка, який помер 13 вересня 2003 року, звернулась до суду з позовом до В.Сіренко - матері померлого спадкодавця - про усунення тієї від спадщини. Василенко мотивувала це тим, що В.Сіренко залишила свого сина у віці одного року шести місяців матері чоловіка, злісно ухилялась від його виховання та утримання.
Розгляньте підстави усунення від спадщини.

Завдання №208
Через рік після смерті Сирцової АТ "Світанок" звернулось з позовом до чоловіка померлої про відшкодування 3000 грн. Сирцова працювала завідуючою складом, і за період роботи виявилася недостача майна на цю суму, яка не була з неї стягнута внаслідок її смерті. Суд позов задовольнив і стягнув з Сирцова як спадкоємця 3000 грн.
Чи правильне судове рішення?

Завдання №209
Після смерті Івенка між його спадкоємцями: дружиною, неповнолітньою дочкою Оксаною та повнолітньою дочкою Іриною, яка проживала окремо, - виник спір про поділ майна. Із всього майна, що знаходилось в квартирі померлого, суд поділив лише кришталь на суму 500 грн, а інші речі: 667 книжок художньої літератури, три килими, два холодильники, два телевізори закордонного виробництва, два імпортні меблеві гарнітури, п’ять коштовних чайних і столових сервізів - відніс до предметів домашньої обстановки та вжитку.
Чи є вірним рішення суду?

ЗМІСТ

Загальні методичні вказівки.
Розліл І. Загальні положення.
Частина перша
Тема 1-2. Поняття цивільного права України та його система. Цивільне законодавство України.
Тема 3. Цивільні правовідносини.
Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків.
Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Захист цивільних прав та інтересів.
Тема 6. Фізична особа.
Тема 7. Опіка та піклування.
Тема 8. Юридичні особи.
Тема 9. Участь держави, Автономної республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах.
Тема 10. Об’єкти цивільних прав.
Тема 11. Правочини.
Тема 12. Представництво.
Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність.
Розділ ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи.
Тема 14-16. Особисті немайнові права фізичної особи.
Розділ ІІІ. Речове право.
Тема 17-18. Загальні положення про речове право. Право власності.
Тема 19. Право спільної власності.
Тема 20. Захист права власності.
Тема 21. Речові права на чуже майно.
Розділ ІV. Право інтелектуальної власності.
Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності.
Тема 23. Авторське право та суміжні права.
Тема 24. Право промислової власності.
Розділ V. Зобов’язальне право
Підрозділ 1. Загальні положення зобов’язального права.
Тема 25. Загальні положення про зобов’язання.
Підрозділ 2. Окремі види зобов’язань.
Тема 27. Договори про передачу майна у власність.
Тема 28. Договори про передання майна у тимчасове володіння та користування.
Тема 29. Договори про виконання робіт.
Тема 30. Договори про надання послуг.
Тема 31. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
Тема 32-33. Договір про комерційну концесію. Договір про спільну діяльність.
Тема 34. Недоговірні зобов’язання.
Розділ VІ. Спадкове право.
Тема 35. Загальні положення про спадкування. Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного суду України № 4 від 24.04.81р., № 13 від 25.12.92 р., № 15 від 25.05.98 р.


13PAGE 15


13PAGE 14215
14 њ

Приложенные файлы

  • doc 15700691
    Размер файла: 624 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий