ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра цивільно-правових дисциплін


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Київ 2011Укладач:
Бірюков І.А. - професор кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Цивільне право» (загальна частина) перезатверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, протокол №5 від 15.12.2011 р.АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави передбачає формування ефективного, дієвого механізму захисту прав, свобод та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.
“Цивільне право. Загальна частина” – одна з базових дисциплін, предметом вивчення нормативного матеріалу, що врегульовує приватні правовідносини, а також практики у вказаній сфері. Запропоновані теми навчальної дисципліни відображають теоретичні проблеми науки цивільного права, основні положення цивільного права (предмет, метод, суб’єкти, об’єкти, право власності, право інтелектуальної власності, спадкове право) і практики його застосування.
В основі проблематики навчальної дисципліни – Конституція України, Цивільний кодекс, Господарський кодекс, інші акти цивільного законодавства України, керівні постанови Пленуму Верховного Суду України. Враховані також новітні досягнення вітчизняної науки, даються посилання на джерела опублікування нормативно-правових актів, юридичної практики, монографії та наукові статті, навчальні посібники та підручники, вивчення яких має стати міцним підґрунтям опанування студентами навчальної дисципліни.
Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у засвоєнні студентами основних засад цивільного права і положень чинного цивільного законодавства України. Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані з їх застосуванням на базі засад справедливості, добросовісності і розумності.
Практичною реалізацією головних завдань курсу є комплекс навчально-методичних заходів, які забезпечують всебічне вивчення студентами дисципліни. Лекції – теоретична основа курсу. Найважливіші проблеми, базові норми та інститути цивільного права щодо захисту прав і законних інтересів суб’єктів цивільних правовідносин висвітлюються в лекціях.
Засвоєнню теоретичного курсу, поглибленню знань служать семінарські заняття, до яких студенти готуються відповідно визначеній тематиці, використовуючи рекомендовані джерела та літературу. Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і юридичної практики, розвиткові культури мовлення, формування навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії. Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань, але й для формування високого рівня знань на підставі обгрунтованих суджень та висновків. Основою ефективної роботи студентів на семінарах є вивчення лекційного матеріалу та самостійне опрацювання рекомендованих джерел права, навчальної та наукової літератури. При цьому необхідним елементом самостійної роботи студентів при підготовці до семінарів є конспектування навчальної та наукової літератури. При відповіді на семінарах допускається користування конспектом, оформленим під час вивчення рекомендованої літератури і джерел.
Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття вказаних тем та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті слід будувати свій виступ так, щоб в ньому містились: чітке формулювання теоретичних положень, обґрунтування цих положень і розкриття їх найбільш характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними прикладами з юридичної практики; обґрунтовані висновки.
Обговорення питань семінару може відбуватись в формах співбесіди, загальної дискусії, заслуховування рефератів і реферативних повідомлень, проведення письмових контрольних робіт або тестування, “бліц” - опитування тощо.
На практичних заняттях формуються навички студентів щодо вирішення конкретних практичних задач, здійснення самостійного аналізу певних цивільних правовідносин. На практичних заняттях відбувається реалізація і засвоєння теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях, при вивченні нормативних джерел, наукової та навчальної літератури під час підготовки до семінарів та самостійної роботи. При вирішенні задач студентам рекомендується: визначити тему (питання) курсу, до якого відноситься задача; дати аналіз фактичних обставин, викладених у фабулі задачі; визначити коло нормативних актів, вивчення яких необхідно для вирішення задачі; керуватися конкретними нормами Цивільного кодексу України, іншими актами цивільного законодавства постановами Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ; при посиланні на нормативний акт (закон, постанову, інструкцію тощо) вказати, ким і коли він був прийнятий, зазначити статтю, пункт, частину.
Пояснювальна записка
Мета викладання навчальної дисципліни
Основна мета викладання дисципліни “Цивільне право. Загальна частина” це підготовка майбутнього фахівця в галузі права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і ведення самостійної наукової роботи.
Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у засвоєнні студентами основних засад цивільного права. Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані з їх застосуванням на базі засад справедливості, добросовісності і розумності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- ознайомлення з основними положеннями цивільного права і його окремими інститутами;
- ознайомлення з науково-теоретичним надбанням науки цивільного права;
- аналіз та узагальнення судової практики в сфері приватного права;
- розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем цивільного права;

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця
Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують фахівця юридичного профілю в галузі приватного права.

1.4 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни
В результаті вивчення курсу “Цивільне право. Загальна частина” студент повинен:
знати:
положення українського законодавства у сфері цивільного права;
існуючі колізії національного та міжнародного цивільного законодавства
основні доктринальні положення цивільного права;
вміти:
самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;
самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;
самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз;
самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.

1.5 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчального модулю
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з шести навчальних модулів.

1.6 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
Курс “Цивільне право. Загальна частина” базується на основі раніше отриманих знань, одержаних в курсах цивільного права (загальна частина), теорії права, при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та „спеціаліст”. Курс “Цивільне право. Загальна частина” безпосередньо пов’язаний з дисциплінами „Цивільне право (особлива частина)”, „Господарське право”, „Право інтелектуальної власності”, та іншими дисциплінами у сфері приватного права і направлений на вивчення проблематики цивільного права. Знання та вміння, отриманні під час вивчення даної навчальної дисципліни, спрямовані на забезпечення підготовки спеціалістів, які володіють ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері приватного права.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№ з/п
Назва тем
Нормативний обсяг годин
Всього годин з викладачем
З них:
З них
Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника
Технічні засоби / Дидактичні засоби

Лекцій
Семінарських занять
Практичних занять
Модульна контрольна робота
Самостійна та Індивідуальна робота
Самостійна робота
Індивідуальна робота
Змістовий модуль І.

1.
Поняття та система особистих немайнових прав фізичної особи.
8
4
2
2


4
4


1/2-Л1/1
0/0-С1/1

2.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.
6
2


2

4
4


0/0-П1/2

3.
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
4
2


2

2
2


0/0-П1/3

4.
Поняття права власності як складової частини речового права
10
6
2
2
2

4
4


0/0-Л1/4 0/0-С1/4 0/0-П1/4

5.
Форми та види права власності.
4

4
4
6.
Поняття речового права на чужі речі.
8
4
2
2


4
4


0/0-Л1/6 0/0-С1/6

7.
Види речових прав на чуже майно. +
14
6

2
4

8
4
4

0/0-П1/7


Змістовний модуль ІІ.

8.
Поняття та способи захисту права власності.
6
4
2
2


2
2


0/0-Л1/8 0/0-С1/8

9.
Віндикаційний позов як спосіб захисту права власності.
8
4
2

2

4
4


0/0-Л1/9


10.
Негаторний позов як спосіб захисту прав.
4
2


2

2
2


0/0-П1/10

11.
Загальні положення про спадкове право.
6
4
2
2


2
2


0/0-Л1/11 0/0-С1/11

12.
Спадкування за заповітом.
6
4
2

2

2
2


0/0-Л1/12 0/0-П1/12

13.
Спадкування за законом.
6
4

2
2

2
2


0/0-С1/13 0/0-П1/13

14.
Загальні положення про право інтелектуальної власності.
6
4
2
2


2
2


0/0-Л1/14 0/0-С1/14

15.
Авторські та суміжні права.
6
2

2


4
4


0/0-С1/15

16.
Право інтелектуальної власності на винахід, та інші результати промислової власності. +
8
2


2

6
2
2Всього годин
108
54
16
18
20

54
48
6Форма контролю: екзамен


Плани семінарських та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Особисті немайнові права фізичної особи
Тема 1. Поняття та система особистих немайнових прав фізичної особи.

Семінарське заняття – 2 год.

План заняття
Поняття особистих немайнових прав фізичної особи.
Ознаки особистих немайнових прав фізичної особи.
Системи особистих немайнових прав фізичної особи.

Ключові терміни та поняття до теми: абсолютне немайнове право, суб’єктивне право, нематеріальні духовні блага, соціальне благо, природне буття.

Завдання до самостійної роботи:
1. Розвиток особистих немайнових прав у цивільному праві УРСР та України.
2. Джерела правового регулювання особистих немайнових відносин.
3. Теорії: а) єдиного особистого немайнового права;
б) множинності особистих немайнових прав.

Реферати до теми:
Зміст особистих немайнових прав фізичної особи;
Здійснення особистих немайнових прав фізичної особи;
Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав фізичної особи.

Література до теми: [6;10;13;23;26;28;43;45]

Тема 2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

Практичне заняття – 2 год.

Задача 1. В одній з газет, що видається у м. Дніпропетровськ у 2006 році була опублікована стаття у якій її автор доводив, що керівник Дніпропетровського підпілля під час Великої Вітчизняної війни, герой Радянського Союзу М. співпрацював з окупантами і саме тому Дніпропетровська підпільна організація була знищена. На час публікації, особа про яку йшлося в публікації померла. Син керівника підпілля, довідавшись про названу публікацію звернувся до суду з позовом до газети про спростування опублікованих даних і відшкодування йому моральної шкоди за приниження честі його батька.
Яке рішення повинен винести суд?

Задача 2. Громадянин А. звернувся з позовом до суду в якому просив заборонити роботу автозаправочної станції розташованої поряд з його садибою. Свої вимоги він обґрунтував тим, що за три роки роботи АЗС його здоров’я та здоров’я членів його сім’ї значно погіршилось. Діти стали страждати на алергічні захворювання, часто пропускають школу. Медики запропонували йому змінити місце проживання. Вважаючи, що розташування АЗС поблизу будинку є таким, що загрожує життю та здоров’ю як його так і його близьких то позивач просив знести АЗС і відшкодувати йому шкоду пов’язану з лікуванням його дітей моральну шкоду завдану його сім’ї.
Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 3. Позивач Д. просив суд відшкодувати йому майнову і моральну шкоду завдану лікарем А., який шляхом хірургічного втручання видалив здорову нирку і залишив хвору. У судовому засіданні хірург А. пояснив, що він робив операцію дотримуючись даних, зазначених у рентгенівських знімках. Крім того дуже важко розрізнити хвору нирку і здорову.
Дайте аналіз спірних правовідносин.

Задача 4. Працівники міліції затримали громадянина С. за підозрою у зґвалтуванні ним неповнолітньої К. Застосувавши до С. погрозу і насильство примусили його визнати себе винуватим у скоєнні злочину. С. був засуджений до 10 років позбавлення волі. Через три роки було затримано громадянина Т. який визнав себе винуватим у скоєнні, за 25 років більше 80 тяжких злочинів, в тому числі і зґвалтування К. С. був виправданий і справа проти нього припинена. Які особисті права С. було порушено? Яким чином С. може захистити свої порушені права?

Тема 3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Практичне заняття – 2 год.

Задача 1. В одній з центральних газет було надруковано матеріал присвячений 85-річчю Степаненка Петра Васильовича. В публікації зазначалось, що Степаненко Петро з 16 років почав працювати на тракторі. Коли почалась Велика Вітчизняна війна, щоб трактор не дістався ворогу він закопав його в таємному місці, а сам пішов у партизанський загін. Після закінчення війни він відкопав трактор і довгий час працював на ньому в колгоспі. За свою довгу працю він зробив багато доброго односельцям, неодноразово обирався депутатом сільської та районної ради. Був нагороджений багатьма нагородами. Під час ознайомлення з публікацією його правнук Василько, якому було 9 років запитав свого прадіда – чому всі сусіди, інші люди, які спілкуються з прадідом звертаючись до нього називають його Петром Васильовичем, а автор публікації називає його тільки Петром Степченко? П.В. відповів, що він і сам здивований таким використанням його імені.
Дайте правовий аналіз правовідношення що виникло.

Задача 2. В одній з передач обласного радіо мова йшла про Криницького, який багато років пише вірші, але жодного з них не опублікував. У вільний час конструює печі для економного опалення будинків, але жодної конструкції не запропонував бажаючим її застосувати. Збирає він і дикоростучі трави перевіряючи на собі їх вплив на своє здоров’я. Вміє гарно грати на баяні, але жодного разу не приходив з баяном на вечорниці, вміє гарно співати, але на людях ніколи не виступав. Автор передачі назвав ще деякі приклади із життя Криниць кого, виставляючи його людиною талановитою, але з певними причудами. Прослухавши радіопередачу Криниць кий звернувся до суду з позовом до радіостанції про відшкодування йому моральної шкоди, завданої шляхом втручання в його особисте життя і розголошення таємниці його життя.
Дайте аналіз спірного питання правовідношення. Яке рішення повинен винести суд?

Задача 3. Студін звернувся з позовом до газети, у якій були опубліковані листи його батька з фронту до своєї дружини – матері позивача. На думку Студіна в листах було багато особистого, не призначеного для публікації. Кореспондент про ці листи довідався у подруги матері Студіна. Після смерті батьків хтось зняв копії з листів і передав кореспонденту. Студін, єдиний син померлих, не давав згоди на таку публікацію. Вважаючи, що така публікація завдала моральної шкоди позивачам, Студін просив суд стягнути 50 тисяч грн. з газети на його користь і вибачитись перед ним за втручання в його особисті папери. Дайте аналіз спірного правовідношення. Яке рішення повинен винести суд?

Задача 4. В засобах масової інформації було повідомлено про дорожно-транспортну пригоду, потерпілим у якій був названий син відомого громадського діяча М. Вважаючи, що згоден на таку інформацію потерпілий не давав М просить зтягти моральну шкоду завдану йому і його синові такою публікацією. М просив допустити його у розгляд справи як представника сина, який на день розгляду справи є непрацездатним. Дайте аналіз спірного правовідносшення. Вирішіть справу по суті.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Право власності як складова частина речового права.
Тема 4. Право власності як складова частина речового права.

Семінарських занять – 2

План заняття
Поняття власності як економічної категорії.
Поняття права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.
Суб'єкти та об'єкти права власності.
Зміст права власності.

Ключові терміни та поняття до теми: власність, право власності, суб'єкти та об'єкти права власності, зміст права власності.

Завдання до самостійної роботи:
Що таке власність як економічна категорія?
Що таке право власності в об’єктивному розумінні?
Що таке право власності в суб’єктивному розумінні?
Які характерні ознаки об'єктів права власності?
Що таке зміст права власності?
Які складові частини змісту права власності?

Реферати до теми:
Право власності і його місце в системі речових прав.
Присадибна ділянка як об'єкт права приватної власності.
Особливості здійснення права власності малолітніми особами та особами, визнаними недієздатними.

Література до теми: [1,6,8,24,28,30,32,39,40,43,45-48]

Практичне заняття – 2

Задача 1. До приватного підприємця Груші прибилась корова. Оскільки корову нічим було годувати, підприємець зарізав її. М’ясо продав на базарі, а шкуру передав на заготівельний пункт в обмін на шкіряні вироби.
Через два місяці до Груші звернувся власник корови.
До кого і які вимоги він може пред’явити?

Задача 2. В Українське посольство в Російській Федерації звернувся громадянин Росії Жуліков. Він заявив що до приєднання Західної України до СРСР у місті Костополь Ровенської області у власності його діда Агродена Жулікова був лісопильний завод. Радянська влада завод конфіскувала, а сам А Жуліков емігрував у Францію. Заявник просив передати йому як єдиному спадкоємцю А.Жулікова у власність завод, що належав його дідові.
Яку відповідь повинно надати заявникові посольство?

Задача 3. Ставров заключив з бригадою робітників договір на капітальний ремонт своєї дачі. Під час реставрації печі один з робітників виявив шкатулку з золотими монетами і дорогоцінностями. Довідавшись про це, власник дачі звернувся з вимогою про передачу йому шкатулки з знайденими цінностями. Робітник відмовився від передачі цінностей, заявивши при цьому, що вони належать йому, бо він їх знайшов. На свою частку цінностей стали претендувати й інші члени бригади, що виконували ремонтні роботи.
Як вирішити спір?

Задача 4. Чумаченко купив у Лавренка автомобіль «Жигулі», посвідчивши цей право чин у нотаріуса. Через декілька днів після того Лавренко самовільно забрав автомобіль і відмовився його повертати до тих пір, доки Чумаченко додатково не заплатить йому 10 тисяч гривень. Чумаченько звернувся з позовом до суду, вимагаючи повернути йому автомобіль. Суд в позові відмовив, посилаючись на те, що Чумаченко не встиг зареєструвати машину у МРЕВ ДАІ на своє ім’я,а тому права власності у Чумаченько не виникає. Правочин між Чумаченьком і Лавренком повинен вважатись не укладеним.
Чумаченько звернувся із скаргою в апеляційний суд. Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?

Тема 5. Форми та види права власності.

Семінарських занять – 2

План заняття
Право власності Українського народу.
Право приватної власності.
Право державної власності.
Право комунальної власності.
Види права власності.

Ключові терміни та поняття до теми: власність Українського народу, приватна власність, державна власність, комунальна власність, колективна власність, інтелектуальна власність.

Завдання до самостійної роботи:
Яким чином Український народ здійснює належне йому право власності?
В чому специфіка права приватної власності у порівнянні з іншими формами власності?
Яке місце законодавець відводить праву державної власності?
Хто є власником майна, що складає комунальну власність?
Які є види права власності?

Практичне заняття – 2 години

Задача 1. Подружжя Грушецьких у 1999 році вступило в житлово-будівельний кооператив з метою поліпшення своїх житлових умов. У 2002 році вони вселились в трикімнатну квартиру розміром 64 м2. У 2008 році вони вирішили продати квартиру, але голова житлово-будівельного кооперативу не дав згоди на продаж квартири, мотивуючи свою відмову тим, що квартира не є їх власністю, а належить на праві власності житлово-комунальному кооперативу, бо подружжя Грушецького ще не викупило цієї квартири. Грушецькі звернулись до суду з позовом до житлово-будівельного кооперативу про надання дозволу на продаж належної їм квартири. Яке рішення винесе суд?

Задача 2. Уявимо, що Європейський суд задовольнив позов Румунії до України про визнання острова Зміїний скалою. Таке рішення може призвести до втрати Україною частини її континентального шельфу з усіма природними ресурсами, що там знаходяться. Чи підлягатиме рішення суду виконанню?

Задача 3. Тихомиренку, який працював слюсарем на заводі КВРЗ у 2007 році було надано квартиру у будинку, що належить заводу. У березні 2008 року Тихомиренко звернувся в Солом’янську районну державну адміністрацію з заявою, про надання йому дозволу на приватизацію одержаної квартири. Йому було відмовлено у задоволенні прохання на тій підставі, що квартира знаходиться у відомчому будинку і не може бути приватизованою. Тихомиренко звернувся з позовом до суду про визнання рішення Солом’янської РДА незаконним. Яке рішення повинен винести суд?

Задача 4. Прохоренко звернулась з позовом до суду про вселення та визнання за нею права на 1/3 частину квартири, у якій вона проживала 6 років як член сім’ї наймача. У судовому засіданні було встановлено, що у 2001 році Прохоренко зареєструвала шлюб з Прохоренко П. і була вселена в квартиру у якій проживали Прохоренко П. і його мати Сахнівська. Сахнівська не заперечувала проти вселення позивачки у квартиру, але письмової згоди на її реєстрацію не давала. Прохоренко проживала у спірній квартирі без реєстрації. У паспорті місцем її проживання значилася адреса проживання її батьків в м. Коростень. Батьки Прохоренко проживали в будинку, що належить їм на праві приватної власності. У 2007 році спірна квартира була приватизована Прохоренком П. і Сахнівською. Довідавшись про це Прохоренко заявила свою незгоду з такою приватизацією, заявивши, що за 6 років проживання вона також набула права власності на частку квартири. У томуж 2007 році шлюб між Прохоренко і Прохоренко П. було розірвано, після чого її в спірну квартиру не пустили, що і послужили причиною звернення її до суду. Відповідачі проти позову заперечували, вважаючи, що Прохоренко не набула права на квартиру бо була вселена без письмової згоди на це Сахнівської.
Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 5. Сільська рада села Підгайне своїм рішенням встановила плату за проїзд вантажівок по вулицях села, які вивозили деревину заготовлену у сусідньому лісі, крім того була встановлена плата за будівельний пісок, який брали будівельники сусіднього міста з кар’єру, що знаходився на території сільської громади. Будівельники і покупці деревини звернулися до суду з позовом визнати рішення сільської ради незаконним.
Яке рішення повинен винести суд?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Речове право на чуже майно.
Тема 6. Поняття речового права на чуже майно.

Семінарських занять – 2 год.

План заняття
1. Сутність та правовий зміст поняття «речові права на чуже майно».
2. Класифікація речових прав на чуже майно.
3. Підстави виникнення і припинення речових прав на чуже майно.

Ключові терміни та поняття до теми: власність, речове право на чуже майно, право володіння чужим майном, право користування чужою земельною ділянкою, сервітут, особистий сервітут, майновий сервітут, емфітевзис, суперфіцій.

Завдання до самостійної роботи:
1. Співвідношення права власності і права на чуже майно як видів речових прав.
2. Договір як підстава виникнення і припинення права на чуже майно.
3. Закон як підстава виникнення речового права на чуже майно.
4. Захист права на чуже майно.
5. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.
6. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови.

Реферати до теми:
Способи здійснення права власності.
Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.
Набувальна давність і її специфіка по відношенню до позовної давності.

Література до теми: [6, 8, 9, 40,46-47]

Тема 7. Види речових прав на чуже майно.

Семінарське заняття – 2 год.

План заняття:
Право володіння.
Право користування (сервітут): поняття та види. Припинення сервітутів.
Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).
Право забудови земельної ділянки (суперфіцій).

Ключові терміни та поняття до теми: речове право на чуже майно, право володіння чужим майном, право користування чужою земельною ділянкою, сервітут, особистий сервітут, майновий сервітут, емфітевзис, суперфіцій.

Завдання до самостійної роботи:
Співвідношення права власності і права на чуже майно як видів речових прав.
Що означає поняття «сервітут»?
Які ви знаєте види сервітутів?
Суперфіцій – це?

Реферати до теми:
Земельні сервітути.
Особисті сервітути.
Інші речові права на чуже майно.

Література до теми: [6, 8, 9, 40,46-47]

Практичне заняття -4 год.

Задача 1. Саєнко у 2003 році одержав присадибну земельну ділянку для зведення на ній житлового будинку та інших будівель і споруд. У зв’язку з відсутністю у нього коштів на будівництво він у 2008 році уклав договір з Комаренком про передачу йому земельної ділянки для зведення на ній торгового комплексу. Селищна рада за поданням прокурора винесла рішення про вилучення земельної ділянки у Саєнка у зв’язку з використанням її не за призначенням.
Наєнко звернувся з позовом до суду про визнання рішення селищної ради недійсним, посилаючись на ч. І ст. 413 ЦК України де сказано, що власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових та інших будівель і споруд.
Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 2. Ніна Гробчак 2000 році зареєструвала шлюб з Вістом. Він вселився в будинок Гробчак, що належав їй на праві приватної власності, як член сім’ї. У 2006 році Віст поїхав на заробітки в Росію. Ніяких відомостей про себе не подавав, тож у березні 2008 року Гробчак звернулась до суду з заявою про визнання Віста безвісно відсутнім. Суд виніс рішення, яким дана заява була задоволена. Віст був виселений з будинку як такий, що був відсутній без поважних причин більше року.
У серпні 2008 року Віст звернувся з позовом до суду про вселення, бо вважав що він був відсутній з поважних причин. Гробчак була проти вселення Віста у свій будинокі подала позов про розірвання з ним шлюбу. В судовому засіданні Віст був проти розірвання шлюбу і просив суд визнати за ним право на проживання у будинку Гробчак і вселити його в цей будинок. Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 3. Підприємець Луценко взяв в оренду заплаву річки Журка для заготівлі сіна. Внаслідок перекриття дороги до річки, худоба селян, що випасалась на вигоні за селом була позбавлена води. На звернення селян до Луценка про обладнання водою для худобі він не реагував.
Селяни звернулись з позовом до суду про покладення обов’язку на Луценка обладнати водогін для худоби селян. Луценко заперечував проти позову, посилаючись на те, що в договорі з сільською радою нічого не сказано про його обов’язок обладнати водогін, тому він відмовляється це робити.
Дайте правовий аналіз спірних відносин.

Задача 4. У березні 1995 року Борщ передав Котенку строком на 3 роки належну йому садибу, розташовану на значній відстані від міста, в якій він проживав. Після спливу трьох років Котенко продовжував користуватись садибою. У серпні 2008 року Котенко звернувся до суду з заявою про визнання за ним власності на садибу Борща за набувальною давністю. Борщ, якому стало відомо про заяву Котенка, надіслав заперечення протии передачі садиби у його власнсть. Дайте аналіз спірного правовідношення.
Вирішіть справу по суті.

МОДУЛЬ 4. Речово-правові способи захисту права власності
Тема 8. Поняття та способи захисту права власності.

Семінарське заняття – 2

План заняття:
Поняття та способи захисту права власності.
Основні заходи захисту права власності.
Захист та охорона права власності.

Ключові терміни та поняття до теми: власність, право власності, захист права, самозахист, матеріальна шкода, моральна шкода, відшкодування шкоди, речовий позов.

Завдання до самостійної роботи:
У чому різниця між захистом права власності та охороною права власності?
Який принцип рівних умов захисту всіх суб'єктів права власності?
Що лежить в основі класифікації засобів захисту права власності?
Що таке речовий позов у праві та його загальна характеристика.
Що таке віндикаційний позов та яка його загальна характеристика.
Які особливості витребування грошей та цінних паперів на пред'явника?
У чому суть негаторного позов та яка його загальна характеристика?

Реферати до теми:
Співвідношення понять “захист права власності” і “охорона права власності”.
Способи захисту права власності.
Право на самозахист права власності.

Література до теми: [1,6,29,45-48]

Тема 9. Віндикаційний позов як спосіб захисту права власності.

Семінарське заняття – 2 год.

План заняття
1. Специфіка речово-правових способів захисту права власності у порівнянні з зобов’язально-правовими способами права власності.
2. Віндикаційний позов.
3. Негаторний позов.

Ключові терміни та поняття до теми: віндикаційний позов, негаторний позов, арешт майна, незаконне володіння, добросовісний набувач, недобросовісний набувач.

Практичне заняття – 2 год.

Задача 1. В 2003 році з квартири Косолапова було викрадено майно на суму двадцять тисяч гривень. Злочинців не було знайдено.
У 2007 році Косолапов побачив своє пальто на громадянину Зозулі, який пояснив, що пальто він купив у 2007 році в комісійному магазині. Оскільки Зозуля не забажав віддати пальто, Косолапов звернувся до суду з позовом про витребування пальта в Зозулі. Яке рішення повинен винести суд?

Задача 2. Іван Муромець, від’їзджаючи у відрядження на два роки, залишив рояль у свого знайомого Сергія Сухого. Повернувшись з відрядження Муромець довідався, що Сухий продав рояль Абрамову. Муромець звернувся з позовом до Абрамова і Сухого про повернення роялю, відмовившись від одержання грошей за рояль. Вирішіть справу по суті.

Задача 3. З ломбарду була викрадена шуба, яку здав на збереження Варивода. Через деякий час шубу виявили в комісійному магазині. Здав цю шубу на комісію Альтов, заявивши в міліції, що купив її на ринку.
Дайте аналіз спірного правовідношення.

Задача 4. В листопаді 2007 року Киряненко залишив шкіряний портфель з книжками в вагоні метро. Громадянка Виговська знайшла зазначений портфель і звернулась в міліцію, пояснивши про свою знахідку. В міліції записавши її адресу, пояснили, що вона може знайдений портфель тримати в себе. В грудні 2008 року Виговська подарувала знайдений портфель своєму племіннику Страхову – студентові університету. А у січні 2009 року Киряненко випадково зустрівся з Страховим і виявив у нього свій портфель. На вимогу повернути портфель, студент пояснив, що це подарунок тітки, яку він вважає порядною людиною і яка не могла дарувати чужі речі.
Дайте аналіз спірних правовідносин. Як вирішити цю справу?

Задача 5. Захаренко передав частину свого майна Купчаку в користування за договором позички. Через деякий час Захаренко довідався, що Купчак продав плуга Зайченку, а борону подарував своїй сестрі Лопаті. Захаренко звернувся з позовом до Зайченка і Лопати про витребування майна.
Дайте аналіз спірних правовідносин.

Тема 10. Негаторний позов, як спосіб захисту права власності

Практичне заняття – 2 год.

Задача 1. Неподалік від села Глушки було виділено земельну ділянку для будівництва гаражів автовласником сусіднього селища. Ділянка була вирівняна, засипана низина і на ній було збудовано 120 гаражів. Весною коли почав танути сніг, талі води затопили садиби багатьох селян, завдавши їм значної шкоди. Селяни звернулись з позовом до суду, в якому просили відшкодувати збитки і моральну шкоду, пояснюючи свої вимоги тим, що затоплення їх садиб відбулось у зв’язку з тим, що була засипана низина у якій ці води накопичувались і не завдавали шкоди селянам.
Власники гаражів були проти позову, посилаючись на те, що гаражі були збудовані згідно затвердженого плану, були належним чином зареєстровані. Ніяких зауважень при реєстрації органів не було зроблено.
Дайте правовий аналіз спірного правовідношення. Як вирішити справу?

Задача 2. Глухенький, будучи співвласником будинку вирішив розширити належну йому частину будинку шляхом прибудови двоповерхової споруди. Інша співвласниця будинку була проти задуманого Глухеньким будівництва, але він зауваження не взяв до уваги. Після закінчення будівництва Глухенький зареєстрував його в БТІ. Через деякий час співвласниця будинку звернулась до суду з позовом про значення прибудови бо вона затіняє вікна її кімнати внаслідок чого в приміщенні з’явилась сирість і воно стало непридатним для проживання.
Глухенький з позовом не погодився, пояснюючи свою незгоду тис, що він погодив будівництво усіма службами і воно не є самовільним.
Дайте аналіз спірних правовідносин.

Література до теми: [1,6,29,45-48]

МОДУЛЬ 5. Спадкове право.
Тема 11. Загальні положення про спадкове право.

Семінарське заняття – 2 год.

План заняття:
Поняття та підстави спадкування. Відкриття спадщини, місце і час відкриття спадщини.
Спадщина. Підстави виникнення права на спадкування.
Суб’єкти спадкових правовідносин.
Об’єкти спадкового права..

Ключові терміни та поняття до теми: Спадкування, спадщина, спадкодавець, спадкоємець, заповіт, відумерлість спадщини, виконавець заповіту, спадковий договір, відкриття спадщини.

Завдання для самостійної роботи:
Що таке спадкування?
У якому зв’язку знаходиться відкриття спадщини з місцем та часом смерті спадкодавця?
Що таке поняття спадкової маси?
Хто має право на спадкування?
Що таке об'єкти спадкування?

Реферати до теми:
Поняття та значення спадкового права у цивільному праві України.
Спадкова маса.
Заповіт: види, порядок оформлення.
Спадкування у частці спільної власності.
Спадкування права на земельну ділянку.
Спадкування житла.
Література до теми: [6,20,27,34,37,44,45-48]

Тема 12. Спадкування за заповітом.

Практичне заняття – 2 години

Задача 1. Мотовиленко все своє майно заповів Дроздовій. Після смерті Мотовиленка в нотаріальну контору подали заяви про прийняття спадщини Дроздова, сорокарічна дочка померлого, мати померлого, 1923 року народження, син померлого 1979 року народження – інвалід третьої групи, утриманка померлого, яка перебувала на утриманні десять років. Майно померлого було оцінено на суму триста тисяч гривень. У зв’язку з тим, що між зацікавленими особами виник спір, нотаріус запропонував їм звернутись до суду з позовом про вирішення спору.
Дайте аналіз спірних правовідносин. Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 2. Проценко у заповідальному відказі зазначив, що одну з кімнат належного йому будинку він відказує своєму племіннику для постійного місця проживання. Через п’ять років після прийняття спадщини відказоодержувач одружився і вирішив всилити в приміщення де проживав і свою дружину. Інші спадкоємці – власники будинку, заперечували проти вселення в будинок дружини відказоодержувача. Вважаючи, що відказоодержувач є власником відказаного йому приміщення він звернувся з позовом до власників приміщення про визнання за ним права власності на кімнату і вселення в неї його дружини.
Дайте аналіз спірного правовідношення. Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 3. Обмежено дієздатний Сайко вирішив написати заповіт, у якому зазначив, що будинок, який належить йому на праві власності він заповідає своїй дружині Галині, легковий автомобіль – сину Василю, картини, автором яких є він, заповідає своїй племінниці, деякі належні йому речі побутового призначення (рубанок, набір стамесок тощо, на загальну суму 300 грн.) заповідає сусідові Селегею. Довідавшись про те, що Сайко є обмежено дієздатною особою нотаріус відмовив йому у посідчені заповіту.
Дайте аналіз такого правовідношення? Чи вірно вчинив нотаріус?

Задача 4. Каховський, який перебував у фактичних шлюбних відносинах з Лісовою уклав заповіт на користь свого племінника Юрловського. В заповіті було зазначено, що все належне йому майно після його смерті він заповідає Юрловському. Після смерті Каховського у нотаріальну контору звернулись Лісова і Юрловський. У зв’язку з виникненням спору нотаріус порадив Лісовій і Юрловському звернутись до суду. Юрловський відмовився звертатись до суду, бо вважав, що він є єдиним спадкоємцем майна Каховського. Лісова до суду звернулась з заявою про встановлення факту перебування її у фактичних шлюбних відносинах з 1993 року (15 років) з Каховським.
Суд встановив такий факт. Після чого Лісова знову звернулась до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини.
Дайте аналіз спірних правовідносин. Як повинен вчинити нотаріус?

Література до теми: [6,20,27,34,37,44,45-48]

Тема 13. Спадкування за законом.
Семінарське заняття – 2 год.

План заняття:
1. Підстави спадкування за законом.
2. Черговість спадкування за законом.
3. Спадкування за правом представлення.
4. Здійснення права на спадкування.

Ключові терміни та поняття до теми: спадкування за законом, спадкова трансмісія, право представлення у спадкуванні.
Література до теми: [6,20,27,34,37,44,45-48]

Практичне заняття – 2 год.

Задача 1. Коли померла мати Петра, Василя та Сергія Нікітіних, вони вирішили, що Петро і Василь візьмуть собі особисті речі матері, частину меблів і столовий посуд. Усе інше в тому числі і будинок, вирішили залишити Сергієві. Після спливу 9 місяців Петро раптом став претендувати ще й на половину будинку. Василь заявив, що заперечує проти вимог Петра і якщо справа дійде до суду, то відмовиться від права спадкування будинку на користь брата Сергія. Петро звернувся до адвоката, який запевнив його в тому, що він матиме право на Ѕ будинку, бо Василь відмовитися від своєї частки на користь брата вже не може, і пояснив, що потрібно звертатися до суду з позовом про продовження строку для прийняття спадщини. Вирішіть справу.

Задача 2. Громадянин Крутигора заповів усе своє майно інститутові, в якому працював. Заповіт був оскаржений обома його синами. Старший син посилався на те, що він, будучи шахтарем, пішов на пенсію у 55 років і тому на день відкриття спадщини (йому до цього часу виповнилося 58 років) був вже три роки непрацездатним і просив визнати за ним право на обов’язкову частку. Аналогічну вимогу заявив і молодший син громадянина Крутигори, оскільки він, хоча і продовжував працювати, але був інвалідом ІІ групи. Представник інституту визнав в суді позов старшого з братів і просив відмовити другому позивачеві, посилаючись на те, що при заробітку в 500 грн. та пенсії по інвалідності останній не може бути визнаний таким, що має право на обов’язкову частку у спадщині. Вирішіть справу.

Задача 3. Подружжя Миколайкових мали сина, неповнолітню доньку, тітку та на їх утриманні знаходився вже протягом 3-х місяців 79 літній родич Петренко, який весь час проживав спільно з ними. У травні 2005 року Петренко помер, після його смерті відкрилася спадщина загальною вартістю 150 тис. грн., включаючи предмети домашнього вжитку вартістю 20 тис. грн. Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них отримає.

Задача 4. Громадянка Двірко звернулася з позовом до Каліушко про поділ спадкового майна. Позивачка зазначила, що у серпні 2005 року помер її та відповідача батько. Після смерті залишився будинок, гараж, дача та автомобіль. Двірко та Каліушко отримали свідоцтво про право на спадщину і у березні 2005 року продали житловий будинок і гараж. Позивачка зазначала, що вона разом із відповідачкою вживала заходів до збереження будинку, наглядала за ним та обробляла земельну ділянку біля нього, тому її потрібно вважати такою, що прийняла спадщину.
Вирішіть спір. Які дії свідчать прийняття спадщини?

Задача 5. У червні 2005 року помер пенсіонер Валько. Після його смерті залишилися: недобудований житловий будинок, гараж, автомобіль, телевізор, меблі та бібліотека. У пенсіонера було два сини від різних дружин, які проживали за межами України і ніякої допомоги Валько не давали. Валько за життя був членом КСП і мав майновий пай у розмірі на 20 тис. грн., а також йому була не виплачена пенсія за три останні місяці.
Визначте майно, яке спадкують закликані до спадкування його сини.

Задача 6. Після смерті Христенка до нотаріальної контори звернулися його діти Петро і Ніна з проханням видати свідоцтво про право на спадщину. Нотаріус з’ясував, що Петро і Ніна – кровні діти Христенка, однак декілька років тому після смерті їх матері були усиновлені іншими громадянами: Петро за згодою батька, був усиновлений подружжям Попових, а Ніна – подружжям Ніченків. Інших осіб, які могли б бути спадкоємцями Христинка, не було.
До кого перейде спадкове майно?

МОДУЛЬ 6. Право інтелектуальної власності.
Тема 14. Загальні положення про право інтелектуальної власності.

Семінарських занять – 2 год.

План заняття:
1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності.
2. Право інтелектуальної власності. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.
3. Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності.
4. Зміст права інтелектуальної власності.
5. Захист права інтелектуальної власності.

Ключові терміни та поняття до теми: інтелектуальна власність, творчість, творча діяльність, виключне право, особисті немайнові права, майнові права.

Завдання для самостійної роботи:
Що є об'єктами права інтелектуальної власності?
Хто виступає суб'єктами права інтелектуальної власності?
Які особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності?
Які майнові права на об'єкти інтелектуальної власності?
Яким чином відбувається розпорядження правом на об'єкт інтелектуальної власності?
Що таке вільне використання майнових прав?

Реферати до теми:
Творчість, творча діяльність та інтелектуальна власність.
Теорії права інтелектуальної власності.
Система законодавства України у сфері інтелектуальної власності.
Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору та на замовлення.
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), її функції.
Державна система охорони прав інтелектуальної власності в Україні.

Література до теми: [1,6,31,36,41,45-48]

Тема 15. Авторське право та суміжні права
Семінарських занять – 2 год.

План заняття:
Поняття авторського права.
Суб'єкти та об'єкти авторського права. Зміст суб’єктивного авторського права.
Поняття суміжних прав.
Суб’єкти та об'єкти суміжних прав.
Ключові терміни та поняття до теми: авторське право, суміжні права, автор, виконавець, фонограма, відеограма, аудіовізуальний твір, піратство, контрафактна продукція, плагіат.

Завдання для самостійної роботи:
Хто виступає суб'єктом авторського права?
Які ознаки об'єктів авторського права?
Як визначається момент виникнення авторського права?
Який строк дій авторського права?
Як розуміти вільне використання об'єктів авторського права?
Хто може бути суб'єктами суміжних прав?
Які ознаки об'єктів суміжних прав?
Як визначається момент виникнення суміжних прав?
Який строк дій суміжних прав?

Реферати до теми:
Суміжні права: related rights або neighboring rights?
Авторське право перекладача.
Комп’ютерна програма як об'єкт авторського права.
Боротьба з піратством: програма Список 301.
Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті.

Література до теми: [1,6,7,25,31,36,41,45-48,49]

Тема 16. Право інтелектуальної власності на винаходи та інші результати промислової власності.

Практичне заняття -2 год.
Задача 1.
Технік Черненко вніс пропозицію про зміну розташування окремих частин верстату і про заміну одних деталей цього верстату іншими. Такі зміни дали деякий технічний ефект і Черненко подав заявку на видачу йому патенту на цей винахід.
В цьому йому було відмовлено на тій підставі, що в його пропозиції відсутні ознаки новизни.
Чи може Черненко претендувати на будь-який спосіб охорони своєї пропозиції?

Задача 2.
Три лікарі Марочкин, Лукашин і Швидкий працювали в лабораторії одного з науково-дослідних інститутів над одержанням вакцини для лікування легеневих захворювань. Робота їх закінчилась успішно і вакцина стала виготовлятись і застосовуватись при лікуванні хворих.
Марочкин, а потім Лукашин і Швидкий подали заявки до Установи на одержання патенту. Марочкин стверджував, що автором вакцини є він, що ідея по якій проводилися експериментальні пошуки вакцини була подана ним, а Лукашин і Швидкий тільки технічно виконували ці експерименти. Лукашин і швидкий доводили, що без цих лабораторних досліджень неможливо було б встановити ефективність вакцини.
Науково-дослідний інститут в лабораторії якого працювали заявники звернувся з заявою видати патент на ім’я інституту, оскільки даний винахід є службовим. Хто і яким чином повинен вирішити ці спори?

Задача 3.
А. одержав патент на свій винахід. Яким чином він може його використати?

Задача 4.
Інженеру Ф. було відмовлено у видачі патенту за мотивом відсутності новизни. Де він може оскаржити таку відмову?

Задача 5.
20 квітня 2002 року, студент одного з технічних вузів Панченко при захисті дипломного проекту демонстрував креслення винайденого ним апарата для друкування кольорових гравюр і штампів способом, що раніше не практикувався. Закінчивши інститут, він вирішив оформити свої права на винахід названого апарата і в лютому 2003 року подав заявку на видачу йому патенту.
Дослідження на наявність винахідницького рівня і промислової придатності для використання було підтверджено, але наявність новизни не було встановлено на тій підставі, що креслення апарата демонструвались автором на захисті дипломного проекту.
Чи є у Панченка підстави для оскарження даного рішення і яким шляхом він може здійснити це оскарження?

Задача 6.
Майстер цеха Солод вніс пропозицію замінити у виробництві фарбника одну із його основних частин, що значно підвищило якість фарбника і здешевило його вартість. Солод звернувся за одержанням патенту, але йому в цьому було відмовлено на тій підставі, що на одержану хімічним шляхом речовини патенти не видаються.
Чи вірно йому відмовлено? Чи може Солод оскаржити відмову і де?

Самостійна робота – 2 год.

Завдання для самостійної роботи:
Яке визначення поняття права промислової власності?
Хто є суб'єктами права промислової власності?
Що виступає об'єктом права промислової власності?
Який строк охорони прав на об'єкти промислової власності?
Як визначається момент виникнення прав на об'єкти промислової власності?
Яким чином припиняється право на об'єкти промислової власності.

Реферати до теми:
1. Винахід як об’єкт промислової власності.
2. Промисловий зразок як об’єкт промислової власності.

Література до теми: [1,6,31,36,41,45-48]

Реферати:
Правові аспекти евтаназії в контексті права на життя.
Честь, гідність та репутація фізичної особи і способи та порядок їх здійснення та захисту.
Право на інформацію про стан свого здоров’я. Спірні питання (щодо права медичних працівників на надання неповної інформації).
Право на вибір роду занять та його обмеження.
Право на мирні зібрання, як особисте немайнове цивільне право фізичної особи.
Місце речових прав в системі приватного права.
Співвідношення права власності з іншими речовими правами.
Речове право у системі сучасного цивільного права України.
Інститут права на чужі речі: історія виникнення та відображення у сучасному законодавстві України.
Право на чужі речі та право власності: співвідношення, захист, обмеження.
Право власності і його місце в системі речових прав.
Земельна ділянка як об'єкт права власності.
Особливості здійснення права власності малолітніми особами та особами, визнаними недієздатними.
Порівняльна характеристика права приватної та державної власності?
Специфіка права комунальної власності.
Способи здійснення права власності.
Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.
Набувальна давність і її специфіка по відношенню до позовної давності.
Підстави набуття у власність земельної ділянки.
Підстави вилучення земельної ділянки у власника.
Конституція України і ЦК України про право власності на житло.
Житловий фонд та його види.
Підстави приватизації житла.
Спільна сумісна власність подружжя.
Спільна власність на житло.
Спільна власність членів фермерського господарства.
Співвідношення понять “захист права власності” і “охорона права власності”.
Способи захисту права власності.
Право на самозахист права власності.
Вилучення майна з опису та звільнення від арешту як цивільно-правові способи захисту права власності.
Способи та порядок визнання права власності.
Захист права власності нотаріусом.
Самозахист права власності.
Право володіння чужим майном.
Особистості права користування чужим майном.
Поняття та значення спадкового права у цивільному праві України.
Спадкова маса.
Заповіт: види, порядок оформлення.
Спадкування у частці спільної власності.
Спадкування права на земельну ділянку.
Спадкування житла.
Заповіт: види порядок оформлення.
Спадкування у частці спільної власності.
Спадкування права на земельну ділянку.
Спадкування житла.
Творчість, творча діяльність та інтелектуальна власність.
Теорії права інтелектуальної власності.
Система законодавства України у сфері інтелектуальної власності.
Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору та на замовлення.
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), її функції.
Державна система охорони прав інтелектуальної власності в Україні.
Суміжні права: related rights або neighboring rights?
Авторське право перекладача.
Комп’ютерна програма як об'єкт авторського права.
Боротьба з піратством: програма Список 301.
Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті.
Винахід як об’єкт промислової власності.
Промисловий зразок як об’єкт промислової власності.
Поняття та основні ознаки комерційного найменування.
Право на торгівельну марку.

Список літератури до дисципліни:
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року.
Господарський кодекс України від 19 січня 2003 року.
Житловий кодекс України від 30 червня 1983 року.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року.
Цивільний кодекс України: Закон України від 16 березня 2003 року.
Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 року.
Закон України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 року.
Закон України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 року.
Закон України “Про донорство крові та її компонентів” вiд 23 червня 1995 року
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року.
Закон України “Про об'єднання громадян” вiд 16 червня 1992 року
Закон України “Про охорону дитинства” вiд 26 квітня 2001 року
Закон України “Про приватизаційні папери” від 06 березня1992 року.
Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 року
Закон України “Про приватизацію державного майна” від 4 березня1992 року
Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 року.
Закон України “Про призупинення приватизації підприємств нафтопереробної промисловості України” від 23 грудня 2004 року.
Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” вiд 23 квітня 1991 року
Закон України „Про нотаріат" від 2 вересня 1993 року з доповненнями.
Закон України „Про особисте селянське господарство” від 15 травня 2003 року
Закон України „Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 року.
Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України 19 листопада 1992 року
Постанова Верховної Ради України “Про право власності на окремі види майна” від 17 червня 1992 року.
Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: у 2-х книгах // За ред. А.С.Довгерта. – Книги 1,2: Нормативні акти і документи. Європейська інтергація України // Уклад. В.С.Дроб'язко. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 520 с.
Булеца С.Б. Правові питання уетаназії // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 26. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – 696 с. С. 359-363.
Васильченко В. Спадкування права на обов'язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми// Право України. - 2003. - № 10, С.119-123.
Давидова Н.О. Особисті немайнові права: навчальний посібник – К.: Видавничий дім «Інюре», 2008 – 160с.
Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні.-К., 2001.
Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні.-К.: Вентурі, 1996.
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей // Исслед. центр частного права. – М.: “Статут”, 2003. – 416 с.
Домашенко М. В., Рубаник В.Є. Власність і право власності. Нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні. - Харків., 2002.
Житлове право України / За ред. В.С. Гопанчука, Ю.О. Заіки. К., 2003.
Заіка Ю.О. Спадкове право України. - К., Істина, 2006 - 216.
Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток. Монографія. 2-ге вид. – К.: КНТ, 207 . – 288 с.
Ієвіня О.В., Миро ненко В.П., Павловські Н.В., Пилипенко С.А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: навч. посібник: К.: КНТ, 2007- 264 с.
Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб.наук. статтей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 424 с.
Мазуренко С. В. Спадковий договір в цивільному праві України. Дис. канд. юрид. наук. - Одеса, 2003.
Підопригора О.А. Речові права в проекті нового Цивільного кодексу України // Бюл. законодавства і юридичної практики.-1998.-№2.
Погрібний С. О. Володіння у цивільному праві. Одеса., 2002.
Право інтелектуальної власності: Підруч. / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. К., 2002.
Рубаник В.Є. Інститут права власності в Україні: історико-правове дослідження. Харків., 2002.
Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захист) Монографія/ВІдп.ред. Я.М.Шевченко.
Фурса С. Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. Навчальний посібник. - К.: Аттіка. 2002.
Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.
Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2-х т. / За ред. Я.М. Шевченко. К., 2003.
Цюра В.В. Речові права на чуже майно. Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 136 с.
Цивільне право України: Підруч. У 2-х т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. К., 2004.
Цивільне право України: Підруч.: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К., 2004.
Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. Харків, 2002.
Щербина В.С. Господарське право. К., 2003.

Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю:

Поняття особистих немайнових прав фізичної особи.
Види особистих немайнових прав фізичної особи.
Зміст особистого немайнового права.
Здійснення особистих немайнових прав фізичної особи. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав.
Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи.
Захист особистих немайнових прав фізичної особи. Поновлення порушеного особистого немайнового права.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.
Право на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу.
Право на свободу та особисту недоторканість.
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Право на ім'я.
Право на повагу до гідності та честі, право на недоторканість ділової репутації.
Формування поняття речових прав в законодавстві України.
Поняття та види речових прав за законодавством України.
Право власності в системі речових прав.
Загальні положення про право власності. Співвідношення понять “власність” і “право власності”.
Зміст права власності.
Підстави набуття права власності.
Здійснення права власності.
Тягар утримання майна.
Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі.
Види права власності.
Право власності Українського народу.
Право приватної власності. Поняття, суб’єкти, об'єкти, зміст.
Право комунальної власності. Поняття, суб'єкти, об'єкти, зміст.
Право державної власності. Поняття, суб'єкти, об'єкти, зміст.
Набуття права власності на новостворене майно.
Набуття права власності на перероблену річ.
Знахідка. Набуття права власності на знахідку.
Бездоглядна домашня тварина. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину.
Скарб. Набуття права власності на скарб.
Набуття права власності у разі приватизації державного та комунального майна.
Набувальна давність.
Підстави припинення права власності.
Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати.
Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю: умови, порядок.
Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене.
Викуп пам’ятки історії та культури: підстави, порядок.
Реквізиція, конфіскація, націоналізація як підстави припинення права власності.
Поняття права спільної власності: види, суб'єкти, об'єкти, зміст, підстави виникнення.
Поняття та особливості права спільної сумісної власності.
Здійснення права спільної сумісної власності.
Поділ майна, що є у спільній сумісній власності.
Право спільної сумісної власності подружжя.
Поняття та особливості права спільної часткової власності.
Визначення часток у праві спільної часткової власності.
Здійснення права спільної часткової власності.
Розпорядження часткою у праві спільної часткової власності.
Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників.
Поняття та види способів захисту права власності та інших речових прав.
Речово-правові засоби захисту права власності та інших речових прав.
Віндикаційний позов.
Негаторний позов.
Визнання права власності.
Позов про вилучення майна з опису.
Зобов'язально-правові способи захисту права речових прав.
Визнання незаконним нормативного акту та дій органів влади та місцевого самоврядування, що порушують право власності.
Земля як об'єкт права власності.
Виникнення та припинення права власності на земельну ділянку.
Суб'єкти права власності на землю.
Право власника на забудову земельної ділянки.
Самочинне будівництво.
Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.
Поняття житла.
Право власності на житло.
Суб'єкти та об'єкти права власності на житло.
Об’єднання власників житлових будинків, квартир.
Поняття та види речових прав на чуже майно.
Виникнення та припинення прав на чуже майно.
Суб'єкти права володіння чужим майном.
Недобросовісне володіння: поняття, види, виникнення.
Умови витребування майна з чужого незаконного володіння.
Захист речових прав на чуже майно.
Поняття та види сервітутів за чинним законодавством.
Особистий сервітут.
Земельний сервітут.
Підстави встановлення емфітевзису.
Договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб: сторони, строк дії, зміст.
Підстави припинення емфітевзису
Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).
Суттєві умови та наслідки укладення договору суперфіцію.
Підстави припинення суперфіцію.
Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності.
Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.
Об'єкти права інтелектуальної власності.
Суб'єкти права інтелектуальної власності.
Майнові та немайнові права інтелектуальної власності.
Строк чинності прав інтелектуальної власності.
Право інтелектуальної власності на об'єкт, створений з виконанням трудового договору або за замовленням.
Авторське право: об'єкти, суб’єкти, виникнення, строки.
Суміжні права: об'єкти, суб’єкти, виникнення, строки.
Поняття використання твору.
Випадки правомірного використання твору без згоди автора.
Поняття, суб'єкти, об'єкти права промислової власності.
Зміст права промислової власності.
Підстави виникнення права промислової власності.
Право інтелектуальної власності на винахід.
Право інтелектуальної власності на промисловий зразок.
Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку.
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.
13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 15700155
    Размер файла: 400 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий