3-курс билеты каз, Основы организации фармацевтической деятельности


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 1
JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметініS 30.12.2011 № 1693 Kаулысында к™рсетілген рецепттіS медициналыK функцияларын атап ™тіSіз.
JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметініS буйрыCына с‰йкес 19.01.2012 № 114 жылCы д‰ріхана ішілік тексеріске кіретін міндетті тексеріс т_рлерін атаSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 2
JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметініS 30.12.2011 № 1693 Kаулысында к™рсетілген рецепттіS технлогиялыK функцияларын атап ™тіSіз.
JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметініS буйрыCына с‰йкес 19.01.2012 № 114 жылCы д‰ріхана ішілік тексеріске кіретін д‰рілік Kалыптарды атап шыCыSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 3
JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметініS 30.12.2011 № 1693 Kаулысында к™рсетілген рецепттіS заSды функцияларын атап ™тіSіз.
Д‰ріхана д‰рілік заттарды дана мен немесе блистарлармен, Kорапшадан б™лек босатуCа болама? Фармацевт корапшадан № 100, 10 таблетка Фесталды босатты, бaл дурыспа?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 4
JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметініS 30.12.2011 № 1693 Kаулысында к™рсетілген рецепттіS экономикалыK функцияларын атап ™тіSіз.
СитуациялыK есеп. МедициналыK маKсаттаCы буйымдар д‰ріханада 70% ылCалдыKта саKталды.Бaл дурыспа? Jандай Kате жіберілген?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 5
JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметініS30.12.2011 № 1693 Kаулысында к™рсетілген рецепттіS ‰леуметтік функцияларын атаSыз.
СитуациялыK есеп. Д‰ріхананыS Kор жинау б™лімінде термометрлер мен гигрометрлер еденнен 2 м биіктікте орналасKан. Jатені к™рсетіSіз. Нормативтік Kaжат бойынша Kaралдар Kандай биіктікте орналасуы Kажет?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 6
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1693 Kаулысында к™рсетілгендей Kандай рецептпен босатылатын д‰рілік заттар бір реттік рецептпен босатылады?
СитуациялыK есеп. МедициналыK техниканы саKтау Kоймасында 75% ылCалдылыKта саKтады. Бaл дaрыс па? Jандай Kате жіберілген?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева

5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 7
1. JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1693 Kаулысында к™рсетілгендей Kандай рецептпен босатылатын д‰рілік заттар к™п реттік рецептпен босатылады?
2. СитуациялыK есеп. ОнконауKасKа рецепт жазылды:
1% Промедол – 1 мл № 10.
Рецепт жазылCаннан кейін 15 к_н ™тті. Фармацевт д‰ріні босатпады, бaл дaрыс па? НаркотикалыK д‰рілік заттарCа жарамдылыK мерзімі

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 8
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1693 Kаулысында к™рсетілгендей рецепт бланктарыныS формаларын атаSыз.
СитуациялыK есеп. ОнконауKасKа рецепт жазылды:
Омнапон 1% – 1 мл № 10.
РецепттіS саKталуы ж‰не жарамдылыK мерзімі?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 9
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1693 Kаулысында к™рсетілгендей рецепттегі міндетті реквизиттерді атап ™тіSіз.
СитуациялыK есеп. ОнконауKасKа рецепт жазылды:
Морфин гидрохлориді 1% – 1 мл № 10.
РецепттіS саKталуы ж‰не жарамдылыK мерзімі?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 10
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1692 Kаулысында к™рсетілгендей д‰ріханада дайындалCан д‰рілік KалыптардыS KаптамасыныS сигналды т_стерін атап ™тіSіз.
СитуациялыK есеп. ОнконауKасKа 50 таблетка aйыKтатKыш д‰рілік заттарCа рецепт жазылды. Бaл дaрыс па? Бір рецептке босатуCа болатын д‰рілік препарат саны?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева

5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 11
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1692 Kаулысында к™рсетілгендей Kaрамында микстура бар д‰рілік KалыпKа арналCан KаптаманыS т_рін атаSыз.
ЖаCдайлыK есеп. Тексеріс кезінде дайын д‰рілік заттарды босататын д‰ріхананыS жалпы ауданы 25 м2 екені аныKталды. ФармацевтикалыK баKылау ДепартаментініS лауазымды адамы лицензия талатарына с‰йкессіздігіне байланысты д‰ріхананы жабу туралы акт толтырды. Ол дaрыс жасады ма? СанПин бойынша дайын д‰рілік заттарды босататын д‰ріхананыS минималды ауданы?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 12
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1692 Kаулысында к™рсетілгендей Kaрамында суппозиторий бар д‰рілік KалыпKа арналCан KаптаманыS т_рін атаSыз.
ЖаCдайлыK есеп. Фармацевт рецепт бойынша 25 таблетка Кодтермопс босатты. Бір рецептпен босатылатын препараттыS реттік дозасын атаSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 13
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1692 Kаулысында к™рсетілгендей Kaрамында к™з тамшылары бар д‰рілік KалыпKа арналCан KаптаманыS т_рін атаSыз.
СитуациялыK есептер. Фармацевт бір рецептте 35 таблетка Кодтерпин босатты. Бір рецептте препараттыS жіберілуге рaKсат етілген дозасын аныKтаSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 14
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1692 Kаулысында к™рсетілгендей Kaрамында к™к тамырCа енгізуге арналCан глюкоза бар д‰рілік KалыпKа арналCан KаптаманыS т_рін атаSыз.
ЖаCдайлыK есеп. Фармацевт рецепт бойынша 25 таблетка Кодтермопс босатты. Бір рецептпен босатылатын препараттыS реттік дозасын атаSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 15
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1692 Kаулысында к™рсетілгендей д‰ріханада дайындалCан д‰рілік KалыптардыS саKталу мерзімдерін атаSыз.
СитуациялыK есептер. Фармацевт рецептсіз aйыKтатKыш препаратты босатты. ФармацевттіS ‰рекетін баCалаSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 –
· «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 16
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1693 Kаулысында к™рсетілгендей Kандай ‰леуметтік маSызды ауруларда пациенттер тегін д‰рілік заттар ала алады?
ЖаCдайлыK есеп. Фармацевт бір рецептпен Фепранон 0,025 № 50 д‰рісін босатты. ФармацевттіS ‰рекетін баCалаSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 17
JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметініS 30.12.2011 бекіткен № 1693 Kаулысына сай Kaрамында улы заттары бар д‰рілік заттарCа берілген рецепттіS жарамдылыK мерзімін атаSыз.
ЖаCдайлыK есеп. Фармацевт бір рецепт бойынша Эфедрин гидрохлоридініS 0,6 г босатты. Фармацевт ‰рекетін баCалаSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 18
JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметініS 30.12.2011 бекіткен № 1693 Kаулысына сай Kaрамында этил спирті бар д‰рілік заттарCа берілген рецепттіS жарамдылыK мерзімін атаSыз.
ЖаCдайлыK есеп. Фармацевт бір рецепт бойынша ЭстоцинніS 12 д‰рісін босатты. Фармацевт ‰рекетін баCалаSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева

5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 19
JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметініS 30.12.2011 бекіткен № 1693 Kаулысына сай Kaрамын-да есірткілік заты бар д‰рілік заттарCа берілген рецепттіS жарамдылыK мерзімін атаSыз.
Д‰ріханаCа науKас келді, 2 к_н бaрын алCан д‰рі-д‰рмекті Kайтарып, аKшасын Kайтарып алмаKшы. Д‰рініS чегы Kолында бар. ФармацевттыS осы жаCдайда дaрыс ‰рекеттерін атап шыCыSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 20
«Рецептті таксировкалау» aCымына аныKтама беріSіз.
Д‰ріханаCа д‰рігердіS Kолымен жазылCан к‰дімгі рецептуралыK бланкпен жазылCан, антибиотикке рецепт келіп т_сті. Емделуші рецепт льготалыK шартпен жазылCанын айтады. ФармацевттыS осы жаCдайда дaрыс ‰рекеттерін атап шыCыSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 21
Рецепттерді таксирлеудіS жалпы ережелерін атаSыз.
РайондыK орталыK д‰ріханаCа келуші Kыз эуфилині бар микстура жазылCан рецептпен келді. Д‰ріханада эуфиллин жоK болды, сондыKтан науKас Kыз провизорCа ™зініS _йдегі аптечкада бар порошок т_ріндегі эуфиллинді aсынды. Фармацевт порошок т_ріндегі эуфиллинді микстура дайындау _шін ала алады ма?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 22
ДозаланCан aнтаKтарды таксирлеудіS жалпы ережелерін атаSыз.
АуысымныS басында фармацевт 20 литр инъекцияCа арналCан натрий хлорид ерітіндісін дайындап, оны 40 флаконCа Kaйып, к™к т_сті этикетка жабыстырып, анализге фармацевт-аналитикке жіберді. ФармацевттыS іс-‰рекетін баCалаSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 23
Тaнба мен Kайнатпаны таксирлеудіS жалпы ережелерін атаSыз.
Д‰ріхана ассортиментіндегі тауарларCа, тауарлыK-транспорттыK накладнойды таCайындауды к™рсетіSіз. Jанша данада жазылады?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 24
Д‰ріханадаCы Kор б™лімініS функиясын атап шыCыSыз.
Фармацевт 10 д‰рілік Kалып дайындады, содан соS д‰ріханаішілік баKылауды ж_зеге асыра бастады. ФармацевттыS іс-‰рекетін баCалаSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 25
Д‰ріханадаCы Kор б™лімініS фармацевтикалыK KызметкердіS міндеттерін атап шыCыSыз.
Д‰ріхананы тексеру кезінде тазартылCан судыS фармацевт-аналитикке 3 к_нде 1 рет тексеруге баратыны аныKталды. ФармацевттыS іс-‰рекетін баCалаSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 26
Улы, наркотикалыK ж‰не оларCа теS келетін психотропты ж‰не прекурсурларды саKтаудыS ерекшеліктерін атап шыCыSыз.
Д‰ріханаCа «Теріні ™Sдеу _шін» деген жазумен, 50 г таза к_йіндегі этил спиртіне рецепт келіп т_сті. Рецепт Kалай толтырылуы керек?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 27
Д‰ріханада д‰рілік заттарды саKтауды aйымдастырудыS негізгі принциптерін атаSыз.
Д‰ріханаCа бір рецептуралыK бланкпен т™рт д‰рілік препарат алу _шін пациент келді. ФармацевттіS іс-‰рекеті.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 28
ДозаланCан aнтаKтарды таксирлеудіS жалпы ережелерін атаSыз.
Д‰ріхананыS ассистенттік б™лмесінде 10 к_ндік наркотикалыK ж‰не улы заттар Kоры саKталCан. Белгіленген нормаларCа жауап бере ме?

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 29
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1692 Kаулысында к™рсетілгендей Kaрамында к™з тамшылары бар д‰рілік KалыпKа арналCан KаптаманыS т_рін атаSыз.
Тауарларды д‰ріхананыS басKа да б™лімдерінде босату кезінде Kолданылатын Kaжаттар.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


5В110300 – «Фармация» мамандаCы бойынша 3 курс студенттеріне арналCан
«ФармацевтикалыK Kызметті aйымдастыру негіздері»
базалыK п‰нінен емтихан билеттері, II кезен

Билет 30
JР ^кіметінініS 30.12.2011 № 1692 Kаулысында к™рсетілгендей Kaрамында суппозиторий бар д‰рілік KалыпKа арналCан KаптаманыS т_рін атаSыз.
Алматы Kаласында д‰ріхана ашу _шін Kажет маSызды Kaжаттарды атап шыCыSыз.

МодулініS жетекшісі, доцент А.Р. Шопабаева


С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАBЫ
JАЗАJ `ЛТТЫJ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА

МОДУЛЬ «ФАРМАЦЕВТ-МЕНЕДЖЕР»
ЕМТИХАН БИЛЕТТЕРІ


Приложенные файлы

  • doc 15697617
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий