рецензія, відгук — на Магістерську роботу

В І Д Г У К
на магістерську роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Турійця Станіслава Валерійовича
на тему: „Дослідження конфліктологічної компетентності педагогів”


Актуальність наукового дослідження Турійця Станіслава Валерійовича зумовлена тим, що соціальна ситуація, що склалася, якісно по-новому висуває проблему підготовки педагогічних кадрів, вимагає наукового переосмислення цінностей системи, формування професійної компетентності вчителя, актуалізує пошук оптимальних форм цього процесу в період навчання у вищому закладі освіти.
Мета даного дослідження – вивчення механізмів, що визначають характер впливу особових характеристик майбутніх викладачів на особливості їх конфліктної поведінки залежно від стилю їх механізмів спілкування.
Робота Турійця С.В. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр. Тому робота Турійця С.В. на тему: „Дослідження конфліктологічної компетентності педагогів” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
канд. психол. н., професор Польшин О.К.
Р Е Ц Е Н З І Я
на магістерську роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Турійця Станіслава Валерійовича
на тему: „Дослідження конфліктологічної компетентності педагогів”


Магістерська робота Турійця С.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології та психології конфліктів. У роботі розглядається актуальна проблема – дослідження конфліктологічної компетентності педагогів. Останніми роками помітно посилився інтерес до соціально-психологічних проблем. Однією з них є проблема педагогічного конфлікту, розв’язання якого розуміється не тільки як високий рівень професіоналізму вчителя, а ще й дає гарний приклад учням у розвитку навичок виходу з конфліктних ситуацій.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для викладачів та психологів.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр.
Магістерська робота Турійця Станіслава Валерійовича на тему: „Дослідження конфліктологічної компетентності педагогів” може бути оцінена позитивно.Рецензент
канд. психол. н., доцент Блінов Ю.І.

В І Д Г У К
на магістерську роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Іванова Андрія Анатолійовича
на тему: „Особливості професійної свідомості викладача вищої школи”


Актуальність наукового дослідження Іванова Андрія Анатолійовича зумовлена тим, що кардинальні зміни в сучасній освіті і в педагогічній діяльності припускають істотну модернізацію професійної педагогічної освіти. В якості цільових орієнтирів сучасної педагогічної освіти визначаються становлення викладача як суб'єкта професійної діяльності, розвиток його професійної свідомості, виховання духовно-моральної особистості.
Мета даного дослідження – теоретико-методологічне обґрунтування концепції становлення і розвитку професійної свідомості викладача в процесі його викладацької діяльності у ВНЗ.
Робота Іванова А.А. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр. Тому робота Іванова А.А. на тему: „Особливості професійної свідомості викладача вищої школи” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
док. психол. н., професор Сафін О.Д.
Р Е Ц Е Н З І Я
на магістерську роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Іванова Андрія Анатолійовича
на тему: „Особливості професійної свідомості викладача вищої школи”

Магістерська робота Іванова А.А., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – особливості професійної свідомості викладача вищої школи. Професійна свідомість викладача є одним "з потужних чинників, що впливають на перспективи розвитку усієї освіти". Професійну свідомість викладача, відбиваючи, перетворюючи педагогічний простір, сприяє рішенню завдань залучення учня до моральних цінностей, надання допомоги в життєвому самовизначенні, розвитку творчої ініціативи і самостійності. Професійна свідомість викладача створює програми і проекти діяльності, включає систему цінностей, цілей, мотивів, норм, установок і представлень, що визначають позицію викладача по відношенню до учня.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для викладачів та психологів.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр.
Магістерська робота Іванова Андрія Анатолійовича на тему: „Особливості професійної свідомості викладача вищої школи” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. н., професор Землянська О.В.

В І Д Г У К
на магістерську роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Пазюри Віктора Олександровича
на тему: „Ціннісні орієнтації майбутніх викладачів вищої школи та їх становлення”

Актуальність наукового дослідження Пазюри Віктора Олександровича зумовлена тим, що особливості формування духовності особистості на сучасному етапі – це процес, який відбувається в умовах соціально-економічної кризи суспільства, розширення соціальної самостійності та ініціативи молоді. Це зумовлює критичне осмислення досвіду попередніх поколінь, формує нові уявлення про своє професійне майбутнє та майбутнє суспільства, призводить до переоцінки як загальнолюдських, так і професійних цінностей, оскільки нова ситуація в суспільстві змінює і традиційне ставлення до багатьох професій.
Мета даного дослідження полягає у виявленні особливостей ціннісних орієнтацій, а також зв’язків їх змісту і спрямованості з психологічними характеристиками особистості майбутнього викладача.
Робота Пазюри В.О. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр. Тому робота Пазюри В.О. на тему: „Ціннісні орієнтації майбутніх викладачів вищої школи та їх становлення” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.

Керівник роботи
канд. психол. наук Ярош О.В.
Р Е Ц Е Н З І Я
на магістерську роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Пазюри Віктора Олександровича
на тему: „Ціннісні орієнтації майбутніх викладачів вищої школи та їх становлення”

Магістерська робота Пазюри В.О., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – ціннісні орієнтації майбутніх викладачів вищої школи та їх становлення. З психологічної точки зору ціннісні орієнтації є компонентом структури особистості, який відображає життєвий досвід, накопичений особистістю в індивідуальному розвитку та являє собою серцевину свідомості, з точки зору якої вирішується багато важливих життєвих питань. У ціннісних орієнтаціях проявляється стійке, соціально-зумовлене, вибіркове ставлення людини до сукупності матеріальних і духовних суспільних благ та ідеалів.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для викладачів та психологів.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр.
Магістерська робота Пазюри Віктора Олександровича на тему: „Ціннісні орієнтації майбутніх викладачів вищої школи та їх становлення” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Бочарова С.П.

В І Д Г У К
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Буши Тетяни Олександрівни
на тему: „Я-концепції викладача вищої школи та її вплив на педагогічну діяльність”

Актуальність наукового дослідження Буши Тетяни Олександрівни зумовлена необхідністю формування позитивної Я-концепції викладача та визначення демократичного стилю викладання і спілкування, що забезпечує формування у студентів відчуття психологічної захищеності. В даний час Я-концепція перетворилась на одну з домінант теоретичного аналізу і практичних розробок вітчизняних і зарубіжних психологів. Переважна більшість досліджень у області Я-концепції присвячена структурним і змістовним аспектам, віковим, статевим, соціально-психологічним проблемам формування різних складових Я-образа і самовідношення.
Мета даного дослідження полягає у пошуку психологічних умов, які забезпечують формування позитивної Я-концепції викладача в педагогічній діяльності та вивчення методів та методик дослідження позитивної Я-концепції викладачів.
Робота Буши Т.О. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр. Тому робота Буши Т.О. на тему: „Я-концепції викладача вищої школи та її вплив на педагогічну діяльність” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.

Керівник роботи
док. психол. н., професор Сафін О.Д.
Р Е Ц Е Н З І Я
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Буши Тетяни Олександрівни
на тему: „Я-концепції викладача вищої школи та її вплив на педагогічну діяльність”

Магістерська робота Буши Т.О., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – Я-концепції викладача вищої школи та її вплив на педагогічну діяльність. Головним або серцевиною Я-концепції особистості  є оцінний компонент, який зазвичай називають самооцінкою. Не дивлячись на схожість, поняття Я-концепція і самооцінка мають відмінності. Я-концепція представляє набір описових методик, а не уявлень про себе. Поняття самооцінки безпосередньо пов'язане з тим, як людина оцінює свої власні якості.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для викладачів та психологів.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр.
Магістерська робота Буши Тетяни Олександрівни на тему: „Я-концепції викладача вищої школи та її вплив на педагогічну діяльність” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
канд. психол. наук, доцент Блінов Ю.І.


В І Д Г У К
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Семенченко Наталії Василівни
на тему: „Вплив психологічних особливостей особистості викладача вищої школи на розвиток його мотиваційної складової в інноваційній діяльності”

Актуальність наукового дослідження Семенченко Наталії Василівни зумовлена тим, що інноваційні процеси у системі освіти висувають нові вимоги до мотиваційної сфери педагогічних кадрів. Разом з тим питання про особливості розвитку мотиваційної складової викладача на фоні розвитку інноваційних процесів у теорії управління ВНЗ повністю не розкрито. Не визначені параметри, які були б доступними для діагностування та оцінювання результатів процесу розвитку мотиваційної складової в інноваційній діяльності.
Мета даного дослідження полягає у визначенні психологічних особливостей розвитку мотиваційної складової особистості викладача вищої школи в умовах інноваційної діяльності.
Робота Семенченко Н.В. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр. Тому робота Семенченко Н.В. на тему: „Вплив психологічних особливостей особистості викладача вищої школи на розвиток його мотиваційної складової в інноваційній діяльності” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.

Керівник роботи
канд. психол. н., професор Гульбс О.А.
Р Е Ц Е Н З І Я
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Семенченко Наталії Василівни
на тему: „Вплив психологічних особливостей особистості викладача вищої школи на розвиток його мотиваційної складової в інноваційній діяльності”

Магістерська робота Семенченко Н.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – вплив психологічних особливостей особистості викладача вищої школи на розвиток його мотиваційної складової в інноваційній діяльності. Педагогічна інноватика полягає у постійному пошуку і впровадженні нових максимально ефективних технологій навчання і виховання, результатом яких має бути формування високоадаптованої до змінних умов, активної діяльної, творчої особистості.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для викладачів та психологів.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр.
Магістерська робота Семенченко Наталії Василівни на тему: „Вплив психологічних особливостей особистості викладача вищої школи на розвиток його мотиваційної складової в інноваційній діяльності” може бути оцінена позитивно.

Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.

В І Д Г У К
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Федіної Олени Вікторівни
на тему: „Психологічні особливості саморегуляції емоційного стану студентів-психологів”

Актуальність наукового дослідження Федіної Олени Вікторівни пов'язана з розвитком суб'єктного або суб’єктно-діяльнісного підходу, коли в психологію повернулося розуміння того, що діяльність і активність людини не можуть бути безсуб'єктної й безособистісної. Основними характеристиками суб'єктної активності є її творчий характер, здатність змінювати навколишній світ (активність), здатність до самостійності, саморегуляції й самоорганізації.
Мета даного дослідження полягає у виявленні психологічних особливостей саморегуляції емоційного стану студентів-психологів.
Робота Федіної О.В. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр. Тому робота Федіної О.В. на тему: „Психологічні особливості саморегуляції емоційного стану студентів-психологів” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.Керівник роботи
канд. психол. наук Шама І.В.
Р Е Ц Е Н З І Я
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Федіної Олени Вікторівни
на тему: „Психологічні особливості саморегуляції емоційного стану студентів-психологів”

Магістерська робота Федіної О.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – психологічні особливості саморегуляції емоційного стану студентів-психологів. Керування будь-якими явищами, ефективний вплив на них вимагає розуміння їхньої сутності, закономірностей, на яких вони базуються. Як правило, недооцінюється роль психіки й переоцінюється значення біологічних факторів, що зв'язується в першу чергу з уродженими особливостями нервової системи, а не з особистісними якостями. Незважаючи на те що в практиці використаються певні способи впливу на психічний стан, вони не базуються на науковій основі, що поєднує їх у єдину систему.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для викладачів та психологів.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр.
Магістерська робота Федіної Олени Вікторівни на тему: „Психологічні особливості саморегуляції емоційного стану студентів-психологів” може бути оцінена позитивно.

Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.
В І Д Г У К
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Черненко Євгенії Сергіївни
на тему: „Формування професіоналізму майбутнього викладача вищої школи”

Актуальність наукового дослідження Черненко Євгенії Сергіївни полягає в тому, що досягнення нової якості освіти неможливо без підвищення рівня професійної компетентності викладачів. Запорукою професійного успіху можуть слугувати отримані один раз у житті у ВНЗ знання. Також на перший план виходить здібність педагога орієнтуватися у величезному інформаційному полі, уміння самостійно знаходити рішення і їх успішно реалізовувати.
Мета даного дослідження полягає у підвищенні рівня професіоналізму майбутніх викладачів ВНЗ.
Робота Черненко Є.С. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр. Тому робота Черненко Є.С. на тему: „Формування професіоналізму майбутнього викладача вищої школи” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.Керівник роботи
док. психол. н., професор Сафін О.Д.
Р Е Ц Е Н З І Я
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Черненко Євгенії Сергіївни
на тему: „Формування професіоналізму майбутнього викладача вищої школи”

Магістерська робота Черненко Є.С., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – формування професіоналізму майбутнього викладача вищої школи. Психолого-педагогічна компетентність припускає володіння педагогічною діагностикою, уміння будувати педагогічно доцільні відносини зі студентами, учнями, здійснювати індивідуальну роботу на основі результатів педагогічної діагностики; знання вікової психології, психології міжособистісного й педагогічного спілкування; уміння розвивати у студентів стійкий інтерес до обраної спеціальності, до предмету, що вивчається.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для викладачів та психологів.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр.
Магістерська робота Черненко Євгенії Сергіївни на тему: „Формування професіоналізму майбутнього викладача вищої школи” може бути оцінена позитивно.

Рецензент
док. психол. наук, професор Бочарова С.П.

В І Д Г У К
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Давиденко Ніни Володимирівни
на тему: „Розвиток психологічної компетентності педагога як умови його професійного розвитку”

Актуальність наукового дослідження Давиденко Ніни Володимирівни зумовлена тим, що сучасний педагог повинен володіти психологічними знаннями та навичками в педагогічній праці. Важливим компонентом професійної компетентності є психологічна компетентність, яка, на нашу думку, ще недостатньо вивчена на різних ступенях професійної підготовки вчителя та його праці.
Мета даного дослідження полягає у вивченні сутності психологічної компетентності та шляхи її формування у вчителів, які працюють в школі і студентів – майбутніх педагогів.
Робота Давиденко Н.В. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр. Тому робота Давиденко Н.В. на тему: „Розвиток психологічної компетентності педагога як умови його професійного розвитку” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.Керівник роботи
канд. психол. н., професор Гульбс О.А.
Р Е Ц Е Н З І Я
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Давиденко Ніни Володимирівни
на тему: „Розвиток психологічної компетентності педагога як умови його професійного розвитку”

Магістерська робота Давиденко Н.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – психологічна компетентність педагога як умови його професійного розвитку. Розвиток теорії і практики безперервної педагогічної освіти в суспільстві створив передумови для більш повного вирішення проблеми компетентності педагога. Підготовка фахівців для успішної педагогічної діяльності настійно вимагає формування його як різносторонньо розвинутої особи з високою інтелектуальною, естетичною, етичною, фізичною культурою.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для викладачів та психологів.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр.
Магістерська робота Давиденко Ніни Володимирівни на тему: „Розвиток психологічної компетентності педагога як умови його професійного розвитку” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
канд. психол. наук, доцент Блінов Ю.І.

В І Д Г У К
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Лалаян Ніни Володимирівни
на тему: „Особливості професійного становлення особистості
викладача вищої школи у навчанні”


Актуальність наукового дослідження Лалаян Ніни Володимирівни зумовлена тим, що професійна діяльність викладача за своїм характером давно та однозначно віднесена у наукових дослідженнях цих авторів до складних видів діяльності та розглядається як дуже нелегка праця. Її складність має прояв у різноманітті компонентів, у різноплановості взаємозв’язків між ними, а також між цими компонентами та зовнішнім середовищем. Викладацька діяльність невідривно пов’язана також і з творчістю.
Мета даного дослідження – вивчити методи психодіагностики та психокорекції професійного становлення особистості викладача вищої школи у навчанні.
Робота Лалаян Н.В. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр. Тому робота Лалаян Н.В. на тему: „Особливості професійного становлення особистості викладача вищої школи у навчанні” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
канд. психол. н., професор Гульбс О.А.
Р Е Ц Е Н З І Я
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Лалаян Ніни Володимирівни
на тему: „Особливості професійного становлення особистості
викладача вищої школи у навчанні”

Магістерська робота Лалаян Н.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – особливості професійного становлення особистості викладача вищої школи у навчанні. Умовами, що визначають ефективність рішення завдання становлення особистості у професійній діяльності викладача, виступають забезпечення повноти елементів пізнавального процесу, їх адекватність змісту та методам професійно-методичної та професійної дослідницької діяльності студентів.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для викладачів та психологів.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр.
Магістерська робота Лалаян Ніни Володимирівни на тему: „Особливості професійного становлення особистості викладача вищої школи у навчанні” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Бочарова С.П.
В І Д Г У К
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Смоляр Світлани Олександрівни
на тему: „Особливості психологічної адаптації викладача-початківця до професійної діяльності в умовах ВНЗ”


Актуальність наукового дослідження Смоляр Світлани Олександрівни визначається необхідністю знаходження оптимальних шляхів методів удосконалення підготовки вчителів, покращення ефективності їх роботи, що дозволить значно оптимізувати процес професійної адаптації. прихильники фізіологічного підходу ігнорують адаптивну роль особистісних властивостей, розглядаючи адаптивність як властивість організму і його окремих фізіологічних підсистем чи органів, «властивість біосистеми».
Мета даного дослідження – визначення місця професійної адаптації у діяльності майбутнього вчителя, вивчення психологічної структури професійної адаптації майбутнього вчителя.
Робота Смоляр С.О. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр. Тому робота Смоляр С.О. на тему: „Особливості психологічної адаптації викладача-початківця до професійної діяльності в умовах ВНЗ” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.

Керівник роботи
док. психол. н., професор Сафін О.Д.
Р Е Ц Е Н З І Я
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Смоляр Світлани Олександрівни
на тему: „Особливості психологічної адаптації викладача-початківця до професійної діяльності в умовах ВНЗ”

Магістерська робота Смоляр С.О., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – особливості психологічної адаптації викладача-початківця до професійної діяльності в умовах ВНЗ. Процеси професійної адаптації є об'єктом дослідження багатьох психологічних підрозділів як в нашій країні, так і за кордоном. Причиною зростаючого інтересу до адаптованих процесів є динамізм сучасного життя і виробництва. Особливо цікавою темою дослідження є адаптація молодого вчителя. У порівнянні з іншими видами адаптації професійна адаптація молодого вчителя характеризується рядом специфічних особливостей, обумовлених специфікою і педагогічною діяльністю.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для викладачів та психологів.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр.
Магістерська робота Смоляр Світлани Олександрівни на тему: „Особливості психологічної адаптації викладача-початківця до професійної діяльності в умовах ВНЗ” може бути оцінена позитивно.

Рецензент
док. психол. наук, професор Бочарова С.П.
В І Д Г У К
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Цирковникової Світлани Василівни
на тему: „Розвиток психологічної культури студентів-педагогів”


Актуальність наукового дослідження Цирковникової Світлани Василівни полягає в тому, що психологічно культурний розвиток особистості припускає формування різноманітних здібностей і інтересів, що відповідають різним сферам людської життєдіяльності, що, зрозуміло, не виключає виділення особистістю чого-небудь одного, найбільш значущого для себе. Психологічно культурний розвиток означає, що особистість успішно бере участь не тільки в одній вузько спеціалізованій діяльності, але їй доступні різні сфери діяльності.
Мета даного дослідження – провести експериментальне дослідження компоненту психологічної культури особистості студентів-педагогів.
Робота Цирковникової С.В. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр. Тому робота Цирковникової С.В. на тему: „Розвиток психологічної культури студентів-педагогів” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
канд. психол. н., професор Гульбс О.А.
Р Е Ц Е Н З І Я
на магістерську роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Цирковникової Світлани Василівни
на тему: „Розвиток психологічної культури студентів-педагогів”


Магістерська робота Цирковникової С.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – розвиток психологічної культури студентів-педагогів. Одним з найважливіших критеріїв педагогічної майстерності в сучасній психології вважається результативність роботи вчителя, що проявляється в стовідсотковій успішності студента і такому ж їхньому інтересі до предмета. Особливого значення набуває виділення зовнішніх і внутрішніх мотивів навчальної діяльності.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для викладачів та психологів.
Структура магістерської роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву магістр.
Магістерська робота Цирковникової Світлани Василівни на тему: „Розвиток психологічної культури студентів-педагогів” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.
В І Д Г У К
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Корзюкової Ніни Євгеніївни
на тему: „Дослідження психоемоційної сфери хворих на психосоматичні розлади”

Актуальність наукового дослідження Корзюкової Ніни Євгеніївни зумовлена тим, що сьогодні інтерес до проблеми психосоматичних розладів у колах науковців, практичних медиків та клінічних психологів особливо великий, оскільки зі другої половини ХХ ст. різко збільшилось навантаження на нервову систему людини, на її психіку. Це пов’язано з тим, що більшість людей мешкає у великих містах, отримуючи велику кількість зайвої інформації.
Мета даного дослідження полягає у встановленні наявних психологічних даних з проблеми особливостей психоемоційної сфери особистості при психосоматичних захворюваннях.
Робота Корзюкової Н.Є. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій та літератури. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст. Тому робота Корзюкової Н.Є. на тему: „Дослідження психоемоційної сфери хворих на психосоматичні розлади” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
канд. мед. н., доцент Алексєєва Л.А.
Р Е Ц Е Н З І Я
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Корзюкової Ніни Євгеніївни
на тему: „Дослідження психоемоційної сфери хворих на психосоматичні розлади”

Дипломна робота Корзюкової Н.Є., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області клінічної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – дослідження психоемоційної сфери хворих на психосоматичні розлади. Бурхливий розвиток науки і техніки, насиченість міжособистісних відносин, прискорення темпу життя вимагають від людини високої психоемоційної напруги. Часті стресові ситуації можуть стати причиною порушення нервово-психічного здоров’я. Багато численні дослідження свідчать, що суттєву долю в структурі захворюваності складають саме психосоматичні розлади.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст.
Дипломна робота Корзюкової Ніни Євгеніївни на тему: „Дослідження психоемоційної сфери хворих на психосоматичні розлади” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Бочарова С.П.


В І Д Г У К
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Лігачової Євгенії Сергіївни
на тему: „Дослідження стилів керівництва та їх зв’язок з ефективністю роботи організації”

Актуальність наукового дослідження Лігачової Євгенії Сергіївни зумовлена тим, що життя сучасного соціуму стає складнішим і багатогранним, соціально-економічна обстановка сьогодні потребує безліч різноманітних управлінських завдань, вирішення яких здійснюється керівником, що спрямовує свою організаторську діяльність на досягнення поставлених цілей. Керівництво в організації включає психологічні взаємозв'язки між підлеглими, що визначаються міжособистісними стосунками в колективі.
Мета даного дослідження полягає у аналізі психологічних аспектів різноманітних стилів керівництва в рамках управлінської діяльності і виявити їх вплив на ефективність роботи організації.
Робота Лігачової Є.С. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст. Тому робота Лігачової Є.С. на тему: „Дослідження стилів керівництва та їх зв’язок з ефективністю роботи організації” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
викладач Кононенко С.В.
Р Е Ц Е Н З І Я
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Лігачової Євгенії Сергіївни
на тему: „Дослідження стилів керівництва та їх зв’язок з ефективністю роботи організації”

Дипломна робота Лігачової Є.С., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області психології управління. У роботі розглядається актуальна проблема – дослідження стилів керівництва та їх зв’язок з ефективністю роботи організації. В останні роки явно став просліджуватися рефлексивно-інноваційний підхід до керування, орієнтований на рефлексивно-гуманістичний тип сотворчих відносин в управлінських системах. Представники цього підходу розвивають існуючу типологію управлінських систем і пропонують четвертий – сотворчий стиль або тип керування, що вбирає в себе позитивний потенціал трьох стилів.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст.
Дипломна робота Лігачової Євгенії Сергіївни на тему: „Дослідження стилів керівництва та їх зв’язок з ефективністю роботи організації” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
канд. психол. наук, доцент Блінов Ю.І.


В І Д Г У К
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Шишової Марини Євгеніївни
на тему: „Психологічні особливості розвитку обдарованості дітей молодшого шкільного віку”

Актуальність наукового дослідження Шишової Марини Євгеніївни зумовлена тим, що турбота про обдарованих дітей сьогодні – це турбота про розвиток науки, культури і соціального життя завтра. Вже існують способи виявлення таких дітей, виробляються програми допомоги їм у реалізації своїх здібностей. Однак проблема діагностики і розвитку високо обдарованих і талановитих дітей на всіх етапах їхнього навчання, проблема розуміння дітьми своєї обдарованості й особистої відповідальності за творчу самореалізацію існує.
Мета даного дослідження – вивчити, дослідити та виявити особливості розвитку обдарованості у дітей молодшого шкільного віку.
Робота Шишової М.Є. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст. Тому робота Шишової М.Є. на тему: „Психологічні особливості розвитку обдарованості дітей молодшого шкільного віку” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
викладач Ярошенко В.С.
Р Е Ц Е Н З І Я
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Шишової Марини Євгеніївни
на тему: „Психологічні особливості розвитку обдарованості дітей молодшого шкільного віку”

Дипломна робота Шишової М.Є., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області вікової психології. У роботі розглядається актуальна проблема – психологічні особливості розвитку обдарованості дітей молодшого шкільного віку. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей складає одну з їх головних проблем удосконалювання системи утворення. Існує думка, що обдаровані діти не потребують допомоги дорослих, в особливій увазі і керівництві. Однак у силу особистісних особливостей такі діти найбільш чуттєві до оцінки їхньої діяльності, поводження і мислення, вони більш сприйнятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють відносини і зв'язки.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст.
Дипломна робота Шишової Марини Євгеніївни на тему: „Психологічні особливості розвитку обдарованості дітей молодшого шкільного віку” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.

В І Д Г У К
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Бессонової Ганни Вікторівни
на тему: „Психологічні особливості саморегуляції як механізму подолання агресивної поведінки студентів”.

Наукове дослідження Бессонової Ганни Вікторівни, є досить актуальним, тому що проблема психологічної саморегуляції людини є однією з найбільш глобальних і фундаментальних проблем психологічної науки, феномен усвідомленої регуляції діяльності виділяється як фактор і критерій суб’єктного буття людини. Усвідомлена цілеспрямована регуляція, що виявляється як загальна здатність до самостійної усвідомленої побудови поведінки в нових видах і формах діяльності.
Студентом були поставлені такі задачі: організувати експериментальне дослідження; вибрати відповідні методики діагностики; провести діагностику згідно з завданнями експериментальної роботи; обробити отримані данні в експериментальній; розробити програму механізмів саморегуляції агресивної поведінки у студентів.
Робота Бессонової Г.В. складається зі вступу, 3 розділів, висновків, рекомендацій та додатків. Особливої уваги заслуговує третій розділ – Емпіричне дослідження саморегуляції як механізму подолання агресивної поведінки студентів. Студентка провела його чітко, вмотивовано, зробила певні висновки, які довела діаграмами, таблицями.
Дипломна робота Бессонової Ганни Вікторівни на тему: „Психологічні особливості саморегуляції як механізму подолання агресивної поведінки студентів” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує позитивної оцінки.

Керівник роботи
канд. психол. наук Чепелєва Н.О.


Р Е Ц Е Н З І Я
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Бессонової Ганни Вікторівни
на тему: „Психологічні особливості саморегуляції як механізму подолання агресивної поведінки студентів”.

Дипломна робота Бессонової Г.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної та вікової психології. У роботі розглядається актуальна проблема – психологічні особливості саморегуляції як механізму подолання агресивної поведінки студентів. У зв’язку з тим, що вирішення проблем, що постають перед людиною у будь-якій її діяльності, можливе лише в тому випадку, коли людина знає як їх вирішувати, а нервова та емоційна напруженість заважають їй цілком зосередитися на інтелектуальних процесах пошуку необхідних рішень, провідним завданням спеціаліста є визначення індивідуальної спрямованості агресивного поведінки.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст.
Дипломна робота Бессонової Ганни Вікторівни на тему: „Психологічні особливості саморегуляції як механізму подолання агресивної поведінки студентів” може бути оцінена позитивно.

Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.

В І Д Г У К
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Довгаль Ольги Володимирівни
на тему: „Психологічні особливості стилів управлінської діяльності керівників організацій”

Актуальність наукового дослідження Довгаль Ольги Володимирівни зумовлена тим, що дане соціально-психологічне явище включене в усі сфери життєдіяльності людини як суб'єкта й об'єкта керування: бере участь у формуванні і функціонуванні багатьох явищ суспільної психології: суспільної думки, настрою, сприйняття, колективної волі, мотивації діяльності і т.д. Від ефективності цих впливів багато в чому залежать результати діяльності всього трудового колективу. Ось чому керівникам організацій необхідно володіти науково обґрунтованими засобами і способами впливу на підлеглих. Знати закономірності їхньої ефективності.
Мета даного дослідження – вивчити методи та прийоми дослідження стилів управлінської діяльності керівників організацій.
Робота Довгаль О.В. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст. Тому робота Довгаль О.В. на тему: „Психологічні особливості стилів управлінської діяльності керівників організацій” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
канд. пед. н., доцент Тішакова Л.Т.
Р Е Ц Е Н З І Я
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Довгаль Ольги Володимирівни
на тему: „Психологічні особливості стилів управлінської діяльності керівників організацій”

Дипломна робота Довгаль О.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області психології управління. У роботі розглядається актуальна проблема – психологічні особливості стилів управлінської діяльності керівників організацій. Проблема оволодіння науково обґрунтованими та ефективними засобами і способами впливу на людей з метою керування їхньою працею, виховання і перевиховання, тобто психологічного впливу керівника на підлеглого, є однієї з найважливіших і найбільш актуальних проблем психології керування в організаціях.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для управлінців та психологів.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст.
Дипломна робота Довгаль Ольги Володимирівни на тему: „Психологічні особливості стилів управлінської діяльності керівників організацій” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
канд. психол. наук, доцент Блінов Ю.І.
В І Д Г У К
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Мейних Надії Олексіївни
на тему: „Вплив невротичних розладів молодших школярів на статусне положення у класі”

Актуальність наукового дослідження Мейних Надії Олексіївни зумовлена тим, що дослідження особливостей впливу невротичних розладів дитини молодшого шкільного віку на її статусне положення в класі сприяє ефективній та своєчасній організації корекційної допомоги школяру та формуванню благополучної обстановки та соціально-психологічного клімату в учбовому класі. В даний час збільшилося число дітей з невротичними розладами, що відрізняються підвищеним занепокоєнням, непевністю, емоційною нестійкістю. Виникнення і закріплення цих розладів пов'язане з незадоволенням вікових потреб дитини.
Мета даного дослідження – вивчити проблему впливу невротичних розладів на статусне положення дитини молодшого шкільного віку в класі.
Робота Мейних Н.О. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст. Тому робота Мейних Н.О. на тему: „Вплив невротичних розладів молодших школярів на статусне положення у класі” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
канд. психол. н., професор Гульбс О.А.
Р Е Ц Е Н З І Я
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Мейних Надії Олексіївни
на тему: „Вплив невротичних розладів молодших школярів на статусне положення у класі”

Дипломна робота Мейних Н.О., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області клінічної та вікової психології. У роботі розглядається актуальна проблема – вплив невротичних розладів молодших школярів на статусне положення у класі. У молодшому шкільному віці нова ситуація соціального розвитку особистості, обумовлена надходженням дитини в школу, вимагає адаптації до неї. Взаємини з однолітками будуються на основі встановлених правил поведінки дітей цього віку. Молодший школяр - це людина, що активно опановує навички спілкування. У цей період відбувається інтенсивне встановлення дружніх контактів.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст.
Дипломна робота Мейних Надії Олексіївни на тему: „Вплив невротичних розладів молодших школярів на статусне положення у класі” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Бочарова С.П.

В І Д Г У К
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Бердіної Яни Миколаївни
на тему: „Сімейні відносини та їхній вплив на розвиток самостійності старшого дошкільника”

Актуальність наукового дослідження Бердіної Яни Миколаївни зумовлена тим, що сім'я є основним інститутом, в якому формується особистість і важливим є розгляд проблеми впливу сім'ї, батьківських стосунків на становлення самостійності дитини дошкільного віку. Особливо важливим представляється вивчення особливостей становлення самостійності на рубежі дошкільного і молодшого шкільного віку, який пов'язаний не лише з появою певних новоутворень, і переходом до нової діяльності - учбовою, але і із зміною соціального статусу дитини.
Мета даного дослідження – виявити вплив внутрісімейних стосунків на розвиток самостійності старшого дошкільника.
Робота Бердіної Я.М. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр. Тому робота Бердіної Я.М. на тему: „Сімейні відносини та їхній вплив на розвиток самостійності старшого дошкільника” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
викладач Кононенко С.В.
Р Е Ц Е Н З І Я
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Бердіної Яни Миколаївни
на тему: „Сімейні відносини та їхній вплив на розвиток самостійності старшого дошкільника”

Дипломна робота Бердіної Я.М., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області вікової психології та психології сім’ї. У роботі розглядається актуальна проблема – вплив сімейних відносин на розвиток самостійності старшого дошкільника. Сім'я – це особливого роду колектив, що грає у вихованні основну, довготривалу і найважливішу роль. Біля тривожних матерей часто зростають тривожні діти; честолюбні батьки нерідко так пригнічують своїх дітей, що це приводить до появи у них комплексу неповноцінності; нестриманий отець, що виходить з себе по щонайменшому приводу, нерідко, сам того не відаючи, формує подібного ж типа поведінки у своїх дітей і т.д.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр.
Кваліфікаційна робота Бердіної Яни Миколаївни на тему: „Сімейні відносини та їхній вплив на розвиток самостійності старшого дошкільника” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.

В І Д Г У К
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Доманченко Ірини Володимирівни
на тему: „Дослідження психологічних особливостей гіперактивної поведінки молодших школярів”

Актуальність наукового дослідження Доманченко Ірини Володимирівни зумовлена тим, що в сучасній дитячій практичній психології, існуючі методи роботи з гіперактивною поведінкою дітей молодшого шкільного віку мають недостатньо комплексний характер. На фоні розмов про необхідність залучення до роботи з дитиною фахівців медичного профілю, практично зовсім не враховуються також важливі чинники гіперактивної поведінки, як структура сім'ї, характер взаємовідношення дитини з близькою дорослою.
Мета даного дослідження – провести теоретичне та практичне дослідження гіперактивної поведінки дітей та розробити програму корекції.
Робота Доманченко І.В. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр. Тому робота Доманченко І.В. на тему: „Дослідження психологічних особливостей гіперактивної поведінки молодших школярів” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
канд. психол. н., доцент Турянська В.Е.
Р Е Ц Е Н З І Я
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Доманченко Ірини Володимирівни
на тему: „Дослідження психологічних особливостей гіперактивної поведінки молодших школярів”

Дипломна робота Доманченко І.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області вікової та загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – дослідження психологічних особливостей гіперактивної поведінки молодших школярів. Яскраво виражений «шустрик» - це непосидюча, невгомонна, рухома гіперактивна дитина, його важко привчити до порядку, йому насилу вдається будь-яка діяльність, його активність, що сковує. Таким дітям важко утримати образ мети. Діти не можуть утримати в пам'яті певну послідовність діяльності, тому що вона для них внутрішньо неструктурована, а звідси - безладні випадкові відвернення.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр.
Кваліфікаційна робота Доманченко Ірини Володимирівни на тему: „Дослідження психологічних особливостей гіперактивної поведінки молодших школярів” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.

В І Д Г У К
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Маллаалієвої Ельміри Маллааліївни
тему: „Мотивація успішної професійної діяльності робітників торгівлі”

Актуальність наукового дослідження Маллаалієвої Ельміри Маллааліївни зумовлена тим, що в умовах формування нової економічної структури і правової держави, підвищуються й вимоги до персоналу робітників торгівлі. Трудові ресурси будь-якого підприємства, зокрема і торгівельного є головним ресурсом, від якості якого і ефективності використовування багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентоспроможності.
Мета даного дослідження – теоретичне розкриття та експериментальне дослідження особливостей функціонування мотивації у структурі професійної діяльності робітників торгівлі і визначення сприятливих психолого-педагогічних умов для формування у них стійкої позитивної мотивації в професійній діяльності.
Робота Маллаалієвої Е.М. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр. Тому робота Маллаалієвої Е.М. на тему: „Мотивація успішної професійної діяльності робітників торгівлі” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.

Керівник роботи
викладач Кононенко С.В.
Р Е Ц Е Н З І Я
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Маллаалієвої Ельміри Маллааліївни
тему: „Мотивація успішної професійної діяльності робітників торгівлі”

Дипломна робота Маллаалієвої Е.М., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – мотивація успішної професійної діяльності робітників торгівлі. Психологія мотивації – одна з не багатьох областей психологічної науки, де праці практиків не менш значимі і важливі, ніж розробки теоретиків. Найбільше цим напрямком цікавилася промисловість і бізнес. Здібність людини до праці знаходить відображення в понятті робочої сили. Більш розгорнене уявлення про можливість і здібності робочої сили дає поняття трудового потенціалу.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр.
Кваліфікаційна робота Маллаалієвої Ельміри Маллааліївни на тему: „Мотивація успішної професійної діяльності робітників торгівлі” може бути оцінена позитивно.Рецензент
док. психол. наук, професор Бочарова С.П.В І Д Г У К
на кваліфікаційну роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Доманченко Євгена Володимировича
на тему: „Психологічні особливості дослідження агресивної поведінки сучасного підлітка”

Актуальність наукового дослідження Доманченко Євгена Володимировича зумовлена тим, що екологічна катастрофа, алкоголізм і соціально-економічні катаклізми, що виникли в останні роки в нашому суспільстві призвели до різкого збільшення різних за походженням соматичних, нервових та психічних захворювань у дітей різного віку. Ці хвороби є однією з головних причин недисциплінованості й неуспішності школярів, а в деяких випадках – злочинів. Сьогодні тема агресії постійно знаходиться в полі зору багатьох психологів, учених і практиків.
Мета даного дослідження – вивчити форми і методи агресивної поведінки в підлітковому віці.
Робота Доманченко Є.В. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр. Тому робота Доманченко Є.В. на тему: „Психологічні особливості дослідження агресивної поведінки сучасного підлітка” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
канд. психол. н., професор Гульбс О.А.
Р Е Ц Е Н З І Я
на кваліфікаційну роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Доманченко Євгена Володимировича
на тему: „Психологічні особливості дослідження агресивної поведінки сучасного підлітка”

Дипломна робота Доманченко І.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області вікової та загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – психологічні особливості дослідження агресивної поведінки сучасного підлітка. Діти із стійкою агресією, що рано з`являється, й спорідненими їй формами поведінки піддаються високому ризику виникнення різних наслідків і погіршення функціонування деяких сферах життя по мірі того, як вони стають старші. Проведені до теперішнього часу дослідження присвячені вивченню декількох проблемних галузей функціонування, включаючи проблеми поведінки, низькі учбові й трудові досягнення, негативні наслідки для психічного здоров`я, а також несприятливі побічні ефекти для здоров`я в цілому.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр.
Кваліфікаційна робота Доманченко Євгена Володимировича на тему: „Психологічні особливості дослідження агресивної поведінки сучасного підлітка” може бути оцінена позитивно.

Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.

В І Д Г У К
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Литвинової Юлії Олександрівни
на тему: „Психологічні особливості проявів девіантної поведінки у учнів підліткового віку”

Актуальність наукового дослідження Литвинової Юлії Олександрівни зумовлена тим, що за останній час значно підвищилась численність підлітків для яких праця та навчання втратили цінність і стали носити прагматичний характер – більше благ і менш працювати та навчатися. Виріс рівень підліткової злочинності у сфері соціально-економічних відношень. Підлітки самоутверджуються будь-якою ціною та будь-якими засобами.
Мета даного дослідження – описати психологічний феномен девіантної поведінки неповнолітніх; вивчити особливості підліткового віку та виявити психологічні порушення у підлітків, які характеризують присутність девіантної поведінки, діагностуючих за допомогою ряду психологічних методик; виявити взаємозв’язок між соціальними та індивідуальними чинниками, які впливають на підлітків схильних до девіантної поведінки.
Робота Литвинової Ю.О. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст. Тому робота Литвинової Ю.О. на тему: „Психологічні особливості проявів девіантної поведінки у учнів підліткового віку” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.

Керівник роботи
док. психол. н., професор Барко В.І.
Р Е Ц Е Н З І Я
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Литвинової Юлії Олександрівни
на тему: „Психологічні особливості проявів девіантної поведінки у учнів підліткового віку”

Дипломна робота Литвинової Ю.О., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області вікової психології. У роботі розглядається актуальна проблема – психологічні особливості проявів девіантної поведінки у учнів підліткового віку. Процеси розпаду батьківських сімей, супроводжені змінами традиційних відносин по вихованню неповнолітніх; протиріччя між прагненням підлітків до самостійності і контролю її реальних кордонів за допомогою різних інститутів соціалізації; протиріччя між духовними і матеріальними потребами підлітків, їх батьків та реальними можливостями їх задовольняння – всі ці процеси впливають на підлітків та створюють негативні умови для їх життя і виховання і тим самі викликають поведінкові девіації.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст.
Дипломна робота Литвинової Юлії Олександрівни на тему: „Психологічні особливості проявів девіантної поведінки у учнів підліткового віку” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Бочарова С.П.
В І Д Г У К
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Онопченко Інни Володимирівни
на тему: „Емоційний стан молодших школярів та його вплив на успішність навчальної діяльності”

Актуальність наукового дослідження Онопченко Інни Володимирівни зумовлена тим, що майже всі діти з бажанням ідуть до школи. У більшості дітей є потреба вчитися. Якраз із цією потребою і пов`язане все життя школяра. Все, що стосується школи : навчання, спілкування з учителем, однолітками, батьками молодші школярі глибоко відчувають і переживають. Життєво значущими подіями для дитини є її успіх у навчанні, оціночні судження вчителів та батьків, увага і авторитет у колективі однолітків.
Мета даного дослідження – вивчення методів корекції емоційного стану молодших школярів через корекційні ігри та вправи.
Робота Онопченко І.В. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст. Тому робота Онопченко І.В. на тему: „Емоційний стан молодших школярів та його вплив на успішність навчальної діяльності” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
канд. психол. наук Ярош О.В.
Р Е Ц Е Н З І Я
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Онопченко Інни Володимирівни
на тему: „Емоційний стан молодших школярів та його вплив на успішність навчальної діяльності”

Дипломна робота Онопченко І.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної та вікової психології. У роботі розглядається актуальна проблема – емоційний стан школярів та його вплив на успішність навчальної діяльності. Більшість дітей знає, що треба добре вчитися, бути вихованим, ввічливим тощо. Проте ми постійно стикаємося з тим, що дитина поводиться не за правилами, які вона начебто засвоїла. Важко змусити дитину зробити щось, звертаючись тільки до ії свідомості. І це природно. Молодший школяр живе почуттями. Діти не сприймають логічних доказів, до яких вдаються дорослі у своїй діяльності, тому що продовжують мислити образами.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст.
Дипломна робота Онопченко Інни Володимирівни на тему: „Емоційний стан молодших школярів та його вплив на успішність навчальної діяльності” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Бочарова С.П.

В І Д Г У К
на дипломну роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Сергачова Олександра Володимировича
на тему: „Психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку з девіантною поведінкою”

Актуальність наукового дослідження Сергачова Олександра Володимировича зумовлена тим, що з кожним роком відзначається ріст дитячої злочинності, наркоманії, простежується тенденція до збільшення числа дітей з девіантною поведінкою. Зміни, що відбуваються сьогодні в нашому суспільстві, висунули цілий ряд проблем, однієї з яких є девіантна поведінка не тільки підлітків, як це відзначалося раніше, але й дітей більш раннього віку.
Мета даного дослідження – виявити види девіантної поведінки властиві дітям молодшого шкільного віку та шляхи психологічної адаптації таких дітей.
Робота Сергачова О.В. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст. Тому робота Сергачова О.В. на тему: „Психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку з девіантною поведінкою” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
викладач Кононенко С.В.
Р Е Ц Е Н З І Я
на дипломну роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Сергачова Олександра Володимировича
на тему: „Психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку з девіантною поведінкою”

Дипломна робота Сергачова О.В., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної та вікової психології. У роботі розглядається актуальна проблема – психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку з девіантною поведінкою. Перші ознаки девіантної поведінки спостерігаються ще у дошкільників. Але саме в молодшому шкільному віці вони отримують подальший розвиток та закріплення, закладаючи потужну базу для формування девіантної поведінки в підлітковому віці. Деякі форми девіантної поведінки спостерігаються у молодших школярів вже досить яскраво.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст.
Дипломна робота Сергачова Олександра Володимировича на тему: „Психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку з девіантною поведінкою” може бути оцінена позитивно.Рецензент
док. психол. наук, професор Бочарова С.П.


В І Д Г У К
на дипломну роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Турянського Дениса Дмітрийовича
на тему: „Стиль спілкування старшокласників як фактор соціалізації особистості”

Актуальність наукового дослідження Турянського Дениса Дмітрийовича зумовлена тим, що сучасний період розвитку суспільства, пов’язаний з підвищенням ролі діалогічних форм взаємодії в розв’язанні соціально-економічних і науково-технічних проблем, визначив дефіцит особистостей, здатних творчо вирішувати проблеми. У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває проблема підвищення інтелектуального потенціалу учнів, розвитку їх діалогічного мислення.
Мета даного дослідження – виявити вплив соціального статусу на стиль спілкування старшокласників.
Робота Турянського Д.Д. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст. Тому робота Турянського Д.Д. на тему: „Стиль спілкування старшокласників як фактор соціалізації особистості” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.Керівник роботи
канд. психол. наук Ярош О.В.
Р Е Ц Е Н З І Я
на дипломну роботу студента КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Турянського Дениса Дмітрийовича
на тему: „Стиль спілкування старшокласників як фактор соціалізації особистості”

Дипломна робота Турянського Д.Д., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної та вікової психології. У роботі розглядається актуальна проблема – стиль спілкування старшокласників як фактор соціалізації особистості. У сучасних психолінгвістичних, філософський, педагогічних і психологічних дослідженнях недостатня увага приділяється цій проблемі. Недостатня розробленість теоретичних, а особливо експериментальних робіт, спрямованих на дослідження ведучих стилів спілкування старшокласників та їх взаємозв’язку з соціальним статусом обумовили вибір теми мого дослідження.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст.
Дипломна робота Турянського Дениса Дмітрийовича на тему: „Стиль спілкування старшокласників як фактор соціалізації особистості” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.

В І Д Г У К
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Кравцової Ганни Сергіївни
на тему: „Психологічна задоволеність сімейними відносинами та вміння подружжя вирішувати конфліктні ситуації”

Актуальність наукового дослідження Кравцової Ганни Сергіївни зумовлена тим, що родина є невід’ємною частиною суспільства і зміни у відносинах між подружжям обов’язково впливають на суспільство. Сім’я – це необхідний елемент соціальної структури людського суспільства, надзвичайно важлива (і основна) задача якої - відтворення населення. Таким чином, проблема конфлікту в родині – це не тільки проблема окремих чоловіка і дружини, це проблема всього суспільства.
Мета даного дослідження – визначення стилів поведінки молодих чоловіка та дружини при вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають, діагностика суб'єктивного відчуття гармонії і благополуччя шлюбу, а також можливий взаємозв'язок цих психологічних феноменів.
Робота Кравцової Г.С. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр. Тому робота Кравцової Г.С. на тему: „Психологічна задоволеність сімейними відносинами та вміння подружжя вирішувати конфліктні ситуації” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
викладач Кононенко С.В.
Р Е Ц Е Н З І Я
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Кравцової Ганни Сергіївни
на тему: „Психологічна задоволеність сімейними відносинами та вміння подружжя вирішувати конфліктні ситуації”

Дипломна робота Кравцової Г.С., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області психології сім’ї та психології конфліктів. У роботі розглядається актуальна проблема – психологічна задоволеність сімейними відносинами та вміння подружжя вирішувати конфліктні ситуації. Проблеми міжособистісних взаємин чоловіка та дружини, що прожили разом ще зовсім небагато часу - від декількох місяців до 3-4 років - це основна причина розпаду шлюбу. Перш ніж почати дослідження проблеми вирішення конфліктів в молодій родині слід розглянути і дати аналіз наукових поглядів відомих психологів, які займалися розробкою проблем вирішення конфліктів в молодій родині.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр.
Кваліфікаційна робота Кравцової Ганни Сергіївни на тему: „Психологічна задоволеність сімейними відносинами та вміння подружжя вирішувати конфліктні ситуації” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
канд. психол. наук, доцент Блінов Ю.І.

В І Д Г У К
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Бабіч Маргарити Геннадіївни
на тему: „Творча обдарованість особистості молодших школярів та шляхи її розвитку”

Актуальність наукового дослідження Бабіч Маргарити Геннадіївни зумовлена тим, що суспільні перетворення, що відбуваються сьогодні в нашому суспільстві, пред'являють усі зростаючі вимоги до розкриття творчого потенціалу людини, роблять особливо актуальною проблему розвитку творчих здібностей зростаючої людини як особистості, тому що обдаровані люди багато в чому визначають зміст і темпи соціального та економічного прогресу людства.
Мета даного дослідження – вивчити проблему творчої обдарованості молодших школярів та дослідити шляхи її розвитку.
Робота Бабіч М.Г. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст. Тому робота Бабіч М.Г. на тему: „Творча обдарованість особистості молодших школярів та шляхи її розвитку” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.Керівник роботи
ст. викладач Малєєв Д.В.
Р Е Ц Е Н З І Я
на дипломну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Бабіч Маргарити Геннадіївни
на тему: „Творча обдарованість особистості молодших школярів та шляхи її розвитку”

Дипломна робота Бабіч М.Г., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області загальної та вікової психології. У роботі розглядається актуальна проблема – творча обдарованість молодших школярів та шляхи її розвитку. Турбота про творчо обдарованих дітей сьогодні – це турбота про розвиток науки, культури і соціального життя завтра. Вже існують способи виявлення таких дітей, виробляються програми допомоги їм у реалізації своїх здібностей. Однак проблема діагностики і розвитку високо творчо обдарованих і талановитих дітей на всіх етапах їхнього навчання, проблема розуміння дітьми своєї творчої обдарованості й особистої відповідальності за творчу самореалізацію існує.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура дипломної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву спеціаліст.
Дипломна робота Бабіч Маргарити Геннадіївни на тему: „Творча обдарованість особистості молодших школярів та шляхи її розвитку” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.

В І Д Г У К
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Кучеренко Анастасії Петрівни
на тему: „Розвиток мислення дітей дошкільного віку”


Актуальність наукового дослідження Кучеренко Анастасії Петрівни зумовлена тим, що в період дошкільного віку відбуваються істотні зміни в психіці дитини: засвоєння нових знань, нових уявлень про навколишній світ перебудовує ті, що склалися раніше в дітей життєві поняття, а шкільне мислення сприяє розвитку теоретичного мислення в доступних що вчиться цього віку формах.
Мета даного дослідження – виявити особливості мислення дошкільників, розробити розвиваючу програму, провести експеримент та розробити рекомендації.
Робота Кучеренко А.П. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр. Тому робота Кучеренко А.П. на тему: „Розвиток мислення дітей дошкільного віку” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.


Керівник роботи
док. психол. н., професор Барко В.І.
Р Е Ц Е Н З І Я
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Кучеренко Анастасії Петрівни
на тему: „Розвиток мислення дітей дошкільного віку”

Дипломна робота Кучеренко А.П., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області вікової та загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – розвиток мислення дітей дошкільного віку. Мислення не тільки найтіснішим образом зв'язано з відчуттями і сприйняттями, але воно формується на основі них. Перехід від відчуттів до думки - складний процес, що складається, насамперед, у виділенні і відокремленні предмета або ознаки його, у відволіканні від конкретного, одиничного і встановленні істотного, загального для багатьох предметів.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр.
Кваліфікаційна робота Кучеренко Анастасії Петрівни на тему: „Розвиток мислення дітей дошкільного віку” може бути оцінена позитивно.Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.

В І Д Г У К
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Ванке Наталії Олександрівни
на тему: „Особливості психологічної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі”


Актуальність наукового дослідження Ванке Наталії Олександрівни зумовлена тим, що психологічна готовність дитини до школи є однією з найсерйозніших проблем, оскільки від її вирішення залежить уся подальша учбова діяльність, а також те, чи буде вона успішною або дитина вчитиметься без бажання. Зі вступом дитини до школи починається абсолютно новий етап в її житті. І до цього етапу вона повинна бути достатньо підготовленою.
Мета даного дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити психологічну готовність дитини до школи, скорегувати інтелектуальну та особистісну готовність дітей дошкільного віку до навчання у школі.
Робота Ванке Н.О. складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, літератури та додатків. У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Але робота не позбавлена і недоліків, подекуди трапляються мовленнєві огріхи. Зазначені недоліки не позбавляють загальної якості роботи.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр. Тому робота Ванке Н.О. на тему: „Особливості психологічної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі” виконана на належному рівні, з дотримуванням всіх вимог, які висуваються до цього роду робіт і заслуговує об’єктивної оцінки.

Керівник роботи
канд. психол. наук Чепелєва Н.О.
Р Е Ц Е Н З І Я
на кваліфікаційну роботу студентки КЕГІ
спеціальність „Психологія”
Ванке Наталії Олександрівни
на тему: „Особливості психологічної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі”

Дипломна робота Ванке Н.О., яка представлена на рецензію, є закінченим науковим дослідженням в області вікової та загальної психології. У роботі розглядається актуальна проблема – особливості психологічної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Готовність до шкільного навчання - багатогранне питання, яке вимагало і вимагає всебічних і комплексних психологічних досліджень. Ці дослідження проводилися ще у ХХ сторіччі багатьма психологами. Психологічна готовність до школи полягає не в тому, що в дитини виявляються сформовані «шкільні якості», а в тому, що вона опановує передумовами до подальшого їх формування.
У роботі чітко сформульовані мета і завдання дослідження. Масштаби дослідження вміщаються в рамки студентської наукової праці. Дана робота є коштовним теоретичним і практичним дослідженням, тому що містить конкретні рекомендації для батьків та психологів.
Структура кваліфікаційної роботи відповідає вимогам, пред'явленим до підсумкової наукової праці на назву бакалавр.
Кваліфікаційна робота Ванке Наталії Олександрівни на тему: „Особливості психологічної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі” може бути оцінена позитивно.


Рецензент
док. психол. наук, професор Землянська О.В.


Приложенные файлы

  • doc 15697571
    Размер файла: 298 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий