Тема 7 витрати вироб-ва

Тема 7. Витрати виробництва

1. Виробник збільшив витрати всіх факторів виробництва на 30%, обсяг виробництва при цьому зріс на 25%. Це означає, що
а) діє закон спадної віддачі
б) спостерігається постійна віддача від масштабу
в) спостерігається негативний ефект від масштабу
г) спостерігається позитивний ефект від масштабу

2. Відрізок кривої довгострокових середніх витрат у випадку від’ємного ефекту масштабу є
а) спадним б) висхідним в) горизонтальним г) U-подібним

3. Відрізок кривої довгострокових середніх витрат у випадку позитивного ефекту масштабу є
а) спадним б) висхідним в) горизонтальним г) U-подібним

4. Граничні витрати фірми:
а) постійно зростають;
б) можуть перевищувати загальні витрати;
в) рівні середнім витратам у точці їхнього мінімуму;
г) позитивні, якщо загальні витрати зростають.
5. Граничні витрати можна виразити наступною формулою:
а) TVC + TFC; б) TVC / Q; в)
·TVC / Q; г)
· TC /
· Q; д) TFC / Q.

6. Змінні витрати фірми – це
а) витрати на ресурси, що платить фірма постачальникам;
б) мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції при найбільш сприятливих умовах виробництва;
в) витрати, які несе фірма навіть у тому випадку, якщо продукція не виробляється;
г) витрати, величина яких залежить від обсягу виробництва;
д) ні одна з попередніх відповідей не є вірною.

7. На тривалому (довгостроковому) етапі:
а) всі витрати є змінними
б) всі витрати є постійними
в) змінні витрати зростають швидше, ніж постійні
г) постійні витрати зростають швидше, ніж змінні
У довгостроковому періоді:
а) всі витрати є змінними;
б) всі витрати є постійними;
в) змінні витрати зростають швидше, ніж постійні;
г) постійні витрати зростають швидше, ніж змінні;
д) всі витрати виступають як неявні.
У довгостроковому періоді:
а) всі витрати є змінними;
б) всі витрати є постійними;
в) змінні витрати зростають швидше, ніж постійні;
г) постійні витрати зростають швидше, ніж змінні;
д) всі витрати виступають як неявні.

8. Неправильним щодо кривої граничних витрат на короткостроковому етапі є таке твердження:
а) граничні витрати дорівнюють середнім витратам, коли середні витрати мають мінімальне значення
б) коли середні витрати скорочуються, то граничні витрати виявляються меншими середніх витрат
в) граничні витрати більші середніх витрат тоді, коли обсяг виробленої продукції перевищує оптимальний
г) на величину граничних витрат не впливає зміна цін на фактори виробництва
д) граничні витрати не залежать від постійних витрат

9. Ніколи не має ((- подібної форми крива:
а) AVC б) МС в) AFC г) АТС

Наступні два тести відносяться до рисунку.
10. Який графік відповідає природній монополії?
11. Який графік відповідає витратам виробництва малого підприємства?

C АТС C АТС


Q Q
а) б)

C АТС C ТVC


Q Q
в) г)

12. Нормальний прибуток –
а) це різниця між бухгалтерськими витратами і неявними витратами;
б) економічні витрати плюс неявні витрати;
в) економічні витрати мінус неявні витрати;
г) це економічні витрати мінус явні і неявні витрати;
д) належить до неявних витрат;
е) належить до явних витрат.

13. Постійні витрати фірми – це:
а) витрати на ресурси, що платить фірма постійним постачальникам;
б) мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції при найбільш сприятливих умовах виробництва;
в) витрати, які несе фірма навіть у тому випадку, якщо продукція не виробляється;
г) неявні витрати;
д) ні одна з попередніх відповідей не є вірною.

14. Постійними витратами є витрати, що фіксовані щодо:
а) рівня випуску продукції; б) часу; в) технології; г) мінімальної зарплати.

15. Причиною U-подібності більшості кривих середніх витрат у короткостроковому періоді є:
а) дія закону спадної граничної продуктивності
б) ефект доходу
в) ефект масштабу
г) ефект заміщення

16. U-подібна форма кривої середніх витрат у короткостроковому періоді пояснюється
а) першим законом Госсена
б) другим законом Госсена
в) законом спадної граничної продуктивності
г) ефектом масштабу

17. U-подібна форма кривої середніх витрат у довгостроковому періоді пояснюється
а) першим законом Госсена
б) другим законом Госсена
в) законом спадної граничної продуктивності
г) ефектом масштабу

18. Середні загальні витрати досягають мінімальної величини за обсягом продукції, коли:
а) AVC = TFC;
б) прибуток буде максимальний;

·в) МС = AVC;
г) МС = АТС;
д) ні одна з відповідей не є вірною.

19. Середні постійні витрати можна виразити наступною формулою:
а) TVC + TFC; б) TVC / Q; в)
·TVC / Q; г)
· TC /
· Q; д) TFC / Q.

20. Спадна частина кривої середніх витрат у довгостроковому періоді ілюструє дію:
а) негативного ефекту масштабу
б) позитивного ефекту масштабу
в) постійної віддачі від масштабу
г) закону спадної граничної віддачі від ресурсу

21. Сукупні витрати розраховуються за формулою:
а) TVC + TFC; б) TVC / Q; в)
·TVC / Q; г)
· TC /
· Q; д) TFC / Q.

22. У довгостроковому періоді:
а) всі витрати є змінними;
б) всі витрати є постійними;
в) змінні витрати зростають швидше, ніж постійні;
г) постійні витрати зростають швидше, ніж змінні;
д) всі витрати виступають як неявні.


23. У довгостроковому періоді зі збільшенням обсягу виробництва:
а) АС зростають
б) АС скорочуються
в) АС не змінюються
г) динаміка АС визначається ефектом масштабу

24. У короткостроковому періоді:
а) не існує фіксованої кількості ресурсів
б) всі ресурси фіксовані
в) рівень принаймні одного з ресурсів неможливо змінити
г) кількість праці неможливо змінити

25. У короткостроковому періоді крива граничних витрат проходить через мінімальну точку
а) кривої АТС б) кривої АVС в) кривої АFС г) правильні відповіді (а) і (б)

26. У короткостроковому періоді крива граничних витрат не проходить через мінімальну точку
а) кривої АТС
б) кривої АVС
в) кривої АFС
г) правильні відповіді (а) і (б)

27. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні витрати складають 2 грн., середні постійні витрати – 0,5 грн. Загальні витрати складають:
а) 2,5 грн.;
б) 1250 грн.;
в) 750 грн.;
г) 1100 грн.;
д) неможливо визначити на основі цих даних.

28. Чистий економічний прибуток –
а) це різниця між бухгалтерським прибутком і неявними витратами;
б) економічні витрати плюс неявні витрати;
в) економічні витрати мінус неявні витрати;
г) це економічні витрати мінус явні і неявні витрати;
д) належить до неявних витрат;
е) належить до явних витрат.

29. Що з приведеного нижче не є джерелом економії від масштабу:
а) поділ і спеціалізація праці;
б) продуктивність, що ростає;
в) реклама і маркетинг;
г) ціни, що підвищуються, на ресурси.

30. Якщо AVC скорочується у міру збільшення обсягу виробництва, то:
а) МС також повинні скорочуватися
б) TFC також повинні скорочуватися
в) ТС також повинні скорочуватися
г) МС повинні бути нижчі, ніж AVC
31. Якщо AVC скорочується у міру збільшення обсягу виробництва, то:
а) ТVC також повинні скорочуватися в) AТС повинні бути нижчі, ніж AVC
б) AFC також повинні скорочуватися г) MC повинні бути нижчі, ніж AVC

32. Якщо фірма збільшує витрати на ресурси на 20%, а обсяг виробництва зростає при цьому на 15%, то в цьому випадку:
а) простежується від’ємний ефект масштабу;
б) простежується позитивний ефект масштабу;
в) діє закон спадної продуктивності;
г) крива довгострокових середніх витрат переміщується вгору;
д) фірма отримує максимальний прибуток.

33. Яка крива паралельна горизонтальній осі координат?
а) ТС; б) TVC; в) TFC г) MC д) AVC е) AFC є) ATC

34. Яке з прийнятих рішень не належить до довгострокового періоду?
а) будівництво нового трубопроводу;
б) заміна технологічної лінії;
в) використання устаткування в три зміни;
г) перехід підприємства з військової на цивільну продукцію.

35. Яке з тверджень правильне?
а) бухгалтерські + економічні витрати = нормальний прибуток
б) економічний прибуток = бухгалтерський прибуток – неявні витрати
в) бухгалтерський прибуток = економічний прибуток – неявні витрати
г) економічний прибуток – бухгалтерський прибуток = явні витрати

36. Якщо фірма збільшує витрати на ресурси на 15%, а обсяг виробництва зростає при цьому на 15%, то в цьому випадку:
а) простежується від’ємний ефект масштабу;
б) простежується позитивний ефект масштабу;
в) діє закон спадної продуктивності;
г) крива довгострокових середніх витрат переміщується вгору;
д) фірма отримує максимальний прибуток;
е) простежується постійна віддача від масштабу.

37. Якщо при збільшенні сукупних витрат на виробництво на 50% виробництво продукції зростає на 60%, то спостерігається
а) позитивний ефект масштабу в) постійна віддача від масштабу
б) негативний ефект масштабу г) визначити неможливо

38. Якщо сукупні витрати виробництва 5 одиниць продукції становлять 1000 грн., а сукупні постійні витрати – 200 грн., то середні змінні витрати фірми будуть дорівнювати
а) 800 грн. б) 160 грн. в) 200 грн. г) 1200 грн.

39. Якщо сукупні витрати виробництва 10 одиниць продукції становлять 1000 грн., а сукупні постійні витрати – 200 грн., то середні змінні витрати фірми будуть дорівнювати
а) 100 грн. б) 160 грн. в) 80 грн. г) 120 грн.


Приложенные файлы

  • doc 15686852
    Размер файла: 75 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий