планування та звітність у роботі шкільної бібліотеки

Методичні рекомендації

« Планування та звітність у роботі шкільної бібліотеки»

Уміння правильно планувати свою роботу – показник професійної майстерності шкільного бібліотекаря. Під час складання плану доцільно враховувати Закони України « Про освіту», « Про бібліотеку і бібліотечну справу», « Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу».
Перспективний план роботи в школі складається на 5 років і передбачає основні напрямки діяльності бібліотеки, масові заходи, розраховані на триваліший термін. Під час роботи перспективні плани уточнюються і вдосконалюються на основі досвіду і результатів виконання річних планів.
Основною формою поточного планування є річний план. Він конкретизує завдання пятирічного плану, визначає завдання, які стоять перед бібліотекою на певному етапі, основні показники, регламентує її діяльність протягом навчального року.
Кожна бібліотека повинна мати план роботи на навчальний рік, затверджений директором школи.
Річний план шкільної бібліотеки – це складова частина плану навчально-виховної роботи навчального закладу, тому він повинен бути нерозривно пов’язаний із життям школи й не може бути відокремленим.
Умови ефективного планування:
чітке визначення рівня, на якому знаходиться робота бібліотеки на момент планування;
чітке уявлення про рівень, якого необхідно досягти;
вибір оптимальних шляхів (засобів і форм роботи) досягнення поставленої мети;
тісний взаємозв’язок і координація з заступником директора школи з виховної роботи, педагогом – організатором.
Під час складання річного плану необхідно враховувати:
принцип сучасності: врахування нових, інноваційних підходів до проблем освіти;
принцип науковості: обґрунтування обсягу роботи, раціональний розподіл функціональних обов’язків, найповніше використання резервів робочого часу;
принцип наступності, використання апробованих в умовах даної школи форм і методів роботи;
принцип системності, комплексності: план – не набір окремих заходів, а система роботи.
Вимоги до річного плану:
конкретний, чіткий;
складений так, що його можна виконати;
відповідає завданням конкретної школи;
складений за чіткою схемою;
обов’язково включає статистичні дані про роботу бібліотеки; основні показники роботи;
має бути надрукований до 1 вересня нового навчального року державною мовою, завірений директором школи, його підписом , печаткою школи;
повинен бути невід’ємною частиною річного плану роботи всієї школи.
Основні етапи складання річного плану:
1) перевіряють хід реалізації плану поточного року, визначають його позитивні сторони, недоліки, виявляють зміни у діяльності бібліотеки в минулому році, складають пропозиції до плану наступного року.
2) обговорюють проект плану роботи бібліотеки на раді школи при складанні загального плану навчально – виховної роботи.
3) план роботи затверджують на педагогічній раді школи ( директором).
Вимоги до складання річного плану шкільної бібліотеки:
складається на один навчальний рік;
має бути складений у травні-червні; узгоджений із директором школи, із заступником директора школи – куратором шкільної бібліотеки;
у річному плані необхідно передбачити резерв часу на виконання непередбачених робіт (наприклад, підготовка міських заходів; незаплановані звіти, довідки, сесія бібліотекаря та ін.);
проект плану обговорюється з керівником міської методичної комісії шкільних бібліотекарів.
вивчаються методичні рекомендації до складання плану (методична комісія шкільних бібліотекарів, журнал «Шкільна бібліотека», газета «Шкільна бібліотека плюс»;
план обов’язково включає звіт за минулий рік (показники: кількість читачів, фонд бібліотеки – підручники, книги, кількість відвідувань, книговидача). Підстава: щоденник роботи шкільної бібліотеки, сумарна книга підручників, сумарна книга художньої літератури;
до складання плану повинен бути творчий підхід (необхідно планувати інвентаризацію підручників (травень), інвентаризацію художньої літератури (1 раз на 5 років), редагування каталогів, картотек (технічне, методичне); створення нових тематичних картотек, тематичних папок;
плани роботи шкільних бібліотек повинні бути різними (рівень бібліотеки на даному етапі; рівень професійної майстерності та рівень досвіду бібліотекарів);
розділи плану складаються у текстових та таблично-цифрових формах;
показники з основних напрямків діяльності бібліотеки доповнюють загальні завдання;
планові завдання повинні бути пов’язані зі штатним розкладом, річними нормами робочого часу;
шкільна бібліотека не планує кількість читачів, відвідувань, книговидачу; не треба планувати кількість книжкових виставок, бесід, оглядів літератури;
план розвитку матеріальної бази повністю залежить від реальних можливостей школи.

Орієнтована структура річного плану роботи шкільної бібліотеки:
основні завдання шкільної бібліотеки на навчальний рік;
основні напрямки роботи шкільної бібліотеки;
показники роботи за минулий навчальний рік;
аналіз роботи шкільної бібліотеки за минулий навчальний рік;
оформлення і обладнання шкільної бібліотеки;
формування та організація книжкового фонду, фонду підручників, фонду періодики. Зберігання бібліотечного фонду;
довідково-біографічна та інформаційна робота. Організація каталогів і картотек;
обслуговування вчителів; методична робота;
обслуговування учнів і популяризація літератури;
масова робота;
робота з батьками.
Основні показники діяльності шкільної бібліотеки
станом на __________
Основний бібліотечний фонд –
підручники –
періодичні видання:
для вчителів –
для учнів –
книгозабезпеченість –
Надходження до бібліотечного фонду за джерелами комплектування:
державний бюджет –
підручники -
художня література -
Мовний склад бібліотечного фонду художньої літератури:
українською мовою – %
російською мовою – %
ншими мовами – %
Загальна кількість користувачів –
Загальна кількість відвідувань –
Кількість книговидач основного фонду –
Обертаність основного бібліотечного фонду –
Читаність основного бібліотечного фонду –
Загальна кількість виданих підручників –

Доповненням до річного плану можуть бути:
тематика бібліотечних уроків;
план роботи Ради бібліотеки;
план роботи бібліотечного активу.

Місячне планування
Поряд з річними доцільно складати і плани роботи на місяць. Вони складаються на основі річного плану, уточнюють тематику заходів, включають нові теми, які відображають останні події суспільного життя.
Складаються за числами місяця, за тими ж розділами, що і план роботи на рік. У відповідному розділі намічаються конкретні показники на місяць, планується проведення певних заходів із зазначенням термінів, місця проведення та відповідальних осіб.

План роботи шкільної бібліотеки на місяць

Дата
Назва
заходу
Клас
Місце проведення
Час
Відповідальний

У планах на місяць враховуються особливості роботи бібліотеки. Внутрішня робота планується на канікулярний період. На зимові та весняні канікули плануються масові заходи, які буде проводити бібліотека з дітьми.
Шкільні бібліотеки складають плани роботи на місяць стосовно масових заходів, проведення ББЗ, оформлення книжково – ілюстративних виставок та заходів до ювілеїв, дат літературного календаря, проведення бесід, оглядів літератури, тобто плани на місяць з масової популяризації книг. Ці плани красиво оформлені та вивішені на помітному місці на абонементі бібліотеки. Плани дисциплінують самих бібліотекарів, допомагають доцільно розподіляти робочий час, а також привертають увагу до проведення масових заходів, тобто це – своєрідна реклама бібліотеки ).
У місячному плані роботи відображаються заходи, які не можливо передбачити у річному плані роботи.

Звіт про роботу шкільної бібліотеки
У кінці навчального року слід складати звіт про роботу бібліотеки. Якщо в бібліотеці ведеться облік роботи, підготовка звіту не потребує великих зусиль. Звіт - це не тільки перелік статистичних показників, а й перелік проведених заходів з усіх розділів плану за звітний рік. Звітні дані беруться із облікових документів (рух фонду в бібліотеки - із книги сумарного обліку; кількість користувачів – із формулярів читачів; відвідуваність і книговидача – зі щоденника роботи бібліотеки; освітньо-виховна робота - із книги реєстрації масових заходів). Звіт складається з двох частин: інформаційно-текстової і статистичної. У текстовій частині вміщуються відомості про проведення масових заходів з популяризації літератури (конференції, літературно-художні вечори, диспути, вечори запитів і відповідей, усні журнали, вікторини, конкурси тощо), про кооперацію з іншими бібліотеками, про заходи щодо підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. У ній повинно бути зроблено аналіз основних показників роботи: читаності, книгозабезпеченості, відвідуваності, обертаності книжкового фонду:
- обертаність книжкового фонду - це середня кількість книговидач, що припадає на одиницю фонду, обраховується діленням кількості річної книговидачі на кількість книжок, брошур, періодичних видань, підручників, наявних на кінець року;
- відвідуваність - це середня кількість відвідувань, що припадає на одного користувача, обраховується діленням кількості відвідувань за рік на число користувачів;
- книгозабезпеченість - це середня кількість книг, яка припадає на одного користувача, обраховується діленням кількості книг, що є в бібліотеці на кінець року, на число зареєстрованих користувачів;
- читаність - це середня кількість книг, виданих одному користувачеві, обраховується діленням кількості виданих за рік книжок на число користувачів, зареєстрованих за рік.
У текстовій частині звіту визначаються потенційні можливості бібліотеки, а також причини невирішених проблем і шляхи їх подолання. Окрім середніх показників, у звітах обраховують навантаження на одного бібліотекаря. Це співвідношення кількості користувачів порівняно з кількістю працівників бібліотеки, або книговидач за рік на одного бібліотекаря. Всі ці дані дозволяють зробити висновки, необхідні для покращання роботи бібліотеки. Звіти, як і плани про роботу бібліотеки, обговорюються на педагогічних радах загальноосвітнього навчального закладу і затверджуються директором цього закладу.


Приложенные файлы

  • doc 15673501
    Размер файла: 64 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий