Тематика випускних робіт

Root EntryОД-І-2 В (25 слухачів: методика – 40% (10 слухачів), пед.,псих – 30% (8 слухачів), охорона праці – 30% ( 7 слухачів))

КаФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ( 10 слухачів)

ПІБ
Тема
Мобільний телефон
Керівник

1. Бреславець О.І.
Сучасні методи професійно-теоретичної підготовки у ПНЗ.
0999003223
Соболєва С.В., к. с.-г. н., доцент

2. Бережкова Р.М. 
Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-теоретичній підготовці.

Соболєва С.В., к. с.-г. н., доцент

3. Сітнік С.С.
Сучасні методи професійно-теоретичної підготовки у ПНЗ.

Соболєва С.В., к. с.-г. н., доцент

4. Стефаненко Н,В
Методика проведення різних типів уроків з професійно-теоретичної підготовки

Соболєва С.В., к. с.-г. н., доцент

5. Поцелуєва С.О.
Тести як інструмент об'єктивного оцінювання знань учнів.

Соболєва С.В., к. с.-г. н., доцент

6. Штейншнайдер О.М
Тести як інструмент об'єктивного оцінювання знань учнів.

Соболєва С.В., к. с.-г. н., доцент

7. Турченков С.І. 
Позаурочні навчальні заходи у професійно-теоретичній підготовці.

Соболєва С.В., к. с.-г. н., доцент

8. Кваснікова А.К.
"Методика впровадження сучасних виробничих технологій у навчальний процес ПНЗ"

Соболєва С.В., к. с.-г. н., доцент

9. Гуленко Т.В
Інноваційна методична діяльність викладача професійно-теоретичної підготовки..

Ситніков О.П., к.іст.н., доцент

10.


Ситніков О.П., к.іст.н., доцент

Проектування навчального процесу при професійно-теоретичній підготовці учнів ПНЗ.
Методика відбору змісту навчального предмету.
Технології візуалізації навчальної інформації.
Сучасні методи професійно-теоретичної підготовки у ПНЗ.
Сучасні форми організації навчальної діяльності учнів при проведенні занять з професійно-теоретичної підготовки.
Концепція сучасного уроку у професійній школі.
Методика проведення різних типів уроків з професійно-теоретичної підготовки.
Лекційно-семінарська форма професійно-теоретичної підготовки у ПНЗ.
Практичні та лабораторні заняття в системі професійної підготовки кваліфікованих робітників.
Методичні основи організації індивідуальних занять учнів з професійно-теоретичної підготовки.
Методика підготовки викладача до занять.
Контроль навчальних досягнень учнів як складова навчального процесу.
Тести як інструмент об'єктивного оцінювання знань учнів.
Комплексний підхід до методичного забезпечення навчального предмету.
Дидактичні засади конструювання та використання робочих зошитів.
Сучасні технології навчання професії.
Інтегративно-модульна технологія навчання професії.
Технологія моделювання професійної діяльності.
Технології інтерактивного навчання у професійно-теоретичній підготовці.
Методика підготовки та проведення інноваційних уроків при навчанні професії.
Реалізація проектної технології у навчальному процесі ПНЗ.
Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-теоретичній підготовці.
Методика впровадження сучасних виробничих технологій у навчальний процес ПНЗ.
Інноваційна методична діяльність викладача професійно-теоретичної підготовки.
Портфоліо педагога професійної школи.
Методика планування, проведення та аналізу відкритих занять.
Методика реалізації міжпредметних зв’язків при навчанні професії.
Методика впровадження педагогічного досвіду у професійно-теоретичну підготовку.
Позаурочні навчальні заходи у професійно-теоретичній підготовці.
Шляхи підвищення ефективності професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників.
Кафедра ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ (8 слухачів)

ПІБ
Тема
Мобільний телефон
Керівник

1. Гордєєв Вячеслав Вікторович
Профорієнтаційна робота педагога ПТНЗ

Лукіянчук А.М., к. псих.н., доцент

2. Омельченко Борис Володимирович
Зміст й особливості індивідуально-професійного розвитку учнівської молоді

Лукіянчук А.М., к. псих.н., доцент

3. Завгородній О.В.
Сутність ігрових технологій навчання, та їх роль в удосконаленні навчально-виховного процесу

Лукіянчук А.М., к. псих.н., доцент

4.


Лукіянчук А.М., к. псих.н., доцент

5.


Лукіянчук А.М., к. псих.н., доцент

6.


Лукіянчук А.М., к. псих.н., доцент

7.


Лукіянчук А.М., к. псих.н., доцент

8.


Лукіянчук А.М., к. псих.н., доцент


Характеристика сучасних дидактичних технологій навчання кваліфікованих робітників.
Сутність ігрових технологій навчання, та їх роль в удосконаленні навчально-виховного процесу.
Застосування проектної технології навчання у ПТНЗ.
Впровадження технології проблемного навчання в досвід роботи ПТНЗ.
Інноваційна педагогічна діяльність педагогічних працівників ПТНЗ.
Технологія підвищення активності учнів у процесі навчання та виховання.
Система національного виховання учнів ПТНЗ.
Основні напрями виховної діяльності учнів у сучасних умовах.
Принципи виховання особистості учня в навчальному закладі.
Методи та форми становлення особистості майбутнього фахівця на прикладі робітничої професії.
Зміст й особливості індивідуально-професійного розвитку учнівської молоді.
Соціалізація особистості у навчально-виховному процесі ПТНЗ.
Впровадження здоров’язберiгаючих технологій у навчально-виховний процес ПТНЗ.
Складові системи професійних якостей особистості (професійно-важливі якості).
Технологія превентивного виховання учнів ПТНЗ.
Громадянське виховання учнів ПТНЗ.
Інноваційні виховні технології та їх застосування в роботі педагогів ПТНЗ.
Форми та методи формування духовної культури учнів ПТНЗ.
Педагогічні умови підвищення ефективності виховної роботи у ПТНЗ.
Гуманістична спрямованість навчально-виховної діяльності педагогів професійної школи.
Майстерність педагогічного спілкування у системі «майстер виробничого навчання» (викладач професійно-теоретичної підготовки) – учень.
Формування екологічної культури в учнів ПТНЗ.
Розвиток креативного мислення учнів в процесі навчання та виховання.
Психолого-педагогічна корекція конфліктної поведінки учнів ПТНЗ.
Профілактика конфліктів у системі «педагог – учень».
Розвиток професійно-важливих якостей майбутнього фахівця (за професійною спрямованістю).
Профорієнтаційна робота педагога ПТНЗ.
Характеристика основних складових особистості фахівця (за конкретним напрямом).
Мотивація професійного розвитку учня ПТНЗ.
Індивідуальний підхід до особистості учня ПНЗ в умовах реформування професійної освіти.
Форми та методи роботи з підлітками девіантної поведінки.

Кафедра ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ (7 слухачів)

ПІБ
Тема
Мобільний телефон
Керівник

1. Савельєв Максим Сергійович
Глобальна мережа Internet та її основні підсистеми.


Красний С.І., ст. викладач

2.Фатєєва В.В.
Правовий аспект сімейного виховання дітей.

Красний С.І., ст. викладач

3. Веремйов В.Ф.
Організація оплати праці викладачів ПНЗ

Красний С.І., ст. викладач

4. Пузняк А.І.
Застосування сучасних комп’ютерних технологій у професійній діяльності викладачів ПНЗ.

Красний С.І., ст. викладач

5.


Красний С.І., ст. викладач

6.


Красний С.І., ст. викладач

7.


Красний С.І., ст. викладач


Економіко-правові питання діяльності педагогічних працівників ПТНЗ
Організація оплати праці викладачів ПНЗ.
Трудовий договір викладачів ПНЗ та особливості його регулювання.
Значення та порядок проведення атестації викладачів ПНЗ.
Правові питання зберігання майна установ освіти. Матеріальна відповідальність викладачів ПНЗ.
Правовий аспект сімейного виховання дітей.
Правове забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Загальні питання охорони праці та безпеки життєдіяльності
Забезпечення норм охорони праці в комп'ютерних класах ПНЗ.
Організація охорони праці в навчальних аудиторіях ПНЗ.
Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти.
Забезпечення електробезпеки в закладах освіти.
Впровадження нормативно-правових актів з охорони праці в навчально-виховний процес ПНЗ.
Основи виробничої санітарії та гігієни праці в ПНЗ.
Інформаційні і комунікаційні технології
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес.
Використання сучасних інформаційних технологій у начально-виховному процесі.
Електронна бібліотека як складова інформаційної структури професійно-технічного навчального закладу.
Глобальна мережа Internet та її основні підсистеми.
Технології розробки мультимедійних презентацій та їх використання в навчальному процесі.
Сучасні методи пошуку інформації в системі Internet.
Web-технології для розробки дидактичних матеріалів.
Застосування сучасних комп’ютерних технологій у професійній діяльності викладачів ПНЗ.
Розробка презентації навчальних матеріалів на базі сучасних комп’ютерних технологій.
Локальні інформаційні мережі і системи в навчальних закладах.
Використання комп’ютерних систем у навчальному процесі.
Структура та призначення педагогічних програмних засобів (ППЗ).
Дидактичні можливості офісних інформаційних технологій.
Інтелектуальна власність
Право інтелектуальної власності в роботі викладача ПНЗ.

ОД-І-2 В (тьютор Соболєва С.В.)15

Приложенные файлы

  • doc 15671980
    Размер файла: 89 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий