Cylinder,Sphere


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Цилиндр

1
. Биіктігі 30 см, табанының диаметрі 20 см
болатын цилиндр шелек жасау үшін қанша
қаңылтыр керек?


A)


0,32 м
2

B)


0,5
м
2

C)


0,22
м
2

D)


0,25 м
2

E)


0,44
м
2


2
.
Цилиндрдің

осьтік

қимасы

-

диагоналінің

ұзындығы

20
см
-
ге

тең

квадрат
.
Цилиндрдің

табанындағы

шеңбер

радиусын

табыңыз
.


A) 8
см

B) 5

см

C) 10
см

D) 10

см


E) 8

см


3
.
Цилиндр

табанының

диаметрі

4
см
,
ал

биіктігі

3
см
.
Осьтік

қимасының

диагоналін

табыңыз
.


A) 10
см

B) 12
см

C) 6
см

D) 5
см

E) 4
см


4. Биіктіктері бірдей екі цилиндрдің бірінің
табанының радиусын екіншісінікінен 2 есе
арттырсақ, онда көлемдері неше есе артады?


A) 3 есе

B) 5
есе

C) 4 есе

D) 6 есе

E) 2 есе


5
. Цилиндрдің осьтік қимасы
-

диагоналінің
ұзындығы
12

см
-
ге тең квадрат. Цилиндрдің
табанындағы шеңбер радиусын табыңыз.


A)
3
смB)
6
смC) 8
см

D)
12

смE) 8 см


6
. Цилиндрдін көлемі
см
-
ге тен,ал онын
биіктігі 28 см.

Осьтік қимасынын диагоналінін
ұзындығын табыныз.


A)
см B)
см C) 28 см

D) 30 см


E)

см


7
. Цилиндрдің табанының радиусы 2 м, ал
биіктігі 3 м. Осьтік қимасының диагоналін
табыңыз.


A) 1

м B) 25

м C) 5

м D) 10

м E)
м


8
. Цилиндрдің осьтік қимасының ауданы 24
см
2
.
Цилиндр

бетінің
ауданын табыңыз.


A) 24

см
2

B) 36

см
2

C) 68 см
2

D) 8 см
2

E) 72 см
2


9
. Цилиндрің
осьтік қимасының диагоналі

см тең, ал табан шеңбер радиусы 3 см.

Цилиндрің биіктігің табыңыз.


А
) 12 см
В
)
см
С
)
см

D
) 5 см
E
)
см


10
. Цилиндрдің осьтік қимасының ауданы
12

см
2
.
Цилиндр

бетінің
ауданын табыңыз.


A)

B)
24
π


C)
18

D)
12
π

E)
8
π
²


11
. Цилиндрдің табанының радиусы
3

м, ал
биіктігі
2

м.
Цилиндрдің көлемін табыңыз
.


A)

м
3

B)

м
3C)

м
3

D)

м
3E)

м
3


12
. Цилиндрдің осьтік қимасы
-

диагоналінің
ұзындығы

см
-
ге тең . Цилиндрдің
табанындағы шеңбер радиусы


2

см
.
Цилиндрдің

биіктігін

табыңыз.


A)
см B)
5
см C)
4
см D)
см E)
см


13.

Цилиндрдің осьтік қимасының ауданы

дм
2
,

ал

ц
илиндр табанының
ауданы

25

дм
2
.

Цилиндрдің

биіктігін

табыңыз.


A)
дм B)
дм C)
дм D) 2 дм E) 1 дм


14.
Цилиндрдің

табан шеңбер

радиусы
2

см
,
ал


биіктігі
3

см.

Цилиндрдің осьтік қимасының
ауданын

табыңыз.


А) 5см В) 4см С) 6см D) 10см E) 12см


15
. Цилиндрдін көлемі
см
-
ге тен,

ал онын
биіктігі
15

см.

Осьтік қимасынын диагоналінін
ұзындығын табыныз.


A)

17

см B)
см C) 8 см

D) 30 см E)

см


16
. Цилиндрдің осьтік қимасы
-

диагоналінің
ұзындығы
8

см
-
ге тең квадрат.
Цилиндрдің
көлемін табыңыз.


A)
см
3

B)
см
3

C)
см
3

D)

см
3

E) 8 см
3


17
. Цилиндр табанының диаметрі
8

см, ал
биіктігі
5
см.
Цилиндрдің көлемін табыңыз.A)
320

см
3
B)
32

с
м
3
C)
120

см
3


D)
40

см
3
E)
80
см
3


18
. Цилиндр

табанының
шеңбер радиусы 3 см
, ал
биіктігі 5 см.
Цилиндр

бетінің
ауданын табыңыз.


A)
15

см
2

B) 3
0

см
2

C)
9
0

см
2

D)
45

см
2

E)
75

см
2


1
9
.
Цилиндрдің осьтік қимасының ауданы
40

дм
2
,
ал

цилиндр табанының
ауданы

16

дм
2
.
Цилиндрдің

биіктігін

табыңыз.


A)

3

смB)

5

см


C) 8 см

D)
1
0 см


E)

см


20
.
Цилиндрдің бетінің ауданы аударатын болсақ
тік
төрт
бұрыш құрайды, оның диагональі d және
жазықтықпен

б
ұрышын құрайды
.
Цилиндр
көлемін табыңыз.A)

B)

C)

D)

E)
Сфера


1
. Шардың радиусы 3 см. Оның көлемін
табыңыз.


A) 72


см
3B) 36


см
3C) 48


см
3

D) 18


см
3E) 16


см
3


2
. Бір шар бетінің ауданы 18


см
2
-
қа тең.
Көлемі
берілген шардың көлемінен 8 есе үлкен екінші
шардың бетінің аудан
ын табыңыз.


A) 72


см
2

B) 108


см
2

C)

см
2

D)

см
2

E) 90


см
2


3. Шар секторының табанындағы шеңбердің
радиусы

см
-
ге, ал шардың радиусы 3 см
-
ге
тең. Шар секторының

көлемін табыңыз.


A)

8


см
3B) 5


см
3C) 12


см
3

D) 4


см
3E) 6


см
3


4. Үш шардың радиустары 3 см, 4 см, 5 см.
Көлемі осы шарлардың көлемдерінің
арифметикалық ортасына тең болатын шардың
радиусы неге тең?


A)
3B) 2C) 3D) 6


E) 2


5
. Радиусы 13

см шар центрінен 12

см
қашықтықта жазықтықпен қиылған. Қиманың
ауданын табыңыз.


A)

5


см
2


B)

30


см
2
C)

20


см
2


D)

16


см
2


E)

25


см
26
. Радиусы 41 см шар центрінен 9

см
қашықтықта жазықтықпен қиылған. Қиманың
ауданын табыңыз.


A) 3000


см
2B) 2000


см
2C) 2500


см
2


D) 1500


см
2E) 1600


см
2


7
.
Шарлардың радиустары
20

см және
15

см, ал
олардың центрлерінің ара қашықтығы
25

см.
Олардың бетінің қиылысу сызығының
ұзындығын табыңыз.


A)

B)

C)

D)


E)


8
. Диаметрі 12см шардың көлемі неге тең?


A)

см
3В
)

см
3C)

см
3

D)

см
3
E)

см
3

9.

Ішкі және сыртқы беттерінің радиусы 3 см
және 6 см болатын қуыс шардың көлемін
табыңыз.


А) 163
см
3В) 189
см
3
C
) 252
см
3

D
) 126
см
3Е) 15
0
см
3


10
. Шардың көлемінің және оның бетінің
ауданының сан мәндері тең.
Шардың радиусын
табу керек.


А) 5 см В) 3,5

см С) 3 см D) 4 см Е) 6 см


11
. Көлемі
см
тең шар конусқа іштей
сызылған. Биіктігі 3см тең болса, конустың
көлемін табыңыз.


A)
см
3

B)
см
3

C)
см
3


D)
см
3

E)
см
3


12
. Табанының қабырғасы 9 см және биіктігі 10
см болатын үшбұрышты дұрыс пирамидаға
сырттай шар сызылған. Шардың радиусын
табыңыз.


A) 6,4 см


B) 6 см


C) 6,35


D) 7,25


E) 5,6


13
. Шарлардың радиустары 25 дм және 29 дм, а
л
олардың центрлерінің ара қашықтығы 36 дм.
Олардың бетінің қиылысу сызығының
ұзындығын табыңыз.


A)
м B)
м C)
м D)
м E)
м


14
. Шар сек
торының табанындағы шеңбердің
радиусы
4

см
-
ге, ал шардың радиусы
5
см
-
ге тең.
Шар секторының көлемін табыңыз.


A)
см
3

B)
см
3

C)
см
3

D)
см
3


E)
см
3


15
. Төртбұрышты дұрыс призма шарға іштей
сызылған. Шар радиусы 5 см, ал призманың
табанының қабырғасы 6 см болса, онда
призманың биіктігін табыңыз.


A) 8 см
B)
см

C)
см

D)
см
E)
см


1
6
. Үшбұрышты дұрыс призма шарға іштей
сызылған. Шар радиусы
см, ал призманың
табаның қабырғасы 2 см болса, онда призманың
биікт
ігін табыңыз.


A) 2

см B) 0,5

см C) 1,5

см D) 1

см E)
см


1
7
. Бір шар бетінің ауданы

м
2
-
қа тең.

Шардың радиусын
табыңыз.


A) 18 м B) 27 м C) 16 м D) 25 м E) 9 м


1
8
. Бір
шардың көлем
і

см
3
-
қа тең

болса,
онда

шар бетінің

ауданын табыңыз.


A
) 26
B
) 1
6
C
)
32
D
)
4
0
E
)
5019.
Е
к
і
шар

бетінің қиылысу сызығы

не

болады
:


A
) Парабола
B
) Эллипс
C
)
Шеңбер

D
)
Ш
еңбер

немесе

э
ллипс

E
)
Берілгендердің кез келгені болуы мүмкін


20
.
Екі шар бетінің аудандары
4:1

қатынасындай.
Олардың көлемдерінің қатынасын табыңыз.


A
) 2:1
B
) 4:1
C
) 6:1
D
) 8:1
E
) 2:3
Приложенные файлы

  • pdf 15663394
    Размер файла: 186 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий