ыстелп турганы


– бұл кімнің міндеттері? Ата – аналардың.
формуласымен (мұндағы Z – «4» және «5» бағалары бар оқушылар саны, n – оқушылардың жалпы саны) не анықталады? Білім санасының сандық көрсеткіші.
"Параллелді ықпал ету" принципінің мәні---- Тәрбиешінің ұжым мүшелері, белсенділері аркылы ықпал етуі---- Тәрбиешінің ұжым мүшелері арқылы ықпал етуі---- Тәрбиешінің белсенділері арқылы ықпал етуі
.
......бір-бірімен байлаиысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынтығы: А) Білім беру жүйссі.
Тұлға өзара әрекетке түсетін негізгі орталар, тәрбие құралдары: Әлеуметтік Рухани Материалдық
«Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама ---- Филогенетикалық даму өнімі ---- Психикалық қасиеттер ---- Онтогенетикалық даму өнімі
«Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама: Әлеуметтік мәні Тіршілік иесі, өкілі Психикалық қасиетгер
«Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама: психикалық қасиеттер, филогенетикалық даму өнімі , онтогенетикалық даму өнімі
«Бүкіл сыныппен жұмыс істей отырып, әрбір оқушыны есте ұста» дидактикалық ережесіне қатысты принцип Балалардың жасерекшеліктеріне байланысты ескеру ; Балалардың жеке ерекшеліктерін ескеру; Қызығушылығы
«Білім беру» ұғымының мазмұндық аспектілері:білім беру- құндылық , жүйе ,процесс және нәтиже
«Жеке тұлға» ұғымының мәні: Өзіне биологиялық және әлеуметтік қасиеттер мен сапаларды біріктіреді. Қоғамдық қатынастар жүйесінің бір бөлігі. Әлеуметтік қатынастардың және саналы іс-әрекеттің субьектісі
«керемет», «нашар»
2512060880237000«Педагогикалық процестің» компоненттері:Оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру. Дамыту, білім беру, іс-әрекет. Үйрету, білім мазмұны, құралдар
«Процесс» ұғымының мағынасы---- Алға қарай жылжыту---- Ілгері жылжу
«Процесс» ұғымының мағынасы; Алға қарай жылжыту; Іс-әрекет үдерісі; Жылжу
«Тұлға» ұғымының мәні ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек:---- индивид
«Тұлға» ұғымының мәнін ашу шін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек: Даралық. Адам .Индивид
«Форма» терминінің мәні білдіреді: Тәрбие процесінің сырттай көрінісін. Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын . Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін.
1935 жылдың қыркүйегінде бес сөздік (вербальды) баға енгізілді: «Өте жақсы», «Жақсы» «Жаман»; «Өте жаман» «Қанағаттанарлық» 1935 жылдың қыркүйегінде бес сөздік (вербальды) баға енгізілді: «Өте жақсы», «Жақсы» «Қанағаттанарлық» «Жаман», «Өте жаман»1-директор; 2-орынбасарлар, психолог, өзін-өзі басқаруға қатысушылар; 3- мұғалімдер, сынып жетекшілері; 4- оқушылар, оқушылардың өзін-өзі басқару органдары- бұл: Басқару деңгейі
1-ші сыныпқа балалар қабылданады: 6 жастан.
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларын қарастырады: В.А.Сластенин Н.Д.Хмель К.Успанов А.Сатынская
5 жастағы баланың мектеп алды дайындығын жүргізу, баланың сабаққа баруын, олардың ақыл-ой, физикалық күштерінің дамуын қамтамасыз ету
Heгізгі ic-әрекет: Оқу Еңбек Ойын
V-VІ сыныптардағы оқушының оку үлгерімі мен тэртібі нашарлауының байқалуы себебі: А) Оқу жағдайы өзгеруі, оқушы жаңа талаптарға дайын емес
А.К.Маркова бойынша мұғалім еңбегінің құрылымдық компоненттері: A) Кәсіби білімі. B) Кәсіби білігі. D) Кәсіби бағыты.
А.С. Макаренконың белгілеген ұжым сатылары: Бірінші саты - ұжымның құрылуы Екінші сатыда белсенділердің ықпалы арта түседі Үшінші саты – ұжымның әр мүшесіне талап қойылуы
А.С.Макаренко бойынша ұжымның даму кезеңдері: 3
А.С.Макаренко бойынша ұжымның даму принциптері: жариялық, жауапты, бағыныштық, перспективті бірізділік, жұптық іс-әрекет.
А.С.Макаренко бойынша ұжымның өмір заңдылығы: алға жылжу
А.С.Макаренко дауысты ұстай бiлу проблемасында мұғалiмнiң жайлап сөйлеуi және оның педагогикалық ашу-ыза правосы туралы мәселеге қандай еңбегiнде тоқталады?1)ұжымдағы қатынас, стиль, сыңай
А.С.Макаренко дәстүрлердiң ұжым өмiрiндегi ролiн қалайша бағалайды?1)оларда әдет пен дәстүрлер қалыптаспағанынан көредi
А.С.Макаренко жеке адам тәрбиесінің қоғамдық бағыттылығы тұрғысынан ұжымның кейбір белгілерін көрсетеді: Ұжым тәрбиенің мақсаты және объектісі. Ұжым адамдарды жалпы мақсаттылыққа біріктіреді. Ұжым қоғамның бөлігі. Ұжымның өзін-өзі басқару органдары мен басқарушылары болады.
А.С.Макаренко мұғалiмнiң өз киiмiне назар аудару қажеттiлiгiн қандай еңбегiнде атап көрсеттi?1)коллективтегi қатынас, стиль, сыңай
А.С.Макаренко перспективаның қандай түрлерiн айрықша бөлiп көрсеттi?1)жақын, орта және қашық
А.С.Макаренконың белгілеген ұжым сатылары:Бірінші саты-ұжымның құрылуы. Екінші сатыда белсенділердің ықпалы арта түседі. Үшінші және одан кейінгі сатылар ұжымның кемелденуі.
А.С.Макаренконың өлімінен кейін 20 жыл өткенде «Әртүрлі жиналыстарда оқушының тәртібін, мінез-құлқын қарау, оның жүрегіне жара салу дұрыс емес, себебі педагогикада тұрақты, абсолютті, заңдар болмайды» деп классикалық педагогикалық ілімді жаңаша қарауды ұсынған педагог-ғалым кім?Сухомлинский В.А.
А.С.Макаренконың педагогикалық жүйесіндегі негізгі проблема Оқушылар ұжымы ; Балалар ұжымы; Ұжым
А.С.Макарснко балалар ұжымып дамытуға қатысты келесі перспсктиваларды бөліп көрсетті: А) Жақын, орта, алыс
А.Хуторский бойынша «құзыреттілік» – бұл қажетті және шынайы әрекет аймағындағы тұлға сапасының жиынтығы болып табылады, маңызы: Оларға қатысты өнімді әсер ету.
Абстрактылы ойлауды қалай түсінесіз? 1) дерексіз ұғымдарға сүйенеді.
Абстрактылы ойлаудың негiзгi формаларын атаңыз.1)ұғым, пайымдау, ой қорытындылары
Авторитарлық педагогика идеяларын жақтаушы:А)А.С.Макаренко.
Авторитарлық тәрбие-бұл: тұлғаны басу, баланың бас бостандығы мен құқын бұзу
Авторитарлық, демократиялық, либералдық және еркін тәрбие-бұл: қарым-қатынас стилінің белгісі бойынша жіктеу
Ағартушы-педагог А.Байтұрсыновтың қалдырған мұрасы: «Оқу құралы»
Ағымдык бақьілау, аралық бақылау, қорыгынды бақылау:Бақылау түрлері.
Ағымдық бақылау - бұл---- Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау---- Жаңа сабақты меңгергендігін бақылау---- Оқу материалдарын меңгергендігін жүйелі бақылау
Адам - тәрбие нысанасы еңбегінің авторы кiм?1)К.Д.Ушинский
Адам белсенділігі---- Адамның кабілеттіліктерін дамыту жағдайы
Адам белсенділігі: Адамның кабілеттіліктерін дамьггу жағдай; Адамның жетістіктерге қол жеткізу жағдай; Адамның қажетті және міндетті жағдай:
Адам бойында бәрі де әдемі болуы керек: денесі де, киімі де, жаны да, ойлары да» деген сөз жолдарының авторы кім?Чехов А.П.
Адам бойында Отанға деген сүйіспеншілік сезімін, қоғамның адамгершілік идеяларын, бейбітшілікке деген ұмтылысын, қоғам мүддесі үшін еңбек ету қажеттілігін тәрбиелейді – бұл ... тәрбиенің мақсаты.Азаматтық.
Адам бойындағы қасиеттердiң құрылысы? Сезiм; Сенiм; Мiнез-құлық
Адам дамуына тәрбиенiң жеткiлiктi ықпал етпеуiнiң себебi неде болуы мүмкiн?1)тәрбие беру процесiнiң мазмұны мен ұйымдастыруындағы олқылықтар
Адам дегеніміз: қоғамдық еңбектің барысында қолданатын құралдарды жасап және пайдалана алатын, cөйлей және ойлай алатын қабілеті бар, сонымен бірге дене және рухани, табиғи және саналы, тұқым қуалау мен қабылдап алу бірлігін көрсететін тіршілік иесі
Адам денсаулығын сақтау мен нығайту және дененің дұрыс дамып қалыптасуына жеткізу, салауатты өмір сүру дағдыларын қалыптастыру – бұл ... тәрбие.Дене.
Адам мінез-құлқының қозғаушы күштері оның биологиялық тегіне байланысты» деп түсіндірген ғалым: Зигмунд Фрей
Адам санасы өзiнiң шыққан тегiне байланысты деп тұжырымдаган кiм?1)Эдуард Торндайк
Адам ұғымын анықтаушы сипаттамалар: тіршілік иесі өкілі; филогенетикалық даму өкілі; онтогенетикалық даму өкілі
Адамгершiлiк тәрбие процесiн ұйымдастыруда тәрбиенiң объективтi жағын атаңыз?1)жеке адамга қоғамның қоятын арнайы адамгершiлiк талаптары
Адамгершiлiк тәрбие процесiн ұйымдастыруда тәрбиенiң субъективтi жағын атаңыз?1)жеке адамның қоғамға, еңбекке, адамдарға, өзiнiң қоғамдық нормалары мен талаптарды меңгеруiне қарай қарым-қатынас жасауы, мiнез-құлық қасиеттерiн көрсетуi
Адамгершiлiк тәрбиесi дегенiмiз не?1)жалпы адамзаттық құндылықты тиiмдi пайдалануға бағытталған жалпы адамзаттық тәрбиенiң құрамды бiр бөлiгi
Адамгершілік тәрбиенің міндеттеріне не жатады: құлықтық сапаларын (адалдық, әділдік, еңбексүйгіштік) тәрбиелеу
Адамгершілік мазмұнды пақты фактілер мен оқиғаларды жаркын, эмоционалды баяндау: А) Этикалык әңгіме.
Адамгершілік мазмүнды оқиғаларды эмоционалды баяндау: С) Этикалық әңгіме.
Адамгершілік тәрбие міндеттері &моральдік ережелерді меңгеру &адамгершілік жүріс – тұрыс іскерліктерін қалыптастыру &адамгершілік сана қалыптастыру
Адамгершілік тәрбие міндеті (міндеттері): Адамгершілік сана қалыптастыру Адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру Моральдік ережелерді меңгерту
Адамгершілік тәрбиенің міндеттері: қоғамға қатысты сана-сезімді қалыптастыру, адамгершілік мінез-құлық пен іскерліктерін қалыптастыру, өзін-өзі тәрбиелеу, ... . Өзін-өзі жетілдіру.
Адамгершілік тәрбиесі - бұл: Моральдік қасиеттер; Адамгершілік мінез сипаттары; Жүріс-тұрыс дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процесі
Адамгершілік тәрбиесінің мақсаты: жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген тұтас адамгершілік тұлғаны қалыптастыру
Адамгершілік тәрбиесінің ұйымдастыру формалары: Этикалық әңгіме, әңгімелесу Лекция Пікірталас
Адамгершілік түсініктерді тереңдету мен бекіту, білімді қорытындылау, адамгершілік көзқарастар мен сенімдер жүйесін қалыптастыру факторлары:
Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, дене тәрбиесі-бұл: тәрбие бағыттары
Адамгершілікке тәрбиелеудің маңызды педагогикалық міндеттері:
Адамға рухани, моральдық жонс матсриалдық канағаттанушылық беретін тәрбие факторы, бұл А)еңбек
Адамға талап қоюшылық, мінез-құлық үлгісін беру, санаға әсер ету, тұрақты көзқараста болу, даму жағдайын қамтамасыз ету – бұл ...орта компоненттерінің қызметі.Әлеуметтік.
Адамдардың қарым-қатынасы, олардың сезімі мен ниеті, ұстанымы, бағалауды байқалады---- Диалогта
Адамды қалыптастыратын, адамды адам етіп тәрбиелейтін қандай мамандық иесі? Мұғалім; Ұстаз; Педагог
Адамды тұлға ретінде қалыптастыру үшін қоғамға қойылатын талаптар:Обьективті заңдылыққа негізделген тәрбие процесін ұйымдастыру
Адамзат дәуірінің әр даму кезеңдеріндегі тәрбие және білім беру теориясы мен практикасын зерттейтін педагогика ғылымымының саласы: Педагогика тарихы.
Адамзат тарихында әлемдік өркениеттің әрбір кезеңдерінде қаланған әртүрлі білім беру жүйесі белгілі болды: стартандық тәрбие жүйесі, афиндық тәрбие жүйесі, діни тәрбие жүйесі, джентельменді қалыптастыру жүйесі, ... тәрбиелеу жүйесі.Адамды ұжымда және ұжым арқылы.
Адамзат тарихындағы педагогикалық идеялар мен мектептердің қалыптасуын зерттейтін педагогиканың саласы: педагогика тарихы
Адамзаттың әлеуметтік тәжірибені, білімді меңгеруі, білім мазмұнының орта оқушыға бағытталуы, білімнің шектеулігі – бұл білім беру мазмұнының ... .Білімге бағытталуы.
Адамның қабілеттіліктерін дамыту және жетістіктерге қол жеткізу үшін қажетті және міндетті жағдай: Адам белсенділігі
Адамның білім алу құқығы... жүзеге асырылады?Өмір бойы.
Адамның білімдерді, болмыстың құбылыстарын шығармашылық түрде түсініп-ұғыну, дүниетанымды мейлінше жетілдіру, ерік-жігерді, сенімді іске асыруға бағыттау қабілеті – бұл:Теориялық ойлау.
Адамның дамуы: ---- Психологиялық сипаттамаларының дамуын білдіреді---- Әлеуметтік сипаттамаларының дамуын білдіреді---- Ұжымдар арасындағы қарым-қатынасты білдіреді
Адамның дамуы: Физиологиялық сипаттамаларының дамуын білдіреді; Психологиялық сипаттамаларының дамуын білдіреді; Әлеуметтік сипаттамаларының дамуын білдіреді
Адамның дамуы: Физиологиялық, психологиялық және әлеуметтік сипаттамаларының дамуын білдіреді.
Адамның дүниені тану үрдісін қалыптастыру арқылы жүйелі білім мен іс-әрекет тәсілдерін игеру, дағды, іскерлік, сезім және ақылын дамыту, жеке тұлғаны қалыптастыру нәтижесі – бұл ... Білім беру.
Адамның жан-жақты дамуының әлеуметтiк жагдайларға тәуелдi екендiгiн XVI-XVIIг.г. алғашқы рет байқаған кiмдер?1)Томас Мор, Томмазо Компанелло
Адамның жан-жақты дамуының әлеуметтік жағдайларға тәуелді екендігін көрсеткен кім: Томмазо Кампанелла
Адамның интеллектуалдық мүмкіндігімен байланысты болатын қабілеттердің бірлігі, оның іс – қимылының жоғары деңгейі мен өзіндік ерекшелігі – бұл: Дарындылық.
Адамның қабілеттіліктерін дамыту және жетістіктерге қол жеткізу үшін қажетті және міндетті жағдай: Е) Адам белсенділігі
Адамның қалыстасуына мынадай факторлар әсер етеді---- орта---- тұқым қуалаушылық---- тәрбие
Адамның қалыстасуына мынадай факторлар әсер етеді орта;тұқым қуалаушылық; тәрбие
Адамның қол жеткізген иедялары, білімдері, теориялық тұжырымдар мен болжамдар ретінде қабылдаулары – бұл:Көзқарас.
Адамның нақты сана, қасиет және қарым-қатынасын қалыптастыруды мақсат ететін арнайы іс-әрекет – бұл тәрбиенің ... мәні.Тар педагогикалық.
Адамның психикалық қызметі мен мінез-құлқының қуатын анықтайтын жеке ерекшелігі – бұл:Темперамент.
Адамның тұқым қуалаушылық белгілерін анықтайтын ғылым генетик; нышан туралы ғылым; психология
Адамның ұрығында болашақ жеке тұлғаның барлық қасиеттері бар, ол даму олардың тек сандық жағынан артуын ғана білдіреді» деген ұстанымдағы XVI ғасырда пайда болған ағымды көрсетіңіз.Преформизм.
Азаматгық тәрбиенің өзегі патриоттық және интернационалист
Азаматтардың интеллектуалды дамуын, психо-физиологиялық, жеке ерекшеліктерін ескере отырып, қол жетерлік білім алуына құқығы көрсетілетін құжат: ҚР «Білім туралы» Заңы.
Азаматтық тәрбие мақсаты: адам бойында Отанға деген сүйіспеншілік сезімін, қоғамның адамгершілік идеалдарын, бейбітшілікке деген ұмтылысын,қоғам мүддесі үшін еңбек ету қажеттілігін тәрбиелеу
Азаматтық тәрбие міндеттері &адами абыройды және ішкі еріндікті қалыптастыру &азаматтарға және мемлекеттке сыйластық қалыптастырды &тәртіптілікті қалыптастырды
Азаматтық тәрбие міндеттері: адами абыройды және ішкі еріндікті қалыптастыру, азаматтарға және мемлекеттке сыйластық қалыптастырды, тәртіптілікті қалыптастырды
Азаматтық тәрбиенің компаненттері:Қазақстандық патриотизм, көп мәдениеттілік, толеранттылық.
Азаматтық тәрбиенің міндеттері: тұлғаның өз абыройын бағалап құрметтеу сезімін, жеке тәуелсіздігін, тәртіптілігін қалыптастыру, басқа азаматтарға және мемлекетке деген сыйластық, сенімділік қатынастарды,... қалыптастыру.Әлеуметтік белсенділікті.
Азаматтық тәрбиенің өзег патриоттық; интернационалдық; ұлтжандылық
Айқындаушы (константациялық) эксперименттің мақсаты:D)Зерттеу пэнінің бастапкы жағдайын анықтау.
Акселерация дегеніміз: Жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық, психологиялық тұлғасының жылдам дамуы.
Акселерация: балалық және жасөспірімдік шақта тұлғаның дене және психологиялық дамуының жеделдетілуі
Акселерацияны қалай түсінесіз?1)организмнiң жедел дамуы
Аксиология дегеніміз -D)Құндылықтардың табиғаты жайлы жэне дүниедегі кұндылықтар жүйесі туралы философиялық ілім
Аксиология дегеніміз: Құндылықтардың табиғаты жайлы жәіне дүниедігі құндылықтар жүйесі туралы философиялық ілім.
Ақиқатты дүниеге және ондағы адамның алар орнына, болмысына және өз-өзіне деген көзқарастар жүйесі, адамдардың негізгі өмірлік ұстанымдары, мақсат-мұраттары, құндылық бағыттары – бұл:Дүниетаным.
Ақпаратты беру және қабылдау логикасына негізделген оқыту әдістері: индуктивтік, дедуктивтік
Ақпаратты-бейнелі, бағдарлы-реттеуші, бағалау - дүниетанымның негізгі
Ақпараттық технология: ақпаратты өңдеумен байланысты процестер, адам іс-әрекеті арқылы ауызша,жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы, ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы
Ақпараттық технология: Адам іс-әрекеті арқылы ауызша, жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы Ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын кұралдар мен әдістер жиынтығы Адам іс-әрекетінің қажетті салаларының бірі
Ақпараттық технология: ----Ақпаратты өңдеумен байланысты процестер ----Ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы
Ақпараттық технология: ақпаратты өңдеумен байланысты процестер #адам іс-әрекеті арқылы ауызша,жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы #ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдармен әдістер жиынтаға.
Ақыл ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері):танымдық белсенділік және қызығушылық дамыту, ой қабілеттерін дамыту, ғылыми дниетаным қалыптастыру
Ақылды тәрбиелеу туралы еңбегігің авторы кім?1)Д. Локк
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті:В)Қалыптастыру.
Ақыл-ой тәрбиесi дегенiмiз не?1)ақыл-ой күштерi мен ойлауын дамыту, олардың бойына дүниеге ғылыми көзқарасты қалыптастыру жөнiндегi тәрбиенiң барлық салаларымен ұштасқан бiр тұтас процесс
Ақыл-ой тәрбиесiнiң негiзгi мiндетiн атаңыз? 1)оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру
Ақыл-ой тәрбиесі: D) Қимыл-қозғалыс дағдыларын жаттықтыру. E) Оқу және интеллектуалды еңбек мәдениетін қалыптастыру. F) Тұлғаның адамгершілік қасиеттерін дамыту.
Ақыл-ой тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі құралы: оқыту
Ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты: балалардың ақыл-ой күштері және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері: танымлдық қызығушылықты, ақыл-ой күштерін, қабілеттерін дамыту, белгілі білім көлемін меңгеру, танымдық белсенділікті қалыптастыру, өз беінше білім алуға ынталандыру, ... . Ғылыми көзқарасты қалыптастыру.
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттеріне жатпайды: гигиеналық дағдыларын қалыптастыру
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері): Ой қабілеттерін дамыту Ғылыми дүниетаным қалыптастыру Танымдық қызығушылықты дамыту
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері): Ғылыми көзқарасты
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері): ----ой қабілеттерін дамыту
Ақыл-ой, адамгершілік, азаматтық, эстетикалық, дене, экономикалық, экологиялық тәрбие – бұл:Тәрбиенің бағыты.
Ақыл-ойы кемiс балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларын педагогиканың қандай саласы зерттейдi?1)олигофренопедагогика
Алгоритмдік ойлауды қалай түсінесіз? 1)көздеп отырған нәтижелерді қамтамасыз ететін нақты әрекеттерді қатаң орындау.
Алған білімді практикада қолдана білу А) іскерлік
Алғаш рет «дидактика» терминін өз шығармасында оқыту өнері мағынасында қолданған педагог кім?Ратке В.
Алғашқы кезде «менеджмент» сөзі (18-19 ғғ., Англия) қалай түсіндірілді?«Аттан озу өнері».
Алдын-ала анықталған сапаларды қалыптастыру үшін тұлғаға әсер ету – бұл:Тәрбие әдісі.
Алтын белгі» белгісін, «Жоғары оқу орнынын үздік оқытушысы», «Үздік педагог» атақтарын берудің ережелерін бекітуге құзыретті орган: ҚР Үкіметі.
Аналық бастауыш мектеп, гимназия, академия – 6 жасқа дейінгі жас кезеңін ұсынған кім?Я.Каменский.
Антика, грек тіліндегі «мектеп» сөзі білдіреді:Еңбек, демалыс орны.
Анықталған мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін,басқарғанда сақталатын негізгі ережелер,оған қойылатын талаптар:В)Басқару принциптері.
Анықталған фактілерді тіркеу мақсатында бейтарап адам-зерттеуші тікелей бақылауды жүзеге асырады – бұл ... бақылау.Тікелей.
Араб тілінен «мактаб» ұғымының алғашқы (сөзбе-сөз) аудармасы: Жазатын орын.
Аралас сабакта:B)Бірнеше дидактикалық міндеттер шешіледі.
Аралас сабақ---- Өткен сабақтарға қорытынды жасау
Аралас сабақ: ----Ұйымдастыру кезеңі ----өткен бөлімдер бойынша тапсырмалар жүйесін орындау ----қорытынды жасау
Аристотель тәрбие мақсатын: Жан руханилығын дамыту деп білді Ақыл-есті дамыту деп білді Ерік-жігерді дамыту деп білді
Аристотель тәрбие мақсатын: Жан руханилығын дамыту деп білді Ақыл-есті дамыту деп білді Ерік-жігерді дамыту деп білді
Аристотель тәрбие мақсатын: Жан рақымды дамыту деп білді, Ақыл-есті дамыту деп білді, Еркін-жігерді дамыту деп білді
Арнайы педагогикаға жатқызады: D) Сурдопедагогиканы. F) Тифлопедагогиканы. G) Олигофренопедагогиканы.
Арнайы ұйымдастырылған педагог пен тәрбиеленушілердің мақсатты өзара қимылдары: А) Псдагогикалык процссс.
Арнайы іріктелген танымдық сұрақтардың көмегімен жалпылама мәлімет алу әдісі – бұл: Сауалмана жүргізу.
Ата аналарға отбасын жақсарту мақсатында жеке дара көмек көрсете отырып, мұғалім: Педагогикалық әдептілік сақтау керек.маөқсатты түрде белгілі бір жоспарды ұстану керек.Ата-аналардың педагогикалық сауатын дамытуды ұйымдастыру керек.
Ата- ананың педагогикалық мәдениетін көтеру, ата- аналарға арналған оқулар, ата- аналарды, еңбек ұжымдарын, қоғамдық тәрбие жұмыстарына тарту - бұл жылдық жоспардың ... бөлімінің мазмұны: Педагог мамандармен жұмыс.
Ата-анадан балаға қандай сапалар беріледі: адамдардың жеке қабілеттерін дамыту үшін негізгі қызмет атқаратын нышандар
Ата-анадан балаға тұкым қуалау жолымен беріледі:Қабілеттер дамуының негізі - нышандар.(арнайы қабілеттері).
Ата-анадан балаға тұқым қуалау жолымен беріледі: ---- Қабілеттер дамуы---- Нышандар
Ата-анадан балаға тұқым қуалау жолымен беріледі: ----Қабілеттер дамуы ----Нышандар ----Ұқсастық
Ата-анадан балаға тұқымқуалаушылық арқылы беріледі нышан; адамның жеке қабілетін дамытатын қызметі; нышан, адамның жеке қабілетін дамытатын қызметі
Ата-анадан балаға тұқымқуалаушылық арқылы беріледі: A) Нерв жүйесінің түрлері. F) Тері түсі. G) Сөз және ойлау нышандары.
Ата-аналар комитеті жүмысының жемісті болу шарты:D)Мүшелерінің ата-аналар ұжымының алдында есеп беруі
Ата-аналар комитеті: ---- Ата-аналардан құрылады---- Белсенді ата-аналардан құрылады
Ата-аналар комитеті: Ата-аналардан құрылады; Белсенді ата-аналардан құрылады;) Эмоциянальді ата-аналардан құрылады
Ата-аналар комитетін сайлайды:С) Сынып ата-аналары.
Ата-аналар мен жүргiзiлетiн жұмыстың түрлерi:; ата-аналар жиналысы; хат жазысу, мектепке шақырту; үйiне бару
Ата-аналар мен сынып жетекшісінің байланыс жасауының бір түрі ата-аналардың педагогикалық тапсырмаларды орындаудың----Мұғалімге, тәрбиешіге ұйымдастырушылық ----Өнері адамдармен кездесулер ұйымдастыру ---- Қызығушылықтар бойынша құрылған үйірмелерге жетекшілік жасау
Ата-аналар,сіздер үшін» кітабының авторы:Е)С.Соловейчик.
Ата-аналардан балаларға берілмейтін қасиеттер---- Әлеуметтік тәжірибе---- Саясаттық тәжірибе---- Социологиялық тәжірибе
Ата-аналардан балаларға берілмейтін қасиеттерА) әлеуметтік тәжірибе
Ата-аналардың беделi туралы "басу беделi", "мейiрiмдiлiк беделі", "сатып алу беделi", "тақуалық беделi" А.С.Макаренконың қай еңбегiнде сипатталған?1)ұстаздық дастан
Ата-аналардың өздерiне талап қоюы, олардың өз жанұясын қадiрлей бiлуi, өзiнiң әрбiр қадамын қадағалап отыруы тәрбиенiң ең бiрiншi ең басты әдiсi,, - деп ата-ана тәрбиесiне қатты көңiл бөлген педагог кiм?1)А.С.Макаренко
Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстарға жатпайды:Оқу-әдістемелік ккеңеске қатысу.
Ата-аналармен жүргiзiлетiн жұмыстың түрлерi---- ата-аналар жиналысы---- хат жазысу, мектепке шақырту
Ата-аналармен жүргізілетін жеке жұмыстың қай формасы дұрыс? Мектептің отбасына оң ықпалы.
Ата-аналармен мұғалімнің ұжымдық жұмыстарының формалары: педагогикалық лекторийлер, ғылыми – практикалық конференциялар, ашық есік күндері, мектептегі ата-ана күндері,... Ата-аналар жиналысы.
Ата-ананың өзіне деген талап қойғыштығы, отбасындағы ата-ананың бір-біріне деген сыйластығы өзінің әрбір қадамын қатаң бақылауға алуы – бұл ең бірінші және басты тәрбиенің әдісі» осы сөз жолдарының авторы кім?А.С.Макаренко.
Атамекен,, бағдарламасы орта мектептерде қандай сыныптар аралығында жүргiзiледi?1)I-XI
атау) қандай: педагогика (грек сөзі «пайдос»- бала және «аго»- жетелеу)
Аттестаттау ұстанымдары (принциптері) &обьективтілік &сыпайылық &игі ниеттілік
Аттестаттау принциптері: еріктілік, ашықтық, эксперттік бағалардың жүйелігі және тұтастығы
Аттестаттау ұстанымдары: обьективтілік, сыпайылық, игі ниеттілік
Аттестациялау принциптері: Ашықтық ,,Экспертгік бағалардың жүйелігі және тұтастығ,, Еріктілік
Аттестациялау ұстанымдары (принциптері): Еріктілік Объективтілік Жүйелілік және тұтастық
Аттестациялау(сараптау): маман шеберлігінің деңгейін анықтайтын тәсіл мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі.
Аттестациялаудың мақсаты – бұл- Білім беру қызметкерлерінің мамандығы, пелагогикалық кәсібилігі мен іс-әрекеті деңгейлерінің өсуін, еңбегінің нәтижелі болуы мен бағалауның тиімді жұйесін құру
Ауызша сұраудың түрлері:А)Жекеше, жалпылама.
Ауызша бақылау, жазбаша бақылау, тәжірибелік бақылау, дидактикалық тест, бақылау-зерттеу – бұл бақылаудың ...Әдісі.
Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалык жұмыстар:D) Бақылау әдістері.
Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалық жұмыс - бұл: тексеру түрлері
Ауызша, көрнекілік жәнепрактикалык әдістсрі деп жіктеу негізі (белгісі):А) Білім түпнұсқасы.
Ауызша,көрнекілік және пратикалық әдістері қандай белгіге байланысыт жіктелген:А)Білім көзі.
Ашық ойлау» сабақтарын кім жүргізді.Е)Ш.А.Амонашвили.
Ашық есік күндері немесе ата-аналар күндерінде өткізілетін шаралар----Мектеп арнайы тақырыпқа сай безендіріледі----Оқытушы аттестациялау өтеді
Ашық сабақтар сыныптан, сабақтан тыс іс-шаралар, жаңа әдебиеттерге шолу, оқушылар мен мұғалімдердің шығармашылық жұмыстардың көрмесі, әдістемелік әзірлемелер - бұл ... мазмұны. Біріңғай әдістемелік күннің.
Әдiстемелiк пән бiрлестiктер жұмысын атаңыз1)белгiлi бiр пәннен немесе төркiндес пәндерден сабақ беретiн мұғалiмдердiң жұмысын үйлестiрiп отыру
Әдеби-музыкалық қоғам бірлестігіне қатысушылар ұйымдастырады: А)Түрлі бағыттағы әдеби музыкалық кештерді Б)Би кеші сайыстарын, көрмелерді
Әдет-ғұрып, ниет арқылы жасалатын ұжым өмірінің тұрақты формасы қалай аталады?1) дәстүр
Әдіс элементі, оның құрама бөлігі, әдістің көлемі бойынша кішігірім, әдісті орындау жолындағы өзгеше қадам – бұл:Тәсіл.
Әдіснама деңгейлері &философиялық &жалпы ғылымилық &нақты ғылымилық
Әдіснамалық білімнің 4-құрылымдық деңгейі: Философиялық. Жалпы ғылыми. Нақты ғылыми. Технологиялық.
Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері &сенергетика &жүйелілік &мәдениеттанушылық
Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері: синергетикалық, іс-әрекеттік, мәдениеттанушылық
Әдістемелік бірлестіктерге жалпы басшылықты кім жүргізеді: а)Оқу- ісінің меңгерушісі.
Әдістемелік бірлестіктерде кім басшылық жүргізеді:А)Тәжірибелі педагог.
Әдістемелік кеңес қанша айда өткізіледі:Е)Жылына 4 рет.
Әдістемелік жұмыс формалары: пәндік әдістемелік бірлестіктер, жас мұғалімдер мектебі, озық тәжірибе, шығармашылық есептер, педагогикалық кеңес, пәндік апталықтар және ашық сабақтар, ... .Педагогикалық оқу.
Әдістемелік жұмыстар жүйесінде іскерлік және ролдік ойындар, практикалар, тренингтер, ұйымдастыру – бұл: Практикалық сабақ.
Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары & ғылыми-педагогикалық конференциялар &педагогикалық оқулар &жеке мұғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктердің шығармашылық есептері
Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары: А) педагогикалық оқулар В) жеке мұғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктердің шығармашылығы есептері С) ғылыми-педагогикалық конференциялар
Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары: ғылыми-педагогикалық конференциялар, педагогикалық оқулар, жеке мұғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктерді шығармашылық бірлестіктері
Әдістемелік жұмыстың мақсаты - бұл:Оқыту мен тәрбиелеудің тәжрибесіне қызмет ету.
Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі &ұжымдық &топтық &жеке
Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі: Ұжымдық Бірлестік Педагогикалық қоғамдастық
Әдістерді жіктеу &ортақты және ерекшелікті табуға көмектеседі &мағыздыңы және кездейсоқтықты табуға көмектеседі &теориялық және практикалықты табуға көмектеседі
Әдістерді жіктеу ұстанатын принциптер $A) жеке тұлға іс-әрекет нәтидесінде дамып қалыптасуы $B) жеке тұлғаның мотивтері,тілек-талаптары,ынтасы $C) жеке тұлғаның қалыптасып келе жатқан қасиеттері
Әдістерді жіктеу: Күрделіні және қарапайымды табуға көмектеседі Белгіліні және белгісізді табуға көмектеседі Теориялықты және практикалықты табуға көмектеседі
Әдістерді жіктеу: ортақты және ерекшелікті табуға көмектеседі, мағыздыңы және кездейсоқтықты табуға көмектеседі, теориялық және практикалықты табуға көмектеседі
Әдістерді жіктеуде ұстанатын принциптер (қағидалар): А)Жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамып, қалыптасуы В)Жеке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттері С)Жеке тұлғаның мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы
Әдістерді жіктеуде ұстанатын принциптер (қағидалар): Жеке адамның
Әдістерін жіктеу: Күрделіні және қарапайымды табуға көмектеседі Белгіліні және белгісізді табуға көмектеседі Іргеліні және қолданбалыны табуға көмектеседі
Әлемге деген философиялық, әлеуметтік-саяси, адамгсршілік жәнесаяси білімдер, көзқарастар, сшімдер жүйесі: ) Ғылыми дүниетаным.
Әлемдi суреттеп, бейнелеу" еңбегінің авторы кiм?1)Я.А.Коменский
Әлеуметтiк мотивтерге ненi жатқызуға болады?1)дүниетанымның қалыптасуына, идеялық сенiмге негiзделген борыш, қажеттiлiк, жауапкершiлiк
Әлеуметтендіру дегеніміз- Жүйеге бейімделу; Тұлғаның бір жүйеге бейімделуі; Тұлғаның әлеуметтік жүйеге бейімделу
Әлеуметтендіру дегепіміз түлғаның әлеуметтік жүйеге бейімделуі
Әлеуметтендірудің көрсеткіштері: әлеуметтік ортаға бейімделу, әлеуметтік дербестік, ... Әлеуметтік сана.
Әлеуметтендірудің мезофакторлары (А.В.Мудрик бойынша) : Этномәдени жағдайлар, аймақтық жағдайлар, орналасу типтері
Әлеуметтеннуді адамдардың әлеуметтері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның тұлғаның өзіндік дамуына кедергі жасайтың негативті ықпалдарының өту процесі ретінде түсіндірілетін ізгілік (гуманистік) психология өкілдері &Г.Олпорт &А.Маслоу &К.Роджерс
Әлеуметтену факторлары (А.В. Мудрик бойынша) & микрросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар &мемлекет, ел, қоғам, мәдениет &этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің түрі, БАҚ
Әлеуметтену факторлары (А.В. Мудрик бойынша) А) мемлекет, ел, қоғам, мәдениет В) микросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар
Әлеуметтену факторлары (А.В. Мудрик бойынша) микрросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар: мемлекет, ел, қоғам, мәдениет ,этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің трі, БАҚ
Әлеуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, деп танитын ізгілік(гуманистік) психология өкілдері:Г.Олпорт, А.Маслоу , К.Роджерс
Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғым: Бейімделу Сыртқы ықпал Ортамен кіріктірілу
Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғымдар: Өзін-өзі жаңғырту. Бейімделу Ортамен кіріктірілуі..
Әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтағы- бұл:Д)Тұлға.
Әлеуметтік мотивтер неге байланысты?А)Оқушының қоғаммен әлеуметтік өзара әрекеттеріне.
Әлеуметтік даму- бұл: психологиялық, рухани, интелллектуалдық, әлеуметтік өсу
Әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы-бұл: Биологиялық тұлға.
Әлеуметтік орта - бұл:Адамның қоғамдық, материалдық, рухани тіршілік ету жағдайы.
Әлеуметтік орта---- Адамның қоршаған ортасы
Әлеуметтік орта: А) Адамның қоршаған ортасы Б) Тіршілік ету, іс-әрекеті В) Қоғамдық, материалдық, рухани қалыптасу жағдайы
Әлеуметтік педагогика – бұл ... зерттейтін педагогика саласы. Әртүрлі ұжымдағы әлеуметтік тәрбиені.
Әлеуметтік педагогиканың салалары: A) Отбасы педагогикасы. C) Превентивті педагогика. E) Профилактикалық педагогика.
Әлеуметтік тәжірибені берудің қажеттігі неден туындайды?Адамзат қоғамының пайда болуы мен
Әлеуметтік тәжірибені игерудегі, өз қажеттілігін жүзеге асыруда қиындықтарды жеңіп, тәжірибе жинақтау, бірлесе еңбек ету, өзара қарым-қатынас жасау бағытындағы мұғалім басшылығымен жүргізілетін бірлескен іс-әрекеті – бұл: Ұжымдық танымдық іс-әрекет.
Әлеуметтік тәжірибені меңгеру барысында педагогикалық процестің мынандай заңы болуы мүмкін: Әлеуметтік тәжірибені игеру; Белсенді іс-әрекетті игеру; Бала әлеуметтік тәжірибені белсенді іс-әрекет арқылы игеруі
Әлеуметтік тәжірибені меңгеру, әрбір оқушыны дамыту, өзін-өзі жетілдіруге бағытталған ұстаздардың қатысуы және басшылығымен жүзеге асатын оқушылар мен ұстаздың бірлескен іс-әрекеті – бұл: Педагогикалық процесс.
Әңгмелесу түрлері &эпизоттық &әңгімелесу-экспромт &Жеке этикалық
Әңгімелесу әдісінің сипаттамасы: B) Өте күрделі және аса қажеті жоқ әдіс. D) Қажетті ақпараттарды алу үшін қолданылады. G) Нақты жоспарының болуы.
Әңгімелесу кезінде міндетті түрде ескеру қажет:А)Эмоционалдық реакциясын
Әңгімелесу түрлері $ B)эпизодты $ C)кенеттен әңгімелесу $ F)этикалық
Әңгімелесу түрлері:A) эпизодтық
Әңгімелесудің түрі: Әңгімелесу-экспромт Жеке этикалық Эпизодтық
Әңгімелесушілер арасында бейресми және еркін қатынастар орын алатын ұйымдастырылуы мен мазмұны жағынан еркін диалог – бұл: Әңгіме.
Әңгімелесушінің ішкі жан-дүниесіне үңіліп, оның қылықтары себептерін анықтау мүмкіндігін беретін зерттеу әдісі: Әңгімелесу; Сұхбаттасу; Баяндау
Әр елдің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы: А)Салыстырмалы педагогика.
Әр сабақта оқушылардың оқу материялдарын игеруін жүйелі түрде бақылау:А)Ағымдық бақылау.
Әр адамның меңгеруіне тиісті философияда дәлелденген мәдениет түрлері (Э.С. Маркарян бойынша) &рухани &материалдық &адамгершілік
Әр баланың өз қолымен әсемдікті тудыруға қатысуы, бейнелеу өнері, ән-күй, хореография сабақтары, шығармашылық бірлестіктер, театр, студиялар – бұл эстетикалық тәрбиенің ... . Мазмұны.
Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы: Салыстырмалы педагогика.
Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымының саласы: салыстырмалы педагогика әрекеттерінің тәрбиелік әсерін ұйымдастыру
Әр мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің ғылыми әдістемелік деңгейін, кәсіби педагогикалық мәдениетін жоғарлату – бұл ... функциясы: Әдістемелік кеңестің.
Әр сабакта окушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелІ түрде бакылау:А) Ағымдық бакылау,
Әр сабакта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау:Тақырыптық бақылау.
Әр түрлi тарихи дәуiрлердегi педагогикалық идеялар мен тәрбиенiң дамуын педагогиканың қандай саласы зерттейдi?1)педагогика тарихы
Әрбір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету – бұл педагогикалық ... . Мақсат.
Әрбір оқушының ғылыми көзқарасын, адамгершілігін, белсенді шығармашылығын және әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту – бұл оқытудың ... функциясы.Үздіксіз білім беруге даярлау.
Әрбір тұлғаның өмірдегі өз орнын өзі белгілеуін қамтамасыз етуге, оның өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдайлар жасауға бағытталған қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуы – бұл тәрбиенің ... Мазмұны.
Әрдайым адамды қоршайтын және оның дамуына әсер ететін өзара байланысты заттар, құбылыстар мен адамдар әлемі, баланың ең жақын қарым-қатынас ортасы – бұл:Микрорта.
Әрекеттегі педагогика» түжырымдамасын үсынған:А) В.Лай
Әрекетті ұйымдастырудың мазмұны: таңдау, орындаушыларды қызметтері бойынша бөлу, мазмұнды әрекеттің формаларын, әдістерін таңдау, нұсқау беру, мадақтау формаларын таңдау, ... . Жұмыс барысы және нәтижені бағалау.
Әрқайсысы жеке тапсырма орындайтындай бірнеше рет қайталанытын оқу іс-әрекетін басқару әдісі:С)Жаттығу.
Әртүрлі деңгейдегі басқару субьектілерінің оның барлық буындарымен (министрліктен оқыту-тәрбие мекемелеріне дейін)жүйелі,жоспарлы және мақсатты бағытталған өзара іс-әрекеттері: Білім беруді басқару.
Әртүрлі пәндердегі негізгі принциптер мен заңдылықтарды өзара тығыз диалектикалық бірлікте қарастыратын принцип: интеграциялау
Әртүрлі себептерге байланысты (педагогикалық ағаттық, мінез-құлқының ерекшелігі) педагогикалық әсерге төтеп бермейтін және соның әсерінен оның бейімделуін, оқу бағдарламасын меңгеруін мен әлеуметтік рөлін қиындататын бала – бұл:Қиын тәрбиеленуші.
Бiлiм беру ұғымын ең алғашқы рет педагогикаға енгiзгенкiм? а) И.Г.Пестолоцци
Бiлiм беру ұғымына анықтама берiңiз.а)ғылымда жинақталған бiлiм жүйесiн жеке адамның меңгеру және оны өмiрде тиiмдi етiп қолдана бiлу.
Бiлiм берушілiк іс-әрекет субъектiлерi:А)Мұғалім В)Ғалым және басқарушы С)Оқушы
Бiлiм саласына не жатады?1)бiлiм, iскерлiк, дағды
Бiрiншi балалық шақты ата:1)4 жастан 7 жасқа дейiн
Баѓа ќандай ќ±рал?1) тєрбиелік, білімділік
Баға-бұл: Білімді игеру сапасын анықтау.
Бағалау анықтайды: Білімнің игерілу дәрежесін Білімнің игеруші дәрежесін Дағдылардың қалыптасқандығын
Бағалау анықтайды: Білімнің игерілу дәрежесін Ептіліктің игерілу дәрежесін Дағдылардың игерілу дәрежесін
Бағалау анықтайды: Білімнің қалыптасқандығын Дағдылардың қалыптасқандығын Оқушының қабілетін
Бағалау:) Тексеру процесі.
Бағдарламалап оқытудың мақсаты: оқытуды басқару, оқушылардың өзіндік деңгейін көтеру, оқытуды даралау
Бағдарламалап оқыту мақсаты---- Оқыту процесін басқаруды жетілдіру
Бағдарламалап оқыту мақсаты:А) Оқытуды басқару Б) Оқытуды жетілдіру В) Оқыту процесін басқаруды жетілдіру
Бағдарламапап оқыту мақсаты:А) Автоматтандырылған карама-қарсы байланыстарды камтамасыз ету.
Бағыттау кезінде қолданылатын тәрбие әдістері: C) Өтіну. F) Қолдау. G) Жазалау.
Базалар, станциялар, стадиондар, галереялар, мектептен тыс мекемелер, ... жан – жақты қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында қосымша білім беретін мекемелер: Орталықтар, комплекстер, студиялар.
Базалық ғылыми пән ретінде жалпы педагогикаға: A) Педагогиканың жалпы негіздері. D) Дидактиканы. F) Тәрбие теориясын.
Базалық құзіреттілік түріндегі нәтижеге бағытталған ұлттық мақсаттағы білім беру жүйесін айқындайды: Білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарты.
Базалық мәдениетті белсенді игерудегі маңыздылық:А) Саяси, демократиялық, құқықтық мәдениет В) Экономикалық, адамгершілік, еңбек мәдениеті
Базистік оқу жоспарында мазмұны бойынша ұқсас жақын пәндер біріктіріледі: Білімділік аймағына.
Бақылау---- Табиғи жағдайларда анықталатын әдіс---- Құбылыстарды арнайы қабылдауды ұйымдастыру әдісі---- Зерттеу әдісі
Бақылау әдiсi дегенiмiз не ?1)әдеттегi жағдайда педагогикалық құбылыстарды қабылдау арқылы тану
Бақылау әдістері: Ауызша, жазбаша, тәжірибелік, компьютерлік.
Бақылау әдістеріне жатпайтыны қайсысы: байқау
Бақылау әдісінің сипаттамасы: A) Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері. C) Зерттеу обьектісін ұйымдастырушылықпен қабылдау. F) Ақпараттың нақтылығын толығымен көрсете алмайды.
Бақылау әдісінің түріне жатпайды: алыстан басқару
Бақылау ғылыми әдіс ретінде:Іс-эрекет міндетімен шартталған арнайы мақсатты қабылдау.
Бақылау формалары:A) Жеке, топтап жэне фронтальды.
Бақылау функциясының мәні: оқытудың осы кезеңге сәйкестігі, өз кезегінде келеңсіздікті түзету, енгізу және жол бермеу, білімнің көрініс табуы - бұл: Бақылау- түзету.
Бақылау: А)Күнделікті В)Қорытынды С)Алдын ала
Бақылау: Табиғи жагдайларда анықталатын әдіс; Құбылыстарды арнайы қабылдауды ұйымдастыру әдісі;Зерттеу әдісі
Бақылау:Алдын ала Қорытынды Күнделікті
Бақылаудын түрлері: Қорытынды бақылау. Алдын ала бақылау. Күнделікті бақылау.
Бақылаудың барлық кезеңінде жүруін талап ететін принцип:Саналылық
Бақылаудың дидактикалық процестің барлык кезеңінде жүруін талап етстін принцип: А) Жүйелілік.
Бақылаудың түрлері:Қорытынды бақылау;Алдын ала бақылау;Күнделікті бақылау
Бақылаудың түрі: А) Қорытынды бақылау
Бала организімінің күрт өсуі және дамуы,жыныстық жетілуі кезеңде жүреді:В)Жеткіншек.
Бала тәрбиесіне жауапты:Е) Отбасы.
Бала тәрбиесіне ықпалды әсер ететін басты факторлар:А)Мектеп,отбасы,қоғам әсері.
Бала ағзасының күрт өсуі және дамуы,жыныстық жетілуі қандай кезеңде жүреді? Бастауыш сынып жасында.
Бала бақша, мектепалды даярлық, мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, жоғарғы мектеп педагогикасы, ересектер педагогикасы және андрогогика – бұлар ... педагогика құрамына кіреді.Жасаралық.
Бала белсенділігінің түрлері: қарым-қатынас белсенділігі, таным белсенділігі, өзін-өзі тәрбиелеу белсенділігі
Бала дамуына әсер ететін фактордың бірі тәрбие, орта; әлеуметтік, отбасы ортасы; іс-әрекет, тәрбие
Бала дамуының ең жақын аймағы» ұғымын енгізе отырып, оқушының тапсырманы өздігінен орындауға әзірлігінің дәрежесін есепке алуды ұсынған педагогты атаңыз.Выготский Л.С
Бала жаны не болса соны жаза беретін таза ақ тақта емес, оған өмір жазатын әріптердің мәні тәрбиеші мен жазу құралына және сол тақтаның өз сапасына байланысты» деген ойдың авторы: В.Г.Белинский
Бала жаны табиғатынан ақ тақта сияқты тап-таза болады, сондықтан тәрбиеші нені қажет деп тапса, соны сол таза ақ тақтаға жазуы тиіс»-деген кім: Джон Локк
Бала құқығының барлық спектірін қамтитын, мемлекеттік жауапкершіліктің құқықтық нормаларының халықаралық стандартын айқындайтын құжат: «Бала құқығы туралы» Конвенция.
Бала тәрбиесi, оның дүниеге келген күнiнен басталу керек, баланың дүниенi түсiнуi семьяда басталып, мектепте әрi қарай жалғастырылуы шарт,, - деген қағиданы ұсынған кiм?1)И.Г.Песталоцци
Бала тәрбиесінде мектеп пен отбасының бірігіп жүргізу мәселесіндегі қажетті құндылықтар:А)Мәдени құндылықтар В)Ұлттық тіл
Балаға жүрек жылуы,, еңбегiнiң авторы кiм?1)В.А.Сухомлинский
Балалар әлемі»еңбегінің авторы:А)Л.Н.Толстой. К.Д.Ушинский
Балалар әлемi,, еңбегiнiң авторы кiм?1)К.Д.Ушинский
Балалар құқығы туралы» Конвенциянын БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған күн: 20.11.1989.
Балалар құқығын қорғау талаптарын сақтау, педагогикалық үрдісті жоспарлау, оның жүру барысы мен нәтижелерін бақылау жауапкершілігі – бұл ... құзыреті.Мектеп басшысының.
Балалар құқықтарын қорғау, жоспарлау, ұйымдастыру, педагогикалық үрдістің ағымын және нәтижесін бақылау, мектептің жұмысының сапасы мен тиімділігі – бұл ... міндеттері: Директордың.
Балалар құқықтарын қорғайтын негізгі құжат: «Бала құғығы туралы» конвенция
Балалар ұжымы дамуының алғашқы кезеңіндегі мұғалімнің іс-әрекеті: Диагностикалық, ұйымдастырушылық, үйретушілік.
Балалар ұжымы технологиясы қамтиды (А.С.Макаренко бойынша) &қос ықпал ету &перепективалар қою &дәстүрлер қалыптастыру
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар: К.Успанов. Н.Д.Хмель. В.А.Сластенин.
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет- сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:A) В.А.Сластенин B) Н.Д.Хмель
Балалар ұжымымен жұмыстар жүтгізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларын қарастырады:A)Н.Д.Хмель B) К.Успанов
Балалар ұжымын зерттеуге арналған пікірталас әдісініц ерекшеліктері: А)Оқушыларды қызықтыратын әртүрлі тақырыптарға арналған сөз сайысы В)Белгілі бір шешім шығару емес, балаларды процеске қосу С)Балаларға ойды жинақтауға, логикалы дәлелдерге сүйенуге кемектеседі
Балалар ұжымын құрып топтастыру методикасына көп үлес қосқан кiм?1)А.С.Макаренко
Балалар ұжымының педагогикалық теорисына үлестерін қосқан педагог-ғалым:А) А.С. Макаренко
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға лестерін қосқан педагог-ғалымдар: П.П.Блонский. Л.С.Выготский. С.Т.Щацкий.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар: С.Т.Щацкий. П.П.Блонский. Л.С.Выготский.
Балалар Ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:П.Н.Лепешинский;А.С.Макаренко;Т.Е.Конникова.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалым:А) В.В.Иванов
Балалар ұжымының педагогикалық теориясына лестерін қосқан педагог-ғалымдар:Т.Е.Конникова. П.Н. Лепешинский. А.С.Макаренко
Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог-ғалымдар: Т.Е. Конникова. А.С. Макаренко.
Балалар үжымы қалыптасуының екінші кезеңіне тән ерекшеліктер:B)Ұжымда белсенді топтың қалыптасуы.
балаларға гуманистiк және оптимистiк көзқараспен қараған XVI-XVIIғ.ғ. аралығында
Балаларды ұжымдық тәрбиелеудің педагогикалық негізін қалаушы:Н.К.Крупская,А.С.Макаренко.
Балаларды келісімге негізделген бірлестік әрекеттерде оқыту, топты жағымды психологиялық жағдайда оқыту – бұл оқытудың ... принципі.Оқытудың топтық және жеке тәсілдері.
Балаларды қоғамның саяси өмірінің негіздерімен таныстыру, өзінің азаматтық міндеттерін орындауға, дайындығын қалыптастыру – бұл ... тәрбие. Азаматтық.
Балаларды қорғаудағы халықаралық қркат:Б¥¥-ның балалар құкьігы туралы конвенциясы..
Балаларды мектепке дайындау, мәдени іс-әрекетке үйрету, қимыл іс-әрекеті дағдыларын өңдеу, коммуникация, кеңістік бағдарды сенсорлы дамыту ... қарастырылады:Мектепке дейінгі мекемелерде.
Балалардың өзіндік іс-әрекетіндегі әдістерге жатпайды:А)Педагогтың тікелей әсері.
Балалардың ақыл-ой күштерін және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту – бұл ақыл-ой тәрбиесінің ... . Мақсаты.
Балалардың бойында өз өмірін сұлулық заңдарына сай құра алу қажеттілігі мен дағдысын қалыптастыру, еңбекте, қоғамдық іс-әрекетте адамдармен қатынас жасауда сұлулық идеалдарын негіздеу – бұл ... тәрбие. Эстетикалық.
Балалардың дамуының жас кезеңдерінің алғаш рет негізін салған: Аристотель
Балалардың еңбекке деген дұрыс көзқарасын, еңбек етуге даярлықтарын, мамандықты саналы таңдауларын қалыптастыру – бұл еңбек тәрбиесінің ... Мақсаты.
Балалардың жас ерекшеліктерінің кезеңдерін алғаш кім ұсынды?Аристотель.
Балалардың қабілетін дамыту мақсатында, олардың барлық жұмыстарын (модель, баяндама, іс-шаралар) белгілеп отыру үшін «шығармашылық кітапшаларын» енгізген жаңашыл-мұғалім: И.Волков.
Балалардың қандай болып туары ешкiмге де байланысты емес, бiрақ дұрыс тәрбие беру арқылы олардың жақсы болып шығуы-бiздiң қолымыздагы нәрсе,, - деп балаларға гуманистiк және оптимистiк көзқараспен қараған XVI-XVIIғ.ғ. аралығында өмiр сүрген педагог кiм?1)Я.А.Коменский
Балалардың құқықтық сана –сезімін, қоғамдағы құқықтық нормалар мен құқықтық мәдениетті сақтау, заңды құрметтеу дағдыларын қалыптастыру – бұл ... тәрбиесі. Құқықтық.
Балалардың мектептен тыс тәрбие мекемелері тізіміне кіреді: А) Мектептен тыс мекемелер орталығы В) Балалар мен оқушылар сарайы С) Балалардың шығармашылық күйі
Балалардың нарықтық экономика жағдайында шаруашылықты тиімді жүргізу қағидалары мен нормаларына сай сана-сезімін, дағды, іскерлік, мақсатты ықпал жасау – бұл ... тәрбиесі. Экономикалық.
Балалардың оқу іс-әрекетіне қызығушылықтарын арттыру, ынталандыру әдістері танымдық ойындар; пікір таластар; диспут
Балалардың үлкендермен керісуі неге әкеліп соқтырады? Қиқарлыққа –Қырсықтыққа-Тіл алмауға
Балалармен дұрыс қарым-қатынас жасай бiлу, педагогтiк әдептiлiктi дамыту педагогтiк қабiлеттiң қандай түрiне жатады?1)коммуникативтi қабiлет
Балалық µмірлік жолын айқындайды: Отбасы жағдайы; Сынып ұжымы; Ата-аналарының материалдық жағдайы.
Балалық өмірлік жолын айқындайды: Отбасы жағдайы. Ата-аналарының кәсіптері. Ата-аналарының материалдық жағдайы.
Баланы тарбиелеуде үлкен жауапкершілікті кім сезінуі тиіс---- Ата-анасы---- Отбасы мүшелері---- Отбасы
Баланы тәрбиелеуде үлкен жауапкершілікті кім сезінуі тиіс мектеп
Баланы тэрбиелеуде үлкен жауапкершілікті кім сезінуі тиісЕ) отбасы
Баланы, ата-ананы алғашқы кезеңде тестілеуден өткізетін, білім алу маршрутын жасайтын және түзейтін тәлімгер – бұл:Тьютор.
Баланын бойы тез өсетін, оның нерв жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болатын, соматикалық және психикалық даму жүретін жас кезеңдерін көрсетіңіз.Жеткіншек шақ.
Баланың денсаулығын шыңдау және оның денесінің дұрыс дамуын қамтамасыз ету мақсатымен жүретін тәрбие:В)Дене тәрбиесі.
Баланың жас ерекшелігін тұңғыш зерттеген педагог:А)Песталоцци.
Баланың өзіндік әрекетін , зеректігін, зейінділігін, байқампаздығын дамыту мақсатын көздеген кім?1)Ж.Ж.Руссо
Баланың ақыл-ой күші мен қабілетін дамыту, ой еңбегін игеру арқылы қоғам, табиғат, адам туралы ғылыми білімдер жүйесін меңгеру процесіне мақсатты және жоспарлы түрлі әсер ету – бұл ... тәрбиесі. Ақыл-ой
Баланың дамуы тәрбие мен оқытуға тәуелсіз жүреді, өз бетінше спонтанды түрде жүзеге асады» деген көзқарасты ұстанғандар:Мейман Э., Лазурский А.Ф., Пиаже Ж.
Баланың денсаулығын шыңдау және оның денесінің дұрыс дамуын қамтамасыз ету мақсатымен исүретін тэрбие: А) Дене тәрбиесі.
Баланың денсаулығына, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға, қабілетін дамытуға қамқорлық – бұл сынып жетекшісінің негізгі ... Қызметі.
Баланың жан-дүниесiн тәрбиелеушi өзi ненi қажет деп санаса, соны жазуға болатын таза тақта мен салыстырған педагог әрi философ кiм? (XVIIIг)1)Д.Локк
Баланың жаны дүниеге келген сәтінде таза тақтаға ұқсас болып келеді және тек оның өмір жағдайлары мен тәрбие ғана жеке тұлғаның белгілі бір қасиеттерінің пайда болуына себепші болады» деген ұстанымды қолдаған ағылшын философы кім?Джон Локк
Баланың жас ерекшеліктеріне қарай өзіндік сенімдерінің, көзқарастарының қалыптасуында сананы қалыптастыру әдісі (әдістері): дәріс. әңгіме-сұқбат. ақыл-кеңес.
Баланың мінез-құлқын тәрбиелеуді қай жастан бастау керек: өмірінің алғашқы күндерінен
Баланың ой-өрісінің дамуына ақыл-ой әрекеттерінің кезеңдерін қалыптастырудың әсерін зерттеген ғалымдар: Талызина Н.Ф., ... Гальперин П.Я.
Баланың отбасындағы мәселелері туралы ҚР конституциясының тарауында былай делінген: Балаларды қоғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті. Балалар үкіметтің қамқорлығына алынған. Балалар құқық қорғау орындарының қамқорлығын қажет етеді.
Баланың отбасындағы орындайтын тапсырмаларының деңгейі арқылы көруге болады: Ата-ананың ұйымдастыру және бағыттаушы рөлін. Ата-ана бала арасындағы қарым-қатынас сипатын. Ата-ананың тәрбие құралдарын.
Баланың өз ата-анасы тарапынан тәрбиеленуіне, оның тілек-қалауларының орындалуына, жан-жақты дамуына, оның адами қадір-қасиетінің сыйлауына құқығы бар. Бала ата-ана билігіне тәуелді объекті ретінде емес, өзіндік құқық субъектісі» деп қай құжатта айтылады? «Неке және жанұя» туралы Заңы.
Баланың өмір сүру, тіршілік ету, жеке тұлғалық және салауатты даму құқығын жариялаған құжат: «бала құқығы туралы конвенция» ББҰ бас ассамблиясы шешімі конвенция
Баланың өмірлік жолын айкындайды: Отбасы жағдайы. Ата-аналарының кәсіптері. Ата-аналарының материалдық жағдайы.
Баланың өмірлік жолын айқындайды: Баланың қызығушылығы Әлеуметтік орта Мемлекет саясаты
Баланың өмірлік жолын айқындайды: Ата-аналарының кәсіптері Баланың қызығушылығы Қоғамдағы жағдай
Баланың өмірлік жолын айқындайды: Әлеуметтік орта. Мемлекет саясаты. Қоғамдағы жағдай.
Баланың салауаттылығын, дене бітімін қалыптастыратын тэрбие бағыты:А) Дене тэрбиесі.
Баланың тұлғасын тәрбиелеу және оқыту процесінде ең басты құндылық деп есептейтін гуманизм принципіне негізделген педагогикалық жүйені құрған педагог, «Балаға жүрек жылуы» кітабының авторы: В.А.Сухомлинский
Баланың үйіне барған кезде сынып жетекшісі нені жасамауы керек---- оқушыға арыз айту
Баланың үйіне барған кезде сынып жетекшісі нені жасамауы керек Мектептегі тәртібі туралы әңгімелемеу; Оқу үлгерімін айту;оқушыға арыз айту
Баланың, дамуы оқыту мен тәрбиеден тәуелсіз, яғни спонтанды, өзінен-өзі жүреді, ол табиғатынан берілген ішкі қасиет (имманентті) деп түсіндірушілер &Э. Мейман &Ж. Пиаже &А.Ф, Лазурский &К. Роджере
Барлық менің өмірім бір ғана ұзақ тәрбие болады. Ол мен өлгеннен кейін ғана тоқталады» деп тәрбие үрдісінің ұзақтығын жақтаған кім?К.Гельвеций.
Барлық оқушылардың іс-әрекетінің бірлікте болуын басқару: оқушылар бірдей тапсырма орындайды, жұмыс бәріне ортақ, барлық оқушылар талқылайды, нәтижені салыстырады, жинақтайды – бұл ... жұмысты ұйымдастыру. Фронтальды.
Баскаруды ұйымдастыру формалары мен бағыттары: Педагогикалық отырыстар, әдістемелік кеңестер Педагогтарды психологиялық-педагогикалық тұрғыда диагностикалау Педагогикалық кызметкерлерді әдістемелік қамтамасыз ету
Басқа жағдайда жүретін тәжірибе немесе бақылаушы объектімен салыстырылатын, педагогикалық процесті өңдеп,ғылыми қойылған тәжірибе:В)Эксперимент.
Басқа жағдайда жүретін тәжірибе немесе бақылаушы объектімен салыстыратын,педагогикалық процесті өңдеп,ғылыми қойылған тәжірибе: Бақылау.
Басқалар қабылдайтындай бағдармен өз өнімін құруға қабілеттілігі анықталатын негізгі мектептің соңында қалыптасатын құзіреттілік – бұл ... нәтижесі: Жобалау іс-әрекетінің.
Басқалармен араласуға деген құштарлық, сонымен бірге кіммен қарым – қатынаста болудың да таңдауы пайда болып, оңаша болуды қалайтын жас кезеңдерін көрсетіңіз.Жоғары буын.
Басқару әдістерінің негізгі топтары: Мектепішілік ұйымдастыруәдістері Әкімшілік ұйымдастыру әдістері Қоғамдық-пайдалы ic-әрекеттер әдістері
Басқару әдістерінің негізгі топтары: әкімшілік-ұйымдастыру әдістері. Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері. қоғамдық әсер әдістері.
Басқару әдістерінің негізгі топтары: А) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері
Басқару әдістерінің негізгі топтары: Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері Әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Басқару әдістерінің негізгі топтары:A) Қоғамдық әсер ету әдістері
Басқару деңгейлері---- Мақсатты бағытталған өзара іс-әрекет---- Жүйелі, жоспарлы өзара іс- әрекеттер
Басқару деңгейлері. Әр түрлі деңгейдегі басқару; Мақсатты бағытталған өзара іс-әрекет; Басқару субъектілерінің оның барлық звеноларымен (министрліктен оқыту-тәрбие мекемелеріне дейін) жүйелі, жоспарлы және мақсатты бағытталған өзара іс- әрекеттері
Басқару принциптері---- Демократияландыру---- Гуманизацияландыру---- Жүйелілік және тұтастық, коллегиялық, басқарудағы жекелік
Басқару іс-әрекеттер үдерісіндегі қызметтер: Жоспарлау; Ұйымдастыру; Мақсаттарды айқындау.
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады: Мақсаттарды айқындау. Жоспарлау ,ұйымдастыру, сендіру
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады: Келісім жасау; Реттеу; Ынталандыру.
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады: Мақсаттарды айқындау; Жоспарлау;
Басқару іс-әрекеттері процесіндегі қызметтер: Мақсаттарды айқындау Бағыттау Жетекшілік жасау
Басқару іс-әрекеттері процесіндегі қызметтер: Жетекшілік жасау Жоспарлау Жобалау
Басқару іс-әрекеттері процесіндегі қызметтер: Мақсаттарды айқындау, Жоспарлау Ұйымдастыру
Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер: Жоспарлау. Ұйымдастыру. Мақсаттарды айқындау
Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер: Мақсаттарды айқындау. Ұйымдастыру.
Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:А) Ұйымдастыру
Басқару іс-әрекеті: 1-педагогикалық ұжымды, 2-мектеп оқушыларын, 3-ата-аналар ұжымы, 4-қызмет етушілер іс-әрекетін басқару – бұл: Басқару деңгейлері.
Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар: аналитикалық бағалаушылық жобалаушылық
Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар: Жекелеген Бағалаушылық
Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар:Аналитикалық
Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар:Аналитикалық\\Жекелеген \\Бағалаушылық
Басқаруда негізге алынады: бастапқы ақпарат. тактикалық ақпарат. жылдам ақпарат.
Басқарудағы өктемшілдікті,субьективтілікті жоюға бағытталған басқару ерекшелігі:В)Алқалық және басқару бірлігі.
Басқарудағы әртүрлі іс-әрекеттік, құндылық бағдар, технологияны меңгеру, шығармашылықпен өзін- өзі жетілдіруді басқару қызметі- бұл: Басқару мәдениеті.
Басқарудағы құндылықтар мен технологияларды жүзеге асыруға бағытталған басшының әртүрлі басқару іс-әрекетін шығармашылықпен өз бетінше жүзеге асыру әдісі – бұл:Жетекшінің басқару мәдениеті.
Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері &бастапқы & тактикалық & оперативті
Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері: A) бастапқы B) тактикалық
Басқаруды ұйымдастыру формалары мен бағыттары: Педагогикалық қызметкерлерді әдістемелік қамтамасыз ету Педагогтарды психологиялық-педагогикалық тұрғыда диагностикалау Нұсқау-әдістемелік
Басқаруды ұйымдастыру формалары мен бағыттары: нұсқау-әдістемелік әдістемелік бірлестіктер педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауықтыру
Басқаруды ұйымдастыру формалары мен бағыттары:Нұсқау-әдістемелік
Бастауыш білім берудің методикасының негізін қалаған кім?1)И.Г.Песталоцци
Бастауыш және орта кәсіби білімді жүзеге асырады: Кәсіби мектеп, колледж.
Бастауыш мектеп оқушыларының танымдық іс-әрекетінің объектісі: ғылым негіздері
Бастауыш мектеп оқушысына өзінің қарым-қатынасын айқындауда әсер етушілер: Оқытушының пікірі; Мұғалімнің пікірі; Ұстазының пікірі
Бастауыш мектепте көрнекіліктерді қолдану қажеттілігі кіші сынып оқушыларының жас ерекшеліктерімен түсіндіріледі: B) Есте сақтаудың көрнекілік –бейнелік сипаты. E) Эмоциональды-бейнелі ойлау. G) Қабылдаудың тұрақсыздығы мен ұйымдаспаушылығы.
Бастауыш сынып жасындағы бала психологиясының ерекшіліктері: ашықтық, қиял, құмарлық,... Құштарлық.
Бастауыш сынып жасындағы бала: Әртүрлі жағдайды өз қиялында бейнелей алады. Өз қиялында өауіпті де үрейлі жағдайларды да тудыра алады. Кездесетін барлық жағдайларды да тудыра алады.
Бастауыш сынып оқушыларының мәселелерін шешу құзыреттілігінің қалыптасу белгілері: B) Мұғалім құрастырған мәселені шешуге кірісу. D) Өз іс-әрекетінің күшті және әлсіз жақтарын көрсету. G) Өз әрекетінің мотивтерін атайды
Бастауыш сыныптарда саяхаттың ұзақтығы қанша болуы мүмкiн?1)40-45 минут
Бастауыш, негізгі, орта білім беру мекемелерінің алқалық басқару формаларына педагогикалық, әдістемелік, қамқорлық кеңестері, жедел жиналыстар, … жатады: Директор жанындағы жиналыс.
Басшылардың,мұғалімдердің,оқушылардың және ата-аналардың белсенділігін және өзіндік іс-әрекеттерін дамытуға бағытталған басқару принципі-бұл:Д)Демократияландыру,ізгілендіру.
Басшының негізгі зейін обьектісі – сабақ. Басшының басқару қызметінде сабақты талдаудың үш түрі ажыратылады: толық, аспектілік, ... Қысқа.
Баяндаманың авторы белгілі уақыт аралығындағы зерттеу жұмысының нәтижелері туралы мәлімет беретін әдістемелік жұмыстың қорытынды формасы - бұл: Ғылыми педагогикалық конференция.
Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері: &Баяндап айту&Әңгімелей отырып баяндау &Әңгімелей отырып бекіту
Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері: Әңгімелей отырып баяндау. Әңгімелей отырып бекіту. Баяндап айту.
Баяндау әдісіндегі әңгіме: А.әңгімелей отырып бекіту В.баяндап айту С.әңгімелеп бағыттау
Баяндау әдісіндегі әңгіме: Әңгімелей отырып бекіту #Баяндап айту #Әңгімелеп мазмұндау.
Баяндау әдісіндегі әңгіме: Баяндап айту Баяндап оқып беру Әңгімелеп айту
Бейнелі-түсіндірмелік, репродуктивтік,проблемалық, эвристикалық және зерттеу әдістері бұлар-оқыту әдістерінің классификациясы бойынша: А)Танымдық іс-әрекеттер сипаты.
Бейімділік пен әуестілік, адамның сезімдері мен күйзелістері, қажеттіліктері мен мотивтері - бұл ... фактор. Ішкі.
Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақстаымен тәрбиеленушінің сезіміне,санасына,мінез –құлқына ықпал ету амаладары:А)Тәрбие әдісі.
Белгілі бір тәртіппен, режиммен жүретін мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттерінің сырт көрінісі:С)Оқыту процесі.
Белгілі бір білім беру саласын ғылым деп атайды, егер: C) Өзіндік пәні нақты айқындалған болса. E) Терминологиялық аппараты анықталған болса. G) Обьективті байланыстар тіркелген болса.
Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру максатымен тәрбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез-қүлкына ықпал ету амалдары: D) Тәрбие әдісі.
Белгілі бір нақты адамдарға әсер ететін қозғаушы күштерге жататындар: отбасы, көрші, құрдастар тобы, тәрбие орындары, әртүрлі қоғамдық, діни, мемлекеттік, жеке ұйымдар, микросоциум – бұл: Микрофактор.
Белгілі бір оку пәнін сипаттайтын құжат:А) Оку бағдарламасы.
Белгілі бір профиль бойынша оку пэндерін тереңдете оқытуға бағытталған жалпы білім беретін оқу орньі:A) Лицей.
Белгілі бір уақыт аралығындағы педагогикалық жүйенің нақты күйі:А) Тәрбиелік ереже
Белгіліден белгісізге, жайдан күрделіге өту ережелері қандай принципке жатады?С)Шамаға лайықтылық.
Белл-Ланкасторлық оқыту жүйесінің мәні: А) Педагог жақсы оқушыны оқуға үйретеді... жақсы оқушы басқаны үйретеді.
Белсенді өмір позициясын қалыптастыру: өзіндік өмірлік белсенділік іс-әрекетке бейімдеу
Белсенділік дегеніміз: іс-әрекетті қарқынмен, қызығушылықпен орындау
Белсендірудің негізгі мақсаты - бұл:Білім алушылардың белсенділігін қалыптастыру, оку-тәрбие процесінің сапасын көтеру
беру арқылы олардың жақсы болып шығуы-бiздiң қолымыздагы нәрсе,, - деп
Берілген уақыт мөлшерінде педагогтің белгілі жастағы оқушыларға білім,дағды, қабілеттілікті игертуге бағытталған мақсатты жұмыс формасы- бұл: А)Сабақ.
Берілген жоспарда сабақтың тақырыбы, өту уақыты, сабақтың реті, сынып, мақсат, міндеттер, жабдықтар, жоспар, уақыттың бөлінуі, сабақтың жүрісі (әдіс, форма, тәсілдер) көрсетіледі – бұл ... жоспар: Сабақтық.
Берілген мақсатқа сәйкес басқару объктісін реттеу, бақылау, ұйымдастыру, шешім шығару, талдау қорытынды жасауға бағытталған іс-әрекет – бұл: Басқару.
Берілген уаќыт мµлшерінде педагогтіњ белгілі жастаѓы оќушылар тобына маќсатты процесс қалай аталады?1) сабаќ.
Бес баллдық баға қандай жағдайда қойылады: оқушы материалдың барлық көлемін меңгергенде
Биологиялық бағыт өкілдері Ч.Ломброзо З.Фрейд Л.С.Выготский, Э. Торндайк
Биологиялық бағыт өкілдері: Н.К. Крупская Л.И. Божович Э. Торндайк
Биологиялық бағыт өкілдері:А) Э.Торндайк
Биологиялық даму- бұл: дене дамуы, морфологиялық, биохимиялық, физиологиялық өзгерістер
болды: құлдық қоғамда
Болжамның рөлі: Ғылыми зерттеудің тірек көзі. Уақытша бар фактіні жүйеге келтіру. Проблеманың мәнін түсіну барысында дамиды.
Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікьі дұрыс қабылдау қабілетін қадыптастыру:С)Эстетикалық тәрбие.
Болмыстағы жэне өмірдегі .сұлулық пен эдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін калыптастыру:В) Эстетикалық тәрбиесі.
Бригадалық оқыту: ---- XX ғасырға тән---- XX ғасырдың жылдарына тән
Бригадалық оқыту: А) XX ғасырға тән B) 20 жылдарға тән C) XX ғасырдың 20 жылдарына тән
Бригадалық оқыту:А) XX гасырдың 20 жылдарына тән
Бүкіл дүниетаным жүйесінің негізін құрайтындар: философиялық көзқарас, ... Сенім.
Бүкіл сыныппен жұмыс істей отырып, әрбір оқушыны есте ұста» дидактикалық ережесіне қатысты принцип: Балалрдың жас ерекшеліктерін ескеру
Білiм беру ұғымын ең алғашқы рет педагогикаға енгiзген кiм?1)И.Г.Пестолоцци
Білiм беру ұғымына анықтама берiңiз.1)ғылымда жинақталған бiлiм жүйесiн жеке адамның меңгеру және оны өмiрде тиiмдi етiп қолдана бiлу.
Білiм саласына не жатады?1)бiлiм, iскерлiк, дағды
Білік дегеніміз: тәжірибеде игерілген білімдерді қолдануды меңгеру тәсілдері
Білік---- Өмірлік тәжірибе мен дағдылар негізінде практикалық және теориялық әрекеттер---- Өмірлік тәжірибе мен дағдылар негізінде практикалық және теориялық әрекеттерді сапалы және өз бетінше орындауға дайындығы
Білік: А) Меңгерілген білімдер Б) Өмірлік тәжірибе мен дағдылар негізінде практикалық және теориялық әрекеттер В) Өмірлік тәжірибе мен дағдылар негізінде практикалық және теориялық әрекеттерді сапалы және өз бетінше орындауға дайындығы
Біліктілік пен дағдыны қалыптастыру мақсатындағы оқу әрекетін бірнеше рет орындау: Жаттығу
Біліктілік разрядтарын беретін аттестациялау комиссиялары (деңгейлері) – бұл:Мектептік, аудандық (қалалық), облыстық.
Біліктілікті көтеру мақсатында іс-шаралар ұйымдастырылуы мүмкін: Сала, ұйым, мекеме деңгейінде жүргізілетін тақырыптық пролемалы емес орташа мерзімді семинарлар \\Біліктілік жоғарылату мекемесінде қысқа, орта және ұзақ мерзімді оқуы\\Мамандардың кәсіби қызмет бағытында біліктілік көтеру мекемесінде ұзақ мерзімді оқуы
Білім алушыларды этномэдени кеңістікке бейімдеу.
Білім беру жүйесін қалыптастыру мен дамытуға әсер ететін негізгі факторлар:А)Қоғамның даму деңгейі,ҒТП.
Білім беру мазмұны-бұл:А)Ғылыми білім,практикалық білік пен дағдылар жүйесі.
Білім беру мазмұнын анықтау қандай сұраққа жауап береді?С)Неге оқыту.
Білім беру мазмұнын анықтауға әсер ететін фактор.А)Қоғам қажеттіліктері
Білім беру мазмұнын анықтаудың дидактикалық материализм теориясы бойынша білім беру мақсаты:С)Оқушыға ғылымның әр саласынан білім беру.
Білім беру мазмұнынын анықтайтын мемлкеттік құжат:В)Оқу жоспарлары,бағдарламалары,оқулықтар.
Білім беру мекемесінің іс-әрекетін,құрылымын анықтайтын ережелер жиынтығы:А)Жарғы.
Білім беру саласында қандай мемлекеттер бізге үлгі бола алады:В)АҚШ,Жапон елі,Германия,Англия.
Білім беру мазм±нын аныќтайтын мемлекеттік ќ±жатты ата:1) оќу жоспарлары, баѓдарламалары, оќулыќтар.
Білім беру мазмұнын таіщағанда материалдық жоне формальдық теориялардың бірлігін қамтамысыз ету идеясын ұсынган педагог: А) К.Д.Ушинский
Білім беру мазмұнынын қалыптастырудың негізгі теориялары қай ғасырда қалыптасты?1)ХҮІІІ ғ. аяғы ХІХғ. басында
Білім беру" үл,Імына анықтама беріңіз:А) қоғам мүшелерінің адамгершілік, интеллсктуалдық, мәдени жәнедене дамуы меп кэсІби біліктілігінің жоғары дсңгейінс қол жеткізуді мақсат ететін үздіксіз торбиелеу мен оқыту процесі
Білім беру-бұл:А)Білім,білік,дағдыны меңгеру үрдісі мен нәтижесі.
Білім беруді басқарудың құрылысын көрсетіңіз: С)Мектеп, аудандық, қалалық, облыстық білім басқармасы, министрлік.
Білім мазмұнын игерудегі негізгі оқыту әдістерінің бірі-бұл:Е)Бейнелі-түсіндірмелі әдіс.
Білім алу көздері – бақыланатын объектілер, құбылыстар: көрнекі
Білім алушының іс-әрекет пәнімен тікелей араласу дәрежесі, қарқындылық, беріктік, төзімділік бұл: Белсенділік.
Білім бағдарламаларын, мемлекеттік білім стандарттарын жүзеге асыру, білім, дағды, іскерліктер сапасын бақылау, оқу жүктемесін реттеу, сабақ кестесін жасау, әдістемелік жұмысты жүргізу, жаңашылдық ортаны жасау – бұл ... міндеті.Оқу-тәрбие ісі бойынша директор орынбасарының.
Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар & Білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері &Жалпы мәдени ортаның жағдайы & Білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы
Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар. жалпы мәдени ортаның жағдайы. білім беру салаларының және сатыларының сабактастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы. білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері.
Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар:А) білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері
Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар:А) білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы
Білім беру - бұл А) оқыту процесі B) игерілген білім, іскерлік C) дағды, ойлау қабілеттері
Білім беру ---- оқыту процесі---- игерілген білім, іскерлік
Білім беру бағдарламалары - бұл: Білім беру стандартын жүзеге асыру құралы.
Білім беру былай түсіндіріледі: B) Адамды тәрбиелеу және оқыту процесі. E) Дамушы адам мен коғамның құндылығы. G) Адамды оқыту мен тәрбиелеудің нәтижесі ретінде.
Білім беру жүйесі---- Бір-бірмен байланысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынтығы
Білім беру жүйесі қызметінің негізгі бағыттарының жағдайы мен даму тенденцияларын анықтауға мүмкіндік беретін зерттеу әдісі – бұл: Педагогикалық құжаттарды зерттеу.
Білім беру жүйесі:А) Мемлекетгің белгілі бір жалпы принциптер негізінде құрылады Б) Бір-бірімен байланысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынтығы В) Оқу-тәрбие мекемелері
Білім беру жүйесін стандарттау қажет: баламалы оқулықтардың қосылуы үшін, Тың оқу жоспарлауының енгізілуі үшін,мектептегі оқу процесінің жаңа еркін ұйымдастыру формаларына жету үшін.
Білім беру жүйесінің құрылымын көрсетіңіз: үйелмендік тәрбие, мектеп жасына дейінгі тәрбие, жалпы орта білім, орта арнаулы білім, жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік кұжаттары: Оқу бағдармалары. Оқулықтар. Оқу жоспары.
Білім беру мазмұнның қазіргі ғылым, техника, әлемдік өркениетте жинақталған заң, тұжырымдама, теория, факті, құбылыс, гипотезаларды меңгеру – бұл оқытудың ... принципі. Ғылымилық.
Білім беру мазмұны қаидай құжаттармен айқындалады: А) Оқыту жоспары Б) Оқыту бағдарламасы В) Оқулықтар
Білім беру мазмұны: А) Оқыту процесі барысында оқушылар игеретін ғылыми білімдер әдістері жүйесі Б) Оқушылар игеретін ғылыми білімдер, іс-әрекет және ойлау әдістері жүйесі В) Оқыту процесі барысында оқушылар игеретін ғылыми білімдер жүйесі
Білім беру мазмұнын аныќтайтын мемлекеттік ќұжатты ата:1) оќу жоспарлары, баѓдарламалары, оќулыќтар.
Білім беру мазмұнын анықтауға әсер ететін фактор---- Ғылымның даму деңгейі---- Даму деңгейі
Білім беру мазмұнын анықтауға әсер ететін фактор: Қоғам қажеттіліктері; Ғылымның даму деңгейі; Даму деңгейі
Білім беру мазмұнын анықтауға эсерін тигізетін факторлар:E) Қоғамның жэне түлғаның қажеттіліктері.
Білім беру мазмұнын таіщағанда материалдық жоне формальдық теориялардың бірлігін қамтамысыз ету идеясын ұсынган педагог: А) К.Д.Ушинский
Білім беру мазмұнында жеке тұлғаға «жалпы адамзаттық тәрбие» беруде, табиғи құбылыстар мен қоғамдағы жағдайларды, олардың өзара байланысын ашуда, оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыруда оқу пәндерін кіріктіруді басшылыққа алатын мемлекеттер: АҚШ, Англия, ... .Франция.
Білім беру мазмұнынын қалыптастырудың негізгі теориялары қай ғасырда қалыптасты?1)ХҮІІІ ғ. аяғы ХІХғ. басында
Білім беру мазмүнын анықтаудың дидактикалық материализм теориясы бойынша білім беру мақсаты:A) Оқушыларға әртүрлі ғылымдардан неғұрлым көп білім беру.
Білім беру мекемелерін құратындар: Құрылтайшы.
Білім беру мекемелерінде тамақтандыруды ұйымдастыруға жағдай жасалынады.Тағамның сапасын бақылау кімге жүктеледі? Денсаулық сақтау ұйымдарына.
Білім беру мекемелерінің құрылымы мен0 қызметін анықтайтын ережелер жиынтығы: устав
Білім беру мемлекеттік стандарттары жауап беретін талап (талаптар): Жалпы мәдени ортаның жағдайын есепке алу\\Оңтайлы қалыптағы білім берудің мазмұндық бірлігі\\Ақырғы нәтиженің мөлшерленуінен хабардар болу
Білім беру мемлекеттік стандарттары жауап беретін талап (талаптар): Білім беру салаларының және сатыларының сабақтастық ережелерінің бұзылмауы Жалпы мәдени ортаның жағдайын есепке алу Білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері
Білім беру мемлекеттік стандарттары: азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз етеді,білім беру кеңістігін сақтауды қамтамасыз етеді, білім беруді және оны басқаруды ізгілендіруді қамтамасыз етеді
Білім беру мемлекеттік стандарты құрастырылады: Білім беру деңгейіне орай, Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі, Білім беру бағытына орай
Білім беру мен мәдениеттің басйланысы: Мәдениет адамға білім берудің алғы шарты мен нәтижесі ретінде қатысады.
Білім беру мен педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтарын зерттейді: Жалпы педагогика.
Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың бірікке іс-әрекеттері: Оқыту әдісі
Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат принциптері көрініс табатын құжат: ҚР «Білім туралы» Заңы.
Білім беру стандарты дегеніміз: бітірушілердің жалпы білім даярлығына қойылатын талаптардың міндетті деңгейі және осы талаптарға сәйкес келетін оқытудың және бақылаудың мазмұны, әдістері, формалары, құралдары
Білім беру стандарты: Міндетті оқыту компоненттерін анықтайтын құжат. Міндетті білім берудің негізгі құжаты. Білім беру нормаларын анықтайтын құжат.
Білім беру ұйымдарында оқыту, тәрбиелеу, еңбек және демалуға, салауатты және қауіпсіздік жағдайларын жасауға жауапкершілік жүктеледі:Мектеп басшысына.
Білім беру филасофиясы мәртебесін аңықтаудағы көзқарастар: Білім беру филасофиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы &қолданбалы филасофия &білім беру философиясы
Білім беру филасофиясының функциялары &сипаттаушылық және түсіндірушілік &турлендірушілік &болжамдық
Білім беру философиясы мәртебесін анықтаудағы көзқарастар: Білім берудің әдіснамалық мәселелерін зерттейді Білім беру философиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы
Білім беру философиясы мәртебесін анықтаудағы көзқарастар: Білім берудің әдіснамалық мәселелерін зерттейді Философия саласы Білім беру философиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы
Білім беру философиясы мәртебесін анықтаудағы көзқарастар:А) Білім беру философиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы В) Қолданбалы философия
Білім беру философиясы мәртебесін аңықтаудағы көзқарастар: Білім беру филасофиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы, қолданбалы филасофия , білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары: Құндылық. Жүйелік. Ғылымилық.
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары. жүйелілік #ұйымдастырушылық #сипаттаушылық.
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:Сипаттаушылық\\ Құндылық
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары: Құндылық. Жүйелік. Ғылымилық. Әдістеме және әдіснама
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары: А)Жүйелік В)Құндылық
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары: А.әдістеме және әдіснама В.жүйелік С.құндылық
Білім беру философиясының функциялары: А) Болжамдық B)Түрлендірушілік
Білім беру философиясының функциялары: сипаттаушылық және түсіндірушілік , турлендірушілік , болжамдық
Білім беру" ұғымына аныктама беріңіз:B)қоғам мүшелерінің адамгершілік, интеллектуалдық, мәденй және дене дамуы мен кэсіби біліктілігінің жоғары деңгейіне қол жеткізуді мақсат ететін үздіксіз тэрбиелеу мен оқыту процесі
Білім беру, тәрбиелік дамыту, кәсіби бағдар, үздіксіз білім алуға даярлау, креативтілік – бұл оқытудың ... . Қызметі.
Білім беру: A) Адамның ғылым мен мәдениет әлеміне кірігу процесі. D) Ұрпақтар сабақтастығы мен адамды әлеуметтендіру тәжірибесі. G) Ұлттық салт-дәстүрлер мен аймақтық жүйелердің функциялары.
Білім беру» ұғымын алғаш педагогикаға енгізген педагог: И.Г.Песталоцци
Білім беру» ұғымының мазмұндық аспектілері: білім беру-&құндылық &жүйе &процесс және нәтиже.
Білім берудегі күзіреттілік тұғырының мэні:B)Теориялык білімді тәжірибеде жүзеге асыру жэне табысты нэтижеге жету.
Білім берудегі іс-әрекеттік тұғырының мәні:Оқушы іс-әрекетінің субъектісі ретінде қарастырылады.
Білім беруді бақылау әдісі: ауызша, жазбаша, лабораториялық, графикалық, бағдарламаланған, өзіндік бақылау, ... бақылау.Компьютерлік.
Білім беруді дамытудың тенденцияларына жатпайтын: ұлттандыру
Білім беруді жобалау: ---- Әр түрлі деңгейдегі басқару әрекеттері
Білім беруді жобалау: А) Әр түрлі деңгейдегі басқару әрекеттері B) Субъектілердің оның барлық звеноларымен жүйелі, жоспарлы өз-ара іс-әрекеттері C) Мақсатты бағытталған өз-ара іс-әрекеттер
Білім берудің көздеріне сәйкес оқыту әдістері жіктемесінің арасында ең кең тараған (И.Т.Огородников, С.И.Перовский, Е.Я.Голант): Сөздік немесе ауызша баяндау әдісі\\Көрнекілік әдістер\\Тәжірибелік әдістер
Білім берудің көздеріне сәйкес оқыту әдістері жіктемесінің арасында ең кең тарағаны (Огородников И.Т., Перонский С.И., Голант Е..Я.) Көрнекілік әдістер Сөздік немссе ауызша баяндау әдісі Тәжірибелік әдістер
Білім берудің құндылық сипаттамалары өзара байланысқан үш бөліктерді қарастырады:білім беру –құндылық &тұлғалық &қоғамдық &мемлекеттік
Білім берудің мазмұнын анықтамайтын құжат: сынып журналы
Білім берудің мазмұнын көрсетпейтін құжат:А) Сынып журналы
Білім берудің мемлекетгік стандарттарының функциялары. білім беруді және оны баскаруды ізгілендіру. азаматтардың толыққанды , сапалы білім алуын қамтамасыз ету. білім беру кеңістігін сақтау
Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары & Азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз ету &Білім беру кеңістігін сақтау& Білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру
Білім берудің өнімін тұтынушылар: Қоғам , Мемлекет Жеке адам
Білім берудің өнімін тұтынушылар: Қоғам. Мемлекет.
Білім берудің түрлері: Жоғары білім\\Орта білім \\Кәсіптік білім
Білім берудің түрлері: жалпы білім, политехникалық білім , кәсіптік білім
Білім берудің түрлері: Орта білім Кәсіптік білім Педагогикалық білім
Білім берушілік іс-әрекет субъектілері:&оқушы &мұғалім &ғалым және басқарушы
Білім берушілік іс-әрекет субъектілері:А) оқушы
Білім берушілік іс-әрекет субъектілері:Мұғалім Оқушы
Білім –бұл:А)Зат пен құбылысты танып білуіндегі дүниетаным нәтижесі.
Білім дегеніміз ---- Ғылыми фактілерді меңгеру---- Түсініктерді, заңдарды меңгеру---- Заңдылықтарды түсінуі, есте сақтауы және қайтадан айту
Білім дегеніміз: ғылымның негізгі деректерін түсіну, есте ұстау, қайта жаңғырту, қолдану білігі және теориялық жалпылау
Білім қызметкерінің құқығы: педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру формаларын таңдау, зерттеу тақырыбын таңдау, мерзімінен бұрын аттестация, үстеме ақы, мадақтау, ... .Жеке педагогикалық іс-әрекет.
Білім мазмұны дегеніміз: Оқушылардың ғылыми білім, біліктілік және дағдыны игеру үдерісі. Оқушылардың дүниетанымдық адамгершілікті эстетикалық идея жүйесін меңгеруі. Оқушылардың ақыл-ой танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту үдерісі.
Білім мазмұнын анықтайтын құжаттар: Қазақстан Республикасы бастауыш білім берудің мемлекеттік стандарты, оқу жоспарлары, оқу бағдарламалары, «жаңа буын» оқулықтары
Білім мазмұнын анықтайтын құжаттар:Мемлекеттік білім стандарты, оқу жоспарлары, бағдарламалар, оқулықтар.
Білім мазмұнын анықтайтын нормативті құжаттар: Оқу бағдарламалары Оку құралдары Оқу жоспарлары
Білім мазмұнын анықтайтын нормативті құжаттар: A)Оқу бағдарламалары B) Учебниктар, оқу құралдары
Білім мазмұнын іріктеудің жалпы дидактикалық өлшемдер жүйесі: Өзінше ойлай алатын шығармашылық тұлға қалыптастыру.\\ Оқыту материалдарын жоғары ғылыми және практикалық мәнділікте көрсету. Білім мазмұнын құрастыруда халықаралық тәжірибені ескеру. \\Білім мазмұнының мектептің оқу-әдістмемелік және материалдық базасына сәйкестігі.
Білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету. Мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу. Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу.
Білім мазмұнының формалды теориясын ұстанушылар: И.Г.Песталоцци Цицерон Гераклит
Білім мазмұнының формалды теориясын ұстанушылар: Цицерон Гераклит И.Кант, А.Дистервег
Білім мазмұнының формалды теориясын ұстанушылар: Цицерон Гераклит И.Кант
Білім мазмұнының формалды теориясын ұстанушылар:А) Песталоцци
Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар: Гераклит. Цицерон. Песталоцци..
Білім мақсатына жету әрекетіндегі қандай да бір ғылымның, өнердің негіздері бойынша дидактикалық сараптаудан өткен білім жұйесі. Оқу пәні
Білім мақсатына жету әрекетіндегі қандай да бір ғылымның, өнердің негіздері бойынша дидактикалық сараптаудан өткен білім жүйесі---- Оқытылатын пән---- Пән ----Оқу пәні
Білім мекемелерінің негізгі тапсырыстарын ұсынады: Әкімшілік жанындағы білім беру бөлімі.
Білім мекемесінің статусы (түрі, типі) «Білім туралы» заңымен, біліктілік талаптарға сай лицензиялануы кезінде айқындалады. Лицензияны қай орган береді? Құрылтайшы.
Білім мекемесінің тікелей конфессиональдық әсерден – еркіндігі, адамның ар- ұятының еркіндігі – бұл: Білімнің зайырлық сипаты.
Білім мен іскерлікті есепке алу түрлері: Күнделікті Мерзімді Қорытынды
Білім мен іскерлікті есепке алу түрлері: Тоқсандық Күнделікті Жылдық
Білім негіздері бойынша оќыту әдістерінің классификациясын көрсетіңіз1) сөздік, көрнекілік, практикалыќ әдістер
Білім негізінде оқушының белгілі әрекетті орындай алу бейімділігі - бұл: білік
Білім, білік, дағдылар және іс-әрекет пен мінез-құлық, тұлғалық ерекшеліктер қалыптасатын педагог пен оқушының белсенді, мақсатты бағытталған өзара іс-әрекет процесі – бұл: оқыту
Білім, білік, дағдыны меңгеру дәрежесін сапалы анықтау – бұл: Бағалау.
Білім,білік және дағдыны қалыптастыру процесі қажет етеді: Диагностикалауды. Бақылауды. Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды.
білім,білік, дағдыларын бақылаудың түрлері: күнделікті, мезгілді, қорытынды
Білім,іскерлік және дағдыны тексеру сабағының құрылымы: А)Сұрақ-жауап,жазбаша жұмыс арқылы тексеру.
Білімгерлер мен оқытушылар арасындағы алмасу жүзеге асырылатын халықаралық стандарттар негізінде білімді модерлизациялауға қабілетті «Болашақ» бағдарламасын ұсынған кім? Н.Назарбаев..
Білімдерді меңгеру мақсатымен іске асатын окушылар іс-әрекеті:D) Оку
Білімдерді меңгеру мақсатымен іске асатын оқушылар іс-әрекеті:А) 0қу
Білімді қабылдау кезеңдері:А)Қабылдау,ойлау,жалпылау,бекіту,қолдану.
Білімді игеру процесінің кезеңдері---- Қабылдау---- Пайымдау, қорыту
Білімді игеру процесінің кезеңдері: Қабылдау; Пайымдау, қорыту; Бекіту, практикада қолдану
Білімді меңгерудің терең әрі жан-жақты тексерудін қамтамасыз етеді: бақылау жұмысы, мазмұндама, шығарма, диктант, реферат – бұл ... бақылау әдістері. Жазбаша.
Білімді саналықпен белсене қабылдап, оның өмірмен байланысын тереңдету, оқылатын фактілер мен құбылыстардың мәнін түсіну – бұл оқытудың ... принципі. Саналық пен белсенділік.
Білімді тереңдетуге бағытталған қосымша кәсіби білім, жаңарған кәсіби білімді педагог қайдан алады?Біліктілікті көтеру институтында.
Білімді іскерлікті және дағдыны меңгеру беріктілігі принципі---- Есте сақтауды талап етеді---- Оқыту мазмұнын есте сақтау---- Оқыту мазмұнын ұзақ уақыт есте сақтауды талап етеді
Білімдік - бұл:, пен А) Ғылыми білімді игеру функциясы Б) Арнайы және жалпы білімдік функциясы В) Дағдыларды қалыптастыру оқытудың функциясы
Білімнің есте жақсы сақталуын, олардың оқушы санасыныц бір бөлігі, жүріс-тұрысының негізі болуын талап ететін принцип:А) Беріктік.
Білімнің мазмұнында материалдық немесе формалдық бағытты жақтаушыларды К.Д.Ушинский өзінің қандай еңбегінде сынады?1)Педагогикалық антропология
Білімнің мазмұнында материальдық және формальдық бағыттардың бірлігін қамтамасыз ету идеясын ұсынған кім?1) К. Д. Ушинский
Бір мезгілде бір оқушының ауызша,2-3 оқушының тақта алдында,қалғанының орындарындарында отырып жеке тапсырмаларды орындауы-сұраудың қай түрі:А)Кіріктірілген (аралас)
Бір адамның басқа бір адамнан, бір тұлғаның басқа бір тұлғадан айырмашылығы, оның ешкімге ұқсамайтындығы, өзіне ғана тән ерекшелігі – бұл: Даралық.
Бір бағдарлы бағытта оқушылардың қажеттіліктерін анықтайтын, жоғары,интенсивті деңгейдегі «туыстас» интеграцияланған пәндерден біртұтас білім алуға негізделген мектеп түрі:Бір салалы мектеп.
Бір ғана педагогтардың немесе педагогтар тобының жеке идеялары мен тұтас концепциялары жүзеге асыратын білім беру мекемесі – бұл :Авторлық мектеп
Бір затты немесе құбылысты зерттеп, талдау үшін зерттеушіге қажетті бір қасиетін немесе сапасын бөліп алу процесі – бұл абстракциялау (дерексіздендіру) зерттеу әдісінің түрі – бұл:Жекелеп бөлу.
Бір іс-әрекет саласында игерген білімді екінші түріне алмастыра алу, ең бастысы, білімнің құндылығы арқылы жеке тұлғаны дамыту. «Білімі көптік ақылды емес» деген дидактикалық формализмді жақтаушы кім? Коменский Я.А.
Бірiншi балалық шақты ата:1)4 жастан 7 жасқа дейiн
Бірдей күш пен бірдей уақыт аралығында, бір адамның басқа адамдарға қарағанда жоғары көрсеткіштерге ие болуын қамтамасыз ететін мүмкіншілік – бұл: Қабілет.
Біреуді немесе бір нәрсені бақылау кезінде қолданылатын бақылау – бұл ... бақылау. Монографиялық.
Бірліктер арасындағы байланыстар мен тәуелділіктерге негізделетін тәрбие процесіндегі құрылымының кезеңдері: A) Тәрбиенің негізгі міндеттері мен мақсаттарын қамтасыз процесті жоспарлау B) Материалды, қоғамдық, рухани, іс-әрекеттерді ұйымдастыру C) Қорытындылау, қателіктер мен жетістіктерге талдау жасау
Біртугас педагогикалық процесті жүзеге асыру технологиясының өзіндік ерекшелігі:A) Мұғалім бен окушы эрекеттерінің мэнін алдын - ала анықтай отырып түлғаның іс-эрекет барысында қайта өзгеруі
Біртұстас педагогикалық үрдіс теориясын ұсынған кім? Хмель Н.Д.
Біртұтас педагогикалық өрісте тұлғаны қалыптастыру үрдісінің екі жағы бар: тәрбиелеу және ... . Өзін-өзі тәрбиелеу.
Біртұтас педагогикалық процесті жүзеге асыру технологиясының өзіндік ерекшелігі:C)Мүғалім бен оқушы эрекеттерінің мэнін алДын - ала анықтай отырып, түлғаның іс-эрекет барысында қайта өзгеруі
Біртұтас педагогикалық процесті жүзеге асыру технологиясының өзіндік ерекшелігі:Мұғалім бен оқушы әрекетгерінің менін алдын-ала аныктай отырып, тұлғаның іс-әрекет барысында қайта өзгеруі
Біртұтас педагогикалық үрдісті, барлық педагогика жүйесін танып білуге бағытталған, жылына бір рет қолданылатын бақылау түрі - бұл: Жалпылама.
Бірыңғай топтық жу.мыста жүргізілетін жұмыс түрі:D)Жүмыс барысында барлық топ бірдей тапсырма орындайды.
Бірізділік---- Дидактикалық принцип---- Байланысты талап ететін принцип---- Оқыту приципі
Бірізділік: Дидактикалық принцип; Байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип; Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип
Бірінші кезекте балаларда логикалық ойлау, талдау, синтездеу қабілеттерін дамыту қажеттілігін қарастыратын білім теориясы: А) Формалдьщ білім беру.
Бюджеттік қаржыларды дұрыс пайдалану, педагогикалық қызметкерлердің шығармашылығын арттыру, сыныпқа және мектептен тыс мекемелерге қолайлы жағдайлар жасау – бұл ... құзіреті: Мектеп басшысының.
В.А.Сластенин жасаған тәрбиенің қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері:А) Талап,қоғамдық пікір,тәрбиелеуші ситуация.
В.А.Сластенин жасаған тәрбиенің іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері: А)Жарыс,мадақтау,жазалау.
В.А.Сластенин жасған тәрбиенің бақылау,өзін-өзі бақылау және тәрбиелеу,өзіне- өзі баға беру әдістері:А)Бақылау,әңгіме,сұрау,қоғамдық пайдалы іс-әрекеттің нәтижесін талдау.
В.А.Сластенин жасаған тәрбие әдiстерiнiң классификациясы неше топқа бөлiнген?1)4 топқа
В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов педагогиканың төмендегідей функцияларын (қызметін) ажыратады: Ғылыми-теориялық, технологиялық.
В.А.Сухомлинскийдің тәрбиелеу жүйесінің мәні: Адамгершілік құндылықтары, Бақыт, Тәуелсіздік(бостандық), Адалдық, намыс, парыз.
В.В.Краевский мен И.Я. лернер білім берудің мазмұнын әлеуметтік тәжірибе ретінде қарастырып, мазмұн келесі өзара байланысты құрамдас бөліктерден тұратындығын айтады: Табиғат, қоғам, техника. Дағды, іскерлік. Интеллектуалдық рәсім. Іс-әрекеттің құралы.
В.К. Дьяченко негізін қалаған оқыту формасы: ұжым өзінің әрбір мүшесін оқытады және тәрбиелейді, ұжымның әрбір мүшесі бірлескен оқу жұмысында өзінің достарын тәрбелеу мен оқытуға белсене қатысады, жұптасып жұмыс жасау – бұл ... оқыту.Ұжымдық.
В.П.Беспалько бойынша білім туралы хабарларды меңгеру деңгейлері: Түсіну. Тану. Қайта жаңғырту. Қолдану.
В.Ф.Шаталовтың ашық «үлгерім» әдісін қолдану барысында оқушы апта соңында өз-өзімен жарысып, өзіне қажетін алады: Ауызша бағалар:
Валеология не жайлы ғылым: адам организмін сауықтыру
Валидтілік, мықтылық, объективтілік.Тест іге қойылатын талаптар.
Г.И. Шукина оқытудың төмендегідей әдістерін көрсетеді:Практикалық жұмыс; білімді жетілдіру әдістері Ақпараттық-дамыту әдістері; эвристикалық оқыту әдістері Жаттығу, практикалық жұмыс
Г.И. Щукина бойынша мектепшілік басқару бағыттары &психологиялық &ұйымдастырушылық & әдістемелік
Г.И.Шукина бойынша тәрбие әдістері жктеледі: Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері. Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.
Г.И.Щукина бойынша мектепішілік басқару бағыттары: психологиялық. ұйымдастырушылық. әдістемелік.
Г.И.Щукина оқытудың төмендегідей әдістерін көрсетеді: Ақпараттық-дамыту әдістері; эвристикалық әдістері Білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері; Жаттығу,практикалық жұмыс
Г.К.Костюк ұсынған қарама-қайшылық:Бастапқы ұжым ұйымының қажеттілігімен топтық бөлініп шығуы қауіптілігі арасындағы қарама-қайшылық
Г.Кершенштейнер: ---- Халықтың «еңбек мектебі» тұжырымдамасын жасаған---- Баланы мемлекеттің талабына үйрету тұжырымдамасын жасаған---- Баланы талапқа сай үйрету тұжырымдамасын жасаған
Г.Кершенштейнер: Халықтың «еңбек мектебі» тұжырымдамасын жасаган; Баланы мемлекеттің талабына үйрету тұжырымдамасын жасаган; Әлеуметтік шығу тегіне сәйкес алдағы кәсіби іс-әрекетке дайындауы керек деген ұғымына сәйкес «азаматтық тәрбие» тұжырымдамасын жасаган
Генеология ненi зерттейдi?1)ру тарихын, адамның шыққан тегiн зерттейдi
Генетикалық түрде баланың белсенділігінің ең ерте белгісі – бұл: Тұқым қуалаушылық.
Генетиканың педагогика үшiн қандай маңызы бар?1)тұқымқуалаушылық заңдары туралы ғылымның деректерiн адамға пайдалануга маңызы бар
Гимназия қандай мектеп:А) Гуманитарлық бағыттағы білім беретін мектеп.
Гимназияның құрылымын атаңыз:А)Дайындық, негізгі басқыш ,гимназия.
Гипотеза (болжам):А) Тексеруді қажет ететін болжам.
Гректің “paidagogas” сөзінің мағынасы &Баланы жетектеуші &Қожасының баласын жетектеуші құл &Тәрбие туралы ғылымның аты
Гректің «paidagogas» сөзінің мағынасы: Баланы жетектеуші Тәрбие туралы
Гуманизм, өз-өзіне қадір-қасиет, еңбекке-еңбексүйгіштік, табиғатқа-қамқорлық, отанға-отансүйгіштік, патриотизм – бұл басқа адамға деген құндылық қатынастың ... . Нәтижесі.
Гуманистік тәрбие дегенді қалай түсінуге болады? Тұлғаның адамгершілік қасиеттері;Тұлғаның жеке басын құрметтеуі; Тұлғаның адамдық сипаттары
Ғ.И. Шукина оқытудың әдістерін керсетеді: Білімді жетілдіру әдістерi Практикалық жұмыс; білімді жетілдіру әдістері \\Ақпараттық-дамыту әдістері; эвристикалық оқыту әдістері
Ғалымдармен, ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыратын ғылыми орталықтармен қатынас орнату, мектепте эксперименттік жұмыстарды жүргізу – бұл ... міндеті:Ғылыми жұмыс бойынша директор орынбасарының.
Ғалым-педагог Ю.К.Бабанский бойынша оқыту әдісінің классификациясы: оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және жүргізу; оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру, ... Бақылау және өзін-өзі бақылау.
Ғалым-педагог Ю.К.Бабанский бойынша оқытудың бақылау және өзін-өзі бақылау әдістері: жазбаша бақылау және өзін-өзі бақылау; лабораториялық-практикалық бақылау және өзін-өзі бақылау, ...Ауызша бақылау және өзін-өзі бақылау.
Ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпақ жинақталған әлеуметтік-мәдени тәжірибенің, адамгершілік құндылықтардың берілуін қамтамасыз ететін барлық қоғамдық институттардың қалыптастырушы іс-әрекетінің жиынтығы – бұл тәрбиенің ... мәні. Кең әлеуметтік.
Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалады: Я.Коменский.
Ғылым жетістіктерін окыту мазмүнына кіргізуді карастыратын оқыту принципі:В) Ғылымилығы
Ғылым жетістіктерін пайдалану, пәнаралық байланысты сақтау, ескі мен жаңа білімнің байланысын, өмірмен байланысы, дидактикалық принциптерді тиімді таңдау, сабақты диагностикалау, жоспарлау, жобалаау, болжау – бұл сабақтың ...Талабы.
Ғылым негіздері бойынша білім жиынтығымен қаруландыру, шығармашылық әлеует, қабілеттерді дамытуға бағытталған педагогикалық іс-әрекет нәтижесінде ғылыми дүниетаным қалыптасады – бұл: Ақыл-ой тәрбиесі
Ғылым негіздерін тереңірек меңгеруде, таңдау пәндері әртүрлі деңгейдегі бағдарламалар ... ендіріледі: Негізгі мектепте.
Ғылым ретінде пән өрісінде әрекет ететін заңдылықтарды зерттейді, оқыту үрдісінің барысы және нәтижесіне жағдай жасайтын тәуелділіктерді сараптайды, жоспарланған мақсат - міндеттердің жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін әдіс, форма, құралдарын анықтайды - бұл ... Дидактика.
Ғылым ретінде педагогиканың дамуы ... анықталады. Адамды өмірге дайындаудың объективтік қажеттілігімен.
Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған: Я. А. Коменский.
Ғылымдардың дифференциясы дегенiмiз не?1)ғылыми бiлiмдер салаларының бөлшектенуi
Ғылымдардың интеграциясы дегенiмiз не?1)ғылыми бiлiмдер салаларының ұштасу процестерi
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің қолданылмалы түрін атаңыз:А)Бақылау әдісі.
Ғылыми педагогикалық зерттеу топтары:А)Теориялық,эмпирикалық.
Ғылыми әдіснаманы жетілдірудің негізін салған кім: Гегель
Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы: Зерттеу болжамы анықталады Алынған мәліметтер сараптамадан өтеді Бақылаудың міндеттері анықталып, нысаңдары белгіленеді, жоспары жасалады
Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы: Бақылаудың міндеттері анықталып, нысандары белгіленеді, жоспары жасалады Зерттеу нәтижелері алдын-ала белгіленеді Алынған мәліметтер сараптамадан өтеді
Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы: Зерттеу нәтижесінде алдын-ала белгіленеді Нәтиже міндетті түрде белгіленеді Алдын ала мәліметтер өңделеді.
Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы: бақылаудың міндеттері анықталып, нысандары белгіленеді, жоспары жасалады. нәтижесі міндетті түрде белгіленеді.Алынған мәліметтер өңделеді.
Ғылыми білімдер жүйесі, көзкарастар, сенІмдср жәнеадам идеалы - бүл:А) Дүниетаным компоненттерІ.
Ғылыми білімдер, практикалық білік және дағдылар жүйесі, іс-әрекет пен ойлау әдістері жиынтығымен анықталатын дидактикалық ұғым:Оқыту мазмұны
Ғылыми білімді игеру функциясы ---- Арнайы және жалпы білімдік функциясы
Ғылыми білімді игеру, арнайы және жалпы білімдік пен дағдыларды қалыптастыру оқытудың қай функциясына жатады Білімдік
Ғылыми гипотеза дегенiмiз не?1)тәжiрибенi зерттегенде анықталған педагогикалық жұмыстың қандай да болсын әдiсiнiң нәтижелi болуының мүмкiндiктерi туралы алдын-ала болжау
Ғылыми дүнетаным: Қоғамдық сананың дамыған формасы. Философиялық көзқарас. Адамгершілік көзқарас. Эстетикалық көзқарас.
Ғылыми дүниетаным---- Әлемге деген философиялық жүйе
Ғылыми дүниетаным құрамдас бөліктері &В) ғылыми-философиялық білімдер &E) шындықты тану әдістер &G) ғылыми жетістіктер
Ғылыми дүниетаным құрамдас бөліктері: ғылыми-философиялық білімдер шындықты тану әдістер ғылыми жетістіктер
Ғылыми дүниетаным., және: А) Әлемге деген философиялық жүйе Б) Әлеуметтік-саяси, адамгершілік жүйе В) Саяси білімдер, көзқарастар, сенімдер жүйесі
Ғылыми дүниетанымға енеді: А)Ғылыми-философиялық жүйе В)Эстетикалық жүйе
Ғылыми дүниетанымға енетін көзқарастар жүйесі &А) адамгершілік &С) эстетикалық &E) ғылыми-философиялық
Ғылыми дүниетанымды іске асыру жолдары: мұғалімнің әлеуметтік және кәсіби позициясын көрсетуі. пәнаралық байланыстарды іске асыру. ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру.
Ғылыми дүниетанымның диалектикалық мәні: тұрмыс пен ойлауда ,қоғамда, табиғатта
Ғылыми дүниетанымның құрамдас бөлігі (бөліктері): А)Шындықты тану әдістер В)Ғылыми жетістіктер
Ғылыми дүниетанымның құрылымдық компоненттері: адам мұраты көзқарас және сенім, ғылыми білімдер жүйесі
Ғылыми дүниетанымның құрылымы(И.Ф.Харламов бойынша): адам мұраты құрайды көзқарас және сенім құрайды ғылыми біліктілер жүйесі құрайды
Ғылыми дүниетанымның құрылымын (И.Ф.Харламов бойынша):A) Көзқарас және сенім құрайды B) Адам мұраты құрайды
Ғылыми зерттеу жүргiзуде қандай негiзгi екi бағыт бар?1)теориялық және практикалық
Ғылыми негіздегі педагогикалык процестің даму стратегиясын бас басқарудың коллегиялық органы:В) мектептің педагогикалық кеңесі
Ғылыми негіздегі педагогикалық процестің даму стратегиясын басқарудың коллегиялық органы оқытушылар кеңесі; мектептің педагогикалық кеңесі; мектеп кеңесі
Ғылыми негіздегі педагогикалық процестің даму стратегиясын басқарудың коллегиялық органы---- педагогикалық кеңес---- мектептің педагогикалық кеңесі---- мектептің жоғарғы органы
Ғылыми негіздегі педагогикалық процсстің даму стратегиясық басқарудың коллегиялық органыА) мектептің педагогикалық кеңес:
Ғылыми педагогика қай ғасырда қаланды: ХVІІ
Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістері: Әдіснамалық зерттеу әдістері. Эмпирикалық зерттеу әдістері. Теориялық зерттеу әдістері.
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:A) Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:А) Теориялық зерттеу әдістері
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің тобы: Педагогикалық тәжірибесін зерттеу әдістері; Теориялық зерттеу әдістері; Математикалық зерттеу әдістері.
Ғылыми педагогикалық зерттеулер: іргелі, қолданбалы, теориялық
Ғылыми таным процесінің сипатталуы B)қоршаған әлемнің дамуының жаңа заңдары мен дэйектерін табу
Ғылыми теория мен болжамды растау немесе жоққа шығару, сондай-ақ эмпирикалық заңдылықтарды шығару және нақты білімге жету – бұл:Педагогикалық эксперимент.
Ғылыми фактілерді, түсініктерді, заңдарды, заңдьшықтарды түсінуі, есте сақтауы және қайтадан айту: А) Білім.
Ғылыми-әдістемелік дамуды, психологиялық, қосымша білім орталықтарын, ара-қашықтықтан оқыту, көп салалы мектепті біріктіретін аумақтық мультиплекс болып табылады:Ресурстық орталық.
Ғылымилық принципі---- Ғылымның соңғы жетістіктері оқыту---- Ғылымның соңғы жетістіктерімен педагогикалық процесті ұйымдастыруды принципі
Ғылымилық,түсініктілік,жүйелілік пен бірізділік,беріктілік,теорияның өмірмен байланыстылығы,жас және дербес ерекшеліктерін есепке алу, белсенділік- бұл:С)Оқыту принциптері.
Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістер: педагогикалық эксперимент. Педагогикалық сауалнама. Педагогикадағы математикалық.
Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері: Педагогикадағы математикалық Педагогикалық сауалнама
Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері: Педагогикалық сауалнама Педагогикадағы математикалық Педагогикалық тест
Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерінің түрлері: жалпы ғылыми, теориялық, эмпирикалық
Ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдістері---- Бақылау---- Сауалнама
Ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдістері---- Бақылау---- Эксперимент
Ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдістері: А) Бақылау Б) Әңгіме, эксперимент В) сауалнама
Ғылыми-педагогикалық зерттеулер:A) теориялық
Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің теориялық әдістері: анализ, синтез, салыстыру, абстрактілеу
Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдістері: бақылау, әңгіме, сауалнама, эксперимент
Ғылымның деректерін, ұғымдарын, заңдары мен заңдылықтарын түсіну, есте сақтау және қайта жаңғырту – бұл: білім
Ғылымның соңғы жетістіктері негізінде педагогикалық процесті ұйымдастыруды келесі принцип талап етеді: Ғылымилық
Д.Бруннердің тұжырымдамасы:A) «Жаңалық ашу арқылы оқыту»
Дағды дегенiмiз не?1)жүйелi түрде жаттығу нәтижесi
Дағды дегеніміз не? Автоматты түрде жүзеге асырылатын адамның қимылы; Автоматты түрде жүзеге асырылатын адамның қозғалысы; Рефлексті қимыл-қозғалыс
дағдысы
Дальтон - жоспар,, жүйесiне қандай сипат тән?1)әр оқушыға жеке дара, өз қарқынымен және өздiгiнше жұмыс iстеу мүмкiндiгiн қамтамасыз ету
Дальтон-жоспарының мәні:В)Шеберханадағы зертханалық-бригадалық жүйе.
Дальтон-план---- Дайындық дәрежесіне байланысты оқушыларды сыныптарға бөлу
Дальтон-план, және: А) Қабілеттеріне байланысты оқушыларды сыныптарға бөлу Б) Дайындық дәрежесіне байланысты оқушыларды сыныптарға бөлу В) Интеллектуалдық даму деңгейіне байланысты оқушыларды сыныптарға бөлу
Даму---- Адам психикасы жүйесінің жетілу процесі
Даму барысында адамда: Ғылыми дүниетанымы қалыптасады. Жеке тұлға ретінде қалыптасады. Сана мен өзіндік сана қалыптасады.
Даму барысында адамда: Жеке тұлға ретінде қалыптасады. Ғылыми дүниетанымы қалыптасады. Сана мен өзіндік сана қалыптасады Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.
Даму барысында адамда: Сана мен өзіндік сана қалыптасады\ Жеке тұлға ретінде қалыптасады\\Өмірге деген көзқарасы өзгереді
Даму барысында адамда:A) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі
Даму -бүл:А) Жеке Адам ағзасыныц сандық жэие сапалық өзгерістері. Жеке адамның сандық және сапалық басқарылатын және басқаралылмайтын факторлар арқылы өзгеріске ұшырауы.
Даму дегеніміз: сыртқы және ішкі факторлардың ықпалына байланысты организмдегі сандық және сапалык өзгерістердің, психикадағы, зиялылық және адамның рухани өміріндегі өзгеріс процесі
Даму окыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жагдайда олар (окыту мен тәрбие) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен катар оның алдында да жүреді деп түсіндірушілер. П.П.Блонский. К.Д.Ушинский. Л.С.Выготский
Даму, бұл А) Жүйке жүйесінің жетілуі Б) Психиканың жетілуі В) Адам психикасы жүйесінің жетілу процесі
Даму, тәрбие процестерін басқару субъектісі, сыныптық оқу-тәрбие процесінің менеджері:Сынып жетекшісі.
Даму: Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер. Алдын ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі мақсатқа бағытталған процесі. Эволюциялық ауысу немесе революциялық секіріс түрінде жүзеге асатын өрлеу процесі
Дамудың қоғамдық – тарихи тәжірибесінің жан-жақтарын: білім мен іскерлік, ғылым, еңбек, мораль, әдебиет, өнер, жалпы және дене тәрбиесін меңгеруге бағытталған мұғалімнің педагогикалық және оқушының оқу-танымдық өзара бірлескен әрекетінен ойша түпкі нәтиже – бұл оқытудың\\Мақсаты.
Дамыта оқыту технологиясының негізін салушы: Л.В.Занков
Дамыта оқыту тұжырымдамасын ұсынған кім? Занков Л.В.
Дара ерекшеліктерге: Жеке тұлғаның түйсіктерінің, қабылдауының,ойлауының, есінің ерекшеліктері Жеке тұлғаның қиялының өзіндік бегілері, қызығудың,беімділікті ерекшкліктері Жеке тұлға қабілетінің, темпераментің,мінез-құлықтың ерекшкліктері.
Даралық дегеніміз: индивидтің тұлғалық және психикалық өзгешелігі, оның қайталанбауы
Даралық» ұғымы сипаттайды: Жеке Адамның өзіндік дара ерекшеліктері.
Дәлізде қатты айқай- шулар естілсе немесе жай дауыстармен тілектер айтылса – бұл жалпы мектептік атмосфераның индикаторы: Қатынастың тұтастық стилі.
Дәріс бірліктерінің басымдылығын негізге алған арнайы сабақ типтері: Жаңа материалды игеру Жаңа сабақты пысықтау Тестік тапсырмалар беру
Дәріс бірліктерінің басымдылығын негізге алған арнайы сабақ типтері: Жаңа материалды игеру
Дәріс бірліктерінің басымдылығын негізге алған арнайы сабақ типтері:Жаңа материалды игеру Бекіту,қайталау Білімді бақылау, тексеру
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшінің негізгі қызметтері: баланың денсаулығын сақтау. баланың адамгершілігін тәрбиелеу. Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметі: A) Баланың адамгершілігін тәрбиелеу
Дәстүрлі оқыту технологиясының жағымсыз жақтары: сабақты бір қалыпты құрастыру, сабақ уақытының ұтымсыз өтуі, оқушылардың өздерін-өзі оқшаулау, оқушылардың енжарлылығы, оқушыға орташа өлшеммен қарау, кері байланыстың нашарлығы, жеке оқытудың болмауы, ...Біркелкілік.
Дәстүрлі оқыту: А) Мұғалімнің іс-әрекеті Б) Сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық жүйе В) Сабақ беру жүйесі
Дәстүрлі оқыту-Сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық жүйе
Дәстүрлі педагогикада тҰлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары Ұсынылады:Азаматтық тәрбие;Еңбек тәрбиесі;Қоғамдық тәрбие.
Дәстүрлі педагогикада тҰлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары Ұсынылады:Ғылыми дүниетаным тәрбиесі;Эстетикалық тәрбие;Дене тәрбиесі.
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары: Адамгершілік тәрбиесі Еңбек тәрбиесі Экологиялық тәрбие
Дедуктивтiк ой қорытындысы дегенiмiз не?1)ой қорытындылары жалпы теориялық түсiнiктерден жалқыға көшу
Демократияландыру және гуманизацияландыру, жүйелілік және тұтастық, коллегиялық, басқарудағы жекелік:Басқару принциптері.
Демократияландыру және ізгілендіру, жүйелілік және тұтастық, коллегиялық, басқарудағы жекелік:Басқару әдістері.
Демократиялық – бұл: Педагогикалық процесс; Қарым-қатынас стилі; Педагогикалық процесті басқаруда ең тиімді қарым-қатынас түрі
Демократиялық - Педагогикалық процесс---- Қарым-қатынас стилі
Демократиялық тәрбие-бұл: бала тұлғасын құрметтеу, тұлғаның жағымды қасиеттері мен құндылық сапаларына сүйену
Дене тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі формасы:А)Сабақ.
Дене тәрбиесiнiң негiзгi құралдарын атаңыз1) дене жаттығулары, табиғи факторлар
Дене тәрбиесі дегеніміз: балалардың мақсатқа бағытталған, жоспарланған дене шынықтыру және
Дене тәрбиесі міндеттері &ағзаны шынықтыру &санитарлық-гигиеналық іскерлістер қалыптастыру &еңбек қаблеттілігін арттыру
Дене тәрбиесінін мақсаты эстетикалық мәдениетті(дене тәрбиесін) қалыптастыру
Дене тәрбиесінің құралдары: табиғаттың табиғи күштері
Дене тәрбиесінің мақсаты: салауатты өмір сүру негіздерін білу және ұстану, өз еркімен дене шынықтыру және спортпен шұғылдану дағдыларын қалыптастыру
Дене тәрбиесінің мақсатыВ) дене тәрбиесін калыптастыру
Дене тәрбиесінің міндеттері---- денесін дұрыс дамытуға ықпал жасау---- денсаулықты шынықтыру---- қозғалыс сапасын арттыру
Дене тәрбиесінің міндеттері: A) Денені дұрыс шынықтыру. C) Организмді шынықтыру. D) Қимыл-қозғалыс дағдыларын шынықтыру.
Дене тәрбиесінің міндеттері: денені дұрыс дамытуға ықпал жасау және денсаулықты шынықтыру, қозғалыс сапасын дамыту
Дене тәрбиесінің негізгі мазмұны: Баланың жеке басы және қоғамдық гигиена нормаларын сақтау Денсаулықты және ағзаны нығайту Қимыл-қозғалыс дағдылары мен икемділікті төзімділікті, шапшаңдылықты қалыптастыру
Дене шынықтыру тәрбиесінің міндеттері: гигиеналық дағдыларды қалыптастыру, денсаулықты нығайту, дене шынықтыруды дұрыс дамыту, ... еңбегіне қабілеттілікті жетілдіру. Дене шынықтыру.
Деңгейлері шамалас тұрақты оқушылар құрамы бар,жекеленген пәндер бойынша арнайы кестемен белгілі уақыт бойынша жүргізілетін-бұл.А)Сабақ.
Дербес бақылауды қалай түсiнесiз?1)кейбiр мұғалiмнiң, тәрбиешiнiң, мектеп қызметкерлерiнiң iс-әрекеттерiн бақылау
Дерек, құбылыс, сапа және белгілердің өсуі немесе кемуін анықтау үшін қолданылатын әдіс – бұл: Ранжирлеу.
Дефектология: табиғатында ауытқуы бар балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін педагогика ғылымының саласы
Дефектологияның салалары Тифло-Сурдо- Олигофренопедагогика, логопедия
Джон Дьюи (1859-1952 ж.ж.) негізін қалаған жеке тұлғалық дамуында басымдылықты іс-әрекет, тәжірибеге беретін бағытты көрсетіңіз:Прагматизм.
Диагностикалау қамтиды: Бақылау мен тексеруді. Жинақталған статистикалық деректерді талдауды. Дидактикалық процестің жүргізілу процесін
Диалектикалық мәнін ашатын ғылыми дүниетаным &В) тұрмыс пен ойлауды &С) қоғамның &F) табиғаттың
Дидактика ғылым ретінде қарастырады: Нені оқытамыз Не үшін оқытамыз Қалай оқытамыз
Дидактика категориясы:Д)Білім беру мазмұны. ) Оқыту процесі.
Дидактика қандай мәселелерді қарайды?А)Білім берудің мазмұнын,оқытудың мәнін,мақсатын,заңдылықтарын.
Дидактика---- Оқытуды қарастырады---- Оқыту мен адамға білім беруді, дамытудың құралы ретінде қарастырады
Дидактика ғылым ретінде қарастырады. Нені оқытамыз #Баланы кім үшін оқытамыз.
Дидактика ғылым ретінде қарастырады: қалай оқытамыз ? не үшін оқытамыз ? нені оқытамыз
Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер: Не үшін оқыту керек. Нені оқыту кереқ. Қалай оқыту керек.
Дидактика ғылым ретінде тµмендегідей мәселелерді қарастырады:Кімді оқытамыз;Не үшін оқытамыз;Неге оқытамыз.
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады: А) Баланы қалай оқытамыз
Дидактика дегеніміз: білім берудің және оқытудың теориясын зерттейтін педагогиканың бөлімі
Дидактика зерттейді---- Оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін
Дидактика зерттейді: А) Оқытуды Б) Оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін В) Оқыту заңдылықтарын
Дидактика зерттейді:А) Оқыту заңдылықтарын
Дидактика категориялары тобы- Білім беру- Білік, білім ---- Оқыту әдісі
Дидактика категориясы:А) Оқыту процесі.
Дидактика объектісі:В) Оқыту процесі
Дидактика оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі: Әдістемелік негізі Қолдану деңгейі Нәтижелік деңгейі
Дидактика---- Педагогиканың екінші бөлімі
Дидактика тарихында 1920 жылы Б.В.Всехсвятский оқыту әдісінің классификациясының екі категориясын ажыратты: дайын білімді беру, ... Зерттеу әдісі.
Дидактика терминін алғаш рет педагогика ғылымына енгізген кім?1)В. Ратке
Дидактика: А) Педагогиканың екінші бөлімі Б) Оқытудың тиімді әдіс тәсілдерін зерттейтін педагогиканың бөлімі В) Білім беру теориясын жасайтын жалпы педагогика бѳлімі
ДидактикаА) Окытудың жалпы теориясы
Дидактикаға бәрі, барлығы да оқытудың әмбебап өнері» деген анықтама берген педагог кім? Коменский Я.А.
Дидактикада оқыту технологиялары тµмендегідей сипаттарымен жіктеледі:Қолдану деңгейі;Философиялық негіз;Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі.
Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі: Психологиялық негізі Теорияны меңгерудің ғылыми сипаттамасы Әдістемелік негізі
Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі: Философиялық негіз
Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен» жіктеледі: Қолдану деңгейі Нәтижелік деңгейі Әдістемелік негізі
Дидактикада оқыту технологияларының жіктелу және топталу сипаттамасы:Қолдану деңгейі бойынша Тәжірибе меңгерудің ғылыми тұжырымдамасы бойынша Тұлғалық құрылымға бағдарлануы бойынша
Дидактикада оқыту технологияларының жіктелу және топталусипаттамасы: Тұлғалық құрылымға бағдарлануы бойынша Тәжірибе меңгерудің ғылыми тұжырымдамасы бойынша Қолдану бойынша
Дидактикадағы «Сынып», «Сабақ», «Каникул», «Үзіліс», «Оқыту» терминдерінің авторы кім:Е)Ж.Руссо.
Дидактикадағы оқыту әдістері мына сұраққа жауап береді:қалай оқыту
Дидактикадағы факторлық талдау міндеттері: Оқыту факторларын бөліп көрсету, анықтау,\\ зерттеу олардың арасындағы ирархиялық тәуелділікті белгілеу
Дидактикалық категория тұрғысында білімді меңгеру-бұл:В)Танымдық іс-әрекеті,білім,білік,дағдыны қабылдау.
Дидактикалық категория тұрғысында дағды-бұл:А)Жоғары дәрежеде меңгеру іс-әрекеті.
Дидактикалық очерк» педагогикалық еңбегінің авторы:А)Р.Г.Лемберг.
Дидактикалық принципке жатпайды: Д)Үздіксіздік.
Дидактикалық үрдісітің барлық кезеңіндегі бақылаудың жүруін талап ететін принцип:В)Жүйелілік.
Дидактикалық категория ретінде білім – бұл: Қоғам, табиғат туралы дүниетанымы, оның санада бейнеленуі.
Дидактикалық категория тұрғысынан біліктілік бұл:Дүниетаным, эстетикалық, адамгершілік идеялар.
Дидактикалық категория:Оқыту процессі
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері: Білімді бекіту\\ Өткен материалды қарастыру\\Жаңа білім материалын хабарлау
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері: Жаңа білімді түсіндіру Білімді бекіту. Білім, ептілік және дағдыларды тексеру.
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері: Білімді бекіту Білім, білік және дағдыларды тексеру Біліктілікті қалыптастыру
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:Ептіліктер мен дағдыларды қалыптастырып, бекіту; қорытындылау Жаңа білім материалын хабарлау Білім, ептілік және дағдыларды тексеру (бақылау) сабағы Жаңа білім материалын хабарлау
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:Жаңа білім материалын хабарлау;Білімді бекіту;Оқу саяхаттары.
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ түрі:Жаңа білімді меңгеру. Өткен материалды қайталау. Білімді бақылау, тексеру
Дидактикалық міндеттерді шешу үшін м¥ғалімдер мен оқушылардың өзара әрекетін ұйымдастыру тэсілдері: С) Оқыту эдістері
Дидактикалық очергтер» еңбегінің авторы: Р.Г.Лемберг
Дидактикалық тест – бұл: белгілі материал бойынша стандартты тапсырмалар жиынтығы
Дидактикалық тест: А) Оқу материалдарын игеру деңгейін анықтайтын стандарттандырылған тапсырмалар жиынтығы. Б) Тапсырмалар жиынтығы В) Стандарттандырылған тапсырма
Дидактикалық тест:Оқу материалдарын игеру деңгейін анықтайтын стандарттандырылған талсырмалар жиынтығы.
Дидактиканың ғылым ретіндегі міндеттері мынада: оқыту процесін сипаттау және түсіндіру, оны жүзеге асырудың шарттары, жетілдіре түскен оқу процесін жасау
Дидактиканың ғылыми негiзiн салған кiм?1)Я.А.Коменский
Дидактиканың даму жолдары, оқыту процесi оның жүйесi, заңдылықтары, принциптерi, оқытудың түрлерi, әдiстерi, формалары, жалпы орта бiлiмдi гуманитарландыру мәёселесi педагогика курсының қандай бөлiмiнде қарастырылады?1)дидактика
Дидактиканың зерттейтін пәні---- Оқыту үдерісі ---- Оқыту үрдісі мен оның заңдылықтары
Дидактиканың маңызды мәселелерін зерттеуде елеулі үлес қосқан біздің Республиканың көрнекті педагогы кім: Р.Г.Лемберг
Дидактиканың нақты түсініктеріЕ) сабақ беру, оқыту, білім беру, оку
Дидактиканың негізгі категориялары: Оқу Оқыту Білім беру
Дидактиканың негізгі категориялары: Оқыту Білім беру
Дидактиканың негізгі категориялары: оқыту, педагогтік іс-әрекет , білім беру Білім мазмұны. Оқыту әдісі.
Дидактиканың негізгі категорияларын көрсетіңіз: сабақ беру, оқу, оқыту, білім беру, білім, білік, дағды, оқытудың мақсаты, мазмұны, ұйымдастыру формалары, құралдары,оқу нәтижелері
Дидактиканың негізгі категорияларының бірі: А) Оқыту Б) Сабақ беру В) Сабақ өту
Дидактиканың обьекті дегеніміз: оқыту
Дидактиканың пәні дегеніміз: сабақ беру, оқу, олардың өзара әрекеттесуі
Дидактиканың пәніне жатпайды: ата-аналардың балаға әсері
Дидактиканың ұғымдарын (категорияларын)көрсет: оқыту, білім беру
Дидактикаоқыту мен білім беруді қарастыратын педагогиканың бөлімі
Дидиактикалық тест:А)Берілген материялдар бойынша стандартты тапсырмалар жиынтығы.
Диктант – бұл: тексеру әдісі
Диктант---- Тексеру процесі---- Бақылау---- Ағымдағы бақылау
Диктант:А) Бақылау әдісі.
Директор, директор орынбасарлары, мұғалімдер, мектеп дәрігері, кітапханашы, ата-аналар комитетінің төрағасы – бұл … құрамы: Педагогикалық кеңестің.
Директордың, директор орынбасарларының қызметтік міндеттері анықталады: Мектеп жарғысымен.
Дискуссия---- Оқыту әдісі---- Оқыту тәсілі---- Оқыту әдіс-тәсілі
Диспут А)Пікір талас В)Ойды ортаға салу
Диспут: Пікір талас.
Догмалық оқыту дегеніміз: оқу материалын және оның сөзбе - сөз қайталануын есте ұстау мұғалімнің пікірімен толық келісу
Дүние танымның формалары. Саяси #Діни.
Дүниетанмның негізгі қызметі: Ақпаратты – бейнелі, бағдарлы-реттеуші, бағалау.
Дүниетаным - бұл: Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі. Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі. Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.
Дүниетаным деген не:A) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.
Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол: Қоғамның саналы мақсат –мүдделері Әлеуметтік құндылықтар Гуманистік құндылықтар
Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол: діни, натуралистік, үйреншікті
Дүниетаным компоненттері - бұл: А) Ғылыми білімдер жүйесі Б) Көзқарастар В) Сенімдер және адам идеалы
Дүниетаным функциялары (Б.Т.Лихачев бойынша) & В) болжамдық & С) тәрбиелік және дамытушылық & F) ағартушылық және ұйымдастырушылық
Дүниетаным функциялары (И.Ф.Харламов бойынша) & А) ақпараттық & В) бағдар беру & G) баға беру
Дүниетаным: Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарас жүйесі. Адамның алатын орнына деген көзқарас жүйесі. Дүниеге деген көзқарас жүйесі.
Дүниетаным:А) Адам санасының ерекше айрықша формасы. А) Адам санасының өзіндік (спецификалық) формасы
Дүниетаным:А) Адам санасының өзіндік (спецификалық) формасы.
Дүниетаным:А) Адам санасьшыд ерекше айрықша формасы.
Дүниетаным:А) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі
Дүниетаным:А) Дүниеге деген көзқарастар жүйесі
Дүниетаным» ұғымының түсінігіне жатпайды: әр халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық мәдениеті
Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар: Болмысына және өзіне деген қатынасы, көзқарастары. Тәжірибесі, білімі, білігі, ұстанымы. Гуманистік қарым-қатынасы, талапшылдығы
Дүниетанымдык, мұраттық, нормалык негізде қалыптаскан тұлга мінез- күлқының принципі: А) өмірлік позиция
Дүниетанымның құрылымы: Сенім. Білім. Көзқарас
Дүниетанымның ақпаратты-бейнелі қызметі байланысты: қоршаған ортадағы оқиғалар мен құбылыстарды қабылдау тәсіліне және оның адам санасында бейнеленуіне
Дүниетанымның жалпылау құрылымы: білім, көзқарс, сенім, ... Тәжірибелік әрекеттер.
Дүниетанымның компонентеріне жатпайды: Жарыс
Дүниетанымның компоненттері---- ғылыми білім жиынтығы---- ғылыми көзқарасы, сенімі
Дүниетанымның кұрылымын құрайды:A)Білім, козқарас, сенім, идеалдар, мінез-құлық тетігі.
Дүниетанымның құрамды бөлігінің бірі: сенім
Дүниетанымның құрамды бөліктері: дүниетанымның философиялық негіздері ,жеке тұлғаның құндылық бағыттары ,жеке тұлғаның дүниетанымының қалыптастыру жолдары мен тәсілдері
Дүниетанымның құрамды бөліктері: Жеке тұлғаның құндылык багыттары. Жеке тұлганың дүниетанымы калыптасуының жолдары мен тәсілдері. Е) Дүниетанымның педагогикалык негіздері. Дүниетанымның философиялық негіздері.
Дүниетанымның құрамды бөліктері:A) Жеке тұлғаның дүниетанымының қалыптасу жолдары мен тәсілдері Екінші кезеңдегі ұжымның дамуының сипатталуы А) Ұжым әрекетін басқару Б) Белсенділердің болуы В) Ұжымның әрекетін басқаруға және әсер етуге мүмкіншілігі бар белсенділер пайда болады
Дүниетанымның құрылымына енетін: Білім. Көзқарас.
Дүниетанымның негізгі қызметі:B)Ақпаратты-бейнелі, бағдарлы-реттеуші, бағалау.
Дүниетанымның формалары: & Мифологиялық &Діни &Саяси
Дүниетанымның формалары: А) мифологиялық В) көркемдік
Дүниетанымның формалары: А)Мифологиялық В)Саяси
Дүниетанымның формалары: А.саяси В.діни
Дүниетанымның формалары: Діни Мифологиялық Саяси. Көркемдік.
Дүниетанымның формалары:Үйреншікті
Дыбысты техникалық көрнекiлiктi атаңыз1)грампластикалар, магнитофильмдер
Егер оқу-тәрбие процесі педагогикалық жағынан сауатты ұйымдастырылса жазалауды қолданудың қажеттілігі болмайды"- деген сөйлем жолдары кімнің еңбегінен алынған?1)В.А.Сухомлинский.
Егер сiз дөрекi және мақтаншақ немесе маскүнем болсаңыз ....... онда сiзге тәрбие туралы ойлаудың қажетi жоқ,, - деген сөйлем жолдарының авторы кiм?1)А.С.Макаренко
Ежелгі римдік, грециялық педагогикалық ойларды дамытудың нәтижесі ретінде педагогиканың алғашқы және негізгі кітабы: «Шешендік өнер».
Екiден беске дейiн» еңбегінің авторы кiм?1)К.Чуковский
Екiншi балалық шақты ата (қыз балалар үшiн)1)8 жастан 11 жасқа дейiн
Екiншi балалықты ата (ер балалар үшiн)1)8 жастан 12 жасқа дейiн
Екшші кезсңдегі үжьшиыц дамуының сипатталуыА) үжымның эрскетін басқаруға және эсер етуге мүмкіншілігі бар бслсснділср пайда болады
Екінші кезеңдегі ұжымның дамуының сипатталуы- Ұжым әрекетін басқару ; Белсенділердің болуы; Ұжымның әрекетін басқаруға және әсер етуге мүмкіншілігі бар белсенділер пайда болады
Екінші кезеңдегі ұжымның дамуының сипатталуы---- Ұжымның әрекетін басқаруға және әсер етуге мүмкіншілігі бар белсенділер пайда болады
Ел, мемлекет, этнос, қоғам-бұлар белгілі бір елді мекенде өмір сүретін Әлеуметтендіру жағдайы – бұл: Макрофактор.
Еліктеуге негізделген тәрбие әдісі:А) Оң үлгі-өнеге.
Емтихан баќылаудыњ ќандай т‰ріне жатады?1) ќорытынды
Еңбек етуге әдеттену бұл жәй ғана еңбекке үйрену емес, бұл адамгершiлiктi адам тәрбиесiнiң жоғары деңгейi, деген сөйлем жолдарының авторы кiм?1)Н.К.Крупская
Еңбек етуге психологиялық даярлықты, еңбекке деген дұрыс көзқарасты қалыптастыру, еңбек тәртібі мен мәдениетін меңгеру – бұл ... тәрбие. Еңбек.
Еңбек және политехникалық цикл пәндерiн атаңыз1)еңбек, сурет, сызу, дене шынықтыру
Еңбек тәрбиесін мазмұндық негізін мыналар құрайды: Оқу еңбегі.өзіндік қызмет еңбегі. Қоғамдық пайдалы еңбек.
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі: Қоғамға пайдалы еңбек. Өндірістік еңбек. Оқу еңбегі.
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:А) Қоғамдық пайдалы еңбек
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:А) Оқу еңбегі
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:өзіндік қызмет еңбегі;оқу еңбегі;қоғамдық пайдалы еңбек.
Еңбек тәрбиесінің мақсаты: балалардың еңбекке деген дұрыс көзқарастарын, еңбек етуге даярлықтарын, мамандықты саналы таңдауларын қалыптастыру
Еңбек тәрбиесінің мақсаты:) Еңбек мәдениетІн қалыптастыру.
Еңбек тәрбиесінің міндеттері: B) Еңбекке деген жауапкершілікті тәрбиелеу. F) Еңбек етуге даярлау. G) Кәсіби тәжірибені жинақтау.
Еңбек тәрбиесінің міндеттері: еңбек қажеттілігін қалыптастыру, белсенділік, іскерлік қасиеттерді дамыту, ұжымдық еңбекке ынтымақтастық және өзара көмектесу, ... қалыптастыру. Өнертапқыштық іскерлігін
Еңбек тэрбиесінің мақсаты:B)Еңбек мздениетін қалыптастыру.
Еңбек: А) Адамға рухани беретін тәрбие факторы Б) Моральдық беретін тәрбие факторы В) Материалдық қанағаттанушылық беретін тәрбие факторы
Еңбек: ---- Адамға руханилық беретін тәрбие факторы
Еңбекті басқаратын және қызмет көрсететін алатын орта буын мамандар даярлайды:Колледждер.
Ер балалар үшiн жасөспiрiм шақты ата1)17-ден 21-ге дейiн
Ер балар үшiн жеткiншек шақты ата1)13 жастан 16 жасқа дейiн
Ер жетiп өмiрге аяқ басқан адамның өзiндiк қаржы қоры жөнiнде тәжiрибесi болуы керек деген сөйлем жолдары кiмнің еңбегiнен алынған? 1)А.С.Макаренко
Еркiн тәрбие теориясын ұсынған кiм?1)Ж.Ж.Руссо
Ерте балалық шақты ата1)1 жастан 3 жасқа дейiн
Ертеден келе жаткан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал-мақсаты---- Тұлғаны жан-жақты дамыту---- Тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту
ережелерінің бұзылмауы; білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері.
ерекшеліктеріне жатады: денелік, танымдық, зиялылық, сылтаулық (мотивациялық), эмоционалдық
Жабық мекемелердегі азаматтарды қайта тәрбиелеудің теориясы мен практикасын зерттейтін ғылым – бұл: Пенитенциарлық педагогика.
жазалау болып бөлінеді: тәрбиеленушілердің іс-әрекеті сипаты негізіне
Жазалау дегенiмiз не?1)баланың мiнез-құлқындағы терiс қылықтарды тежеу тәсiлдерi
Жазалау дегеніміз: тұлғаның әрекеттері мен қылықтарын қолдамау және теріс бағалау
Жазалау және ықпал жасау шаралары,, еңбегiнiң авторы кiм?1)А.С.Макаренко
Жазалау---- Мінез-құлықты ынталандыру әдісі
Жазалау---- Талап түрінде көрінетін тәрбие әдісі
Жазалау: А) Мінез-құлықты ынталандыру әдісі Б) Іс-әрекетті ынталандыру әдісі В) Әдіс
Жазалау: А) Талап қою Б) Әдістің түрі В) Талап түрінде көрінетін тәрбие әдісі
Жазалау:А) Ынталандыру әдісі.
Жазалау:Д)Сана мен іс-әрекетті ынталандыру.
Жазбаша бақылау эдісі:A) Окушының шығарма жазуы
Жақын перспективаны қалай түсiнесiз?1)ұжымды немесе жеке адамды әр түрлi iс-әрекетке күнделiктi ынталандыру қызықтыру
Жалқыдан жалпы қорытынды шығаратын педагогикалық зерттеу әдісі:А)Индукция.
Жалпы білім беретін мектептер түрлері:С)Орта мектеп, гимназия,лицей.
Жалпы білім беретін мектептің сатылары: А)Бастауыш,негізгі, орта.
Жалпы педагогика бөлімдері:мектепт дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, жоғарғы мектеп педагогикасы, кәсіптік-техникалық білім беру педагогикасые
Жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген тұтас адамгершілік тұлғаны қалыптастыру – бұл адамгершілік тәрбиесінің ... . Мақсаты.
Жалпы адамзаттық құндылықтарды игере алатын, ұлттық санасы дамыған, бәсекеге қабілетті, көп мәдени тұлғаны қалыптастыру – бұл тәрбиенің... бағыты. Стратегиялық.
Жалпы адамзаттық құндылықтың қалыптасуы: Адам санасының нысаны, адам мәдениетінің бөлігі.
Жалпы адамзаттық мәдениет: Адамзат жинақтаған мәдениет мұрасы. Адамдардың іс-әрекетін үйлестірудегі шара. Интеграцияланудағы шара. Тәрбие мақсатын анықтаушы.
Жалпы адамзаттың мәдениеті, оқушылардың тәжірибелік және шығармашылық жағынан меңгеруге жағдай жасаумен сипатталатын білім беру мазмұнының принципі – бұл:Гуманитарландыру.
Жалпы әлеуметтік мақсаты бар, бірлескен іс-әрекеті, басқару ұйымы бар және ұжымдық қарым-қатынаспен байланысқан оқушылар бірлестігі – бұл: Балалардың тәрбиелік ұжымы.
Жалпы бiлiм дегенiмiз не?1)оқушылардың ғылым негiздерiн игеру процесi және нәтижесi
Жалпы білім беретін бағдарламалар: Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады. Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді. Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.
Жалпы білім беретін бағдарламалар:A) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді
Жалпы білім беретін бағдарламалар:А) Жеке адамньщ мәдениетінің қалыптасуына бағытталады
Жалпы білім беретін мектепті басқару субъектісі:Мектеп әкімшілігі.
Жалпы білім беретін мектептің құрылымы: Бастауыш Негізгі орта Мектепке дейінгі
Жалпы білім беретін мектептің құрылымы: Мектепке дейінгі Бастауыш Жалпы орта
Жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мазмұнына қарай бөлінеді: Негізгі орта және жалпы орта білім Мектепке дейінгі білім Бастауыш және орта кәсіптік білім
Жалпы білім беретін орта мектепті бітірушінің базалық білім құзырлықтарын қалыптастыруды қамтамасыз ететін соңғы нәтижеге бағдарланған білім беру: Білім беру құзіреттілігі.
Жалпы білім беру мекемелеріндегі ішкі жүйені басқару деңгейі:Директор, директордың орынбасарлары, мұғалімдер, оқушылар.
Жалпы білім беру мекемесінің құрылымы: Жаппы орта Бастауыш Негізгі орта
Жалпы білім беруші мекемелердін білім стандартының бөліктері: Мектептік. Ұлттық-аймактык. Мемлекеттік.
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты үш бөліктен құралады: жалпы адамзаттық, мемлекеттік, ұлттық мемлекеттік
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктepi: Аудандық-қалалық Мемлекеттік Мектептік
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:А) Мемлекеттік
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:мектептік; ұлттық-аймақтық;мемлекеттік.
Жалпы мектептік ата-аналар жиналысы откізіледі:D) Оку жылында 2 рет.
Жалпы мектептік жоспарды күру қағидасына жатпайды:A)Оқытудың жоғары деңгейдегі күрделілігі қағидасы.
Жалпы мектептік жоспарды қңэу қағидасына жатпайды:жоспарлаудың ғылымилығы
Жалпы орта білім беретін ұйымдарының (бастауыш жалпы білім беру) типтік оқу жоспары компоненттерден тұрады: Көп вариантты, вариативті, жеке.
Жалпы педагогика бөлімдері: Жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану.
Жалпы ұлттық құндылықтар, тәрбиеде жалпы адами, ұлттық мәдениеттердің құндылықтары мен нормасын есепке алу, мәдениетке үйрену арқылы тұлғаны қалыптастыру – бұл: Мәдениетке сәйкестілік принципі.
Жалпылама с±раудыњ тиімділігі неде?1) барлыќ оќушыларды ќамту
Жалпылама талқылауды талап етпейтін ағымдық мәселелер мен педагогикалық процесті тікелей ұйымдастыру мәселелерін қарастыратын басқарудың алқалық формасы - бұл:Директор жанындағы мәжіліс.
Жана педагогикалық білімдерді қалыптастыру процесі, танымдық іс-әрекет түрі: А) Эксперимент түрі Б) Педагогикалық эксперимент В) Эксперимент
Жанама бақылау жүргізіледі: жасалған тапсырмалар мен бағдарламалар бойынша жұмыс жасайтын адамдар арқылы
Жан-жақты дамыған жеткілікті құзіретті тұлғаның дамуына және қалыптасуына әсер ететін факторлар: тұқым қуалаушылық генефоны, тәрбие, орта, іс-әрекет пен қарым-қатынас, ... .Ішкі күштер.
Жанұя мен мектептің педагогикалық процестерінің өзара әрекеттесу формалары: ата-аналар комитеті, мектеп кеңесі, ата-аналар жиналысы, педагогикалық консультация, озық тәжірибемен пікір алмасу, пән мұғалімдерімен кездесу,... өткізуге қатысады.Тәрбие сағаттарын.
Жанұяда тәрбиелеу үрдісінің элементтері: тәрбиелік құрылғы (мақсат, міндет, мазмұны, әдіс құрал), субъектісі – ата-ана,балалар, ... . Бауырлары.
Жанұядағы педагогикалық үрдістің диогностикалық тұрғыдан тәрбиелік мүмкіндіктерінің деңгейі: жоғары, орташа, ... .Төмен.
Жаңа білімді баяндаудың дәледі аргументтелген формасы: А)Түсіндіру.
Жаңа білімді меңгеру сабағының құрылысы: Ұйымдастыру кезеңі,жаңа сабақты түсіндіру, бекіту.
Жаңа оқу материалын бекіту сабағының құрылымы:Е)Ауызша,жазбаша жаттығу,білімді тереңдете бекіту.
Жаңа білімді игерту; өткен материалды бекіту, оқушылардың білімін бақылау, бағалау, үй жұмысына түсініктеме беру; білімді қорыту және жүйелендіру – бұл дәстүрлі сабақтың ...Кезеңі.
Жаңа материалды берудегі сабақтың мақсаты Оқушылардың теориялық білімді меңгеру дәрежесін және күрделі мәселер бойынша танымдық іскерлікті әдістерін белгілеу
Жаңа материалды берудегі сабақтың мақсаты Оқушылардың сабақты меңгеруі; Өтілген материалды түсінуі; Оқушылардың жаңа тақырыпты игеруі
Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип: Бірізділік
Жаңа материалды, меңгеру сабағының міндеті---- Оқушылардың өтілген сабақты меңгеруі----Оқушылардың сабақты түсінуі---- Оқушылардың жаңа материалдарды меңгеруі
Жаңа материалды, меңгеру сабағының міндеті:Оқушылардың жаңа материалдарды меңгеруі
Жаңа педагогикалық білімдерді тұжырымдау және қалыптастыру процесі, сонымен қатар танымдық іс-әрекет түрі:. ) Ғылыми педагогикалық зерттеу
Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері: Білім беруді ізгілендіру. Дамыта оқыту. Бағдарламалап оқыту.
Жаңа педагогикалық технологияның міндеттері оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру , білім сапасын жаңа деңгейге көтеру , педагогикалық қызметтің өзекті мәселелерін білу
Жаңашыл-мұғалімдерді атаңыз:А) В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова, Ш.А.Амонашвили, Е.Н.Ленин.
Жапа педагогикалық білімдерді калыптастыру процесі, танымдык іс-эрексттүрІ:А)Ғылыми педагогикалық зерттеу.
Жарыс А)Іс - әрекетті ынталандыру әдісі В)Бала мүмкіндігін ашу
Жарыс дегеніміз:іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдісі.
Жарыс әдісі---- Салыстыра отырып оқыту тәсілі
Жарыс әдісі: А) Тұлға қасиеттерін қалыптастыру тәсілі Б) Өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту В) Салыстыра отырып оқыту тәсілі
Жарыс әдісі:А) Өз нэтижесін басқалардың нэтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін калыптастыру жәнебекіту.
Жарыс бұл: балалардың ұжымдық іс-әрекетін ұйымдастру мен ынталандыру әдісі.
Жарыс дегеніміз ынталандыру; іс-әрекет әдісі; мінез-құлықгы ынталандыру әдісі
Жарыс дегеніміз: басқа қатынасушылардың нәтижелері мен өз нәтижелерін салыстыру процесінде тұлғаға қажетті сапаларды қалыптастыру мен бекіту әдістері
Жарыс, мадақтау, жазалау---- Ынталандыру әдісі---- Іс-әрекетті ынталандыру---- Мінез -құлықты ынталандыру
Жарыс:B)Іс-эрекетті ынталандыру әдісі.
Жарысты қалай түсiнесiз?1)балалардың iс-әрекетiн ұйымдастыру және ынталандыру әдiстерi
Жарысу, мадактау, жазалау - бул одістер:А) Іс-әрекет жәнекарым - катынас тәжірибесін калыптастыру.
Жас ерекшелік педагогикасына қатыстылар---- сәбилер педагогикасы---- мектеп педагогикасы---- жоғары мектеп педагогикасы, ересектер педагогикасы
Жас ерекшелік педагогикасының құрамына кіреді: B) Отбасы тәрбиесі педагогикасы. E) Мектепке дейінгі тәрбие педагогикасы. G) Бастауыш мектеп педагогикасы.
Жас ерекшеліктер - бұл: Белгілі бір жас кезеңіне тән психика-лық ерекшеліктер Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық ерекшеліктер
Жас ерекшеліктер: Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық сапалар \\Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық ерекшеліктер\\ Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар
Жас ерекшеліктері дегеніміз: өмірдің белгілі бір кезеңіне тән анатомиялық-физиологиялық және психикалық сапалар
Жас кезендерінің даму шарттарына: Анатомиялық, физиологиялық жағдайы \\Психологиялық-педагогикалық жағдайы\\Әлеуметтік жағдайы
Жас кезеңдері дегеніміз: жас ерекшеліктерін бөлу
Жас кезеңдерінің даму шарттарына: Анатомиялық, физиологиялық жағдайы Психологиялық педагогикалық жағдай\\ Дене көрсеткіштерінің жағдайы.
Жас кезеңдік дамудың анатомиялық көрсеткіштері: дене құрылымдағы сүйек, бұлшық ет, ми, жүрек тамырлары
Жас кезеңдік дамудың күш-қуаттық көрсеткіштері: бойдың, салмақтың, кеуде қаңқасының, бұлшық ет күштерінің өсуі
Жас кезеңдік дамудың педагогикалық шарттары: тәрбиелеу, білім беру және оқыту мүмкіндіктерін сипаттау
Жас кезеңдік дамудың психологиялық көрсеткіштері: түйсіктің, қабылдаудың, естің, зейіннің, мінездің ерекшеліктері
Жас кезеңдік дамудың физиологиялық көрсеткіштері: дем алу, қан айналыс, ішкі бездер, жүйке жүйелері
Жас ұрпақты дене шынықтыру мәдениетінің әртүріне, әскери өнер әрекеттеріне қатысуын, адам денесінің оның ақыл-ой, сезім, еріктерімен үйлесімді дамуы - бұл дене шынықтыру тәрбиесінің ... . Мазмұны.
Жас ұрпақтың өмірі мен тәрбиесі үшін ең алғашқы мекемелер пайда
Жас ұрпақтың өмірі мен тәрбиесі үшін жұмыс жасайтын ең алғашќы мекемелер қай қоғамда пайда болды: Құлдық қоғамда.
Жасөспірімдік шақ және оның ерекшеліктері: балалардың тәртібі нашарлап,сабаққа үлгерімі төмендейді , бойы бұрынғыға қарағанда бір жылда екі есе шапшаңдықпен өседі , жүйке жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болады
Жасөспірімнің дене, ішнара психикалық жедел дамуы:В)Акселерация.
Жаттығу білімнің қолданысын қамтамасыз ететін процесс немесе эдіс:А) Білімдерді практикада қолдану
Жаттығу дегеніміз: Үйрету; Дағдыландыру; Меңгерту
Жаттығу дегеніміз:А) Үйрету, дағдыландыру
Жаттығу, лабораториялық жүмыс, практикалық жүмыс:А) D) Практикалық әдістер.
Жаттығу: Практикалық әдістер тобына қатысты оқыту ә; Оқыту ә; Практикалық ә
Жаттықтыру әдiсi дегенiмiз не?1) баланың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру әдістері
Жауапкершіліктері
Жаһандану сабағының технологиясы: B) Эпистем технологиясы. E) Дамытушы оқыту технологиясы. G) Серіктестік технологиясы.
Жаһандық білім беру процесінде шешілетін тапсырмалар: D) Кросс-мәдениеттің сауаттылықты дамыту. F) Экологиялық сананы қалыптастыру. H) Әлемге деген қолжетпес көзқарасты қалыптастыру.
Жеке тұлғаға мақсатты ұйымдастырылған тәрбие берумен кім айналысады?А)Мектеп.
Жеке тұлғаны дамытудағы жетекші фактор:А)Педагогикалық.
Жеке адам дегеніміз---- тұлға қасиеттерінің жиынтығы
Жеке адам дегеніміз А) тұлға қасиеттерінің жиынтығы Б) адамның әлеуметтік сапалары В) адамның қоғамдық мәнін анықтайтын әлеуметтік сапалар мен тұлғалық қасиеттерінің жиынтығы
Жеке адам дегенімізА) адамның коғамдық мәнін анықтайтын әлеуметтік сапалар мен түлғалық қасиеттерінің жиынтығы
Жеке адамның дамуы ұғымын қалай түсiнесiз?1)ішкi және сыртқы басқарылатын, басқарылмайтын факторлардың ықпалы мен жеке адамның жетiлу процесi
Жеке адамның дамуы:A)ішкі және сыртқы басқарылатын, басқарылмайтын факторлардың ықпалымен жеке адамның жетілу процесі
Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістері: әңгіме, лекция
Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістері: Әңгімен мазмұнының оқушылардың жас ерекшеліктеріне мен әлеуметтік тәжірибесіне сәйкестігі. Әңгіменің қызықты, әсерлі болуы. Оқушыларды әңгімеге тарту. Әңгіме барысында көрнекіліктер қолдану.
Жеке әрекет педагогикасы еңбегiнiң авторы кiм?1)А.С.Макаренко
Жеке гүлғанын дүниетанымы:А) Ақиқаттың жалпылама көрінісініц жоғары деңгейімен ерскіпеленстін интелектуалдық жәнеэмоционалды-жігерлік сипаттарды топтастырған феномен
Жеке және қоғамның мінез-күлықтық, терең рухани-адамгершілік, мәдени құндылықтар мен дүниетанымдық негіздері:Ментаилтет
Жеке оқытудың түрлері: репетиторлық, гувернерлық, менторлық, ...Тьюторлық.
Жеке пәндер арасындағы өзара байланыс негізі---- ғылымдар арасындағы байланыс---- пәндер мен ғылым арасындағы байланыс
Жеке пәндер арасындағы өзара байланыс негізі пәнаралық байланыс
Жеке пәндер арасындағы өзара байланыс негізі;
Жеке пәнді жалпы мектеп бойынша сыныптарда, параллель сыныптарда оқыту жайы мен сапасын анықтауға бағытталған бақылау түрі – бұл ... бақылау.
Жеке тұлға дамуының қозғаушы күші: Ішкі қарама-қайшылық Сыртқы қарама-қайшылық Жалпы және жеке қарама-қайшылық.
Жеке тұлға дамуының қозғаушы күші:Ішкі қарама-қайшылық\\Сыртқы қарама-қайшылық \\Әлеуметтік карама-қайшылық
Жеке тұлға проблемасының негіз бағыттыры: Биологиялық Әлеуметтің Биоәлеуметтік.
Жеке тұлға проблемасының негізгі бағыттары;А) Биологиялық
Жеке тұлғаға бағытталған білім берудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеген ғалымдар: И.С. Якиманская \\ К. Роджерс\\Е.В. Бондаревская
Жеке тұлғаға мақсатты ұйымдастырылған тәрбие берумен кім айналысады?1) мектеп
Жеке тұлғаны дамыту факторлары: қарым-қатынас, таным белсенділіктері, өзін-өзі жетілдіру мен қоршаған өмірді түрлендіру, өзгерту белсенділіктері – бұл: Іс-әрекет.
Жеке тұлғаны дамытудағы жетекші фактор: Педагогикалық.
Жеке тұлғаны ұжымда және ұжым арқылы дамыту теориясының негізін қалаған:А.С.Макаренко
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін негізгі факторлар: Тұқым қуалаушылық Әлеуметтік орта Тәрбие
Жеке тұлғаның азаматтық сана-сезімін, конституциялық, құқықтық көзқарасын қалыптастыруды қарастырады-бұл ... тәрбие.Азаматтық.
Жеке тұлғаның әлеуметтік жетілуін сипаттайтын сапалар:Жауапкершілік, өздігінен дамуға ұмтылу, әлемге позитивті қатынас, толеранттылық
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар: Тұқым қуалаушылық . Әлеуметтік орта. Тәрбие.
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін негізгі факторлар: Тәрбие Географиялық орта\\Тұқым қуалаушылық
Жеке тұлғаның дамуына қажетті ең тиімді жағдайларды туғызу, оның рухани дамуына, өз бетінше білім алу, өзін-өзі жетілдіру бағытында білім берудің жеке траекториясын (бағытын) жасау – бұл білім беру мазмұнының ... . Тұлғаға бағытталуы.
Жеке тұлғаның дүниетанымы---- Ақиқаттың жалпылама көрінісінің жоғары феномені
Жеке тұлғаның дүниетанымы: А) Ақиқаттың жалпылама керінісінің жоғары деңгейі B) Интелектуалдық сипаттарды топтастырган феномен C) Эмоционалды-жігерлік сипаттарды топтастырган феномен
Жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастыру бағытында зерттеу жүргізген ғалымды атаңыз... Божович Л.И.
Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері: Даралығы Саналылығы
Жеке тұлғаның өзара әрекеттесу ортасы,тәрбие құралы &әлеуметтік &рухани &материалдық
Жеке тұлғаның өзінің белсенділігіне, оның шығармашылық қайта құру іс-әрекетіне үлкен мән берген демократиялық педагогиканың классиктері: Песталоцци И.Г., Коменский Я.А., Алтынсарин Ы.,Ушинский К.Д.
Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: Әңгімелесу Баяндама Дискуссия
Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: түсіндіру, баяндау, сендіру, әңгіме, лекция, этикалық әңгіме, нұсқау беру, диспут, баяндама, дебат, ... . Үлгі.
Жеке тұлғаның тәрбиелі болуына әсер ететін әдістер: А) Отбасындағы татулық В) Мектеппен байланыс
Жеке тұлғнаның ең маңызды белгілері: &Даралығы &Саналылығы &Жауапкершіліктері
Жеке түлғаның элеуметтік жетілуін сипаттайтын сапалар:D) C) Жауапкершілік, өздігінен дамуға үмтылу, элемге позитивті қатынас, толеранттылық.
Жеке іс әрекет рефлексиясы (құжаттар, өзіндік жұмыстар, жетістіктер), шығармашылық жұмыс, жеке танымдық іс-әрекетті өзіндік бағалау құралы – бұл:Оқушының портфолиосы.
Жеке, жеке-жұптық, жеке-топтық, өзара бірлесіп оқыту, саралап оқыту, бригадалық оқыту, оқытудың микроптық жүйесі – бұл оқытудың ... .Түрі (Формасы).
Жекеден жалпыға қарай логикалық салдар айқындалып, эмпирикалық деректер қорытындыланатын зерттеу әдісі – бұл: Индукцуия.
Жеке-топтыќ оќыту формасыныњ мєнін қалай түсінесіз?1) оќушылар тобында жекеше оќыту формасы.
Жекеше сұраудың ұгымды жақтары тексерудің түрі; білімді тереңірек тексеру; білімді қаншалықты меңгергендігін тексеру
Жекеше сұраудың ұтымды жақтары---- білімді тереңірек тексеру ---- білімді қаншалықты меңгергендігін тексеру
Жекеше сүраудың үтымды жақтарыА) білімді тереңірек тексеру
Жеңілден ауырға қарай, белгісізден белгіліге қарай, қарапайымнан күрделіге қарай ережелерін сіз қай принципке жатқызасыз: түсініктілік
жетекші идеялар ұйымдастыру
Жеткіншектердің дағдарыс кезеңіне тән белгілері: А)Эффект сезімі В)Тұйықтық, ашуланшақ С)Қыңырлық, эгоизм
Жеткіншектердің дағдарыс кезеңіне тән белгілері: Қыңырлық, эгоизм Тұйықтылық, ашуланшаншақ Эффект сезімі.
Жеткіншектердің дағдарыс кезеңіне тән белгілері: Қырсықтық, жалқаулық Тұйықтық, ащуланшақтық Қыңырлық, эгоизм
Жеткіншектердің дағдарыс кезеңіне тән белгілері: Тұйықтық, ащуланшақтық Қырсықтық, жалқаулық Қыңырлық, эгоизм
Жеткіншектің өз ата– аналар, мұғалім, үлкендер, құрбыларымен, барлық жағдайы бойынша өзіне тең немесе тең еместермен қарым – қатынасында қайта бейімделу байқалатын жас кезеңдерін көрсетіңіз. Жеткіншек шақ.
ЖММБС төмендегідей компоненттерден тұрады:Республикалық, мектептік, жекешелік.
Жоғарғы білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылалыры»:кәсіби құзіреттілік;сауаттылық және білімділік;мәдениет және менталитет.
Жоғарғы мектеп аты. Университет, #академия.
Жоғарғы мектеп аты: А) университет В) академия
Жоғарғы сатыда кәсіби бағдарланған оқытуды қарастыратын, негізгі және қосымша бағдарламаларды жүзеге асыратын жалпы орта білім беретін мекеме – бұл: Лицей.
Жоғары біліктілік санаты мұғалімнің кәсіби өсуінің … деңгейіне сәйкес келеді.Жаңашылдық.
Жоғары білім беруді жүзеге асырады:Институт, университет, академия, жоғары мектеп.
Жоғары білім берудің жаңа формасы А) бакалавриат Б) магистратура В) докторантура
Жоғары білім берудің жаңа формасы---- бакалавриат---- магистратура---- докторантура
Жоғары білім берудің жаңа формасы;бакалавриат; магистратура; докторантура
Жоғары білім берудің жаңа формасыA) бакалавриат, магистратура, докорантура
Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»: кәсіби құзыреттілік. сауаттылық және білімділік. мәдениет және менталитет
Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары» Сауаттылық және білімділік Түсіну Кәсіби құзыреттілік
Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»: Зерттеу және игеру Кәсіби құзіреттілік Сауаттылық және білімділік
Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»: Кәсіби құзіреттілік. Сауаттылық және білімділік. Мәдениет және менталите
Жоғары мектеп аты: Университет Академия Институт
Жоғары оқу орнының саласы бойынша 1-2 курстарында, бастауыш немесе орта кәсіптік білім беруде білім беретін бағдарлама негізінде білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты ... ендіріледі: Орта мектепте.
Жоғары сыныптарда колдаііылатын күрделі, көлемді оқу материалын моиологтік баяндау:А) Лекция.
Жоспар:) жұмыстың орындалу мерзімі мсн бірізділігі\\ алдыи ала жобаланып көрсетілген іс-шаралардыц жүйссі
Жоспарланған нәтижеге жетуге бағытталған мектептің басқарушысы мен басқару жүйесінің мақсатқа бағытталған жоспарлы өзара әрекеті – бұл: Мектепішілік басқару.
Жоспарлау дегеніміз &жағдайды жан жақты анықтау және нәтижеге бағыттау &міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау & мақсат, міндеттерді анықтау
Жоспарлау дегеніміз: жағдайды жан-жақты анықтау және нәтижеге бағыттау, міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау, мақсат-міндеттерді анықтау
Жоспарлау: Мақсат, міндеттерді анықтау Жағдайды жан жақты анықтау және нәтижеге бағыттау Жетістікті талдау
Жоспарлау:Жағдайды жан жақты анықтау және нәтижеге бағыттау. Міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау.Мақсат, міндеттерді анықтау.
Жұмыс мазмұны: оқу жоспарларын іріктеу, бекіту, перспективті және басқа да жоспарларды жүзеге асыру жолдары, педагогикалық жүйеде жаңашыл ортаны қалыптастыру және т.б. – бұл … жұмыс мазмұны:Педагогикалық кеңестің.
Жүйе құраушы. Бақылау функциясы; Оқытуды бақылау; Оқыту процесін бақылау функциясы
Жүйеге қатысушылардың біліміне, тәрбиесіне арқа сүйеу, қоғамдық басқару бөлімдерінің әрекетіне қатыстыру, талқыға салу, оңтайлы шешім қабылдауға тарту – бұл ... принципін сақтау.Алқалық.
Жүйелілік және бірізділік оқыту принципі---- Жеңілден қиынға---- Белгіліден белгісізге---- Қарапайымнан күрделіге
Жүйелілік және бірізділік принципі---- Оқытуды тәртіппен құрастыру---- Оқытуды мазмұнды құрастыруды талап етеді---- Оқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен құрастыруды талап етеді
Жүйелілік және бірізділік принципі:A)Оқыту процесін жэне оның мазмұнын бір тәртіппен кұрастыруды талап етеді.
Жүйелілік және бірізділік принципі:А) Оқыту процесіи жәнеоның мазмұнын бір тәртіппен күрастыруды талап етсді,
Жүйелілік пен бірізділік принципі---- Жеңілден қиынға---- Қарапайымнан күрделіге
Жүйелілік пен бірізділік принципі: Жеңілден қиынға; Белгіліден белгісізге; Қарапайымнан күрделіге» қарай ережесімен анықталатын принцип
Жүйелілік принципіне түсінік беріңіз. А) Оқыту процесінің барлық кезеңінде жүруі Б) Оқытудың бірізділікте жүргізуде В) Бақылаудың оқыту процесінің барлық кезеңінде жүруін талап етебі
Жүргізу орнының негізінде эксперименттерді топтап бөлу(классификациялау): табиғи, лабораториялық
Жүргізілген эксперимент пен бақылаудың нәтижелерін өңдеу – бұл зерттеудің ... кезеңі.Талдау.
Жыл бойында оқытылатын оқу пәндері құрамы көрсетілетін мемлекеттік құжат:А) Оқу жоспары
жылдар:1992ж;1999ж;1991ж.
Жылдық оқу-тәрбие жұмысы жоспарларының құрылымы: жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау #қойлатын мідеттер #кіріспе.
Жылдық оқу-тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы: Әдебиеттерді талдау Өткен жылды талдау Қойылатын міндеттер
Жылдық оқу-тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы: Өткен жылды талдау Жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау Әдебиеттерді талдау
Жіберілген қателерді өз бетімен тауьш алу, оны жою тәсілдерін іздестіру бірлігін қалыптастаруымен ерекшеленетін бақылау түрі:Өзіндік бақылау
Жіктелу белгісіне қарай сөздік, көрнекі және практикалық әдістерге жататыны: білім көзі
Жіктеу---- Арнайы жүйе---- Арнайы белгілері арқылы құрастырылған жүйе
Заманауи педагогтар орындайтын функциялар: В) Ұйымдастырушылық. F) Коммуникативтік. G) Диагностикалық.
Заттар мен құбылыстарды мақсатты зерттеу, мағлұматтарды іріктеп жинау, көзбен көргенді сезім мүшелерімен қабылдау және санада бұл ақпаратқа талдау жасау: зерттеу объектісінің, сыртқы жақтары, қасиеттері мен белгілері туралы мәлімет алу – бұл: Бақылау.
Заттар мен құбылыстардық жалпы мәнді белгілерІн бөлу жэпе жүйслеумен сипатталатып процесс: А) Жалпылау.
Зачет-сабақ қалай өткiзiледi?1)мұғалiмнiң жеке оқушылардан жауап алып, әңгiмелесуi ретiнде өткiзiледi
Зерттелетін объект туралы нақты деректер алу үшін қолданылатын педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау:Е)Бақылау әдісі.
Зерттелетін объект туралы нақты деректер алу үшін қолданылатын педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау:Сауал-сұрақ әдіс.
Зерттеліп отырған құбылыстағы байланыстарды көрсетеді және солардан туындайды: Заңдар, Принциптер, Заңдылықтар.
Зерттеліп отырған құбылыстағы байланыстарды көрсетеді және солардан туындайды: Гипотезалар Принциптер Заңдылықтар
Зерттеу әдiстерi дегенiмiз не?1)тәрбие, бiлiм беру және оқытудың әртүрлi жақтарын зерттеу тәсiлi
Зерттеу әдісі ретіндегі тестілеуге сипаттама: A) Автоматтандыру мүмкіндігі бар. C) Қатаң бақыланған жағдайда зерттеу. G) Оқытудың нақты нәтижесін алуға көмектеседі.
Зерттеу нәтижесінде алынатын ғылыми нәтижелерді алдын-ала эмпирикалық жолмен қолдау немесе теріске шығаруды мақсат ететін зерттеу әдісі – бұл:Болжау.
Зерттеу объектісі өзімен ұқсастық қатынастағы басқа бір объектімен алмастырылатын зерттеу әдісі – бұл:Модельдеу.
Зерттеу процесі, таным әдісі туралы ілім – бұл:Әдіснама.
Зерттеу ізденістері 6 жасқа дейінгі балалармен жұмыс істеуге арналған, дайындық сыныбында бағалауға қарсы болған жаңашыл мұғалім:Ш.Амонашвили.
Зерттеудің барысы мен нәтижесін анықтауға мүмкіндік беретін бастапқы тұжырымдама, тіректік теориялық негіздеме, таным әдістері – бұл зерттеудің ... кезеңі. Әдіснаманы таңдау.
Зерттеудің эмпирикалық деңгей әдістеріне жатпайды: индукция
Зерттеушiлерге анкеталық жауап алу әдiсi не бередi?1)бұл белгiлi бiр деректер жинап алуға және сұрастырғандардың зерттелiп отырған педагогикалық құбылыстарга қатынасын анықтауга мүмкiндiк бередi
И.П. Подласый бойынша әдістері: Практикалық. Көрнекілік.
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы: Практикалық. Көрнекілік. Сөздік.
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері: А) Сөздік
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері: Практикалық Сөздік Кітаппен жұмыс әдісі Бейне таспа әдісі
И.П. Подласый оқыту әдістерін келесі топтарға бөлді: Әңгімелесу Сөздік; кітаппен жұмыс әдісі Практикалық; іс-тәжірибе, жаттығу, оқу-өндірістік еңбек, көрнекілік
И.П. Подласый оқытудың келесі жіктемесін ұсынады: Практикалық жұмыс; білімді жетілдіру әдістері Білімді, білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері Білікті қалыптастыру әдістері
И.П. Подласый оқытудың келесі жіктемесін ұсынады: Жаттығу, практикалық жұмыс Иллюстрация, бейне әдіс, жаттығу, лабораториялық практикалық Баяндау, әңгіме, дәрісбаян, дискуссиялық оқыту, кітаппен жұмыс,демонстрация
И.П.Подласый оқытудың келесі жіктемесін ұсынады: Иллюстрация;бейне әдіс; жаттығу; лабороториялық;практикалық Білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері Танымдық ойындар;программалық оқыту;білімді беруді бақылау;ситуациялық
И.П.Подласыйдын пікірінше, тәрбие дайындайтын, адамның әліеуметтік рөлін атаңыз: азамат; қызметкер;семьяға ұқыпты
И.С. Якиманская тұлғаға бағдарланған білім берудің толық жіктемесін жасап, оны шартты түрде үш негізгі топқа бөлді:&Пәндік – дидактикалық &әлеуметтік – педагогикалық &Психологиялық
И.С.Якиманская тұлғаға бағдарланған білім берудің толық жіктемесін жасап, оны шартты түрде негізгі топтарға бөлді: Тәжірибеге бағдарланған Білімге бағдарланған Әлеуметтік-педагогикалық
И.Ф.Харламов бойынша оқыту әдістері-бұл :А)Түсіндіру,бекіту, практикада қолдану,бақылау.
И.Я. Кондратьев пен В.П. Симонов бойынша білімді меңгерудің деңгейлері: Затты айыра білу. Есте сақтау. Түсіну. Қолдану.
Игеру мақсатымен ақыл-ой немесе практикалық қимылдарды бірнеше рет -кайталау:С) Жаттығу.
Имитация – барлық жағынан бір нәсеге еліктеу бала жасының қай кезеңіне сәйкес келеді?Мектепке дейінгі.
Индивид дегеніміз: адамзат тұқымының еш қасиеттері ескерілмеген бір өкілі
Индивид" ұғымын латын сөзінен аударғанда қандай мағына бередіВ) жекелік
Индивид» утымы білдіреді:E) D) Адамзат тұқымының жеке бір екілін.
Индивидтің аға ұрпақтын әлеуметтік тәжірибесін меңгеруі жүзеге асатын оқу және сабақтан тыс әрекеттерді бірлікте қарастыратын тұтас педагогикалық үрдіс – бұл:Педагогика пәні.
Индивидтің қоршаған орта жағдайларына ыңғайлануы – бұл: Әлеуметтік бейімделу.
Индия мен Англияда бір мезгілде қолданысқа енген, ағылшын діни қызметкері А.Белль мен мұғалім Дж.Ланкастер ашқан оқыту формасы: мұғалімнің көмегімен ересек оқушылар материалды меңгереді, содан соң өз білгендерін жасы кішілерге үйретеді, осылайша оқушылар саны артып отырады – бұл ... оқыту жүйесі.Белль-Ланкастерлік.
Индуктивтiк ой қорытындысы дегенiмiз не?1)ой жалқыдан жалпыға, жеке даралық байқаудан жалпы теориялық түсiнiктерге көшу
Индуктивті ойлауды қалай түсінесіз? 1)ерттеу жұмыстарына жеке деректерден жалпы ой қорыту
Инновациялық мектептегі педагогикалық процестің ерекшеліктері A) Жас ерекшеліктерін есепке алу. C) Тәрбиенің гуманды сипаты. E) Әсер ету обьектісі – оқушы тұлғасы.
Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді &отбасылық &конфессионалдық &мектептік
Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді: Экономикалық Адамгершілік Азаматтық
Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді:A) конфессионалдық(діни)
Интеллект дегеніміз: ақыл-ой қабілеті калыптастыру процесі
Интитуционалдық белгі бойынша қандай тәрбие түрлері топтастырылған---- Отбасы тәрбиесі, діни (конфессионалдық) тәрбие---- Отбасы тәрбиесі, мектептен тыс тәрбие---- Мектеп тәрбиесі, мектептен тыс тәрбие
Итеру мақсатымен ақыл-ой немесе практикалық қимылдарды бірнеше рет қайталау:Жаттығу
Кiрiспе саяхат қандай мақсатты көздейдi?1)жаңа тақырыпты түсiндiру алдында оқушылардың қажеттi бiлiмдi жинастыруын көздейдi
Кадрларды таңдау және іріктеу, мектеп әкімшілігі, педагогтар мен кіші қызметкерлерді жұмысқа алу және босату – бұл ... міндеті.Директордың
Как живете дети? » еңбегінің авторы:Е)В.А.Сухомлинский.
Кәсiптiк адаптацияны қалай түсiнесiз?1)бұл әртүрлi оқу орындарында оқитын және кәсiпорындарда жұмыс iстейтiн жастардың кәсiби еңбек ету жағдайына бейiмделу жүйесi
Кәсiптiк бiлiм беру дегенiмiз не?1)әртүрлi мамандықтар және сол мамандықтардың адамға қоятын талаптары жөнiнде оқушыларды бiлiммен қаруландыру
Кәсiптiк диагностика ненi зерттейдi?1)кәсiптiк бағдар беру мақсатына байланысты әрбiр оқушыны зерттейдi
Кәсiптiк консультацияны қалай түсiнесiз?1)кәсiптiк бағдар беру жүйесiнiң басты элементтерiнiң бiрi
Кәсіби білім беруде қарастыратын, негізгі және қосымша бағдарламаларды жүзеге асыратын жалпы орта білім беретін оқу мекемесі - бұл:Гимназия.
Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу - бұл:Өзінің кәсіби-маңызды сапаларын дамыту бойынша саналы жұмысы.
Кәсіптік бағдар беру жұмысы тәрбиенің қай бағытына жатады:А)Еңбек тәрбиесі.
Кейбір оқу пәндеріне деген ықыластың төмендеуі, ғылым мен мәдениеттің әртүрлі саласымен айналасуға қызығушылық, достық қарым – қатынас қалыптасатын жас кезеңдерін көрсетіңіз. Орта буын.
Келер ұрпақтың әлеуметтік тәжірибені меңгеруі және өзін-өзі жетілдіруіне байланысты қоғамның негізгі қызметінің бірі – бұл: Тәрбие.
Кибернетикалық зерттеу әдiсi педагогиканың қандай мәселелерiн шешу үшiн қолданылады?1)педагогикалық құбылыстар арасындағы сандық тәуелдiлiктердi анықтау үшiн қолданылады
Кларин М.В, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько, Ж. Қараев-тардың) пайымдауынша педагогикалық технология: Оқыту процесін ұйымдастырудың өткізудің жа жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі жоспары. Оқыту процесінде адамның іс әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.. Өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс – тәсілдері)
Класс - сабақ жүйесін қай педагог теориялық тұрғыда негіздеді: Я.А.Коменский
Коллективтiң құдiреттi күшi,, кiтабының авторы кiм?1)В.А.Сухомлинский
Коллективтегi қатынас, стиль, сыңай,, еңбегiнiң авторы кiм?1)А.С.Макаренко
Коллектившiлердi тәрбиелеу,, еңбегiнiң авторы кiм?1)И.П.Иванов
Коммунар әдiсiн ең бiрiншi рет практикада қолданған кiм?1)А.С.Макаренко
Коммунар әдiсiнiң мәнi неде?1)барлығы өнегелiк принципiне, творчестволыққа негiзделедi
Комплекстi оқыту жолдары (1929) еңбегiнiң авторы кiм?1)Ж.Аймауытов
Компоненттерді бөліп алу, жүйелерге бөлу, сондай-ақ өзара байланыс пен қатынас тығыздығын сақтай отырып, оларды тұтас біріктіре білу – бұл ... принципі:Жүйелік және тұтастық.
Компонеттер қатарынан тұратын, біртұтас басқару және өз бетінше даму- бұл:Педагогикалық жүйе
Конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға азаматтардың құқығы туралы бап белгіленген құжат:ҚР Конституциясы.
Конспектілеу – бұл:Оқығанды қысқаша жазба түрінде қағазға түсіру.
Констатациялық эксперимент: ; Қалыптасқан жағдайды анықтау;Педагогикалық эксперименттің түрі; Педагогикалық процестегі қалыптасқан жағдайды анықтайтын эксперимент түрі
Космос, неосфера, ғаламшар, әлем - бұлар басқа қозғаушы күштер арқылы барлық жер бетінің тұрғындарын әлеуметтендіру жағдайы – бұл: Мегафактор.
Көзқарастың сапа жағынан мейлінше жоғары күйі, әлде бір «білетін» немесе «түсінетін», жеке тұлғаның ішкі ұстанымдарына айналған білім-бұл:Сенім.
Көп қайталау негізінде жоғары деңгейде жетілген, қажетті әрекеттерді орындауда байкалатын практикалык Іс-әрекет компоненті ретінде анықталатын ұғым: А) Дағды
Көптеген бірыңғай заттар мен құбылыстардың жалпы, бірдей белгілерін анықтау бағытында жүргізілетін абстракциялаудың (дерексіздендіру) түрі – бұл:Талдап қорыту.
Көпшілік дене шынықтыру жұмыстарының кластан тыс түрлері: туризм; көпшілік жарыстар; табиғатта денешынықтыру жаттығуларымен айналысу
Көрнекiлiк оқу процесiнiң қай кезеңдерiнде қолданылады?1)оқу процесiнiң барлық кезеңiнде
Көрнекiлiк оқыту әдістері: Демонстрация, иллюстрация
Көрнекiлiк принцiпiн алғаш ұсынған кiм?1)Я.А.Коменский
Көрнекiлiк принципi негiзiнде алғашқы оқытудың методикасын жазған кiм?1)Я.А.Коменский
Көрнекілік әдістер: бақылау, бейне әдіс, ...Демонстрация.
Көрнекілік оқыту әдістері---- Демонстрация---- Иллюстрация
Көрнекілік оқыту әдістері: Демонстрация; Иллюстрация; Көзбен көрсетіп қолмен ұстату
Көрнекілікті оқу үрдісінде кеңінен пайдалану нәтижесінде (Ф.Бэкон, Дж.Локк) пайда болды: А) Оқыту түрі B) Түсіндірмелі иллюстративтік оқыту C) Түсіндірмелі оқыту
Көрнекілікті оқу үрдісінде кеңінен пайдалану нәтижесінде пайда болды: ---- Түсіндірмелі иллюстративтік оқыту
Көрнекіліктің сабақтың мақсатына және мазмұнына жауап беруіне, айқын мазмұнды болуына, ұғымды әрі түсінікті болып, шығармашылық және әдістемелік жағынан дұрыс қолданылуына бағытталған Я.А. Коменский «Дидактиканың алтын ережесі» деп атаған оқыту принципі – бұл... принципі.Көрнекілік.
Көру, есту, сөйлеу мүшелерiнде және ақыл-ойында табиғи кемiстiгi бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерiн педагогиканың қандай саласы зерттейдi?1)дефектология
Күніне 1 сағат ұжымдық жұмыс жасап, оқушылар қалған уақытын зертханада өткізеді. Әр пән бойынша жылдық жеке тапсырмалар алып, белгілі бір уақыт кезеңінде есеп тапсыратын оқыту формасы – бұл:Дальтон-жоспар.
Кімнің тұжырымдамасы бойынша, оқыту жүйесінің негізін, өзара байланыстағы ұстанымдар құрайды: қиыншылықтың жоғарғы деңгейінде оқыту, оқытудың жоғарғы қарқындылығы, теориялық білімнің жетекші маңызды рөлі, оқушылардың оқу процесін ұғынуы?Занков Л.В.
Кіріспе әңгіме---- Берілетін жұмыстың мәні
Кіріспе әңгіме: А) Берілетін жұмыстың мәні Б) Оқушыларға алғашқы түсінік беру үшін қолданылады В) Берілетін жұмыстардың мәнін оны өту ретін оқытушыларға түсіндіру үшін қолданылады
Кіріспе сабағының міндеті---- Іс-әрекетті ұйымдастыру---- Оқушылардың іс-әрекетін тәжірибеде ұйымдастыру
Кіріспе сабағының міндеті:A) Оқушыларды тақырып, тарауларды меңгеруге дайындау
Қ.Р. Білім туралы алғашқы заң қашан қабылданды?1)1992
Қ.Р.Республикасында гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы қаы жылы қабылданды?1)1994
Қабiлеттi қалай түсiнесiз?1)жеке адамның белгiлi iс-әрекетiнiң нәтижесiн танытатын психикалық қасиетi
Қабылдау,пайымдау,қорыту,бекіту,тәжірибеде қолдану-бұл:Д)Білімді игеру үрдісінің кезеңдері.
Қабілеттеріне, дайындық дәрежесіне және интеллектуалдық даму деңгейіне байланысты оқушыларды сыныптарға бөлу:Маннгейм жүйесі.
Қабілеттілкретіне сәйкес мамандық таңдауда көмек көрсету үрдісі:А)Кәсіптік бағдар.
Қаз.Рес. «Білім туралы»заңы қай жылы жарық көрді:А)1999.
Қазакстан Республикасындағы білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды:A) Ерлер мен эйелдерді жеке окыту
Қазақ балаларына орыс тілін үйретудің әдістемесін жасаған қазақ ағартушысы: Ы.Алтынсарин
Қазақ газетiнде (1914ж) ,,Мектеп керектерi,, мақаласының авторы кiм?1)А.Байтұрсынов
Қазақ тілінде алғаш «Педагогика» оқулығын жазған педагог: М. Жұмабаев.
Қазақ тілінде жарық көрген тұңғыш педагогика оқулығының авторы кім?М.Жұмабаев.
Қазақстаи Рсспубликасында «Білім беру туралы» Заңдар қабылданған жылдар:А) 2007 B) 1999
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің сатысы: Бастауыш білім беру мектебі. Негізгі білім беру мектебі. Жалпы орта білім беру мектебі.
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің сатысы: Жалпы орта білім беру мектебі. Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері. Әлеуметтік-педагогикалық әдістер.
Қазақстан Републикасындағы білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды: ерлер мен әйелдерді жеке оқыту
Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы»заңдар қабылданған жылдар: 1992ж. 1999ж. 2007ж.
Қазақстан Республикасында білім беру жүйесінің міндеттерін жүзеге асыру неге тәуелді: мемлекеттік саясат принциптеріне
Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесін басқару қандай негізде жүргізіледі: білім туралы заң
Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымдарындағы тәрбиелеудің кешенді бағдарламасы» қай жылы қабылданды? 2000 ж.
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қандай мерзімдерге арналған?2005-2010ж.ж
Қазақстан Республикасындағы білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды: Ерлер мен әйелдерді жеке оқыту; Үлкендерді оқытпау;Қыздарға білім бермеу
Қазақстан Республикасындағы білім берудің мемлскеттік саясаты принциптеріне жатпайды: А) Ерлер мен әйелдерді жеке оқыту
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің негізгі міндеттерін көрсетіңіз: жеке тұлғаның шығармашылық және рухани,физиологиялық мүмкіндіктерін дамыту, салауатты өмір салты мен адамгершіліктің берік негізін қалыптастыруға жағдай жасау арқылы ақыл-ойын байыту
Қазақстанда тұңғыш мектеп ашқан ағартушы-педагог? А)Ы.Алтынсарин.
Қазақстанда «Білім туралы» Заңдар қабылданды: 2007 1999 2011
Қазақстанда «Білім туралы» заңдардың қабылданған жылдары & 1992 &1999 &2007
Қазақстанда педагогика ғылымын дамытушы ірі тұлғалардың бірі Ж.Аймауытовтың еңбегі: «Тәрбиеге жетекші»
Қазақстанда халыққа бiлiм беру жүйесi, принциптерi, мектептi басқарудың ғылыми-педагогикалық негiздерi, педагогикалық озат тәжiрибенi жинақтау, тарату педагогика курсының қандай бөлiмiнде қарастырылады?1)мектептану
Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуына М.Дулатовтың қосқан үлесі ретінде қалдырған мұрасы: «Есеп құралы»
Қазақстандағы ұлттық психология тарихын зерттеуші ғалым-педагог: Қ.Жарықбаев.
Қазақстандық ғылым-педагог Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары: Оқушылардың Ұлгерімі; Оқушылар Ұжымының қалыптасқандығ; Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.
Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеудiң мiндеттерiне негiзiнен не жатады?1)өз жерiн, елiн қорғай алатын ұлт жанды, ұлттық намысы бар егемендi елдiң ер азаматын тәрбиелеу
Қазақстанның жаңашыл-мұғалімдерін атаңыз:А)Р.Нұртазина, Қ.Нұрағалиев,А.Ысқақов.
Қазақстші Республикасында «Білім беру туралы» Заңдар қабылданған жылдар:A) 1992ж. B) 1999ж.
Қазақтарға орыс тiлiн үйретудiң бастауыш құралы,, еңбегiнiң авторы кiм?1)Ы.Алтынсарин
Қазіргі дидактикада сабақтың типін сабақты өткізудің мазмұны мен жолдары бойынша жіктеуді ұсынған кім?Онищук В.И.
Қазіргі заманғы мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:С)Сабақ.
Қазіргі кезеңдегі оқытудың кең тараған формалары:А)Факультативтік,сынып-сбақтық,лекциясеминар.
Қазіргі білім беру парадигмасында білім беру мазмұнын төрт аспектіде қарастыруға болады:Білім беру құндылық, жұйе, процесс, нәтиже ретінде
Қазіргі білім берудің мақсаты:Тұлғаның әлеуметтік құнды іс-эрекетке енуі үшін қоғамға жне өзіне қажетгі қасиеттерін дамыту.
Қазіргі дидактикада сабақтың типін дидактикалық мақсат бойынша жіктеуді ұсынған кім?Огородников И.Т.
Қазіргі дидактикада сабақтың типін оқыту әдісі бойынша жіктеуді ұсынған кім? Борисов И.Н.
Қазіргі заманғы дидактика оқыту, оқушылардың белсенділігіне сүйене отырьш білім жүйесін қалыптастыру және тұлғаның дамуын қадағалаудағы басшылығы деп түсінеді
Қазіргі заманғы мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:Сабақ
Қазіргі заманғы оқытудың әдіснамалық теориясы: таным теориясы
Қазіргі замандағы педагогиканың қызметтері (функциалары): Ғылыми-теориялық; Практикалық; Болжам жасаушылық
Қазіргі заманның талаптарына сай білім, іскерлік және дағдыларды меңгерте отырып, оқушы тұлғасын мақсатты қалыптастыру мен дамыту процесі – бұл: Оқыту.
Қазіргі зерттеушілер бақылау қояды: Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығын Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейкестілігін Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуын
Қазіргі зерттеушілер бақылау қояды: Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуын Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіруін Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасауынМ.В Кларин, Г.М Құсайынов, В.П Беспалько, Ж.Қараевтардың, пайымдауынша педагогикалық технология: оқыту процесін ұйымдастырудың ,өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі, оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары #оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану #өнер,шеберлік,білік,білімді меңгерудің жаңа жолы.
Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы;Алынған ақпарат мазмҰнының обьективтілігі мен анықтығы;Бақылаудың даралық және Ұжымдық формаларын үйлестіру..
Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары: Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы. Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.
Қазіргі кездегі отбасы тэрбиесінің принциптері негізделеді:A)гуманистік педагогикаға
Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның түрлері. Атаулы
Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның (сауалнаманың) түрлері: Ашық Жабық Атаулы
Қазіргі қоғам талабына сай бала бойында тұрақты моралдық қасиетті, норма, адамгершілік идеал, жалпы адамзаттық құндылықтар мен адамгершілік қасиеттерді үйрету және қалыптастыру – бұл ... тәрбиесі. Адамгершілік.
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:А)Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне Директор орыбасарьшың позициясына В) Қойылатын талаптардың мазмұнына
Қазіргі қоғамдық пайдалы жҰмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте Ұйымдастырылатын жҰмыстардың тиімділігіне;МҰғалім позициясына;СҰранысқа ие болуына;
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты: Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне. Мұғалім позициясына. Қойылатын талаптардың мазмұнына.
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне .Мектеп директорының позициясына. Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына
Қазіргі отбасы ажырасуы себептері: A) Жұбайлардың білім деңгейі мен жұмысбастылығы B) Тұрмыстағы қолайсыздық C) Отбасын құруға дайынсыздық
Қазіргі отбасы дагдарысының сипатталуы: әлеуметтік құрылымның жедел өзгеруімен; әлеуметтік-экономикалық жағдайларға баяу бейімделуімен азаматтық некені игеруімен; отбасылардың бейімделуімен азаматтық некені игеруімен
Қазіргі отбасы дағдарысының сипатталуы---- әлеуметтік құрылымның жедел өзгеруімен ---- әлеуметтік-экономикалық жағдайларға баяу бейімделуімен азаматтық некені игеруімен---- отбасылардың бейімделуімен азаматтық некені игеруімен
Қазіргі отбасы дағдарысының сипатталуыА) әлеуметтік күрылымның жедел өзгеруімен жәнеотбасылардың жаңа әлеуметтік-экономикалык жағдайларға баяу бейімдедуімен
Қазіргі педагогика ғылымына баланың жас кезеңдерінің жіктелуі: Сәбилік кезең(1 жасқа дейін) мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең(1 жастан 3 жасқа дейін) Мектепке дейінгі кезең(1жастан 6жасқа дейінгі),бастауыш мектеп кезеңі(6 жастан 10 жасқа дейін) Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 15 жасқа дейін),жоғары мектеп жасындағы кезең(15 жатан 18 жасқа дейін).
Қазіргі педагогика ғылымында баланың жас кезеңдерінің жіктелуі: А)Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 15 жасқа дейін), жоғары мектеп жасындағы кезеңі (15 жастан 18 жасқа дейін) В)Сәбилік кезең (1 жасқа дейін), мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең (1 жастан 3 жасқа дейін)С)Мектепке дейінгі кезең (1 жастан 6 жасқа дейін), бастауыш мектеп кезеңі (6 жастан 10 жасқа дейін)
Қазіргі педагогика ғылымында баланың жас кезеңдерінің жіктелуі:Мектепке дейінгі кезең (1 жастан 6 жасқа дейін), бастауыш мектеп кезеңі 6 жастан 10 жасқа дейін) Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 15 жасқа дейін), жоғары мектеп жасындағы кезең (15 жастан 18 жасқа дейін)
Қазіргі педагогикада «қалыптастырудың қас қағым сәті» термині нені білдіреді?Педагогикалық жағдаят.
Қазіргі педагогикада қолданылатын зерттеу бағыты: зерттелінетін құбылыстың өзіндік ерекшеліктерін, оның басқа құбылыстардан айырмашылығын айқындау – бұл: Сапалық.
Қазіргі педагогикада қолданылатын зерттеу бағыты: құбылыстың құрамын біртұстас жиынтықта қарау – бұл: Комплекстік.
Қазіргі педагогикада қолданылатын зерттеу бағыты: объектінің тұтастығын ашу, оның ішкі байланыс және қатынастарын анықтау – бұл: Жүйелік.
Қазіргі педагогикада қолданылатын зерттеу бағыты: тәрбиеленушіге тұлға ретінде қарау, оны өзінің дамуы мен тәрбиелік өзара іс-әрекеттің субъектісі ретінде қарастыру – бұл:Тұлғалық.
Қазіргі педагогикалық жас кезеңдері бойынша бастауыш мектеп жасындағы балалар-бұл: 6-10 жас
Қазіргі педагогикалық процесітің негізгі элементтерінің байланыс жүйесін көрсетіңіз.Ұстаздар-оқушылар.
Қазіргі педагогикалық технологияларды жүйелеумен шұғылданған:Г.К.Селевко.
Қазіргі педагогиканың әдіснамасы &Әдіс туралы ғылым & Бір нәрсені тану туралы ғылым &Зерттеу үдеріс туралы ілім
Қазіргі педагогиканың әдіснамасы: Тәрбие ұстанымдарын зерттейтін ғылым Оқыту ұстанымдарын зерттейтін ғылым Баланың дамуын зерттейтін пән
Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:Әдіс туралы ғылым Зерттеу процесі туралы ілім Тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым
Қазіргі сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар:Әрбір сабақтың білім беру мақсатын дәл анықтау.Сабақтың ақпарттылығын реттеу.Танымдық іс-әрекеттің жаңа технологияларын енгізу.Оқытудың әрқилы түрлерін, формалары мен әдістерін тиімді ұштастыру.
Қазіргі сабаққа қойылатын негізгі талаптар:Ғылымның жаңа жетістіктерін негізге алу. Сабақта барлық дидактикалық принциптерді жүзеге асыру. Білім алушылардың қызығушылығын ояту. Білім алушылар ұғынатын пәндік байланыстарды орнату.
Қазіргі уақытта көптеген ғалымдардың пікірінше, әлеуметтік ұйымдарда басқарудың теориясы мен практикасы – бұл: Менеджмент.
Қай ғалым-педагог төмендегідей міндеттерді ұсынады: тәрбиелеу және дамыту іс-әрекеттерін ұйымдастыру, ұжымды ұйымдастыру мен дамыту, оқушының жеке тұлғасының қалыптасуына көмектесу, оның ішкі мүмкіншілігі, бейімділігі, қабілеттерінің көрінуі.Щуркова Н.Е.
Қай ғылым педагогиканың негізі болады: философия
Қай дидактикалық принципті Я.А.Коменский дидактиканың «алтын ережесі» деп есептеді: көрнекілік
Қай жас кезеңде баланың өзін-өзі тәрбиелеуге деген қажеттілігі анығырақ байқалады?Жасөспірімдік.
Қай кезеңдегi балаларды еңбек арқылы тәрбиелейдi?1)жеткiншек
Қайта жаңару дәуірінде баланың жеке тұлғасын сыйлауға негізделген «еркін тәрбие» теориясын жақтаушы: Ж.Руссо.
Қайта тәрбиелеу деп: тұлғаның санасы мен жүріс-тұрысының түбегейлі өзгерісі
Қайта тәрбиелеу: Этикалық нормаларға қарам-қайшы келетін көзқарастар мен мінез-құлық түрлерін өзгерту
Қайталау-пысықтау сабағынығ құрылысы:А)Сұрау,қайталау,үйге тапсырма.
Қалалық, аудандық білім беру бөлімдерінің әдістемелік кабинетінде құрылады: Пәндік секциялар.
қалыптастыру Адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру Ой қабілеттерін дамыту
Қалыптастырушы тұғырдағы тәртіп үлгісі:Үлгі көрсету.Түсіндіру. Жаттығу
Қалыптастырушы эксперимент бағытталады:А) Зерттеу пэнін өзгертуге
Қалыптастырушы эксперимснт багытталады:А) Зерттсу пәнін өзгертуге.
Қалыптасу бұл: Жеке тұлғаның дамуның нәтижесі
қалыптасып келе жатқан қасиеттері \\ Жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамып, қалыптасады \\Тәрбиенің күрделілігі, қарапайымдылығы
Қандай қасиеттер ата-анадан балаға туғаннан беріледі:А)Жүйке жүйесінің типі.
Қандай мотивтер болады:А)Әлуметтік,танымдық,перспективалық.
Қандай оқыту принципі сезім органдарын оқыту материалдарын қабылдауға және өңдеуге мақсатты қатыстыруды талап етеді:С)Көрнекілік.
Қандай бақылау принципі оқыту нәтижесін анықтау мұғалім тұлғасынан тәуелсіз болуын талап етеді?Объективтілік
Қандай белгілеріне қарай тәрбие әдістері сендіру, жаттығу, мадақтау және
Қандай да бір аспектіні, мысалы, танымдық белсенділікті дамыту үшін ОТҚ-н қолдану және тәрбие міндеттерін шешуді қарастыратын сабақ талдаудың түрі:Аспектілі.
Қандай да бір оқу іс-эрекетін жүзеге асыруда оқуіііының жетекшілікке алатын итермелеуші күштері;В) Мотивтер.
Қандай қасиеттер ата-анадан балаға туғаннан беріледі:А) Қабілеттер дамуыпың негізі - нышандар.
Қандай пәндер педагогика ғылымының құрылымына енбейді: биология
Қарапайым білім беру теориясын негіздеген: И.Г.Песталоцци
Қарапайымнан күрделіге" деген ереже оқытудың қай принципіне жатады С) жүйелілік
Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді &авторитарлық &демократиялық &либералдық
Қашық перспективаны қалай түсiнесiз?1)ұжымның немесе жеке адамның бiр iстi ұзақ мерзiмде орындауға талаптануы
Қәзіргі заманғы мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:Е) Сабақ.
Қимылдары сылбыр, сөйлеуiнде де өте баяулық байқалатын, тез шаршайтын адам темпераменттiң қай түрiне жатады?1)меланхолик
Қиын тақырыптарды меңгерту үшін әрбір сабаққа перспективті дайындық жүргізілетін қарқынды оқыту технологиясының авторы:С.Н.Лысенкова.
Қиын тарау, жаңа тақырып, бағдарлама, оқулық, электронды оқулық, тақырып пен шығармашылық жұмыстың түрін талдау, пән бойынша білім, дағды сапасын көтеру - бұл ... жұмыс мазмұны. Пәндік әдістемелік бірлестіктің.
Қоғам қажетттілігіне сәйкестік, мақсат, мазмұн, әдістер бірлігі, тәрбие, даму, оқыту бірлігі, іс-әрекетке тәрбиелеу, ұжымдағы қарым-қатынас – бұл: Тәрбие заңдылығы.
Қоғам мәдениетті қалыптастыру және танымдық қабілетті дамыту, практикалық іскерлік және дағдыларды, ғылыми білімді меңгеруді қоғамдық нормалау үрдісі- бұл: Білім беру
Қоғам мен тұлғаның өзара қатынасы : Жеке адамның қоғамдық талапқа жауабы.
Қоғамдық мiнез-құлық тәжiрибесiн құрастыру мен іс-әрекеттерін ұйымдастыру әдiстеріне жатады … тапсырма-тәрбие жағдаяттарын құру-педагогикалық талап
Қоғамдық мiнез-құлық тәжiрибесiн құрастыру мен іс-әрекеттерін ұйымдастыру әдiстеріне жатпайтындар …-әңгіме-жарыс-лекция
Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері: тапсырма, тәрбиелік жағдай туғызу
Қоғамдық педагогика қандай мәселелердi зерттейдi?1)түрлi әлеуметтiк жагдайларында тұрган адамдар тобының психологиялық қалыптасу ерекшелiктерiн зерттейдi
Қоғамдық сананың жалпы және жоғарғы түрі болып табылады ... Дүниетаным.
Қоғамдық тапсырма:А) Белсеігді топ пеы ұжым тарапыпан берілуі керек
Қоғамның қажеттілігіне сәйкес келуі, мақсаткерлік, екі жақты іс-әрекеттілік, оқушының белсенділігі, оқушының жас ерекшелігі мен даму деңгейін ескеру, өзара байланыстық іс-әрекеті, ұзақ мерзімге бағытталуы, көп факторлық – бұл: Педагогикалық процесс заңдылығы.
Қоғамның шығармашылық іс-әрекетке белсенді қатыса алатын үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру- бұл қазіргі қоғамдағы тәрбиенің ... . Мақсаты.
Қойылған оқу-танымдық міндетті өзіндік шешуге оқушылардың игерген білімдерінің жеткіліксіздігі-бұл:А)проблемалық жағдят.
Қойылған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған, тәрбиеленушілерді алдын-ала белгіленген күйге жеткізіп, қасиеттері мен белгілерін түрлендіру мүмкіндігін беретін, дамып отыратын тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің өзара әсерлесуі ретінде анықталатын ұғым:Тәрбие үрдісі
Қолданбалы ғылымдардың әртүрлі саласындағы қызметке, ғылыми және зерттеу жұмыстарына дайын жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған мектеп типі. Білім гуманитарлық базада беріледі: Гимназия.
Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты,жауапкершілікті тәрбиелеу:С)Экологиялық тәрбие
Қоршаған ортаға ықпал ету, болмысты қайта құру мен өзгерту қоғамдық өмірдің барлық саласындағы ғылыми жаңалық, өнертапқыштық, жаңашылдықтың бастауы – бұл ... белсендік.Әлеуметтік.
Қоршаған ортадағы оқиға мен құбылыстарды қабылдау тәсіліне және оның адам санасында бейнеленуіне байланысты болатын дүниетанымның қызметі – бұл: Ақпаратты-бейнелі.
Қоршаған табиғи ортага оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу:А) Экологиялық тәрбиесі міндетІ.
Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты,жауапкершілікті тәрбиелеу-бұл: Еңбек тәрбиесі міндеті.
Қорыту және пысықтау сабақтарының міндеті---- Мұғалімнің сұрақтарды белгілеу---- Оқу материалдарын қайталау---- Оқушылардың алған білімді пысықтау
Қорытынды бақылау ---- Тексерудің түрі---- Оқу материалды меңгеруді тексеру
Қорытынды бақылау. Тексерудің түрі; Оқу материалды меңгеруді тексеру; Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау
Қорытынды саяхат қандай мақсатты көздейдi?1)сыныпта өтiлген оқу материлдарын тереңдету, бекiту
Қосжақтылық, мұғалімдер мен оқушылардың біріккен іс-әрекеті, педагогикалық жетекшілік, арнайы жоспарлы ұйымдастыру және басқару, тұтастық пен бірлік, оқушылар жас ерекшеліктеріне сәйкестік және олардың дамуы мен тәрбиесін басқару сияқты белгілер тэн: Оқытуға
Қосымша кәсіби білім алу, үздіксіз педагогикалық өз білімін көтеру және әдістемелік жұмыстарға қатысу- бұл:Мұғалімнің білімін жетілдірудің түрі.
ҚР «Білім туралы» заңы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидалары: Оқушыларды қәсіптік бағытқа бейімдеу жолдарын қарастыру Білім берудің зайырлы сипаты ҚР азаматтары білім алуға тең құқылы
ҚР «Білім туралы» заңы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидалары: ҚР азаматтары білім алуға тең құкылы Оқушыларды кәсіптік бағытқа бейімдеу Білім берудің зайырлы сипаты
ҚР «Білім туралы» заңы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидалары: ҚР азаматтары білім алуға тең құқылы Жеке тұлғаның білімінің жіне дарының дарынының дамуына жағдай жасау Оқушыларды кәсіптік бағытқа бейімдеу
ҚР «Білім туралы» заңының 51-бабында педагогикалық қызметкердің өндірістен тыс өз біліктілігін тегін арттыру құқығы нақтыланған:5 жылда кем дегенде 1 рет, 4 айдан аспайтын.
ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі: &Неке мен отбасы,аналық,әкелік және балалық мемелекет қамқорлығының аясында &Балаларды қорғау және тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті &Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс
ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:А) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата- аналарына қамқорлық жасау тиіс
ҚР-гы 12-жылдық білім беруге көшу карастырады:А) үш дсңгейді
ҚР-ның Білім беру қызметкерлері І сьезі қашан өтті?Е)1998.
Құбылыстар арасындағы тұрақты және қажетті өзара байланыстың байқалуы ретінде анықталатын ұғым: Заңдылық
Құбылыстар мен үрдістердің дамуын бейнелейтін, объективті, қажетті, мәнді байланыс – бұл оқытуы үрдісінің ... . Заңдылығы.
Құзыреттілік тұғыр дегеніміз: Мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті «Педагог оқушылар» жүйесінің қызметі Жеке тұлғаның табысқа жету жолындағы білімі мен білігінің көрсеткіші.
Құзыреттілік» – латын тілінен аударғанда адамның нақты игерген аумағын көрсетеді:Тәжірибелі, хабардар, танымды игерген.
Құқықтық тәрбие міндеттері &заңға сыйластық қатынас орнату &қарапайым құқықтық сауаттылық ашу &құқықтық жауапкершілік қалыптастыру
Құқықтық тәрбиенің мазмұнын қамтиды: қоғамдағы жүріс-тұрыс нормалары мен ережелері, құқық пен міндеттер,еңбек, азаматтық және қылмыстық кодекс жайлы ережелер
Құқықтық тәрбиенің мақсаты: оқушыларды күрделі құқықтық қоғамдық қатынастармен таныстыру
Құқықтық тәрбиенің міндеттері: құқықтық мемлекеттік азаматын тәрбиелеу, балаларды өз құқықтары, міндеттерімен таныстыру, құқықтық жауапкершіліктері,... сауаттылықты меңгеру. Заңгерлік.
Құл болушылықты немесе бағынушылықты табиғаттың заңы» деген кім: Аристотель
Құндылықтарды меңгеру және әлеуметтік қатынастармен тәжірибені жаңғырту – бұл:Әлеуметтендіру.
Құрама бойынша тәрбие формалары жіктеледі &жеке &топтық &ұжымдық және фронталдық
Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі $A)жеке $C)топтық $E)ұжымдық және фронталдық
Қүрылымына барлық сабақ типтерінің элементтері кірген:С) аралас сабақ
Қыз балалар үшiн жасөспiрiм шақты ата1)16-дан 20-га дейiн
Қыз балалар үшiн жеткiншек шақты ата1)12 жастан 15 жасқа дейiн
Қызметтік тұлғаның өкілеттілік шегі ... анықталады.Жарғымен, қызметтік міндеттермен.
Қызметі.
Қырғыз хрестоматиясы оқулығының авторы кiм? 1879.1)Ы.Алтынсарин\\4 тараудан
Лабораториялық эксперимент немен сипатталады?1)эксперименттi жасанды жағдайда өткiзу
Лекция сабағынығ құрылымы:Е) Ұйымдастыру кезеңі, түсіндіру, үйге тапсырма.
Лекция сабаѓыныњ ќұрылымын көрсетіңіз1) ұйымдастыру кезењі, түсіндіру, үйге тапсырма
Лекцияның басқа ауызша әдістерден айырмашылығы: А) Жаңа білімді игеру Б) Өздерінің пікірін бекіту В) Өз көзқарасын дәлелдей алу
Лицей қандай мектеп:В)Жаратылыстану пәндерін тереңдетіп оқытатын мектеп.
Лицей---- Жалпы білім беретін оқу пәндерін белгілі бағытта тереңдете оқытады
Лицей. А) Белгілі бір профиль бойынша оқытуға бағытталған Б) Жалпы білім беретін оқу пәндерін белгілі бағытта тереңдете оқытады В) Тереңдете оқытуға бағытталған
Логикалық ойлауды қалай түсінесіз? 1)затты тікелей қабылдау
Логикалық пайымдау ненi бiлдiредi?1)материалдық дүниенiң заттарының қасиеттерi мен байланыстарын көрсетедi
М.В. Кларин., Г.М. Құсайынов., В.П. Беспалько., Ж. Қараевтардың пайымдауынша педагогикалық технология: Оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б. Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары Педагогикалық мақсатқа жету үшін пайдаланатын барлық дара, инструменталдық, әдістемелік құралдардың қолданылу реті мен жиынтығының жүйесі Білім беру мақсатын практикада тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тәрбиелеу мен оқыту үдерісінің теориялық негізделген әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы
М.И.Махмутов бойынша сабақ типінің жіктелуі: сабақта жаңа білімді игеру; сабақты бекіту және білімді жүйелеу, білік пен дағдыны қалыптастыру; оқушылардың сабақта білімін тексеру және бағалау, ...Аралас сабақ.
М.И.Махмутов сабақты:А) Мақсатына қарай, меңгеруге тиісті материал мазмұнын, оқушының кабылдауына байланысты жіктейді
М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер оқыту әдiстерiн неше топқа бөлген?1)5 топқа
Мағынасы, уақыты жэне ұйымдастырылуы тұрғысынан аяқталған оқу процесінің бөлігі: A) сабақ
Мадаќтау мен ±ялту оќыту єдістерініњ ќайсысына жатады?) 1) ынталандыру
Мадақтау - бул:E)Баланың жағымды мінез-қулқын ынталандыру құралы.
Мадақтау әдісін қолданудың басты шарты: Әділдік, мұқият өлшеу, тұлғалық бағытттылық.
Мадақтау дегенiмiз не?1)баланың жағымды мiнез-құлқын ынталандыру
Мадақтау дегеніміз: орынды сапаларды бекіту мақсатымен сыныптастарының мүдделері тұрғысынан оның жүріс-тұрысының оң бағасын көрсететін тәрбиеленушіге педагогикалық әсердің тәсілі
Мадақтауды колдану талаптары:А) Ұжымның пікірін ескеру
Мазмұны Отанды қорғау мен оны құлпыртуға талпындыратын әлеуметтік сезім – бұл:Қазақстандық патриотизм.
мазмұнына көңіл бөлуі
Макеттер,модельдер,сызбалар,кестелер оқыту құралдарының түріне жатады:А)Көрнекілік.
Максатына қарай педагогикалық эксперимент түрлері: Бастапқы эксперимент Қалыптастырушы эксперимент Бақылаудағы эксперимент әдісі
Мақастты,жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны қылыптастыру процесі:С)Тәрбиелеу
Мақсатқа байланысты эксперименттің түрлері: Бақылау Сауалнама Тест
Мақсатқа байланысты эксперименттің түрлері: Нақтылаушы. Жасампаз-өзгертуші (жасанды) Тексеру.
Мақсаттарға, қатынастарға әсер ететін тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: Баяндау Диспут Дебат
Мақсатына қарай педагогикалық эксперементтің түрлері. Әңгімелесудегі эксперемент әдісі.
Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері: Статистикалық эксперимент әдістері. Жасампаз эксперимент. Тексеру эксперименті.
Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:А) Тескеру экспериментіТұлғаға бағдарланған оқытудың психологиялық моделі:А) оқушының когнитивтік стилі мұғалімнің оқытушылық стилін зеттеу және дамытуМектептегі басқару әдістерінің негізгі топтары:А) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау және әсерлендіру Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі? А) Жедел ақпарат
Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:А)Жасампаз эксперимент
Мангейм жүйесі: А) Оқушыларды оқыту түрі Б) Оқыту жүйесі В) Оқушылардың қабілетіне қарай оқыту
Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды:Грамматикалық пәндер;Математикалық пәндер;Биологиялық пәндер.
Материалдық білім теориясының мәні неде?1)практикалық пайдалы білімдермен қаруландыру
Материалдық жэне идеалдық деп жіктелетіндер:A) Окыту құралдары.
Машықтандыру жұмыстар бес кезеңге бөлінеді: мұғалімнің түсіндіруі, көрсету (инструктаж) жұмысты жасап көру (2-3 оқушының жұмысын сыныптың бақылауы), жұмыстың әркімнің өзі орындауы,... Бақылау және бағалау.
Мәдени элементтерді түсіндіру, әлеуметтік мұраттар мен құндылықты игеру негізінде жеке тұлға қасиеттерін қалыптастыру – бұл: Әлеуметтендіру.
Мәдениет — бұл:Адамзаттың қоғамдық-тарихи тәжірибе процесінде құрастырған материалдық және моралдық құндылықтарының жиынтығы.
Мәдениетті мінез-құлықты қалыптастыру жолдары? Өз қамын ғана көздемей ,басқа адамдардың талғамы, көңіл –күйіне жағдай жасау; Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге тәрбиелеу;Эстетикалық тәрбие беру
Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісі---- Пікір-талас---- Пікір-сайыс---- Дебат
Мегафакторлар Мезофакторлар Макрофакторлар және микрофакторлар
Мейірімді анаға қатаң талап қоюшылық қажет» деген қай педагогика классигінің түйіні:К.Д.Ушинскийдің.
Мектеп директорының орынбасарын тағайындайтын:С)Мектеп директоры.
Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары міндеті:А)Тәрбиелік жұмыс,сынып жетекшінің жұмысын үйлестіру.
Мектеп жоспары түрлері:Д)Болашақтық,жылдық,ағымдық
Мектеп кеңесі:А)Коллегиялдық(алқалық) органы.
Мектеп құжаттарын тексеру,бақылау,ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары,анекта алу,озық педагогикалық тәжірибені зерттеу:Д)Мектепішілік бақылау әдістері.
Мектеп «ерікті» шаруашылық - өндірістік еңбекте ерекшеленді, оқыту алғашында оқуды қалау және қаламау бойынша реттеумен өткізілді-бұл В.Н. Сорока – Росинский мектебі
Мектеп адамды біліммен қаруландырып, сол байлықты өмірде қалай қолдануды үйретеді» деп білім беру мазмұнын таңдауға материалдық және формальдық тұрғыдан идеямен қамтамасыз ету бірлігін ұсынған педагог кім? Ушинский К.Д.
Мектеп администрациясының басқару объектісі:Педагогикальш, процесс.
Мектеп әкімшілігі іс-әрекетінің тиімділігі тек қана біртұстас педагогикалық процесті ұйымдастыру негізінде мүмкін болатындығын зерттеген педагог кім? Кондаков М.И.
Мектеп басқарудағы жоспарлардың түрлері:A) Перспективті B) Жылдық
Мектеп басқарудағы жоспарлаудың түрлері: Ағымдағы Жылдық Перспективті
Мектеп басқарудағы жоспарлаудың түрлері: Перспективті Күнделікті Жылдық
Мектеп басшылардың сапалы қасиеттері: Адамгершілік Рухани Гуманистік
Мектеп басшыларының сапалы қасиеттері: Педагогикалық Адамгершілік Психологиялық
Мектеп басшыларының сапалы қасиеттері: Рухани Кәсіби Адамгершілік
Мектеп басшысы білуге міндетті: Мектеп түрі мен мақсатын. Ақпараттық жабдықталуын. Материалдық –техникалық жабдықталуын.
Мектеп бітірушіге өмір сүру және білім алуға даярлауға мүмкіндік беретін бейінді оқытуда соңғы нәтижелерді қалыптастыру - бұл:Базалық құзіреттілік.
Мектеп бітірушілердің ЖОО таңдап, болашақта сол оқу орнында оқуын жалғастыратындай пәндер тереңдетіп оқылатын кәсібилендіру жүзеге асырылады:Лицейде.
Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негізгі міндеттері (Н.Е. Щуркова бойынша): Оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау Перспективалар қою Талап қою
Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негізгі міндеттері (Н.Е.Щуркова бойынша): Ұжымды ұйымдастыру мен дамыту Тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттерді ұйымдастыру Оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау
Мектеп директоры қай ұжымдардың жұмысына бағыт бередi?1)педагогтар, оқушылар және ата-аналар ұжымдарының жұмысына бағыт бередi
Мектеп директорының қызметін, жұмысын басқарудағы деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер: Шығармашылық Педагогикалық шеберлік Білімдарлық, жоғары идеялық ұжымшылдық
Мектеп директорының орынбасарын тагайындайтын:А) Мектеп директоры.
Мектеп жарғысы ... негізінде құрылады: «Жалпы білім беру мекемелері туралы типтік Ережелері»
Мектеп жасына дейінгі балалар тәрбиесін зерттейтін педагогика саласы:
Мектеп жасына дейінгі балалардың дүниетанымын кеңейтіп, қарым-қатынас жасау белсенділігін дамытатын іс-әрекет қалай аталады: ойын
Мектеп жетекшілері білуге міндетті: Мектеп ақпараттық жабдықталуын Мектептің материалдық жағдайы Оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың тәртібі; мектептің белгіленген мақсаттарға жетудегі басты шарттары
Мектеп жетекшілері білуге міндетті: мектептің материалдық жағдайын #мектептің ақпараттық жабдықталуын #оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі.
Мектеп жетекшілері білуге міндетті: Оқу жүйесінің құрылымы мен мазмұнын Оқу-тәрбие процесін диагностикалауды Мектепте оқушылардың білімін бағалау формаларын
Мектеп жетекшілері білуге міндетті: Оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі; мектептің белгілеген мақсаттарға жетудегі басты шарттары Оқу-тәрбие үрдісін диагностикалауды Мектептегі қажетті санитарлық-гигиеналық тәртіпті орнату
Мектеп жетекшілері білуге міндетті: Оқу-тәрбие үрдісін диагностикалауды\\ Оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі; мектептің белгілеген мақсаттарға жетудегі басты шарттары \\Оқу жоспарының құрылымы
Мектеп жоспарлары А) жылдық жоспар В) перспективалық жоспар
Мектеп жоспарлары: жылдық жоспар, перспективалы жоспар, стратегиялық жоспар
Мектеп жоспары жасауда сақталатын принциптер &ғылымилық, ұжымдық & оңтайлылық және нақтылық &перспективтік және обьективтік
Мектеп жұмысы мен му_ғалімдер іс-әрекетінің негізгі жоспарына жатпайды: D) Техникалық жоспар.
Мектеп жұмысы мен мұғалімдер іс-әрекетінің негізгі жоспарына жатпайды:Техникалық жоспар
Мектеп жұмысын басқару мынадай принциптерге негізделеді мақсаттылық; тәрбиелілік; дамытушылық
Мектеп жұмысын басқару принциптеріD)мақсаттылық, ғылымилық, кешенділік, перспективалық
Мектеп кеңесі, педагогикалық кеңес, директор жанындағы мәжіліс, әдістемелік кеңес, әртүрлі комиссиялар, комитет, қамқорлық кеңесі – бұл:Басқарудың алқалық формасы.
Мектеп кснссі:А) Коллегиалдык басқару органы.
Мектеп құжаттарын тексеру, ауызша жэне жазбаша бақылау жү-мыстары, анкеталау, озық педагогикалық тэжірибені зерттеу: Е) Мектепішілік бақылау әдістері.
Мектеп құжаттарын тексеру, бақылау, ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары, анкета алу, озық педагогикалық тэжірибені зерттеу:Мектепішілік бақылау әдістері
Мектеп оқушыларының қандай қасиеттерінің жиынтығы жас мектепке дейінгі педагогика
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның: Жыныстық және рухани дамуы. Жан-жақты тұтас жетіліу.Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі: Жыныстық және рухани дамуы\\ Дағдыларының қалыптасуы \\ Өмірге деген көзқарасы
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі: Жан-жақты тұтас жетіліуі. Дағдыларының қалыптасуы. Тұлғалық қасиеерінің қалыптасуы.
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі: Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы \\Жан-жақты тұтас жетілуі\\Оқуға деген ынтасының дамуыОтбасының өнегелік-психологиялық жағдайының көрсеткіштері?A) Адамгершілік ұстанымдарыОқыту процесінің сипаттамасына:A) Мақсатқа бағыттылығы Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді:A) демократиялық
Мектеп пен жоғары оқу орындарындағы баға қоюдың субъективті қателіктері: Орташа бағалау ұстанымында болу\\ Көңіл-күйге орай баға қоя салу
Мектеп пен жоғары орындардағы баға коюдың субъективті қателіктері: Көңіл-күйге орай баға коя салу\\Жауаптың жан-жақтылығын ескермеу\\Орташа бағалау ұстанымында болу\\Баланың тәртібіне қойылатын баға пән үлгеріміне ауыстыр
Мектеп пен мұғалім жұмысының негізгі жоспары Жалпы мектептік жылдық жоспар
Мектеп пен отбасы әрекеттестігінің негізгі бағыттары---- Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс
Мектеп пен отбасы әрекеттестігінің негізгі бағыттары; А) Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс Б) Ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту В) Ата-аналармен баланың үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу
Мектеп пен отбасының өзара байланысының негізгі формасы болып табылады: А) D) Ата-аналар жиналысы.
Мектеп пен отбасының ынтымақтастық әрекеттері: Ата-аналармен педагогикалық ағарту жұмыстары\\Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс Баланың оқу үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар
Мектеп тәрбиесi және ұстаздар ....... адамның тiптi жалғыз ғана тәрбиешiлерi емес, оның сонша күштi, ал мүмкiн және әлде қайда күштi тәрбиешiлерi: табиғат, үйелмен, қоғам, халық және оның тiлi болады,,-деген сөйлем жолдардың авторы кiм?1)К.Д.Ушинский
Мектеп ішілік байқау формалары: жекелік,тақырыптық-қорыту #пәндік-қорыту,кешенді-қорыту.
Мектепке дейінгі дайындық топтарындағы бала жасы:5 жас.
Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың есебін жүргізетін, оқу мен тәрбиені қамтамасыз ететін, білім беру мекемелерінде медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыратын: Жергілікті әкім.
Мектепке дейінгі мекемелердің түрлері: түзету және инклюзивті білім беру кабинеттері, қысқа мерзімде топтармен бірге болатын кіші-орталықтар, әртүрлі бейіндік орталықтар, ... Отбасылық балабақшалары.
Мектепке дейінгі педагогика: мектеп жасына дейінгі балалар тәрбиесін зерттейтін педагогиканың саласы
Мектеппен отбасының ынтымақтастық әрекеттері: баланың оқу үлгерімімен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар #ата аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс.
Мектептану –бұл:А)Мектепті басқару теориясы.
Мектептанудың объектісіне жататыны: Білім беру жүйесі
Мектептанудың пәніне жататыны: Мектеп ісін ұйымдастыру, басқару бойынша процесс
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды---- Ойын-сауық кеші---- Зерттеу
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды: Белгіленген күн; Ойын-сауық ұйымдастыру; Зерттеу
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды:Мектеп кеңесі.
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етеді. мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі #білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілермен құжаттар #ұжымдағы моральді-психологиялық жағдай.
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етеді: Білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар Мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етеді: Ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай Мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер ететін факторлар: мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі. ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай. білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер ететін факторлар?A) оқыту принциптері
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың формалары әр түлі факторларға байланысты өзгеріске түседі: Білім саласындағы мемелекеттік аясат. Мұғалімдердің педагогикалық деңгейі. Моральдік-психологиялық климат. Мұғалімдер мен ұжым арасындағы нақты ситуация.
Мектепте білім мазмұнын анықтау мына мәселелерді қамтамасыз етуі тиіс: Адамды жан-жақты дамыту міндеттерін жинақты шешу; жастарды өмірге, еңбекке, мамандық таңдауға даярлау Табиғат, қоғам, техника, мәдениет, адам жайындағы білімді қалыптастыру Оқушылардың бойына белгілі дағдыны қалыптастыру
Мектепте білім мазмұнын анықтау мына мәселелерді қамтамасыз етуі тиіс: Адамды жан-жақты дамыту міндеттерін жинақты шешу; жастарды өмірге, еңбекке, мамандық таңдауға даярлау Оқушылардың бойына белгілі дағдыны қалыптастыру Нақты көзқарасты қалыптастыру
Мектепте білім мазмұнын анықтау мына мәселелерді қамтамасыз етуі тиіс: Табиғат, қоғам, техника, мәдениет, адам жайындағы білімді қалыптастыру Диалектикалық-материалистік көзқарасты тәрбиелеу Адамды жан-жақты дамытуміндеттерін жинақты шешу, жастарды өмірге,еңбекке, мамандық таңдауға даярлау
Мектепте жазалаудың мынандай түрлері қолданылады: алдын-ала ескерту, ескерту, сөгіс, жиналысқа салу, . Мектептен шығару
Мектепте жасалады: Жылдық жоспар Апталық жоспар Перспективалық жоспар
Мектепте жасалады: Жылдық жоспар. Перспективалық жоспар. Стратегиялық жоспар.
Мектепте жасалады: Перспективалық жоспар Тоқсандық жоспар Жылдық жоспар
Мектепте негізгі тәрбиелік функция жүктеледі:А) Сынып жетекшісіне.
Мектепте немесе сыныпта бастамашылдық және өзіндік әрекеттің барлық деңгейін дамыту шешімін қабылдау, талдаудағы ашықтық – бұл ... принципін білдіреді:Ақпараттың толыққандылығы және шынайылығы.
Мектепте оқу жұмысын ұйымдастыру формаларының маңыздысы қайсысы: сабақ, экскурсия, факультативтік жұмыстар, үй жұмысы, пәндік үйірмелер, қосымша сабақтар
Мектепте оқылатын гуманитарлық циклдагы пәндердi атаңыз1)әдебиет, тарих, шетел тiлдерi
Мектепте оқылатын жаратылыс-гылыми цикл пәндерiн атаңыз1)математика, физика, химия...
Мектепте оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:Сабақ
Мектептегi бүкiл тәрбие жұмысын ұйымдастыруға қандай арнайы адам жауап бередi1)оқу-тәрбие iсiнiң меңгерушiсi
Мектептегі ата-аналар комитеті қайда сайланады:Мектептің ата-аналар жиналысы.
Мектептегі білім деңгейін тексеру түрлеріне жатпайды:А)Кітаппен жұмыс.
Мектептегі гуманизациялау негізі: А)Адамдардың өзара түсінуді қамтамасыз ететін әлеуметтік психологиялық аспект.
Мектептегі мұғалімдердің біліктілігін арттыру жұмыстарын жүргізетін ұйым-бұл:В)Әдістемелік кеңес.
Мектептегі тәрбиенің жалпы мақсаты:Д)Жан-жақты,үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру.
Мектептегі ішкі басқаруды кім атқарады:Е) Мектеп әкімшлігі.
Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары & проблемалық семинарлар мен практикумдар &озық тәжірбие мектебі &жас мұғалім мектебі
Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары: Пәндік әдістемелік бірлестіктері. Проблемалық (инновациялық)сабақтар.Әдістемелік кеңестер
Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары:Проблемалық (инновациялық) сабақтар
Мектептегі әдістемелік жұмыстардың міндеттері: Мектептің педагогикалық ұжымы іс-әрекетінде педагогикалық тәжірибені жүйелі зерттеу. Инновациялық бағытталақты қалыптастыру. Мұғалімнің даярлық деңгей\\Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің тиімдісін жүзеге асыру \\Педагогикалық қызметкерлерді экономикалық тұрғыдан қызықтыру
Мектептегі басқару әдістерінің негізгі топтары: Қоғамдық ықпалдарды пайдалану жолдарын ұсыну Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау және әсерлендіру
Мектептегі басқару әдістерінің негізгі топтары: Педагогикалық қызметкерлерді экономикалық тұрғыдан қызықтыру Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау және әсерлендіру Қоғамдық ықпалдарды пайдалану; қоғамдық әсер әдістері
Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері:Мектеп директоры, мектеп директорының орынбасары, мұғалімдер, оқушылар
Мектептегі басқару субьектілері: мектеп кеңесі, педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес
Мектептегі бес баллдык шкаласы жүйе:А) Рангтік.
МектептегІ білім беру мазмүнын анықтайтын күжаттар:А) Окулықтар; оқу жоспары; оку бағдарламалары;
Мектептегі құқықтық тәрбиенің формалары. Пән ретінде оқыту; Сыныпта құқықтық тәрбие беру; Сыныптан тыс құқықтық тәрбие беру
МектептегІ оқытуды үйымдастырудың негізгі формасы:А) Сабак
Мектептегі пәндік әдістемелік бірлестіктің құрамы: жаратылыстану ғылымдары, нақты ғылымдар, шет тілдері, гуманитарлық, көркемдік- эстетикалық пәннің мұғалімдері, ... .Бастауыш сынып мұғалімдері.
Мектептегі тәрбие жұмысының сапасьша жауаптыДиректордың тәрбие жүмысы жөніндегі орынбасары
Мектептегі тәрбиелік қызмет жүктеледі:А) Сынып жетекшісіне
Мектептегі тэрбие жұмысының сапасына жауапты:B)директордьщ тэрбие жұмысы жөніндегі орынбасары
Мектептен және сыныптан тыс жұмыстардың принциптерін көрсетіңіз:А)Еркіндік, қоғамдық бағыт,дербестік.
Мектептен тыс тәрбие жұмысы-бұл:А) Мектептен тыс мекмелердегі оқу-тәрбие жұмыстары.
Мектептен және сыныптан тыс жұмыстардың принциптерін көрсетіңіз: Еркіндік, қоғамдық бағыт, дербестік.
Мектептен тыс тәрбие жұмысы А) оқу сабақтары және әртүрлі іс-шаралары Б) оқушылардың, ата-аналардың, мектептен тыс жүргізетін тәрбиелік, әртүрлі іс-шаралары В) оқушылардың, мектептен тыс мекеме жұмысшыларының жүргізетін тәрбиелік, оқу сабақтары және әртүрлі іс-шаралары
Мектептен тыс тәрбие жұмысы---- оқу сабақтары және әртүрлі іс-шаралары---- мектептен тыс жүргізетін тәрбиелік іс-шаралар
Мектептен тыс тәрбие жұмысы оқу сабақтары және әртүрлі іс-шаралары; оқушылардың, ата-аналардың, мектептен тыс жүргізетін тәрбиелік, әртүрлі іс-шаралары; оқушылардың, мектептен тыс мекеме жұмысшыларының жүргізетін тәрбиелік, оқу сабақтары және әртүрлі іс-шаралары
Мектептс әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды:А) Мектсп кеңесі.
Мектепті баскару мәселелерін зерттеді: П.В.Худоминский Т.И.Шамова М.Н.Скаткин
Мектепті басқару мәселелерін зерттеген ғалымдар &Т.И. Шамова & Ю.А. Конаржевский &П.В. Худоминский
Мектепті басқару мәселелерін зерттеді:A) П.В.Худоминский
Мектепті басқару мәселелерін зерттеді:Т.И.Шамова П.В.Худоминский М.Н.Скаткин Ю.А.Конаржевский
Мектепті басқару мен ондағы жұмысты ұйымдастыруды және халықтық білім берудің мазмұны мен эдістерін зерттеуді мақсат еткен педагогика ғылымының саласы:мектеп тану
Мектепті басқару мен ондағы жұмысты үйымдастыруды жэңе халықтық білім берудің мазмүны мен эдістерін зерттеуді мақсат еткен педагогика ғылымының саласы: D) мектеп тану
Мектепті басқару органы: Педагогикалық кеңес Әдістемелік кеңес
Мектепті басқару субьектілері &мектеп кеңесі &педагогикалық кеңес &әдістемелік кеңес
Мектепті басқаруға қатысуға оқушылардың белсенді көзқарасын, жауапкершілігін, жариялылық бастамасын дамытуға жетелейтін басқарудың алқалық формасы - бұл: Балалар ұйымдары.
Мектепті басқарудағы коллегиялық принципі Мектепті демократияландыру
Мектепті басқарушы---- Мектеп директоры
Мектепті басқарушы (басқарушылары): Директор орынбасарлары Директор Педагогикалық кеңес мүшелері
Мектепті басқарушысы (басқарушылары): Директор . Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеді: М.М.Поташник. Л.И.Моисеев. В.С.Лазарев.
Мектепті педагогикалық жүйе ретінде жұмыс бағыттары: Оқушылар және педагогикалық ұжымды қалыптастыру Білім мазмұнын нығайтуда әдістерді, формаларды пайдалану мақсаттарды және оған қол жету нәтижесін айқындау
Мектепті сырттай басқаруды жүзеге асырады: Әкімшіліктің білім беру бөлімі
Мектепті іштей басқаруды жүзеге асырады: Мектеп басшысы.
Мектептік аттестациялық комиссия ... шешімімен құрылады: Педагогикалық кеңестің.
Мектептік құжаттардың барлық түрлері бөлінеді. Оқу-педагогикалық, мектепшілік ақпараттық, қаржы-шаруашылық
Мектептің әдістемелік жұмысын ұйымдастырудың негізгі формасы:А)Әдістемелік кеңес.
Мектептің білім беру мазмұнының негізгі бағыттары: А)Ізгілендіру, саралау,интеграциялау.
Мектептің жалпы ата-аналар жиналысы жылына қанша рет өткізіледі:А)Жылына 2 рет.
Мектептің жас директорымен сырласу » кітабының авторы кім:А)В.А.Сухомлинский.
Мектептің жылдық жоспарын бекітеді,мектеп жұмысының қорытындысын шығарады:А)Педагогикалық кеңес.
Мектептің оқу ісі меңгерушісі міндетіне кірмейді: Е)Сабақ кестесін жасау.
Мектептің іс-әрекетін қадағалау: Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру. Педагогикалық үдерістің жүзеге асуын тексеру. Сабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру.
Мектептің барлық оқушыларының тізімі, оның ішінде жаңа қабылданған оқушылар және кеткен оқушыларды тізімге алу... жазылады.Алфавиттік кітабында.
Мектептің жас директорымен сырласу еңбегінің авторы кім?1)В. А. Сухомлинский
Мектептің жеке басқару органдары &директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары & директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары &директор
Мектептің жыл жұмыс мазмұнын талдаудың мазмұнына енеді: Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі. Әдістемелік жұмыстың сапасы. Педагогикалық кеңес жұмысының мазмұны.
Мектептің жылдық жұмыс мазмұнын талдаудың мазмұнына енеді: Әдістемелік жұмыстың сапасы Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі Оқушылардың білім, білік, дағдыларының жай-күйі
Мектептің жылдық жоспары мынадай принциптер негізінде құрастырылады: Оқыту-педагогикалық құжаттама. Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы. Қаржы-шаруашылық құжаттамасы.
Мектептің жылдық жоспарынан басқа құжат түрлері: Оқыту-педагогикалық құжаттама. Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы. Қаржы-шаруашылық құжаттамасы.
Мектептің жылдық жҰмыс жоспары мына принциптер негізінде қҰрастырылады: Жоспарлаудың ғылымилығы; Жоспардың перспективтілігі; Жоспарлаудың келісімділігі.
Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады: Жоспарлаудың ғылымилығы Жоспардың нақтылығы. Жоспардың перспективтілігі
Мектептің жылдық жұмыс жоспарын құрастыру ұстанымы: A) Жоспарлаудың мазмұндығы
Мектептің оку ісінің сапалы орындалуын кадағалау жәнесабақ кестесін жасауға мІндеттіА) директордың оку ісі жөніндегі орыпбасары
Мектептің окушыларында қалыптастыратын дүниетанымы:A) ғылыми
Мектептің оқу ісінің сапалы орындалуын қадағалау жэне сабақ кестесін жасауға міндеттіD)директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Мектептің оқу-педагогикалық құжаттары: Оқушыларды тіркейтің алфавиттік кітапша. Сыныптық журнал. Факультативті сабақты өткізу журналы
Мектептің оқу-тәрбие үрдісінде жүргізілетін әдістемелік жұмыс формалары: Проблемалық семинарлар мен практикумдар\Озық тәжірибе мектеб\\Жас мұғалім мектебі
Мектептің оқу-тәрбие үрдісінде жүргізілетін әдістемелік жұмыс формалары: Озық тәжірибе мектебі Жас мұғалім мектебі
Мектептің оқу-тәрбие үрдісінде жүргізілетін әдістемелік жұмыс формалары: Озық тәжірибе мектебі Семинар Жас мұғалім мектебі
Мектептің оқу-тәрбие үрдісінде жүргізілетін әдістемелік жұмыс формалары: Проблемалық семинарлар мен практикумдар. Озыө тәжірибе мектебі. Жас мұғалім мектебі.
Мектептің педагогикалық жүйе ретінде жұмыс бағыттары Оқу үрдісін қадағалау Білім мазмұнын нығайтуда әдістерді, формаларды пайдалану Оқушылар және педагогикалық ұжымды қалыптастыру
Мектептің тәрбие жұмысы бағыттары бойынша тәрбие бөлінеді &адамгершілік және еңбек &азаматтық және экологиялық &экологиялық және эстетикалық
Мектептің тәрбие жұмысы бағыттары бойынша тәрбие бөлінеді: Азаматтық және экологиялық Адамгершілік жэне еңбек Экономикалық және эстетикалық
Мектептің тәрбие жүйесіне мыналар кірсді:А) Макросоциум, микросоциум, тсориялық түжырымдама, басқару ұйымдастыру, қарьш-қатынас, мазмұң.
Мектептің іс-әрекетін қадағалау дегеніміз: Білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету Мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу
Мектептің іс-әрекетін қадағалау:А) Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру
Мектептіц жылдык жоспарын бекітеді, мектеп жұмысының корытьгадысьш шығарады: А) Педагогикалық ксңес.
Мектепшілік бақылау әдістері &мектеп құжаттарын зерттеу &әлеуметтік бағыттылық &алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірбиені зерттеу
Мектепшілік бақылау әдістері: Бақылау жұмысы Практикалық
Мектепшілік бақылау әдістері: Мектеп құжаттарын тексеру Ақпарат жинау Оқушылардың жеке құжаттарын тексеру
Мектепшілік бақылау әдістері: Ранжерлеу Бақылау жұмысы Дидактикалық тест
Мектепшілік бақылау әдістері:A) әлеуметтік бағыттылық B) мектеп құжаттарын зерттеу
Мектепшілік бақылау формалары. Жекелік, тақырыптық – қорыту Пәндік – қорыту , кешенді қорыту
Мектепшілік бақылау формалары: Жекелік, тақырыптық-қорыту Пәндік-қорытк сыныптық-қорыту
Мектепшілік бақылауға қойылатын талап (талаптар): Демократиялық Жүйелілік және объективтілік Ізгілік
Мектепшілік бақылауға қойылатын талап (талаптар): Әділдік Демократиялық Шынайылық пен анықтылығы
Мектепшілік бақылауға қойылатын талаптар А) жүйелілік және объективтілік В) әсерлілік
Мектепшілік бақылаудың Л.М.Портнов белгілеген түрлері:Алдын-ала
Мектепшілік бақылаудың Портнов Л.М. белгіленген түрлері: Алдын-ала Ағымдағы Қорытынды
Мектепшілік басқару функциялары & ұйымдастыру & бақылау & талдау
Мектепшілік педагогикалық талдау топтамасының түрлері: Параметрикалық Тақырыптық Қорытынды
Мектепшілік тексерудің түрлері: Тақырыптық тексеру Ағымдық тексеру Сыныптық-жинақтаушылық тексеру
Мектепішілік бақылау әдістері: А) Мектеп құжаттарын тексеру бақылау, Б) Ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары В) Анкета алу, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу
Мектепішілік бақылау әдістері: Мектеп құжаттарын зерттеу, Әлеуметтік бағыттылық, Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені зерттеу
Мектепішілік бақылау әдістері: Оқушылардың жеке құжаттарын тексеру Мектеп құжаттарын тексеру Ақпарат жинау
Мектепішілік бақылау әдістері: Шаруашылық әкімшілігін тексеру Оқушылардың жеке құжаттарын тексеру Мектеп құжаттарын тексеру
Мектепішілік бақылау кезінде алынған материал 1-ші кезекте ... ұшырайды. Педагогикалық сараптауға.
Мектепішілік бақылау формалары. Фронталдық. Тақырыптық. сыныптық-қорыту.
Мектепішілік бақылау формалары: А.жекелік,тақырыптық-қорыту В.пәндік-қорыту,кешенді -қорыту.
Мектепішілік бақылау формалары: Тақырыптық. Ұжымдық. сыныптық-қорыту
Мектепішілік бақылауға бірнеше талаптар қойылады: Жүйелілік. Объективтілік. Әсерлілік. Тексерушінің құзырлылығы.
Мектепішілік бақылауға қойылатын талап (талаптар) Жүйелілік және объективтілік. Әділдік. Тексерушінің құзырлылығы.
Мектепішілік бақылаудың Портнов М.Л. белгілеген түрлері: Ағымдағы Алдын-ала Қорытынды
Мектепішілік басқару барысында педагогикалық талдау, мақсаттылық, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау – бұл:Басқару функциялары.
Мектепішілік басқару объектісі: Мектептің педагогикалық жүйесі
Мектепішілік басқару фунциялары: ұйымдастыру, бақылау, талдау
Мектепішілік басқарудағы қоғамдық қызығушылықты көрсететін, өзін-өзі басқарудың формаларының бірі болып табылатын алқалық басқару органы – бұл: Мектеп кеңесі.
Мектепішілік басқарудың функциясы: адамның ата-ана, оқушылар, қоғамдастықтың өкілдерімен қабылдаған шешімдерін орындауы - бұл: Іс-әрекетті ұйымдастыру.
Мектепішілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен тусінбеушілікті болдырмаудағы келесі талаптарды білу қажет: Мектептің қызметін Мектептің іс-әрекетін Тексерушінің өз ісін жетік білуі
Мектепішілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен түсінбеушілікті болдырмаудағы келесі талаптарды білу қажет: Мектептің іс-әрекетін Мектептің қызметін Мектептегі құжаттарды
Мектепішілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен түсінбеушілікті болдырмаудағы келесі талаптарды білу қажет: Жүйелілікті Ықпалдылықты Тексерушынің өз ісін жетік білуі
Мектепішілік тексерудің түрлері:Ағымдық тексеру Қорытынды тексеру Алдын ала тексеру
Мектепішілік тексерудің түрі мен әдістері байланысты: Мақсатына, міндеттеріне Тексеру нысанына Уақыт жағдайына
Мектсптегі басқару жүйесінің дедгейлері:А) Мектеп директоры, мектеп директорының орынбасары, мүғалімдср, окушылар.
Мем.белгілі бір жалпы принциптер негізінде құрылған,бір-бірімен байланысты білім беру, тәрбие беру мекмелерінің жиынтығы:С)Білім беру жүйесі.
Мемлекет масштабындағы білім беру жүйесін басқару субъектісі: Білім және ғылым министрлігі.
Мемлекеттік білім мекемесінің жетекшілері аттестацияны ҚР Үкіметі бекіткен кезекпен өтеді:3 жылда 1 рет.
Мемлекеттік оқу стандартының құрамды бөліктері:А)Республикалық,,
Мемлекеттік білім беру басқару органдарынан білім беру іс-әрекетін жүргізуге құқық беретін негізгі құжат: Лицензия.
Мемлекеттік білім берудің жалпы міндетті стандарттарын белгілеу туралы бап жазылған құжат: ҚР Конституциясы.
Мемлекеттік, қоғамдық, түлғалық- бүл:В) C) Білімнің сипаттамасы.
Мемлекеттің бслгілі бір жалпы принциптср ІІегізІпде кұрылған, бір-бірімен байлаиысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынтығы: А) Білім беру жүйссі.
Мемлекттің белгілі бір жалпы принциптері негізінде құрылған,бір-бірімен байланысты тәрбие,білім беру мекемелерінің жиынтығы: Мектептен тыс мекемелер.
Меңгеру процесінің негізгі кезеңдері: қабылдау, саналы түсіну, есте сақтау, қолдану
Меңгерілген білімге сүйеніп, жаңа материалды түсіндіру, оқушыларды белсенді қатыстырып, жеке, бірлесіп, топ арқылы тапсырманы жедел орындау. Мұғалім әртүрлі әдіспен жұмыс істейді: лекция, түсіндіру, эвристикалық әңгіме – бұл ... сабақтың түрі. Жаңа білімді игеру.
Меңгерілген білімдер, өмірлік тәжірибе мен дағдылар негізінде практикалық және теориялық әрекеттерді сапалы және өз бетінше орындауға дайындығы:Білік
Микроорта мен тұқым қуалаушылық сапалардың өзгерісі коса жүретін тұлғаны қалыптастырудың мақсат көздеген үрдісі-бұл: Тәрбие
Модульдік оқыту технологиясының құрылымдық бөліктері: Кіріспе бөлім (модульге, тақырыпқа еңгізу) Сөйлесу бөлімі (оқушылардың өзара сөйлесу арқылы танымдық қызметін ұйымдастыру) Қорытынды бөлім (бақылау)
Моральдық қасиет,адамгершілік мінез-құлық, жүріс-тұрыс дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру үрдісі-бұл: Д)Адамгершілік тәрбиесі.
Моральдық қасиет,адамгершілік мінез-құлық,жүріс-тұрыс дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру үрдісі-бұл: Ақыл-ой тәрбиесі.
Мотив дегендi қалай түсiнесiз?1)адамның объективтi мұқтаждығы мен ынтасын бейнелейтiн әрекетiне iшкi талаптануы
Мсктепте оқытуды үйымдастырудың жетекші түріА) сабақ
Муғалімдерге ең тамаша міндет жүктслген, Күн астында одан жоғары тұрған ешнэрсе жоқ" деп жазғаы ) Коменский Я.А.
Мұгалім басты түлға болу үшін оған қойылатын талаптар:А) педагогтық әдеп және үхтаздық шеберлік
Мұғалiм даусын билей бiлудiң маңызы туралы мәселеге А.С.Макаренко қандай еңбегiнде тоқталады?1)коллективтi қатынас, стиль, сыңай
Мұғалiм қабiлетiнiң пән саласына сәйкестiгi педагогикалық қабiлеттiң қандай түрiне жатады?1)академиялық қабiлет
Мұғалiмнiң кәсiби сапасына жататын---- коммуникативтiк
Мұғалiмнiң кәсiби сапасына жататын: коммуникативтiк; ұйымдастырушылық; шығармашылық ойлану
Мұғалiмнiң өз мамандығына тiкелей қатысты емес әртүрлi спорт, өнер туындыларымен оқушыларды қызықтыра бiлу педагогикалық қабiлеттiң қандай түрiне жатады?1)қолданбалы қабiлет
Мұғалім – бұл арнайы дайындығы бар, ... адам. Педагогикалық іс-әрекетті кәсіби басқарушы.
Мұғалім әртүрлі әдістерді пайдаланып білімді «дайын түрде» береді, ол оқушылар қабылдайды және меңгереді, меңгеру критерийі болып білімді дұрыс жаңғырту табылады – бұл:Оқытудың репродуктивті әдісі.
Мұғалім басқару шешімдерін өңдеуге ақпарат түрі: Бастапқы ақпарат. Тактикалық ақпарат. Жедел ақпарат.
Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар А) педагогтық әдеп Б) педагогикалық шеберлік В) педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік
Мұғалім күнделікті сабақ жоспарын қандай сабақ жоспарының негізінде құрастырады: тақырыптық
Мұғалім күрделі оқу мәселесін қояды, білімді жартылай хабарлайды, жартылай оқушылар өздері ізденеді, қойылған сұрақтарға жауап береді, мәселелік тапсырмаларды орындайды. Оқу әрекеті: мұғалім –оқушы – мұғалім – оқушы түрінде дамиды: Ішінара –ізденушілік әдісі.
Мұғалім мен оқушылардың бірлескен іс- әрекетіндегі әлеуметтік- психологиялық климаттың ерекшеліктері: А) Парыз бен жауапкершілік В) Қолайлы моральдық- психологиялық жағдай С) Жылы шырайлылық, талапшылық
Мұғалім мен оқушылардың оқу әрекетіне қолайлы жағдай жасау үшін арнайы ұйымдастырылған, белгілі тәртіппен өтілетін жұмыс: оқытуды ұйымдастырудың формасы
Мұғалім мен оқушының арасында арнайы мақсат пен өйымдастырудағы білім алу жәнебілім беру процесі: А) Оқыту.
Мұғалім оқу проблемасын қояды, оны өзі шешеді, оқушылар баяндау барысын қадағалайды, мәселені шешу кезеңдерін меңгереді – бұл: Проблема (мәселе) қою әдісі.
Мұғалім оқыту процесінде: D) Білімді, өмірлік тәжірибені, іс-әрекет тәсілдерін жеткізеді. G) Білім, білік, дағдыны меңгерту процесін басқарады. H) Оқушы тұлғасын дамыту үшін жағдай жасайды.
Мұғалім практикалық іс-әрекетінде тәрбие әдістерін тандауда басшылыққа алады: Мақсаттарды басшылыққа алады Принциптерін басшылыққа алады Мазмұнын басшылыққа алады
Мұғалім практикалық іс-әрекетінде тәрбие әдістерін таңдауда басшылыққа алады: Мақсаттарды Принциптерді Мазмұнын.
Мұғалім тұлғасының ізгілік сапалары:Гуманистік бағыттылығы.
Мұғалім іс-әрекетін оптимизацияландыруды тек қана оқытуға бағыттаудан жету мүмкін еместігін зерттеген ғалым кім? Бабанский Ю.К.
Мұғалімбасқарушешімдерінөңдеугеақпараттүрі: &Бастапқыақпарат. &Тактикалық ақпарат. & Жедел ақпарат.
МҰғалімге басқару шешімдерін µндеуге ақпараттың үш түрі аса қажет–олар: Бастапқыақпарат; Тактикалық ақпарат;Жедел ақпарат.
Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі: Жедел ақпарат Бастапқы ақпарат Тактикалық ақпарат
Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі: Тактикалық ақпарат; Бастапқы ақпарат; Жедел ақпарат.
Мұғалімдер әдістемелік жұмыста нығайтады: Зерттеушілік және диагностикалық мәдениетін Кәсіби және басқарушылық мәдениетін Дидактикалық жэне дамытушылық мәдениет қабілеттерін
Мұғалімдер әдістемелік жұмыста нығайтады: Жалпы мәдени даярлық және әдіснамалық мәдениетін Зерттеушілік және диагностикалық мәдениетін Дидактикалық және дамытушылық мәдениет қабілеттерін
Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында одан жоғары түрған еіпнәрсе жоқ" деп жазғанС) Коменский Я.А.
Мұғалімдерді жұмысқа алу,оларды жұмыстан босату:Е)Мектеп директорының құзіреті.
Мұғалімдерді аттестаттау мақсаты & мұғалім еңбегін бағалау &кәсіби өсуге ынталандыру &біліктілікті жетілдіруге ұмтылдыру
МҰғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі-олар:Бас сараптау комиссиясы; Аудандық сараптау комиссиясы; Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысындағы сараптау комиссиясы: Аудандық сараптау комиссиясы. Білім мекемесінлегі сараптау комиссиясы.
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері: Еріктілік. Жариялылық. Шынайлылық. Жүйелілік, тұтастық..
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:A) Шынайылық
Мұғалімдерді аттестациялаудағы мақсат қандай? Шеберлікті айқындау; Біліктілікті айқындау; Олардың кәсіби шеберлігінің деңгейін айқындау
Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты: Педагог қызметкерлерінің әлеуметтік сауаттылығын қамтамасыз ету\\ Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыр\\Тұлғаның кәсібилік деңгейін жоғарылату
Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты: Біліктілікті жетілдіруге ұмтылдыру Әдістемелік іскерліктер қалыптастыру Кәсіби өсуге ынталандыру
Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты: Мұғалім еңбегін бағалау. Кәсіби өсуге ынталандыру. Біліктілікті жетілдіруге ұмтылдыру.
Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты: Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру. Шғармашылықты дамыту. Педагогтардың кәсіби сәйкестілігін аңғару
Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты: Педагог қызметкерлерінің әлеуметтік сауаттылығын қамтамсыз ету Тұлғаның кәсібилік деңгейін жоғарлату Педагогтардың кәсіби сәйкестілігін аңғару
Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру Педагог қызметкерлерінің әлеуметтік сауаттылығын қамтамасыз ету Педагогтардың кәсіби сәйкестілігін аңғару
Мұғалімдерді аттестациялаудың принциптері: Жариялылық Шынайылылық Жүйелілік, тұтастық
Мұғалімдерді инновация шеңберіне ендіру, қазіргі теория, тәжірибедегі олардың маңыздылығының құндылығын қалыптастыру, өз бетімен білім алуға мүмкіндік туғызу – бұл ... мазмұны. Проблемалық семинардың.
Мұғалімдердің әдістемелік деңгейін көтеруге жатпайтын-бұл:Д)Ата-аналар комитетінің функциясы.
Мұғалімдердің әдістемелік жұмыста нығайтылатын қабілеттері &жалпы мәдени даярлық және әдіснамалық мәдениеті &зерттеушілік және диагностикалық мәдениеті &кәсіби және басқарушылық мәдениеті
Мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін зерттеумен айналысқан:А.С.Макаренко..
Мұғалімдердіц теориялық жәнепрактикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы: А) Проблемалык семинар жэнс практикум.
Мұғалімдсрдің әдістсмелік децгейін көтеру:А) Әдістемелік кеңсстің функциясы.
Мұғалімді аттестациялау – бұл ... үрдісі. Кәсібилік деңгейін анықтау және санат беру.
Мұғалімді жұмысқа қабылдау және шығару- ... функциясы:Мектеп басшысының.
Мұғалімнің диогностикалық іс-әрекеті:А)Оқушы тәрбиесі,даму деңгейін зерттеу,анықтау.
Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің жоғары көрсеткіші:А)Жаңашылдық.
Мұғалімнің проблеманы қоюы және өзінің оны шешудің жолдарын көрсетуі:А)Проблемалық баяндау.
Мұғалімнің теориялық және практикалық даярлық бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формалары &проблемалық практикумдар &проблемалық семинарлар & проблемалық (инновациялық) топтар
Мұғалімнің ауызша баяндау әдісі лекция; әңгімелесу; әңгіме, түсіндіру
Мұғалімнің әдістемелік жұмыста нығайтылған қабілеттері: жалпы мәдени даярлық және әдіснамалық мәдениет, зерттеушілік және диагностикалық мәдениеті, кәсіби және басқарушылық мәдениеті
Мұғалімнің диагностикалық іс-әрекеті: Оқушы тәрбиесі,даму деңгейін зерттеу,анықтау.
Мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары болып табылатындар: білімі, білігі, дағдысы, ... Тұлғалық қасиеттері.
Мұғалімнің жаңашыл мұғалімнің шығармашылық зертханасына олардың шығармашылық есептері, көрмелері, баяндамалары, ашық сабақтар циклі, тренингтері, практикумы арқылы ену мүмкіндігі ... жүзеге асырылады:Озық тәжірибелер мектебінде.
Мұғалімнің кәсіби іс-әрекеттерінің айырықша ерекшеліктері: Оқушылардың танымдық іс-әрекеттеріне басшылық
Мұғалімнің негізгі функциясы---- Мұғалімнін теориялық деңгейінің жоғары болуы---- Белгілі бір оқу материалын игеруін басқару---- Белгілі бір оқу материалын игеруі барысындағы оқушының оқу іс-әрекетін басқару
Мұғалімнің оқытушылық әрекеті жэне оның басқаруымен оқушының танымдық іс-әрекеті ілім
Мұғалімнің өздігінен білім алуы – бұл: Біліктілікті жоғарылату формасы.
Мұғалімнің өзіне және өзінің іс-әрекетіне объективті баға беруі, оқушылардың, басқа адамдардың өзі туралы не ойлайтынын алдын-ала ой елегінен өткізіп біле алуы – бұл:Педагогикалық рефлексия.
Мұғалімнің педагогикалық қызметінің жоғары деңгейі:Жаңашылдық.
Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің жоғарғы көрсеткіші: Шеберлік.
Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің объектісі не болып табылады? Педагогикалық процесс.
Мұғалімнің сабаққа дайындығы дегеніміз: бағдарламаны, календарлық жоспарды, оқулықты, тақырып бойынша қосымша материалды, оқушылар үшін тапсырманы іріктеп алуды, әдістемелік әдебиеттерді оқу
Мұғалімнің сабаққа дайындығындағы өзара байланысты кезеңдер саны:2 кезең
Мұғалімнің теориялық және практикалық даярлығын қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс: Проблемалық практикумдар. Проблемалық семинарлар. Проблемалық (инновациялық) дәрістер.
Мұғалімнің уақыты 2 бөлінеді: біріншісі сыныппен ұжымдық жұмысқа, екіншісі жеке жұмысты қажет ететін оқушылармен жұмыс жасауға арналады. Тереңірек білім алғысы келген қабілетті оқушымен мұғалімнің өзі, ал орта оқушымен мұғалімнің көмекшісі жұмыс жасайды – бұл ... оқыту формасы. Баттық.
Мұғалімнің іс-әрекеті – сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық жүйе:Дәстүрлі
Мұғалімпің оқытушылык әрекеті жәнеоның басқаруымен оқушының танымдық іс-эрскеті А) оқыту
МүғалІм басты түлға болу үшін оган қойылатын талаптарА) педагогтық эдеп жәнеүстаздық шеберлік
Мүғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі: Тактикалық ақпарат. Бастапқы ақпарат. Жедел ақпарат.
Мүғалімге кажетті құзіреттіліктер:Е) Кэсіби, коммуникативтік, ақпараттық.
Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеуге арналған арнайы оқу мекемелерінің болуы – ҚР «Білім беру туралы» Заңы принциптерін жүзеге асырудың нәтижесі: A) Сапалы білім алуға барлығының тең құқылығы. C) Барлық деңгейдегі білімге қол жетімділік. E) Адам бостандығы мен құқығын сыйлау.
Мына сөйлем жолдары А.С.Макаренконың қай еңбегiнен алынған? ,,Адамға барынша үлкен талаптар қою керек, бiрақ сонымен бiрге оны барынша құрметтеу керек,,1)советтiк мектеп тәрбиесiнiң проблемалары
Мына сөйлем жолдары А.С.Макаренконың қандай еңбегiнен алынған? ,,Бала ойында қандай болса, өскенде жұмыста да сондай болмақ. Сондықтан болашақ қайраткерлердi тәрбиелеу алдымен ойын кезiнде өтедi,,.1)"Балаларды тәрбиелеу жайлы лекциялар"
Мына сөйлем жолдары А.С.Макаренконың қандай еңбегiнен алынған? ,,Коллективтi дәстүрлер сияқты ешнәрсе де бекiте алмайды, дәстүрлер тәрбиелеу оларды сақтау-тәрбие жұмысының аса маңызды мiндетi,,1)"Жазалау және ықпал жасау шаралары"
Мына сөйлем жолдары А.С.Макаренконың қандай еңбегiнен алынған? ,,Бала ойында қандай болса, өскенде жұмыста да сондай болмақ. Сондықтан болашақ қайраткерлердi тәрбиелеу алдымен ойын кезiнде өтедi,,.1)"Балаларды тәрбиелеу жайлы лекциялар"
Мына сөйлем жолдары алынған? " Тәрбие де барлығы тәрбиешiнiң жеке басына негiзделуi тиiс..."1)балаларды тәрбиелеу және оқыту жөнiндегi таңдамалы пiкiрлерi
Мына сөйлем жолдары В.А.Сухомлинскийдiң қандай еңбегiнен алынған? ,,Менiң өмiрiмдегi ең басты нәрсе не болып едi? Бұған ойланып жатпастан-ақ балаларға деген сүйiспеншiлiк деп жауап беремiн,,.1),,Балаларға жүрек жылуы,,
Мына сөйлем жолдары К.Д.Ушинскийдiң қандай еңбегiнен алынған? " Тәрбие де барлығы тәрбиешiнiң жеке басына негiзделуi тиiс..."1)балаларды тәрбиелеу және оқыту жөнiндегi таңдамалы пiкiрлерi
Мына сөйлем жолдары К.Д.Ушинскийдiң қандай еңбегiнен алынған? "Тәрбиешiнiң тәрбиеленушiге тiкелей әсерiнсiз мiнез-құлыққа сiңiрiлетiндей шын тәрбие беру мүмкiн емес,,1)балаларды тәрбиелеу және оқыту жөнiндегi таңдамалы пiкiрлерi
Мына сөйлем жолдары К.Д.Ушинскийдiң қандай еңбегiнен алынған? ,,Адам өзiнiң жеке басының еңбегiнсiз бiр адым да алгғ iлгерiлей алмайды, бiр жерге тұрақтап қалып тұруға да тиiстi емес, ол адам қайта керi кетедi,,1)балаларды тәрбиелеу және оқыту жөнiндегi таңдамалы пiкiрлерi
Мына сөйлем жолдары К.Ушинскийдiң қандай еңбегiнен алынған? ,,Тәрбиешi оқу арқылы бала жанына ұрық себу үшiн барлық кезеңдi де пайдалану қажет"1)педагогикалық шығармалары
Мына сөйлем жолдары кiмнiң еңбегiнен алынған? ,,Мұғалiмдерге ең тамаша мiндет жүктелген, күн астында одан жоғары тұрған ешнәрсе жоқ,,1)Я.А.Коменский
Мына сөйлем жолдары кiмнiң еңбегiнен алынған? ,,Тәрбиелiк мәртебесi қаншалықты маңызды, ұлы, әрi қастерлi десеңшi: оның қолында адам өмiрiнiң тұтас тағдыры тұр,,1)В.Г.Белинский
Мына сөйлем жолдарының авторы кiм? ,,Мұғалiм балалармен iстес болады: егер олар бiрнәрсенi түсiнбесе, онда мұғалiм шәкiрттердi кiнәламай олардың көкейiне қондыра алмағаны үшiн өзiн-өзi кiналауға тиiс,,.1)Ы.Алтынсарин
Мына сөйлем жолдарының авторы кiм?,,Егер ұстаз өз iсiн де, шәкiртiн де жақсы көре бiлсе, ол нағыз ұстаз,,1)Л.Толстой
Мына сөйлем жолдарының авторы кiм?,,Өз тiлi мен әдебиетi бар ел ғана, өз алдына дербес ел бола алатынын бiз ұмытпауымыз керек,,.1)А.Байтұрсынов
Мына сөйлем жолдарының авторы кiм?,,Тәрбиедегi басты мәселе тәрбиешiнiң кiм екендiгiнде,,1)Д.Писарев
Мына сөйлем жолдаы К. Д. Ушинскийдің қандай еңбегінен алынған?1)педагогикалық шығармалар
Мына үзiндi А.С.Макаренконың қандай еңбегiнен алынған? ,,Дәстүрлер тәрбиелеу оларды сақтау-тәрбие жұмысының аса маңызды мiндетi,,1),,Жазалау және ықпал жасау шаралары,,
Мың бала патриоттық қозғалысының бағдарламасы: A) Білік мектебі және біз бейбітшілікті сақтаймыз B) Мен ертеңгі жауынгер
Мысал: тарих сабақтарында сөздіктер толтыру, тапсырмалардың күрделілік деңгейін білдіретін түрлі-түсті кеспе карталарын тарату және т.б. – бұл:Жетілдірулер.
Мысалдар: С.Лысенкованың түсіндірмелі басқаруды қолдану, Ш.Амонашвилидің бәсең сұрау әдісі – бұл: Өнертапқыштық.
Міндетті орта білім беру туралы бап жазылған құжат:ҚР Конституциясы.
Мінез – құлықты қалыптастыру және іс әрекетті ұйымдастыру әдістері $А)талап $ F)жаттығу $ G)қоғамдық пікір
Мінез құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері $ D)тәрбиелеуші жағдай $ E)тапсырма $ G)тәрбиелеушілік жағдай туындату
Мінез құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері: Тәрбиелеуші жағдай Тапсырма Тәрбиелеушілік жағдай туындату Талап қою
Мінез-кұлық нормалары мен ережелеріне сәйкес тәрбиеленушінің әр түрлі іс-эрекеттерін ұйымдастыру арқылы тэрбиелеу эдісі: В) Тэрбиелік жағдайлар туғызу
Мінез-кұлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері. коғамдык пікір. Жаттығу. талап
Мінез-қулықты және іс-әрекетті ынталандыру әдісі:Жазалау.
Мінез-құлық тәжербиесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістерінің бірі. жаттығу, #қоғамдық пікір.
Мінез-құлық қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері &D)тәрбиелеуші жағдай &Е)тапсырма &G)талап қою
Мінез-құлық нормалары мен ережелеріне сәйкес тәрбиеленушінің әр түрлі іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы тәрбиелеу әдісі: жаттығу
Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері А) жарыс Б) жазалау В) мадақтау, марапаттау
Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері: жарыс; жазалау; ынталандыру
Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері: мадақтау, жазалау
Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері &А)талап &F)жаттығу &G)қоғамдық пікір
Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері: Талап Жаттығу Қоғамдық пікір
Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері: қоғамдық пікір;жаттығу;талап.
Н.В. Кузьмина бойынша мұғалім іс-әрекеті құрылымының функциональдық компоненттері: A) Гностикалық компонент. C) Жобалаушылық компонент. F) Коммуникативтік компонент.
Н.Д. Хмель- Тұтас педагогикалық процесс теориясын жасаушы; Қазақстандық зерттеуші-педагог; Қазақстанда тұтас педагогикалық процесті зерттеуші
Н.Д. Хмель бойынша педагогикалык үдерістің негізгі сипаттамалары: Оқушылар үжымыньщ қалыптасқандығы. Оқушылардың үлгерімі. Оқушылардың коғамдық белсенділігі
Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары: Ол ұстаздардың қатысуымен және басшылығымен жүзеге асады. Оқушылардың қоғамдық өмірді жзеге асыруға дайындығы. Оқушылардың бірлескен іс-әрекеті
Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары: А) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі
Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық процестің сипаттамасы: D) Оқушылардың сабақ үлгерімдері. F) Балалар ұжымының қалыптасуы. G) Оқушылардың әлеуметтік белсенділігі.
Н.Д.Хмель бойынша педагогтикалық үдерістің негізгі сипаттамалары: Оқушылар ұжымының қалыптасқандаығы; Оқушылардың үлгерімдігі;Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.
Нақты бір белгілер бойынша ретке келтірілген оқыту әдісінің жүйесі – бұл: Әдістің классификациясы.
Нақты педагогикалық фактілер мен қалыпты жағдайларды анықтауға мүмкіндік беретін табиғи эксперименттің түрі – бұл ...эксперимент. Анықтаушы
Нақты тәрбие процестерін ұйымдастыру варианты:Тәрбие әдістері
Нақты уақыт аралығында, арнайы орында құрамы тұрақты, жас шамалары мен даму дәрежелері біркелкі оқушылармен мақсатқа бағытталған, жеке білім беру траекториясын, оқушылардың танымдық іс-әрекетін жүзеге асыратын мұғалімнің іс-әрекеті – бұл: Сабақ.
Нәтижесінде білім, іскерлік, дағды, іс-әрекет жэне жүріс-тұрыс (мінез- күлык) тэжірибесі, түлға қасиеттері калыптасатын педагог пен окушылар-дың белсенді, мақсатты бағытталған өзара қимылдау процесі: D) Оқыту.
Негiзгi iс-әрекетi ойын. Бұл қандай жас ерекшелiк кезеңiне тән?1)4 жастан 7 жасқа дейiн
Негiзгi қағидалардың қысқаша жазбасы қалай аталады?1)тезис
Негiзгi ой операцияларын атаңыз1)анализ, синтез
Негізге алынған философиялық тұжырымдама бойынша &ізгілік &прагматикалық &жекелік және ұжымдық
Негізгі дидактикалық ұғым:А)Оқыту.
Негізгі міндеті-білімді тереңдету, оқушыларды қабілеті мен қызығушылығын дамыту, жоспарлы кәсіптік бағдар жұмысын жүргізу болатын оқытуды ұйымдастыру формасы:Практикум
Негізгі сипаттарын жәнеоның бірізділігін камтамасыз ететін сабақ элсмснттсрінің жиынтығы:А) Сабак құрылымы.
Негізгі сипаттарын жэне оның бірізділігін камтамасыз ететін сабақ элёменттерінің Жиьштығы:В) Сабақ кұрылымы.
Негізгі іс-әрекет түрлері &еңбек &ойын &оқ
Негізгі іс-әрекет: Еңбек Ойын Оқу
Неке және жанұя туралы заң қай жылы қабылданды?1)1998
Неке, отбасы, балалық мемлекет қамқорлығы аясында. 2. Балаларды қорғау «Мен тәрбиелеу – ата-ананың құқығы және міндеті. 3. Кәмелетке толған, еңбекке жарамды ата-аналарына қамқорлық жасауы тиіс» деп қай құжатта беріледі?ҚР-ның Конституциясының 27-бабы.
Неміс оқытушыларына басшылық " еңбегінің авторы кім?1) А.Дистервег
Нені оқыту керек? және қалай оқыту керек? деген сұраққа жауап береді: дидактика
Неотомизм – бұл: А) Тәрбие «стимул-реакция-бекіту» схемасы Б) Схема бойынша концепция В) Шетелдік педагогикалық концепция
Облыс масшабындағы білім беру жүйесін басқару субъектісі:Облыс әкімі жанындағы білім беру департаменті
Объективтік шындықты танудың жолдары, тәсілдері қалай аталады: зерттеу әдістері
Объектіні көру арқылы қабылдайтын дидактикалық принцип: оқытудың көрнекілігі
Озық іс-тәжірибе А) мұғалімдердің іс-тәжірибесі Б) оқушылардың еңбегін барынша жеңілдетіп табыстарға жеткізетін жекелеген мұғалімдердің іс-тәжірибесі В) мұғалім мен оқушылардың еңбегін барынша жеңілдетіп, оқыту мен тәрбиелік саласында ерекше табыстарға жеткізетін жекелеген мұғалімдердің іс-тәжірибесі
Озық іс-тәжірибеА) мүғалім мен оқушылардыд еңбегін барынша жсңілдетіп, окыту мен тәрбиелік саласында ерекше табыстарға жсткізетін жекелеген мүғалімдердің іс-тәжірибесі
Ой еңбегiнен кейiн дене еңбегiмен айналысу жанға жайлы ғана емес, ол әрi өте пайдалы тынығу,, -деген сөйлем жолдарының авторы кiм?1)К.Д.Ушинский
Ойдың жеке даралығы, ассоциациялық байланыстылық мәселенің ұғымдылығы, ойдың жүйріктілігі – бұл ... тұжырымдамасының мәні.А) З.И.Калмыкованың
Ойдың талаптандыру мотивтерiне ненi жатқызасыз?1)iс-әрекетiнiң барысында сұраққа оқушының өз бетiнше жауап беруге тiлек бiлдiруi
Ойлау белсендiлiгiне байланысты сабақтың тиiмдiлiгiн арттыру жолы қандай?1)оқушылардың өздiгiнен жүргiзетiн әр түрлi жұмыстарын енгiзу
Ойындарды дене тәрбиесіне тигізер ықпалына сәйкес шартты түрде мынандай топтарға бөлуге болады: Ептілікке, жылдамдыққа баулуға арналған ойындар Күштілікке баулуға арналған ойындар Төзімділікке,ырғақтылыққа баулуға арналған ойындар
Оќу баѓдарламасын қалай түсінесіз?1) жеке пєн бойынша білім, білік, даѓды кµлемін, мазмұнын.
Оку бағдарламалары кай принцип бойынша қүрыладыВ) шоғырланушылык және бірізділік
Оку бағдарламасы - бүл:A)Эр оку пәнінен оқушылардың меңгеретін білім, білік, дағдысының мазму-ны мен келемін белгілейтін қүжат.
Оќу жоспарларын қалай түсінесіз?1) жыл бойы оќылатын оќу пєнініњ тізімі, саѓат саны
Оку жоспары - бүл:D)Оқу орындарында оқылатын оқу пэнДерінің кұрамын, оның оқу жылы бойынша етілу тэртібі мен бірізділігін, эрі оқу пәніне берілетін уақыт мөлшерін және оқу жылының қүрылымын белгілейтін қүжат.
Оку материалын меңгерту бағытыпдағы мүл-алімнің іс-эрскеті:А) Сабак беру
Оку материалын терен жәнежан-жақтыигеруініц негізі болып табылады жәнеоның негізінде жаңа жәнеөткен материалдың арасындағы байланысын орнату жатады: А) Түсіну.
Оку материалыыыц мазмұнын шагын, логикалық аяқталғаи мөлшерлермеп беру:А) Бағдарламаланған.
Оќулыќтарѓа ќойылатын негізгі педагогикалыќ талаптарды ата:1) дүниетаным, ойды дамыту, жас ерекшілігіне сєйкес келу.
Оќулыќтың мазм±нын қалай түсінесіз?1) баѓдарламаѓа сєйкес жазылѓан оќушыларѓа арналѓан кітап
Оќу-танымдыќ іс-әрекеттерді ұйымдастыру, жүзеге асыру єдістеріне не жатады?1) сөздік, көрнекілік, индуктивтік, дедуктивтік, репродуктивтік
Оќу-танымдыќ іс-єрекеттерді ынталандыру єдістеріне не жатады?1) танымдыќ ќызыѓушылыќ, парыздыќ сезім, жауапкершілікті ќалыптастыру
Оку-тэрбие үрдісін технологияландыру:А) Сапалы деңгейде тэрбие мен окыту мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін объективті қүбылыс.
Окушыларды тәрбиелеуші бірлестік: D) Сынып ұжымы
Окушылардын жаңа материалды игеруінде қиындықты реттеуші принцип:А) түсініктілік
Окушылардың өзіндік оқу жұмыстары':C)Педагог басшылыгымен, бірақ тікелей катысуынсыз орындалатын оқушы іс-әрекеті.
Окушылармен сыныптаи тыс тәрбие жүмысын ұйымдастырудың негізгі формаларын көрсетіңіз:А) Тақырыптық кештер, конкурстар, олимпиадалар, КВН (КТК).
Окушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру формалары: А)Топтық В)Көпшілік С)Жеке
Окушының дүниетаньшы, мінезі жэнс өмірлік өзІІІ-өзі анықтауы қалыптасу кезсңі: А) Жоғары мектеп жасы
Окушының мінез-күлқы мен іс-эрекетін ынталандыру эдісі:В) мадақтау
Оќыту єдісініњ аныќтамасын атаңыз1) білім, іскерлік, даѓдыны игеретін ж±мыс тєсілі
Окыту мен адамға білім беруді, дамытудың қүралы ретінде карастырады:E) дидактика
Окыту нэтижесін анықтау мұғалім түлғасынан тэуелсіз болуын талап ететін бақылау принципі: А) Объективтілік.
Окыту процесінің бір жағы сабақ беру, ал екінші жағы:A) Оку.
Окыту пэндерінің тізімін, сағат санын көрсетіп оқу жылдарына бөлетін, аптасьта әрбір пэнге тиісті сағат.санын анықтайтын құжат:А) Окыту жоспары.
Оќыту тєсілдерін қалай түсінесіз?1) оќыту маќсаты орындалатын оќушы мен оќытушыныњ ж±мыс єдісі
Окыту ұстанымдары: Көрнекілік. Жеткіліктік. Болжамдылык.
Окыту" дегенімізА) окушьі меп мүғалімиің мақсатты түрде білім, білік жәнедағдыны меңгеруге бағытталған өзара әрекет жасау процесі
Окытудағы саналылық жәнебелсснділік:А) Дидактикалык принцип.
Окытуды үдшмдастыру формалары бір-бірІнсн мынадай түсініктер аркылы ерекшеленеді: А) оқушылардың кұрамымен, сабакгы өткізу орны және уақытымсн, мүгалім мсн окушылардың іс-эрскетішң сипатымеп, бүл эреке-пімүгалім тарапынан баскарумен
Оқу бағдарламасы-бұл...анықтайтын мемлекеттік құжат:А)Жеке пән бойынша білім,білік,дағды көлемін, мазмұнын.
Оқу – бұл: А) Оқыту мақсатын іске асырады Б) оқушылардың білімдерді қабылдайды В) оқушылардың білімдерді қабылдауын, қорытуын және практикада қолдануын қамтамасыз етуге бағытталған мұғалім іс-әрекеті
Оқу жоспарлары нені анықтайды:А)Жыл бойы оқылатын оқу пәнінің тізімін,сағат саныны.
Оқу жоспары: Оқу пәндерінің толық тізімін анықтайтын, пәндерді әрбір оқу жылына әр пән б/а сағат санын бөлетін құжат.
Оқу ---- Оқыту мақсатын іске асырады
Оқу пәндерінің тізімін,сағат санын көрсететін,оқу жылдарына бөлетін,аптасына әрбір пәнге тиісті сағат санын анықтайтын құжат:В)Оқу жоспары.
Оқу пәнінің мазмұнын,тақырыптардың кезектестігін ,оларды игеруге бөлінген сағат санын,оқу пәнінің мақсаты мен міндетін анықтайтын құжат:В)Оқу бағдарламасы.
Оқу процесінің әдіснамалық негіздері:А)Таным теориясы.
Оқу әдісі ( Ю.К. Бабанский бойынша.:ұйымдастыру және оқыту-таным іс-әрекетін іске асыру#эвристикалық оқу әдістері#оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекеттерін стимулдау әдісі.
Оқу әрекетінде дағды мен іскерлікті игеру, мәнерлеп оқуға, жазуға үйрету, теориялық ойлау элементтерін, тәртіп нормасын меңгеру қамтамасыз етіледі: Бастауыш мектепте.
Оқу баѓдарламасын қалай түсінесіз?1) жеке пєн бойынша білім, білік, даѓды кµлемін, мазм±нын.
Оқу бағдарламаларының түрлері: Оқу-жұмыс Түбірлі (типтік) Авторлық
Оқу бағдарламаларының түрлері: Түбірлі (типтік) Жұмыс Оқу
Оқу бағдарламаларының түрлері: Түбірлі(типтік) Оқу-жұмыс Авторлық
Оқу бағдарламасы - бұл:Әр оқу пәнінен оқушылардың меңгеретін білім, білік, дағдысының мазмұны мен көлемін белгілейтін құжат.
Оқу бағдарламасы дегенiмiз не?1)оқыту мазмұны мен көлемiн белгiлейтiн құжат
Оқу бағдарламасы дегеніміз не: оқу бағдарламасы деп белгілі бір сыныпта оқылатын пәндердің атауы,оларға бөлінген сағат саны деп түсіну керек
Оқу бағдарламасы мына принцип бойыпша қүрылады:А) Концентрациялық және линейлік.
Оқу бағдарламасы, білім беру ұйымы, білімді басқару ұйымы, ЖММБС-ның өзара байланысқан жиынтығы ... құрайды:Білім беру жүйесін.
Оқу бағдарламасында көрсетіледі: ---- Оқып-үйренуге бөлінген уақыт---- Білімдер мазмұны
Оқу бағдарламасында көрсетіледі: А) Оқып-үйренуге бөлінген уақыт Б) Білімдер мазмұны В) Оқу пәнінен білімдер мазмұны мен көлемі, тақырыпты оқып-үйренуге бөлінген уақыт
Оқу бағдарламасының мазмұндық құрылысын анықтайтын тәсіл: Оқу материалы қарапайымнан күрделіге ауысып отырады Оқыту материалдары оқушылардың жас ерекшелігіне сай болады Оқу материалы қол жетерлік деңгейде болады.
Оқу белсенді тобының ішінде оқушылардың ішінен таңдалатын және маңызыды роль атқаратын:Кеңесші;Басшы;Кітапханашы.
Оқу белсенділірінің әдіснамалық негізі болып табылады: Таным теориясы
Оқу дәріскерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері: А) Көрнекілі дәрісбаян В) Бинарлы дәрісбаян
Оқу дәрістерін µткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрлері:Ақпараттық дәрісбаян;Бинарлы дәрісбаян;Кµрнекілі дәрісбаян.
Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян: Ақпараттық Мазмұндық Ғылымилық
Оқу дәрістерін өткізу тәсілі бойынша сабақ типтері: Мұғаліммен бірге орындалатын жұмыс Бейне материалдар Кино-теле-сабақтар
Оқу дәрістерін өткізу тәсілі бойынша сабақ типтері:A) Кино-теле-сабақтар
Оқу дәрістерін өткізу тәсілі бойынша сабақ типтері:А)оқу саяхаттары: Кино-теле-сабақтар Өзіндік жұмыс және дағдыларлы тексеру(бақылау сабағы)
Оқу дәрістерін өткіу әдіс –тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері:Ақпарттық дәрісбаян;Көрнекілік дәрісбаян;Бинарлы дәрісбаян.
Оқу және тәрбие мiндеттерiн шешудiң ең үйлесiмдi жолдарын iздестiру, педагогтық тапқырлықты дамыту педагогтық қабiлеттiң қандай түрлерiне жатады?1)конструктивтi қабiлет
Оқу жоспары---- Оқу пәндерінің толық тізімін анықтайтын құжат---- Оқу пәндерді әрбір оқу жылына бөлетін құжат
Оқу жоспары бұл: Оқу орындарында оқылатын оқу пәндерінің құрамын, оның оқу жылы бойынша өтілу тәртібі мен бірізділігін, әрі оқу пәніне берілетін уақыт мөлшерін және оқу жылының құрылымын белгілейтін. құжат
Оқу жоспары дегеніміз: Оқу пәндерінің құрамын әрбір сынып және пән бойынша апталық сағат санын анықтайтын мемлекеттік құжат:
Оқу жұмысын ұйымдастыру дегендi қалай түсiнесiз?1)мұғалiм мен оқушылардың арнайы ұйымдастырылып, белгiленген тәртiп пен белгiлi уақытта өтетiн жұмысы
Оқу жұмысын ұйымдастыру түрлері: Дәріс, әңгіме, диспут. Семинар, баяндау, жаңа материалды түсіндіру. Қайталау, қорытындылау, бақылау
Оқу жұмысының дәстүрлі емес формасына қайсысы жатады: ертегі сабақ, КВН сабақ, интеграцияланған сабақ
Оқу жүктемесі дегеніміз: оқушылардың апталық оқу жүктемелерін анықтайтын құжат
Оқу жылдары бойынша білім беру аймағының нәтижелерінің жалпы жиынтығы оқушылардың оқу жетістіктерінің қандай құзырлық деңгейін көрсетеді?Тірек пәндер құзіреттілігі.
Оқу жылы бойынша оқу пәндерінің құрамы төмендегі мемлекеттік құжатта көрсетіледі: оқу жоспары
Оқу жылына және оқу пәндеріне қарай білім мазмұнын бөліп тастау: Оқу жоспары
Оқу жылының құрылымы мен ұзақтығын, әр пәннің апталық және жылдық сағаттар санын, пәндер құрамын, жыл бойынша оқыту ретін анықтайтын құжат - бұл:Базистік оқу жоспары
Оқу құралы» еңбегінің авторы: А.Байтұрсынов
Оқу материалын меңгерту бағытыпдағы мүл-алімнің іс-эрскеті:А) Сабак беру
Оқу материалын меңгерудегі оқушылардың өзара әрекеті – бұл: Оқыту түрі (формасы)
Оқу материалын ойластырылған сұрақтар жұйесі арқылы игертуге бағытталған оқытудың диалогтік әдісі: Әңгімелесу
Оқу материалын терен жәнежан-жақтыигеруініц негізі болып табылады жәнеоның негізінде жаңа жәнеөткен материалдың арасындағы байланысын орнату жатады: А) Түсіну.
Оқу материалын терең және жан-жақты игеру сатысы:Жалпылау
Оқу материалын түсіндірудің құрамдас бөлігі: Пайымдау Қорыту Дәлелдеу
Оқу материалын түсіндірудің құрамдас бөлігі:Қорыту Дәлелдеу Пайымдау
Оқу материалыыыц мазмұнын шагын, логикалық аяқталғаи мөлшерлермеп беру:А) Бағдарламаланған.
Оқу мекемелері &Университет &Академия &институт
Оқу орындары инновациялық талаптары: Оқу-тәрбие процесі табиғатқа сәйкестік принципіне Оқу-тәрбие процесін педагогтың мүмкіндігіне сәйкестендіру Оқу-тәрбие процесінің нәтижелері
Оқу орындары инновациялық талаптары: А.Оқу-тәрбие процесінің нәтижелері В.Оқу-тәрбие процесіне құралдар мен медия жүйелерді енгізу С.Жеке тұлғаның білімінің және дарынының дамуына жағдай жасау
Оқу орындары инновациялық талаптары:Оқу-тәрбие процесіне құралдар мен медиа жүйелерді енгізу
Оқу орындарының иновациялық талаптары: оқу-тәрбие процесінің нәтижелері #оқуөтәрбие процесіне құралдар мен медиа жүйелерді енгізу #оқу-тәрбие жұмыстарының табиғатқа сәйкестік принціпіне.
Оқу пәндерiнiң әдiстемесi дегенiмiз не және ол педагогикамен қалай байланысты?1)белгiлi-бiр пәннiң оқыту практикасының ерекшелiгiн зерттейтiн педагогика ғылымының саласы. Оқытудың жалпы теориясына дидактикаға негiзделедi
Оқу пәні бойыпша гыльтми білім негіздерін баяндайтын кітапА) оқулык
Оқу пәнінің білімін жүйелі беру, жаңа білімді бұрынғы біліммен байланыстыра оқыту, оқыту процесіне жүйелі бақылау жасау, оқу материалының логикалық байланысын қатаң сақтау- бұл оқытудың ... принципі. Жүйелілік, бірізділік және кешенділік.
Оқу процесіи ұйымдастыруға қатысты негізгі талаптар, бастапқы ережелер:А) Оқыту принциптері
Оқу процесін ұйымдастыру формасына жатпайды А) тестілеу Б) тексеру В) бақылау
Оқу процесін ұйымдастыруға байланысты бастапқы ережелер мен негізгі талаптар: білім беру мазмұны
Оқу процесіндегі мұғалімнің әрекетін көрсетіңіз: жаңа білімдер жөнінде хабар береді, оқу материалын түсіндіреді, оқуды және бекітуді ұйымдастырады.
Оқу процесіндегі оқушының әрекетін көрсетіңіз: оқу материалын түсінуді мағыналайды, тереңдетеді
Оқу процесіндегі сөздік әдістер: Дәріс \\Эвристикалық әдіс\\Түсіндіру
Оқу процесіндегі сөздік әдістер: Дәріс Әңгіме, әңгімелесу Баяндау
Оқу процесінің буындары дегеніміз: қабылдау, мағыналау, бекіту, қолдану
Оқу процесінің компонентін табыңыз: білім, білік, дағды
Оқу сабақтарын ұйымдастыру формасы ретiнде саяхат дегенiмiз не?1)оқушыларды нақтылы заттармен және құбылыстармен табиғи ортада таныстыруды қамтамасыз ететiн оқыту формасы
Оқу сабақтарын ұйымдастырудың айрықша түрi ретiнде семинар дегенiмiз не?1)лекция тақырыбы немесе курстың тарауы бойынша алдын-ала белгiленген сұрақтарды талқылау
Оқу танымдық іс-әрекет компоненттері: Жаңа материалды қабылдау,есте сақтау Бағалау,қорытындылау Жаңа материалды бекіту
Оқу тәрбие үдерісінің ұстанымдары: &Педагогикалық үдерістің ізгілік, тұлғалық нысанға бағытталуы &Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы &Іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы
Оқу ұстанымдары: Көрнекілік #Жүйелік.
Оқу үрдісі нэтижесін, белгіленгея мақсатқа қол жеткізу дэрежесін сипаттайтын ұғым: А) Оқыту нэтижесі
Оқу үрдісін оңтайландыру теориясын ұсынған кім? Бабанский Ю.К.
Оқу\ң ғылыми даму деңгейіне сәйкес объективті ғылыми деректер,теория,заңдармен таныстыру-бұл..оқыту принциптері:А)Ғылымилық.
Оқудан және оқудан тыс материалды жобалау іс-әрекеті «ойлау-жүзеге асыру» принципі бойынша өзіндік оқуды қалыптастырады және оқу жоспарының ... негізін құрайды:Вариативті компоненттік.
Оқудан тыс жағдайда оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағанда: И.В.Смирнов; М.И.Калинин;А.С.Макаренко.
Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдык жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар: П.П.Блонский. А.С. Макаренко. Н.К. Крупская.
Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:A)Н.К. Крупская B) П.П. Блонский
Оқудың мотивтері дегеніміз: белсенді оқу әрекетіне оқушының іштей оянуы, оқу іс - әрекетін, оқу мазмұнын нәтижелі тану
Оқудың мотиві: Оқушының белсенді оқу іс-әрекетіне, оқыту мазмұны тиімді тануға іштей ұмтылуы.
Оқулыкқа қойылатын негізгі талаптар: Оқу бағдарламасына сай жазылуы керек Тексеру, өзін-өзі тексеру және оку нәтижелерін түзетуге арналған сұрақгар мен жаттығулардың болуы Көрнекіліктермен жақсы жабдықталу; тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы керек
Оқулыќтарѓа ќойылатын негізгі педагогикалыќ талаптарды ата:1) д‰ниетаным, ойды дамыту, жас ерекшілігіне сєйкес келу.
Оқулыќтың мазм±нын қалай түсінесіз?1) баѓдарламаѓа сєйкес жазылѓан оќушыларѓа арналѓан кітап
Оқулық дегеніміз: бағдарламаға сәйкес құрастырылған кітап
Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар: Оқу бағдарламасына сәйкес болу; оқушылар үшін ұғымды, қысқа және қызықты болуы Көрнекіліктерімен жақсы жабдықталу; тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы Тексеру, өзін-өзі тексеру және оқу нәтижелерін түзетуге арналған сұрақтар мен жаттығулардың болуы
Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар:Көрнекіліктермен жақсы жабдықталу; тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы керек
Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар:Тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы керек немесе күрделі ғылыми стильде жазылуы тиіс Мазмұнында келтірілген материалдар көлемді болуы керек Көрнекіліктермен жақсы жабдықталу, тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы керек
Оқулықтарға қойылатын негізгі педагогикалық талаптар: Б)Дүниетаным, ойды дамыту, жас ерекшелігіне сәйкес келуі.
Оқулықты құру тәсілдері:Материалдың логикалық жалғасы сақталады .
Оқулықтың атқаратын рөлі: коммуникативтік, ұйымдастырушылық, мотивациялық
Оқу-танымдыќ іс-єрекеттерді ұйымдастыру, жүзеге асыру єдістеріне не жатады?1) сөздік, көрнекілік, индуктивтік, дедуктивтік, репродуктивтік
Оқу-танымдыќ іс-єрекеттерді ынталандыру єдістеріне не жатады?1) танымдыќ ќызыѓушылыќ, парыздыќ сезім, жауапкершілікті ќалыптастыру
Оқу-танымдык іс-эрекетті ынталандыру эдісі:С) D) Танымдық ойындар.
Оқу-танымдық іс-әрекеттің компоненттері: Жаңа материалды қабылдау. Есте сақтау. Білімді бекіту
Оқу-тәрбие прцесін жетілдіру мәселелерімен айналысатын тұрақты жұмыс істейтін орган:А)Педагогикалық кеңес.
Оқу-тәрбие жұмысында жас ерекшеліктерін ескеруді алғаш рет ұсынған: Коменский
Оқу-тәрбие процесiн бақылаудың түрлерiн атаңыз1)фронтальдық, тақырыптық дербес, ұжымдық
Оқу-тәрбие процесі---- Педагог пен тәрбиеленушілердің өзара қимылдары
Оқу-тәрбие процесі: Арнайы ұйымдастырылған мақсатты өзара қимылдары; Педагог пен тәрбиеленушілердің өзара қимылдары; Педагог пен тәрбиеленушілердің арнайы ұйымдастырылған мақсатты өзара қимылдары
Оқу-тәрбие процесін жетілдіру мәселелерімен айналысатын істейтін орган: А) Кеңес Б) Әдістемелік көмек көрсететін кеңес В) Әдістемелік кеңес
Оқу-тәрбие процесін оптималдандыру принципін ендіргенЮ.К. Бабанский
Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері. Флегматикалық, мелонхоликалық
Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері: Холерикалық Сангвиникалық Флегматикалық, меланхоликалық.
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары: &Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу &Оқушымен ұжымның дамуында жас және ұлттық ерекшеліктерді ескеру &Іс-әрекеттін оқушының ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыруға бағыттылығы
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары: Педагогикалық процестің ізгілік, тұлғалық нысанға бағытталуы. Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы. Іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын, санасын қалыптастыруға бағытталуы.
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады: Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық нысандық бағыттылығы. Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы. Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады: Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру. Оқушымен ұжымның дамуында жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру. Педагогикалық басшылықты оқушылардың қайраткерлілігімен ұластыру.
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады: Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі. Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.
Оқу-тәрбие процесінің Ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Ұстаздардың, оқушылар Ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі;Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;Оқушы тҰлғасы мен Ұжымның дамуындағы жаңа қҰрылымды үздіксіз бақылау.
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымы (ұстанымдары): Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу. Оқушымен ұжымның дамуында жас және жеке ерекшеліктерді ескеру. Іс-әрекеттің оқушының ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыруға бағыттылығы
Оқу-тәрбие ұстанымдары: &Ұстаздардың оқушылар ұстанымының және отбасының оқушыларға қоятын талаптарынң үйлесімділігі &Әрбір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету &Оқушы тұлғасымен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау
Оқу-тәрбие үдерісінің ұстанымдары: Педагогикалық үдерістің ізгілік тұлғалық нысанға бағытталуы, Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы, Іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы
Оқу-тәрбие үрдісін технологияландыру: А) Объективті құбылыс. Б) Оқыту мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін объективті құбылыс. В) Сапалы деңгейде тәрбие мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін объективті құбылыс.
Оқу-тэрбие жұмысында жас ерекшеліктерін ескеруді алғаш рет ұхынған:A) Коменский Я. А.
Оқу-тэрбие процесін оптималдандыру принципін ендіргенA) Ю.К.Бабанский
Оқушалардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:Л.С.Выготский;Б.Г. Есипов;В.В. Давыдов.
Оқушы қабілеттерін дамыту: Е)Оқу- тәрбие процесін мақсатты ұйымдастыру, іске асытуға тәуелді.
Оқушы қабілеттерін дамыту: Табиғи нышандардан тәуелді.
Оқушы мен ұжымның дамуында жеке даралықты, психологиялық, физиологиялық жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру – бұл педагогикалық ... . Принцип.
Оқушы оқыту процесінде: A) Беретін ақпараттарды меңгереді және оқу тапсырмаларын орындайды. B) Өз бетімен бақылауға, салыстыруға, ойлауға тырысады. F) Жаңа білімдерді іздестіруде бастама көрсетеді.
Оқушы сипаттама көрсеткіші & ата-ананың тәрбиенің, мақсатын, міндеттерін түсінуі & адамгершілік, интелектуалдық, өмірлік мақсаттары & Іс-әрекет түрлерінің алуан түрлілігі, олардың әдістерін меңгеру
Оқушы тәрбиесіндегі мұғалімнің рөлі:Жетекші рөл
Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау – бұл педагогикалық... . Мақсат.
Оқушы түлғасы мен ұжымның арасындағы қарым-катынастың үш үлгісі:A)Жеке түлға үжымға бағынады, үжымда тиімді қарым-қатынаста болады, өзіне ұжымды бағындырады.
Оқушыға білім, тәрбие берудің және оны дамытудың мақсаттары шешілетін мақсатқа бағытталған, бірізді өзгеріп отыратын мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттестігі – бұл:Оқыту үрдісі.
Оқушыға жер бетіндегі ең жоғары құндылық ретінде қарау, зейін аудару, мейірбандық, оның пікірін құрметтеу – бұл мұғалімнің ... тұлғалық сапасы. Ізгіліктік.
Оқушыладың білімін тексеру түрлері: Ауызша сұрау Бақылау жұмысы Тест.
Оқушылар арасындағы құқық бұзушылықпен күресу жолдары:А)Алдын алу іс-шаралары.
Оқушылар ұжымның болашаққа ұмтылушылықтарын ұйымдастыру:Д)Ұжымның алдына практикалық міндет қою.
Оқушылар біліміндегі олқылықтарды анықтау, оқыту процесіне түзету енгізу, әрі қарай окытуды жоспарлау, үлгермеушілікті жоюға бағытталған ұсыныстар: А) Окытудағы диагностика.
Оқушылар мүмкіндіктерін ескере отырып оқытуды талап етстін дидактикалык принцип:А) Шамаға лайықтық
Оқушылар тізімінің алфавиттік кітабы, жеке іс қағаздары, сынып, үйірме журналдары, түрлі кеңестер мәжілістерінің хаттамалары, бұйрықтар, сабақтар ауыстыру, қатаң есептегі бланкілерін беру кітаптары - бұлар: Мектеп құжаты.
Оқушылар ұжымын кезеңдік қалыптастырудың ең дұрысы қандай: педагогтың оқушыларға талап қоюы, сынып белсенді тобын қалыптастыру, оқушыларға үжым талап қояды
Оқушылар ұжымына дұрыс басшылық жасап, ұйымдастыра бiлу қабiлетi педагогтiк қабiлеттiң қай түрiне жатады?1)ұйымдастырушылық қабiлет
Оқушылар ұжымының перспективтік ұмтылушылықтарын ұйымдастыру---- Ұжымның алдына практикалық мақсат қою
Оқушылар ұжымының перспективтік ұмтылушылықтарын ұйымдастыру: А) Мақса қою Б) Ұжым іс-әрекеті В) Ұжымның алдына практикалық мақсат қою
Оқушыларға объективті ғылыми фактілермен, теориялар және заңдармен таныстыруды талап ететін оқыту принципі:Ғылымилық
Оқушыларға оқылатын материалдың тәжірибелік іс-әрекеттері үшін маңыздылығын түсіндіру, оқу материалының мазмұнын берік, әрі ұзақ уақытқа дейін есте сақтауға машықтандыру, ұдайы қайталау, жүйелі бақылау – бұл оқытудың ... принципі.Беріктілік.
Оқушыларда табиғатқа, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды, оны қорғауға даярлықтарын қалыптастыру – бұл экологиялық тәрбиенің ... Мақсаты.
Оқушыларды нақтылы заттармен және құбылыстармен табиғи ортада таныстыруды қамтамасыз ететiн оқу сабақтарын ұйымдастыру оқыту формасының қандай түрiне жатады?1)саяхат
Оқушылардын жаңа материалды игеруінде қиындықты реттеуші принцип:А) түсІніктілік
Оқушылардың өзінідік оқу жұмыстары:А)Педагог басшылығымен бірақ тікелей қатысуынсыз орындалатын оқушы іс-әрекеті.
Оқушылардың шығармаларын, творчестволық,практикалық жұмыстарын және т.б. зерттеушінің талдауы.С)Іс-әрекет өнімдерін зерттеу.
Оқушылардың iшкi дүниесiн тани бiлу педагогтық қабiлеттiң қандай түрiне жатады?1)перцептивтi қабiлет
Оқушылардың әртүрлі бейіндік бағыттағы қажеттілігін жоғары деңгейде қанағаттандыратын, біртұтас білім алу мақсатында «туыстық» пәндерді қарқынды блок арқылы қамтитын мектеп типі - бұл: Жалпы бейіндік мектеп.
Оқушылардың бiлiм дәрежесiн, iскерлiгiн дағдысын дұрыс анықтай бiлу педагогикалық қабiлеттiң қандай түрiне жатады?1)дидактикалық қабiлет
Оқушылардың белсенді өмірлік позициясын қалыптастыру Қоғамдық борышқа саналы көзқарасын тәрбиелеу Сөз бен істің бірлігін қамтамасыз ету
Оқушылардың бос уақыты туралы ақпараттар алу үшін қолданылатын әдістер: C) Әңгімелесу. D) Сауалнама. G) Интервью.
Оқушылардың білім сапасы---- Оқушылардың білімімдерінің пәннің типтік бағдарламасына сәйкестігі
Оқушылардың білім сапасы: А) Бағдарламға сәйкестілігі Б) Пән бағдарламасына сәйкестілігі В) Оқушылардың білімімдерінің пәннің типтік бағдарламасына сәйкестігі
Оқушылардың білім сапасы: Бағдарламға сәйкестілігі; Пән бағдарламасына сәйкестілігі; Оқушылардың білімімдерінің пәннің типтік бағдарламасына сәйкестігі
Оқушылардың білімін, біліктілігін және дағдысын тексеру және бағалау: Күнделікті бақылау, сабаққа баға қою. Диктант, фронатальды бақылау. Бақылау жұмыстары, үй тапсырмасын тексеру.
Оқушылардың ғылыми-философиялық білімдерді, қазіргі ғылыми жаңалықтарды, шынайы дүние танымдарының жалпы әдістер жүйесін, әдіснаманы бір ізгілікпен меңгеру ... дүниетаным нәтижесінде қалыптсады. Ғылыми.
Оқушылардың еңбек тәрбиесінің құрамына кіретін әртүрлі оқудан тыс қоғамдық пайдалы еңбектерге жататындар: өндірістік, тұрмыстық, өзіндік қызмет көрсету
Оқушылардың жаңа материалды игеруінде киындықты реттеуші принцип:Түсініктілік
Оқушылардың жаңа материалды меңгеру үшін өз бетімен істелетін жұмыстары әдістеріне жататындар: Оқулықпен жұмыс. Лабараториялық жұмыс. Жаттығу жұмысы
Оқушылардың жеке іс қағаздарын, дәрігерлік анықтамаларын, сынып журналын, жиналыстар мен мәжілістердің хаттамаларын оқып үйрену, талдау, жинақтау мақсатында жүргізілетін әдіс: мектеп құжаттарын зерттеу әдісіін
Оқушылардың жетістіктерін талдау мына мақсатта жүзеге асырыладыD)оқушылардың эрекетін тиянақтау жэне оку процесін басқару үшін
Оқушылардың зертханалық жұмыстарының түрлері: Өткізу кезеңі Дайындау кезеңі Сабақтың нәтижесін талдау кезеңі
Оқушылардың зертханалық жұмыстарының түрлері:Дайындау кезеңі Өткізу кезеңі Қорыту кезеңі
Оқушылардың күрделі құқықтық қоғамдық қатынастармен таныстыру – бұл ... тәрбиенің мақсаты. Экологиялық.
Оқушылардың қабілеттерін, қызығушылықтарын, дарындарын дамыту неге тәуелді: табиғи нышандарға
Оқушылардың оқу белсенділігін зерттеген ғалымдар: Данилов М.А., Лемберг Р.Г., Лернер И.Я., Махмутов М.И., Скаткин М.Н., Шамова Т.И., ... Щукина Г.И.
Оқушылардың оқу белсенділігінің мәселесін зерттегендер: И.Я.Лернер, М.И.Махмутов,М.Н.Скаткир
Оқушылардың оқу белсенділік мәселесін зерттеуге үлес қосты: A)И.Я.Лернер
Оқушылардың оқу іс-әрекетін жақсарту жолындағы ата-аналармен жұмысқа жататындар: пән мұғалімдерімен кездесу, әңгімелесу, тәжірибе алмасу, пәндік іс-шаралар, олимпиадалар, ашық есік күндері, ... Пәндік іс-шаралар.
Оқушылардың оқу іс-әрекетін бақылауды ұйымдастыруға қойылатын педагогикалық талаптар: Әр оқушының жеке жұмысын бақылау. Бақылаудың барлық оқу пройесінде жүйелі журуі. Оқыту бағдарламаларының барлық бөлімдерді қамтуы. Бақылаудың объективтілігі.
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін µндеуге Ұлес қосқандар:Р.Г.Лемберг;И.Я.Лернер;М.И.Махмутов.
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін зерттеуге үлес қосты: И.Я.Лернер И.А.Данилов Т.И.Шамова М.Н.Скаткин
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге ұлес қосқандар: Р.Г.Лемберг.И.Я.Лернер М.И.Махмутов.
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге үлес қосқандар: И.Я. Лернер. П.К.Анохин. Р.Г. Лемберг.
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар:А) Р.Г. Лемберг
Оқушылардың оқыту белсенділік мәсслесін өндеуге үлес қосқандар:А) М.И. Махмутов
Оқушылардың өзіндік оқу жұмыстары – бұл: мұғалімнің тікелей қатысуынсыз жүзеге асатын оқу іс-әрекетінің формасы
Оқушылардың өзіндік оқу жұмыстары: А) Оқушы іс-әрекеті Б) Педагог басшылығымен оқушы іс-әрекеті В) Педагог басшылығымен, бірақ тікелей қатысуынсыз орындалатын оқушы іс-әрекеті.
Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттерін ұйымдастырудың картотека. Оқу дағдысын жетілдіру А)Құндылық-бағдарлық әрекеті В)Жолдастық-ынтымактастық жағдай орнату
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін Ұйымдастыру - бҰл: Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін Ұйымдастыру; Топтың пәндік іс-әрекетін Ұйымдастыру.; ¤мірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін Ұйымдастыру.
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру: Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру. Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру. Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру.
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру:А) Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру
Оқушылардың танымдық ic-әрекетін бақылаудың түрлері: Жаппай бақылау Тақырыптық бақылау Оқтын-оқтын бақылау
Оқушылардың танымдық әрекеттерінің негізгі кезеңдеріА) қабылдау, қорыту, қолдану
Оқушылардың танымдық әрекеттерінің негізгі кезеңдеріА) қабылдау, қорыту, қолдану
Оқушылардың танымдық әрекетін белсендендіреді: А)Мектепте дифференциалдап оқыту кең көлемде қолдануды В)Әрекеттік жақындасу оқушыларды танымдық әрекетке тәрбиелеу
Оқушылардың танымдық әрекетін белсендендіреді: Әрекеттік жақындасу оқушыларды танымдық әрекетке тәрбиелеу Оқыту процесіне деген зерттеушілік өткендегі іс-әрекетпен байланыстыру Мектепте дифференциалдап оқыту кең көлемде қолдануды
Оқушылардың танымдық әрекетінін белсенділігіне юр үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар: Б.Г. Есипов. В.В. Давыдов.\\ Л.С.Выготский. М.Н.Скаткин// В.В.Тихонов \\И.Я.Лернер)
Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігін зерттеуге үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар: Л.С.Выготский Б.Г.Есипов В.В.Давыдов
Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар:Б.Г.Есипов B.B.Давыдов М.Н.Скаткин
Оқушылардың танымдық белсенділігі неге байланысты: шығармашылық іздену қабілетіне
Оқушылардың танымдық іс-әрекет тәсілін меңгеріп, олар арқылы ғылым негіздерін игеріп, белгілі бір білім, дағды, іскерлікті үйренуі, өздерінің рухани, физикалық және еңбек қабілеттерін жетілдіруі, еңбек және кәсіби дағдыларын игеруі – бұл оқытудың ... функциясы. Білім беру.
Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіретін дискуссия: Оқыту әдісі
Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру тәуелді емес:Ата-аналар жұмысына.
Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру теориясын ұсынған кім? Шамова Т.И.
Оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі бақылаудың түрлері: Тақырыптық бақылау Таураулар бойынша оқтын-оқтын бақылау Қорытынды бақылау
Оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі бақылаудың түрлері: Ағымдық бақылау Аралық бақылау Қорытынды бақылау
Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады: практикалық әдіс #көрнекілік әдіс #сөздік әдістері.
Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады: А) практикалық әдіс В) көрнекілік әдіс С) сөздік әдіс
Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады: А)Практикалық әдісі В)Сөздік әдісі
Оқушылардың тэртібін, мінез-күлқын бағалау жәнекөтермелеу:А) Мадақтау.
Оқушылардың үлгерімін бақылау нәтижесі қалай көрсетіледі: бағалау
Оқушылардың шығармаларын,практикалық жұмыстарын және т.б. зерттеушінің талдауы: Бақылау.
Оқушылармен көпшілік тәрбие жұмысын ұйымдастыру түрлері: А) Ертеңгіліктер В) Кештер С) Сынып уақыты
Оқушылармен сыныптаи тыс тәрбие жүмысын ұйымдастырудың негізгі формаларын көрсетіңіз:А) Тақырыптық кештер, конкурстар, олимпиадалар, КВН (КТК).
оқушыларында қалыптастырады: экологиялық мәдениетті
Оқушылырдың білімін, біліктілігін және дағдысын тексеру және бағалау күнделікті бақылау; сабаққа баға қою; бақылау жұмыстары, үй тапсырмаларын тксеру
Оқушылырдың білімін, біліктілігін және дағдысын тексеру және бағалау---- сабаққа баға қою---- бақылау жұмыстары, үй тапсырмаларын тксеру
Оқушыны конференция, дөңгелек үстел, және басқа да ғылыми іс-шараларға дайындауға мұғалім ғылыми жетекші рөлін атқаратын жеке оқыту формасы – бұл ... оқыту. Тьюторлық.
Оқушының дара ерекшеліктері &мінезі &темперамент &қабілеттері
Оқушының белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау – бұл ... мәні. Оқыту нәтижесін тексерудің.
Оқушының белгілі бір іс-әрекетіне дем беріп немесе тежеп, тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру – бұл: Талап.
Оқушының болашақ мамандықты өзіндік таңдаудағы педагогикалық жетелеу – мұғалімнің басты мақсаты болып табылатын жас кезеңін көрсетіңіз. Орта буын.
Оқушының білімін бақылау түрі:А) Ағымдық бақылау
Оқушының дара ерекшеліктерінің бірі: Темперамент Ақыл-ойы дамуы \\ҚабілетіОқушының дүниетаньшы, мінезі жэнс өмірлік өзІІІ-өзі анықтауы қалыптасу кезсңі: А) Жоғары мектеп жасы
Оқушының жан-жақты дамуын, соған сәйкес тәрбие міндеттерін формалары мен тәсілдерін таңдаудағы оқушыға тікелей ықпал жасау А)Тәрбие ыкпалының нәтижесі В)Оқушының дара даму ерекшелігін, қызыгғушылығын, қоршаған ортасын танып білу
Оқушының жас ерекшеліктері &дене дамуы көрсеткіштері &психикалық процестердің дамуы &ақыл-ой дамуы
Оқушының жас ерекшеліктері: Психикалық процестердің дамуы Дене дамуы көрсеткіштері Анатомиялық дамуы
Оқушының жекелік дамуының педагог қойған мақсатқа сәйкес келу дәрежесі – бұл:Тәрбиелік.
Оқушының қызығушылығын тудыратын, белсенділігін, шығармашылығын арттыратын, оқушының дағды мен шеберлігін қалыптастыратын белгілі мақсатқа бағытталған әрекет – бұл: Белсендіру.
Оқушының оқу іс-әрекетін жандандырудың негізгі мақсаты: оқушылардың белсенділігін қалыптастыру, оқу-тәрбие процесінің сапасын көтеру
Оқушының өз бетінше жұмыс жасауы мен бастамашылдығы, белсенділігі, сапалы талап қоюшылықты құрметтеуді дамытудағы педагогикалық басқару үйлесімділігі – бұл: Сыныпты басқару принциптері.
Оқушының өзін белсендіруінің жолдары:Әрқашан ағымдағы процеске талаптанып, жігерлене мақсат қою арқылы оқу.
Оқушының іс-эрекеті мен мінез-құлқын ынталандыру әдісі:Жазалау
Оқушының іс-эрекеті мен мінез-құлқын ынталандыру эдісі:В) Жазалау
Оқушы-оқушы, мұғалімнің оқушымен қарым-қатынасы – бұл оқытудың ... формасы. Жеке-жұптық
Оқығандық дегеніміз ---- Біліктілікті меңгеруі
Оқығандық дегеніміз – бұл---- Оқыту процесінің негізінде адамның білімді меңгеруі---- Біліктілікті меңгеруі---- Дағдыны меңгеру жылдамдығы мен санасының жеке көрсеткіші
Оқылатын пән мазмұнына жекеше бағыт беру, әртүрлі тапсырмалар орындау, өмірге бейімделуге үйрететін және мұғалім тәлімгер, оқушының кеңесшісі рөлін атқаратын жеке оқыту формасы – бұл ... оқыту. Менторлық.
Оқыт принциптері-бұл:А)Ғылым негізін оқытуды жүгінетінін негізгі қағида.
Оқыту әдісі дидактикада қандай сұраққа жауап береді:В)Қалай оқыту.
Оқыту әдісінің анықтамасы:А)Білім,іскерлік, дағдыны игерген жұмыс тәсілі.
Оқыту барысындағы мадақтау әдістің қай түріне жатады:С) Ынталандыру.
Оқыту - бүл:E)окушы мен мұғалімнің мақсатты түрде білім, білік жэне дағдыны меңгеруге бағытталған өзара әрекет жасау процесі
Оқыту екі жақты процесс, онда мұғалім мен оқушылардың ынтымақтастық іс - әрекеттері мен тәсілдері үйретіледі:сабақ беру процесі
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады: А)Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуге байланысты тестте В)Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте
Оқыту---- Оқытушы мен оқушының бір мақсатталған іс-әрекеті---- Оқыту мақсатын іске асыруға арналған педагогтің реттелген іс-әрекеті
Оқыту принциптері:А)Ғылымилық,көрнекілік, түсініктілік,жүйелілік.
Оқыту процесінің қозғаушы күштері:В)Оқу тапсырмасы мен оқушының білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылық.
Оқыту процесінің құрылымдық құрауыштарына жатпайды:Е)Оқыту заңдылықтары.
Оқыту прцесі барысында оқушылар игеретін ғылыми білімдер,практикалық іскерліктер мен дағдылар,іс-әрекет және ойлау әдістері жүйесі:В)Білім беру мазмұны.
Оқыту прцесінің бір жағы оқу, ал екінші жағы-бұл. Оқу
Оқыту тәсілдері-бұл...В)Оқыту әдісінің құрамдас бөлігі.
Оқыту ұстанымдары:көрнекілік;жеткіліктік;ғылымилық.
Оқыту үрдіснің функциялары:А)Білімділік,тәрбиелік.
Оқыту үрдісінің нәтижелілігін оқыту жағдайымен бірлікте анықтау:Д)Диагностика.
Оқыту адамгершiлiк тәрбиесiнсiз, мақсатсыз құрал деп тұжырымдаған кiм?1)И.Ф.Гербарт
Оқыту әдiсi дегенiмiз не?1)оқушылардың таным қызметiне мұғалiмнiң басшылық ету тәсiлi
Оқыту әдiстерi дегенiмiз не? (Г.И.Шукинаның анықтамасы)1)мұғалiм мен оқушылардың бiрлесе жасайтын әрекетi
Оқыту әдiстерi дегенiмiз не? (Ю.К.Бабанскийдiң анықтамасы)1)мұғалiм мен оқушылардың өзара әрекетiнiң негiзiнде бiлiм, тәрбие және таным процесiн жетiлдiру
Оқыту әдiстерiн зерттеуге көп үлес қосқан Қазақстандық ғалым кiм?1)Р.Г.Лемберг
Оқыту әдістері---- Дидактикалық міндеттерді шешу қажет тәсілдер
Оқыту әдістері дегеніміз: оқытудың мақсатына жетуге бағытталған мұғалім мен оқушының реттелген іс- әрекеті
Оқыту әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық әдістер
Оқыту әдістерін µз еңбектерінде қарастырған ғалымдар: М.А.Данилов; И.Я.Лернер; М.Н.Скаткин.
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: А ) М.А. Данилов В) М.Н. Скаткин
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: А) М.Н. Скаткин
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: М.А. Данилов. М.И. Махмутов. Р.Г. Лемберг.
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: Ю..К.Бабанский И.Я. Лернер. М.Н. Скаткин.
Оқыту әдістерін қарастырды: М.А.Данилов Б.П.Есипов Ю.К.Бабанский
Оқыту әдістерін қарастырды: И.Я.Лернер М.Н.Скаткин Ю.К.Бабанский
Оқыту әдістерін қарастырды: М.А.Данилов И.Я.Лернер М.Н.Скаткин
Оқыту әдістеріне мыналар жатады: ауызша баяндау; көрнекілік; практикалық әдістер
Оқыту әдістерінің қайсысы ауызша тексеру әдісінің тобына жатады:Жекеше сұрау Жалпы сұрау Ауызша емтихан
Оқыту әдісі (Ю.К. Бабанский бойынша): Оқытудағы өзіндік бақылау және бақылау әдістері Ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру әдістері Оқыту процесінде окушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі
Оқыту әдісі (Ю.К. Бабанский бойынша): Ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру. Эвристикалық(іздену) оқыту әдістері. Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі
Оқыту әдісі (Ю.К.Бабанский бойынша): А)Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі В)Эвристикалық (іздену) оқыту әдістері
Оқыту әдісі дегеніміз---- оқушылардың білім беру тәсілдері---- біліктілік тәсілдері
Оқыту әдісі дегеніміз не? А) оқушылардың білім беру тәсілдері Б) біліктілік тәсілдері В) дағдыны меңгеру тәсілдері
Оқыту әдісі: негізі философиялық түсіндіру, ынтықтыру өнері, оқушылар өздігінен оқулықтар, оқу құралы, түрлі-түсті суреттер, нобайларды қолдану - бұл ... әңгіме.Герменевтикалық.
Оқыту әдісі: оқушыға талап жүктеп, мұғалімнің берген сұрағына нақты жауап алу – бұл ... әңгіме. Эвристикалық.
Оқыту әдісі: оқушының ыңғайына қарай, қысқа тұжырымды пікір білдіру, әңгімелесушіге сұрақтар қою арқылы білгені мен білмегенінің ара жігін ажырата білу, жаңалық ашуға жетелейтін ауызша диалог әдісі – бұл ... әңгіме. Сократтық.
Оқыту әдісі: сұрақ-жауап, қарсы шықпау, жауаптарды есте сақтау – бұл ... әңгіме. Катехизикалық.
Оқыту әдісі:А) Оқушыларға білім, іскерлік, дағдыны игерту, олардың танымдык кабілеттерін жэнс түлғалық қасиеттерін дамытуға бағытталған педагог жәнеоқушылардың өзара байланысқан іс-әрекеттері.
Оқыту әдісіА) оқушылардың білім, біліктілік, дағдыны меңгеру тәсілдері
Оқыту бағдарламасы---- Оқыту пәнінің мазмұнын ашады---- Оқыту пәнін игеруге бөлінген уақытты анықтайды---- Оқыту пәнінің мақсаты мен міндетін анықтайтын құжат
Оқыту барысында өмірден мысал келтіру, оқушыларды өндіріспен таныстыруды қандай оқыту принципі талап етеді:Білім теориясы мен практикасының байланысы.
Оқыту бұл: оқушы мен мұғалімнің мақсатты түрде білім, білік, дағдыны мегеруге бағытталған өзара әрекет жасау процесі.
Оқыту єдісініњ аныќтамасын атаңыз1) білім, іскерлік, даѓдыны игеретін ж±мыс тєсілі
Оқыту заңдылықтары---- Маңызды, қажетті байланыстар---- Тұрақты қайталанатын байланыстар
Оқыту заңдылықтары: Белггілі бір жағдайларда объективті, маңыз, қажетті, тұрақты, қайталанып байланыстар. Оқтыу процесінің негізгі бөлімдерімен компоненттері арасындағы қайталанатын, тұрақты объективті байланыстылық.
Оқыту мазмұны оқушыларды обьективті ғылыми дәйектермен, теориялармен және зандармен таныстырса және ғылымның қазіргі жағдайын көрсете алса, ол қай принципке жатады
Оқыту мазмұнына қатысы жоқ талаптар: А) Ерекшеліктер Б) Өмірмен байланыс бейнеленуі В) Ұлттық ерекшеліктер бейнеленуі
Оқыту мазмұнына қатысы жоқ талаптар: Педагогтар мен оқушылар ата-аналары жас ерекшеліктерін ескеру.
Оқыту мазмүнына қатысы жоқ талаптар:D)Педагогтар мен окушылар ата-аналары жас ерекшеліктерін ескеру
Оқыту мақсаты – бұл---- Оқушыларда интеллектуалдық іскерліктерді қалыптастыру---- Түсініктерді, көріністерді қалыптастыру---- Білімдерді дайын түрде қалыптастыру
Оқыту мен адамға білім беруді тэрбиелеу, дамытудың қүралы ретінде қарастырадьі:С) дидактика
Оқыту мен білім беруге қатысты мэселелерді қарастыратын педагогика бөлімі:А) Дидактика
Оқыту мен тәрбиелеудің нақты шарттары ескеріліп, ғылыми тұрғыда қойылған тәжірибе, бұлС) эксперимент
Оқыту мен тәрбиелеудің нақты шарттары ескріліп, ғылыми тұрғыда қойылған тәжрибе, бұл экспертиза
Оқыту нәтижелерін есепке алу мен бағалаудың негізгі функциялары---- Ынталандырушы, тәрбиелік---- Дамытушы, бақылаушы---- Тәрбиелік, бақылаушы
Оқыту нәтижелерін тексеруге қолданылатын тестер: Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы. Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы. Білім мазмұнының тиімді түрін көрсету.
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады: Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру тестте. Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте. Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуге байланысты тестте
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын дидактикалық тестер: Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы. Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.
Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру; ¤ткен тақырыптардың мазмҰның талдай білуі;Білімдерді алынған мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.
Оқыту нэтижесін анықтау мұғалім түлғасынан тэуелсіз болуын талап ететін бақылау принципі:А) Объективтілік.
Оқыту пpoцecтepi: Оқушылардың дүниетанымын дамытатын ic-әрекет Білімді, біліктілік пен дағдыны менгертеді Мақсатты бағытталған мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттестігі
Оқыту пәнінің мазмұнып ашатын, тақырыптардың кезектестігін, оларды игеруге бөлінген уақыттарды жәнеоқыту пәнінің мақсаты мен міндеттерін аныктайтын құжат:А)Оқыту бағдарламасы.
Оқыту принциптерi дегенiмiз не?1)оқытуға қойылатын талаптардың бастапқы белгiлi жүйесi
Оқыту принциптері (ұстанымдары) Ғылымилық. Жүйелілік. Сананылық және белсенділік.
Оқыту принциптері дегеніміз: тәрбие мен оқытудың мақсатына сәйкес оқу жұмысының әдістерін, ұйымдастыру формаларын анықтайтын бастапқы ережелер
Оқыту принциптері:Ғылымилық;Жүйеллілік;Сананылық және белсенділік.
Оқыту процесiн қалай түсiнесiз?1)оқушы мен мұғалiмнiң өзара iс-әрекетiне бағытталган, мақсат көзделiнген процесс
Оқыту процесiнiң iшкi жақтарын атаңыз1)оқушылардың бiлiмдi, iскерлiктi, дағдыны бiрлiкте игеруi
Оқыту процесiнiң негiзгi компоненттерiн атаңыз1)мақсат, мiндет, мазмұн, әдiстер, құралдар, оқытудың түрлерi
Оқыту процесiнiң негiзгi функцияларын атаңыз1)бiлiм беру, тәрбиелiк, дамыту функциялары
Оқыту процесiнiң сыртқы жақтарын атаңыз1)мұғалiмнiң материалдарды баяндауы
Оқыту процестерінің компоненттері: Міндет Мазмұн Мақсаттылық
Оқыту процестерінің компоненттері: Мақсаттылық Біліктілік Ынталандыру
Оқыту процесі арқылы келесілерді қалыптастырады:A) Дағдыларды
Оқыту процесі арқылы окушы келесілерді қалыптастырады: Дағдыларды Пайымдау қабілетін Тұжырымдауды
Оқыту процесі арқылы оқушы келесілерді қалыптастырады: Білімді Іскерлікті Дағдыны
Оқыту процесі нәтижесінде игерілген білім, іскерлік, дағды, ойдау қабілеттері, бұл: Білім беру
Оқыту процесі: Білімді, біліктілік пен дағдыны меңгертеді Екі жақты процесс Оқушылардың қабілеттерін тәрбиелейтін іс-әрекет
Оқыту процесін бакылау функциясының ролі: A) ЬІнталандыру.
Оқыту процесін тиімді ұйымдастыру мен басқару негізіндегі технологиялар: бағдарламалық оқыту, дифференциалды оқыту технологиясы (В.В.Фирсов, Н.П.Грузик), оқытуды жекелендіру технологиясы (А.С.Границская, Инге Унт, В.Д.Шадриков), ...Компьютерлік технология.
Оқыту процесін ұйымдастырудың формасы:Сабақ
Оқыту процесінде іске асырылатын функциялар---- Іскерліктерді қалыптастыру---- Дағдыларды қалыптастыру---- Іскерліктер мен дағдылар
Оқыту процесінде іске асырылатын функциялар---- Оқушыларға білім беру---- Тәрбиелеу---- Дамыту
Оқыту процесіндегі сөздік әдістер: Түсіндіру. Әңгіме, әңгімелесу. Дәріс
Оқыту процесінің мәні дегеніміз: оқушылардың білім, білектерін меңгерудегі оқушы мен мұғалімнің іс-әрекетінің өзара байланысының процесі
Оқыту процесінің әдіснамалық негіздері: А) Теория Б) Таным В) Таным теориясы
Оқыту процесінің бір жағы сабак беру, ал екінші жагы - бүл:А) Оқу.
Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру, ал екінші жағы:А) Оқу.
Оқыту процесінің жалпы заңдылықтарын қарастыратын педагогиканың бөлімі: дидактика
Оқыту процесінің звеноларын таным процесінің логикасы жазуға болады: Нақты аңғарту-түйсік, қабылдау Абстракт ойлау - ұғыну, мәнін түсіну Практика - бекіту, іскерлікті, дағдыны практикалық қолдану
Оқыту процесінің звеноларын таным процесінің логикасы жазуға болады: Практика - оқу процесінің осы компоненттерін тексеру, бағалау Абстракт ойлау - ұғыну, мәнін түсіну Нақты аңғарту -түйсік, қабылдау
Оқыту процесінің звеноларын таным процесінің логикасы жазуға болады: Нақты аңғарту-түйсік, қабылдау Абстракт ойлау-ұғыну,мәнін түсіну Іскерлікті, дағдыны практикалық қолдану
Оқыту процесінің звеноларын таным процесінің логикасы жазуға болады: А)Абстракт ойлау – ұғыну, мәнін түсіну В)Нақты аңғарту – түйсік, қабылдау
Оқыту процесінің звеноларын таным процесінің логикасын жазуға болады: Оқушылардың жетістіктерін талдау, білімін, іскерлігін және дағдысын тексеру, бағалау Практика - бекіту, іскерлікті, дағдыны практикалық қолдану Абстракт ойлау-ұғыну, мәнін түсіну
Оқыту процесінің козғаушы күщтері: Оқу тапсырмалары мен окушылардың білім дсңгейі арасыңдағы қарама-кайшылықтар.
Оқыту процесінің компонеттері: Оқыту мақсаты, міндеттері, мазмұны, формалары, әдістері және нәтижелері.
Оқыту процесінің кызметтері .A) білімдік, тэрбиелік, дамытушылық
Оқыту процесінің қозғаушы күштері---- Оқу тапсырмалары арасындағы қарама-қайшылықтар---- Оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама қайшылықтар---- Тапсырмалар мен білімді меңгеруі арасындағы қарама-қайшылықтар
Оқыту процесінің қозғаушы күштері: оқыту процесінің қарама - қайшылығы
Оқыту процесінің қозғаушы күштері:D)Оқу тапсырмалары мен окушылардьщ білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар.
Оқыту процесінің қозғаушы күші: А) Тапсырмалар Б) Берілген тапсырмаларға оқушы деңгейінің сай келмеуі В) Оқу тапсырмасы мен оқушының жалпы білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылық
Оқыту процесінің құрылымдық компаненттері: Мақсаттылық, мативациялық, қажеттілік Мазмұндылық, іс-әрекеттік-операциялық Ерік -жігерлілік, тексеру -реттілік нәтижесін -бағалау.
Оқыту процесінің құрылымына жүйелі процесс ретінде енеді: оқыту мақсаты
Оқыту процесінің қызметтері А) білімдікт Б) тәрбиелік В) дамьпушылық
Оқыту процесінің қызметтері білімдік; тәрбиелік; дамьпушылық
Оқыту процесінің нэтижелілігін дидактикалык процесті оқыту жағдайымен бірлікте апықтау:А) Диагностика.
Оқыту процесінің сипаттамасы: Екі жақтылығы Мақсатқа бағыттылығы Оқушылардың жас даму заңдылықтарына сәйкестік, оқушылардың дамуы мен тәрбиесіне жетекшілік
Оқыту процесінің сипаттамасына: Оқушылардың ғылыми бағыттылығына жетекшілік ету Мақсатқа бағыттылығы
Оқыту процесінің сипаттамасына: Оқушылардың жас даму заңдылықтарына сәйкестік; оқушылардың дамуы мен тәрбиесіне жетекшілік Оқушылардың ғылыми бағыттылығына жетекшілік ету Мақсатқа бағыттылығы
Оқыту процесінің эдіснамалық негіздері:Е) Таным теориясы.
Оқыту сапасын диагностикалау – бұл:Дидактикалық үрдістің нәтижесін нақты анықтау.
Оқыту талаптарына сәйкес оқыту процесін сәйкестендіру, білім беру, тәрбие және дамыту үрдістерімен байланысы; оқушының оқу мүмкіндігі және сыртқы жағдайына тәуелділігі, білім беру мен оқу үрдісінің, оның компоненттерінің өзара байланысы – бұл оқытудың ... . Заңдылығы.
Оқыту тєсілдерін қалай түсінесіз?1) оќыту маќсаты орындалатын оќушы мен оќытушыныњ ж±мыс єдісі
Оқыту тэсілдсрі: А) Оқыту әдісінің қүрамды бөлігі
Оқыту ұғымын қалай түсiнесiз?1)бұл оқушы мен мұғалiмнiң мақсатты түрде өзара әрекет жасау процесi.
Оқыту ұстанымдары: Көрнекілік Жүйелілік Саналылық және белсенділік
Оқыту ұстанымдары: Жүйелілік Саналылық және белсенділік Ғылымилық
Оқыту үрдісі: Білімді,біліктілік пен дағдыны меңгертеді Оқушылардың дүниетанымын дамытатын іс-әрекет Оқушылардың қабілеттерін дамытатын іс-әрекет
Оқыту үрдісінің объективті заңдары мен заңдылықтарының өтуін бейнелейтін және оның тұлғаның дамуына бағытталуын анықтайтын бастапқы дидактикалық ережелер: Оқыту принциптері.
Оқыту" дегенімізА) окушьі меп мүғалімиің мақсатты түрде білім, білік жәнедағдыны меңгеруге бағытталған өзара әрекет жасау процесі
Оқыту: Мұғалім мен оқушының өзара әрекеті
Оқыту: мұғалім мен оқушының өзара бірлескен іс-әрекеті
Оқыту: оқыту мақсатын іске асыруға арналған педагогтің реттелген іс-әрекеті
Оқыту: Оқытушы мен оқушының бір мақсатталған іс-әрекеті; Іс-әрекет; Оқыту мақсатын іске асыруға арналған педагогтің реттелген іс-әрекеті
Оқыту:B)Мұғалім мён оқущының өзара эрекеттері
Оқыту:B)Окыту мақсатын іске асыруға арналған педагогтің реттелген іс-әрекеті.
Оқыту-бұл:А)Білім,білік,дағдыны беру,қабылдау үрдісі.
Оқытудағы жүйелілік пен бірізділік принципі-бұл:С)Бірізді логикалық байланысты білім,білік,дағдыны меңгеру.
Оқытудағы әдістемелер келесі тұрғыда жүйеленеді: Ішінара іздену немесе эвристикалық әдістер \\Ғылыми-зерттеу әдісі \\ Репродуктивті әдіс
Оқытудағы әдістемелер келесі тұрғыда жүйеленеді: Әңгімелесу әдісі Түсіндірме иллюстративті әдістер Демонстрация
Оқытудағы әдістемелер келесі тұрғыда жүйеленеді: Түсіндірме иллюстративті әдістер Репродуктивті әдіс Ішінара іздену немесе эвристикалық әдістер
Оқытудағы саналылык пен белсенділік:D) дидактикалық принциптер
Оқытудағы саналылық пен белсенділік принциптері:А)Оқушының белсенді қатысуымен оқу материялын меңгеруі.
Оқытудағы саналылық жәнебелсснділік:) Дидактикалык принцип.
Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі сипатталады---- оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуымен
Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі сипатталады:оқыту процесінде окушылардың белсенді қатысуымен оқу материалын меңгерумен
Оқытуды ұйымдастыру және оқушылардың өз бетінше жұмыстарына басшылық етуге бағытталған мұғалім іс-әрекеті:В)Сабақ беру.
Оқытуды ұйымдастыру формасына жатпайды:Е)Бақылау.
Оқытуды ұйымдастырудың тарихи кең тараған формалары:А) Жеке, топтық,сыныптық- сабақ жүйесі.
Оқытуды бақылау түрлері: Фронталды Топтық Қорытынды
Оқытуды дараландыру А) оқушылар ерекшелігін ескеру Б) оқу процесін ұйымдастыру В) оқушылардың дара ерекшеліктерін ескере отырып оқу процесін ұйымдастыру
Оқытуды жекелендіру: А) Педагогикалық жұмыс Б) Оқушыны дамыту мақсатында жүргізіледі В) Оқушының жекелігін дамыту мақсатында педагогикалық жұмысты ұйымдастыру
Оқытуды оқушылардың дайындық деңгейіне сай ұйымдастыруды талап ететін қай принцип: түсініктілік
Оқытуды ұйымдастыру формалары бір-бірінен мынадай түсініктер арқылы ерекшеленеді---- мұғалім мен оқушылардың іс-әрекетінің сипатымен
Оқытуды ұйымдастыру формалары бір-бірінен мьшадай түсініктер арқылы ерекшеленеді: Оқушылардың құрамымен, сабақты өткізу орны және уақытымен, мұғалім мен оқушылардың іс-әрекетінің сипатымен, бұл әрекетті мұғалім тарапынан басқару қабілетімен
Оқытуды ұйымдастыру формалары: Семинар. Оқу саяхаты (экскурсия). Сабақ.
Оқытуды ұйымдастыру формасы дегендi қалай түсiнесiз?1)мұғалiм мен оқушылардың арнайы ұйымдастырылған белгiленген тәртiп пен режим бойынша жүргiзiлетiн оқу-таным iс-әрекетiнiң процесi
Оқытуды ұйымдастыру формасы---- Мұғалім мен оқушының бір мақсатқа бағытталған іс-әрекеті---- Белгілі бір тәртіппен және режиммен жүретін мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттерінің сырт көрінісі---- Сабақ
Оқытуды ұйымдастыру формасы(формалары): Сабақ Семинар Оқу саяхаты(экскурсия)
Оқытуды ұйымдастыру формасына жатпайды---- Бақылау---- Аралық бақылау---- Межелік бақылау
Оқытуды ұйымдастыру формасына жатпайды:А) Бакылау.
Оқытуды ұйымдастырудың формалары: Семинар #Оқу саяхаты #Сабақ.
Оқытуды ұйымдастырудың формасы---- Жаппай---- Топтық
Оқытуды үдшмдастыру формалары бір-бірІнсн мынадай түсініктер аркылы ерекшеленеді: А) оқушылардың кұрамымен, сабакгы өткізу орны және уақытымсн, мүгалім мсн окушылардың іс-эрскетішң сипатымеп, бүл эреке-пімүгалім тарапынан баскарумен
Оқытуды үйымдастыру формаларына жатады:Сабақ;Семинар;Оқу саясаты.
Оқытудың түсініктілік принципі-бұл:А)Оқытудың мазмұнын,көлемінің оқушының жас шамасына сәйкес келуі.
Оқытудың ауызша әдістері:А)Әңгіме.
Оқытудың ғылымилық принципі:А)Ғылыммен айналысу,ғылыми әдебиеттермен жұмыс.
Оқытудың ғылымилық принципін алғаш рет кім ұсынды?А)Р.Оуэн.
Оқытудың дамытушылық міндеттері:А)Балада психикалық процесті жеделдете қалыптастыру.
Оқытудың екі жақтылық сипаты:С)Сабақ беру мен оқытудың бірлігі.
Оқытудың міндеті мен мақсатына жету-бұл:А)Оқыту әдісі.
Оқытудың перспективтік мотивтері нені көздейді?А)Қабілетіне сәйкес болашақ мамандығын таңдау.
Оқытудың техникалық құралдары:А)Барлық техникалық оқу жабдықтары.
Оқытудың ауызша әдістерін көрсетіңіз---- әңгіме---- әңгімелеу, оқулықпен жұмыс
Оқытудың әдісі---- ұғындыру---- түсіндіру
Оқытудың әр кезеңінде бақылаудың әр түрлері қолданылады: Алдын-ала бақылау. Ағымдық бақылау. Тақырыптық бақылау. Қорытынды бақылау.
Оқытудың бiлiм беру функциясын қалай түсiнесiз?1)адам баласын бiлiм байлығымен қаруландыру
Оқытудың Белл-Ланкастер жүйесі: Өзара бірлесіп оқыту
Оқытудың бұл формасы Вальдорф мектебінде қолданылған: 1-2 апта мерзімінде оқушылар тек бір немесе 2 пәнді ғана меңгереді – бұл ... Тереңдеу.
Оқытудың дамыту функциясын қалай түсiнесiз?1)оқушылардың таным iс-әрекеттерiн барынша дамыту
Оқытудың дамытушылық әдістеріне, ең бірінші, оқыту процесінің өзін жетілдіру арқылы қол жеткізуге болады» деп тұжырымдаған ғалым кім? Занков Л.В.
Оқытудың дәстүрлі технологиясы бағытталады: Дағдыға Қалыптасуға Білімді беру Білікті меңгертуге
Оқытудың дәстүрлі технологиясы бағытталады: Дағдыға Білімді беру Қалыптасуға
Оқытудың дәстүрлі технологиясы бағытталады: Білімге Іскерлікке Дағдыға
Оқытудың жалпы заңдылықтары: Оқуды ұйымдастыру, оқу сапасы, жеке тұлғаның дамуы Оқу сапасы мен оқу әдістері Оқу мен өзіндік оқуды ұйымдастыру
Оқытудың жалпы заңдылықтары: Оқыту талаптарына сәйкес оқыту процесін сәйкестендіру Білім беру мен оқу процесі заңды түрде өзара байланысты Оқыту мен тәрбиенің бірлігі
Оқытудың жалпы заңдылықтары: Оқыту болжамдылығы. Оқыту тиімділігі. Оқыту нәтижелілігі.
Оқытудың жалпы заңдылықтары: Оқыту мақсаты. Оқыту мазмұны.Оқыту әдістері.
Оқытудың жалпы заңдылықтары: Оқыту мен тәрбиенің бірлігі Тәрбие мен практиканың бірлігі Оқуды ұйымдастыру;оқу сапасы,жеке тұлғаның дамуы
Оқытудың жеке зандылықтары: Ұйымдастырушылық Педагогикалық Гносеологиялық Психологиялық
Оқытудың жеке заңдылықтары: Ұйымдастырушылық. Жеке дидактикалық.
Оқытудың жеке заңдылықтары:Ұйымдастырушылық
Оқытудың жеке заңдылықтары?A) Гносеологиялық
Оқытудың жетістігі, оқу процесінің тиімділігі туралы мағлұмат алу мақсатында кері байланысты қамтамасыз ететін мұғалім мен оқушылардың бірізді, өзара байланысты диагностикалық қызметтерінің жүйесі – бұл: Бақылау әдісі.
Оқытудың заңдылықтары дегеніміз: белгілі бір жағдайлардағы өзара байланысты обьективтік, елеулілік,қажеттілік тұрақтылық және қайталаушылық
Оқытудың көрнекілік әдісіне жататындар:D)иллюстрация, демонстрация
Оқытудың қорытынды элементі: Бақылау
Оқытудың қосымша түрін пайдаланудың қажеттілігі ?А) сабақ жүйесін жетілдіру Б) сабақты толықтыру В) олар сыныптық-сабақтық жүйені толықтырады
Оқытудың қосымша түрін пайдаланудың қажеттілігі---- олар сыныптық-сабақтық жүйені толықтырады
Оқытудың қосымша түрін пайдаланудың қажеттілігі: олар сыныптық-сабақтық жүйені толықтырады.
Оқытудың мазмұны дегеніміз: оқыту процесінде оқушылардың меңгеретін білім, білік, дағдыларының жиынтығы
Оқытудың материалдық және идеалдылық жіктелуі - бұл: оқыту құралдары
Оқытудың машықтандыру әдісі: зерттеушілік болжамды іздестіру, оны дәлелдеу жолдарын көрсету, керекті материалдар мен құралдарды оқушылардың өздерінің таңдай білуіне жол көрсету – бұл: Лабораториялық жұмыс.
Оқытудың мәні оқушылардың жеке пікірлері мен тәуелсіздігі, белсенділігі, педагогикалық басқарудың саналы үйлесімділігінде – бұл ... негізделген дидактиканың анықтамасы.Материалистік диалектикаға.
Оқытудың нәтижесін тексерудің мәні: ---- Білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау---- Оқушылардың белгілі бір бағдарлама бойынша білімді меңгеру деңгейін анықтау---- Оқушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау
Оқытудың нәтижесін тексерудің мәні: А) Білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау Б) Оқушылардың белгілі бір бағдарлама бойынша білімді меңгеру деңгейін анықтауВ) Оқушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау
Оқытудың нәтижесін тексерудің мәні:Оқушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойьшша білім беру . стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау
Оқытудың негізгі белгілері: Екі жақтылығы. Оқушы мен мұғалімнің біріккен іс-әрекеті. Мұғалімнің басқаруы. Бірлігі және тұтастығы.
Оқытудың негізгі мақсаты ғылымның әртүрлі саласынан кең көлемде оқушыларға білім беру» деп өзінің көп жылдық өмірін арнаған оқулығында оқушыларға қажетті білімді енгізуді көздеген XVII ғасырдың аса көрнекті дидакт – педагогы кім? Коменский Я.А.
Оқытудың принциптерiн атаңыз1)оқытудың ғылымилығы, көрнектiлiгi, оқытудағы саналылық пен белсендiлiк, жүйелiлiк пен сабақтастық, түсiнiктiлiгi
Оқытудың принциптері: Ғылымилық Бірізділік Саналылық
Оқытудың принциптері:Бірізділік Ғылымилық Жүйелілік
Оқытудың саналылық және белсенділік .ұстанымы:Оқушылардың сабақтың мақсаты мен міндеттеріне жауапкершілігін, оның практикалық, мәнін ұғынуды қажет етеді.
Оқытудың сөздік әдістерін көрсетіңіз: иллюстрация, демонстрация
Оқытудың сөздік әдістеріне: Баяндау Лекция Әңгіме
Оқытудың сынып - сабақ жүйесінің негізін қалаған кім: Я.А.Коменский
Оқытудың сынып-сабақтық жүйесін 1864 жылы Қазақстан территориясындағы мектептерде алғаш рет жүзеге асырған атақты педагог кім? Алтынсарин Ы.
Оқытудың сынып-сабақтық жүйесін сақтай отырып, оқушыларды қабілеттеріне, интелектуальды даму мен дайындық деңгейіне қарай әртүрлі сыныптарға бөлу – бұл ... оқыту формасы.Мангеймдік.
Оқытудың сынып-сабақтық жүйесінің теориялық негіздемесін XVII ғасырда жасаған педагог кім? Коменский Я.А.
Оқытудың сыныптық-сабақтык жүйесін кұрушы---- Ян-Амос ---- Ұлы педагог Я.А.Коменский
Оқытудың сыныптық-сабақтың жүйесін жасаған:Я.А.Коменский
Оқытудың тәжірибелік әдістерінің тобына қайсысы жатады: жаттығу
Оқытудың тәрбиелiк функциясын қалай түсiнесiз?1)оқыта отырып тәрбиелеу
Оқытудың тәсілдері дегеніміз: оқыту әдістерінің құрамды бөліктері немесе жеке жағы
Оқытудың техникалық құралдарына жатады: компьютер
Оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдерін, принциптері мен мазмұныны зерттейтін педагогиканың саласы: пәндерді оқытудың әдістемесі
Оқытудың тиімді ұйымдастырылуы мүмкін болмайтын оқушылар әрекетінін негізгі түрі А) оқу-танымдық әрекет
Оқытудың тиімділігін арттырудың жолдары Өз бетінше жұмыстар үшін мүмкіндік және жағдай жасау, пәнаралық байланыстарды қадағалау.
Оқытудың тиімділігін арттырудың жолдары:E)Өз бетінше жұмыстар үшін мүмкіндік және жағдай жасау, пэнаралық байланыстарды кадағалау
Оқытудың топтап оқыту түрі-бұл: Оқушылар тобының бірлескен танымдық іс-әрекеті Оқу материалын игеру шағын топтарға бөліну арқылы жүзеге асырылады Оқушылардың тұлғалық сапаларын дамыту үшін қолданады.
Оқытудың түрлерін көрсетіңіз: догмалық, иллюстративті - түсіндірмелік, компьютерлік
Оқытудың түрі---- Жеке оқыту---- Қабілетіне қарай жеке оқыту
Оқытудың түрі: А) Жара оқыту Б) Жеке оқыту В) Қабілетіне қарай жеке оқыту
Оқытудың түсініктілік принципі оқытудың мазмұны мен көлемінің оқушылардың жас шамасына сәйкес келуі
Оқытудың түсініктілік принципі: ---- оқытудың мазмұны сәйкестілігі
Оқытудың түсініктілік принципі: А) оқытудың мазмұны сәйкестілігі B) оқытудың көлемінің оқушылардың жас шамасына сәйкес келуі C) оқытудың мазмұнының оқушылардың жас ерекшелігіне сай болуы
Оқытудың функциялары: білім беру, тәрбиелеу, дамыту
Оқытудың функциясы (қызметі): Оқушыларға білім беру Тәрбиелеу Дамыту
Оқытудың функциясы қызметі: оқушыларды диагностикалау #тәрбиелеу #дамыту.
Оқыту-танымдық іс-әрекеттерді ұйымдастыру, жүзеге асыру әдістері:А)Сөздік,көрнекілік,индуктивтік ,дедуктивтік, репродуктивтік.
Оқыту-танымдық іс-әрекеттерді ынталандыру әдістері:Е)Танымдық қызуғышылық, парыздық сезім,жауапкершілікті қалыптастыру.
Оқытылу деңгейін диагностикалау дегеніміз: жинақталған статистикалық деректерді,тенденцияларын бақылау, тексеру, бағалау, оларды талдау, өзгерісін анықтау, нәтижелерін болжау
Олигофренопедагогика ---- Психикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқыту---- Психикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды тәрбиелеу---- Педагогика саласы
Оң касиеттсрді қалыптастыруға бағытталған адамның өзіндік саналы іс-әрекеті: А) Өзін-өзі тәрбиелеу.
Оңды істерге икемделу, тікелей және жанама педагогикалық әсерлердің үстемділігі, мектеп, отбасы, қоғам талаптарының келісімділігі – бұл: Сыныпты басқару принциптері.
Оңу жоспары:А) Оқу пәндеріпіц толық тізімін анықтайтын, пәндерді эрбір оку жылына эр пән бойьгаша сағат санын бөлетін құжат
Оперативтік міндеттер дегеніміз не?1)іс-әрекеттерін тікелей орындау, яғни балалардың қатысуы мен мәселелерді дереу шешу
Организм мүшелерiнiң тез жетiле бастауы, мүмкiншiлiктерiн ескермей, асыгыс шешiм қабылдау, ұжымшыл. Спортты ұнатады. Осы белгiлер қандай жас ерекшелiк кезеңiне сәйкес келедi?1)жеткiншек шақ
Орта Азия ғұламасы Аль-Фараби еңбек тәрбие тағлымдарының ең маңыздысы деп көрсетті:А) Еңбекке ынталы болуға тәрбиелеуге
Орта ғасыр мектептерінде колданылған оқытудың тұрі:А) Жекс-топтық
Орта ғасыр мектептерінде қолданылған жүйе: топ мектепте жұмыс істейді, бірақ бір мектепте оқытылатын оқушылардың жасы әр шаманы құрайтын топ болады – бұл оқытудың ... формасы. Жеке-топтық.
Орта ғасырда авторитарлық педагогиканы жақтаған педагог кім? И.Гербарт.
Орта мектеп жасындағы (10-15 жас) оқушы зейіні ерекшелігі---- Тұрақсыз
Орта мектеп жасындағы (10-15 жас) оқушы зейіні ерекшелігі: Тұрақсыз; Шашыраңқы; Ұзақ уақын зейінін басқара алмайды
Орта мектепті басқарудың бөліктері: басқару іс-әрекеттері бойынша білім
Орта мектепті басқарудың бөліктері: Мектептен басқарушы әрекеттері бойынша бiлiм Мектептің тұтастығын қамтамасыз ету Кәсіптік бағдар беру жүйесі және т.б.
Орта перспективаны қалай түсiнесiз?1)ұжымды немесе жеке адамды алда тұрған оқиғаларга қызықтыру
Орта» түсінігіне анықтама беріңіз: адам қоғамының іс-әрекеті өтетін шарттардың (табиғи, әлеуметтік-тұрмыстық және т.б.) жиынтығы
Орталықтандыру және орталықсыздандырмау, демократияландыру және ізгілендіру, жүйелік және тұтастық дара басшылық және алқалық бірлігі, ақпарат толықтықтарының үйлесімділігі – бұл:Басқару принциптері.
Ортаның әсері мен тәрбие жеке тұлғаның дамуының ... факторына жатады.Сыртқы.
Ортаның келеңсіз ықпалынан және педагогикалық процестің жеткіліксіздігінен рухани көзқарасының дұрыс қалыптаспағандығы, сезімнің дәрменсіздігі, қоғамдық мінез – құлық дағдысының жоқтығы айқын әрі үнемі байқалып тұратын бала – бұл ... бала. Девиант.
Орыс ғалымдары Е.Я.Голант, С.Г.Шаповаленко бойынша оқыту әдістерінің жіктелуі: Көрнекілік. Практикалық. Сөздік
Отбасы тәрбиесі,діни (конфессионалдық) тәрбие, мекетп тәрбиесі,мектептен тыс тәрбие.Тәрбие түрлері қандай белгіге байланысты топтастырылған:В)Институционалдық белгі бойынша.
Отбасы тәрбиесінің негізгі бағыттары: Саналы тәртіпке қалыптастыру, дене тәрбиесі және тұлғаның жан-жақты тәрбиелеу.
Отбасы---- туысқандық жағынан негізделген адамдар тобы---- туысқандық жағынан негізделген өзара байланысты шағын топ---- бір-бірімен байланыстағы аадамдар тобы
Отбасы міндеттері: Коммуникативтік және тәрбиелілік Репродуктивтік және рекреативтік \\ Тұрмыстық-экономикалық
Отбасы міндеттері: репродуктивтік және рекративтік, тұрмыстық-экономикалық, комуникативтік және тәрбиелеу
Отбасы тәрбиесінде қолданатын басты әдістер: Баланы қорғау.Бірге еңбек ету. Әңгіме-сұхбат.
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер: Әнгіме-сұхбат. Бірге еңбек ету.
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер: Әнгіме-сұхбат. Бірге еңбек ету. Түсіндіру.
Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды: А) ҚР Конституциясында В) «Бала құқығы туралы Конвенцияда»
Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды: Бала құқығы туралы конвенциясы, ҚР Конституциясы, «Неке және отбасы» туралы заң
Отбасы тәрбиесінің құқықтық тәрбиесінің құқықтық негізін анықтайды: ҚР Конституциясында #Мемлекеттік бағдарламаларда.
Отбасы тәрбиесінің негізгі бағыттарыC)саналы тәртіпке қалыптастыру, дене тэрбиесі жэне түлғаны жан-жақты тэрбиелеу
Отбасы тәрбиесінің негізгі бағыттарыА) тұлғаны жан-жақты тәрбиелеу B) саналы тәртіпке қалыптастыру C) дене тәрбиесі
Отбасы тәрбиесінің тиімділігін көтеруге кедергі болатын жәйттер: А)Болмыс, тұрмыс жағдайлар В)Нәсілдік С)Тәрбие мәдениетсіздігі
Отбасы, бұл : туысқандық жағынан негізделген; өзара байланысты шағын топ- туысқандық жағынан негізделген өзара байланысты шағын топ
Отбасы, бүл:А) тұлғаныц негізін қалайтын алгашқы кұрылымдык бірлік
Отбасы: Болашақ азаматтың әлеуметтену жолындағы алғашқы қадам жасайтын ұясы. Балаға алғашқы моральдық білімдер беретін орта. Еңбекке, өзін-өзі қызмет етуге баулитын орта. Ата-ананың іс-әрекеті, өмір сүру салты.
Отбасылық өмірге дайындау мен қоғамның нормаларына жауап беретін жыныстық қатынастарды қалыптастыру мақсатындағы тәрбиелік жұмыстар жүйесі – бұл: Жыныстық тәрбие.
Отбасылық, діни, мектептік, мектептен тыс тәрбиелерін жіктеу белгілерін көрсетіңіз: Тәрбие мазмұны бойынша.
Отбасын диагностикалау әдістері &жеке іс құжаттарын зерттеу &бақылау &сауалнама, әңгімелесу
Отбасын диагностикалау әдісі (әдістері): Жеке іс құжаттарын зерттеу Сауалнама Жанұяға бару
Отбасын диагностикалау әдісі (әдістері): Сауалнама, әңгімелесу Бақылау Салыстырмалы эксперимент
Отбасында баланы тәрбиелеу жүйесі сипатталады А) өзіндік стилімен Б) баланың тұлғасын қалыптастыру үшін жасалған жағдайлар В) ата-аналардың мінез-құлқы және өзіндік стилімен
Отбасында балапы тәрбиелсу жүйееінің сипаты:А) баланыд тулғасын қалыптастыру үшін жасалған жағдайлармсн, ата- аналардыц мінсз-кұ-лқьі жәнеөзіндік стилі
Отбасында кең таралған тәрбие құралдары:А)Сөз,ауыз әдебиеті,ата-ана беделі,еңбек,оқу, табиғат
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан: А) Балаға әсерететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шықандығы В) Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан: Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу. Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет. Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды.
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан: Баланы қиындықтар құрсауында жалғыз қалдыру тиіс. Себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады Талаптар әділ де анық қойылып, нақты орындалуы тиіс Балаға әсер ететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шықандығы
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқанБалаға әсер ететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шықандығы Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек кана практикалық тапсырмалар беру қажет Баланы қиындықтар құрсауында жалғыз қалдыру тиіс. Себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады
Отбасындағы өзгелілік- психологиялық жағдайының көрсеткіші & Отбасындағы өзара қатынас стилі &адамгершілік ұстанымдар & ата-ананың баланың өмір әрекетінің мазмұнына көңіл бөлуі
Отбасындағы өнегелілік-психологиялық жағдайының көрсеткіштері: Адамгершілік ұстанымдары Ата-ананың тәрбиенің мақсатын, міндеттерін түсінуі Баланың отбасы өміріне белсенді араласуы
Отбасындағы өнегелілік-психологиялық жағдайының көрсеткіштері: Баланың отбасы өміріне белсенді араласуы Адамгершілік ұстанымдары Отбасындағы өзара қатынас стилі
Отбасындағы тэрбиелеу әдістері:A)Үлгі көрсету, әңгімелесу, әртүрлі істерде қолдау көрсету
Отбасының басты функциясыА) тәрбие
Отбасының жалпы сипатаммаларының көрсеткіштері: отбасы құрылымы, отбасындағы өзара қатынас стилі, ауқаттылығы және тұрмыстық жағдайы
Отбасының жалпы сипаттамаларының (көрсеткіштері): Аукаттылығы, тұрмыстық жағдайы Ата-ананың баланың өмір әрекетінің мазмұнына көңіл бөлуі Отбасы құрылымы
Отбасының жалпы сипаттамаларының көрсеткіші (көрсеткіштері): Ата-ананың баланың өмір әрекетінің мазмұнына көңіл бөлуі Отбасы құрылымы Ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы
Отбасының қызметіне жатпайды: кәсіби білім беру; мамандандыру; кәсіптендіру
Отбасының негізгі қызметтері: Репродуктивті, коммуникативті, тәрбиелік, шаруашылық-экономикалық, рекреативті.
Отбасының негізгі қызметтері: Тәрбиелеу. Шаруашылық-экономикалық. Ұрпақ жалғастыру
Отбасының негізгі қызметтері:A) Шаруашылық - экономикалық
Отбасының педагогикалық процесі диагностикасының негізгі өлшемдері:Отбасының мінездемесі, адамгершілік-психологиялық атмосферасы, ата-анасының педагогикалык мәдениеті, оқушының мінездемесі.
Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері: Ата-ананың педагогикалық мәдениеті Өнегелілік-психологиялық жағдайы Ата-аналарының білімдері
Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері: Өнегелілік-психологиялық жағдайы Оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы Ата-ананың педагогикалық мәдениеті
Өз санасы арқылы өзінің психологиялық күйіне ой жүгіртіп, өзін бұрынғы және бүгінгі қалпымен салыстыра алуы – бұл: Рефлексия.
Өзiн-өзi тәрбиелеу ұғымын қалай түсiнесiз?1)адамның саналы түрде, белгiлi мақсат көздеп өзiнiң бойына қалыптастыратын қасиет
Өзара әрекетте түсетін негізігі, тәрбие құралдарының сипаты: Әлеуметтік. Рухани. Материалдық.
Өзара әрекеттескен жүйелер мен элементтер арқылы жеке бастың мақсаты бағытта дамуы:А) Тәрбиелеудің механизмі
Өзара қатынастардың қалыптасуы мен дамуына септігін тигізетін адамдардың жақындығы, туыстық қатынастар, өзара үйелмендік, тұрмыстық өмір, белгілі бір тұрақты әлеуметтік институт – бұл:Отбасы.
Өздері сайлап алған орган мүшелері арқылы жүзеге асырылатын тұжырымды басқару калай аталады Е) өзін-езі басқару
Өздері сайлап алған орган мүшелері арқылы жүзеге асырылатын тұжырымды басқару қалай аталады өзін-өзі басқару
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары: Ы.Алтынсарин. М.Жұмабаев. А.Құнанбаев.
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған қазақтың ағартушылары мен педагогтары: М.Жұмабаев Ы.Алтынсарин
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған қазақтың ағартушылары мен педагогтары: А.Құнанбаев. Ы.Алтынсарин. М.Жұмабаев.
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға,ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары: А.ҚҰнанбаев; Ы.Алтынсарин; М.ЖҰмабаев.
Өздігінен білім алу дегеніміз---- Өздігінен оқып білім алу---- Өздігінен ізденіп білім алу---- Өздігінен іздену арқылы дүниетанымды кеңейту
Өздігінен білім алу дегеніміз:E)оздігінен іздену арқылы дүниетанымды кеңейту
Өздігінен білім алу:B)өздігінен іздену арқылы дүниетанымды кеңейту
Өздігінсн білім алу дсгеніміз:А) өздігінен іздепу арқылы дуниетаоымды кеңейту
Өзімен өзі болу құқығы мен бостандығын қадірлеу, саналы талаптарға сәйкес сапаларды күштеп емес қалыптастыру, тұлғаның тәрбие мақсаттарын қабылдауы – бұл... принципі: Ізгілік.
Өзін - өзі тәрбиелеу тәсілдері &өзін – өзі бағалау &өзін – өзі бақылау &өзін – өзі түзету
Өзінде белгілі бір касисттерді дамытуга бағытталған адамның саналы іс-әрекеті:А) Өзін-өзі тәрбиелеу.
Өзінде тұлғалық оң қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның саналы іс-әрекеті: өзін-өзі тәрбиелеу
Өзіндік ақыл – ойдың қалыптасуы, өзінің ішкі әлемін ашу, сананың толығуымен бірге қайталанбастығы, басқа сезімдерден өзгешелігімен ерекшеленетін жас кезеңін көрсетіңіз. Жоғары буын.
Өзіне жасалған қысқа, нақ нұсқау:Өзіне бұйрық беру
Өзін-езі тәрбиелеу процесінің кезендерімақсатты анықтау, белгіленген жұмысты орындау, жұмыс қорытындыларын жинактау
Өзін-езі тәрбиелеу процесінің кезеңдері:'C)мақсатты аньщтау, белгіленген жүмысты орындау, жұмыс корытындыларын жинақтау
Өзін-өзі басқару ---- Өздері сайлап алған мүшелері арқылы басқару
Өзін-өзі басқару деп нені айтамыз. А) Тұжырымды басқару Б) Өздері сайлап алған мүшелері арқылы басқару В) Өздері сайлап алған орган мүшелері арқылы жүзеге асырылатын тұжырымды басқару калай аталады
Өзін-өзі тәрбиелеу тұлғаның қалыптасу процесіне кері әсерін тигізетін теріс мінез-құлық әрекеттерінің құрылыуы
Өзін-өзі тәрбиелеу әдістеріне не жатпайды: әңгіме
Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі:Оң қоғамдық пікір қалыптастыру
Өзін-өзі тәрбиелеу дегеніміз не? Алға мақсат қою-өзін-өзі бақылау-қарама-қайшылық
Өзін-өзі тәрбиелеу процесіпіц кезсңдеріА) максатты анықтау, бслгіленгсн жүмысты орындау, жүмыс қорытындыларын жинақтау
Өзін-өзі тәрбиелеу тәсілдерінің бірі: Бағалау Бақылау Түзету
Өзін-өзі тәрбиелеуге қажеттіліктің қарқындылығы көрінедіжастық шақта
Өзін-өзі тәрбиелеудің басты компонеттері: Ерік-жігер және адамгершілік сапалары.
Өзін-өзі тэрбиелеу процесінің кезендері өзін-өзі танып білу, бұрыннан алған тэрбиедегі кемшіліктерді өзін-өзі сендіру.A) мұраттарды анықтау, күнделікті өмірді ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау
Өзінің нәтижесін басқаның нәтижесімен салыстырып,тұлға қасиетін қалыптастыру- бұл:С)Жарыс.
Өзінің теріс қылықтарын тежеу және оң сапаларын жетілдіруге бағытталған саналы іс-әрекет – бұл: Өзін-өзі тәрбиелеу.
Өзінің іс-әрекетін жүзеге асыру, тәртіптің қарым-қатынаста тұрақтылығы, тұлғаның өзі туралы пікірі, өз-өзіне баға беруі – бұл: Әлеуметтік кемелдену.
Өктемдiк тәрбие қай ғасырда пайда болды?1)XVI
Өктемшіл,демократиялық,ырымшыл және еркін тәрбие қай белгілермен жүйеленген:Е)Қарым-қатынас стилінің белгісі бойынша жіктеу.
өмiр сүрген педагог кiм?1)Я.А.Коменский
Өмір сүру және іс-әрекет барысында тұлғаның билогиялық және рухани өсуі: Қалыптасу
Өмір сүру барысында балаға койылатьш талаптар мен оның мумкіндіктерінің даму деңгейі арасындағы қарама-кайшылықтар:А) Педагогикалық урдістің ішкі козғаушы күші
Өмір сүру және іс-әрекет барысында тұлғаның биологиялық және рухани жетілуі: Тәрбие.
Өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар деңгейі, өмірдің қаржы жағдайлары, мәдениеттің даму деңгейі, бұқаралық ақпараттық құралдар – бұл ... ортаның түрі. Макроортаның.
Өнер, қолданбалы ғылымдар аймағында әрекет ететін жоғары мәдениетті, интеллигентті тұлғаны қалыптастыруға бағытталған мектеп түрі: «Дарын» мектебі
Өткен ғасырдағы ескерткіштер арқылы халықтардың әдет-ғұрпын, мәдениетін зерттейтін, педагогикамен тығыз байланысты ғылым: археология
Өткен материалды қайталау кезінде тек еске түсіру мақсат емес, алған білімдерді белгілі жүйеге келтіріп, тереңдету, байыту мақсатын көздейтін принцип: беріктік
Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері: Табиғи Табиғи, лабораториялық Лабораториялық (зертханалық)
Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері: Табиғи. Лабораториялық(зертханалық) . Табиғи,лабораториялық.
Паралельдi ықпал ету принципiн қалай түсiнесiз?1)жеке адамға ұжым активiнiң, әрi мұғалiмнiң қатар талап етуi
Паралельді ықпал ету принципінің мәні: тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал етуі
Параллелді ыкпал ету" принципінің мэні:C)Тәрбиешінің.тэрбиеленушілерге ү_жым мүшелері, белсенділері аркылы ықпал етуі.
Параллелді ықпал ету принциптерінің мәні: Мектеп,отбасы бірлігі.
Параллелді ықпал ету принципінің мәні:Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал етуі.
Параллелді ықпал ету" принципшің мәні: Ықпал ету; Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге белсенділері аркылы ықпал етуі; Тәрбиешінің ұжым мүшелері, белсенділері аркылы ықпал етуі.
Параллельдi ықпал (қос ықпал) ету принциптерiнiң авторы кiм?1)А.С.Макаренко
Патриотизм –бұл: өз Отанына махаббат сезімі
Патриоттық тәрбиенi қалай түсiнесiз?1)жастардың Отан қорғау, патриоттық сана-сезiмiн, ерiк-жiгерiн қалыптастыратын жан-жақты тәрбиенiң бiр саласы
Пән бойынша оқыту процесінің сапасын кадағалап, жетілдіру жұмыстарын жолдары қарастырылады: А) пэн бірлестіктерінде
Пән бірлестіктерінде---- Пән бойынша оқыту---- Оқыту процесінің сапасын қадағалау---- Оқыту процесін жетілдіру жұмыстарын жолдары қарастыру
Пәнаралық байланыста, сабақтастықта гуманитарлық және жаратылыстану білімдерін кіріктіруді қалыптастыруды көздейтін білім беру мазмұнының принципі – бұл: Фундаментализациялау.
пәндер арасындағы байланыс; ғылымдар арасындағы байланыс; пәндер мен ғылым арасындағы байланыс
Пәндер бойынша оқу бағдарламасы нені басшылыққа ала отырып жасалады Е) оку жоспары негізінде
Пәндік - жалпылама.
Пәндік әдістемелік бірлестік: Бірнеше пән мұғалімдерден құралады; Бір мектептің мұғалімдерінен құралады; Бір немесе бірнеше мектептің бір немесе бірнеше пән мұғалімдерінен құралады
Пәндік әдістемелік бірлестіктер, озат тәжірибе мектебі, жас мұғалімдер мектебі, конференция, семинар, педагогикалық оқулықтар, есептер, ашық сабақтар, бірыңғай әдістемелік күн – бұл: Әдістемелік жұмыстың формасы.
Пәндік бірлестіктер отырысында қаралатын мәселе, семинар бағдарламасын, конференция, дәріс, педагогикалық оқу, шығармашылық есеп, ашық сабақтарды талқылау – бұл … жұмыс мазмұны. Әдістемелік кеңестің.
Пәндік кәсіби құзыреттілікті көрсететін әрекетті орындау әдістерін меңгеру- бұл: Педагогикалық дағдылар.
Пәндік саралау негізі:А) Пәндік білім мазмұнын оқушылардың игеруі
Пәндік саралау негізіне жатады: &пәндік білім мазмұнын оқушылардың игеруі &білімді терең игеруге деген қызығушылық &кәсиби іс әрекет түрлерімен айналысуға оқушыны бағдарлау
Пәндік саралауда басшылыққа алынбайды: Діни ерекшеліктер Дүниетанымдық ерекшеліктер Этникалық ерекшеліктер
Пәндік-әдістемелік бірлестік---- Мұғалімдердің теориялық жұмыс түрі---- Практикалық дайындықтарының бірлігі---- Практикалық дайындыққа бағытталған әдістемелік жұмыс формасы
Пәні педагогикалық үрдіс пен әр түрлі деңгейдегі кәсіби мамандарды даярлау болып табылатын ғылым – бұл: Кәсіби білім беру педагогикасы.
ПЕДАГОГИКА
Пед.процестегі қалыптасқан жағдайды анықтайтын эксперимент түрі: С)Констатациялық эксперимент.
Педагог кызметіндегі негізгі функция:С) Баскарушы функция.
Педагог қызметіндегі негізгі функция: А) Оқушылардың білім деңгейлерін байқау Б) Оқушының дара ерекшеліктерін байқау В) Бақылау функциясы
Педагог педагогикалық тапсырмалардың кәсіби шешімін табу үшін: А) Белгілі бір талаптар мен ережелер жүйесіне сүйенеді. С) Берілген тапсырманы шешу үшін тиімді тәсілдерді таңдайды. D) Өз амалдары мен іс-әрекеттерін белгілі тәртіппен жоспарлайды.
Педагог тұлғасына қойылатын талап: А) білімді маман B) педагогикалық шебер маман C) білікті маман
Педагог тұлғасына қойылатын талаптар:А) B) білікті маман
Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері - бұл: Адамгершілік Жауапкершіліг Толеранттылық
Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері: интеллектуалдық Адамгершілік Толлеранттылық
Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері:А) моральдік
Педагог іс-әрекетінің обьектісі:В) педагогикалық процесс
Педагог іс-эрекетінің обьектісі:педагогикалық процесс
Педагог» ұғымының сөзбе-сөз аудармасы:Баланы жетектеу.
Педагогика – бұл: А) Адамтану саласы. D) Оқу пәні. F) Гуманитарлық білімдер саласы.
Педагогика – бұл: адам тәрбиесі туралы ғылым
Педагогика - бұл: С) Адамзаттық тәжірибені жеткізудің мақсатты процесі жөніндегі ғылым.Е) Адамды оқыту және тәрбиелеу жөніндегі ғылым G) Адамды оқыту және тәрбиелеу бойынша іс-әрекеттің маңызды сферасы.
Педагогика ғылымының даму себебі:В)Адамды өмірге дайындау қажеттілігі.
Педагогика ғылымының зерттеу обьектісі:Д)Педагогикалық шындық.
Педагогика ғылымының зерттеу пәні:Е)Педагогикалық процес.
Педагогика ғылымының негізгі категориялары:В)Тәрбие, оқыту, білім беру.
Педагогика ғылымының функциялары:А)Ғылыми теориялық,технологиялық.
Педагогика процесінің функциялары: А)Білім беру, тәрбиелеу, дамыту.
Педагогика – тәрбие туралы ғылым» деген анықтама алғаш берген ғалым – педагогтың аты-жөнін көрсетіңіз. Бабанский Ю.К.
Педагогика адам дамуы мен қалыптасуының мән-мағынасын зерттей отырып, арнайы ұйымдастырылған үрдіс сипатындағы тәрбиенің теориясы мен әдістерін айқындайды» деген анықтама ұсынған ғалымдардың аты-жөнін көрсетіңіз. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А.
Педагогика алгашқыда мына ғылым саласында дамыды:Е) Философия
Педагогика әдіснамасы - бұл: Педагогикалық теорияның құрылымы туралы ілім; Педагогика негіздері туралы ілім; Ғылыми-танымдық іс-әрекетгерді құрудың принциптері, формалары және әдістері туралы ілім
Педагогика әдіснамасы: Педагогикалық шындықты көрсететін білім алу әдістері. Педагогикалық шындықты көрсететін білім алу принциптері. Педагогикалық теорияның құрылымы. Зерттеу жұмысыныңы сапасын бағалайтын іс-әрекет жүйесі.
Педагогика әдіснамасының денгейлері:Философиялық денгейі;Жалпы ғылымдық денгейі;Нақты ғылымдық денгейі.
Педагогика- бұл .. туралы ғылым.Тәбие,оқыту,білім беру.
Педагогика ғылымдарының салалары жалпы педагогика; жас ерекшелік педагогикасы; әлеуметтік педагогика
Педагогика ғылымы зерттейтін нақты аймақ – тәрбие мен оқыту-бұл: Педагогиканың нысаны.
Педагогика ғылымы төмендегі ғылымдардың қайсысымен тығыз байланысады---- философия---- психология---- әлеуметтану
Педагогика ғылымы төмендегі ғылымдардыц қайсысымен тыгыз байланысады:А) философия, психология, физиология
Педагогика ғылымында тәрбиенің әртүрлі анықтамаларының болуы: Тәрбиенің көп аспектілігінен туындайды.
Педагогика ғылымының негізгі категориялары: Тәрбие, оқыту, білім беру, педагогикалық процесс.
Педагогика ғылымының басты міндеттері: педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту. Білім беру жүйесінің дамуын болжау. Оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу
Педагогика ғылымының басты міндеттері?A) оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу
Педагогика ғылымының зерттеу әдiстерi---- сұрақ-жауап , әңгiмелесу---- анкеттеу, тест
Педагогика ғылымының зерттеу әдiстерi: сұрақ-жауап , әңгiмелесу; анкеттеу, тест; моделдеу
Педагогика ғылымының зерттеу әдісіне жатпайды: қайталау әдісі
Педагогика ғылымының зерттеу объектісі: Қоршаған педагогикалық шындық.
Педагогика ғылымының зерттеу пәні: Жеке тұлғаның даму процесі.
Педагогика ғылымының көрнекті өкілі А.С.Макаренконың еңбегі: «¦стаздық дастан»
Педагогика ғылымының көрнекті өкілі И.Г.Песталоццидің еңбегін көрсетіңіз: «Лингард пен Гертруда»
Педагогика ғылымының көрнекті өкілі Я.А.Коменскийдің еңбегін көрсетіңіз: «¦лы дидактика»
Педагогика ғылымының құраушылары болып табылады: Теория мен практика.
Педагогика ғылымының міндеттері---- жеке тұлғаны зерттеу
Педагогика ғылымының міндеттері- жеке тұлғаны зерттеу; жеке тұлғаның дамуын зерттеу; тұлғаның рухани дамуын зерттеу
Педагогика ғылымының міндеттеріD)оқыту мен тәрбие заңдылықтарын анықтау
Педагогика ғылымының негізгі категориялары: А) Тәрбие \Б) Оқыту В) Білім беру
Педагогика ғылымының негізін салушы: Я.А.Коменский
Педагогика ғылымының пайда болу себебі: А) Қажеттілік B) Адамды өмірге дайындау қажеттілігі C) Тәрбиелеу қажеттілігінен
Педагогика ғылымының салалары: Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, жоғары мектеп. педагогикасы, әскери педагогика.
Педагогика ғылымының функциялары: А) Оқыту заңдылықтарын ашу Б) Тәрбиелеу В) Тәрбиелеу заңдылықтарын ашу
Педагогика ғылымының функциялары: Ғылыми-теориялық, технологиялық.
Педагогика жүйесіне: A) Жалпы педагогиканы. C) Жас ерекшелік педагогикасын. E) Әлеуметтік педагогиканы.
Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау келесі принциптерге сүйенеді: Мақсатқа бағыттылық. Ғылымилық. Негізділік.Тұтастылық.
Педагогика курсының негiзгi бөлiмдерiн атаңыз---- тәрбенің негіздері---- тәрбие теориясы
Педагогика курсының негiзгi бөлiмдерiн атаңыз? ---- тәрбиенiң теориялық негіздері
Педагогика курсының негiзгi бөлiмдерiн атаңыз? педагогиканың(курс) жалпы негiздерi; тәрбиенiң теориялық негіздері; тәрбиенің әдiстемелiк негiздерi
Педагогика курсының негiзгi бөлiмдерiн атаңыз1)Педагогиканың жалпы мәселерi, тәрбие теориясы, оқыту теориясы және мектептану.
Педагогика курсының тәрбие процесіне арналған бөлімі: Тәрбие теориясы
Педагогика мен психология ғылымдарының зерттеу объектісі: адам
Педагогика мен психология ғылымында балалардың анат-қ-физиялогиялық өзгешіліктеріне қарай балалық шақты...Сәбилік-мектеп жасына дейінгі-мектептік кезең
Педагогика мына ғылым мен тығыз байланысты:А) Психологиямен
Педагогика мына ғылымға жатады: адам жайлы
Педагогика мына ғылымдармен байланысады: B) Философиямен. D) Әлеуметтанумен. H) Психологиямен.
Педагогика пән ретінде тұңғыш рет қай елде оқылды: ХVІІІ ғ. Германияда
Педагогика пәні: Адамның дамуын ќамтамасыз ететін тәрбиелік ќатынастар.
Педагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері: джентельменді қалыптастыру, афиналық, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу
Педагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері: спартандық, діни тәрбие, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу
Педагогика практикасы тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары & трамп- жоспар & Виньетка жоспар& Белл- Ланкастер жүйесі
Педагогика практикасы тарихындағы тәрбие жүйелері &джентельмендерді қалыптастыру &афиналық &ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу
Педагогика практикасы тарихындағы тәрбие жүйелері &спартандық &діни тәрбие &ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу
Педагогика саласында балалардың жас және дара ерекшеліктерін зерттеген ғалымдар: Коменский Х.А.,Джон Локк Ж.Ж.Руссо, Дистервег А. Ушинский К.Д.,Толстой Л.Н.
Педагогика саласындағы зерттеулер: Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру Ғылыми ізденіс процесі
Педагогика тарихы, этнопедагогика, жасаралық, салыстырмалы, арнаулы, коррекциялық педагогика, пәндерді оқыту әдістемесі – бұл: Педагогикалық ғылымдар жүйесі.
Педагогика тарихында тәрбие мақсатын анықтаудағы бағыттар:өзіндік «Менді» құрумен байланыстыру; мәдениет құндылықтарына бағдарлау;мемлекет мақсатымен байланыстыру.
Педагогика тарихындағы тәрбиенің сипаты:А)джентельменді қалыптастыру. Афиналық. Ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу.
Педагогика төмендегi ғылымдардың қайсысымен тығыз байланыста дамиды---- философия---- психология
Педагогика төмендегі ғылымдармен байланысты: психология, философия, социология
Педагогика үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері &интелектуалдық &моральдік &ұлттық белгілері
Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде & Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді &Теориялық білімдерді жинақтайды &Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді
Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде: Педагогикалық процестің қарама-қайшылықтарын зерттейді Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді Оқытудың принциптерін зерттейді
Педагогика: Қоғамның тәрбиелік қызметін жүзеге асыратын ғылым. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Педагогикалық құбылыстардың даму заңдылықтарын зерттейді
Педагогика: Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Оқу-тәрбие процесінің табысты болуын зерттейді.
Педагогика-бұл ғылым...А)Тәрбие,оқыту,білім беру.
Педагогика-бұл: ғылым
Педагогикада әдіснаманы білім құрылымында Э.Г.Юдин белгілеген деңгейлер: Жалпы, нақты ғылыми Технологиялық Философиялық;
Педагогикада әдіснаманы білім құрылымында Юдин Э.Г. белгілеген деңгейлер: Философиялық. Жалпы,нақты ғылыми. Технологиялық
Педагогикада және психологияда тұлға дамуын түсіндіруші бағыттар: биологиялық, әлеуметтік, биоәлеуметтік
927227042989500Педагогикада және психологияда тұлғаның дамуына ықпал ететін факторлардың бipi: Биоәлеуметік Табиғилық
Педагогикада зерттеудің үш деңгейі бар: эмпирикалық, теориялық,... Әдіснамалық.
Педагогикада қолданылатын жалпы ғылымилық категория:А) Тұлға
Педагогикада қолданылатын сандық әдістер тобы---- Рангке бөлу---- Шкалалау---- Зерттеу
Педагогикадағы ғылыми-зертеу әдістерінің жіктелуі: Дәстүрлі педагогикалық әдістер. Педагогикалық эксперимент әдісі;педагогикадағы социологиялық әдістер. Педагогикадағы математикалық әдістер
Педагогикадағы ғылыми-зерттеу әдістерінің жіктелуі:Педагогикалық эксперимент әдісі; педагогикадағы социологиялық әдістер Мектеп құжаттарын зерттеу әдісі Педагогикадағы математикалық әдістер
Педагогикалык парадигма - бұл:C)Педагогикалык мәселелерді шешудегі үлгі, модель, стандарт ретінде ұстанатын педагогикалык кауымдастық қабылдағаң теориялар, қалыптасқан теориялық, эдіснамалық нұскаулардьщ жиынтығы
Педагогикалык процесс келесі жүйеге жатады:Е) Адам - адам.
Педагогикалык процестің қозғаушы күшін түлғаның дамуының қарама- кайшылықтарымен байланыстырған ғалым: С) М.А.Данилов
Педагогикалык талдау мәні:А) Педагогикалык процестің даму тенденциялары мен жағдайын анықтау, оны басқару туралы ұсыныстар жасау.
Педагогикалык үрдістегі заңдылықтар негізінде анықталады:А) Принциптер
Педагогикалык үрдістің негізгі компоненттеріне жатпайды:Е) Оқытушыны дайындау.
Педагогикалык іс-әрекет мәні:А) Оқу және тәрбие процссін үйымдастыру
Педагогикалык іс-әрекет мәні:А) Оқу- тәрбие процссін жүзеге асыру арқылы жеке адамды өмірге дайындау
Педагогикалык іс-әрекеттің шығармашылық мәні: Оқу-тәрбие жұмысының жаңа тиімді формаларын іздестіру және оны педагогикалық қызметте пайдалану
Педагогикалык эксперимент:А) бар белгілердің негізінде логикалык түрғыдан бөлу
Педагогикалық дастан» еңбегінің авторы кім:А)А.С.Макаренко.
Педагогикалық қарым-қатынас-бұл:А)Мұғалім мен оқушы арасындағы мақсатты байланыс,қатынас.
Педагогикалық қарым-қатынастағы либералдық(бетімсен жіберушілік) стилі: Өзінің қызметтік міндеттерін формалді орындау, оқушылардың ықпалында болу.
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: Л.И. Катаева. Б.М. Макарова.
Педагогикалық кеңес қанша айда өткізіледі:А)Жылына 4-5 рет.
Педагогикалық кеңестегі жалпы басшылықты кім жүргізеді:Е)Төраға.
Педагогикалық кеңестің төрағасы:С)Мектеп директоры.
Педагогикалық кеңестің жұмысы жоспарланады:А)Мектептің жұмысының жылдық жоспарында.
Педагогикалық пәндер. Әлеуметтік педагогика
Педагогикалық процесстің ұйымдастырушылық формалары $жеке &ұжымдық &топдық
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары: Педагогикалық процестің қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігімен негізделеді.
Педагогикалық процестің тұтастығы:С)Мақсат,міндет,мазмұн,әдіс,форма,нәтиже.
Педагогикалық табиғи эксперимент:А)Оқу- тәрбие процесін бұзбай зерттеу болжамын тексеру.
Педагогикалық талдау мәні:С)Педагогикалық үрдіс жағдайын анықтау,басқаруы бойынша ұсыныс беру.
Педагогикалық талдау обьектісі:А)Сабақ,тәрбие шаралары.
Педагогикалық технология (М.В. Кларин, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько., Ж.Қараевтардың) пайымдауынша : Өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс-тәсілдері) Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары Оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар: &В.В.Беспалько. &В.В.Данилов. &В.К.Дьяченко.
Педагогикалық ұжымның,жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі барлық бағыттарын тексеру:А)Жаппай бақылау.
Педагогикалық үлгілердің технологиялығының негізгі өлшемдері: Тұжырымдылық, жүйелілік, диагностикалық, өндірістілік
Педагогикалық үрдіс-бұл:А)Барлық компонеттерімен қосып алғандағы оқу-тәрбие үрдісі.
Педагогикалық үрдістегі заңдылықтар негізінде анықталады: Принциптер
Педагогикалық үрдістің заңдылықтары:В)Педагогикалық құбылыстар арасында тұрақты қайталанатын обьективті байланыс.
Педагогикалық үрдістің қозғаушы күштері:А)Обьективтік қарама-қайшылықтар.
Педагогикалық эксперимент түрлері:А)Табиғи және лабораториялық.
Педагогикалық антропология,, еңбегiнiң авторы кiм?1)К.Д.Ушинский
Педагогикалық әдіснаманың мәні: Әдістер туралы ғылым Философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым Арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым
Педагогикалық бақылау---- педагогикалық құбылыстарды қабылдау арқылы тану
Педагогикалық бақылау : Әдеттегі жағдайда педагогикалық құбылыстарды қабылдау арқылы тану
Педагогикалық бақылау: әдеттегі жағдайды тану; педагогикалық құбылыстарды қабылдау арқылы тану; әдеттегі жағдайда педагогикалық құбылыстарды қабылдау арқылы тану
Педагогикалық бақылау: балалардың қоғамдық қатынастар жүйесіндегі олардың жүріс- тұрысы мен іс-әрекетінде тікелей көрінетін деректерді белгілеп алу және жинақтау
Педагогикалық басшылықты оқушылардың инициативасымен, қайраткерлігімен ұластыру – бұл педагогикалық... . Принцип
Педагогикалық болжау: Педагогтың өз іс-әрекетінің нәтижесін алдын ала байқау біліктілігі
Педагогикалық ғылымдарға кіретін---- жалпы педагогика---- әлеуметтік педагогика---- педагогика тарихы
Педагогикалық ғылымдарға кіретін жалпы педагогика; әлеуметтік педагогика; педагогика тарихы
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагог:A) С.М.Каратаев
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: Л.И.Катаева Б.М. Макарова. Б.П. Битинас..
Педагогикалық және медициналық мамандықтар бойынша ауылдық жердің квотасына ие болған азаматтар ауылда неше жыл жұмыс істеуі тиіс? 3 жылдан кем емес.
Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері &демократияландыру және ізгілендіру & жүйелілік пен тұтастық & орталықтандыру мен орталықсыздандырудың тиімді үйлесуі
Педагогикалық жүйені басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталған технологиялық тәсілдер, басқаруды ұйымдастыру формалары, әдістері, принциптерінің жиынтығы - бұл:Педагогикалық менеджмент
Педагогикалық жүйенің жай-күйі туралы нақты мәліметтердің толықтығы мен түгел болуын бақылау, сауалнама жүргізу, тестілеу әдістерін пайдалану, құжаттармен жұмыс істеу – бұл: Ақпараттың объективтілігі.
Педагогикалық зерттеу әдістері &бақылау&Іс-әрекет өнімдерін талдау &эксперимент
Педагогикалық зерттеу әдістері: бақылау Іс-әрекет өнімдерін талдау Эксперимент
Педагогикалық зерттеу әдістері: Сұқбат Бақылау Әңгіме
Педагогикалық зерттеу әдістері: Бақылау. Салыстыру. Эксперимент.
Педагогикалық зерттеудiң негiзгi әдiстерiн бiлу мұғалiмге не үшiн қажет?1)педагогикалық ғылымды дамыту үшiн
Педагогикалық зерттеудің ең басты, негізгі кезеңін көрсетіңіз. Эксперимент қою.
Педагогикалық зерттеудің қорытынды, соңғы кезеңін көрсетіңіз. Ұсыныс жасау.
Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері: Абстрактілеу Тіркеу Талдау, жинақтау
Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері: . Абстракциялау.Модельдеу. Талдау
Педагогикалық зерттеудің І кезеңінің құрылымы: зерттеу проблемасымен танысу, тақырыпты таңдау, мақсат-міндеттерін, нысананы анықтау, ... . Зерттеу пәнін анықтау.
Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері &озық тәжірибені зерттеу &эксперимент &бақылау
Педагогикалық зерттеулер бөлінеді: қолданбалы, ... . Іргелі.
Педагогикалық зерттеулерде қолданылатын әдістер: Эмпирикалық Теориялық Әдіснамалық
Педагогикалық зерттеулерде қолданылатын әдістер: Нақты ғылыми Жалпы ғылыми Эмпирикалық.
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері: Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі. Бір құбылысты екіншілермен салыстыра зерттеу. Құбылыстарды даму барысында зерттеу.
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері: Құбылыстарды даму барысында зерттеу. Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу. Зандылықтарды танып білу. Бір құбылысты екіншілермен сәйкестендіру.
Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері - бұл: Бақылау Талдау мен жинақтау Әдебиет көздерін оқып білу
Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері: Әңгіме Эксперимент Бақылау
Педагогикалық кеңес жұмыс бағыттары: Оқушыларға ата-аналарымен бірлесіп әлеуметтік жағдай жасау Мектеп жоспарын талдау және бекіту ата-аналардың сауаттануын қарастыру
Педагогикалық кеңес жұмыс бағыттары: Мектеп жоспарын талдау және бекіту Жеке құжаттарды қарастыру Оқушыларға ата-аналарымен бірлесіп әлеуметтік жағдай жасау
Педагогикалық кеңес оқу жылында қанша рет өткiзiледi?1)тоқсанына бiр рет
Педагогикалық кеңестi кiм басқарады?1)мектеп директоры
Педагогикалық кеңестi қалай түсiнесiз?1)мектептiң барлық iс-әрекетiн басқарудың тұрақты органы
Педагогикалық кеңестің жұмысы жоспарланады:A) Мектептің жұмысының жылдык жоспарында.
Педагогикалық кеңестің төрағасы---- Мектеп директоры---- Мектептегі педагог қауымының төрағасы---- Мектеп төрағасы
Педагогикалық кеңсстің төрағасы:А) Мектеп директоры.
Педагогикалық қарым-катынастың либералдык (бетімен жіберушілік) стилі:C)Өзінің қызметтік міндеттерін формалды орындау, оқушылардың ықпалында болу.
Педагогикалық қарым-қатыиастыд практикада қолданылып жүрген стильдерін атаңызА) авторитарлық, демократиялық, либералдық
Педагогикалық қарым-қатынас – бұл:A) Білімнің тиімділігін қамтамасыз етуші әрекеттер.
Педагогикалық қарым-қатынастарды ізгілендіру мен демократияландыруға негізделген технологиялар: Н.Амонашвили, Е.Н.Ильиннің әдебиетті адамды қалыптастыру пәні ретінде оқыту жүйесі - бұл:Ынтымақтастық педагогикасы.
Педагогикалық қарым-қатынастың демократиялық стилі:A)Педагог окушьшың субьектілі рөлін кетеруге бағдарланған,. педагог пен оқушының өзара байланыста болуы.
Педагогикалық қарым-қатынастың практикада қолданылып жүрген стильдерін атаңыз ----Авторитарлық---- Демократиялық---- Либералдық
Педагогикалық қарым-қатьгаастьщ кезеңдері:қарым-қатынасты моделдеу, ұйымдастыру, басқару, нәтижесін талдау.
Педагогикалық қарым-қатьшастың демократиялық стилі:Педагог оқушының субьектілі рөлін көтеруге бағдарланған, педагог пен оқушының өзара байланыста болуы.
Педагогикалық құбылыстар мен олардың сапалық өзгерістері арасындағы сандық тәуелділікті айқындау үшін қолданылатын зерттеу әдісі – бұл:Математикалық және статистикалық әдіс.
Педагогикалық менеджмент:Ұйымдастыру нормаларының және технологиялық әдіс-тәсілдерің кешені. Педагогикалық процесті басқару тиімділігінің жоғарылауына бағытталған принциптер жүйесі. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру және басқару жүйесі
Педагогикалық методологияның мәні: арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым. философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым.
Педагогикалық методологияның мәні: Арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым. Философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым .Әдістер туралы ғылым
Педагогикалық өзара әрекеттесу:Педагогикалық әсер.Педагогикалық әсерін белсенді қабылдау.Ақпаратты ұғыну.Студенттің өзіндік белсенділігі.
Педагогикалық пәндер қатарына жатады: Әлеуметтік педагогика Салыстырмалы педагогика Этнопедагогика.
Педагогикалық принцип: Басшылыққа алатын негізгі, бастапқы жағдайлар Ұстанатын қағидалар Қойылатын талаптар
Педагогикалық принцип: Негізгі ұғымдар Ұстанатын қағидалар Сақтануға тиіс ережелер
Педагогикалық принцип: Ұстанатын қағидалар қойылатын талаптар сақтануға тиіс ережелер
Педагогикалық принцип:A) қойылатын талаптар B) ұстанатын қағидалар
Педагогикалық принциптер &ұстанымдар &талаптар &ережелер
Педагогикалық процеске қатынасушылардың ынтымақтастығына негізделген әрекеттің негізгі түрі:B)ынтымақтастық педагогикасы
Педагогикалық процесс---- Оқыту процесынің арнайы конструкциясы
Педагогикалық процесс жүйе ретіндегі ерекшеленеді: Мектеп педагогикалық процесі көп деңгейлі және көп құрылымдық құбылыс ретінде көрініс беруі Педагогикалық процестегі іс-әрекеттердің байланысы арқылы көрініс беруі Объектімен субъектінің арасындағы қарым-қатынас арқылы көрініс беруі
Педагогикалық процесс заңдылықтарындағы байланыстар &шартты &диалектикалық &өзара
Педагогикалық процесс заңдылықтарындағы байланыстар: шартты диалектикалық өзара
Педагогикалық процесс келесі жүйеге жатады:Адам - адам,
Педагогикалық процесс: Арнайы ұйымдастырылған білім. Білім алу. Білім мен тәжірибені меңгеру. Педагогтар мен білім алушылардың өзара әрекеті.
Педагогикалық процесс: Білімділік. Тәрбиелеушілік. Дамытушылық. Әдістемелік.
Педагогикалық процесс: Оқушылардың іс-әрекетінің түрлерімен шартталған, оқыту процесінің арнайы конструкциясы; Мазмұнымен, әдістерімен, амалдарымен, оқыту процесінің арнайы конструкциясы; Оқыту процесінің арнайы конструкциясы
Педагогикалық процесс» терминін педагогика ғылымына алғаш рет енгізген кім?Каптерев П.Ф.
Педагогикалық процесске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелерінің бірі: оқушылардың оқу белсенділігі, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы , оқушылардың оқудан тыс белсенділігі
Педагогикалық процесстің жүйе ретіндегі ретіндегі ерешеліктер $A)әлеуметтік жүйе ретінде адамдардың өзара әрекеттері есебінен өмір сүруі $C)мектеп педагогикалық процесі көп деңгелі және полиқұрылымдық құбылыс ретінде көрініс беруі $D)іс-әрекетпен алмасуда ғана өмір сүруі
Педагогикалық процесстің жүйе ретіндегі ретіндегі ерешеліктер: әлеуметтік жүйе ретінде адамдардың өзара әрекеттері есебінен өмір сүруі , мектеп педагогикалық
Педагогикалық процесстің компоненттері: мақсат, міндет, мазмұн, құрал, әдіс, форма, нәтиже
Педагогикалық процесстің мәні: мақсатты бағытталуы, арнайы ұйымдастырылуы, педагог мен тәрбиешінің өзара әркеті
Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым- педагогтар: Б.Т. Лихачев. М.А. Данилов. Н.Д. Хмель.
Педагогикалық процесті ұйымдастыру формалары: Заңдылықтар Принциптер
Педагогикалық процесті ұйымдастыру формалары: A) ұжымдық B) жеке
Педагогикалық процесті ұйымдастыру формалары: жеке Қжымдық топтық
Педагогикалық процесті ұйымдастырудың негізгі заңдылығы (заңдылықтары): оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның әлеуметтік- экономикалық қажеттілігіне сай болады. педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.
Педагогикалық процесті, мектеп өмірі мен қызметін ұйымдастыру және оларды жетілдіру жолдарын анықтау мәселелерін шешуге бағытталған директор жанындағы мәжілісті басқару органы - бұл: Педагогикалық кеңес.
Педагогикалық процестің біртұтастығы дегеніміз: барлық процестердің методологиялық негізі бар Педагогикалық процес компаненттерінің өзара бай адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.
Педагогикалық процестің даму стратегиясын ғылыми негізде басқарудың коллегиялық органы:мектептің педагогикалык кеңесі
Педагогикалық процестің даму стратегйясын ғылыми негізде басқарудың коллегиялык органы:D) мектептің педагогикалық кеңесі
Педагогикалық процестің жүйе құраушы компоненті:А) Мақсат,
Педагогикалық процестің жүйе ретіндегі белгілері:Біртұтастық тұғаны қалыптастыру проблемасын, біртұтас педагогикалық проблемаларын есепке алмай шешу мүмкін емес.
Педагогикалық процестің заңдары ... мен заңдылықтары негізінен жүзеге асады.Принциптерде
Педагогикалық процестің заңдары мен заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы:В) Жалпы педагогика.
Педагогикалық процестің заңдылығы (заңдылықтары): оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі. педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі. педагогикалық процесс табиғи процесс болып табылады.
Педагогикалық процестің компоненттері &мақсат, міндет, нәтиже & мазмұн & әдіс, құрал, форма
Педагогикалық процестің компоненттері арасындағы байланыстарды көрсететін заңдылықтар (И.П. Подласый бойынша) &педагогикалық процесте тұлғаның дамуы &педагогикалық процесте ынталандыру &педагогикалық процестің шарттылығы
Педагогикалық процестің компоненттері арасындағы байланыстарды көрсететін заңдылықтар (И.П. Подласый бойынша) : педагогикалық процесте тұлғаның дамуы педагогикалық процесте ынталандыру педагогикалық процестің шарттылығы
Педагогикалық процестің компоненттері: Әдіс, құрал, форма Мақсат, міндет, нәтиже Мазмұн, әдіс-тәсілдер
Педагогикалық процестің компоненттері: мақсат,міндет, нәтиже. мазмұн, әдіс-тәсілдер. әдіс, құрал, форма.
Педагогикалық процестің компоненттері: Әдістемелік Қағидалылық Нәтижелілік
Педагогикалық процестің қозғаушы күштері:Педагогикалық процесте туындайтын қарама-қайшылыктар.
Педагогикалық процестің қозғаушы күші не болып табылады? Қарама-қайшылық.
Педагогикалық процестің қолайлы жағдайларын ұйымдастырудағы мектеп ісін басқарудың көп деңгейлі жүйесін зерттейтін педагогикалық ғылымның саласы: Мектептану.
Педагогикалық процестің мәні &мақсатты бағытталуы &арнайы ұйымдастырылуы & педагог пен тәрбиешінің өзара әрекеті
Педагогикалық процестің мәні: A) мақсатты бағытталуы B) педагог пен тәрбиешінің өзара әрекеті
Педагогикалық процестің мәнін қарастырған ғалым-педагогтар: Ю.К.Бабанский Б.Т.Лихачев М.А.Данилов
Педагогикалық процестің негізгі белгілері & көп деңгейлік әлеуметтік жүйе &басқару объектісі оқушылардың іс-әрекеті & іс-әрекеттермен алмасу
Педагогикалық процестің негізгі белгісі (белгілері): Басқару объектісі оқушылардың іс-әрекеті Үздіксіз Көп деңгейлік әлеуметтік жүйе
Педагогикалық процестің негізгі белгісі (белгілері): көп деңгейлік әлеуметтік жүйе. Басқару объектісі оқушылардың іс-әрекеті. Іс-әрекеттермен алмасу.
Педагогикалық процестің негізгі заңдылыктарьг.B)Педагогикалық процестің қоғамның элеуметтік-экономикалык кажеттілігімен негізделуі.
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары: Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі. Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты. Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған.
Педагогикалық процестің оқыту, даму және тәрбиелік қызметтерінің бірлігін қамтамасыз ету жолдарын көрсеткен ғалымды атаңыз.Бабанский Ю.К.
Педагогикалық процестің принциптері &инициативасын және өздінлігін дамытумен үйлестіру &оң қасиеттерге сүйену &сыйластық және талаптардың бірлігі
Педагогикалық процестің принципі: Сыйластық және талаптардың бірлігі Тиімді нәтижеге жетуге көмектесу Ізгілік бағыттылығы
Педагогикалық процестің тұтастығы көрініс береді &ұйымдастырушылық жағынан & мазмұндық жағынан &оқыту,тәрбиелеу және дамытудың бірлігі
Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық, нысандық бағыттылығы – бұл педагогикалық ...Принцип.
Педагогикалық процестің элементар бірлігі, оның «кереге көзі» бастапқы абстракциясы не болып табылады? «Қалыптастырудың қас қағым сәті».
Педагогикалық процестіц даму стратегиясын ғылыми негізде басқаратын коллегиялық орган: А) Мсктептің педагогикалық кеңесі.
Педагогикалық процесіггің жүйе кұраушы компоненті:А) Максат.
Педагогикалық ркымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі барлық бағыттарын тексеру: В) Фронталді бақылау.
Педагогикалық такт---- педагогикалық қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі---- педагогтың балалармен жасайтын тиісті шаралар принципі---- педагогикалық байланыс кезінде сақталатын шаралар
Педагогикалық такт---- Педагогикалық қарым-қатынас принципі---- Педагогтың балалармен педагогикалық қарым-қатынас көзінде сақтауы тиіс шаралар принципі
Педагогикалық такт:А) педагогтың балалармен педагогикалык қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі
Педагогикалық талап қоюшылықты оқушының көзқарасы, оның адамдарға, құбылыстарға, процестерге қарым-қатынасын сыйлаумен бірлікте қарастыру – бұл: Принцип.
Педагогикалық талап түрлері ...-лебіз-кеңес-өтініш
Педагогикалық талдау мәні---- Педагогикалық процестің даму тенденцияларын жасау---- Даму тенденцияларының жағдайын анықтау ---- Басқару туралы ұсыныстар жасау
Педагогикалық талдау мәні: ---- Педагогикалық процестің даму тенденцияларын жасау
Педагогикалық талдау объектісі---- Мұғалім, оқушы іс-әрекеттері---- Жеке оқушы мен ұстаз іс-әрекеті---- Сынып пен мұғалімнің іс-әрекеті
Педагогикалық талдау объектісі: ---- Мұғалім, оқушы іс-әрекеттері
Педагогикалық талдау объектісі:А) Сабақ, тәрбие шаралары.
Педагогикалық талдау түрлері: параметрлік, тақырыптық, қорытынды, аспектілік, ...Жан-жақты қамтылған.
Педагогикалық талдаудың негізгі обьектісі: сабақты ұйымдастыру формалары, сабақтан және сыныптан тыс іс- шаралар, ... . Мектеп жұмысының жылдық қорытындысы.
Педагогикалық теория мен тәжірибеде «қиын», тіпті «тәрбиесі қиын» балалармен жұмыста тәрбиенің игілікті күшін дәлелдеген педагогты атаңыз.Макаренко А.С.
Педагогикалық техника - бұл:Педагоға қажетті білім, шеберлік жиынтығы.
Педагогикалық технологилардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:Е.Н.Ильин;С.Н. Лысенкова,В.Ф. Шаталов.
Педагогикалық технология – қойылған білім беру мақсаттарын тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тәрбиелеу мен оқытудың теорияға негізделген процестерін жаңадан өңдірудің, еске түсірудің құралдары мен әдістер жиынтығы» деп анықтама берген ғалым – педагог кім? Беспалько В.П.
Педагогикалық технология қолдануда шешілетін педагогикалық міндеттер: Нақты жағдайлар мен ситуацияларды талдау арқылы педагогикалық міндеттерді қабылдау Педагогикалық міндеттердің нәтижесін талдау Педагогикалық міндеттердің орындалу нәтижесін практикада қолдану
Педагогикалық технология – педагногикалық процесті ұйымдастыру мен жүзеге асырудың жобасы (алгоритмі)» деп анықтама берген ғалым кім?Хайруллин Г.Т.
Педагогикалық технология – теориялық білімдерді тұтас педагогикалық процестің қызметін практика жүзінде іске асыруға бағытталған және сол процесс нәтижелерін кезеңдер бойынша өлшеп, тұлғаның да, ұжымның да даму динамикасын көруге болатын, педагогтар мен оқушылардың өздерін - өздері дамытуларына мүмкіндік тудыратын жүйесі іс-әрекеттер кешені» деген анықтама берген ғалым кім?Хмель Н.Д.
Педагогикалық технология дегеніміз: тұлғаны тәрбиелеу, оқыту, дамыту міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін амалдардың, қадамдардың тізбектеле орындалатын жүйесін құрайтын педагогика ғылымының бағыты
Педагогикалық технология қолдануда шешілетін педагогикалық міндеттер:Педагогикалық міндеттердің орындалу нәтижесін практикада қолдану
Педагогикалық технология қолдануда шешілетін педагогикалық міндеттер: Педагогикалық міндеттердің орындалу нәтижесін практикада қолдану Нақты жағдайлармен ситуацияларды талдау арқылы педагогикалық міндеттерді қабылдау Педагогикалық міндеттердің нәтижесін талдау
Педагогикалық технология ұғымын алғаш қолдана бастаған мемлекеттер;А) АҚШ, Англияда
Педагогикалық технология ұғымын алғаш қолданыла бастады мемлекеттер: Америка; АҚШ; Англияда
Педагогикалық технология ұғымын алғаш қолданыла бастады мемлекеттер---- Америка---- АҚШ
Педагогикалық технологияларды теориялық негізде қарастырды: Н.Д.Хме В.В. Данилов Н.Н.Хан
Педагогикалық технологияларды теориялық негізде қарастырды: В.В.Беспалько В.М.Монахов Г.Т.Хайруллин Б.Т.Лихачев
Педагогикалық технологияларды теориялық негізде қарастырды: В.В.Беспалько В.В.Данилов В.К.Дьяченко
Педагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды: Ш.Амонашвили В.Н.Дьяченко Н.Н.Хан
Педагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды: С.Н.Лысенкова Н.Н.Хан В.Ф.Шаталов
Педагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды: Е.Н.Ильин Ш.Амонашвили В.Ф.Шаталов
Педагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды: Ш.Амонашвили С.Н. Лысенкова В.Н.Дьяченко
Педагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды: Е.Н. Ильин. Лысенкова С.Н. В.Ф. Шаталов
Педагогикалық технологиялардың теориялык тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар: С.Н. Лысенкова. Е.Н. Ильин. В.Ф. Шаталов.
Педагогикалық технологиялардың теориялык негізде орындалуын қарастырған педагогтар: В.В. Данилов. В.К. Дьяченко. В.В. Беспалько.
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:A) В.В. Беспалько
Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:А) С.Н. Лысенкова.В) Е.Н.Ильин
Педагогикалық технологияның қызметтері: ұйымдастырушылық іс-әрекет, дәйектілік, қытынастық, дамытушылық, ...Рефлексия.
Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімніц іс-әрекетіндегі барлық багыттарын тексеру: А) Қорытынды бақылау.
Педагогикалық үдеріске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелері: &Оқушылардың оқу белсенділігі &Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы &Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі
Педагогикалық үдеріске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелері: А) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі В) Оқушылардың оқу белсенділігі
Педагогикалық үдерістің заңдылықтары: &Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі &Педагогикалық үдерістің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі &Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады
Педагогикалық үдерістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: &М.А.Данилов &М.Н.Алексеев &М.Н.Скаткин
Педагогикалық үдерістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: &В.А.Тихонов &М.Н.Алексеев &Н.И.Петров
Педагогикалық үдерістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: А) М.Н. Алексеев В) М.Н. Скаткин
Педагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары: &Оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның-әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне сай болады &Педагогикалық үдерістің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын кері келеді &Педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табылады
Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мҰғалімнің алатын нәтижелері: Оқушылардың оқу белсенділігі; Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі; Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.
Педагогикалық үрдіске қатысты мақсат, мазмұн, форма, оқыту мен тәрбиелеу әдістері, оқушы мен педвагогтың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастыруға жаңалық енгізу – бұл ... білдіреді.Педагогикалық инновацияны.
Педагогикалық үрдісте жүретін жүйе компоненті: Педагог; Оқушы; Тәрбие жағдайлары
Педагогикалық үрдістегі кіші жүйелердің байланысы: оқушылар-мұғалім, сынып ұжымы, мектеп әкімшілігі, мектеп және сынып ұстаздары, ата-аналар, ... . Мектеп ұжымы.
Педагогикалық үрдістегі заңдылықтар негізінде анықталады: Принциптер; Ұстанымдар; Орындалатын заңдылықтар
Педагогикалық үрдісті құрайтын компоненттер: Педагог, оқушы
Педагогикалық үрдістің жеке бағыттарының жағдайын талдау, мысалы, жаңашыл ортаны қалыптастыру қызметін зерттеу – бұл ... талдау. Тақырыптық.
Педагогикалық үрдістің барлық бөліктері: тәрбие, білім, психологиялық ахуал, санитарлық-гигеналық жағдайын қарау, ажырату – бұл ... талдау. Жан- жақты қамтылған.
Педагогикалық үрдістің даму тенденциясының жағдайын білу, басқару жүйесінде нәтижені ұсыныстар бойынша бағалау - бұл: Педагогикалық талдау.
Педагогикалық үрдістің ерекшелігі: Тұтастық.
Педагогикалық үрдістің кезеңдері:Даярлық, негізгі, қорытынды..
Педагогикалық үрдістің компоненттері: Мотивациялық Іс-әрекеттік Мазмұндылық
Педагогикалық үрдістің компоненттері:В)Мақсаттылық. С)Мазмұндылық. D)Нәтижелік.
Педагогикалық үрдістің компонеттері: Мақсат, мазмұн, әдіс, нәтиже.
Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: М.А.Данилов; М.Н.Алексеев; М.Н.Скаткин.)
Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары: Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады; Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын кµрсетеді; Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.
Педагогикалық үрдістің түпкі мақсаты не болып табылады? Адамның тұлға ретінде қалыптасуы.
Педагогикалық үрдістің функциялары: Тәрбиелік, дамытушылық, білімділік.
Педагогикалық шеберлiктiң компонентерiн атаңыз---- педагогикалық сапа
Педагогикалық шеберлiктiң компонентерiн атаңыз: гуманистiк бағыт; педагогикалық сапa; педагогикалық техника
Педагогикалық шеберлік---- Біліктілік жиынтығы---- Тұлғалық және іскерлік жиынтығы
Педагогикалық шеберлік: Біліктілік жиынтығы; Тұлғалық және іскерлік жиынтық; Кәсіптік жиынтық
Педагогикалық шебсрлік:А) Түлғалық жәнеіскерлік қасиеттер мен кәсіптік біліктілік жиынтығы
Педагогикалық шығармашылық:D)Педагогтың жеке тұлғалық, психикалық, интеллектуалдық күштері мен кабілетгіліктерінің көрсеткіші.
Педагогикалық іс-әрееттің коммуникативтік компонентін құрамы: оқушылармен, ата-аналармен, әріптестермен педагогикалық мақсатқа сай қатынастарды қалыптастыру біліктілігі.
Педагогикалық іс-әрекетте еңбек субъектісі ... болады. Мұғалім.
Педагогикалық іс-әрекеттегі педагогтың субьектілігі көрінеді: Педагогикалық іс-әрекетті басқаруы арқылы.
Педагогикалық іс-әрекеттің коммуникативтік компонентой, қүрамы:C)Окушылармен, ата-аналармен, әріптестермен педагогикалык мақсатқа сай қатынастарды қалыптастыру біліктілігі.
Педагогикалық іс-әрекеттің құрылымдық компоненттері. D) Мақсат. F) Нәтиже. H) Объект.
Педагогикалық іс-әрекеттің мәні:Оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру арқылы жеке адамды өмірге дайындау..
Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі айрықша ерекшеліктері:Гуианистік, шығармашылық, ғылыми сипаты.
Педагогикалық іс-әрекеттің субьектісі:Мұғалім тұлғасы.
Педагогикалық іс-әрекеттің түрлері: С) Әдістемелік іс-әрекет.. F) Басқарушылық іс-әрекет. H) Ғылыми-педагогикалық іс-әрекет.
Педагогикалық іс-эрекеттің ұйымдастырушылық компонентін құрайтын біліктер тобы:E)Оқушыны түрлі іс-әрекетке катыстыруға, үжымды калыптастыруға, біріккен іс-әрекетті үйымдастыруға бағыттау біліктілігі.
Педагогикалық эксперимент---- ғылыми негізделген тәжірибе түрі---- болжамдарды тексеру үшін ғылыми негізделген тәжірибе
Педагогикалық эксперимент кезендері: B) Теориялық кезен. E) Әдістемелік кезен. F) Талдау кезені.
Педагогикалық эксперимент кезендері: Қорытынды кезеңі. Анықтаушы кезені. Қалыптастырушы кезеңі.
Педагогикалық эксперимент кезендері:Теориялық кезен;Әдістемелік кезен;Талдау кезені.
Педагогикалық эксперимент кезеңдері: Практикалық кезең Анықтаушы кезеңі Нәтиже алу кезеңі
Педагогикалық эксперимент кезеңдері: Нәтиже алу кезеңі. Теориялық кезеңі.
Педагогикалық эксперимент міндеттері: Педагогикалық ықпалдың нәтижесін өлшеу, салыстыру Педагогикалық процестің нәтижелігін зерттеу Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу
Педагогикалық эксперимент міндеттері: Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру
Педагогикалық эксперимент түрлері &айқындаушы &қалыптастырушы &салыстырмалы
Педагогикалық эксперимент: тәжірибе түрі; әдіс; болжамдарды тексеру үшін ғылыми негізделген тәжірибе
Педагогикалық эксперимент:болжамдарды тексеру үшін ғылыми негізделген тәжірибе
Педагогикалық эксперименттің зерттеу әдісі ретіндегі сипаттамасы. B) Ғылыми қойылған тәжірибе. D) Жасампаздық сипатқа ие. F) Теңдестірілу факторларын талап етеді.
Педагогикальщ үрдіс жүретін жүйе компоненті:А) Педагог, окушы, тэрбие жағдайлары
Педагогиканы әлеуметтік ғылымға жатқызады, себебі ол - ... Әлеуметтік тәжірибені беру заңдылықтарын қарастырады.
Педагогиканың атқаратын қызметі: педагог-практиктерді кәсіби білімдермен қаруландыру
Педагогиканың әдіснамалық негізін құрайтын ғылым: философия
Педагогиканың әдіснамасы: A) Педагогикалық білімдердің функциялары және құрылымы жөніндегі ілім. D) Теориялар, гипотезалар, тұжырымдамалар. G) Педагогикалық таным әдістері туралы оқу.
Педагогиканың әдіснамасы: педагогикалық шындықты тану мен түрлендірудің принциптері, әдістері, формалары мен амал-айлалары туралы ілім
Педагогиканың бµлімдері: Педагогиканың жалпы негіздері;Оқыту және тәрбие теориясы;Білім беру жүйесін басқару.
Педагогиканың басқа ғылымдарымен байланысының түрлері мен формалары: C) Басқа ғылымдардың әдістерін қолдану. E) Зерттеу нәтижелерін қолдану. G) Ортақ мәселелерді шешу.
Педагогиканың басты категориясы: Білім беру.
Педагогиканың бөлімдері: Дидактика Оқыту және тәрбие теориясы Педагогиканың жалпы негіздер
Педагогиканың бөлімдері: Педагогиканың жалпы негіздері Оқыту мен тәрбие теориясы. Білім беру жүйесін басқару
Педагогиканың бөлімдері: Философияның жалпы негіздері. Педагогикалық процестің негіздері. Тұлға теориясының негіздері.
Педагогиканың бөлімдері:B) Педагогиканың жалпы негіздері. C) Оқыту және тәрбие теориясы. D) Білім беру жүйесін басқару.
Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды---- Адамды дайындау қажеттілігі---- Адамды өмір мен еңбекке дайындаудың объективті қажеттілігі
Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды: ;Объективті қажеттілік; Адамды дайындау; Адамды өмір мен еңбекке дайындаудың объективті қажеттілігі.
Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды:А) Қоғам өмірінде тәрбие ролінің артуы.
Педагогиканың даму жолдары, оған шет ел, қазақ педагогтарының қосқан үлестерi педагогика курсының қандай бөлiмiнде қарастырылады? 1)педагогиканың жалпы негiздерi
Педагогиканың дамуы мен қалыптасуына ықпал етті: Қоғамдық өмірде тәрбиенің ролінің артуы.
Педагогиканың қандай саласы бiлiм беру және оқыту теориясын зерттейдi?1)дидактика
педагогиканың қандай саласы зерттейдi?а)педагогика тарихы
Педагогиканың құрылысы:А)Педагогиканың жалпы негізі,дидактика,тәрбие теориясы, мектептану.
Педагогиканың мазмұны келесі қызметтерді атқарады: Ақпарттық. Әдіснамалық. Оқытушылық. Дамытушылық.
Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар: Іс-әрекеттік.Тұлғалық.
Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар: B)тұлғалық D)іс-әрекеттік E)аксиологиялық
Педагогиканың негiзгi ұғымдарын атаңыз.1)тәрбие, бiлiм беру, оқыту, даму, қалыптасу
Педагогиканың негізгі категориялары:А)Тәрбие,оқыту,білім беру.
Педагогиканың негізгі бөлімдерін атаңыз---- Дидактика, мектептану---- Тәрбие теориясы, жалпы негіздері---- Мектептану, жалпы негіздері
Педагогиканың негізгі бөлімдерін атаңыз: Дидактика; Тәрбие теориясы; Мектептану, жалпы негіздері
Педагогиканың негізгі категориялары: C) Тәрбие. F) Білім беру. G) Оқыту.
Педагогиканың негізгі категориялары:Білім беру
Педагогиканың негізгі категориялары:Оқыту
Педагогиканың негізгі қарастыратын негізгі мәселелері: Жеке адамның дамуы. Білім беру, тәрбиелеу. Туындаған қиыншылықтарды шешу. Әдістемелік проблемаларды шешу.
Педагогиканың негізгі міндеті: Адам тәрбиесі туралы білімдерді жинақтау және жүйелеу.
Педагогиканың негізгі ұғымдарына жатады: тәрбие, білім беру, оқыту, дамыту, қалыптастыру
Педагогиканың объекті: тәрбиелік қатынастың нәтижесінде дамушы адам
Педагогиканың объектісі: Тәрбиелік қатынастың нәтижесінде дамушы адам.
Педагогиканың теориялық қызметтері: Түсіндіру Болжамдау Анықтау
Педагогиканың теориялық қызметтері:Түсіндіру
Педагогиканың теориялық қызметтеріне жатады:Түсіндіру;Анықтау;Болжау.
Педагогиканың теориялық функциясының іске асырылатын деңгейлері &болжамдық &түсіріндірушілік &практикалақ
Педагогиканың технологиялық қызметтері: Бағыттау Жаңалық ендіру Дамыту
Педагогиканың технологиялық қызметтері: В) ЖобалауЕ) Жаңалық ендіру. Ғ) Ықпал таныту немее жаңа амал тұрғысынан келу.
Педагогиканың технологиялық қызметтеріне жатады:Жобалау;Жаңалау;Ықпал таныту.
Педагогиканың технологиялық функциясының іске асырылатын деңгейлері &зерттеушілік &түрлендірушілік &рефлексивтік
Педагогиканың ұйымына (категориясына) жатпайды: Туу.
Педагогиканың философия құрамынан бөлініп, жеке ғылым ретінде дамуына айтулы үлес қосқан педагог кім? А.Я.Коменский.
Педагогиканың философиялық негіздері &неопозитивизм &диалектикалық материализм &прагматизм
Педагогиканың философиялық негіздері C)неопозитивизм E )диалектикалық материализм G)прагматизм
Педагогиканың философиялық негіздері: Неопозитивизм Неотомизм Экзистенциализм
Педагогиканың эдіснамалық негізін кұрайтын ғылым:A) Философия
Педагогтық эдеп көрінедіА) мінез-құлқынан
Педагогтың ата-аналармен жұмысының негізгі формасы: ата-аналар жиналысы
Педагогтың әлеуметтік-кәсіби ұстанымы - бұл:Мұғалімнің көп оқығандығы, ой өрісінің кендігі, гылыми ақпараттың үлкен көлемін есте сақтау біліктілігі
Педагогтың әлеуметтік-кәсіби ұстанымы - бүл:A)Педагогикалық және коғамдық талаптарға сай еңбек етуі.
Педагогтың жоспар құра білуі, ұйымдастыра білуі –бұл: Іс-әрекеттің соңгы нәтижелі моделін құру. Нәтижені болжай білу. Қарым-қатынасты басқара білу
Педагогтың өзінің тәжірибелік іс-әрекетінде және мінез-құлқында басшылыққа алатын негізгі, бастапқы жағдайлары – бұл педагогикалық процестің ... . Принциптері.
Педагогтың ұйымдастырушылық қабілеті байқалады:Оқушылардың алуан түрлі іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы..
Педаогика саласындағы зерттеулер-бҰл: Білім заңдылықтары жµнінде жаңа мәліметтер алу;Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу; Ғылыми ізденіс процесі.
Педогогикада әдіснаманы білім құрлымында Э.Г.Юдин білгіленген деңгейлер:A) Жалпы, нақты ғылыми B) Философиялық
Педогогиканың технологиялық қызметтері:A) Жаңалық ендіру
Перспектива дегеніміз: әлеуметтік және педагогикалық құбылыс ретінде топ өміріндегі болашақ мақсат
Перспективалар түрлері (А.С.Макаренко бойынша) &алыс &жақын &орта
Перспективтi талаптандыру мотивтерiне ненi жатқызуға болады?1)оқушының өзiнiң көздеген мақсатына ұмтылушылығы
Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді: &Ақыл-ойды дамытуға &Ерікті дамытуға &Адамгершілікті дамытуға
Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді:A) Адамгершілікті дамытуға
Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді:Сезімге Ақыл-ойды дамытуға Ерікті дамытуға
Полимәдени тұлғасының құрамдас бөліктері &таричи және құқықтық &лингвистикалық және көркем-эстетикалық &географиалық және планатаралық
Пондер бойынша оқу бағдарламасы нені басшылыққа ала отырып жасаладыА) оку жоспары негізінде
Практикадағы кабылдау, түсіну, жалпылау, бекіту, пайдалану —бул:) Білімді игеру үрдістің кезендері.
Практикалық әдістер---- Лабораториялық жұмыс
Практикалық әдістер: Лабораториялық жұмыс; Практикалық жұмыс; Жаттыгу
Практикалық және теориялық әрекеттерді шындығында меңгеруге бағытталған нақты міндеттерді шешудегі операциялардың, бірдей тәсілдердің жиынтығы – бұл: Әдіс.
Практикалық оқыту әдістері---- жаттығулар---- машықтану жұмыстары---- тәжірибелік жұмыстар
Практикалық іс-әрекеттердің ашылған заңдар мен заңдылықтардың қолдану тәсілдерін айқындайтын зерттеулер – бұл: Теориялық-қолданбалы, зерттеу.
Проблемалы оқытудың мақсаты не?1)мұғалiм оқушыларды бiлiм жүйесi мен iскерлiкпен қаруландырып қоймайды, олардың танымдық және творчествалық қабiлетiн дамытады
Проблемалық жағдай: Туындаған қиындық; Оқытудағы ойлану процесі; Оқыту процесінде туған қиындық
Проблемалық оқыту мәні:Оқушылардың алдына оқу проблемасын қою
Проблемалық оқыту тұжырымдамасын ұсынғандар: Лернер И.Я., Матюшкин А.М., ...Махмутов А.М.
Проблемалық оқытудың мәні – бұл: оқушылардың алдына оқу проблемасын қою
Проблемалық оқытудың мәні Проблеманы қоюда; Дайын проблема қорытындыларды игеруде;Ойландыруда
Проблемалық оқытудың мэні:E) A) проблеманы қоюда және дайын корытындыларды игеруде
Проблемалық сабақтың құрылымын жасаған кiм?1)В.Оконь, Э.Блеминг
Проблемалық ситуация – бұл: қиындықтың психологиялық жағдайы, бар білімге сүйеніп деректі түсіндірудің немесе тапсырманы орындаудың мүмкін еместігі
Проблеманы қою:В)Не белгілі, не белгісіз, нені шешу керектігін анықтау.
Процесс" ұғьшының мағынасы:А) Жылжу.
процесі көп деңгелі және полиқұрылымдық құбылыс ретінде көрініс беруі D)іс-әрекетпен алмасуда ғана өмір сүруі
Псдагог түлғасына қойылатын талап:А) білікті маман
Псдагог іс-әрекетінің обьектісі:А) педагогикалык процссс
Психикалық және физикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналыстын педагогика саласы:С)Олигофренпедагогика.
Психикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласы: Олигофренопедагогика.
Психикалық және физикалық дамуында ауытқушылығы бар балаларды тәрбиелеумен, оқытумен айналысатын педагогика – бұл: Коррекциялық педагогика.
Психикалық процесті және адам психикасының даму заңдылықтарын зерттейтін, педагогикамен тығыз байланысты ғылым: психология
Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әлеуметтік мотивтері: Ынтымақтастық әлеуметтік Тар мағынадағы әлеуметтік Кең мағынадағы әлеуметтік
Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әлеуметтік мотивтері:A)Кең мағынадағы әлеуметтік G)Тар мағынадағы әлеуметтік H)Ынтымақтастық әлеуметтік
Реферат жазу – кітаппен жұмыс тәсілі:Өзінің жеке бағасымен тақырып бойынша әдебиеттерге шолу жасау.
Рецснзия жазу:А) Окығанға өз ойын білдіріп кыска пікір жазу,
Сiздiң қалауыңыз бұл жақындарыңыздың қуанышы немесе көз жасы. Өз қылықтарыңызды саналы тексерiңiз" - деген сөйлем жолдарының авторы кiм?1)В.А.Сухомлинский
Сабак беру басымды роль атқаратыи дидактикалық жүйе: А) Дәстүрлі дидактикалық концепция.
Сабак, семинар:A) Оқытуды ұйымдастыру формалары.
Сабақ құрылымы тәуелді:А)Сабақ түріне.
Сабақ түрін анықтаудың кең тараған жолы:А)Дидактикалық мақсатына байланысты.
Сабақ барысында білімнің ғылыми негізін меңгеру оқу іс-әрекеті жүзеге асатын, жас шамалары бірдей, бірге оқитын оқушылардың құрам тұрақты болады - бұл:Сынып.
Сабақ беру---- Белігілі бір мақсатқа бағытталған процесс---- Оқытушы мен оқушының іс-әрекеті---- Білімдерді меңгеру мақсатымен іске асатын оқушылар іс-әрекеті
Сабақ беру, бүлA) оқушылардың оқу-танымдық эрекетін басқару
Сабақ жоспары дегендi қалай түсiнесiз?1)бұл әр сабаққа жасалады, ол оқу жұмысын жоспарлаудың негiзгi формасы
Сабақ қүрылымы тәуелді:Е) Сабақ түріне.
Сабақ---- Оқыту фомасы---- Оқытудың негізгі формасының бірі---- Оқытуды ұйымдастыру формалары
Сабақ типі мен құрылымын анықтайтын негізгі белгі: А) Дидактикалық міндет Б) Сабақта шешілетін негізгі міндет В) Шешілетін дидактикалық міндет
Сабақ, - диспут, - конференция, - саяхат, - сот, - дөңгелек үстел, білім байқауы, - баспасөз, - конференциясы, - интегративті, - бинарлық, - телекөпір - бұлар ... сабақтың типі. Дәстүрлі емес.
Сабақ, дәріс, семинар, лабораториялық жұмыс: А) Оқыту формасы Б) Оқытуды ұйымдастырудың нақты формасына В) Белгіленген нақты оқыту түрі
Сабақ, дэріс, семгінар, лабораториялык жұмыс:C )Оқытуды ұйымдастырудың накты формасына.
Сабақ, лекция, семинар, лабораториялық жұмыс, сынақ, емтихан – бұл: оқытуды ұйымдастырудың жалпы формалары
Сабақ, семипар:А) Оқытуды үйымдастыру формалары.
Сабаққа қойылатын талаптар: Ғылым мен оқытудың тұтастығы Оқыту мен практиканың бірліг Логикалық бірліктердің сақталуы
Сабаққа қойылатын талаптар: Сабақтың тәрбиелік мақсатының айқындылығы Сабақтың дидактикалық мақсатының айкындылығы Логикалық бірліктердің сақталуы
Сабаққа қойылатын талаптар: Уақыттың ұстамды болуы Ғылым мен оқытудың тұтастығы Сабақтың дидактикалық мақсатының айқындылығы
Сабаққа қойылатын талаптар:Д)сабақтың дидактикалық мақсатының айқындылығы Е)логикалық бірліктердің сақталуы Ғ)оқыту мен тәрбиенің бірлігі
Сабаққа қойылатын талаптар:Оқыту мен тәрбиенің бірлігі Ғылым мен оқытудың тұтастығы Уақыттың ұстамды болуы
Сабақта әр оқушының өзіндік іс-әрекеті ескеріліп, оған арнаулы әзірліктер жасалып, оқу мүмкіндіктерін алдын-ала есепке алу: есеп шығару, реферат жазу, шығарма, әдебиеттермен жұмыс – бұл жұмысты ұйымдастырудың ... Түрі.
Сабақта оқушылардың оқу жұмыстарын ұйымдастыру формалары:С)Дербес,топтық және фронтальді оқыту.
Сабақта бірнеше рет қайталау болатын өнімді тірек-сызбалар негізінде ақпаратты игеруді айқындайтын В.Шаталов ұсынған әдістер мен тәсілдер - бұл: Әдістемелік жаңалық.
Сабақта оқушылардың оқу жұмыстарын ұйымдастыру формалары: А) Дербес Б) Топтық В) Жаппай оқыту
Сабақта оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастырудың формасы: топтық. жұп және дербес
Сабақта оқушылардың іс-әрекетін жандандырады: оқытудың дәстүрлі емес формаларын қолдану
Сабақтағы оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастыру формасы: А) Топтық Б) Ажыратымдық топтық В) Дифференциалды - топтық
Сабақтан тыс тәрбие жұмыстары &кештер &ертеңгілік &олимпиада
Сабақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұнының ерекшеліктері: A) Этикалық нормаларын сақтай білуге дағдыландыру B) Сабақтан тыс тәрбие жұмысы мазмұны баланың сезіміне әсерленуіне назар аударуды негіздейді
Сабақтан тыс уақытта өткізілетін мақсатқа бағытталған тәрбиелік іс-шаралар комплексі – бұл: Сыныптан тыс тәрбиелік жұмыс.
Сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары жіктеледі: Дара Жұптық жұмыс Топтық жұмыс
Сабақтан тыс іс-әреккетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары жіктеледі $C)кеш $D)ертеңгілік $H)олимпиада
Сабақтан экскурсияның айырмашылығы неде: сабақта оқытудың сөздік әдістері басым болады, экскурсияның негізгі мазмұны-құбылыстар мен заттарды олардың табиғи жағдайында қабылдау
Сабақтан, мектептен тыс оқу жұмысын ұйымдастыру формаларын атаңыз1)пән ұйымдары
Сабақты талдаудың бұл түрі сабақтың барлық бөліктерін біртұтастықта қарастырып, талдайды: дидактикалық, психологиялық, тәрбиелік, санитарлық талаптардың біртұтас орындалу деңгейлері: Толық.
Сабақты тиімді жоспарлау: А)Жұмыс жай-күйін жан-жақты және мақсатты есепке алу В)Алдағы уақыттағы іс-әрекеттің негізгі мақсаттары мен міндеттерін анықтау
Сабақты тиімді жоспарлау: Алға қойылған міндеттерді шешетін тиімді жолдар мен тәсілдерді,құралдарды айқындау Алдағы уақыттағы іс-әрекеттің негізгі мақсаттары мен міндеттерін анықтау Оқу процесіндегі барлық белгіленген мақсаттарды жүзеге асыру
Сабақты тиімді жоспарлау: Белгіленген міндеттерді шешудің тиімді әдіс, тәсілдерін анықтау Оку үрдісіндегі барлық белгіленген мақсаттарды жүзеге асыру Жұмыс жай-күйін жан-жақты және мақсатты есепке алу
Сабақты тиімді жоспарлау: Жұмыс жай-күйін жан-жақты және мақсатты есепке алу. Алдағы уақыттағы іс-әрекеттің негізгі мақсаттары мен міндеттерін анықтау. Алға қойылған міндеттерді шешетін тиімді жолдар мен тәсілдерді, құралдарды айқындау.
Сабақтың әртүрлі элементтерінің өзара байланысы, оқыту процесінің мақсатты пәрменділігін қамтамасыз ету – бұл сабақтың ... Құрылымы.
Сабақтың біртұтастығы мен оның негізгі элементтерінің сақталуының сипаттамасыА) сабактың қүрылымы
Сабақтың жеке және тұтас, әрі қарай бөлінбейтін бөлімі – бұл ... Сабақтың элементі.
Сабақтың кұрылымы Сабақ үстінде жүзеге асырылатын педагоггикалық, дамытушылық және тәрбиелік міндеттердің біртұтастығы
Сабақтың құрылымын пайдалануга байланысты оның тиiмдiлiгiн арттырудың жолы қандай?1)сабақты өткiзудегi шаблон мен стандартты жою
Сабақтың мақсаты, құрылымы, әдісі, ұйымдастыру формасын анықтау, сабақтан тыс тәрбиелік іс- шаралар, күнтізбелік жоспар жасау, сынып жетекшісінің жұмысын талқылау – бұл ... мазмұны. Жас мұғалімдер мектебі жұмысының.
Сабақтың нәтежелілігі байланысты: мұғалімнің дайындық деңгейіне #оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына #оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына.
Сабақтың нәтижелілігі байланысты: Мұғалімнің дайындық деңгейіне. Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына.
Сабақтың нәтижелілігі байланысты:А) Мұғалімнің дайындық деңгейіне
Сабақтың нәтижелілігі байланысты:А) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына ғалімнің дайындық деңгейіне
Сабақтың нәтижелілігі байланысты:Д)мұғалімнің дайындық деңгейіне G)оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына Н)оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына
Сабақтың нәтижелілігі байланысты:Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына Мұғалімнің біліктілігіне Мұғалім мен оқушының қарым-қатынасына
Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты: МҰғалімнің дайындық деңгейіне; Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін үйымдастыра алуына; Оқу іс-әрекетін нәтижесін болжай алуына.
Сабақтың тақырыбы, апталық сабақ саны, өткізу уақыты, үй жұмысы, әдебиеттер тізімі, мақсат, міндеттері көрсетіліп, жарты немесе бір жылға жасалатын – бұл ... жоспар: Күнтізбелік.
Сабақтың типі мен құрылымын анықтайтын негізгі белгі: Құрлымдық компоненттер құрамы бойынша.
Сабақтың типі, құрылымы анықталады Оқушылырдың іс-әрекетін ұйымдастыру түрінің сипатынан
Салауатты өмір салты-бұл: жұмыс, еңбек және демалыс режимін сақтау
Салауатты өмір сүру дағдыларын қалыптастыру, денсаулықты нығайту және дұрыс дене бітімін дамытуға негізделген педагогикалық іс-әрекет – бұл: Дене тәрбиесі.
Салауатты өмір сүру негіздерін білу және ұстану, өз еркімен дене шынықтыру және спортпен шұғылдану дағдыларын қалыптастыру – бұл дене шынықтыру тәрбиесінің ... .Мақсаты.
Салыстырмалы педагогика: Әр елдердің білім беру жүйелерін зерттейтін ғылым саласы; Педагогика ғылымы саласы; Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін ғылым саласы
Сана қалыптастыру әдістері-әңгімелесу-әңгімелеп беру-лекция
Саналы іс-әрекет пен әлеуметтік қатынастарды субъект ретінде танылатын индивид – бұл:Тұлға.
Сананы қалыптастыру әдісі:Е)Сендіру.
Сананы қалыптастыру әдістері: Сендіру. Этикалық әңгіме. Түсіндіру.
Сананы қалыптастыру әдістері:А) Этикалық әңгіме
Сананы қалыптастыру әдістеріне жататды:Этикалық әңгіме;Түсініктеме;Сендіру.
Саңырау, мылқау балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларын педагогиканың қандай саласы зерттейдi?1)сурдопедагогика
Саралап оќытудыњ мєні неде?1)оќыту уаќытыныњ сабаќтыќ, жекеше болып бөлінуі
Саралап оқыту:Әрбір оқушыньщ немесе жекелеген оқушылар тобының мүмкіндіктері мен сұраныстарын ескеру
Сауалнама- бұл А) әдістің сүрі Б) сабақты қорытындылауда тиімді әдістің түрі В) сұрақтар арқылы жаппай материалдар жинақтау әдісі
Сауалнама---- сұрақтар арқылы жаппай материалдар жинақтау әдісі
Сауалнама түрлері &ашық &жабық &аралас
Сауалнама түрлері. Психологиялық
Сауалнама түрлері: Жабық атаулы Ашық
Сауалнама түрлері: D)ашық E)жабық G) аралас
Сауал-сұрақ әдісі:А)Сауалнама жүргізу.
Сауал-сұрақ әдістері A) сауалнама
Сауал-сұрақ әдістері: А)Әңгімелесу В)Сауалнама
Сауал-сұрақ әдістері:А)әңгімелесу.Е)интервью алу.Н)сауалнама.
Сауал-сұрақ әдісі---- Сұрақ жүргізу ---- Сауалнама жүргізу
Сауал-сұрақ әдісі: А) Сұрақ жүргізу Б) Сауалнама жүргізу В) Оқыту әдісі
Сауатты бол" еңбегінің авторы кім?1)М. Жұмабаев
Сәйкестілік,беріктілік,обьективтік-бұл:В)Тестіге қойылатын талаптар.
Селевко Г.К. «педагогикалық технология» түсінігін үш аспектіде қарастырады: А) Ғылыми С) бейнелеулі іс-жүргізу Е) нақтылы іс-жүргізу
Семинардың ойдағыдай өтуi неге байланысты?1)семинар жоспарының айқындылығына, оқушылардың дайындығына
Семья және мектеп,, еңбегiнiң авторы кiм?1)Н.К.Крупская
Сендіру әдістеріне жатады: этикалық әңгіме
Сендіру әдісі ---- Оқушының дағдыларын қалыптастыру мақсатндағы әсер ету жолдары
Сендіру әдісі дегеніміз А) Оқушының көзқарасын қалыптастыру мақсатында әсер ету Б) Оқушының дағдыларын қалыптастыру мақсатындағы әсер ету жолдары В) Оқушының дағдыларын қалыптастыру мақсатындағы әсер ету жолдары
Сенім арту мен өзіне аздап сыни баға берудің эмоциональдық тәсілі арқылы әсер ететін тәрбие әдісі – бұл: Сендіру.
Символикалық көрнекiлiктi атаңыз1)схемалар
Синергетикалық тұғыр дегеніміз: жеке тұлғаның өзгеруінің бірнеше жолдары бар екенін мойындау. Психологиялық ерекшеліктерді қабылдау. Баланың ішкі әлеуетінің мүмкіндігіне сену.
Соқыр балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемалары педагогиканың қандай саласында зерттеледi?1)тифлопедагогика
Социометриялық әдіс мүмкіндік береді: ұжым ішілік қатынастарды талдауғаспорттық іс-әрекетінің жүйесі
Стандартты емес сабақ: экскурсия
Стратегиялық міндеттерге нелер жатады?1)жеке адамның дамуы, тәрбиесі, қалыптасуы
Субъект-субъект» жүйесінде жеке және тұлғалық сапаларын есепке ала отырып, зерттеу нысанасы бойынша жалпы мағлұмат алуды мақсат ететін зерттеу әдісі – бұл:Сұрақ-жауап әдістері.
Субъект-субъекттік қатынас, тұлғамен қарым-қатынас, адамның ар намысын сыйлау және оған сенім арту, ынтымақтастық, бірлесе басқару – бұл ... принципін білдіреді:Ізгілендіру.
Субъектілік» ұғымы сипаттайды: Тұлғаның іс-әрекетке белсенді, өзіндік бағыты.
Субъектінің қоршаған ортамен қалауы бойынша анықталынатын байланыс – бұл: Іс-әрекет.
Субьект-субьект тұғыры:А)тең құқылы қарым-қатынас орнатады В)тұлғалық сапаларды дамытады С)оқу үдерісін белсендіреді
Сұрак-жауап әдістері: Әңгіме. Сұқбат. Сауалнама
Сұхбат, оқушы әңгімесі, түсіндірме, тексті оқу, технологиялық карталар, сызбалар, тәжірибе туралы хабарлар – бұл ... бақылау әдістері. Ауызша.
Сынып жетекшісі: Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастырады Отбасымен жұмыс жасайды Диагностикалық жұмыстар жасайды
Сынып жетекшiсi өз жұмысының жоспарын жасағанда қандай құжаттарды басшылыққа алуға тиiстi?1)сынып жетекшiнiң ережесiне
Сынып жетекшілерінің іс-әрекетіне жасалған әлеуметтік талдау нәтижесінде оның міндеттерін 4 топқа бөлуге болады: әлеуметтік, диагностикалық, адамгершілік, ... . Даралық-тәжірибелік сипаттағы.
Сынып жетекшілерінің іс-әрекетіне жасалған элсуметтік талдау нэтижесіндс анықталган міндсттер тобы саны:А)4
Сынып жетекшінің негізгі қызметтері (Н.Е. Щуркова бойынша):А)баланың денсаулығына қамқорлықВ)пәндік іс-әркетін ұйымдастыру және тұлғалық дамуды сипаттау.Н)өмірді түсінуге арналған рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.
Сынып жетекшісі ата-аналармен жұмыс барысында атқаратын қызметтері ..... ата-аналарды балалармен біріккен іс-әрекетке баулу-ата-аналарға психологиялық-педагогикалық білім беру-ата-аналарды мектептің оқу-тәрбиелік жөмыстарымен таныстыру
Сынып жетекшісі жауапты негіәзгі құжаттырыСынып журналы, тәбие жұмысының жоспары, оқушылардың жеке іс қағаздары.
Сынып жетекшісі: Диагностикалық жұмыстар жасайды Оқушылар ұжымын ұйымдастырады Отбасымен жұмыс жасайды
Сынып жетекшісі: Отбасымен жұмыс жасайды Бала денсаулығына қамқорлық жасайды Диагностикалық жұмыстар жасайды
Сынып жетекшісі:А)оқушылар ұжымын ұйымдастырады. D)диагностикалық жұмыстар жасайды. Ғ)отбасымен жұмыс жасайды.
Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысының топтық формасына жататындар: Ата-аналар комитетінің жұмысы. Топтық жиналыс. Тақырыптық конференция
Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарының түрлері ата-аналармен кездесу; үйлеріне бару арқылы танысу; сынып жиналысы, хат алысу, мектепке шақыру
Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарының түрлері ---- ата-аналармен кездесу---- үйлеріне бару арқылы танысу---- ата-аналар жиналысын өткізу
Сынып жетекшісінің атқаратын функциялары---- ұйымдастырушылық---- қарым-қатынастық, оқытушылық---- үйлестірушілік, құра білушілік, бақылаушылық
Сынып жетекшісінің жұмыс жүйесі камтидыC)сынып оқушыларымен, ата-аналармен, жүртшыльщпен, мектеп ұжымымен ж^мысты
Сынып жетекшісінің жұмысы, қай құжатта анықталынады. Мектеп жарғысында.
Сынып жетекшісінің жүргізетін құжаттары..... Сынып журналы-Оқушылар күнделігі-Тәрбие жүмысының жоспары
Сынып жетекшісінің қызметтері – ұйымдастырушылық-тәрбиелеушілік-координаторлық
Сынып жетекшісінің міндеттер тобы: оқушылар ұжымын ұйымдастыру, диагностикалық, отбасымен жұмыс жасау
Сынып жетекшісінің міндеттері тобы &Оқушылар ұжымын ұйымдастыру &диагностикалық &отбасымен жұмыс жасау
Сынып жетекшісінің міндеттері: &Әлеуметтік міндеттер &Диагностикалық міндеттер &Болжамдық міндеттер
Сынып жетекшісінің міндеттері: А) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері В) Диагностикалық міндеттер
Сынып жетекшісінің міндеттері: А) Болжамдық міндеттер
Сынып жетекшісінің міндеттері:А) Тәрбиелік міндеттер
Сынып жетекшісінің негізгі қызметтері (Н.Е. Щуркова бойынша) & баланың денсаулығына қамқорлық & пәндік іс-әрекеттің ұйымдастыру және тұлғалық дамуды сипаттау &өмірді түсінуге арналған рухани іс-әрекетін ұйымдастыру
Сынып жетекшісінің негізгі қызметтері (Н.Е. Щуркова бойынша): Мектептегі сынып өміріне қамқор Өмірді түсінуге арналган рухани іс-әрекетін ұйымдастыру Пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру және тұлғалық дамуды сипаттау
Сынып жетекшісінің негізгі қызметі: А) Әдістемелік жұмыс В) Тәрбиелеу
Сынып жетекшісінің негізгі қызметі: Оқушылар ұжымына көмек көрсету; Сынып ұжымын құру және тәрбиелеу; Үжым құру
Сынып жетекшісінің негізгі қызметі:А) Сынып ұжьшын кұру және тәрбие
Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар. Бақылау; жеке дара әңгімелеу; топтық әңгімелеу
Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар:А)бақылау Е)жеке, дара және топтық әңгімелесу Ф)жағдаятты талдау.
Сынып жетекшісінің оқушылармен жұмыс істеу нысамдары нәтижссі бойынша жіктелуі: А)Жалпы шешім қабылдау В)Қоғамдық маңызды өнім алу С)Ақпараттар алмасу
Сынып жетекшісінің сыныптан тыс тәрбие жұмысын жетілдіру жұмыстарын жүргізу, балалар қоғамдастықтарын жетелеу, қоғамдық ұйымдармен жұмыстар – бұл ... міндеті.Тәрбие ісі бойынша директор орынбасарының.
Сынып жетекшісінің тұжырым ережелері: Тәрбиенің жеке тұлғаға бағытталуы Тәрбие іс-әрекетінің мақсаттарының бірлігі Тәрбие қоғамдық мүддені сипаттауы тиіс
Сынып жетекшісінің ұсынысымен, онымен жұмыс атқаратындардың қатысуымен өтетін, оқушының жеке басының мәселелері талқыланатын басқарудың алқалық формасы – бұл:Педагогикалық консилиум.
Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері: Әлеуметтік міндеттер;Диагностикалық міндеттер;Адамгершілік міндеттер.
Сынып жетешісінің басты міндеттері: А) Әдістемелік В) Ынталандырушылық С) Түзетушік
Сынып ұжымының бірігуі, танымдық қызығушылықтардың дамуы, пән мұғалімдерімен, ата-аналармен жұмыс- бұл ... міндеттері. Сынып жетекшісінің.
Сынып-сабактық жүйеге тэн негізгі ерешеліктердің бірі:А) Жастары мен дайындык деңгейлері біркелкі оқушылардың тұрақты құрамы
Сынып-сабақ жүйесінің ерекшеліктері: бір жастағы оқушылардың тұрақты құрамы және дайындық деңгейі
Сынып-сабақ жүйесiн ең алғаш ұсынған кiм?1)Я.А.Коменский
Сынып-сабақтық жүйенің теориялық негізін жасаған кім?Я.А.Коменский.
Сынып-сабақтық жүйе сақталып, бірақ окушыларды қабілсттілігі мсн интсллект деңгейіне қарай түрлі сыныптарға бөлетін жүйе:А) Мангейм
Сынып-сабақтық жүйеге тән негізгі ерешеліктердің бірі:Жастары мен дайындық деңгейлері біркелкі оқушылардьщ тұракты құрамы
Сыныптағы микротоптың тиімді құрамы: Бес адамнан тұратын микротоп.
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Жүйенің дам Ұжымдық іс-әрекеттің жүйесі мен мазмұнын құрылымын жасау Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру
Сыныптағы тәрбие жұмысын ұйымдастырушысының басты міндеттері: А) Ұйымдстырушылық- әрекеттік В) Жобалаушылық С) Дамытушылық
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын орындау Жүйенің дамуы Жүйенің қалыптасуы
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: B) Жүйенің қалыптасуы. D) ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. G) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: А) Жүйенің дамуы. В) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау.
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: А) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау В) Жүйенің қалыптасуы
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Жүйенің дамуы. Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Жүйенің қалыптасуы;жым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмҰнын жасау; Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.
Сыныптан тыс жұмыстарының тиімілігіне: Тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады Іс-әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады Әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалы болуы жатады
Сыныптан тыс тәрбие жұмысы-бұл:А)Сабақтан тыс жүргізілетін тәрбие жұмыстары.
Сыныптан тыс,мкетептен тыс жұмыстардың негізгі қызметі:А)Түрлі іс-әрекетке,білімге қызығущылықты ояту,қабілеттілікті дамыту.
Сыныптан тыс жұмыстардың тиімділігіне: тәжербиелік жұмастардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мақсатына сай болуы жатады, #әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалы болуы жатады.
Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне: Жоспарлы болуын жатқызады Тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады Іс-әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады
Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне:А)тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады.С)іс –әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады.D)сыныппен оқушының арасындағы қарым-қатынастың тығыз болуы жатады.
Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігінің шарттары &тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы & іс-әрекеттің мазмұны, мақсаты,барысы оқушыға түсінікті болуы & әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалы болуы
Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігінің шарттары: тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұынына сай болуы, іс әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы, әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалының болуы
Сыныптан тыс жұмыстың дамытушылық мәні Оқушылардың қызығушылығын ескеру; Баланың қабілетін ескеру; Баланың жас ерекшеліктерін ескеруде
Сыныптан тыс жұмыстың дамытушылық мэні D)баланың қабілеттерін, даму бейімділіктерін, кызығушылықтарын көре білуде
Сыныптан тыс тәрбие жұмысының мазмұны сипатталады---- оқушыларды білім, іскерлік, тұрғыдан жетілдірудегі басымдық танытумен---- дағды жүйесімен қаруландырумен эмоционалдық аспектінің әртүрлі іскерлік тұрғыдан танытумен---- дағдыларды ақпараттық тұрғыдан жетілдірудегі басымдық танытумен
Сыныпты оқу, сабақтан тыс іс-әрекеттерге ұйымдастыру, үлгерім - тәрбие динамикасы, оқушыларды қоғамдық істерге қатыстыру мәселелеріне бағытталған бақылаудың түрі - бұл: Сыныптық - жалпылама.
Сыныптық-сабақтық жүйенің теориялық негізін жасағап:А) Я. А.Коменский.
Сыныптың ата-аналар жиналысы жылына неше рет өткізіледі:А)Жылына 3рет.
Сыныптың оқу-тәрбие процесінің менеджері, оқыту, тәрбиелеу, дамыту процесінің басқару субъектісі – бұл: Мұғалім.
Сіздiң қалауыңыз бұл жақындарыңыздың қуанышы немесе көз жасы. Өз қылықтарыңызды саналы тексерiңiз" - деген сөйлем жолдарының авторы кiм?1)В.А.Сухомлинский
Т.А.Ильинаның ұжымға берген анықтамасын атаңыз?1)арнайы мақсатқа бағытталған, iс-әрекет негiзiнде ұйымдасқан адамдар бiрлестiгiнiң формасы
Т.Е.Конникова, Г.И.Щукина жасаган тәрбие әдiстерiнiң классификациясы неше топқа бөлiнген?1)3 топқа
Т.И. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі: Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері.
Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі: Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен коғамдык мінез-кұлык тәжірибесін калыптасгыру әдістері. Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.
Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:A) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері
Тiкелей талаптандыру мотивтерiне ненi жатқызуга болады?1)оқушылардың ұстазын ұнатуы, оған сүйiспеншiлiгi арқылы сабаққа қызығушылығының артуы
Тiлiнiң кемiсi бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемасы педагогиканың қандай саласында зерттеледi?1)логопедия
Тiлдiң көмегiмен өз ойын, сезiмiн нақты және түсiнiктi жеткiзу педагогтық қабiлеттiң қандай түрiне жатады?1)эксперессивтi қабiлет
Табиғат адамға дүниеге келген сәтінде білім игеруге мүмкіндік береді, бірақ ол тек тәрбие мен білім арқасында ғана дами алады» деген сөз жолдарының авторы кім?Коменский Я.А.
Табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның игеру барысы және нәтижесі қалай аталады: білім беру
Табиғатында ауытқуы бар балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін педагогика ғылымының саласы: арнаулы педагогика
Табиғи дамудың факторларына жетекшілік ету: жас, жыныстық, жеке ерекшеліктер, оң істерге арқа сүйеу, өзімшілдік және бастамашылдықтарды дамыту – бұл: Табиғатқа сәйкестілік принципі.
Табиғи көрнекiлiктi атаңыз?1)коллекциядағы кептiрiлген өсiмдiктер, хайуандар мен құстардың тұлыбы
Табиғи сәйкестілік приципін алғаш рет құрған кім?К.Д.Ушинский.
Табиғи сәйкестілік приігяпін алғаш рет кұрған кім? С) D) Я.А.Коменский.
Табиғи эксперимент немен сипатталады1)эксперименттi табиғи барысын бұзбай жүргiзу
Тактикалық міндеттерге нелер жатады?1)оқушылардың өмірге түрлі іс-әрекеттеріне көзқарасын, белсенділігін, ынтасын арттыру
Такырыпты-күнтізбелік нсмесе сабақ жоспарының құрылуымеп аяқталатьш мұғалімнің іс-эрскетшіц ксзеңі: А) Жоспарлау.
Тақырыптық жоспар дегенiмiз не?1)оқу бағдарламасы, оқулық, оқу құралдары негiзiнде жарты немесе толық оқу жылына жасалады
Талап дегенiмiз не?1)мiнез-құлық нормасының көрiнiсi, балалардың жақсы қасиеттерінің қалыптасуына әсер ететін тәрбие әдісі
Таным қабілетін дамыту туралы (Л.В. Занковтың, М.Н. Скаткиннің, ИА. Лернердің және т.б.) тұжырымдамалары: Таным процесі материалдық не рухани нысандарды қабылдауды талап етеді де, олардың шынайылығын практика дәлелдеуі тиіс Таным қабілетінің дамуы - бұл барлық мұғалімдердің барлық пәндер бойынша оқыту процесіндегі мақсаттылық іс-әрекеті Таным процесі теориялық тұрғыда материалдарды жинактаудағы талаптары
Таным қабілетін дамыту туралы (Л.В.Занковтың, М.Н.Скаткиннің, И.А.Лернердің және т.б) тұжырымдамалары:A)Таным қабілетінің дамуы – бұл барлық мұғалімдердің барлық пәндер бойынша оқыту процесіндегі мақсаттылық іс-әрекеті D)Оқушыларға білім беру және объективті шындықты танудағы оқулықтың ролі G)Оқытудың әдістері мен формаларын жетілдіру
Таным процесінің нәтижесі – бұл: Теория.
Таным, тәжірибе және жаттығу негізінде мінез-құлық пен іс-әрекеттің жаңа формалары пайда болатын немесе ескілері өзгеретін процесс – бұл: оқыту
Танымдыќ іс- әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдісіне жататындар : Әңгіме, Иллюстрация. Демонстарция, түсіндіру Жатпайтындар: Пікір талас, дискуссия
Танымдыќ іс- єрекеттер бойынша оќыту классификациясын кімдер ұсынды?1) М.Н. Скаткин, И.Я.Лернер
Танымдыќ іс-єрекеттер бойынша оќыту єдістерініњ классификациясын кµрсетіњіз1) түсіндірме - иллюстративтік, эвристикалыќ, репродуктивтік
Танымдык іс-эрекетгі ұйымдастыру жэне іске асыру әдісіне жатпайды:A)Пікір-талас.
Танымдық мотивтер неге байланысты?А)Оқу іс-әрекеттерінің мазмұнына.
Танымдық әрекеттегі әдістердің классификациясы Материалды алғаш қабылдау әдісі, іскерлік пен дағдыны бекіту, тексеру , бағалау.
Танымдық әрекетті дамыту тұжырымдамасын ұсынған кім? Щукина Г.И.
Танымдық белсенділік пен оқушылардың дербесті қамтамасыз етеді: Белсенді оқушылар,әдеттегідей көбінесе дербес Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі, оны басқалардан бірте-бірте дербестіктен айырады.
Танымдық белсенділік пен оқушылардың дербестігін қамтамасыз етеді : Оқушының дербес тапсырмаларды орындауы Оқушының белсенділігі Оқушының өзіндік дербестігі
Танымдық белсенділіктің құрылымында жеке тұлғаның сапалы көрсеткіштері:Білімнің дамушылық қабілеті Оқу тапсырмаларын дайындауға әзірлігі
Танымдық белсенділіктің құрылымында жеке тұлғаның сапасы көрсеткіштері: Оқытудың бірізділігі және белсенділігі Оқытудың жүйелілігі және т.б Оқытудың кешенділігі
Танымдық белсенділіктің құрылымында жеке тұлғаның сапасы көрсеткіштері: Тапсырма орындаудағы саналылығы Оқу тапсырмаларын дайындауға әзірлігі Білімнің дамытушылық қабілеті
Танымдық белсенділіктің құрылымында жеке тұлғаның сапасы көрсеткіштері: Оқу тапсырмаларын дайындауға әзірлігі Тапсырма орындаудағы саналылығы Оқытудың жүйелілігі және т.б.
Танымдық белсенділіктің құрылымында жеке тұлғаның сапасы көрсеткіштері:A) Оқу тапсырмаларын дайындауға әзірлігі
Танымдық іс-әрекет сипаты негізінде жіктелетін әдістер тобы---- Түсіндірмелі-иллюстративтік---- Репродуктивтік- эвристикалық
Танымдық іс-әрекет сипаты негізінде жіктелетін әдістер тобы: Түсіндірмелі-иллюстративтік; Репродуктивтік; Проблемалық, эвристикалық, зерттеу
Танымдық іс-әрекет түрі., , деп жіктеудің негізгі белгісі---- Түсіндірмелі-иллюстративтік---- Репродуктивтік, проблемалық мазмұндау---- Ізденіс түрлері, зерттеушілік әдістер
Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдісіне жатпайды: Көрсету; Иллюстрация; Көрнекілік
Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері : ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процес;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру. білімді,іскерлікті, дағдыны бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау,білімін,іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау таным міндеттерін жете түсіну;жаңа материалды қабылдау
Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері: Таным міндеттерін жете түсіну; Ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процесі;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру Білімді,іскерлікті,дағдыны, бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау, білімін, іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау.
Танымдық іс-орекетті ұйымдастыру жәнеіске асыру әдісіые жатпайды:А) Дискуссия.
Тәжірибелік тексерумен дәлелденетін алдын ала қағида: ғылыми болжам
Тәрбие ерекшеленеді: Көпфакторлығымен Ұзақтығы жэне үздіксіздігімен Комплекстілігімен
Тәрбие әдістерін таңдаудағы жетекші шарттар &тәрбие мақсатымен міндеттеріне сәйкестігі &Баланың тәрбиелілігі,жас және дара ерекшеліктері &Балалар ұжымының қалыптасу деңгейі,тәрбие жағдайы
Тәрбие - бұл: әлеуметтік тәжірибені беріп отыру;тұлға қалыптастыру; өзін-өзі бағалауға баулу
Тәрбие деп 3 нәрсені айтамыз: 1)ақыл-ой, 2)дене, 3)техникалық білім беру» деген сөздерді кім айтқан:А)К.Маркс.
Тәрбие компоненттері:А)Жалпыадамзаттық,ұлттық мәдени құндылығы, жауапкершілік, дербестік.
Тәрбие мақсаты- А)Тәрбиенің не нәрсеге ұмтылатыны.
Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор:А)Мемлекет идеологиясы,саясаты.
Тәрбие процесінде арнайы қолданылатын заттар,жағдаяттар:В)Тәрбие құралдары.
Тәрбие процесінің ерекшеліктері:А)Ұзақ, үзіліссіз,комплексті, екі жақты.
Тәрбие тәсілдерін қалай түсінесіз?1)Баланың еркіне , сезіміне , іс-әрекетіне әсер ету шаралары.
Тәрбие үрдісінің қозғаушы күші:В)Тәрбие үрдісінің қарама-қайшылықтары.
Тәрбие формаларын жіктеу белгілері: Іс-әрекетте бірігуі Қатысушылар құрамы Жұмыс түрлері
Тәрбие «адам-адам» жүйесінде жүзеге асырылады, қоғам, ұйымдар үшін тәрбие негізгі қызметі (функция) болып табылмайды – бұл: Қоғамдық тәрбие.
Тәрбие «стимул-реакция-бскіту» схемасы бойыпша дамиды деп қарастыратын шетелдік педагогикалық концепция: А) Бихевиоризм
Тәрбие әдiсi: Үлгі көрсету
Тәрбие әдiсiн қалай түсінесіз1)педагогикалық жұмыстың тәсiлдерi мен жолдары арқылы тәрбие мақсатына жету
Тәрбие әдістері дегеніміз: тәрбиенің мақсатына жетуге бағытталған оқушыларға педагогикалық әсердің тәсілдері
Тәрбие әдістері---- еркіне, сөзіміне әсер етудің жолдары---- мінез-құлқына әсер етудің жолдары
Тәрбие әдістері тәрбиеленушілердің санасына әсер етудің жолдары; еркіне, сөзіміне әсер етудің жолдары; мінез-құлқына әсер етудің жолдары
Тәрбие әдістері топтастырылады: Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері Іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері
Тәрбие әдістерін жіктеуде ұстанатын принциптер (қағидалар): Жеке тұлға іс- әрекет нәтижесінде дамып, қалыптасуы. Жеке тұлғаның мотивтері, тілек талаптары, ынтасы. Жеке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттері.
Тәрбие әдістерін таңдап алуды мына факторлар анықтайды: тәрбиенің мақсаты мен міндеттері
Тәрбие әдістерін таңдаудағы жетекші шарт (шарттар): Балалар ұжымының қалыптасу деңгейі, тәрбие жағдайы Баланың тәрбиелілігі, жас және дара ерекшеліктер Тәрбие мақсатымен міндеттеріне сәйкестігі
Тәрбие әдістерін таңдаудағы жетекші шарт (шарттар): Тәрбие мақсатымен міндеттеріне сәйкестігі. Баланың тәрбиелеігі, жас және дара ерекшеліктері. Балалар ұжымының қалыптасу деңгейі, тәрбие жағдайы
Тәрбие әдістерін тәрбиешінің оқушылардың санасы мен ерік күшіне ықпал ету тәсілдерінің жиынтығы ретінде қарастырған педагог: Т.А.Ильина
Тәрбие әдістерін тиімді таңдау үшін қажет: әрбір әдістің мәнін анықтау, жағдайларды талдау, талапқа сай әдістерді сұрыптау
Тәрбие әдісі &өзара әрекет ету амалы &тәсілдер жиынтығы &мақсатқажету жолы
Тәрбие әдісі А) мақсатқа жету жолы В) тәсілдер жиынтығы
Тәрбие әдісі---- Тәрбиеленушінің мінез-құлқына әсер ету
Тәрбие әдісі: ---- Тәрбиеленушіге әсер ету ---- Тәрбиеленушінің мінез-құлқына әсер ету---- Тәрбиеленушінің іс-әрекетіне әсер ету
Тәрбие әдісі: өзара әрет ету амалы тәсілдер жиынтығы мақсатқа жету жолы
Тәрбие әдісін таңдап алуды анықтайтын шарттар: тәрбиенің мазмұны, жас ерекшелігі, дара ерекшелігі, педагогикалық ситуация
Тәрбие әдісіне жататындар---- сенім тудыру---- жаттығу---- ынталандыру
Тәрбие әдісіне жататындар: ересектердің жастарға үлгі-өнегесі; мадақтау, жазалау; тәрбие сағаты, салт-дәстүрлер
Тәрбие әдісіне жататындар: сенім тудыру; жаттығу, өзін-өзі тәрбиелеу; ынталандыру, мадақтау
Тәрбие бағыттары---- Адамгершілік тәрбиелері---- Ақыл-ой тәрбиелері---- Еңбек және дене тәрбиелері
Тәрбие бағыттары: А) ақыл-ой, дене Б) адамгершілік, эстетикалық В) еңбек, экологиялық, экономикалық
Тәрбие бағыттары:Дене, еңбек Рухани-адамгершілік, еңбек, дене Кәсіби-бағдарлық, экологиялық
Тәрбие бағыттарының түрлері: &Мемлекеттік тәрбие & Экологиялық тәрбие &Экономиялық тәрбие
Тәрбие бағыттарының түрлері: Экономикалық тәрбие. Еңбек тәрбиесі. Экологиялық тәрбие.
Тәрбие бағыттарының түрлері:Экологиялык Адамгершілік Экологиялық
Тәрбие былай түсіндіріледі: D) Әлемдік мәдениет пен әлеуметтік тәжірибені жеткізу. F) Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара тәрбиелік қарым-қатынасы. H) Тәрбиеленушінің іс-әрекеті мен өмір сүру салтын ұйымдастыру.
Тәрбие дегеніміз: алдыңғы аға буынның қоғамдық-тарихи тәжірибені жас ұрпаққа беру процесі
Тәрбие дегеніміз: арнайы ұйымдастырылған тәрбие жүйесінде тұлғаны мақсатты
Тәрбие ерекшеленді: А)Ұзақтығы және үздіксіздігімен В)Көпфакторлығымен
Тәрбие ерекшеленеді: ұзақтығы және үздіксіздігімен. екі жақтылығымен. көпфакторлығымен.
Тәрбие жөніндегі ғылымның әсер ету ауқымын ең дәл анықтайтын термин
Тәрбие жөніндегі ғылымның істер ету ауқымынын анықтайтын термин (атау): Педагогика.
Тәрбие жұмыстары төменгі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады: Реттеушілік, #Бақылаушылық.
Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады: & Ұйымдастырушылық &Реттеушілік &Бақылаушылық
Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады: Қалыптастырушылық Тәрбиелілік Дамытушылық
Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады: A) Бақылаушылық. B) Психологиялық.
Тәрбие жұмысын бақылау түрлері---- Жалпы---- Тақырыптық---- Жеке
Тәрбие жұмысын бақылыу түрлері Жалпы; Тақырыптық; Персональды, фронтальды
Тәрбие жұмысын ұйымдастыру методикасы,, кiмнiң еңбегi?1)А.С. Макаренко
Тәрбие жұмысын ұйымдастырудағы педагогтың міндеті:A)Жеке адамның бойына жалпы адами қулдылықтарды игерту.
Тәрбие жұмысының дамытушылық функциясының мәні А) көзқарас негіздерін қалыптастыруда Б) дүниетанымдық негіздерін қалыптастыруда В) мінез-құлық негіздерін қалыптастыруда
Тәрбие жұмысының дамытушылық функциясының мәні көзқарас негіздерін қалыптастыруда; дүниетанымдық негіздерін қалыптастыруда; мінез-құлық негіздерін қалыптастыруда
Тәрбие жұмысының дамытушылық функциясының мәні: Дүние танымдық және мінез-құлықтық негіздерін қалыптастыруда.
Тәрбие жұмысының дамытушылық функциясының міндетінің мәні:оқушылардың шығармашылық мүмкіншіліктерін меңгерту; оқушылардың ойлау қабілеттерін қалыптастыру; оқушлардың танымдық мүмкіншіліктерін меңгеруде
Тәрбие жұмысының формасын көрсетіңіз: сынып сағаты
Тәрбие жұмысьшың дамытушылық функциясының мәні: E)жеке адамды жан - жакты дамытуда
Тәрбие жүйе кезеңдерінің өлшем шектері ретінде педагогикалық әрекеттін бірізділігінің құрылымдық бірліктері: А)Жалпы нормалар және талаптармен танысу В)Қарым-қатынас қалыптастыру С)Көзқарастар мен тұжырымдар қалыптастыру
Тәрбие жүйелеуді ұйымдастырудағы міндеттер: Денсаулық пен салауатты өмір салтын тәрбиелеу; Баланың өнегелілік мінез – құлықтарын қалыптастыру; Баланың бойына біткен қабілеттілігі мен мақсат – мүдделерін жаңаша дамыту.
Тәрбие жүйесі---- Өзін-өзі өзгертуге бейімділігі бар жүйе
Тәрбие жүйесі: А) Өзін-өзі бейімдеу Б) Жүйе В) Өзін-өзі өзгертуге бейімділігі бар жүйе
Тәрбие жүйесін құру бірнеше кезеңді қамтиды: ұжымдық жүйенің құрылымдық жүйесін жасау, қалыптастыру, ұжымдық іс-әрекеттің мазмұнын жасау, лайықты жұмыс режиміне келтіру, дәстүрлерді жарыққа шығару, ... . Жаңалықты ендіру.
Тәрбие жүйесін құру кезеңдері: жүйенің қалыптасуы, ұжымдық іс әрекеттің мазмұны мен жүйесінің құрылымын жасау, жүйені тәртіпке келтіру, дәстүрлерді жасау, жаңалықтарды еңгізу
Тәрбие жүйесінің кез-келген деңгейін жарыққа шығарудағы алдыңғы кезектегі проблема тәрбиенің ... анықтау болып табылады. Мақсатын.
Тәрбие жүйесінің компонеттері: мақсат, ұжымдық танымдық іс-әрекет, тәрбиелеушілік қатынастар, ұлттық дәстүрге сүйену, ұжымдық шығармашылық жұмыстың әдістерін пайдалану, ... . Өзін-өзі басқару.
Тәрбие жүйесінің механизмдері: Жүйені белгілі тәртіп бойынша реттеу Жүйенің жүзеге асуы Ұжым әрекетінің мазмұны
Тәрбие жүйесінің механизмдері: Тәрбиеші; Тәрбиеленуші; Ата – ана.
Тәрбие компоненттері: мақсаттылық, іс-әрекет, нәтиже
Тәрбие қалай бағаланады?1)баланың iс-әрекетiмен
Тәрбие қалыптастыруға бағытталған: көзқарастарды
Тәрбие құралдары дегендi қалай түсiнесiз?1)арнайы тәрбиелiк мiндеттердi шешуге арналган, мақсат көзделiп ұйымдастырылған методикалық жолдар
Тәрбие максатын анықтауға эсер ететін факторлаА) қоғамның тұлғаға коятын талабы
Тәрбие мақсаты А) тәрбиеленушілерді өзгертуге бағыттылық В) тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі
Тәрбие мақсаты Қоғамды өркениеттендірудің деңгейі; Өркендету мақсаты;Тұлғаны қалыптастыру
Тәрбие мақсаты &міндеттер жүйесі &тәрбиеленушілерді өзгертуге бағытталған &тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі
Тәрбие мақсаты D) тулғаны калыптастырудың соңғы нәтижесі
Тәрбие мақсаты адамның қабілеттіліктсрі меп дарынын дамыту деп көрсеткен классик — псдагог; А) И. Песталоцци
Тәрбие мақсаты деңгейлері &жалпы азаматтық &институционалдық &жүйелік
Тәрбие мақсаты---- Қоғамды өркениеттендірудің деңгейі---- Өркендету мақсаты
Тәрбие мақсаты сипатталады: объективтілігімен. субъективтілігімен. қозғалмалылығымен.
Тәрбие мақсаты: Қоғамның мүддесімен сәйкес болуы. Жек тұлғаның жан-жақты дамуы. Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру
Тәрбие мақсаты: міндеттер жүйесі тәрбиеленушілерді өзгертуге бағытталған тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі
Тәрбие мақсаты:А) тәрбиеленушілерді өзгертуге бағыттылық
Тәрбие мақсаты-адамның ақылын, еркін және сезімін тәрбиелеу деп анықтаған философ: Платон
Тәрбие мақсатын анықтайды: жеке тұлға қажеттілігі #мемлекет қажеттіліктері .
Тәрбие мақсатын анықтайды: жеке тұлға қажеттіліктері. мемлекет қажеттіліктері. қоғам қажеттіліктері.
Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор: мемлекеттің саясаты, идеологиясы
Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор:A) Мемлекет идеологиясы, саясаты.
Тәрбие мақсатын анықтаушы фактор & жеке тұлға қажеттіліктері &мемлекет қажеттіліктері &қоғам қажеттіліктері
Тәрбие мақсатының көрінісі: А)Педагог санасыныңн үздіксіз айналымда жүретін ой объектісі В)Тәрбие нәтижесіне негіз болады, педагогтың кәсіби іс әрекетінің баға өлшемі С)Тәрбие процесінің мазмұнын айқындайды
Тәрбие мақсатының көрінісі: қоғамдық. жалпы адамзаттық. институционалдық.
Тәрбие мақсатының негізгі компоненттерін анықтайды: Заңдылық Сұраныс Міндет
Тәрбие мақсатының негізгі компоненттерін анықтайды: А)Әдіс В)Мотив С)Қажеттілік
Тәрбие мақсатының негізгі компоненттерін анықтайды: қызығушылық. қажеттілік. мотив.
Тәрбие мақсатының сипаттамалары & объективтілігі & субъективтілігі & қозғалмалығы
Тәрбие мынандай процесс арқылы жүзеге асады:А) Жеке тұлға – жеке тұлға
Тәрбие практикасында А.С.Макаренко перспективаның мынадай түрлерін қарастырады: жақын, орта, қашық
Тәрбие принциптері дегеніміз: тәрбие процесінде оның мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдері мен формаларын жүзеге асыруда тәрбиешілердің қолданатын басты тәрбие идeяларының жиынтығын айтамыз
Тәрбие принциптерін таңдаңыз: тәрбиенің өмірмен және еңбекпен байланысы
Тәрбие принциптеріне жатпайтын түсінік:; оқытудың проблемалылығы; оқытудағы тірізділік; оқытудағы көрнекілік принципі
Тәрбие принциптеріне жатпайтын түсінікA) оқытудың проблемалылыгы
Тәрбие принципі ; Өмірмен байланыстылығы; Еңбекпен байланыстылығы; Тәрбиенің өмірмен және еңбекпен байланысы
Тәрбие принципі---- Тәрбиенің өмірмен және еңбекпен байланысы
Тәрбие принципі---- Үздіксіздік---- Бірізділік---- Жүйелілік
Тәрбие процессінің компоненттері:Мақсаттылық-Мазмұндылық-Операциялық - iскерлiк
Тәрбие процестерін ұйымдастырудың сыртқы көрінісі:Тәрбие формалары
Тәрбие процесін ұйымдастыру деңгейлері: C) Институциональды деңгей. E) Тұлға аралық деңгей. G) Жалпысыныптық деңгей.
Тәрбие процесін ұйымдастырудың қандай формалары бар? Бұхаралық топтық –үйірмелік-жеке даралық
Тәрбие процесінде санына қарай балаларды бөледі ........-топтық-ұжымдық-жеке-даралық
Тәрбие процесінде тәрбиенің сапасына ықпал жасайтын пәрменділіктері: A) Объективті және субъективті факторлар әрекетінің байланысына B) Тәрбиемен ұштастыра дамытудағы және оқыту процестерінің пәрменділігіне, тәрбиелік ықпалдың сапасына, тәрбиеленушілердегі сөздік және сезімдік процестердің даму деңгейі мен педагогикалық әсер ету үйлесімділігіне C) Қалыптасқан тәрбиелік қатынастарға, әрекеттерді ұйымдастыру мен қойылған мақсаттардың бір-біріне үйлесуіне
Тәрбие процесіндегі ұжымдық бағыттың келесі мүмкіндіктері:А)Тұлғаны тоқыраудан құтқарып, оның жан- жақты дамуына мүмкіндік беруге
Тәрбие процесіне арнайы қосылған заттар, жағдайлар:D) Тәрбие құралдары.
Тәрбие процесініқ қозғаушы күші:E) A) тулғаның даму кезінде пайда болатын карама-қайшылықтар
Тәрбие процесінің ерекшеліктері: Мақсаттылық; Көпфакторлы;Үздіксіздік
Тәрбие процесінің ерекшеліктері:тәрбиелік іс-әрекеттердің нәтижесінің мақсаттылығы, көпфакторлығы, үздіксіздігі
Тәрбие процесінің компоненттері: Мақсаттылық Мазмұндылық Операциялық - iскерлiк
Тәрбие процесінің қоғамдық бағытталуы мүмкіндіктері жол ашады: А)Қоғамдық өмірге белсене араласуға көмектеседі В)Ескі догмаларды жаттай беруден гөрі әлемді танып, өзгертуге бағыттайды С)Тұлғаны тоқыраудан құтқарып, оның жан жақты дамуына қуат береді
Тәрбие процесінің қозғалушы тетіктері &құрал &әдіс &форма
Тәрбие процесінің қозғаушы күштері:-Қарама қайшылық-Туындаған және шешілген
Тәрбие процесінің қозғаушы күші:Тәрбие процесінің қарама-қайшылықтары.
Тәрбие процесінің қозғаушы күші:тұлганың даму кезінде пайда болатын карама-қайшылықтар
Тәрбие процесінің нәтижелілігі байланысты: Педагогтың шеберлігіне;Тәрбие процесінде қолданылған технологиялар мен әдістерге; Оқушылардың шығармашылық қабілеттеріне
Тәрбие процесінің түрлері: Отан сүйгiштiк, экологиялық, экономикалығы-индивидуальды, фронтальды-авторитарлық, демократиялық, либералдық
Тәрбие тәсілдері жіктелуі: А) Өзіндік тәрбие В) Үйлесімділікке келтіру
Тәрбие тәсілдері: жалпы әдістің бөлігі, жеке әрекет
Тәрбие теориясы – бұл: тәрбиенің негізгі заңдылықтары, принциптері, ұғымдары туралы білімдердің жүйесі
Тәрбие тсориясы мен әдістемесіиің зерттеу пәніне кірмейді:А) Окушылардың білімділігі
Тәрбие туралы ғылым:D)C) Педагогика
Тәрбие туралы ғылым:Педагогика.
Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін ұғым: педагогика; этнопедагогика; педагогикалық психология
Тәрбие түрлері &институционалдық &отбасылық &конфессионалдық
Тәрбие түрлері: Азаматтық тәрбие Құқықтық тәрбие Эстетикалық тәрбие
Тәрбие түрлеріне мыналар жатады: Азаматтық тәрбие. Құқықтық тәрбие. Эстетикалық тәрбие.
Тәрбие түрлеріне мыналар жатады: Экологиялық тәрбие. Экономикалық тәрбие. Еңбек тәрбиеcі.
Тәрбие тэсілдері:A) жалпы эдістің бөлігі
Тәрбие ұғымын кең мағынасында қалай түсiнесіз?1)әлеуметтiк қоғамдық құбылыс ретiнде барлық тәрбие салаларын қамтиды
Тәрбие ұғымын кең мағынасында қалай түсiнесiз? ---- қоғамда арнайы бөлiнген адамдардың – мұғалiм басқаруымен жүргізілетін процесс---- педагог, тәрбиешiлердiң басқаруымен жүргiзiлетiн процесс
Тәрбие ұғымын кең мағынасында қалай түсiнесiз? әлеуметтiк қоғамдық құбылыс ретiнде барлық тәрбие салаларын қамтиды; қоғамда арнайы бөлiнген адамдардың – мұғалiм басқаруымен жүргізілетін процесс; педагог, тәрбиешiлердiң басқаруымен жүргiзiлетiн процесс
Тәрбие ұғымын тар мағынасында қалай түсiнуге болады?1)мұғалiмнiң және тәрбиешiнiң ата-аналармен бiрiгiп, мақсатты түрде жүргiзетiн тәрбие жұмысы
Тәрбие ұғымына анықтама берiңiз?1)Тәрбие-қоғамдық өндiрiстiк және мәдени өмiрдiң белсендi қатысушысын даярлауды мақсат етiп қойған, жеке адамды қалыптастырудың жүйелi процесi.
Тәрбие үрдісінің қозғаушы күші: Тәрбие мақсаты мен міндеттері.
Тәрбие үрдісінің құрамды бөлігі және тұлғаның өзін-өзі дамытуындағы ең маңызды күш – бұл: Өзін-өзі тәрбиелеу.
Тәрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет: өзіңді және қоршаған ортаны тану (ақыл-ой тәрбиесі) және құдайға сиыну (діни тәрбие)» деп тәрбие күшіне сенген педагог кім?Коменский Я.А.
Тәрбие формаларын атаңыз: жеке, шағын топтық, топтық, көпшіліктік
Тәрбие формаларын жіктеу белгілері $B) іс- әрекетте бірігу $D)қатысушылар құрамы $G)сабақтан тыс іс- әрекетте өзара әрекет ету
Тәрбие формаларын жіктеу белгілері: Іс-әрекетте бірігуі Сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет Қатысушылар құрамы Институционалдық белгі
Тәрбие халықтық сипатқа ие болған жағдайда ғана өз мақсатына жетеді» деген ұшқыр ойдың авторы: К.Д.Ушинский
Тәрбие, оқыту, білім беру, қалыптастыру, әлеуметтендіру, педагогикалық үрдіс, тұлға – бұл педагогиканың негізгі:Категориясы.
Тәрбие: Жеке тұлғаны мақсатты қалыптастыру прцесі. Тұқымқуалаушылық бейімділік және микро-ортаның өзгерістері жөнге келтіріледі. Жеке тұлғаның тәрбиелілігі нәтижесінің белгілі бір эталонының болуын талап етеді.
Тәрбие: көпфакторлы процес-ұзақ процес-үздіксіз процес
Тәрбиеге: ---- Қосжақтылық сияқты белгілер тән
Тәрбиеге:А) Қосжақтылық сияқты белгілер тән B) Мұғалімдер мен оқушылардың біріккен іс-әрекеті тән C) Педагогикалық жетекшілік, арнайы жоспарлы ұйымдастыру және басқару, тұтастық пен бірлік, оқушылар жас ерекшеліктеріне сәйкестік және олардың дамуы мен тәрбиесін басқару сияқты белгілер тән
Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері: Жұмыс бастылық. Насихат, жазғыру, ұрсу. Педагогикалық сауатсыздық.
Тәрбиеде оң үлгіні тірек ету талаптары: әрбір тәрбиеленушіде орынды сапаларды анықтап, оларға сүйене отырып нашар сапаларды жою және жеткіліксіз қалыптасқан сапаларды дамыту
Тәрбиедегі технологиялық бағыт: мінез-құлқын оң 100 сөздерді қолдану арқылы бағдарламалап, қоғамның мүшесін алдын-ала белгіленген сапаларымен қалыптастыруға болады – бұл ... ілім. Бихеовиористік.
Тәрбиелiк процес және жеке тараптар арасындағы объективтi түрде қазiргi, қайталанатын,орнықты, маңызды байланыстар –«тәрбиенiң заңдылықтары» ұғымының мәнi-«тәрбиенiң заңдылықтары» ұғымының анықтау-«тәрбиенiң заңдылықтары» ұғымның тұжырымы
Тәрбиелiк процестің біртұтас динамикалық жүйесін құрайтын, жүйе құраушы факторлары: Тәрбиенің мақсаты; Тәрбиенің алға қойған мақсаты; Тәрбиенің іске асырылған мақсаты
Тәрбиелiк ситуацияны қалай түсiнесiз?1)жеке адамның жағымды әрекеттерiнiң жеке қылықтарының қалыптасуына ықпал жасау
Тәрбиеленуші тәрбие процесінде: B) Адами қатынастар тәжірибесін меңгереді. D) Өзін-өзі тәрбиелейді. E) Қарым-қатынас әдістеріне оқытады.
Тәрбиеленушілерге тірбиелік әсер ететін бағыттарды атаңыз: Сана-сезім-мінез-құлық
Тәрбиеленушінің жан-жақты дамуын, тәрбие міндеттерін шешудің формалары мен тәсілдерін таңдаудағы тәрбиелеу ортасына жағдай тудырады: A) Оқушылардың әлеуметтік әрекеті B)Оқушылар ұжымы
Тәрбиелік әсерлердің бірлігі принципінің мәні: бірыңғай талаптан шығатын тәрбие процесіне қатысушылардың, оған қатысты адамдардың, кызмет орындарының, әлеуметтік институттардың
Тәрбиелік жҰмыстар тµмендегі аталған тәрбиелік қызметтерді орындайды: Ұйымдастырушылық; Реттеушілік; Ақпараттық.
Тәрбиелік процестің нәтижелігін анықтау – оқушылардың ... деңгейін анықтау.Тәрбиелік
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру шін ұсынылатын бағыттары: Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі. Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары: Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі.
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары: Эстетикалық тәрбие Экономикалық тәрбие Адамгершілік тәрбиесі
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:A) Дене тәрбиесі
Тәрбиенi компелкстi тұрғыдан қарау,, -дегенiмiз не?1)тәрбиенiң барлық салаларын қамту
Тәрбиенiң мақсат мазмұндары, тәрбие процесiнiң заңдылықтары, принциптерi, өзiн-өзi тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу, тәрбие әдiстерi, ұжым проблемалары педагогика курсының қандай бөлiмiнде қарастырылады?1)тәрбие теориясы
Тәрбиенiң мақсаты не?1)өз бетiнше таңдалып алынбайды, қоғамдық дамудың объективтi қажеттiктерiнен туындайды
Тәрбиенiң нәтижесiнде іске асады: Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі өзгеруі Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі өсу Оқушылар тәрбиесінің сапалы өзгеруі
Тәрбиенiң ролiн аса дәрiптеген орта және тұқым қуалаушылық факторларының адамды дамытудағы ықпалын жете бағаламаған кiм?1)Джон Локк
Тәрбиенiң ролiн жоғары бағалай келiп, тұқым қуалаушылық пен ортаның әсерiн ескерген кiм?1)В.Г.Белинский
Тәрбиені бағалау деңгейі: «5», «4», «3», «2» бағаларымен.
Тәрбиені жүйелеуді ұйымдастырудағы міндеттер: Тәрбие процесі белгіленген мақсатта жүйеленуі тиіс Баланың бойына біткен қабілеттілігі мен мақсат-мүдделерін жаңаша дамыту Баланың өнегелілік мінез-құндылықтарын қалыптастыру
Тәрбиенің обьективтік факторлары:А)Мектеп, мектептен тыс мекемелер.
Тәрбиенің обьективтік факторлары:А)Сыртқы.
Тәрбиенің субьективті факторлары:Тәжірибе,іс-әрекет, қарым-қатынас. Бұқаралық-ақпарат құралдарының әсері.
Тәрбиенің ең жоғарғы мақсаты – «ақиқат, сұлулық және мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету» деген пікірді ұстанған кім? Дистервег И.
Тәрбиенің ерекшеліктері &ұзақтығы және үздіксіздігі &екі жақтылығы &көп жақтылығы
Тәрбиенің жалпы мақсаты: А) Жан- жақты, үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру В) Азаматты тәрбиелеу
Тәрбиенің жалпы мақсаты: жан-жақты, үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру
Тәрбиенің компоненттері: Мақсаттылық Нәтиже Іс-әрекет
Тәрбиенің критерийлері – бұл:Қоғамдық әрекеттің оң тәжірибесі.
Тәрбиенің қоғамдық сипаты принципіне, талаптарға жатады: тәрбие процесінде мемлекеттік, қоғамдык жоне тұлғалық қажеттіктердің қолайлы сәйкестігі (өзара қатынастары)
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылады: Гигиеналық талаптарға сай болуы Педагогикалық талаптарға сай болуы Құқықтық талаптарға сай болуы
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылады:А)Гигиеналық талаптарға сай болуы В)Экологиялық талаптарға сай болуы
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар: Гигиеналық талаптарға сай болуы. Эстетикалық талаптарға сай болуы. Мектептің талаптарына сай болуы.
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар: Гигиеналық талаптарға сай болуы. Эстетикалық талаптарға сай болуы.Экологиялық талаптарына сай болуы.
Тәрбиенің мақсаты – қоғамдағы әділетсіздікпен күресетін еркін ойлы, адамгершілігі мол қайраткер, жан-жақты дамыған тұлғаны дайындау» деген пікірді ұстанған кім? Герцен А.И.
Тәрбиенің мақсаты адамның табиғи күш-қуаты мен қабілеттігін дамытуға негізделеді, бұл даму жан-жақты және үйлесімді болу биігінен көрінуі тиіс» деген пікірді ұстанған кім? Песталоцци И.Г
Тәрбиенің мақсаты –заттардың табиғатын зерттеу емес, өз-өзіңді тану, құлықтылықты аса жетілдіру» деген пікірді ұстанған кім? Сократ.
Тәрбиенің мақсаты: Жоғары мәдениетке ұмтылыс нәтижесі Тәрбиеленуші шешетін міндеттер Азаматтарда сапалы құндылықтардың қалыптасуы
Тәрбиенің мақсаты: Ізгі қасиеттерге баулу.Тәрбиеленушілерді жағымды іс-әрекетке өзгертуге бағыттылық. Жоғары мәдениетке ұмтылыс нәтижесі.
Тәрбиенің мақсатының негізгі компоненттерін ұғымдар &қызығушылық &өзгермейді &заңдылық
Тәрбиенің негізгі бағыттары аталған топты көрсетіңіз: ақыл-ой тәрбиесі, дене тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, адамгершілік тәрбиесі
Тәрбиенің негізгі мақсаты джентельменді, өз істерін ақылмен және байыппен жүргізетін адамды қалыптастыру» деген пікірді ұстанған кім? Локк Д.
Тәрбиенің негізгі принциптері оқушылардың жағымды сапаларына сүйену;ұжымдағы тәрбие; тұлғалық тұрғыдан қарау
Тәрбиенің негізгі түрлеріA) ақыл-ой, дене, адамгершілік, эстетикалық, еңбек, экологиялық, экономикалық
Тәрбиенің негізігі принциптері Мақсаттылық, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу, баланың жақсы қасиеттеріне сүйену, тәрбиенің үздіксіздігі
Тәрбиенің обьективті факторлары: A) Тарихи кезеңдер мен мемлекеттің ерекшеліктері. C) Адамның денсаулық жағдайы мен генетикалық тұқымқуалаушылығы. G) Мәдени дәстүрлер мен кәсіби және әлеуметтік статус.
Тәрбиенің өзі, егер ол адамға бақыт тілейтін болса, оны бақыт үшін емес, өмір сүру еңбегіне даярлау керек ... Ол адамға өмірдегі өзі үшін қажетті еңбекті табуға мүмкіндік жасауы керек» деген сөз жолдарының авторын көрсетіңіз. Ушинский К.Д.
Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы принципі карастьфадыА) жағымсыз әрекеттермен, жалқаулықпеп, босқа жүрушілікпеп күресті
Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы принципі қарастырады: тәрбиенің әдіс, кұрал және түрлерінің байланыстылығы
Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы принципі қарастырады:А) барлық балалар мен жас жеткІншектердің өндірістік ецбекке қатысуының міндсттілігі
Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы принципі қарастырадыC)жағымсыз әрекеттермен, жалқаулықпен, босқа журушілікпен күресті
Тәрбиенің персонификациясы дегеніміз: Адамның мақсат-мүдделер,наным-сенімдерін бағалау крийтерилері. Әлеуметтенудің бар болуының ішкі механизмі. Ақпараттық мазмұндағы, адамның тұтас модусын бағалау критерийлері
Тәрбиенің принциптерінің анықтамасы: педагогикалық процестің мазмұнын, формасын, әдістерін анықтайтын талаптар; негізгі тәрбие үрдісін ұйымдастыруға, әдісіне, мазмұнына қойылатын талаптар; оқыту және тәрбиелеуге қойылатын негізгі, бастапқы талаптар жүйесі.
Тәрбиенің субъективті факторлары: Өзінің өмірлік тәжірибесі, ойлау, іс-әрекет, қарым-қатынас.
Тәрбиенің субьективті факторлары отбасылык қарым-қатынастын әсері
Тәрбиенің субьективті факторлары: B) Ұйымдастырылған тәрбиелік әрекеттер. E) Социуммен қарым-қатынас жүйесі. G) Мәдени дәстүрлер мен кәсіби және әлеуметтік статус.
Тәрбиенің субьективті факторларыD )бүкаралык-ақпарат қүралдарының эсері
Тәрбиенің тиімділігінің критерийлері А) тәрбиеленушілердің жасына қарай мінез-құлқының қалыптасуы Б) тәрбиеленушілердің жасына қарай іскерлігінің қалыптасуы В) тәрбиеленушілердің жасына қарай дағдысыньщ қалыптасуы
Тәрбиеші – бұл ... орындайтын қызметтік тұлға. Білім беру мекемесінде тәрбиелік функцияны.
Тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің өзара қарым-қатынасы:А)Обьект-субьект,субьект-обьект.
Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара іс-әрекеттілігін қамтамасыз ететін арнайы ұйымдастырылған тәрбиелік жүйе жағдайында тұлғаны қалыптастырудың мақсатқа бағытталған үрдісі – бұл тәрбиенің ... мәні. Кең педагогикалық.
Тәрбиеші тәрбие процесінде: A) Адамзатпен жинақталған тәжірибені жеткізеді. C) Мәдениет әлеміне еңгізеді. F) Өзін-өзі тәрбиелеуге ынталандырады.
Тәрбиешінің ұжымды қалыптастыру әдістемесінің негіздері: A) Оқушыларға дұрыс талап қоя білу B) Оқушылар белсенділіген тәрбиелеу C) Оқу,еңбек, қоғамдық саяси іс-әрекет болашағын ұйымдастыру
Тәрие үрдісіне тікелей қатысты жабдықтар, жағдаяттар – бұл: Тәрбие құралы.
Творчестволық тұрғыдан педагогикалық міндеттер неше топқа бөліне ді?1)үш топқа
Тегін білім алуға кепілдік беретін құжат- бұл:А)ҚР- ның Ата заңы.
Тегін орта білім алуға кепілдік беретін құжат: ҚР Конституциясы.
Тедагогикалық процестіц даму стратегиясын ғылыми негізде басқаратын коллегиялық орган: А) Мектептің педагогикалық кеңесі.
Тез өзгермелі әлемде тәрбиеленушінің өз күшімен жетістікке жету мүмкіндігіне басшылық ету- бұл: Тәрбиенің мақсаты.
Тек қана қолайлы сыртқы факторлар (тәрбие, қоғамдық институттар) жағдайында да жемісті дамитын адамның дербес табиғи негіздері – бұл: Қабілет.
Тексеру түрлеріне жатпайды: ауызша сұрау
Текстік бақылау---- Жіберілген қателерді өз бетімен тауып алу---- Қатені жоюға арналған ерекше бақылау түрі
Текстік бақылау: Жіберілген қателерді әз бетімен тауып алу; Тәсілдерін іздестіру; Қатені жоюға арналған ерекше бақылау түрі
Темперамент дегеніміз не: жеке адамның қылығы мен түрлі іс-әрекеттерінен көрінетін меншікті дара өзгешелігі
Темперамент, мінез-құлық, қабілеттілік, ақыл-ой дамуының деңгейі, қажеттілік, мақсат –мүдделер – бұл ... дамудың түрі. Психологиялық.
темпераменттiң қай түрiне жатады?1)меланхолик
Темпераменттердің типі: Холерик Сангвинник Меланхолик
Темпераменттердің типі: Меланхолик Холерик Тұйық.
Теориялық деңгей әдістері: B) Абстракциялау. F) Анализ. H) Синтез.
Теориялық деңгей әдістері: әдебиет көздерін зерттеу, талдау және жинақтау, аналогия, абстракция, индукция және дедукция, модельдеу, болжау, ... .Математикалық және статистикалық әдістер.
Теориялық тұрғыдан айқындау мен жүйелеу барысында жаңа педагогикалық құбылыстарды ажыратып, оның ақиқатын тексеруге мүмкіндік беретін табиғи эксперименттің түрі – бұл .. эксперимент. Қалыптастырушы.
Тест ќандай тексеріске жатады?1) күнделікті, қорытынды
Тест мазмұнына қойылатын талаптар жүйесі:Анық Қысқа Нақты
Тест тапсырмаларының формасы: Бір қатардағы элементтерді екінші қатарға қою арқылы салыстыру тапсырмалары Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
Тест тапсырмаларының формасы: Ойын тапсырмалары Толықтыруды қажет ететін анық формадағы Бір қатардағы элементтерді екінші қатарға қою арқылы салыстыру тапсырмалары
Тест тапсырмаларының формасы:A) бір қатардағы элементтерді екінші қатарға қою арқылы салыстыру тапсырмалары
Тест тапсырмаларының формасы:Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар Ойлауға арналған тапсырмалар Стандартты тапсырмалар жиынтығы
Тест-білім деңгейін тексеру түрі:В)Ағымдық, қорытынды.
Тесттің шындыққа жақындығы (валидность) – бұл: Бағдарламаға сәйкестігі.
Тестінің беріктілігі тәуелді:С)Тапсырмалар санына.
Тестінің валидтілігі---- Білімділік деңгейін анықтауға сәйкестігі---- Жобаланған білімділік деңгейін анықтауға сәйкестігі---- Білімділік деңгейінің сәйкес болуы
Тестінің валидтілігі: біліміділік деңгейін анықтауға сәйкестігі; Жобаланған біліміділік деңгейін анықтауға сәйкестігі; Тексеру түрі
Тестінің валидтілігі:B)Жобаланған біліміділік деңгейін анықтауға сәйкестігі.
Тестінің валидтілігі:А) Жобалангап біліміділІк деңгейіп анықтауға сәйкестігі.
Титықтау жағдайларын туғызу,кездейсоқтық элементінің болуы:А)Ауызша емтиханға тән.
Тиімді экономикалық іс-әрекетке байланысты экономикалық ұғым мен сана-сезімді қалыптастыру – бұл тәрбиенің ... . Мақсаты.
Тиянақты ойластырылған сұрақтар жұйесі арқылы тәрбиеленушілерді әртүрлі проблемалар бойынша дұрыс бағалар, көзқарастар, қалыптастру.: Әңгімелесу
Тиянақты ойластырылған сұрақтар жүйесі арқылы тэрбиеленушілерде әртүрлі проблемалар бойынша дү-рые бағалар, көзқарастар калыптастыру: А)Әңгімелесу.
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер: А.М. Раевский. В. Оконь.
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер: И.Т.Волков, Б.Г.Есипов, В.Оконь
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерін қарастырды: В.Оконь А.М.Раевский И.Т.Волков Х.И.Лийметс
Топтық жҰмыстарды үйымдастыру проблемалары бойынша айналысқан зерттеушілер: И.Т.Волков; В.Оконь; А.М.Раевский.
Төменгi үзiндi К.Д.Ушинскийдiң қандай еңбегiнен алынған? «Бiз адам өмiрiндегi 16 дан 22-23 жасқа дейiнгi кезеңдi ең шешушi кезең деп санаймыз".1)адам тәрбие нысанасы
Төменде аталғандар, мұғалiм iскерлiгiнiң оқыту үрдiсiнде құрамдас бөлiгi болып табылмайды: бiлiмнiң жаңа түрiн ұғыну; машықтану; талаптану
Төменде аталғандар, мұғалiм iскерлiгiнiң оқыту үрдiсiнде құрамдас бөлiгi болып табылмайды: ---- машықтану
Төменде келтірілгендердің қайсысы дидактикалық принципке жатпайды: үздіксіздік
Төмендегілерден тәрбие процесінің ерекшелігін көрсететін көзқарастарды таңдап көрсетіңіз: мақсаттылық-үздіксіздік-комплекстік
Төмендегілердің қайсысын тәрбие әдістеріне жатқызуға болады: тәрбиелік жағдай туғызу
Төраға, директор, әкімшілік, ата-аналар комитеті, оқушылар ұжымы – бұл … құрамы.Мектеп кеңесінің.
Трампа жоспары бойынша оқыту жүйесінің мәні:В)Үлкен және шағын топатағы оқушылардың оқу жұмыстарын үйлестіру.
ТТТ
Тулғагіы әлеуметтендіру институттары:А) Отбасы, мектеп, шағын орта
Тулғаның өзінде меншікті күлыктық (адамгершілік) қасиеттерді калыптастыруга ағытталғаи саналы іс-әрекет: А) Өзін торбиелеу
Тұқым қуалаушылық дегеніміз: ата-анадан балаға берілетін нақты сапалар мен ерекшеліктердің (дене бітімі, шашы мен көзінің бояуы, терісінің пигменті, нышандары) берілуі
Тұлаға дамуында қоршаған ортаны шешу себеп-шарттар: С)Әлеуметтік бағыт өкілдері.
Тұлағаның «қалыптасу сәті»(педагогиалық жағдай):Д)Педагогикалық процестің элементарлық бөлігі.
Тұлганың дамуы, тәрбиенiң қалыптасуы, балалардың жас және дербес ерекшелiктерi педагогика курсының қандай бөлiмiнде қарастырылады?1)педагогиканың жалпы негiздерi
Тұлға дамуы-:А)Адам ағзасындағы сандық,сапалық өзгерістер.
Тұлға дамуына әсер ететін жетекші факторлары: тұқымқуалаушылық, тәрбие, орта.
Тұлға дамуына қандай факторы мақсатты және қоғам мақсатына сәйкес әсер етеді?А)Тұқымқуалаушылық.
Тұлға дамуының негізгі факторлары: Д)Білім,іскерлік, дағды.
Тұлға әлеуметтік қарым-қатынастар субьектісі ретінде көрінеді әлеуметтік қасиеттер; адамның әлеуметтік қасиеттері; адамның әлеуметтік қасиеттерінің біртұтастығымен
Тұлға---- Әлеуметтік өзіндік орны бар---- Оның әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы---- Әлеуметтік қасиеті бар
Тұлға бағыттарының негізгі бағыттары А) Психикалық
Тұлға дамуы – бұл: Адамның дене, психикалық және рухани сипаттамаларының сандық және сапалық өзгерістері.
Тұлға дамуы-бұл: Адам ағзасындағы сандық,сапалық өзгерістері.
Тұлға дамуына мақсатты түрде жәнекоғам мақсатына сэйкес эсер етстін фактор:А) Тәрбие.
Тұлға дамуына ықпал ететін фактор: Микро орта Орта
Тұлға дамуына ықпал ететін фактор: Тұқымқуалаушылық Тәрбие Микро орта
Тұлға дамуында қоршаған ортаны шешуші фактор деп есептейді: Бихевиористер.
Тұлға дамуында қоршаған ортаны шешуші фактордеп қарастырыңдар: Әлеуеметтік бағыт өкілдері
Тұлға дамуынық қандай факторы мақсатты жәнеол қоғам мақсатына сэйкес эсер етеді: А) Тәрбие.
Тұлға дамуының негізгі бағыттары: дене. әлеуметтік. Психикалық Биологиялық.
Тұлға дамуының әлеуметтік факторлары: A) Тәрбие. D) Қоршаған орта. G) Тұлғаның белсенділігі.
Тұлға дамуының кандай факторы мақсатты және ол қоғам мақсатына сәйкес эсер етеді: С) Тәрбие.
Тұлға дамуының қандай факторы мақсатты және қоғам мақсатына сәйкес әсер етеді? Тұқымқуалаушылық.
Тұлға дамуының қозғаушы күштері: Жаңа қажеттіліктер мен оларды қанағаттандыру арасындағы қайшылықтар Бала мүмкіндіктері мен іс-әрекет түрлері арасындағы қайшылықтар Қоғам талаптары мен тұлға дамуының деңгейі арасындағы қайшылық
Тұлға дамуының қозғаушы күші болып табылады: тұлға дамуының пайда болу және қиыншылықтарды жеңу қарама- қайшылықтары
Тұлға дамуының макро факторлары: мемлекет, қоғам, мәдениет
Тұлға дамуының макрофакторларының бірі: Этнос Ел Мемлекет
Тұлға дамуының макрофакторларының бірі: Мемлекет Қоғам Этнос
Тұлға дамуының мезофакторларының бірі: Тұратын аймағы Этнос Бұхаралық қарым-қатынас құралдары
Тұлға дамуының мезофакторының бірі: Халықтың болмыс түрі Тәрбие институттары Тұратын аймағы
Тұлға дамуының микрофакторларының бірі: Тәрбие институттары Отбасы Микросоциум
Тұлға дамуының микрофакторының бірі: Отбасы Тұратын аймағы Тәрбие институттары
Тұлға дамуының негізгі бағыттары. Дене. әлеуметтік. психикалық
Тұлға дамуының негізгі бағыттары. Психикалық
Тұлға дамуының негізгі бағыттары:дене;әлеуметтің;психикалық.
Тұлға дамуының негізгі қозгаушы күші:А) Қарама-қайшылык.
Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші---- Қарама-қарсылық---- Қайшылық ---- Қарама-қайшылық
Тұлға дамуының негізгі факторын көрсетіңіз: тәрбие
Тұлға дегеніміз: қоғамдық мәні бар және өмірінде қалыптасатын сапа мен қасиетті тасымалдаушы адам ретінде
Тұлға қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған грек ойшылдары: Сократ. Платон. Аристотель.
Тұлға қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары: Сократ Эвклид Аристотель
Тұлға қалыптасуына әсер ететін факторлар: А) Тұқымқулаушылық Б) Тәрбие В) Әлеуметтік орта
Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді:Географиялық орта
Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П. Подласый бойынша): Тұлға және ұжымнын үйлесімді қатынасы Жеке тұлға ұжымға тәуелді Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындырады
Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П. Подласый бойынша): Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындырады Тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы Тұлғаның ұжымға тәуелділігі
Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П. Подласый бойынша): Жеке тұлға ұжымға тәуелді Тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуы Тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы
Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П.Подласый бойынша): Тұлғаның ұжымға тәелділігі. Тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы. Тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуы.
Тұлға: Әлеуметтік өзіндік орны бар;Оның әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы; Әлеуметтік қасиеті бар
Тұлға:Адамның әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы.
Тұлға» ұғымының мәнін ашу үшін онын келесі ұғымдармен қатынасы: даралық. Адам. Индивид
Тұлға» ұғымының мәнін ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек: Даралық, Адам.
Тұлғааралық қатынастарды қалыптастыру, адамдар арасындағы байланысты дамытудан көрініс табатын тұлғаның белсенділігінің универсальды формасының бірі – бұл: Қарым-қатынас.
Тұлғаға бағытталған оқытуда: &ынтымақтастық және еркін тандау принциптерінің басым болуы &даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы &оқыту және оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы
Тұлғаға бағдарланған оқытудың психологиялық моделі &тану стратегиясын анықтау & оқуға оқыту тахналогиясын жасау &репродуктивтік әдістер
Тұлғаға бағдарланған оқытудың психологиялық моделі: Тану стратегиясын анықтау Оқуға оқыту технологиясын жасау Оқушының когнитивтік стилі мен мұғалімнің оқытушылық стилін зерттеу және дамыту
Тұлғаға бағдарлап оқыту дегеніміз не: оқушылардың мүмкіндіктері мен қабілеттерін жан жақты есепке алуды, олардың жеке қабілеттерін дамыту үшін қажетті жағдайларды жасауды қамтамасыз ететін оқыту процесін ұйымдастыру тәсілі
Тұлғаға бағытталған оқытуда: A) оқыту және оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы B) даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы
Тұлғаға қатысты әлеуметтік, сыртқы білім, норма, құндылықтарды ішкі жоспарға айналдыру және жаңа психологиялық құрылымға түрлендіру ... деп аталады. Интериоризациялау.
Тұлғаға тән қасиеттер: Әлеуметтік мәні болуы. Психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі. Әлеуметтік функцияларды атқаруы.
Тұлғаға тән қасиеттер:А) әлеуметтік функцияларды атқаруы
Тұлғаға тән психологиялық қасиеттер: Психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі Әлеуметтік мәні болуы Биологиялық жетілуі
Тұлғаны әлеуметгендіру институттары:Отбасы, мектеп, шағьш орта
Тұлғаны әлеуметтендірудің микрофакторлары (А.В.Мудрик бойынша): Отбасы, достары, микросоциум, тұлғаны әлеуметтендіру институты.
Тұлғаны дамыту және қалыптастыру факторлары: тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
Тұлғаны дамытудың нәтижесі қалай байқалады: А) Жан-жақты және үйлесімді дамытудан Б) Шығармашылық қабілеттіліктерін дамыту деп анықталатын педагогикалық үрдістен В) Педагогикалық үрдістен
Тұлғаны жан-жақты дамыту құралы А) оқушыны дамыту функциясын орындауға арналған материалдық обьект заттары B) педагогикалық процесті ұйымдастыру мен жүзеге асыруға арналған материалдық обьектілер мен мәдениет заттары C) педагогикалық процесті ұйымдастыруға обьектілер мен мәдениет заттары
Тұлғаны жан-жақты дамыту құралы---- оқушыларды дамыту функциясын орындауға арналған материалдық обьект заттары---- педагогикалық процесті ұйымдастыруға арналған материалдық обьект заттары
Тұлғаны жан-жақты дамыту құралы---- педагогикалық процесті ұйымдастыру затары---- оқушыны дамыту функциясін орындауға арналған заттар---- оқушыны дамыту функциясын орындуға арналған материалдық обьектілер мен мәдениет заттары
Тұлғаны қалыптастыру дегеніміз: тұрақтылық, кемелдену деңгейіне жету
ТҰлғаны қалыптастыруға байланысты тҰжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары: Сократ; Платон; Аристотель.
Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылары:A) Аристотель
Тұлғаны элеуметтендіру:Адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне ықпалдандыру
Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсаьқа сәйкестігі:В)Тәрбиелігі.
Тұлғаның дамуына тәрбиенің тиімді әсер ету жағдайлары: Қоғамның талабын ескеру, тәрбиенің маңыздылығы, дамудың ең жақын аймағына бағдарлану, тұлғаның белсенді ұстанымы, дамудың жалпы заңына сүйену, жеке және жас ерекшелігін ескеру.
Тұлғаның санасын қалпытастыру әдісіне жатпайды:Д)Педагогикалық талап қою.
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: диспут, дәріс, дебат
Тұлғаның «қальштасу сәті» (педагогикалық жағдай):C)Оқыту процесінің элементарлык белігі.
Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер ететін факторлар: Микрофакторлар. Мезофакторлар. Макрофакторлар.
Тұлғаның әлеуметтік бейімделуі. 2) Әлеуметтік кемелденуі – алға қойған міндеттердің екі тобы ... үрдісте шешіледі. Әлеуметтік.
Тұлғаның әлеуметтік рольдері: &Азамыттық &Отбасылық &Еңбекші
Тұлғаның әлеуметтік рөлі: Адам ретінде Азамат ретінде Оқушы ретінде
Тұлғаның әлеуметтік рөлі: Тәрбиеленуші ретінде Оқушы ретінде Тәрбиеші ретінде
Тұлғаның әлеуметтік рөлі: Азамат ретінде Ата-ана ретінде Адам ретінде.
Тұлғаның бағыттылығы ұстанымы негізінде тәрбие әдістерін жіктеу оның бірнеше жақтарының бірлігін қамтиды. &мақсаттық &мазмұндық &процессуалдық
Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістері топтастырылады: Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері. Іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері.
Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістері: Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.Іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері.
Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сәйкестігі: Тәрбиелілігі.
Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сәйкестігі: Тәрбиелену мүмкіндігі.
Тұлғаның дамуына тәрбиенің тиімді эсер ету жағдайлары:A)Қоғамның талабын ескеру, тэрбиенің мазму_ндылығы, дамудың ең жақын аймағына бағдарлану, тулғаның белсенді ұстанымы, дамудың жалпы заңына сүйену, жеке жэне жас ерекшелігін ескеру.
Тұлғаның дамуының факторлары: Тәрбие Орта Тұқымқуалаушылық
Тұлғаның қалыптасуы мен дамуына әсер ететін микроорталық фактор: семья
Тұлғаның мүмкіндіктерін және қоғам сұранысын айқындайтын білімділіктің мемлекеттік нормасы ... көрсетіледі. ҚР-ның мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандартында.
Тұлғаның мінез-құлқын ынталандыру әдістерін көрсетіңіз: мадақтау, жазалау
Тұлғаның негізгі сипаты: C) Қоғамның бір мүшесі. F) Жеке белсенділігі. H) Іс-әрекеті.
Тұлғаның өзінде меншікті күлыктық (адамгершілік) қасиеттерді калыптастыруга ағытталғаи саналы іс-әрекет: А) Өзін торбиелеу
Тұлғаның өзінде меншікті құлықтық қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған саналы іс-әрекет: өзін тәрбиелеу
Тұлғаның өзінің табиғатына сай даралығын, жоғары қажеттілікте өзін-өзі өзектендіру, балаға деген шексіз сүйіспеншілік, жүріс-тұрысты таңдау құқығын басып көрсететін ілім –бұл: Гуманистік педагогика.
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері $A)түсіндіру $D)әңгіме $F)пікірталас
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері $C)әңгімелесу $E)баяндама $F)үлгі
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері &А)баяндау &Е)диспут &G)дебат
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: пікірсайыс ( диспут). Дәріс. Дебат. Баяндау
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісін көрсетіңіз: әңгіме
Тұлғаның тәрбие мақсатын қабылдауы, өзінің құқығы мен еркіндігін білуі, саналы талаптарға сәйкес өзінің сапалы қасиеттерін қалыптастыра алуға деген құрметі – бұл ... принципі. Гуманизациялау.
Тұлғаныц «қалыптасу сэті» (педагогикалық жағдай):А) Оқыту процесініц элементарлык бөлігі.
Тұңғыш «Педагогика» оқулығының авторы: М.Жұмабаев
Тұрақты сапа мен қасиеттер жиынтығын алу және тұлға дамуының нәтижесі ... болып табылады.Қалыптастыру.
Тұрғылықты жерде халықтың болмыс түрі, әртүрлі субмәдениетке қатысы бойынша сараланатын адамдардың үлкен тобын әлеуметтендіру жағдайы – бұл: Мезофактор.
Тұрмыстағы және өнердегі сұлулық сезімдерін тәрбиелеу-бұл: эстетикалық тәрбиенің міндеті
Тұтас педагогикалык процеске қатысушылардьң өзара әрекет Педагогикалық әрекет Психологиялық әрекет Бакылау, реттеу және түзету
Тұтас педагогикалык процесс теориясын жасаушы Қазақстандық зерттеуші-педагог:А) Н.Д. Хмель.
Тұтас педагогикалық процеске қатысушылардың өзара әрекеті: Педагогикалық әрекет Психологиялық әрекет Мақсат қою оны ұйымдастыру
Тұтас педагогикалық процесске қатысушылардың өзара әрекеті: Педагогикалық талдау Мақсат қою оны ұйымдастыру Бақылау, реттеу және реттеу
ТҰтас педагогикалық процессте мҰғалімнің еңбек қҰралдарының µзіндік сипаттары – ол:Оның білімі; Оның білігі; Оның тҰлғалық қасиеттері.
Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары: Білімі Шығармашылығы Білігі
Тұтас педагогикалық процесте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаты: Білігі Білімі Шығармашылығы
Тұтас педагогикалық процесті зерттеген ғалымдар: Ю.К К.Бабанский. Н.Д.Хмель А.Ф.Каптерев
Тұтас педагогикалық процесті зерттеген ғалымдар &А.Ф.Каптерев & Н.Д.Хмель &Ю.К.Бабанский .
Тұтас педагогикалық процестің ерекшеліктерін ажырату қажеттілігін зерттеген ғалымды атаңыз.Лихачев Б.Т.
Тұтас педагогикалық процестің негізгі элементтерін атаңыз: Мақсаты, міндеті, мазмұны, формасы, әдіс-тәсілдері, нәтиже
Тұтас педагогикалық процестің теориясын жасамайынша, басқару шешімдерін қабылдау, педагогикалық талдауды жетілдіру, одан әрі дамыту өте күрделі болатындығын зерттеген ғалымды көрсетіңіз. Конаржевский Ю.А.
Тұтас педагогикалық процестіц жүзеге асыру компоненттері:C)Мақсат, мотив, әрекет, К¥рал, нэтиже, бағалау.
Тұтас педогогикалық процеске қатысушылардың өзара әрекеті:A) Педогогикалық талдауB) Бақылау, реттеу және түзету
Түлға әлеуметтік қарым-қатынастар субьектісі ретінде көрінедіA) элеуметтік мінез-құлықтьщ реттелуімён
Түлға дамуының негізгі қозғаушы күші:А) Қарама-қайшылық.
Түлға:C) D) E)Оның элеуметтік мэнін көрсететін касиеттер жиынтығы.
Түлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сэйкестігі:Е) Тәрбиелілігі.
Түрлендіру - Фундаментальді білімдер негізінде педагогикалық практиканы жетілдіру; Педагогика ғылымы функциясы; Практиканы анықтайтын педагогика функциясы
Түсiндiрмелi-иллюстративтi оқытудың негiзгi мақсаты не?1)жаңа ұғымдар, теориялар және заңдар туралы түсiнiк берiледi оқушылар дайын бiлiмдi меңгередi
Түсіндірмелі-иллюстрациялық,репродуктивтік,проблемалық баяндау,ішнара ізденіс және зерттеу әдістері.Жіктеу белгісі:С)Танымдық іс-әрекет типі.
Түсіндіру – бұл: теориялық ережелер, дәлелдерді шығару мен нұсқау беруді талдауға бағытталған оқыту әдісі
Түсіндіру:Теориялық мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді баяндау
Түсініктерді, фактілерді, теорияларды, заңдылықтарды игеру:А) Білім калыптасуының көрссткшгтері.
Түсініктілік – бұл: және: ; Егер оқыту оқушының даму ерекшелігін ескерсе бұл принцип; Интеллектуалдық бұл принцип; Моральдық жағынан қиындық туғызбаса, бұл принцип
Түсініктілік ---- Егер оқыту оқушының даму ерекшелігін ескерсе бұл принцип---- Моральдық жағынан қиындық туғызбаса, бұл принцип
Тік жүру бейімділігі, сана, ақыл, сезім мүшелері дамуының бейімділігі, шартсыз рефлекстер, нәсілдік және ұлттық белгілер – бұл тұқым қуалаушылықтың ... түрі. Жалпы.
Тірек нұсқаларын пайдаланып, түсіндіре отырып басқарудағы перспективалық алдын-ала оза оқыту технологиясын ұсынған кім? Лысенкова С.Н.
Уманов Л.И., Петровский А.К. және т.б. ғалымдар топтың дұрыс бағытта дамуының төмендегідей иерархиясын ұсынады: топ-конгломерант, топ-ассоциация, топ-кооперация, топ-автономия, ... Топ-ұжым.
ҰБТ, мемлекеттік гранттар ... үшін ендіріледі: Тең дәрежеде қол жеткізу.
Ұдайы тәрбиелік сипаттағы ата-ана мен баланың өзара қарым-қатынасын басқару жүйесі – бұл: Отбасылық тәрбие.
Ұжым дамуының бiрiншi сатысы немен сипатталады?1)оқушылардың ұйымшылдығы жетiспейтiндiгiмен, бытыраңқылығымен сипатталады
Ұжым дамуының екiншi кезеңiн атаңыз:1)педагогикалық талапты педагогпен бiрге ұйымдасқан, ұжым мүддесiн түсiнген активтер тобы қояды
Ұжым дамуының екiншi сатысы немен сипатталады?1)оқушылырдың бiртiндеп өзiн-өзi басқаруға көше бастауымен, ұжымдық iс-әрекеттерiнiң күрделене түсуiмен
Ұжым дамуының үшiншi кезеңiн атаңыз:1)педагогикалық талапты бүкiл ұжым болып қоятын дәрежеге жетедi
Ұжым дамуының үшiншi сатысы немен сипатталады?1)ұжымда орныққан творчестволық қарым-қатынасты, iс-әрекеттi бүкiл сынып қолдап отыруымен
Ұжым дэстүрлері - бүл:A) Ұжымдық өмірдің тұрақты формалары.
Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар A) С.Т. Шацкий
Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар: С.Т.Шацкий. А.С.Макаренко. Э.Торндайк.
Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар: А.С. Макаренко. В.А. Сухомлинский. С.Т. Шацкий
900683917653000Ұжым және ұжымда тәрбиелеу: Н.К.Крупская Н.Д. Хмель А.С. Макаренко
Ұжым теориясын жасаған кім: А.С. Макаренко
Ұжым-бұл: көзделген мақсатқа жетудегі ұйымшылдық пен мақсаттылық іс-әрекетімен сипатталатын адамдар тобы
Ұжымда жеке адамды тәрбиелеудің бірізділік педагогикалық теориясын жасаған кім:А)А.С.Макаренко.
Ұжымдағы тәрбиелік жұмыстарға жатады.....-әдеби-музыкалық кештер-сынып сағаттары-әдебиет кештері
Ұжымдастық-танымдық іс-әрекет түрлері: Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару
Ұжымды зерттеу әдістері &социометрия &бақылау &референтометрия
Ұжымды зерттеу әдісі (әдістері): Социометрия. Бақылау. Референтометрия.
Ұжымды зерттеу әдісі (әдістері): А)Референтометрия В)Бақылау
Ұжымды қалыптастырудың алғашқы кезеңі: педагогикалық талап қою
Ұжымды қызмет түрі бойынша ерекшелейдi:-спорттық-еңбектік-оқу
Ұжымдык оқыту мәселесін зерттеумен айналысқандар: В.К.Дьяченко, А.Г.Ривин
Ұжымдык танымдық іс-әрекет формаларына қатысы жоқ:А) Оқушыныц сабақтағы жауабы
Ұжымдық шығармашылық істер әдістемесінің авторы: А)И.П.Иванов.
Ұжымдық әдіспен оқыту теориясын ұсынған ғалым? Дьяченко В.
Ұжымдық бақылауды қалай түсiнесiз?1)сынып ұжымының, оқушылар комитетiнiң, кейбiр үйiрмелердiң iс-әрекетiмен танысып, бақылау
Ұжымдық кұбылыстарды зерттеу әдістері: А) бақылау B) тесттеу C) әңгімелесу
Ұжымдық кұбылыстарды зерттсу әдістері:А) Анкеталау, социометрия, референтометрия
Ұжымдық құбылыстарды зерттеу әдістері: анкета жүргізу, интервью алу, шкалалау
Ұжымдық танымдық іс-әрекет дегеніміз: Әлеуметтік тәжірибені игерудегі мұғаліммен оқушының біріккен іс-әрекеті «Педагог оқушылар» жүйесінің қызметі Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту процесі.
Ұжымдық танымдық іс-әрекет түрлері: А.Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы В.Жалпы нәтижелердің болуы С.Біріңғай мақсаттың,жалпы мотивтің болуы
Ұжымдық танымдық іс-әрекеттің белгілері, бірыңғай мақсат мен жалпы мотивтің болуы, әрбір оқушының қызметінің дұрыс бөлінуі; өзара жауапкершілік пен тәуелділік, өзін-өзі бақылау, бірыңғай кеңістік болуы, ... . Жалпы нәтиженің болуы.
Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгілі бар: Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы;Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында µзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы; Жалпы нәтижелердің болуы.
Ұжымдық тәрбие формаларына жатпайды: сыр бөлісу
Ұжымдық теориясын жасаған педагог-ғалым:А.С. Макаренко.
Ұжымдық шығармашылық жұмыс әдістемесін құрған:А.С. Макаренко.
Ұжымдық шығармашылық істер әдістемесінің авторы: Ю.К.Бабанский.
Ұжымдық Іпыгармашылық Істердің авторыА) Макареыко А.С.
Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері: Бірыңғай мақсаттың, жалпы мотивтің болуы Жалпы нәтижелердің болуы Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір қушы өзіндік білімін көрсете алуы
Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері: Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару Жалпы нәтижелердің болуы Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы
Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері: іс-әрекеттер барысындаоқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы #жалпы нәтежелердің болуы #біріңғай мақсаттың,жалпы мотивтің болуы.
Ұжымдық-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру процесінде мұғалім сүйенеді:Оқушылардың интеллектуалды белсенуілеріне
Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің бастапқы кезеңі: Жоспарлау
Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің маңызды белгілерінің бірі: Іс-әрекет процесінде оқушылар арасында тәуелділік пен жауапкершіліктің пайда болуы.
Ұжымдық-шығармашылық істердің алғашқы кезеңі---- Ұжымдық-шығармашылық істер туралы алғашқы әңгіме
Ұжымдық-шығармашылық істердің алғашқы кезеңі А) ҰШІ-дің болашағы туралы алғашқы әңгіме B) Әңгіме C) Ұжымның болашағы туралы алғашқы әңгіме
Ұжымдық-шығармашылық істердің алғашқы кезеңі:ұжымдық-шығармашьшық істердің болашағы туралы алғашқы әңгіме.
Ұжымның белгілеріне жатады: ортақ әлеуметтік мәнді мақсат, бірлескен әрекет, ортақ басқару органдары
Ұжымның даму жолдарының жүйесі: Жақын#Алыс.
Ұжымның дамуындағы бірінші сатыда талапты:А) Тек мүғалім коя алады
Ұжымның дамуындағы екінші сатысында талапты:А) Мұғаліммен бірге бслсенді топ та коя алады
Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі: Ұжым тұлғаға бағынады Тұлға ұжымды өзіне бағындыру Перспективалық
Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі: A) Перспективалық B) Алыс C) Жақын
Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі: А.Жақын В.алыс
Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі: Алыс. Жақын. Перспективалық.
Ұжымның дамуының ең жоғары деңгейі: Топ-ұжым.
Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды: Ұжымдық қарым-қатынас Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас Шығармашылық қарым-қатынас
Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды: Жеке адамдар арасындаағы қарым-қатынас Эмоционалдық қарым-қатынас Құқықтық қарым-қатынас
Ұжымның қалыптасуының 1-сатысын атаңыз1)мұғалiмнiң оқушылар алдында педагогикалық талаптар қоюы
Ұжымның мүшелері бір-бірінің әрекеттерін түзейді, 3 параллельді күштердің әсеріне ұшырайды: педагог, сынып белсенділері, ұжым – бұл ... заңдылығы Ұжымдағы параллельді ықпал ету.
Ұжымның негізгі белгілері: Мақсат;Ұжым мүшелері алдындағы ортак мақсат;Ұжым мүшелерінің ортақ мақсаты
Ұжымның негізігі белгілері:Ұжым мүшелірі алдындағы ортақ мақсаты
Ұжымның өзіндік маңызды белгілері: Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат. Жалпы бірлікті іс-әрекет Ұжымдық дәстүрдің болуы.
Ұжымның өзіндік маңызды белгілері: Жалпы бірлікті іс-әрекет Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат Жеке таңдалған басқарушы орган
Ұжымның өзіндік маңызды белгілері: Жалпы бірлікті іс-әрекет Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат Өзін-өзі басқару органдарының болуы
Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгілері: Ұжымның мақсатының қоғамдық мәнде болуы Ұжым мүшелерінің бірлігі, әрқайсының өзіндік пікірінің болуы Ұжымда белсенді топтың болуы
Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгісі (белгілері): А) ұжымда белсенді топтың болуы В) жеке іс-әрекет
Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгісі: ұжымда белсенді топтың болуы, #ұжымның мақсатының қоғамдық мәнде болуы.
Ұйымдастыру кезеңі, өткен бөлімдер бойынша тапсырмалар жұйесін орындау, қорытынды жасау;:Жүйелеу және қорыту
Ұйымдастыру кезеңін, үй тапсырмасын тексеруді, жаңа білімді хабарлауды, бекітуді, бағалауды,үйге тапсырма беруді қамтитын сабақ- бұл: В)Аралас.
ұйымдастыру.
Ұйымдық кұбылыстарды зерттсу әдістері:А) Анкеталау, социометрия, референтометрия
Ұлы дидактика» еңбегінің авторы:А)Я.А.Коменский.
Ұстаз, оқушылар ұжымының және отбасының оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі – бұл педагогикалық ... . Мақсат.
Ұстаздар-оқушылар» жүйе байланысының бейнесі, жүйенің өзінің ішіндегі кейбір жеке қосымша жүйелердің және сыртқы, басқа одан жоғары сатыдағы жүйелер байланысы – бұл: Заңдылық.
Ұстаздық дастан,, кiмнiң еңбегi?1)А.С.Макаренко
Ұстаздық шеберлiктiң компоненттерi? ---- кәсiптiк бiлiмдiлiгi---- кәсiптiк сапасы, педагогикалық техника
Ұстаздық шеберлiктiң компоненттерi? гуманистiк бағыттылығы;кәсiптiк бiлiмдiлiгi; кәсiптiк сапасы, педагогикалық техника
Үжымдық танымдық іс-әрекет формаларына қатысы жоқ:С) Окушының сабақтағы жауабы
Үжымдық теориясын жасаған педагог-ғалым: В) А.С. Макаренко.
Үжымдық-танымдық іс-әрекет - бұл: D)Әрбір окушы субьектілік үстанымын қалыптастыруға мүмкіндік алатын мұғалім үйымдастырған оқушылардың бірлескен іс-эрекеті.
Үздіксіздік пен сабақтастық принципі: үздіксіздік пен сабақтастықты білім берудің төмендегідей деңгейлерінде орнатады: Мектепке дейінгі, орта, жоғары, жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беруде.
Үй тапсырмасының қажеттілік себебі:А)Игергерілетін білімнің сабақта толық бекіту мүмкін еместігі.
Үй жұмысының қажеттігі неде: оқушының өз бетіндік оқу жұмысын үнемі және жауапты орындауға үйрету
Үй тапсырмасының негізгі дидактикалық міндеті---- Оқушының дағдысын қалыпітастыру ---- Оқушының шығарімашылығын көре білу---- Оқушыларды өздік жұмыс істеу дағдыларын қалыптастіру
Үйірме жұмыстар: Негізгі міндеті -білімді тереңдету, бойынша оқытуды ұйымдастыру формасы; Негізгі міндеті - жоспарлы кәсіптік бағдар жұмысын жүргізу бойынша оқытуды ұйымдастыру формасы; Оқушыларды қабілеті мен қызығушылығын дамыту, жоспарлы кәсіптік бағдар жұмысын жүргізу бойынша оқытуды ұйымдастыру формасы
Үйірме жұмыстары---- білімді тереңдету бойынша оқытуды ұйымдастыру формасы---- кәсіптік бағдар жұмысын жүргізу бойынша оқытуды ұйымдастыру формасы---- қандай да бір кәсіпке баулу бойынша жұмыстар жүргізу
Үлгермейтін оқушылармен сабаққа дейін жұмыс жасау керек деген кеңесті жасаған кім?А)С.Н.Лысенкова.
Үлгілі отбасы тәрбиесінің шарттары: Ата-ананың педагогикалық мәдениеті Педагогикалық әдебі Бірлескен іс-әрекетке қатысу
Үлкен топ (100-150) адам пен кіші топ (10-15) сабақ беруді үйлестіру: оқу уақытының 40% -лекция, 20% -семинар сабақтарына, 40% -өзіндік жұмыстарды орындауға арналады – бұл ... оқыту формасы. Трамп-жоспар.
Үштіктен қалай құтылдық» еңбегінің авторы кім:А)В.А.Шаталов.
Факультативтiк сабақты қалай түсiнесiз?1)оқушылардың ғылыми-теориялық бiлiмiн, танымдық ынтасын, творчествалық қабiлетiн дамыту, кәсiби бағдар беру iсiнiң тиiмдi формаларының бiрi
Физикалық, рухани даму, отбасылық тәрбие, демалыс, тұрмысты ұйымдастыру - бұл: Отбасы функциясы.
Форма" терминінің мәні: &Тәрбие үдерісінің сырттай көрінісін &Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығын &Тәрбиешінің іс-әрекетінің көрінісін
Формалдық білім беру. А) балаларда логикалық ойлау қабілеттерін дамыту қажеттілігін қарастыратын білім теориясы Б) балаларда талдау қабілеттерін дамыту қажеттілігін қарастыратын білім теориясы В) балаларда синтездеу қабілеттерін дамыту қажеттілігін қарастыратын білім теориясы
Формальдi бiлiм теориясының мәнi неде?1)бiлiмнiң өзi бағалы емес, тек қана олардың дамытушылық ықпалы бағалы
Формальды емес ұйым- бұл: С)Ортақ қызығушылығы мен бар ресми емес топ.
Формальды емес бірлестік – бұл: Жалпылама қызығушылығы, құндылығы, әрекеті бар тіркелмеген топ.
Фронтальдық бақылауды қалай түсiнесiз?1)барлық сыныптарда жүргiзiлетiн жазба бақылау жұмыстарын, сабаққа қатысуын тексеру
Халықаралық нормативті құжаттарға жатады:Балалар құқығы декларациясы, Б¥¥-ң балалар құқығы туралы Конвенциясы, Балалардың өмірін қамтамасыз ету, қорғау жэне дамыту туралы жалпыәлемдік декларация, «Балалар өмірі үпіін жарамды Әлем» декларациясы мен жоспары.
Халыққа бiлiм беру және демократия" еңбегiнiң авторы кiм?1)Н.К.Крупская
Халықтық педагогика – бұл ... зерттейтін ғылым.Халықтың шығармашылығын бейнелейтін педагогикалық көзқарастарды.
Халықтық педагогика дегенiмiз не?1)тәлiм-тәрбиелiк ой-пiкiрдiң бастауы, халықтың рухани мұрасы
Ш.Құдайбердиевтің (1858-1931) психологиялық тұжырымдамалары:А) «Тіршілік-жан туралы» еңбегінде
Шығармашылық іс-әрекетгер өз сипаттық бағытына қарай бөлінуі: А)Көркем өнерге баулитын шығармашылык іс В)Еңбекке баулитын шығармашылық іс С)Спорттық шығармашылық іс әрекет
Ықшам аудан аймағында оқытуға жағдай жасау, үйде оқыту, тамақтандыру, материалдық көмек көрсету, балалардың құқығын қорғау мәселелері, «қиын» балалармен жұмыс - бұл жылдық жоспардың ... бөлімінің мазмұны: Жалпыға міндетті білім беру жұмысы.
Ынталандыру әдістеріне жатады: Жазалау. Мадақтау. Жарыс.
Ынталандыру ---- ынталандыру мақсатында тәрбеленушіге әсер ету
Ынталандыру әдісі (әдістері): Жазалау Жарыс Мадақтау
Ынталандыру дегеніміз: А) жағымды әрекетті ынталандыру Б) тәрбиеленушіге педагогикалық әсер ету В) ынталандыру мақсатында тәрбиеленушіге әсер ету
Ынталандыру дегеніміз:А) жағымды эрекетті ынталандыру мақсатындағы тэрбиеленушіге педагогикалық эсер ету жолдары
Ынталандьру әдісіне жататындар:Марапаттау, жазалау.
Ынтымақтастық педагогикасының технологияларын құрастырған авторлар: С.Н.Лысенкова,Е.Н.Ильин, В.Ф.Шаталов
Іс –әрекет пен мінез-құлақты ынталандыру әдістері &В)жазалау &D)Мадақтау &H)жарыс
Іс-әрекет дегеніміз: адамның барлық жасайтын және шұғылданатын ісі
Іс-әрекет саласына қарай нақты мамандықтарға тән білім, дағды, іскерліктен тұратын білім беру аймағын қарастыратын педагогикалық үрдістің ұйымдастырылуы - ... тиесілі: Бейіндік мектепке.
Іс-әрекет түрлері қалай жүзеге асырылады: қарым-қатынас арқылы
Іс-әрекет ұйымдастыру мен мінез құлық тәжірибесін қалыптасыру әдістеріне жатады: &Жаттығу &Тапсырма беру &Сендіру
Іс-әрекет ұйымдастыру мен мінез құлық тәжірибесін қалыптасыру әдістеріне жатады: Жаттығу Тапсырма беру Тәрбиелік жағдайлар /Сендіру /
Іс-әрекетте бірігу і бойынша тәрбие формалары жіктеледі: кіші топтағы жұмыс #жұптық жұмыс.
Іс-әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі $B)жұптық жұмыс $D)кіші топтағы жұмыс $F)кездесулер Фронталдық
Іс-әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі: Топтық Кіші топтағы жұмыс Ұжымдық
Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс- тұрысты қалыптастыру әдісі :Д)Жаттығу.
Іс-әрекетті жүзеге асыру тәжірибесі – бұл: білік
Іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі: А)Дайындау В)Үлгі-өнеге
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері: жаттығу, әдеттену, талап, қоғамдық пікір, тәрбиелік ситуация, ... . Ойындар.
Іс-әрекетті Ұйымдастыру мен мінез-қҰлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады: Жаттығу; Тапсырма беру;Тәрбиелік жағдайлар.
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері:А) Сендіру
Іс-әрекетті ынталандыру әдісі
Іс-әрекеттің базалық түрлері &еңбек &ойын &оқу
Іс-әрекеттің бір түрін күшейтуге, ал енді бір түрін тежеуге арналған тэрбие әдісі: А) Жазалау.
Іс-әрекеттің сана мен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы – бұл педагогикалық ... . Принцип.
Іскерлiк дегенiмiз не?1)алған бiлiм негiзiнде оқушылардың практикалық iс-әрекетi iске асырылады
Іскерлік---- Игерілген білімдер негізінде іс-әрекетті орындауға дайындығы---- Практикалық іс-әрекетті орындауға дайындығы---- Теориялық іс-әрекетті орындауға дайындығы
Ішкі басқару функциясы: идеалды нәтижені қалыптастыру қызметі жүйесінде нәтижеге жету – бұл ... функциясы: Мақсаттылық.
Ішкі, сыртқы әрекет, ойын, еңбек, оқу, қарым-қатынас, баланың өз өмірі – бұл: Тәрбие құралдары.
Экологиялық тәрбиенің функциясын тиімді жүзеге асыру мектеп
Экологиялық тәрбиенің негізін қалаушы:Ч.Дарвин.
Экологиялық мәдениетке жататындар: Экологиялық білімдер, табиғатты қорғау іс-әрекетіне терең қызығушылық, адамгершілік-эстетикалық сезімдер
Экологиялық мәдениетті дамыту, адамдардың санасы мен іс-әрекеттерінде табиғат байлықтарын тиімді пайдаланып, оларды сақтау қағидаларын бекіту –бұл ... тәрбиенің міндеттері. Экологиялық.
Экологиялық тәрбие қалыптастырады: Санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптерін қалыптастырады Табиғатқа ізгілік қатынасты қалыптастырады Экологиялық мәдениетті қалыптастырады
Экологиялық тәрбие мақсаты: оқушыларда табиғатқа, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды, оны қорғауға даярлықтарын қалыптастыру
Экологиялық тәрбие: табиғи ресурстарды қорғау мен тиімді пайдалану мақсатында адамда қоршаған табиғи ортаға саналы қатынасты қалыптастыру
Экологиялық тәрбиенің міндеті---- табиғатқа ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру ---- табиғатты қорғау іс-әрекетін ұйымдастыру---- табиғатты қорғау
Экологиялық тәрбиесі міндеті---- Айнала қоршаған ортаға деген дұрыс көзқарасқа тәрбиелеу---- Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу---- Табиғатты қорғауға тәрбиелеу
Экономикалық тәрбие барысында қалыптасады: Табиғи ресурстарға үнемдік көзқарас Тиімді экономикалық іс-әрекет мотивтері ономикалық сана-сезім
Экономикалық тәрбие барысында қалыптасады: Экономикалық сана және ойлау Ұқыптылық және тәртіптілік Тиімді экономикалық іс-әрекет мотивтері
Экономикалық тәрбие дегеніміз: оқушылардың экономикалық санасын қалыптастыруға бағытталған арнайы ойластырылған жұмыс жүйесі және ұйымдастырылған педагогикалық іс-әрекет
Экономикалық тәрбиенің құралдарына жатпайды: спорттық жарыстар
Экономикалық тәрбиенің мақсаты: тиімді экономикалық іс-әрекетке байланысты экономикалық ұғым мен сана-сезімді қалыптастыру
Экономикалық тәрбиенің міндеттері: балалардың креативті еңбек ету және тиімді, үнемді, аз шығындармен жоғары нәтижелерге жете алу іскерліктерін дамыту, іскерлік, ұйымдастырушылық, үнемділік, ... . Ұқыптылық.
Экранды динамикалық көрнекiлiктi атаңыз1)диапозитивтер, диафильмдер
Эксперимент әдісі: А)Зерттеу жұмыстың нәтижесін практикаға ендіру тиімділігін анықтау В)Зерттелетін мәселені педагогикалық-психологиялық тұрғыдан танып білу
Эксперимент дегенiмiз не?1)нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық процестi әдейi зерттейтiн ғылыми тәжiрибе
Эксперименттiң түрлерiн атаңыз: таби ғи эксперимент; тексеру экспериментi; лабораториялық эксперимент
Эмоциялық күйi баяу, тез қызып желiкпейтiн, байсалды, тыныштықты сүйетiн адам темпераменттiң қандай түрiне жатады?1)флегматик
Эмоциялық қозуы әлсіз, байсалды, сылбыр мінезді, орнықты кісімен араласпайды, тыныштықты сүйеді, іске баяу кіріседі, бірақ тиянақты орындайтын сапалық қасиеттерімен ерекшеленетін темпераменттің типі – бұл: Флегматик.
Эмоциялық қызуы шапшаң күштi, тұрақты, белсендi, iсiне шапшаң кiрiсiп, аяқтап шығатын,бiрақ ашуланғыш адам темпераменттiң қандай түрiне жатады?1)холерик
Эмоциялық қызуы шапшаң, күштi, бiрақ көп тұрақтамайтын адам темпераменттiң қай түрiне жатады?1)сангвиник
Эмоциялық қызуы шапшаң, күшті, тұрақты, белсенді, іске шапшаң кірісіп, аяқтап шығады, шыдамсыз, өкпелегіш және ашуланғыш сияқты қасиеттерімен ерекшеленетін темперамент типі – бұл: Холерик.
Эмоциялық қызуы шапшаң, күшті, тұрақты, момақан, тұйық, жасқаншақ, мінезі баяу, көңілі жабырқау кейде үрейленіп жүреді, өзін ұжымнан оқшау ұстайды, іске бірден кіріспейді, бастап кетсе аяқтап шығатын сапалық қасиеттерімен ерекшеленетін темперамент типі –бұл:Меланхолик.
Эмпирикалық деңгей әдістері: бақылау, педагогикалық эксперимент, әңгіме, сұхбат, мұғалімнің инновациялық тәжірибесін зерттеу, оқушының жұмысын зерттеу, ... . Мектеп құжаттарын зерттеу.
Эмпирикалық деңгейдегі зерттеу әдістері: D) Сауалнама. E) Эксперимент. G) Интервью.
Эмпирикалық зерттеу әдiстерi: Нақты ақпараттық деректерді практикалық жолмен жинақтау тәсілдері
Эмпирикалық зерттеу әдiстерiн атаңыз1)ғылыми бақылау, әңгiме, интервью
Эмпирикалық зерттеу әдістері:B)нақты ақпараттық деректерді практикалық жолмен жинақтау тэсілдері
Эмпирикалық материалды механикалық бөлу мен тұтастық құрамындағы элементтердің өзара қатынасы формаларын анықтау бағытында жүргізілетін зерттеу әдісі – бұл:Талдау.
Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда кітапхананың маңызы:Оқушылардың көркем әдеби шығармаларды сүюі Эстетикалық талғамдарын арттырады Мәдени ой-өрісін кеңейтеді
Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда тәрбие сағаттарының маңызы: Оқушылардың қызуғышылығы артады Ертеңгі күнге деген қуаныш сезімі орнайды Өткізілетін тәрбие сағаты тақырыбына сай безендіру жұмыстарымен айналысумен қатар ән, көркем сөз өнерлерін әзірлуге ат салысады
Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда ұстаздар ұжымы жұмысының маңызы: Эстетикалық сана-сезімін арттырады Эстетикалық талғамы мен көзқарасын арттырады Эстетикалық құштарлығын арттырады
Эстетикалық тәрбие міндеттерінің бірі: Эстетикалық білімдер беру Эстетикалық талғамды және сезімді дамыту Эстетикалық мәдениетке тәрбиелеу
Эстетикалық тәрбие---- Өмірдегі сұлулық дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру---- Сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдауға тәрбиелеу
Эстетикалық тәрбие ... тәрбиесімен байланысты: Еңбек Ақыл-ой, адамгершілік Дене шынықтыру
Эстетикалық тәрбие міндеттері А) эстетикалық білімдер беру В) эстетикалық талғамды және сезімді дамыту
Эстетикалық тәрбие міндеттері: Эстетикалық мәдениет тәрбиелеу Эстетикалық талғамды және сезімді дамыту Эстетикалық білім беру
Эстетикалық тәрбие міндеттерінің бірі:)ғылыми дүниетаным қалыптастыру
Эстетикалық тәрбие теориясы мен практикасын талдауға қатысқан халық ағарту ісінің қайраткерлері: В.А.Сухомлинский,А.В.Луначарский,Н.К.Крупская А.С.Макаренко,П.П.Блонский С.Т.Шацкий,В.Н.Шацкая, А.И.Буров
Эстетикалық тәрбиенің кластан тыс жұмыс түрлері; әдебиет пәні; музыка студиялары; өнер қайраткерлерімен кездесу
Эстетикалық тәрбиенің құралдары: табиғат, әдебиет, өнер
Эстетикалық тәрбиенің мақсаты эстетикалық мәдениетті қалыптастыру; өнер мәдениеттін қалыптастыру; әдебиетке деген қызығушылық қалыптастыру
Эстетикалық тәрбиенің мақсаты: балалардың шығармашылық қабілеттерін, әлемді сұлулық заңдары арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамыту
Эстетикалық тәрбиенің міндеттері: Эстетикалық білім, мәдениет Сезімді қалыптастыру Шынайы қоршаған ортаға эстетикалық қатынас орнату
Эстетикалық тәрбиенің міндеттері: эстетикалық білім, мәдениет, сезімді қалыптастыру, шынайы қоршаған ортаға эстетикалық қатынасты орнату, ... мұраны игеру. Мәдени.
Эстетикалық тәрбиесі: А) Өмірдегі сұлулық дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру B) Болмыстағы әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру C) Сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдауға тәрбиелеу
Эстетикалық циклдағы пәндер ---- ән-күй пәні
Эстетикалық циклдағы пәндерB)ән-күй, бейнелеу өнері, еңбек жэне дене шынықтыру пәндері
Эстетикалық циклдағы пәндерді көрсетіңіз: Ән-күй, бейнелеу өнері, еңбек және дене шынықтыру.
Эстетикальщ тәрбйенің максатыА) эстетикалық мәдениетті қалыптастыру
Эстеткалық тәрбие міндеттері &эстетикалық мәдениет тәрбиелеу &эстетикалық талғамды және сезімді дамыту &эстетикалық білім беру
Этетикалық тәрбие міндеттерінің бірі. эстетикатикалық білімдер беру
Этикалык эңгіменің нэтижелі болуы:A) Әңгіменің кызыктылығына байланысты
Этикалық әңгімеге қойылатын талаптардың сипаты қандай: оқушының тәжірибесіне сәйкестігі
Этикалық әңгіме: Эмоционалды баядау; Оқиғаларды әсерлі баяндау; Адамгершілік мазмұнды нақты фактілер мен оқиғаларды жарқын, эмоционалды баяндау
Этикалық әңгімелесуге қойылатын талаптар &тақырыптағы өзектілік және мәселе болуы &Баланың тәжірибесіне, жасына сәйкестік &Оң эмоционалдық фон
Этикалық әңгімелесуге қойылатын талаптар: Этикалық талаптарға сай болуы Баланың тәжірбиесіне, жасына сәйкестік Жағымды эмоциялық сипатта болуы
Этикалық әңгіменің нәтижелі болуы---- Әңгіменің әсерлілігіне байланысты---- Әңгіменің қызықтылығына байланысты
Этикалық әңгіменің нәтижелі болуы:Әңгіменің әсерлілігіне байланысты; Әңгіменің баянды болуына байланысты; Әңгіменің қызықтылығына байланысты
Этникалық тәрбие: A) Мінез-құлық ережелері жөніндегі адамгершілік білімдерді жинақтау. C) Адамгершілік тәжірибені жинақтау. F) Тұлғаның адамгершілік қасиеттерін дамыту.
Этномәдени білім беру кеңістігінің құрылымдық бөліктері &институционалдық (мектеп,ЖОО, және т.б) &институционалдықтан тыс (курстар,БАҚ және т.б) &формальді емес(отбасында оқыту және тәрбиелеу, т.б).
Этномәдени білім беру - бұл:A)Үлттық негіздегі оқыту мен тәрбиелеудің жүйесі.
Этномәдени білім беру кеңістігінің функциялары A) икемділік-реабилитациялық B) гуманитарлық-білімділік
Этномәдени білім беру кеңістігінің функциялары: гуманитарлық білімділік; икемділік- реаблитациялық; әлеуметтік-педагогикалық қорғау және қолдау
Этномәдени білім беру міндеттері А) көп тілді индивид қалыптасыру B) этномәдени сәйкестілігін ескеру
Этномәдени білім беру міндеттері: этномәдени сәйкестілігін ескеру; көп тілді индивид қалыптастыру; мәдени интеграцияға бағдарлау
Этномәдени білім беру сатылары &жанұя &мектепке дейінгі мекеме &ұжым
Этномәдени білім беру тұлғаның: Этномәдени сәйкестілігін сақтау Ана тілі мен мәдениеттін меңгеруі Әлемдік мәдениет құндылықтарын меңгеруі
Этномәдени орта-бұл: Халықтың этикалық санасын көрсететін мәдени құндылықтар.
Этнопедагогика дегенiмiз не?1)халықтық тәлiм-тәрбиенi, оның тәжiрибесiн қорытындылап жүйелейтiн теориялық сипаттағы ғылым саласы
Этнопедагогикалык білім - бұл:Ұлттың әлеуметтік, мәдени тәжірибелерін танытатын ақпарат жиынтығы.
Ю.А.Конаржевский, Т.И.Шамова, Л.И.Новикова сынды педагог-ғалымдар біршама толықтырды: Педагогикалық менеджмент теориясын.
Ю.К. Бабанский оқыту әдісін бөледі:Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері
Ю.К.Бабанский бойынша оқыту әдістерін көрсетіңіз:А)Ұйымдастыру,ынталандыру,бақылау,өзін-өзі бақылау.
Ю.К.Бабанский жіктеуіне жататын оқыту әдістері:А) Оқу-танымдық іс-эрскетті ұ-йымдастыру жәнеіске асыру әдістері
Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі: ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері
Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі:A) Практикалық және оқыту-өндірістік еңбек әдістері
Ю.К.Бабанский, Л.Г.Лемберг ұсынган оқыту әдiстерi неше топқа бөлiнген1)3 топқа
Ю.К.Бабанскин оқыту әдісін бөледі: Окытуда өзіндік бакылау және бакьшау әдістері. Окыту процесінде окушылардың оқу іс-әрекеіін ынталандыру әдісі. Е) Окытуда өзін-өзі басқару әдістері. Оқыту процесінде оқушылармен қарым-қатынас жасау әдістері.
Я.А. Коменский---- «Дидактиканың алтын ережесі» пікірін білдірген ---- Оқытудың сыныптық-сабақтық жүйесін жасаған
Я.А. Коменскийдің пікірі бойынша «Дидактиканың алтын ережесі»;А) Көрнекілік
Я.А.Каменский бойынша тәрбиенің мақсатқа бағытталуы: &Өзіңді тану &Қоршаған ортаны тану&Өз тәжірибенді тәрбиелеуде қолдану
Якиманская И.С. тұлғаға бағдарланған білім берудің толық жіктемесін жасап, оны шартты түрде үш негізгі топқа бөлді: Пәндік – дидактикалық Әлеуметтік – педагогикалық Психологиялық

Приложенные файлы

  • docx 15658522
    Размер файла: 495 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий