Електро- Орг-Тех заходи 1-5 гркпи

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Роботи в електроустановках стосовно заходів безпеки поділяються на три категорії:
- зі зняттям напруги;
- без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них;
- без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою.
У випадку одночасної роботи до та понад 1000 В категорії робіт визначаються як понад 1000 В.

Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є:
-затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;
-призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
-оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;
-підготовка робочих місць;
-допуск до роботи;
-нагляд під час виконання робіт;
-переведення на інше робоче місце;
-оформлення перерв в роботі та її закінчення.

Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт

Для підготовки робочого місця до роботи, яка вимагає зняття напруги, слід вжити у вказаному порядку таких технічних заходів:
- здійснити необхідні відключення і вжити заходів, що перешкоджають помилковому або самочинному ввімкненню комутаційної апаратури;
- вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою;
- перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, які слід заземлити для захисту людей від ураження електричним струмом;
- встановити заземлення (ввімкнути заземлювальні ножі, встановити переносні заземлення);
- обгородити, за необхідності, робочі місця або струмовідні частини, що залишилися під напругою, і вивісити на огородженнях плакати безпеки. Залежно від місцевих умов, струмовідні частини обгородити до чи після їх заземлення.
Під час оперативного обслуговування електроустановки двома і більше працівниками в зміну перелічені в цьому пункті заходи мають виконувати два працівники. В разі одноособового обслуговування їх може виконувати одна особа, крім накладання переносних заземлень і здійснення перемикань, що проводяться на двох і більше приєднаннях в електроустановках напругою понад 1000 В, які не мають діючих пристроїв блокування роз'єднувачів від неправильних дій.

Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговуванн електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Для цього він повинен:

-призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку (особа, відповідальна за електрогосподарство);
-забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;
-затвердити Положення про енергетичну службу, посадові інструкції і інстр з ОП;
-встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговування електроустановок, вели спостереження, випробуванням, вимірюванням;
-забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогам,
-забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);
-забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.
Працівники, відповідальні за безпеку робіт

- працівник, який видає наряд, розпорядження;
- працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця;
- працівник, який готує робоче місце, допуск;
- працівник, який допускає до роботи (далі - допускач);
- керівник робіт;
- працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (далі - наглядач);
- члени бригади.

Працівник, який видає наряд, розпорядження, відповідає за достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт, а також за відповідність груп з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується.
Працівник, який видає наряд, зобов'язаний у випадках, передбачених цими Правилами, визначити зміст рядків наряду "Окремі вказівки".
Право видачі нарядів та розпоряджень надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу V в електроустановках понад 1000В та рупу IV - в електроустановках до 1000 В.

Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск, несе відповідальність за достатність передбачених для безпечного виконання робіт заходів по вимкненню та заземленню устаткування і можливість їх здійснення, а також за координацію часу і місця роботи бригад, що допускаються.
Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск мають право оперативні працівники з групою V - в електроустановках понад 1000 В і групою IV - в електроустановках до 1000 В.

Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що вимагаються умовами роботи (встановлення замків, плакатів, огорож).
Готувати робочі місця мають право чергові або оперативно-ремонтні працівники, які допущені до оперативних перемикань в даній електроустановці.

Допускач відповідає за правильність і достатність вжитих заходів безпеки та їх відповідність до характеру і місця роботи, зазначених у наряді, за правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним інструктажу.
Допускачами призначаються оперативні або оперативно-ремонтні працівники.
В електроустановках понад 1000В допускачі повинні мати групу IV, а в електроустановках до 1000В - групу III.


Керівник робіт відповідає за:

- вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, їх достатність;
- чіткість і повноту інструктажу членів бригади;
- наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань;
- збереження та постійність перебування на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, запірних пристроїв протягом робочої зміни;
- організацію і безпечне виконання робіт і дотримання Правил.

Керівник робіт повинен здійснювати постійний нагляд за членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують ці Правила, а також не допускати тих, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або хворих.
Керівник робіт повинен мати групу з електробезпеки IV під час виконання робіт в електроустановках понад 1000 В і групу III - в електроустановках до 1000 В.

Наглядач призначається для нагляду за бригадами будівельних робітників, різноробочих, такелажників та інших неелектротехнічних працівників під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядами та розпорядженнями.
Наглядач за електротехнічними працівниками, у тому числі відрядженими, призначається у випадку проведення робіт в електроустановках у особливо небезпечних умовах, які визначає особа, відповідальна за електрогосподарство підприємства.
Наглядач контролює наявність встановлених на місці роботи заземлень, огороджень, плакатів, запірних пристроїв та відповідає за безпеку членів бригади відносно ураження електричним струмом.
Наглядачам забороняється поєднувати нагляд з виконанням будь-якої роботи і залишати бригаду без нагляду під час роботи.
Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою III.

Суміщення обов'язків відповідальних працівників

Відповідальний працівник
Особа, яка суміщається

Працівник, який видає наряд
Керівник робіт
Допускач в електроустановках без місцевих чергових працівників

Допускач
Працівник, який готує робоче місце
Керівник робіт
Члени бригиди

Керівник робіт
Працівник, який готує робоче місце
Допускач в електроустановках без місцевих чергових працівників
·Роботи, що виконуються за нарядами-допусками, оформлюються нарядом встановленої форми, в якому вказується місце робіт, їх обсяг, особи, відповідальні за безпечну організацію і виконання робіт, склад бригад та заходи безпеки.

Роботи, що виконуються за розпорядженнями, реєструються в спеціальному журналі. При цьому встановлюється час виконання робіт, їх характер і організаційно-технічні заходи безпеки відповідно до чинних вимог.

Роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації, реєструються в журналі реєстрації цих робіт.

На підприємствах наказом затверджується перелік робіт, які виконуються за нарядами, за розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації і призначаються особи, відповідальні за безпечну організацію і безпечне виконання цих робіт.

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:

· административно-технический;

· оперативный;

· ремонтный;

· оперативно-ремонтный;

· электротехнологический.
Административно-технический – персонал, организующий и принимающий непосредственное участие в оперативных переключениях, ремонтных, монтажных и наладочных работах в электроустановках; этот персонал имеет права оперативного, ремонтного, или оперативно-ремонтного.
Оперативный – персонал, осуществляющий оперативное управление электрохозяйством предприятия, цеха, а также оперативное обслуживание электроустановок (осмотр, проведение работ в порядке текущей эксплуатации, проведение оперативных переключений, подготовку рабочего места, допуск и наблюдение за работающими).
Ремонтный – персонал, выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции и монтажу электрооборудования. К этой категории относится также персонал специализированных служб (испытательных лабораторий, служб автоматики и контрольно-измерительных приборов и т.д.) в обязанности которого входит проведение испытаний, измерений, наладки и регулировки электроаппаратуры и т.п..
Оперативно-ремонтный – персонал небольших предприятий (или цехов), специально подготовленный и обученный для выполнения оперативных работ на закрепленных за ним электроустановках.
Электротехнологический – персонал производственных цехов и участков, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок.
Вимоги до працівників

1) для одержання групи I, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Інструктаж з електробезпеки на I групу має провадити особа, відповідальна за електрогосподарство, або за її письмовим розпорядженням,- особа зі складу електротехнічних працівників з групою III.
Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень працівникам з групою I не вимагаються;
2) особам молодшим за 18 років, не дозволяється присвоювати групу вище II;
3) для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою группою;
4) для одержання груп II-III працівники мають:
а) чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в електроустановках;
б) знати і уміти застосувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;
в) знати будову і улаштування електроустановок;
г) уміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;
5) для одержання груп IV-V додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організувати безпечне проведення робіт, уміти навчити працівників інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму;
6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації єлектроустановок.
Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення, яке він зобов'язаний мати при собі під час роботи.

Посвідчення про перевірку знань працівника є документом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.
Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення, або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань, працівник до роботи не допускається.
Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для записів.
Посвідчення про перевірку знань складається з твердої обкладинки і блоку сторінок.
Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань Правил.
Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з перевірки знань з питань охорони праці.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується керівництвом підприємства.
Результати перевірки знань фіксуються в журналі.
Сторінки журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою підприємства на аркушах формату А4.
Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу комісії допускається підписувати протокол один раз після перевірки усієї групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких проведено.
В графі 4 зазначається: працівник допускається до роботи в електроустановках до 1000 В або до і вище 1000 В.
Відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки знань покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство.
Термін зберігання журналу - 3 роки після останнього запису.
Перевірка знань з технології робіт (правила експлуатації, виробничі інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від перевірки знань з безпечної експлуатації електроустановок, в цьому разі робиться окремий запис в журналі.
Забороняється виконання розпоряджень та завдань, що суперечать вимогам Правил.
В разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електричного струму має бути виконано негайно, без попереднього дозволу.
Працівники, що порушили вимоги Правил, усуваються від роботи і несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством.
Працівники, що припустилися порушення вимог Правил, без позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.

Проверка отсутствия напряжения
Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением следует проверить или с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов, или приближением к токоведущим частям, расположенным поблизости, которые заведомо находятся под напряжением. Годность указателей с самоконтролем проверяется по наличию звукового или светового сигнала.
В электроустановках выше 1000В необходимо пользоваться указателем напряжения, применяя диэлектрические перчатки. На одно-цепных ВЛ 330кВ и выше достаточным признаком отсутствия напряжения является отсутствие коронирования.
В электроустановках электростанций и подстанций проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из состава оперативных или оперативно-производственных работников с группой III – в электроустановках до 1000В, и с группой IV – в электроустановках свыше 1000В.
На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны проводить два работника: на ВЛ до 1000В – с группой
·
·
·, на ВЛ свыше 1000В – один с группой
·
·
·, другой с группой
·V.
Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры и т.п. являются только дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения.
Запрещается использовать “контрольные лампы”.
Приложенные файлы

  • doc 15653529
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий