Електр комерц в менеджментКИШ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ Інститут менеджменту, адміністрування та права

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУКафедра інформаційних
технологій в менеджменті
Електронна комерція в менеджменті
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів
напряму підготовки 6.03060101
Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами діяльності)
форма навчання: денна


Вінниця 2012
ББК 65.9
УДК 658:371.214

Автори: Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електронна комерція в менеджменті” для студентів напряму підготовки 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) форма навчання: денна.– Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2012. – 73 с.

Рецензенти:
Власенко І.В., к.е.н, доц. кафедри організції агробізнесу факультету менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту, адміністрування та права Вінницького національного аграрного університету
Поліщук О.А., к.е.н, доц. кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ

Рекомендовано науково-методичною радою Вінницького національного аграрного університету, протокол №___ від ________ 2012 р.

Коротка анотація
Методичні вказівки містять вимоги до виконання лабораторних робіт та контрольні завдання, з дисципліни “Інформаційні системи і технології управління організацією”.
___________________________________________
Зав. видавничим центром ВНАУ
Пвдписано до друку Формат
Ум. друк. арк. 3 Обл.-вид. арк.
Наклад 100 пр. зам. №
Видавничий центр ВНАУ
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008.
тел. 330.

Зміст
Вступ
4

Структурно-модульна схема дисципліни
6

Орієнтовна структура змісту навчальної дисципліни та орієнтовний розподіл навчального часу, год
7

Теми лабораторних робіт
8

Лабораторна робота № 1. Суть, зміст, значення та тенденції розвитку електронної комерції
13

Лабораторна робота № 2. Робота з електронною поштою
17

Лабораторна робота № 3. Основні категорії Internet та інструментарій електронної комерції
21

Лабораторна робота № 4. Маркетинг та реклама в мережі Internet
25

Лабораторна робота № 5. Платежі та розрахунки за товари і послуги в електронній комерції
30

Лабораторна робота № 6. Організація і технологія роботи Internet-магазину
35

Лабораторна робота № 7. Організація продажу товарів через Internet-аукціони
42

Лабораторна робота № 8. Організація оптового продажу товарів та послуг через віртуальні торговельні майданчики
48

Лабораторна робота № 9. Організація надання послуг в електронній комерції
54

Лабораторна робота № 10. Безпека і захист інформації в Internet
59

Лабораторна робота № 11. Організаційно-правове забезпечення електронної комерції. Ефективність електронної комерції
64

Теми рефератів
72

Список рекомендованої літератури
73Вступ
Стрімкий технологічний розвиток у сфері електроніки та кібернетики став передумовою інтенсивного нарощення процесів інформатизації усіх сфер народного господарства. Формування інформаційного суспільства призвело до виходу інформаційно-комунікаційних технологій на новий рівень, що дозволяє вирішувати складні економічні завдання як для окремих комерційних структур так і в загальнодержавному масштабі. При цьому значна частина економіки бізнесу стають електронними і переміщуються у глобальне середовище мережі Internet.
Одним із засобів здійснення і підтримки процесів інформатизації в економічному середовищі є електронна комерція, яка дає змогу максимально ефективно здійснювати комерційні операції, оперативно реагувати на зміни ринку товарів та послуг, розширювати сфери впливу комерційних суб'єктів та посилювати їх конкурентні переваги.
Тому формування системи знань та навичок з електронної комерції на сьогоднішній день є важливим завданням підготовки майбутніх висококваліфікованих спеціалістів.
Мета . Метою викладання навчальної дисципліни є надання теоретичних і практичних знань щодо виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія і методи побудови економіко-математичних моделей адаптивного управління трансформаційними соціально-економічними процесами.
Завдання надати основи знань з виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
основні переваги ведення бізнесу за допомогою Internet;
основні концепції побудови систем електронної комерції;
характеристики електронної комерції;
основні стратегії розвитку електронної комерції;
основні моделі систем електронної комерції;
основні інструменти ведення електронної комерції.
вміти:
використовувати інструментарій створення і використання систем електронної комерції.
Міждисциплінарні зв’язки: Для успішного вивчення цієї дисципліни студенти повинні знати такі: інформаційні системи і технології в економіці, Інформаційні системи в менеджменті, менеджмент, маркетинг і т.д.
Структура курсу за КМСОНП з навчальної дисципліни
“Електронна комерція в менеджменті”
(6 семест 3-го курсу спеціалісти)залікового кредиту
№ модуля
Назва змістовного модуля (назва теми)
Види навчальної діяльності
Загальна кількість заходів /годин
Кількість балів за кожний вид діяльності

Поточний контороль


Заліковий кредит
108 год/ 3кр

Модуль І
ЗМ1 "Сутність інформаційних систем”
54 год./1,5 кр
Лекції
9 / 18
2,25 (9*0.25)

Лабораторні
5 / 18
15 (5*3)

ПрактичніСамостійна робота с-тів
1 /13
3 (1*3)

Контрольні заходи
1 / 5
9.75 (1*9,75)

Всього за модуль
16/ 54
30Модуль ІІ
ЗМ2 ”Побудова та функціонування інформаційних систем”
54 год./1,5 кр
Лекції
9 / 18
2,25 (9*0.25)

Лабораторні
6 / 18
18 (6*3)

ПрактичніСамостійна робота с-тів
1 / 13
3 (1*3)

Контрольні заходи
1 / 5
6,75 (1*6,75)

Всього за модуль
18 /54
30

Наукова робота та поглиблене вивчення дисципліни (додаткові бали)

Публікації
1
3

Участь в конференціях
1
3

Участь в олімпіадах

4

Участь в інших конкурсах, отримання грантівПоточний контроль

70

Всього :100 б.
Підсумковий кoнтроль

30


Всього заліковий кредит
3 / 108 год
100Орієнтовна структура змісту навчальної дисципліни та орієнтовний розподіл навчального часу, год
Модуль
Змістовий модуль
Види навчальних занять і самостійної роботи та обсяги годин на нихназва

назва
лекції
лабораторні
практичні
семінарські
Самостійна робота
разом

підг до за-ть
Індивід. завд.


1
Навчальні заняття
1
Сутність та ресурси електронної комерції


1.1
Суть, зміст, значення електронної комерції
2
2


2

61.2
Ознаки електронної комерції. Переваги електронної комерції. Застосування і перспективи розвитку електронної комерції.
2
2


2

61.3
Технології електронної комерції.
2
2


2

61.4
Маркетинг в електронній комерції.
2
2


2

61.5
Тактичні прийоми електронної комерції
2
2


2

61.6
Електронний ринок на базі Internet
4
4


4

121.7
Устрій Internet–крамниці.
4
4


4

122
Робота через ресурси електронної комерції


2.1
Тема 8. Організація продажу товарів через Internet-аукціони
2
2


2

62.2.
Тема 9. Організація оптового продажу товарів та послуг через електронні майданчики
2
2


2

62.3
Тема 10. Електронна підтримка споживачів
2
2


2

62.4
Тема 11. Віртуальні підприємства
2
2


2

62.5
Тема 12. Захист інформації в електронній комерції
2
2


2

62.6
Тема 13. Системи захисту інформації у розрахункових системах в Internet.
4
4


4

122.7
Тема 14. Правове забезпечення електронної комерції.
4
4


4

12

Всього годин на модуль


36
36


36

108

2
Курсова робота (проект)
2.1.

Всього годин на модуль


3
Навчальна практика
3.1

Всього годин на модуль
Всього годин з дисципліни
36
36


36

108


Теми лабораторних робіт
Модуль 1 Сутність та ресурси електронної комерції
Змістовий модуль 1. Сутність та ресурси електронної комерції
Лабораторна робота № 1
Тема: Суть, зміст, значення та тенденції розвитку електронної комерції
Контрольні питання:
Суть електронної комерції.
Зміст електронної комерції.
Розвиток застосування електронної комерції.
Сфери застосувння електронної комерції.
Учасники електронного ринку.
Проблеми розвитку електронної комерії.

Лабораторна робота № 2
Тема: Робота з електронною поштою
Контрольні питання:
1. Як запустити поштову програму?
2. Які стандартні папки існують у поштовій програмі?
3. На які основні частини поділяється вікно поштової програми?
4. Як прочитати повідомлення?
5. Як надрукувати повідомлення?
6. Як видалити повідомлення?
7. Як створити нове повідомлення?
8. Яку інформацію потрібно вказати при створенні повідомлення?
9. Як відповісти на повідомлення?
10. Як вставити підпис у повідомлення?
11. Яку інформацію потрібно задати при створенні адреси нового користувача?
12. Як створити нову групу користувачів у адресній книзі?
13. Як використати адресну книгу для відправки повідомлення?
14. Як налагодити сортування повідомлень?
15. Як додавати до електронного листа файл-вкладення?

Лабораторна робота №3
Тема: Основні категорії Internet та інструментарій електронної комерції
Контрольні питання:
Основні категорії мережі Internet.
Основні служби мережі Internet.
Ідентифікація Internet-ресурсів.
Особливості українського сегмента Internet.
Процедура створення Web-сайта.
Бізнес-моделі сайтів.

Лабораторна робота №4
Тема: Маркетинг та реклама в мережі Internet
Контрольні питання:
Особливості сучасного Internet-маркетингу.
Основнізасоби і принципи реклами в мережі Internet.
Особливості застосування засобів Internet-реклами.

Лабораторна робота №5
Тема: Платежі та розрахунки за товари і послуги в електронній комерції
Контрольні питання:
Електронні платіжні системи.
Вимоги до електронних платіжних систем.
Особливості кредитних Internet-систем.
Дебетові Internet-системи та їх специфічні платіжні засоби.
Захист в платіжних системах Internet.

Модуль 2 . Робота через ресурси електронної комерції
Змістовий модуль 2. Робота через ресурси електронної комерції
Лабораторна робота №6
Тема: Організація і технологія роботи Internet-магазину
Контрольні питання:
Поняття Internet-магазину.
Особливості функціонування Internet-магазину.
Класифікація Internet-магазинів.
Організація бслуговування покупців у вртуальних магазинах
Методи розрахунків за придбаний товар.
Організація методів доставки придбаних товарів.
Електронні моли.

Лабораторна робота №7
Тема. Організація продажу товарів через Internet-аукціони
Контрольні питання:
Суть і особливості віртуальних аукціонів.
Типи Internet-аукціонів.
Товари, що продаються на Internet-аукціонах.
Організаційне забезпечення Internet-аукціонів.
Організація роботи віртуального аукціону.

Лабораторна робота №8
Тема: Організація оптового продажу товарів та послуг через віртуальні торговельні майданчики
Контрольні питання:
Поняття і функції електронних торговельних майданчиків
Види і структура електронних торгівельних майданчиків
Вертикальні (галузеві) торговельні майданчики.
Горизонтальні (багатогаузеві) торговельні майданчики.
Internet-представництва бізнес- структур.

Лабораторна робота №9
Тема: Організація надання послуг в електронній комерції
Контрольні питання:
Особливості надання послуг в мережі Internet.
Internet-трейдинг як специфічний вид послуг
Організація надання банківських послуг через Internet.
Електронні страхові послуги
Система дистанційного навчання.
туристичні послуги в мережі Internet.

Лабораторна робота №10
Тема: Безпека і захист інформації в Internet
Контрольні питання:
1. Для чого потрібні сертифікати та електронні цифрові підписи?
2. Скільки класів сертифікатів існує?
3. Що потрібно для отримання сертифікату першого класу?
4. Як підписати електронне поштове повідомлення цифровим підписом?

Лабораторна робота 11
Тема: Організаційно-правове забезпечення електронної комерції. Ефективність електронної комерції
Контрольні питання:
Нормативно-правове забезпечення системи електронної комерції.
Системи електронного документообігу в електронній комерції
Методи визначення ефективності електронної комерції.
Напрямки оцінки ефективності електронної комерції.

Лабораторні роботи
Модуль 1 Сутність та ресурси електронної комерції
Змістовий модуль 1. Сутність та ресурси електронної комерції

Лабораторна робота № 1
Тема: Суть, зміст, значення та тенденції розвитку електронної комерції

Мета роботи:отримати практичні навики у визначенні змісту, значення та тенденцій розвитку електронної комерції

Стислі теоретичні відомості
Електронний бізнес будь-яка ділова активність з використанням глобальних інформаційних мереж для модифікації внутрішніх та зовнішніх зв'язків фірми з метою одержання прибутку.
Електронна комерція комерційна взаємодія суб'єктів бізнесу з приводу купівлі-продажу товарів та послуг (матеріальних та інформаційних) з використанням інформаційних мереж (Internet, мережа стільникового зв'язку, внутрішні локальні мережі фірм).
Порядок виконання роботи:
1. Визначити основні напрямки розвитку сучасного електронного бізнесу

2. Провести порівняльну характеристику основних сфер електронної комерції та визначити їх переваги для основних суб'єктів ринку товарів та послуг
3. Провести графічний аналіз динаміки розвитку світового та вітчизняного електронного ринку за даними табл. 1.1, визначити темпи росту показників основних сфер електронної комерції.
Таблиця 1
Розвиток основних сфер електронної комерції у світі у 2004-2011рр.
Сфера електронної комерції
Роки


2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

В2В

В2С

В2АТести:
1. Що розуміють під електронною комерцією (ЕК)?
Перетворення бізнес-процесів за допомогою Internet-технологій.
Концентровану систему з використання усіх можливостей інформаційних мереж, дня ведених прибуткового оізнесу.
Різновид ділової активності, у якій комерційна взаємодія суб'єктів з приводу купівлі-продажу товарів та послуг здійснюється за допомогою інформаційних мереж.
Електронний обмін діловими документами (замовлення на покупку, котирування, накладні, рахунки-фактури тощо) між комп'ютерними програмами різноманітних компаній у стандартизованій формі.
2. Що таке електронний бізнес (ЕБ)?
1) Різновид ділової активності, у якій комерційна взаємодія суб'єктів з приводу купівлі-продажу товарів та послуг здійснюється за допомогою інформаційних мереж.
Електронний обмін діловими документами між комп'ютерними програмами різноманітних компаній у стандартизованій формі.
Найкраща на сучасному етапі система комунікацій, яка дає змогу підтримувати зв'язок з будь-яким абонентом у світі (за умови підключення до мережі).
Будь-яка ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх та зовнішніх зв'язків з метою одержання прибутку.
3. Які основні відмінності електронної торгівлі від традиційної?
1) Використання електронного документообігу.
Комерційна взаємодія сторін здійснюється електронним способом, в результаті чого право власності передається від одного суб'єкта іншому.
Використання технічних можливостей інформаційних мереж (Internet, мережі стільникового зв'язку, внутрішньої локальної мережі установ.
4) Використання специфічних за видом та змістом документів.
4. Які бинес-операції відносяться до сфери електронної комерції?
Обмін комерційною інформацією, купівля-продаж товарів і послуг, до- і післяпродажна підтримка, електронні платежі.
Створення та підтримка Web-сайтів комерційних структур, застосування Internet-протоколів, захист комерційної інформації.
Видача цифрових сертифікатів та надання сертифікаційних послуг (створення ключів та паролів користувачів).
Планування та закупівля матеріалів та ресурсів, управління виробничими запасами, доставка готової продукції.

Завдання для самоконтролю:
Суть електронної комерції.
Зміст електронної комерції.
Розвиток застосування електронної комерції.
Сфери застосувння електронної комерції.
Учасники електронного ринку.
Проблеми розвитку електронної комерії.
Лабораторна робота № 2
Тема: Робота з електронною поштою

Мета роботи: отримати практичні навички ефективного використання електронної пошти.

Стислі теоретичні відомості
Електро
·нна по
·шта ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] e-mail, або email, скорочення від electronic mail)-популярний [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що робить можливим обмін даними будь-якого змісту ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]-[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Електронною поштою можна надсилати не лише [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] повідомлення, але й [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], графіку, аудіо-, відеофайли, програми тощо. Електронна пошта дуже корисна, якщо немає повноцінного доступу (on-line) до Інтернету. Через електронну пошту можна отримати послуги інших сервісних мереж.
Електронна пошта - типовий сервіс відкладеного зчитування (off-line). Після відправлення повідомлення, як правило, у вигляді звичайного тексту, адресат отримує його на свій [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] через деякий період часу, і знайомиться з ним, коли йому буде зручно.
Електронна пошта схожа на звичайну [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Звичайний [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] складається із [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], на якому зазначена [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] отримувача і стоять штампи поштових відділень шляху слідування, та вмісту власне листа. Електронний лист складається із заголовків, які містять службову інформацію (про автора листа, отримувача, шлях проходження листа), які служать, умовно кажучи, конвертом, та власне вміст самого листа. За аналогією зі звичайним листом, відповідним методом можна внести в електронний лист інформацію якого-небудь іншого роду, наприклад, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] тощо. Як і у звичайному листі можна поставити свій [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Звичайний лист може не дійти до адресата або дійти з запізненням, аналогічно і електронний лист. Звичайний лист доволі дешевий, а електронна пошта найдешевший вид зв'язку.
Отже, електронна пошта повторює переваги (простоту, дешевизну, можливість пересилання нетекстової інформації, можливість підписати і зашифрувати лист) та недоліки (негарантований час пересилки, можливість доступу для третіх осіб під час пересилки, неінтерактивність) звичайної пошти. Проте у них є і суттєві відмінності. Вартість пересилки звичайної пошти у значній мірі залежить від того, куди вона повинна бути доставлена, її розміру та типу. У електронної пошти такої залежності або немає, або вона досить невідчутна. Електронний лист можна шифрувати та підписувати більш надійніше та зручніше, ніж лист на папері для останнього, власне, взагалі не існує загальноприйнятих засобів шифровки. Швидкість доставки електронних листів набагато вища, ніж паперових, та мінімальний час проходження незрівнянно менший. Загалом в залежності від розміру листа та швидкості каналу зв'язку доставка електронного листа триває в середньому від кількох секунд до кількох хвилин. Щоправда можуть бути затримки через збої в поштових серверах.
Порядок виконання роботи:
1) за допомогою поштової програми MS Outlook Express (The Bat або безкоштовної поштової служби) занести адресу, вказану викладачем, в Адресну книгу;
2) створити електронний лист і відправити за вказаною викладачем адресою, використовуючи Адресну книгу;
3) створити електронний лист на бланку із файлом-вкладенням у форматі текстового редактора MS Word і відправити його за вказаною викладачем адресою;
4) сформувати підпис – текст, який додається до кожного нового електронного листа. Наприклад, «З найкращими побажаннями, ваше прізвище та ім’я». Створити електронне повідомлення з підписом і відіслати його на адресу, вказану викладачем, з найвищим ступенем важливості;
5) створити підпапку папки Входящие з назвою Важливі листи. Пересунути туди декілька з найважливіших листів з папки Входящие. Внести до Адресної книги електронні адреси й імена авторів цих листів;
6) переслати отриманого електронного листа на тестову адресу, вказану викладачем, у тій самій системі кодування кирилиці, в якій ви його отримали. З’ясувати, яка саме це система. Змінити систему кодування на іншу і також переслати повідомлення на тестову адресу;
7) знищити усі надіслані особисто вам листи з папки Входящие, з’ясувати, де вони опиняються в результаті цієї операції. Знищити їх;
8) самостійно ознайомитися з іншими можливостями поштової програми.

Тести
1. Найпершим з серверів Інтернету є:
1) E – mail;
2) WWW;
3 ICQ;
4) http.
2. Який з цих записів є адресою електронної пошти:
1) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
2) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
3) Epson.com;
4) Ntv.ru.
3. Що являється имнем сервера, де розміщена поштова скринька в адресі [email protected]l.ru?
3. У якому році з'явилася електронна пошта?
1) у 1970-1971 роках;
2) в 1969 році;
3) в 1971-1972 роках;
4) в 1946 році.
4. У якому випадку неможливо відправити електронну пошту?
1) без спеціалізованих програм для роботи з E – mail;
2) за відсутності поштової скриньки у відправника;
3. за відсутності договору з провайдером;
4) за відсутності телефонної лінії в місцевості відправника

Завдання для самоконтролю:
1. Як запустити поштову програму?
2. Які стандартні папки існують у поштовій програмі?
3. На які основні частини поділяється вікно поштової програми?
4. Як прочитати повідомлення?
5. Як надрукувати повідомлення?
6. Як видалити повідомлення?
7. Як створити нове повідомлення?
8. Яку інформацію потрібно вказати при створенні повідомлення?
9. Як відповісти на повідомлення?
10. Як вставити підпис у повідомлення?
11. Яку інформацію потрібно задати при створенні адреси нового користувача?
12. Як створити нову групу користувачів у адресній книзі?
13. Як використати адресну книгу для відправки повідомлення?
14. Як налагодити сортування повідомлень?
15. Як додавати до електронного листа файл-вкладення?
Лабораторна робота №3
Тема: Основні категорії Internet та інструментарій електронної комерції

Мета роботи: отримати практичні навички роботи з основними категоріями Internet та інструментарієм електронної комерції

Стислі теоретичні відомості
Серед основних категорій (сфер) електронної комерції виділяють:
1. Бізнес бізнес (business–to-business, В2В) комерційна взаємодія між бізнесовими компаніями (підприємствами) виробниками, оптовими посередниками, оптовими клієнтами щодо здійснення оптових закупівель та поставок товарів;
2. Бізнес адміністрація (business–to-admistration, В2А) ділові зв'язки комерційних структур з державними організаціями (зокрема проведення державних закупівель через мережу Іпіегпеї);
3. Бізнес споживач (business–to-consumer, В2С) електронна роздрібна торгівля. У цьому випадку має місце комерційна взаємодія між електронним магазином та покупцем безпосереднім споживачем товару;
4. Споживач споживач (consumer-to-consumer, С2С) взаємодія споживачів для обміну комерційною інформацією (щодо придбання того чи іншого товару чи про співпрацю з певною фірмою) або роздрібна аукціонна торгівля між фізичними особами;
5. Споживач адміністрація (consumer-to-admistratio, С2А) організація взаємодії між споживачами та державними структурами (особливо в соціальній та податковій сфері).
Порядок виконання роботи:
1. Визначити, до яких систем належать наведені поняття та терміни. Результати роботи оформити у вигляді таблиці.
Аукціон, портал, еквайєр, HTTP, емітент, е-сот, банер, трансакція, WWW, браузер, домен, Internet-магазин, FTP, гіпер-текст, процесінг, IRC, сервер, хост, ICQ, торговельний майданчик, дебетова картка, HTML, е-мол, таргетінг, сайт, електронний чек, інтерфейс, В2В, В2С, брендинг, електронний мол, авторизація, on-line, електронна біржа, провайдер, смарт-картка.
Таблиця 1
Організаційна система електронної комерції
Система комунікацій
Система платежів
Система маркетингу і реклами


2. Структурувати та розшифрувати доменні імена таких суб'єктів:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
np://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Час пошуку залежить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.
На екрані з'явиться перша сторінка сайту. У розділі системного меню «Услуги» за допомогою списку, що розкривається, ознайомитися з видами послуг, які надає компанія.
Результати оформити у вигляді табл. 1.
Таблиця 1
№ з/п
Сфера послуг
Група послуг
Види послуг

1
Design.TriLan2
Develop.TriLan3
Promo.TriLan4
Adv.TriLan5
Hosting.Trilan2. Ознайомитися з порядком замовлення маркетингових послуг в мережі
меню «Заказ услуг» ознайомитися із порядком оформлення заявки на замовлення послуг.
Заповнити заявку, відповідно до визначеного варіанта.
№ варіанта
Вид послуги
Назва фірми
Сфера діяльності фірми

1
Web-дизайн сайта
SunTravel
Туристичні послуги

2
Просування сайта
Еліт-тепло
Продаж опалювального обладнання

3
Хостинг
Клеопатра
Продаж косметики і парфумерії

4
Експрес-аудит
Екопласт
Виробництво і продаж виробів із пластмас

5
Реклама
Rentmotors
Оренда автомобілів

3. Результати подати в зошиті у вигляді форми для замовлення

3. Ознайомитися з особливостями функціонування банерної реклами в мережі Internet.
Вказівки до виконання завдання
Ввійти у операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.
У рядок, відведений для адреси, ввести адресу рекламної студії BannerMaker ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Час пошуку залежить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.
За запропонованими викладачем параметрами, переглянути портфоліо нових банерів, розроблених студією для комерційних структур.
Ознайомитися із формою замовлення на виготовлення банерів.
За вихідними даними завдання 8.2. заповнити форму заявки на виготовлення банерів.
Результати подати у вигляді спеціальної форми.

Формат, тип і кількість банерів:
Формат банера
Кількість
Тип банера (Flash /gift
Формат банера
Кількість
Тип банера (Flash /gif)
Формат банера
Кількість
Тип банера (Flash /gif)

88x31


200х 100


400 х 280100Х 100


200 х 200


400 x 400120x60


208х132


468 х 60120Х 120


226х100


500x22120х 160


234 х 200


560 х 120120x240


240x400


600 x 90150Х 150


300х100


600х120150X400


300 х 165


728 X 90160 X 600


300 х 250


760х120
6. Ознайомитися з інформацією про вартість банерної реклами та провести розрахунок загальної вартості рекламної кампанії фірми.
Тести
1. Основними засобами реклами в мережі Internet виступають:
Банери, групи новин, електронна пошта, WWW-ресурси.
Макро-, мікро- і пікосоти.
Інтерфейс та система навігації.
Контент-проекти, контент-ресурси, програми-клієнти.
2. Від чого залежить плата за Internet-рекламу?
Від суми коштів, витраченої на її створення.
Від кількості хітів (людино-відвідувань) сайтів за рекламою.
Від того, що є об'єктом реклами.
Від часу демонстрації реклами.
3. Рекламний модуль (носій) на сайті, найчастіше у вигляді анімованого файлу це:
Банер.
Дайджест.
Електронна візитна картка.
Спам.
4. Які принципи створення та дизайну банерів існують в Internet-рекламі ?
Стислість і простота.
Використання трьох анімаційних кадрів та паузи.
Прикінцеве розміщення логотипу або назви суб'єкта реклами.
Правильними є всі відповіді.

Завдання для самоконтролю:
Особливості сучасного Internet-маркетингу.
Основнізасоби і принципи реклами в мережі Internet.
Особливості застосування засобів Internet-реклами.

Лабораторна робота №5
Тема: Платежі та розрахунки за товари і послуги в електронній комерції

Мета роботи: отримати практичні навичкипроведення платежів та розрахунків за товари засобами електронної комерції

Стислі теоретичні відомості
Електронні платіжні системи один а основних елементів «стами електронної комерції. Платіжні інструменти в системах електронної комерції можна умовно поділити на такі види: готівка, банківські перекази, перекази шляхом пластикових карток з магнітною смугою, смарт-картки, системи "Internet банк", "Клієнт банк", електронні гроші. Виділяють такі засоби платежів: офлайнові (взаємодія контрагентів фінансової транзакції відбувається поетапно з певними часовими лагами) та онланнові. У системах електронної комерції з урахуванням моменту оплати при здійсненні комерційних угод вирізняють системи з передоплатою в момент здійснення угоди, з оплатою в момент отримання товару.
Універсальними автоматизованими системами е-комерції є системи для реалізації платежів у середовищі Internet. Ці електронні платіжні системи можна умовно поділити на системи, що функціонують на основі пластикових карток (кредитних, дебетових), смарт-карток та системи, в яких функціонують ектронні гроші, які є еквівалентом готівки.

Порядок виконання роботи:
1. Визначити правильну послідовність етапів здійснення електронних платежів за допомогою кредитних карток, проставивши відповідні номери у порядку зростання:
Введення покупцем параметрів кредитної картки на сайті електронного магазину або на сайті платіжної системи;
Одержання магазином результату авторизації.
Передача платіжною Internet-системою запиту на авторизацію традиційній платіжній системі.
Перерахунок грошей з рахунка покупця у банку-емітенті через розрахунковий банк на рахунок магазину в банку-еквайєрі.
Передача процесінговим центром банкові-емітенту запиту на авторизацію картки і одержання його результату.
Передача результату авторизації платіжній Internet-системі.
Відвантаження товару або надання послуги.
Одержання покупцем результату авторизації через магазин або від платіжної Internet-системи.
2. Визначити правильну послідовність етапів здійснення електронних платежів за допомогою електронних чеків, проставивши відповідні номери у порядку зростання:

· Перевірка електронного підпису платника.

· Кодування номера чекового рахунка відкритим ключем банку.

· Відвантаження товару або надання послуги.d Авторизація платіжною системою електронного чека.

· Пересилання платником електронного чека одержувачу.

· Перерахунок коштів з рахунку платника на рахунок магазину.

· Виписка платником електронного чека, підписання його електронним підписом.

· Подача чека до оплати платіжній системі.
3. Визначити правильну послідовність етапів здійснення електронних платежів за допомогою електронних грошей, проставивши відповідні номери у порядку зростання:

· Надання електронних грошей емітенту та їх перевірка.

· Обмін реальних грошей на електронні.

· Перерахування покупцем на сервер продавця електронних грошей.

· Відвантаження товару або надання послуги.

· Накопичення та зберігання електронних грошей на жорсткому диску або смарт-картці.
4. Ознайомитися з особливостями функціонування та провести порівняльний аналіз основних видів електронних платіжних систем WebMoney Transfer, CyberPlat, PayCash, Шопеу, Інтерплат.

Вказівки до виконання завдання
Ввійти в операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.
У рядок, відведений для адреси, ввести адреси сайтів відповідних платіжних систем: WebMoney Transfer ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), CyberPlat ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), PayCash ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), IMoney ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), Інтерплат ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Час пошуку залежить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.
За допомогою системи навігації певного сайту ознайомтесь із функціональними особливостями платіжної системи, даючи відповіді на такі запитання:
1. Які установи в on-line є організаторами створення платіжної системи?
2. До якого типу платіжних систем належить ця система?
3. Які схеми електронних платежів пропонуються користувачам на цьому сайті?
4. Яким чином можна стати користувачем цієї платіжної системи?
5. Чи надає ця платіжна система можливість створення і підтримки електронного магазину?
6. Як вирішуються на цих сайтах питання захисту комерційної та особистої інформації при передаванні її мережею?
Результати роботи подати у вигляді табл.1.

Таблиця 1
№ п/п
Функціональні особливості платіжної системи
WebMoney Transfer
Cyber Plat
PayCashu
IMoney
Інтерплат

1
Організатори створення


2
Тип платіжної системи


3
Схеми електронних платежів платіжної системи


4
Процедура реєстрації користувача


5
Створення і підтримка електронного магазину


6
Схема захисту інформації
Тести:
1. За наявною схемою платежів електронні платіжні системи поділяють на:
Готівкові і безготівкові.
Дебетові і кредитні.
Чекові та грошові.
Ідентифікаційні та звичайні.
2. Процес авторизації це:
Ідентифікація особи, яка бажає отримати інтерактивний доступ до інформації, послуг, здійснити операцію.
Залучення зовнішніх виконавців для виконання неосновних біз-нес-процесів компанії.
Процес привласнення ідентифікаторів (імені, паролю користувача) суб'єктам і об'єктам платіжних систем.
Одержання дозволу від банку-емітента банківської платіжної картки на здійснення операцій з її використанням.
3. Процес, протягом якого перевіряється дійсність користувача та законність його роботи, це:
Авторизація.
Автентифікація.
Конфіденційність.
Апробація.
4.3 кредитними картками працюють:
Готівкові системи платежів.
Безготівкові системи платежів.
Кредитні системи платежів.
Дебетові системи платежів.

Завдання для самоконтролю:
Електронні платіжні системи.
Вимоги до електронних платіжних систем.
Особливості кредитних Internet-систем.
Дебетові Internet-системи та їх специфічні платіжні засоби.
Захист в платіжних системах Internet.
Модуль 2 Робота через ресурси електронної комерції
Змістовий модуль 2. Робота через ресурси електронної комерції

Лабораторна робота №6
Тема: Організація і технологія роботи Internet-магазину

Мета роботи: отримати практичні навички в організації та роботі Internet-магазину

Стислі теоретичні відомості
Internet-магазин (електронний, віртуальний, e-shop) являє собою спеціалізований Web-сайт, який належить фірмі-товаровиробнику, торговій фірмі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців.
Інше визначення Internet-магазину характеризує його як реалізоване в мережі Internet представництво шляхом створення Web-сервера для продажу товарів та пов'язаних з ними послуг користувачам Internet. Кількість представлених на сервері видів товарів може коливатися від кількох одиниць до кількох тисяч.
Характерними рисами Internet-магазинів є те, що вони можуть пропонувати значно більшу кількість товарів та послуг, ніж реальні магазини і забезпечувати споживачів значно більшим обсягом інформації, необхідної для прийняття рішення про покупку.
Існує кілька систем класифікації Internet-магазинів:
за методом роздрібного продажу товарів у мережі: Internet-магазини; Web-вітрини, торгові системи; торгові ряди; контентні проекти (споживацькі енциклопедії, системи Internet-замовлень товарів тощо);
за бізнес-моделлю: повністю он-лайновий магазин та суміщення офф-лайнового бізнесу з он-лайновим (коли Internet-магазин створюється на основі вже діючої реальної торгової структури);
за взаємовідносинами з постачальниками: магазини, які володіють власним складом (наявність реальних товарних запасів); магазини, що працюють за договорами з постачальниками (відсутність значних товарних запасів);
за ступенем автоматизації серед торгових систем електронних магазинів розрізняють Web-вітрини, власне Internet-магазини та торгові Internet-системи (TIS).
Загалом типова схема взаємодії покупця з Internet-магазином здійснюється наступним чином:
1. Покупець за допомогою браузера заходить на сайт Internet-магазину, який містить електронну вітрину, де представлений каталог товарів та необхідні елементи інтерфейсу для виконання операцій відбору та купівлі товарів;
Перегляд товарного каталогу та вибір товарів (формування кошика покупця);
Реєстрація покупця;
Вибір форми оплати та доставки товару;
Підтвердження замовлення;
Оплата товару;
Доставка придбаного товару покупцеві.
Пошук товарів в Internet-магазині може здійснюватися за допомогою каталогу або через внутрішню пошукову систему.
Порядок виконання роботи:
1. Визначити, які елементи забезпечують окремі технологічні операції в електронному магазині, заповнивши табл. 3.1.
Таблиця 1
№п/п
Технологічна операція
Структурний елемент Internet-магазину

1
Ознайомлення з магазином


2
Пошук товару


3
Консультації відвідувачів


4
Відбір товару


5
Розрахунки за відібраний товар


6
Отримання придбаного товару


2. Ознайомитися з особливостями структури Internet-магазинів, технологією їх роботи та асортиментом пропонованих товарів згідно з визначеним варіантом.
№ варіанта
Товарна спеціалізація магазину

1
Комп'ютерна техніка і програмне забезпечення

2
Книги і друкована продукція

3
Аудіо- і відеопродукція

4
Продукти харчування

5
Автотовари

6
Товари спортивного призначення

7
Подарунки

8
Одяг та взуття

9
Аудіо- і відеотехніка

10
Косметика і парфумерія


Вказівки до виконання завдання
Ввійти в операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.
У рядок, відведений для адреси, ввести адресу української пошукової системи «Мета»: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Час пошуку залежить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.
3. На сайті пошукової системи обрати розділ «е-магазиньї».
На екрані з'явиться перелік категорій електронних магазинів за їхньою товарною спеціалізацією (число в дужках після назви категорії вказує на кількість магазинів, зареєстрованих у цій пошуковій системі). Обрати категорію згідно з визначеним варіантом.
На екрані з'явиться перелік магазинів цієї категорії, який включає їх назву, коротку характеристику та електронну адресу. Обрати довільно один з магазинів, «клікнувши» на його електронній адресі.
Після завершення пошуку на екрані з'явиться перша Web-сторінка обраного магазину. За допомогою системи навігації цього магазину ознайомтесь з його структурними елементами та технологією роботи.
Результати роботи подати у вигляді таблиці.


Таблиця 2
№ п\п
Досліджуваний структурний елемент або функція
Характеристики структурного елемента або функції
Аналіз структурного елемента або функції

1
Web-вітрина
Наявність, особливості оформлення, інформація про навігацію в магазині


2
Інформаційний каталог
Наявність, структура, особливості пошуку інформації


3
Товарний каталог
Структура, основні групи (підгрупи) товарів, особливості пошуку необхідних товарів


4
Ознайомлення з товаром
Особливості подачі інформації про обраний товар (зображення, словесний опис, коротка технічна характеристика, ціна, інша інформація і. т. д.)


5
Відбір товару
Завдання кількості обраного товару, технологія відбору товару в кошик клієнта


6
Кошик клієнта
Процедура перегляду, структура кошика, процедура зміни вмісту кошика


7
Реєстрація клієнта
Структура та зміст картки реєстрації клієнта при першому відвідуванні, процедура реєстрації при повторному та наступних відвідуваннях


8
Оформлення замовлення
Процедура остаточного підтвердження замовлення


9
Розрахунок за обраний товар
Можливі форми та засоби оплати, додаткова інформація


10
Доставка товарів
Можливі способи доставки товарів, регіони і терміни доставки, вартість доставки, додаткова інформація


11
Надання знижок
Наявність, система знижок


12
Додаткові функції та інформація
Функції та інформація, які безпосередньо не стосуються продажу основних товарів, проте дозволяють додатково збільшувати кількість відвідувачів магазину (партнерська програма, новини, рейтинги, чат, знайомства і. т. д.)3. За допомогою даних мережі Internet визначити три кращих за рейтингом електронні магазини відповідної товарної спеціалізації згідно з визначеним варіантом. Вкажіть їхні електронні адреси.

№ варіанта
Товарна спеціалізація магазину
№ варіанта
Товарна спеціалізація магазину

11
Мобільні телефони
6
Одяг, взуття

2
Будівництво і ремонт
7
Оргтехніка

3
Парфумерія і косметика
8
Спортивні товари

4
Фототехніка
9
Продукти харчування

5
Подарунки, квіти
10
Побутова техніка


Вказівки до виконання завдання
1. Ввійти в операційну систему Windows і в мережу Internet.
2. У рядок, відведений для адреси, ввести адресу української пошукової системи: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Час пошуку залежить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.
3. На сайті пошукової системи обрати розділ «Магазини».
4. На екрані з'явиться перелік категорій електронних магазинів за їхньою товарною спеціалізацією. Обрати категорію згідно з визначеним варіантом.
У списку магазинів визначеної категорії обрати потрібні.
Результати роботи подати у вигляді таблиці.
Таблиця 3

%
п/п
Товарна спеціалізація
Електронна адреса магазину
Назва магазину
Товарні підгрупи, кількість товарів

1

2

3


Тести:
1. Яка інформація надається про товару електронному магазині?
1) Хімічний склад, біологічна цінність, схематичне зображення.
Опис технології виробництва, термін придатності, виробнича собівартість.
Товарознавча класифікація, оптова і роздрібна ціна, місцезнаходження товару.
4) Споживчі і технічні властивості, фотографія, ціна.
2. Яка інформація обов'язково повинна бути вказана у картці реєстрації покупця Internet-магазину?
Прізвище, ім'я, по батькові, поштова і (або) електронна адреса, особистий пароль.
Прізвище, ім'я, по батькові, номер і серія паспорта, дата і місце його видачі, ідентифікаційний код.
Прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, сімейний стан.
Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та PIN-код платіжної картки.
3. Яка інформація надається відвідувачем при повторному та подальших відвідуваннях електронного магазину?
Прізвище, ім'я, по батькові, поштова і (або) електронна адресу, телефон.
Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та PIN-код платіжної картки.
Логін (нік) відвідувача та назва населеного пункту, в якому він проживає.
4) Адреса електронної пошти та пароль.
4. У якому із варіантів відповіді правильно відображено склад та послідовність етапів обробки замовлення в Internet-магазинах?
1) Перевірка наявності товарів та їх резервування, запит до платіжної системи, оформлення замовлення на доставку товарів.
2) Перегляд товарного каталогу, відбір товарів, реєстрація покупця.
Ознайомлення із зображенням та описом товарів, збір маркетингової інформації, доставка товарів.
Заповнення покупцем спеціального формуляра з автобіографічними даними, оплата та доставка відібраного товару.

Завдання для самоконтролю:
Поняття Internet-магазину.
Особливості функціонування Internet-магазину.
Класифікація Internet-магазинів.
Організація бслуговування покупців у вртуальних магазинах
Методи розрахунків за придбаний товар.
Організація методів доставки придбаних товарів.
Електронні моли.

Лабораторна робота №7
Тема. Організація продажу товарів через Internet-аукціони

Мета роботи: отримати навички організації продажу товарів через Internet-аукцони

Стислі теоретичні відомості
У комерційній практиці аукціон є формою продажу товарів або послуг на публічних конкурентних торгах, в процесі яких встановлюється їх кінцева ціна. Віртуальний (електронний) аукціон (Internet-аукціон) проводиться за тим же принципом в мережі Internet за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке установлюється на сайті організатора торгу.
Аукціон це спосіб продажу товарів, який базується на ціновій конкуренції між покупцями. Він є процедурою встановлення рівноважних цін на товар, при цьому ціну встановлює покупець, а продавець правила, за якими має проводитися аукціон.
Характериними рисами Internet-аукціонів є:
можливість залучення великої кількості продавців і покупців (значна концентрація попиту і пропозиції);
цілодобова інтерактивна взаємодія продавців і покупців:
можливість надання деталізованого опису і зображення товарів.
Internet-аукціони дають можливість не тільки реалізувати товари та послуги через Internet, але й здійснювати тестові продажі, визначати обсяг початкового попиту та ринкову ціну для нових продуктів.
Для електронних аукціонів діють ряд специфічних правил:
обов'язкова реєстрація учасників, при цьому учасники мають бути повнолітніми і зобов'язані надати свої банківські рахунки як гарантію оплати товару;
учасники, що придбали товар, зобов'язані за нього сплатити;
учасники, що розмістили пропозиції про продаж, не мають права знімати їх до закінчення торгів;
товар, виставлений на продаж, не належить аукціоністу він є лише посередником між продавцем і покупцем
Порядок виконання роботи:
1. Ознайомитися з структурою, типами Internet-аукціонів, технологією їх роботи та особливостями продажу товарів, представлених у окремих категоріях згідно з визначеним варіантом.
№ варіанта
Товарна категорія аукціону

1
Антикваріат

2
Книги, газети, журнали

3
Предмети колекціонування

4
Аудіо-, відео-, побутова техніка

5
Одяг, взуття та аксесуари

6
Комп'ютери та Internet

7
Спорт

8
Краса та здоров'я

9
Мистецтво

10
Годинники та прикраси


Вказівки до виконання завдання
Ввійти в операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.
У рядок, відведений для адреси, ввести адресу одного з Internet-аукціонів ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] тощо).
Час пошуку залежить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.
3. На екрані з'явиться перша сторінка Internet-аукціону, в лівій стороні якої представлено каталог товарних категорій (число в дужках після назви категорії вказує на кількість лотів, представлених на аукціон у цій категорії).
Обрати категорію, згідно з визначеним варіантом, «клікнувши» на її назві.
На екрані з'явиться список підрозділів обраної категорії (число в дужках після назви категорії вказує на кількість лотів, представлених на аукціон у цьому підрозділі). Обрати довільно один з підрозділів, «клікнувши» його назву.
На екрані з'явиться перелік лотів обраного підрозділу та коротка інформація про них (назва, номер лота, його фотографія, кількість ставок, поточна ціна, час початку та закінчення аукціону (у режимі число-місяць-рік-години-хвилини) тощо). Обрати довільно один з лотів та ознайомитися з його детальнішою характеристикою, «клікнувши» на кнопці «Подробнее», «Просмотреть» тощо. Відкриється сторінка, зайнята описом характеристик цього лота.
Ознайомитися з особливостями представлення товарного лота, інформацією, яка подається для його характеристики, та особливостями торгу за цим лотом.
Результати роботи подати у вигляді таблиці.
Таблиця 1
№ п/п
Досліджуваний структурний елемент або функція
Характеристика структурного елемента або функції
Аналіз структурного показника або функції

1
Каталог товарних категорій
Структура, основні категорії, загальна кількість лотів, виставлених на аукціон


2
Список підрозділів категорії, визначеної варіантом
Назви підрозділів, кількість лотів, виставлених на аукціон за окремими підрозділами


3
Первинна характеристика обраного лота
Особливості подачі інформації про обраний лот (назва, номер лота, його фотографія, кількість ставок, поточна ціна, час початку та закінчення аукціону (у режимі число-місяць-рік-години-хви-лини) і. т. д.)


4
Повна характеристика обраного лота
Назва; номер лота; його фотографія та опис споживчих властивостей і (або) технічних характеристик; продавець; місто або країна знаходження лота; кількість відвідувачів, які переглянули лот; кількість ставок; поточна ціна; час початку та закінчення аукціону (у режимі чи-сло-місяць-рік-години-хвилини); тип і вид аукціону; особливості організації торгу (крок аукціонного торгу, автоматичний аукціон, фіксована ціна, стоп-ціна тощо); опції (перегляд усіх пропозицій продавця, підписання на новини про хід торгів, посилка повідомлення про торги)2. Ознайомитися з основними правилами проведення попередньо обраного аукціону, процедурою реєстрації, особливостями виставлення лота на продаж, технологією участі в торгах та покупки лота.

Вказівки до виконання завдання
Повернутися на початкову (головну) сторінку аукціону, обравши на панелі інструментів у верхній частині вікна команду «Назад» («Васк») або на функціональній панелі сторінки команду «Главная страница».
У інформаційному блоці головної сторінки аукціону знайти розділи, присвячені основним правилам його проведення. Залежно від особливостей структури сайту та його дизайну, вони можуть мати назви «Я здесь впервые», «Правила работы аукциона», «Купить», «Продать», «Как принять участие в аукционе», «Как делать ставки», «Как зарегистрироваться» тощо.
Почергово переглянути окремі розділи для ознайомлення з технологією роботи системи аукціону.
Результати роботи подати у вигляді таблиці.
Таблиця 2
п/п
Технологічна операція або функція торгової системи аукціону
Назва розділу, що містить характеристику операції або функції
Особливості проведення операції або функціональні особливості
Аналіз особливостей проведення операції або функціональних особливості

1
Виставлення товару на продаж

Вимоги до учасників аукціону в якості продавця; вимоги до товару, що виставляється на аукціон; права та обов'язки продавця; послуги та програми підтримки продавців


2
Купівля товару

Вимоги до учасників аукціону в якості покупця; права та обов'язки покупця, правила пропозиції ставок


3
Реєстрація учасників

Нік, електронна адреса, пароль, контактна інформація (прізвище, ім'я, країна, місто знаходження, телефон, адреса і. т. д.)


4
Правила роботи торгової системи аукціону

Права і обов'язки адміністрації торгової системи, типи існуючих продажТести
1. Які товари не є придатними для віртуальної аукціонна торгівлі?
1)Неходові та «некондиційні» товари.
2)Повсякденні продукти харчування з обмеженим терміном зберігання.
Колекційні товари та раритети.
Нові високотехнологічні товари.
2. Що є обов'язковою умовою участі будь-якого користувача у віртуальних аукціонних торгах?
Підписання договору про нерозголошення інформації щодо цін на виставлені лоти.
Проходження процедури реєстрації.
Виставлення рейтингових оцінок іншим учасникам.
Укладення угоди про співробітництво з торговою системою аукціону.
3. Який спосіб мінімізації ризику учасників є найпоширенішим та найдоступнішим на Internet-аукціонах?
1)Страхування від моральних та матеріальних збитків.
2)Криптографічний захист інформації за допомогою ключів (кодів), відомих тільки постійним учасникам.
3)Встановлення системи рейтингових оцінок.
4)Встановлення спеціальних інформаційних шлюзів, які дають можливість переглядати інформацію про товар тільки повнолітнім.
4. Хто подає інформацію про виставлений на торг товар на електронному аукціоні?
Торгова система електронного аукціону.
Продавець.
Продавець на вимогу покупця.
4)Бюро товарних експертиз регіону, в Internet-просторі якого за- реєстрований аукціон.

Завдання для самоконтролю:
Суть і особливості віртуальних аукціонів.
Типи Internet-аукціонів.
Товари, що продаються на Internet-аукціонах.
Організаційне забезпечення Internet-аукціонів.
Організація роботи віртуального аукціону.

Лабораторна робота №8
Тема:. Організація оптового продажу товарів та послуг через віртуальні торговельні майданчики

Мета роботи: отримати практичні навикиорганізації оптового продажу товарів та послуг через віртуальні торгівельні майданчики

Стислі теоретичні відомості
Електронні торговельні майданчики це сайти в категорії В2В, на яких укладаються угоди між продавцями та покупцями та здійснюється проведення фінансово- торгових трансакцій.
На таких сайтах зібрана інформація про ціни на продукцію у всіх зареєстрованих виробників і постачальників, умови її оплати і доставки. Також існує можливість пошуку та сортування даних за різними параметрами (наприклад, за видом продукції, за певним ціновим діапазоном тощо) і часто можливість безпосереднього здійснення замовлення та його оплати за допомогою системи електронних платежів. В більшості випадків на сайті подаються дані про потенційних покупців певної продукції, інформаційно-аналітичні ресурси та новини щодо даного сегмента ринку.
Основними принципами роботи електронних торговельних майданчиків є:
простота і зручність рівний та простий доступ всіх учасників до інформації та послуг, що полягає в створенні зрозумілого інтерфейсу, застосуванні простого процесу реєстрації відвідувачів;
гнучкість управління каталогами додавання нових каталогів чи учасників, заміна старої інформації не повинні впливати на функціонування системи в цілому;
інтеграція діяльності полягає у підтримці усіх аспектів електронної комерції від виконання трансакцій до підтримки мережі постачання, що дає змогу спростити документообіг та збільшити вигоду учасників. Крім того, має бути забезпечена організація взаємодії з торговими процесами і системами учасників торговельного майданчика, яка сприятиме фірмам в оптимізації процесів планування, прогнозування, управління ресурсами, одержанні інформації з зовнішніх джерел в реальному часі;
адміністрування полягає в регулюванні роботи та взаємодії додатків сайту, які розроблених в різних середовищах. Коли таких додатків небагато, керівництво користувача і контроль доступу вбудовані в кожен додаток окремо. При значній кількості додатків адміністрування має велике значення для організації роботи всього сайту;
бізнес-аналіз на сайтах даного типу для ефективної організації комерційних зв'язків слід не лише подавати певну інформацію, а й проводити її аналіз, здійснювати моніторинг ділової активності на торговельному майданчику, складати різноманітні звіти, що дозволяє учасникам об'єктивно і своєчасно аналізувати ситуацію на ринку, виявляти існуючі та прогнозні тенденції.
надання додаткових послуг здійснюється для залучення додаткових учасників та одержання додаткового прибутку. З цією метою доцільно здійснювати підписку на ряд послуг, що могли б цікавити окремих учасників. До такого переліку можуть включатися організація логістики, аукціони, фінансові послуги і т. п.;
забезпечення безпеки розробники проекту та учасники комерційних процесів повинні бути впевнені в безпеці проведенні платежів та передачі інформації.
Основні джерела доходів електронних торговельних майданчиків формуються на таких рівнях:
операційному (доходи від трансакцій, передплатних внесків, надання аукціонних послуг);
функціональному (доходи від реклами, маркетингових досліджень, публікацій у каталогах);
організаційно-технологічному (доходи від ліцензування та сертифікації товарів і послуг, страхування ризиків при здійсненні електронних операцій, організації безпеки проведення фінансових транзацій);
у колаборативному електронному бізнесі (доходи від оптимізації бізнес-процесів у ланцюжках доданої вартості).
Порядок виконання роботи:
1. Ознайомитися з особливостями структури та функціями електронних торговельних майданчиків.
Вказівки до виконання завдання
Ввійти в операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.
У рядок, відведений для адреси, ввести адресу електронного торговельного майданчика «Агротрейдер» ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Час пошуку залежить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.
На екрані з'явиться перша сторінка електронного торговельного майданчика. Ознайомитися зі змістом головної сторінки та способами подачі інформації на ній.
Результати оформити у вигляді табл. 2.
Таблиця 2
№п\п
Інформаційний блок
Вид подачі інформації
Зміст
інформаційного блоку

1
Системне меню2
Каталог3
Аналіз зміни цін4
Моніторинг цін5
Аналіз заявок6
Новини7
Громадська думка8
«Чорний» список9
Інша інформація
2. Ознайомитися з правилами реєстрації та участі у торгах на електронних торговельних майданчиках.

Вказівки до виконання завдання
На головній сторінці сайту торговельного майданчика «Агротрейдер» обрати розділ системного меню «Как стать учасником».
Використовуючи систему навігації сторінок, ознайомитися з порядком реєстрації у торговій системі.
Результати подати у вигляді форми для реєстрації:

3. Ознайомитись із особливостями пошуку комерційної інформації на електронних торговельних майданчиках.

Ввійти в операційну систему Windows і мережу Internet.
У рядок, відведений для адреси, ввести адресу українського деревообробного порталу ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Час пошуку залежить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.
Із системного меню обрати розділ «Каталог учасників». На екрані з'явиться перелік учасників торгів на сайті торговельного майданчика, класифікований за спеціальними категоріями.
Із поданого списку обрати 23 пропозиції найбільш активних учасників (подаються першими у списку) та провести їх аналіз згідно з визначеним варіантом.
№ варіанта
Категорія учасника

1
Підприємство у сфері Держлісгоспу

2
Імпорт

3
Експорт

4
Виробництво дерев'яної тари

5
Виробництво пиломатеріалів

6
Виробництво крісел

7
Виробництво дерев'яних будинків

8
Виробництво паркету

9
Виробництво столярних виробів

10
Виробництво меблів

Результати подати у вигляді табл. 3.
Таблиця. 3

Учасник А
Учасник В

Назва копаніїОсновна діяльністьІнша діяльністьРегіон діяльностіПропозиціяКонтактна особаАдресаТелефон, електронна поштаКількість працівниківКупівляПродажДодаткова інформація
Тести
1. В чому полягає суть принципу бізнес-аналізу при функціонуванні електронних торговельних майданчиків?
Організатори ЕТМ повинні подавати характеристики усіх біз-нес-структур, які зареєстровані на даному сайті.
Організатори ЕТМ повинні проводити аналіз діяльності найбільш активних бізнес-структур, які зареєстровані на даному сайті.
Організатори повинні подавати відповідну комерційну інформацію, проводити її аналіз, здійснювати моніторинг ділової активності на ЕТМ, складати різноманітні звіти.
Організатори повинні проводити прогнози ділової активності на ЕТМ, здійснювати аналіз укладених комерційних угод, подавати відгуки відвідувачів.
2. Електронна візитна картка фірми це:
Спеціалізована фірма з виявлення та фінансування фінансової, технічної, організаційної, юридичної підтримки Internet-проектів.
Анонімний торговельний майданчик, що дозволяє виробникам здійснювати купівлю-продаж товарів на ринку реального товару з умовою негайного постачання і оплати.
Web-сайт, який належить фірмі-товаровиробнику, торговій фірмі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців. 4) Кілька WWW-сторінок, що містять інформацію про компанію та її діяльність, спрямованих на ознайомлення потенційних клієнтів з продукцією та послугами компанії.
3. Які організаційні структури не функціонують у складі бізнес- порталів?
Електронні торговельні майданчики.
Електронні магазини.
Електронні аукціони.
Електронні платіжні системи.
4. Яка форма електронної комерції сфери В2В є оптимальною моделлю гнучкого встановлення ціни?
Електронна біржа.
Портал.
Електронний каталог.
Електронний аукціон.

Завдання для самоконтролю:
Поняття і функції електронних торговельних майданчиків
Види і структура електронних торгівельних майданчиків
Вертикальні (галузеві) торговельні майданчики.
Горизонтальні (багатогаузеві) торговельні майданчики.
Internet-представництва бізнес- структур.
Лабораторна робота №9
Тема: Організація надання послуг в електронній комерції

Мета роботи:отримати практичні навики з організації надання послуг в електронній комерції

Стислі теоретичні відомості
Інформаційна послуга - це здійснення інформаційної діяльності у визначений час і визначеній законом формі по доведенню інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб.
З позицій виробника, інформаційна послуга включає дії суб'єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами.
У вузькому значенні інформаційна послуга часто сприймається як послуга, отримувана з допомогою комп'ютерів, хоча насправді це поняття набагато ширше.
Порядок виконання роботи:
1. Ознайомитися з особливостями пошуку інформації та надання туристичних послуг у мережі Internet.
Вказівки до виконання завдання
1. Ввійти у операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.
2. У рядок, відведений для адреси, ввести електронну адресу каталогу туристичних агентств, компаній та фірм Києва та України ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Час пошуку залежить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.
На екрані з'явиться перша сторінка сайту. У розділі системного меню «Каталог турфирм» за допомогою системи пошуку «Поиск туркомпании» переглянути пропозиції регіональних турагентств відповідно до визначеного варіанта.
№ варіанта
Місцезнаходження турагентств

1
Київ

2
Львів

3
Одеса

4
Трускавець

5
Євпаторія

6
Ялта

4. Із запропонованого переліку обрати 3 пропозиції та провести їх аналіз.
Результати оформити у вигляді табл.1.
Таблиця 1
№п\п
Назва турагентства
Місто
Електронна адреса
Електронна пошта
Адреса і телефон
№ ліцензії

5. У пропозиціях турагентств у розділі «Смотреть туры» ознайомитися з критеріями вибору туру; за запропонованими викладачем параметрами пошуку провести аналіз 23 запропонованих турів.
Результати оформити в табл. 2.
Таблиця 2
№п\л
Країна
Курорт
Готель
Умови проживання
Харчування
Вартість
Виїзд
Тривалість*Можливі варіанти умов проживання (класи номерів) за міжнародним стандартом:
DS (Diplomatic Suite) апартаменти;
OBS (One Bedroom Suite) однокімнатний люкс;
Std стандарт;
OV (Ocean View) вид на море.
** Можливі варіанти умов харчування за міжнародним стандартом:
НВ напівпансіон;
ВВ пансіон;
ОВ без харчування;
HB-lanch сніданок + обід;
HB-dinner сніданок + вечеря;
АІ все включено.
2. Ознайомитися з особливостями надання послуг з бронювання квитків
Вказівки до виконання завдання
1. На головній сторінці сайту-каталогу туристичних агентств, компаній та фірм Києва та України ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) у системному меню обрати розділ «Ж/д, авиа, автобус».
2. У підрозділі «Он-лайн бронирование» обрати розділ «Заказ авиабилетов» та ознайомитися з формою для заповнення при замовленні квитків. Остання може містити дані про місце вильоту, місце прибуття, тип перельоту (в обидва кінці, в одну сторону), дату вильоту (у режимі день-місяць), дату зворотного вильоту (у режимі день-місяць для перельоту в обидва кінці), клас обслуговування, назву авіакомпанії, кількість пасажирів.
Результати подати у вигляді форми для замовлення квитків:

3. За попередньо визначеними параметрами пошуку здійснити аналіз 12 запропонованих рейсів. Результати подати у вигляді табл. 3.
Таблиця 3

Рейс А
Рейс В

ВилітДата вильотуЧас вильотуАеропорт вильотуТерміналЧас у дорозіМодель літака№ рейсуПересадкаПрибуттяДата прибуттяЧас вильотуАеропорт прибуття№ рейсуМодель літака |
4. Обрати один із запропонованих рейсів, клікнувши команду «Вибрать» та заповнити остаточну форму для бронювання, вказавши інформацію про пасажирів.
Результати подати у вигляді форми, що містить дані про пасажирів.

Тести
1. Які об'єкти не є складовими туристичного продукту у сфері електронної торгівлі?
Об'єднані за метою тури (оздоровчі, пізнавальні тощо).
Туристично-екскурсійні послуги.
Реклама туристичних послуг.
Сувеніри та товари туристичного призначення.
2. Intemet-трейдинг це:
Система надання банківських послуг клієнтам, що забезпечує можливість здійснення стандартних банківських операцій через мережу Internet.
Форма ліцензування, за якою продавець пропонує споживачу власну торгову марку, документацію і технологію виробничого процесу та надає консультації інформаційно-консультаційних технологій.
Спосіб вивчення діяльності господарських суб'єктів (зокрема конкурентів) з метою використання їх позитивного досвіду у власній роботі.
Послуги, що надаються інвестиційним посередником (банком або брокерською компанією) і дозволяють клієнту здійснювати купів-лю-продаж цінних паперів та валюти через мережу Internet.
3. Який тип брокерів не притаманний сучасному Internet- трейдингу?
Оф-лайн брокер.
Он-лайн брокер.
Класичний брокер.
Дисконтний брокер.
4. Які недоліки притаманні системі «Internet-банк» при застосуванні Internet-банкінгу?
1) Операції з рахунком проводяться тільки у робочий час банку.
Неможливість поповнювати або знімати грошові кошти з рахунків пластикової картки.
Неможливість забезпечення повної конфіденційності фінансових транзакцій.
4) Правильні відповіді 1 і 3.

Завдання для самоконтролю:
Особливості надання послуг в мережі Internet.
Internet-трейдинг як специфічний вид послуг
Організація надання банківських послуг через Internet.
Електронні страхові послуги
Система дистанційного навчання.
туристичні послуги в мережі Internet.


Лабораторна робота №10

Тема: Безпека і захист інформації в Internet
Мета роботи: навчитися отримувати та використовувати сертифікати електронного цифрового підпису.

Стислі теоретичні відомості
Поняття безпеки інформації можна визначити як стан стійкості інформації до випадкових або навмисних впливів, що виключає неприпустимі ризики її знищення, перекручування та розкриття, які призводять до матеріального збитку власника або користувача інформації. Оскільки мережа повністю відкрита для зовнішнього доступу, то роль безпеки інформації набуває великого значення при здійсненні бізнес-процесів, що підтверджується численними дослідженнями, які проводяться в Internet.
Для забезпечення належного рівня безпеки інформації в мережі сучасними компаніями використовуються різні програмні та технічні засоби.
Одним із методів, який належить до програмних засобів вирішення проблем безпеки інформації в мережах є криптографія.
Сучасні методи криптографії
Криптографія в перекладі з грецької означає "тайнопис". Криптографія це мистецтво засекречування інформації, тобто перетворення її у форму, що недоступна для прочитання іншою особою без належного ключа. Криптографічні алгоритми, як свідчить історія, служили головним чином для того, щоб зберегти в таємниці обмін інформації.
Криптографія наука про забезпечення безпеки даних.
Криптографія та побудовані на її основі системи допомагають вирішувати такі завдання.
1. Конфіденційність.
Конфіденційність поінформованість про те, хто має право доступу до даних, а також забезпечення приватного характеру інформації в мережі.
Інформація має бути захищена від несанкціонованого доступу, як при зберіганні, так і при передачі. Доступ до інформації може одержати тільки той, для кого вона призначена, що забезпечується шифруванням.
2. Аутентифікація.
Аутентифікація перевірка факту, що відправники або одержувачі повідомлень є саме тими особами, за яких вони себе видають.
Необхідно однозначно ідентифікувати відправника. При однозначній ідентифікації відправник не може відмовитися від послання. Цей процес забезпечується електронним цифровим підписом і сертифікатом.
3. Цілісність.
Цілісність недопущення випадкової або навмисної зміни, або псування переданої інформації.
Інформація має бути захищена від несанкціонованої зміни як при зберіганні, так і при передачі, що забезпечується електронним цифровим підписом. Відповідно до названих завдань основними методами забезпечення безпеки інформації в мережах є шифрування, електронний цифровий підпис і сертифікати.
Шифрування
Здійснюючи угоди в мережі, насамперед необхідно переконатися, що важлива інформація надійно схована від сторонніх осіб. Для вирішення цього завдання використовують технології шифрування, що перетворюють простий текст у форму, яку неможливо прочитати, не маючи спеціального шифрувального ключа. Завдяки таким технологіям можна організувати безпечний зв'язок загальнодоступними незахищеними каналами зв'язку Internet.
Шифрування математична процедура шифрування даних таким чином, щоб їх не зміг відновити у вихідному вигляді ніхто, крім уповноваженого одержувача.
В електронній комерції застосовується електронний еквівалент традиційного підпису електронний цифровий підпис. За його допомогою можна довести не тільки те, що транзакція була ініційована певним джерелом, але й те, що інформація не була зіпсована під час передачі.
Як і в шифруванні, технологія електронного цифрового підпису використовує або особистий (секретний) ключ (у цьому випадку обидва учасники угоди застосовують той самий ключ), або відкритий ключ (при цьому потрібна пара ключів відкритий і особистий). У цьому випадку більш прості у вико ристанні й більш доступні методи з відкритим ключем (напри клад, як RSA).
Особистий ключ параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.
Відкритий ключ параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.
Електронний (цифровий) сертифікат електронний документ, який видається організацією сертифікації для встановлення справжності організації шляхом перевірки її найменування й відкритого ключа.
Електронний сертифікат це цифровий документ, що пов'язує відкритий ключ із певним користувачем або застосуванням. Для завірення електронного сертифіката використовують електронний цифровий підпис Центру сертифікації (ЦС). Він є основним компонентом всієї інфраструктури відкритих ключів (ІВК, або РКІ Public Key Infrastructure). Використовуючи відкритий ключ ЦС, кожний користувач може перевірити достовірність електронного сертифіката, випущеного ЦС, і скористатися його вмістом.
Порядок виконання роботи:
1) зайти на сайт комерційної сертифікаційної установи VeriSign (www.verisign.com) і отримайте сертифікат першого класу для використання вами електронного підпису поштових повідомлень у програмі MS Outlook Express (для отримання покрокових інструкцій скористатися довідковим засобом цього сертифікаційного центру за адресою www.verisign.com/securemail/guide);
2) надіслати поштове повідомлення на тестову адресу, вказану викладачем, заздалегідь підписавши його цифровим підписом, отриманим у завданні 1 у VeriSign.

Тести:
1. Конфіденційність означає:
1) перевірку того факту, що відправники або одержувачі повідомлень є саме тими особами, за яких вони себе видають;
2) інформованість про те, хто має право доступу до даних, а також забезпечення безпеки передачі і зберігання інформації конфінденційного характеру в телекомунікаційній мережі;
3) недопущення випадкової або навмисної зміни чи псування інформації, яка передається;
4) відповіді 2 та 3.
2. Хеш-функція це:
1) кодування/декодування за допомогою двох взаємопов'язаних ключів або пари ключів;
2) математична процедура шифрування даних таким чином, щоб їх не зміг відновити у первинному вигляді ніхто, окрім уповноваженого одержувача;
3) формула перетворення повідомлення заданої довжини у рядок символів, який називають зведенням (дайджестом) повідомлення;
4) відповіді 2 та 3.
3. Технологія електронного цифрового підпису використовує такі методи шифрування:
1) тільки симетричні;
2) тільки асиметричні;
3) симетричні та асиметричні;
4) відповіді 2 та 3.
4. Брандмауери це:
1) зловмисні коди, які розмножуються і ушкоджують інформаційну інфраструктуру;
2) фільтри, які установлені між телекомунікаційними мережами та Internet, для захисту інформації і файлів від зловмисників і водночас для дозволу доступу уповноваженим особам;
3) протоколи, які забезпечують шифрування даних при їх передачі через Internet;
4) відповіді 2 та 3.

Завдання для самоконтролю:
1. Для чого потрібні сертифікати та електронні цифрові підписи?
2. Скільки класів сертифікатів існує?
3. Що потрібно для отримання сертифікату першого класу?
4. Як підписати електронне поштове повідомлення цифровим підписом?
Лабораторна робота 11
Тема: Організаційно-правове забезпечення електронної комерції. Ефективність електронної комерції

Мета роботи: отримати практичні навики з організаційно-правового забезпечення електронної комерції та визнаення її ефективності

Стислі теоретичні відомості
Ефективність систем електронної комерції визначає міру відповідності комерційним потребам її суб'єктів використаних у ній технологій, пдходів, моделей і правил. Методики оцінки ефективності Internet-проектів базуються на таких показниках роботи як частота відвідування сайта і час, який проводить відвідувач на сайті, кількість відвідувачів.
Критеріями оцінки ефективності електронної комерції є правила, за якими порівнюють значення обраних показників між собою або з певною нормою. При виборі системи показників для оцінки ефективності конкретної форми комерційної операції використовують два підходи:
Пошук нових показників ефективності, що безпосередньо пов'язані з технологіями е-бізнесу. При цьому не завжди і не для всіх форм можна визначити показники ефективності.
Використання вже відомих показників ефективності комерції, що вимагає оцінки впливу переходу від технологій звичайної комерції до елетронної на ці показники.
Практика е-бізнесу показала, що його ефективність першочергово забезпечується за рахунок мінімізації витрат обігу.
У торгівлі під витратами обігу розуміють сукупність транзакційних витрат (ВТ) та витрат на забезпечення торговельно-технологічного процесу (ВТТ):
ВО = ВТ + ВТТ
Транзакційні витрати охоплюють транспортні витрати, витрати на оплату праці, оренду приміщень, ремонт основних фондів тощо:
BT = Bпп+Biз+Bвп + Byк + Bвк,
де Bпп - витрати, пов'язані з постановкою проблеми;
Biз - витрати, пов'язані з інформаційним забезпеченням;
Bвп - витрати, пов'язані із веденням переговорів;
Byк - витрати, пов'язані з укладанням контракту;
Bвк - витрати, пов'язані з виконанням контракту
Основними напрямками оцінки ефективності електронної комерції є:
економічний;
організаційний;
маркетинговий.
Кожному з цих напрямів властиві характерні показники, пов'язані один з одним.
Економічні показники слугують для оцінки економічної ефективності обраного варіанта побудови електронної комерції:
13EMBED Equation.3141513EMBED Equation.3141513EMBED Equation.31415
де Е економічна ефективність обраного варіанта побудови системи електронного бізнесу компанії на основі Web-сервера в мережі Internet,
13EMBED Equation.31415 результат, отриманий за рахунок функціонування системи електронної комерції,
13EMBED Equation.31415 витрати, пов'язані з розробкою і експлуатацією системи.
Економічна ефективність визначається через основні статті витрат та зниження витрат за рахунок використання системи електронної комерції. У цьому випадку загальні витрати можна поділити на одноразові капітальні витрати і експлуатаційні витрати.
Загальні витрати включають в себе витрати на початковий аналіз і проектування; вартість необхідного устаткування; вартість програмних засобів; вкладення в установку ліній зв'язку; витрати на підготовку і перепідготовку кадрів у випадку, коли окремі функції Web-сервера забезпечуються внутрішніми ресурсами підприємства.
До експлуатаційних витрат належать: заробітна плата персоналу; витрати на допоміжні матеріали; плата за домен; оплата каналів зв'язку; оплата послуг провайдера за доступ до мережі Internet; амортизаційні відрахування; витрати на залучення сторонніх фірм для інформаційної підтримки і дизайн сервера; витрати на рекламу.
Показники щодо організаційних процесів визначають ступінь інтеграції нової інформаційної системи з існуючою та з діяльністю компанії і її бізнес-процесів. Ступінь інтеграції можна розрахувати як відношення кількості функцій, що підтримуються маркетинговою системою на основі Internet до загальної кількості функцій компанії:
13EMBED Equation.31415
де Кфі кількість функцій, що підтримуються системою на основі Internet,
Кфз загальна кількість функцій компанії.
Маркетингові показники характеризують ефективність приведення маркетингової програми реалізації і підтримки Web-сервера та ефективність використання інструментів Web-маркетингу.
Отримані дані можуть бути використані як критерії коригування плану розробки Web-сервера, перегляду проведених заходів у межах розробленої маркетингової програми.
Виділяють такі маркетингові показники:
ефективність різних засобів входу на сервер характеризує ефективність використання різних джерел залучення відвідувачів на сервер і визначається як відношення кількості відвідувачів, що скористалися певним джерелом входу до загальної кількості відвідувань сервера;
відвідуваність Web-сторінок сервера характеризує популярність сторінок сервера. Для кожної сторінки визначається як відношення відвідування сторінки до загальної кількості відвідувань сервера;
ефективність банерної реклами визначає ефективність кожного рекламного банера та заснована на аналізі контингенту відвідувачів, що під впливом реклами скористалися багером і через нього потрапили на сервер. Визначається як відношення відвідувачів сторінки, де знаходиться банер, до загальної кількості її відвідувачів;
ефективність залучення відвідувачів сервера (за наявності електронного магазину). Визначається як відсоткове відношення між кількістю відвідувачів, що перейшли до активних дій щодо придбання товарів, і кількістю поодиноких відвідувачів сервера;
кількість повторних відвідувань характеризує здійснення максимальної кількості повторних відвідувань сервера.
Порядок виконання роботи:
1. Ознайомитися зі змістом основних нормативно-правових актів, що регламентують процеси формування та розвитку вітчизняної та міжнародної електронної комерції (додатки 16) та проаналізувати їх базові положення. Результати роботи оформити у вигляді табл. 9.1.
Таблиця 1
Регламентація сфери електронної комерції
№ п/п
Аспект діяльності, що підлягає регламентуванню
Нормативний акт
Короткий зміст

1
Правовий статус електронного документа та його оригіналу
Закон України
«Про електронні документи та електронний документообіг»


2
Порядок відправлення електронного документа
Закон України
«Про електронні документи та електронний документообіг»


3
Порядок одержання електронного документа
Закон України
«Про електронні документи та електронний документообіг»


4
Гарантії одержання та цілісності електронного документа
Закон України
«Про електронні документи та електронний документообіг»


5
Правила зберігання електронного документа
Закон України
«Про електронні документи та електронний документообіг»


6
Суб'єкти електронного цифрового підпису
Закон України
«Про електронний цифровий підпис»


7
Правовий статус електронного цифрового підпису
Закон України
«Про електронний цифровий підпис»


8
Призначення електронного цифрового підпису
Закон України
«Про електронний цифровий підпис»


9
Структура сертифіката ключів
Закон України
«Про електронний цифровий підпис»


10
Права і обов'язки підписувана
Зак«н України «Про електронний цифровий підпис»


11
Права і обов'язки центра сертифікації ключів
Закон України
«Про електронний цифровий підпис»


12
Функції центрального засвідчувального органа
Закон України
«Про електронний цифровий підпис»


13
Права споживачів телекомунікаційних послуг
Закон України
«Про телекомунікації»


14
Обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг
Закон України
«Про телекомунікації»


15
Правові основи діяльності провайдерів телекомунікацій
Закон України
«Про телекомунікації»


16
Завдання адміністрування українського сегмента мережі Інтернет
Закон України
«Про телекомунікації»


17
Учасники ринку адміністрування та реєстрації доменних імен в домені.UA
Концепція розвитку домену. UA


18
Принципи реєстрації доменних імен в домені.UA
Концепція розвитку домену.иА


19
Юридична чинність документів у формі повідомлень
Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про електронну торгівлю»


20
Укладання і дійсність комерційних контрактів
Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про електронну торгівлю»2. Розрахувати ефективність та обрати оптимальний варіант функціонування web-сервера, використовуючи дані таблиці.
Таблиця 2

№ п\п
Показники
Од. виміру
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Варіант 4
Варіант 5

1
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню банера на іншому сервері
% від п. 4
10
30
25
12
20

2
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню гіперпо-силання на пошуковому сервері
чол.
15
80
95
55
100

3
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку за адресою сервера
% від п.4
3
15
40
7
ЗО

4
Загальна кількість відвідувачів сервера за півроку
чол.
800
900
1500
1000
2500

5
Відвідали візитну сторінку сервера за півроку
раз
300
400
800
200
2000

чол.
300
200
320
350
1500

6
Відвідали сторінку каталог за півроку
раз
200
600
400
400
600

чол.
100
300
250
500
400

7
Відвідали сторінку з інформацією про додаткові послуги за півроку
раз
250
300
600
500
700

чол.
200
250
450
200
500

8
Відвідувачі, шо «клікнули» банер: на візитній сторінці
чол.
50
100
300
150
800на сторінці каталозі
чол.
2
120
200
200
500на інформаційній сторінці
чол.
70
50
150
100
300

9
Відвідувачі, які купили товар у електронному магазині за півроку
чол.
55
140
500
300
1800

10
Загальна кількість відвідувань сервера за півроку
раз
1600
2500
6000
3000
2100

1
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню банера на іншому сервері
% від п. 4
8
35
28
15
21

2
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню гіперпо-силання на пошуковому сервері
чол.
10
80
100
45
95

3
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку за адресою сервера
% від п. 4
15
25
30
9
22

4
Загальна кількість відвідувачів сервера за півроку
чол.
900
950
1510
950
2100

5
Відвідали візитну сторінку сервера за півроку
раз
300
430
800
250
2000чол.
200
400
320
300
1300

6
Відвідали сторінку каталог за твроку
раз
210
500
440
380
570чол.
140
450
220
525
440

7
Відвідати сторінку з інформацією про додаткові послуги за півроку
раз
200
300
500
600
710чол.
200
280
480
300
490

8
Відвідувачі, що «клікнули» банер: на візитній сторінці
на сторінці каталозі
чол.
80
120
600
200
800чол.
12
120
200
200
400


на інформаційній сторінці
чол.
65
70
400
250
400

9
Відвідувачі, які купили товар у електронному магазині за півроку
чол.
45
147
700
360
1700

10
Загальна кількість відвідувань сервера за півроку
раз
1450
2550
6300
2010
2100


Вказівки до виконання завдання
1. Ефективність застосування різних засобів входу на сервер розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415
де Е3 ефективність засобу входу;
Кз кількість відвідувачів, що скористалися засобом входу на сервер;
ЗКВ загальна кількість відвідувань сервера за досліджуваний період.
2. Оцінка відвідувань сторінок сервера визначається за формулою:13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
де Ов оцінка відвідувань сторінки за досліджуваний період;
Квс кількість відвідувань сторінки за досліджуваний період.
3. Ефективність банерної реклами визначається за формулою:
13EMBED Equation.31415
де Еб ефективність банерної реклами;
Кт, кількість відвідувачів сторінки, де знаходиться інформаційний банер;
Вк кількість відвідувачів, які «клікнули» інформаційний банер.
4. Ефективність перетворення відвідувачів у покупців розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415
де Ев ефективність перетворення відвідувачів у покупців; В кількість відвідувачів, які купили товар; Зв загальна кількість відвідувачів серверу.
5. Кількість повторних відвідувань сервера визначається за формулою:
13EMBED Equation.31415
Обрати оптимальний варіант варіант функціонування web-сервера, зробити відповідний висновок.

Тести
1. Яких інформаційих ситем електронного обміну даними не існує?
Електронні архіви.
Системи управління електронними документами.
Системи автоматизації ділових процесів.
4) Нема<: вірної відповіді.
2. Ефективність електронної комерції це:
Величина доходу, отриманого від функціонування системи електронної комерції за визначений період часу.
Величина прибутку, отриманого від функціонування системи електронної комерції за визначений період часу.
Сума зекономлених ресурсів при переведенні стандартного (реального) комерційного проекту у сферу електронної комерції.
Міра відповідності технологій та правил електронної комерції потребам суб'єктів при досягненні ними цілей комерційних операцій, що здійснюються на ринку.
3. Критерії ефективності електронної комерції це:
Правила, за якими порівнюють значення обраних оціночних показників з прогнозними показниками.
Правила, за якими порівнюють значення обраних оціночних показників між собою.
Правила, за якими порівнюють значення обраних оціночних показників з певним нормативом.
4) Правильні відповіді 2 і 3.
4. Економічна ефективність електронної комерції в компанії визначається як:
Відношення результату застосування інформаційної системи до витрат, пов'язаних з її розробкою та експлуатацією.
Відношення доходів, які приносить застосування інформаційної системи, до витрат, пов'язаних з її розробкою та експлуатацією.
Величина ступеня інтеграції нової інформаційної системи з існуючою системою.
Відношення кількості функцій компанії, що підримуються інформаційною системою на основі Internet, до загальної кількості функцій компанії.

Завдання для самоконтролю:
Нормативно-правове забезпечення системи електронної комерції.
Системи електронного документообігу в електронній комерції
Методи визначення ефективності електронної комерції.
Напрямки оцінки ефективності електронної комерції.
Теми рефератів
1. Розробка електронної візитної картки компанії (фірми).
2. Розробка Web-сайту структурного підрозділу компанії (фірми).
3. Розробка корпоративного Web-сайту установи (компанії, фірми).
4. Розробка бізнес-портала компанії (фірми).
5. Розробка торговельного концентратора фірми.
6. Розробка електронного торгового майданчика компанії.
7. Розробка Web-інтерфейсу Internet-крамниці.
8. Розробка он-лайнового аукціону.
9. Розробка системи дистанційної освіти.
10. Розробка віртуального університету.
11. Розробка сайту списків розсилки.
12. Розробка Web-інтерфейсу електронної бібліотеки.
Список рекомендованої літератури
А.М. Береза та ін. «Електронна комерція» К.: КНЕУ, 2002-326с.
Кобелев О. А. Электронная коммерция: Учебное пособие/Под ред. С.В.Пирогова.- 3-е изд.,- М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко",2008. - 684 с.
Меджибовська Н. Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні//Економіка України. - 2003. - №6. - С. 36-41.
Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція: Підручник.- К.: Знання, 2007. -535 с.
Шутаєва О. Міжнародна електронна комерція: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні // Схід (журнал), 2004.
Шалєва О.І.Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 .

13PAGE 15


13PAGE 14215
Рисунок 3Рисунок 4Рисунок 6Рисунок 8

Приложенные файлы

  • doc 15653319
    Размер файла: 842 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий