kontrolna_robota_z_OE_bez_vidpovidey


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


ЗАВДАННЯ
для написання контрольної роботи
з дисципліни
«Основи економіки»Варіант 1
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5

Теоретичні питання
Центральні проблеми організації економічної системи. Технологічний вибір у суспільстві.
Види та форми заробітної плати.
Сукупний попит і фактори, що його визначають.
Тести:
Капітал, як фактор виробництва – це:
а) гроші;
б) позичковий капітал;
в) продукти людської праці, що використовуються для виробництва інших товарів;
г) фінансовий капітал.
Фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП за наявності лише:
а) фрикційного і циклічного безробіття;
б) структурного безробіття;
в) структурного і фрикційного безробіття;
г) природного безробіття.
Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:
а) формується надлишок товарів;
б) виникає дефіцит товарів;
в) формується ринок покупця;
г) знижується ціна на ресурси.
7. Хто є автором терміну "політична економія "?
а) А. Сміт;
б) А. Монкреть’єн;
в) К. Маркс;
г) Дж. М. Кейнс.
8. Урядова політика в сфері видатків бюджету та оподаткування суб’єктів господарювання називається:
а) монетарною політикою;
б) фіскальною політикою;
в) політикою, спрямованою на регулювання ділового циклу;
г) політикою в сфері розподілу доходів.
Задачі
9. Обчислити приріст реального ВВП в аналізованому році, якщо ВВП реальний у базовому році становить 800 тис. грн., а ВВП номінальний в аналізованому році збільшився до 1440 тис. грн., ціни за цей період зросли на 20%.
10. Структура виробництва в країні представлена двома товарами – автомобілями та військовими ракетами:
Варіант
Військові ракети, шт.
Автомобілі, шт.
Альтернативні витрати

А
7
0


Б
6
8


В
5
15


Г
4
20


Д
3
24


Е
2
27


Є
1
29


Ж
0
30


А) побудуйте криву виробничих можливостей; Б) які умови повинні бути витримані, щоб економіка країни знаходилась на кривій виробничих можливостей; В) розрахуйте альтернативні витрати виробництва одного автомобіля за даними таблиці; Г) як змінюються альтернативні витрати?

Варіант 2
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5

Теоретичні питання
1. Циклічні коливання в економіці. Цикл і його фази.
2. Підприємство, їх види і форми.
3. Фактори виробництва і проблема їх обмеженості.
Тести:
4. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні витрати становлять 2 грн., середні постійні витрати – 0,5 грн. Загальні витрати становлять:
а) 750 грн.
б) 1250 грн.
в) 2,5 грн.
г) 1100 грн.
5. Що з переліченого є товаром в економічному розумінні:
а) стрижка;
б) пара ножиць;
в) візит до лікаря;
г) порада юриста.
6. Сума грошей, отримана найманим робітником на підприємстві за виконану ним працю – це:
а) номінальна заробітна плата;
б) реальна заробітна плата;
в) прибуток робітника;
г) відрядна заробітна плата.
7. Яке твердження стосується нормативної економіки?
а) у 2005 р. темп інфляції становив 15% ;
б) у 2006 р. для зниження темпу інфляції необхідно обмежити емісію грошей;
в) у 2006 р. дефіцит державного бюджету становив 5 млрд.грн.;
г) у звітному періоді інфляція зменшилась на 8%.
8. Який з наступних виразів характеризує суть граничних витрат:
а) ( TC : (Q;
б) TFC : Q;
в) ( TVC : Q;
г) (P*Q)=Q.
Задачі
9. Попит і пропозиція на обіди у студентській їдальні описується рівняннями:
QD = 2400-100P,QS = 1000+250P,
де: Q – кількість обідів на день; P – ціна обіду (грн.).
а) Обчисліть рівноважну ціну і кількість проданих обідів за такою ціною;
б) Турбуючись про студентів, адміністрація встановила ціну 3 грн. за обід. Які будуть наслідки такого рішення?
10. Визначте загальний рівень безробіття за такими даними: природний рівень безробіття дорівнює 5%, чисельність фрикційних безробітних – 1 млн. осіб, структурних безробітних – 1,5 млн. осіб, циклічних безробітних – 2,8 млн. осіб.
Варіант 3
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5

Теоретичні питання
Ринкова система і механізм її функціонування.
Витрати виробництва, їх класифікація.
Економічне зростання, його типи. Фактори економічного зростання.
Тести:
4. Яка з ознак належить до адміністративно-командної економіки:
а) конкуренція;
б) централізоване планування;
в) приватна власність;
г) свобода підприємницької діяльності.
5. Інфляція витрат виникає в умовах, коли:
а) збільшуються сукупні видатки в економіці;
б) зростають ціни на енергоресурси;
в) збільшуються середні витрати на виробництва продукції;
г) всі відповіді правильні.
6. Обмеженість ресурсів – це проблема, яка:
а) існує тільки в бідних країнах;
б) є тільки в бідних сім’ях;
в) є в усіх людей і суспільств;
г) ніколи не виникає в багатих сім’ях.
7. Який напрям в економічній науці багатством націй вважав "продукт землі", створений землеробством:
а) меркантилізм;
б) фізіократизм;
в) класична школа;
г) марксизм.
8. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів на відкритому ринку, то він має на меті:
а) зробити кредит доступнішим;
б) збільшити обсяг інвестицій;
в) зменшити облікову ставку;
г) зменшити загальну масу грошей в обігу.
Задачі
9. Розрахувати валовий внутрішній продукт за таких умов: зарплата = 400 грн., рента = 20 грн., відсотки = 40 грн., змішаний дохід власників малого бізнесу = 30 грн., трансфертні платежі = 80 грн., дивіденди = 20 грн.
10. Попит і пропозиція на товар описується рівняннями:
QD = 2500-200P,QS = 1000+100P,
де: Q – кількість товару; P – його ціна (грн.).
а) Обчисліть параметри рівноваги на ринку даного товару;
б) Держава встановила на даний товар фіксовану ціну 3 грн. за одиницю товару. Які будуть наслідки такого рішення?


Варіант 4
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5

Теоретичні питання
Банківська система. Роль центрального банку.
Кошти підприємств, їх кругообіг і обіг.
Товарне виробництво, його типи.
Тести:
4. Економічна рента – це:
а) дохід, який одержують виключно власники землі;
б) дохід від продажу землі;
в) дохід від виплат за користування землею та природними ресурсами;
г) дохід від продажу землі та інших природних ресурсів.
5. Якщо країна використовує людські та матеріальні ресурси, то більшу кількість одного товару можна виробити:
а) тільки приватними виробниками;
б) тільки при зменшенні виробництва іншого товару;
в) тільки при реальному зниженні цін;
г) не можна виробити взагалі.
6. Зміст реальної заробітної плати полягає у тому, що це:
а) грошова сума, одержана робітником за виконану роботу;
б) грошова заробітна плата, з якої вирахувані податки;
в) кількість матеріальних благ і послуг, які працівник може придбати за свою заробітну плату.
7. Яке твердження стосується позитивної економіки?
а) у 2005 р. темп інфляції становив 15% ;
б) у 2006 р. для зниження темпу інфляції необхідно обмежити емісію грошей;
в) у 2006 р. варто ввести в обіг нові грошові знаки;
г) у наступному році темп інфляції не повинен перевищувати 7%.
8. Галопуюча інфляція – це:
а) винятково високі темпи інфляції ;
б) темпи знецінення грошей близько 20-200 % на рік;
в) одночасне зростання цін та рівня безробіття;
г) темпи знецінення грошей близько 5% на рік.
Задачі
9. В таблиці подано дані, що характеризують ринок консервованого горошку:
Ціна, грн.
8
16
24
32
40

Об’єм попиту, тис. банок
70
60
50
40
30

Об’єм пропозиції, тис. банок
10
30
50
70
90

а) Зобразіть криві попиту і пропозиції.
б) Якщо ціна на банку горошку становить 8 грн., що характерно для ринку: надлишок чи дефіцит? В якому розмірі?
в) Яка рівноважна ціна і обсяг продажу горошку?
10. Розрахуйте обсяг ВВП за доходами і видатками та ЧВП за такими даними (в млрд. грн.): відсоток за кредит – 12; валові приватні інвестиції – 55; заробітна плата – 218; податки на прибуток корпорацій – 113; непрямі податки на бізнес – 22; рента – 20; нерозподілені прибутки корпорацій –50; державні закупівлі товарів і послуг – 90; змішаний дохід власників малого бізнесу – 21; споживчі витрати – 231; чисті приватні інвестиції – 45; імпорт товарів – 10; експорт товарів – 100.


Варіант 5
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
Олігополістична модель ринку. Ціноутворення в умовах олігополії.
Технологічний вибір у суспільстві. Крива трансформації.
Предмет і завдання макроекономіки. Схема кругообігу на макроекономічному рівні.
Тести:
4. На відміну від конкурентного підприємства монополіст:
а) може встановлювати ціну на свій продукт;
б) має економічний прибуток тільки в короткостроковому періоді;
в) має абсолютно еластичне криву попиту;
г) може виготовляти будь-який обсяг продукції.
5. Фундаментальна проблема, з якою стикаються усі економічні системи, це:
а) інвестиції;
б) виробництво;
в) споживання;
г) рідкість (обмеженість) ресурсів.
6. Державна політика в області витрат і оподаткування називається:
а) соціальною політикою;
б) монетарною політикою;
в) фіскальною політикою;
г) політикою розподілу доходів.
7. Робітник, який втратив роботу за умов спаду в економіці належить до безробітних, охоплених:
а) структурною формою безробіття;
б) циклічною формою безробіття;
в) фрикційною формою безробіття;
г) добровільним безробіттям.
8. Яку функцію виконують гроші, вимірюючи ціни усіх інших товарів?
а) міру вартості;
б) засіб обміну;
в) засіб нагромадження;
г) товарну.
Задачі
9. Функція попиту населення на товар:Qd=7-P;
функція пропозиції товару Qs=-8+4P, де обсяг попиту і обсяг пропозиції в млн. шт. в рік. Визначте рівноважну ціну і обсяг продажу. Припустимо, що ціна встановлена державою на рівні 5 гр. од.. Визначте величину надлишку товару. Якщо ціна даного товару складе 2 гр. од., яка величина дефіциту товару на ринку?
10. Чисельність населення країни становить 50 млн. осіб, з них 12 млн. – діти до 16 років, 14 млн. – вибули зі складу робочої сили, 3 млн. безробітних, 0,5 млн. – працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу. На підставі цих даних визначте рівень безробіття та величину робочої сили.
Варіант 6
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5

Теоретичні питання
Суть, функції та види грошей. Грошові агрегати.
Підприємництво в ринковій економіці.
Податки, їх види і роль. Крива Лаффера.
Тести:
4. Основними факторами виробництва є: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності. Що належить до капіталу?
а) гроші, акції, облігації;
б) тільки акції та облігації;
в) ні гроші, ні акції, ні облігації не відносяться до капіталу;
г) гроші, акції, але не облігації.
5. Стагфляція характеризується:
а) зростанням ціни споживчого кошика;
б) зростанням цін, скороченням виробництва, високим рівнем безробіття;
в) дефіцитом товарів і послуг;
г) збільшенням грошової маси.
6. Коли економічні проблеми вирішуються частково урядом і частково ринком, то така економіка називається:
а) командною;
б) ринковою;
в) змішаною;
г) традиційною.
7. Здатність товару задовольняти певну потребу людини - це:
а) споживна вартість;
б) мінова вартість;
в) альтернативна вартість;
г) абсолютна вартість.
8. Яка з наведених функцій належить до діяльності центрального банку:
а) здійснює кредитно-розрахункове обслуговування підприємств та населення;
б) залучає вклади населення та підприємств;
в) встановлює норму обов’язкових резервів;
г) встановлює ставку відсотків за депозитами населення?
Задачі
9. Обчисліть обсяг ВВП за витратами і доходами, якщо величина споживчих витрат населення досягла 1160, зарплата – 980, амортизація – 380, валові внутрішні приватні інвестиції – 400, прибуток фірм із дивідендами – 290, державні витрати на закупівлю продукту – 320, проценті – 180, рента – 70, а чистий експорт становить 20 (дані в млрд.гр.од.)

10. Виходячи з наступних даних, визначити середні постійні витрати виробництва:
Обсяг виробництва, шт.
Загальні витрати, грн.
Змінні витрати, грн.

0
10
20
30
40
50
100
200
280
320
520
700
0
100
180
50
40
150


Варіант 7
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5

Теоретичні питання
1. Витрати виробництва і їх класифікація.
2. Центральні проблеми економічної організації.
3. Сукупна пропозиція, її фактори. Крива сукупної пропозиції.
Тести:
4. Закон попиту передбачає, що:
а) перевищення пропозиції над попитом призведе до зниження ціни;
б) якщо доходи споживачів зростатимуть, то вони купуватимуть більше товарів;
в) крива попиту, як правило, має позитивний нахил;
г) коли ціна товару зменшується, то обсяг покупок зростатиме.
5. Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:
а) А. Маршалл;
б) П. Семюельсон;
в) Д. Рікардо;
г) А. Сміт.
6. Виробництвом називають діяльність:
а) в процесі якої використовують товари і послуги;
б) що створює товари і послуги;
в) що забезпечує перерозподіл товарів і послуг;
г) уряду, спрямовану на підтримання неприбуткових підприємств.
7. Найбільш шкідливою формою безробіття є:
а) приховане;
б) фрикційне;
в) структурне;
г) циклічне?
8. Олігополія – це ринкова структура, де оперує:
а) лише одна велика фірма;
б) лише один великий покупець;
в) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідний продукт;
г) декілька фірм, які є взаємозалежними.
Задачі
9. Розрахувати темпи інфляції у другому році за таких умов: індекс цін у першому році становить 110%, індекс цін у другому році - 120%.
10. Структура виробництва в країні представлена двома товарами – автомобілями та військовими ракетами:
Варіант
Військові ракети, шт.
Автомобілі, шт.
Альтернативні витрати

А
7
0


Б
6
8


В
5
15


Г
4
20


Д
3
24


Е
2
27


Є
1
29


Ж
0
30


Побудуйте криву виробничих можливостей. Які умови повинні бути витримані, щоб економіка країни знаходилась на кривій виробничих можливостей? Розрахуйте альтернативні витрати виробництва одного автомобіля за даними таблиці. Як змінюються альтернативні витрати?
Варіант 8
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5

Теоретичні питання
Національний продукт, його форми і методи вимірювання.
Суспільне виробництво і його структура.
Кошти підприємства, їх кругообіг і обіг. Основний і оборотний капітал.
Тести:
4. Курс української гривні буде вищий, якщо:
а) курс долара на міжбанківській валютній біржі зросте;
б) темпи інфляції знизяться;
в) купівельна спроможність гривні збільшиться;
г) за готівкові гривні будуть давати більше безготівкових.
5. Альтернативна вартість нової лікарні - це:
а) сума грошей, що виплачується її персоналу як зарплата;
б) ціна будівництва лікарні наступного року;
в) сума грошей, яку лікарня отримує з бюджету на свої потреби;
г) та кількість інших товарів і послуг, від виробництва яких довелося відмовитися, щоб побудувати цю лікарню.
6. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають таку спільну рису:
а) випускають диференційовані товари;
б) на ринку діє багато підприємств, які конкурують між собою;
в) випускають стандартизовані продукти;
г) ринкова поведінка кожного підприємства залежить від реакції його конкурентів.
7. Витрати на одиницю продукції - це:
а) середні загальні витрати;
б) середні змінні витрати;
в) середні постійні витрати;
г) середні граничні витрати.
8. До нецінових факторів сукупної пропозиції належать:
а) зміни в продуктивності факторів виробництва;
б) зміни податкової системи;
в) зміни цін на виробничі ресурси;
г) фактори, що не призводять до змін витрат виробництва.
Задачі
9. Структура виробництва в країні представлена 2-ма товарами - автомобілями та військовими ракетами:
Варіант
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З

Військові ракети, шт.
7
6
5
4
3
2
1
0

Автомобілі, шт.
0
15
24
30
35
41
49
52

А) побудуйте криву виробничих можливостей;
Б) які умови мають бути витримані, щоб економіка країни знаходилась на кривій виробничих можливостей?
10. Якщо минулого року індекс споживчих цін становив 107, а цього року – 110%, то яким є темп інфляції у цьому році?
Варіант 9
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
Суть, основні риси, механізм функціонування ринкової системи.
Макроекономічні показники: ВНД, ЧВП, НД, ОД, ВД, їх характеристика.
Попит на гроші, ефект Фішера.
Тести:
Товарне виробництво - це:
а) ізольоване господарство, яке не використовує обміну;
б) суспільне виробництво, при якому продукти виробляються відокремленими одиницями, що спеціалізуються на виробництві певного товару;
в) виробництво для задоволення власних потреб споживача.
5. Абсолютно еластичний попит на продукцію фірми характерний для моделі ринку:
а) чиста монополія;
б) монополістична конкуренція;
в) досконала конкуренція;
г) монополістична конкуренція.
6. Економічні закони відрізняються від інших законів тим, що:
а) виявляються в економічній діяльності людей;
б) мають об’єктивний характер;
в) є вічними;
г) носять історичний характер.
7. Помірна інфляція – це:
а) винятково високі темпи інфляції ;
б) темпи знецінення грошей близько 40 % на рік;
в) одночасне зростання цін та рівня безробіття;
г) темпи знецінення грошей в межах 40-100 % на рік;
д) темпи знецінення грошей до 10 % на рік.
8. Стимулююча фіскальна політика передбачає:
а) скорочення податків та урядових видатків;
б) підвищення рівня оподаткування та скорочення урядових видатків;
в) зниження податків та збільшення видатків уряду;
г) підвищення податків та урядових видатків.
Задачі
9. Визначте рівень безробіття за даними: чисельність населення в країні – 52 млн.чол., кількість дітей і тих, хто не може працювати – 12,2 млн.чол., пенсіонерів – 12,6 млн.чол., вибулих зі складу робочої сили через втрату надії знайти роботу – 0,7 млн.чол., чисельність безробітних – 2 млн.чол.
10. За наведеними даними обчисліть обсяг ВВП за доходами (млн.грн.): зарплата – 17; прибуток корпорацій – 21; валові інвестиції – 14; рента – 4; дивіденди – 6; відсотки за кредитами – 7; державні закупівлі товарів – 5; трансфертні виплати населенню – 8; споживчі витрати – 27, амортизація – 13, непрямі податки – 25, податок на прибуток корпорацій – 7, чистий експорт – 2, особисті видатки – 3.
Варіант 10
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5

Теоретичні питання
Безробіття, його причини та типи. Економічні наслідки безробіття.
Фактори виробництва та їх класифікація.
Поведінка фірми в умовах монополістично конкурентної моделі ринку.
Тести:
4. Якщо Центральний банк хоче збільшити пропозицію грошей, то він може:
а) виконувати операції по купівлі цінних паперів на відкритому ринку;
б) знизити облікову ставку;
в) знизити резервні вимоги;
г) все вищевказане.
5. Якими причинами можна пояснити наявність економічних проблем:
а) впливом держави на економіку і населення землі;
б) забрудненням навколишнього середовища;
в) наявністю безробіття та інфляції;
г) необмеженим бажанням людей та обмеженістю ресурсів.
6. Із перелічених величин до складу ВВП за методом доходів входить:
а) змішаний дохід власників малого бізнесу;
б) непрямі податки;
в) рента;
г) всі відповіді правильні.
7. Дефіцит державного бюджету України може фінансуватись за рахунок:
а) облігацій внутрішньої державної позики;
б) доходів населення;
в) додаткової емісії грошей;
г) золотовалютних резервів країни.
8. Форма заробітної плати, яка визначається кількістю виробленої продукції:
а) почасова; б) відрядна; в) реальна; г) комісійна.
Задачі
9. У 2000 році номінальний ВВП України становив 400 млрд. грн. У 2006 році дефлятор ВВП становив 3,0 відносно 2000 року. Реальний ВВП за 2000-2006 рр. збільшився на 50%. Обчислити обсяг номінального ВВП у 2006 році.
10. У таблиці подано дані, що характеризують сукупну пропозицію
Рівень цін
ВВП реальний

250
2000

225
2000

200
1900

175
1700

150
1400

125
1000

125
500

125
0

На основі наведеної інформації:
а) побудуйте графік кривої сукупної пропозиції;
б) визначте, в яких межах змінюється рівень цін і обсяг реального ВВП на класичному відрізку кривої сукупного попиту?
в) визначте, яких межах змінюється обсяг реального ВВП на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції?
г) визначте, в яких межах змінюється обсяг реального ВВП на кейнсіанському відрізку?

Варіант 11
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
Суспільний поділ праці в сучасних економічних системах.
Монополія і монопольна влада. Суть, причини виникнення, економічні наслідки монополії.
Фіскальна політика держави.
Тести:
4. Товар – це:
а) річ, здатна задовольняти ті чи інші потреби людей;
б) продукт людської праці;
в) матеріальне благо, що має споживчу вартість для того, хто його створив;
г) продукт праці, виготовлений для обміну з метою задоволення суспільних потреб.
5. Якщо норма резервування складає 20%, то простий депозитний мультиплікатор дорівнює:
а) 10; б) 15; в) 5; г) 1.
6. Крива виробничих можливостей показує:
а) точну кількість двох товарів, які країна має намір виробляти;
б) кращу із можливих комбінацій виробництва двох товарів;
в) альтернативну комбінацію товарів за наявної кількості ресурсів;
г) час, коли вступає в закон спадної продуктивності факторів виробництва.
7. Відділення, спрощення випадкових, другорядних ознак від основних ознак в процесі дослідження економічних явищ називається наступним методом дослідження:
а) дедукцією;
б) індукцією;
в) науковою абстракцією;
г) синтезом.
8. Економічне зростання вимірюють як:
а) темпи зростання реального ВВП;
б) відношення номінального ВВП звітного періоду до ВВП попереднього періоду;
в) темпи зростання реального ВВП в розрахунку на душу населення;
г) темп зростання номінальної купівельної спроможності населення;
д) вірні відповіді А та В.
Задачі
9. Населення країни складає 500 чоловік. Діти до 16-ти років, люди у психіатричних лікарнях і тюрмах – 120 чоловік, люди, що вибули із складу робочої сили – 150 чоловік, безробітні – 23 чоловіки, робітники зайняті на повний робочий день, що шукають роботу – 10 чоловік. Знайти: а/ величину робочої сили; б/ офіційний рівень безробіття.
10. Заповніть таблицю.
Обсяг
ви-робництва, шт.
Валові витрати, грн.
Постійні витрати
Змінні витрати
Середні витрати
Граничні витрати

постійні
змінні
валові


0
601
1002
1303
1754
2405
3266
421
Варіант 12
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
Інфляція, її види та наслідки.
Науково-технічний прогрес і його вплив на фактори виробництва.
Суть і основні форми підприємств.
Тести:
4. Які цілі може переслідувати політика доходів в країні з ринковою економікою?
а) покриття дефіциту держбюджету;
б) протидія інфляції;
в) підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів;
г) пом’якшення нерівності в розподілі доходів.
5. Споживачі і виробники впливають на виробництво у:
а) ринковій економіці;
б) традиційній економіці;
в) централізованій економіці;
г) усіх економічних системах.
6. Яке з наведених питань може вирішуватись тільки на макрорівні?
а) які товари та послуги виробляти;
б) хто буде виробляти товари та послуги;
в) як поліпшити технологію виробництва;
г) як вплинути на інфляційне зростання цін.
7. Що характерне для натурального господарства?
а) нерозвиненість суспільного поділу праці;
б) примітивність потреб;
в) замкнутий кругообіг продукту в межах господарства;
г) продаж продукції на ринку;
д) усі відповіді вірні.
8. Нехай темп інфляції у 2003 році становить 7%. Тоді кількість років, потрібна для подвоєння цін становить:
а) 14 років; б) 21 рік; в) 10 років; г) 7 років.
Задачі
9. Використовуючи наведені дані, обчисліть національний дохід (млрд.дол.):

Зарплата найманих працівників
4000

Рента
30

Процент
400

Доходи індивідуальних підприємств
450

Прибутки корпорацій
530

Податок з прибутку корпорацій
Непрямі податки на бізнес
Амортизація
Пенсії, субсидії
Внески на соціальне страхування
Дивіденди
Нерозподілений прибуток корпорацій
130
550
100
50
20
100
300

10. Розрахувати реальний валовий внутрішній продукт.
Рік
Номінальний ВВП, млрд. грн.
Індекс цін, %
Реальний ВВП, млрд. грн.

2003
2004
2005
2006
2007
428.2
816.4
1359.3
2249.7
3405.7
128.1
135.9
149.5
172.2
103.9


Варіант 13
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
Предмет економічної теорії. Позитивна і нормативна економіка.
Еластичність попиту і пропозиції, методи її визначення.
Ринок капіталу і грошей. Банківський відсоток і відсоткова ставка.
Тести:
4. Крива виробничих можливостей показує:
а) точну кількість двох товарів, які країна має намір виробляти;
б) кращу із можливих комбінацій виробництва двох товарів;
в) альтернативну комбінацію товарів за наявної кількості ресурсів;
г) час, коли вступає в закон спадної продуктивності факторів виробництва
5. Економічне зростання – це:
а) еволюція економічної системи в цілому;
б) характер використання продуктивних сил суспільства;
в) приріст обсягу виробництва за рахунок збільшення продуктивності праці, капіталу і технічних нововведень.
6. Проблеми: що, як і для кого виробляти стосуються:
а) тільки командної економіки;
б) тільки ринкової економіки;
в) тільки традиційної економіки;
г) будь-якої економічної системи.
7. Що з переліченого входить до складу ВВП:
а) вартість нового підручника в місцевій книгарні;
б) купівля у сусіда автомобіля, який експлуатувався не більше 2-х років;
в) купівля нових акцій у брокера;
г) купівля акцій безпосередньо у корпорації.
8. На рівень позичкової відсоткової ставки позичальника впливає:
а) форма власності банку;
б) рівень оподаткування прибутку;
в) валютний курс;
г) обсяг позики.
Задачі
9. За даними таблиці визначте темп інфляції для кожного року.
Рік
1
2
3
4

Індекс цін
100
112
123
129


10. Пекарня працює з постійними витратами 8 тис. грн. Змінні витрати на одну буханку хліба становлять 1,4 грн. Знайти загальні і середні витрати при обсязі виробництва 8 тис. буханок і 10 тис. буханок.


Варіант 14
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
Макроекономічна рівновага. Споживання, заощадження та інвестиції.
Економічні категорії і закони.
Попит. Закон попиту. Фактори, що впливають на зміну попиту.
Тести:
4. Кінцева мета економічного зростання – це:
а) забезпечення стабільності;
б) одержання прибутку;
в) підвищення добробуту населення;
г) ефективне використання ресурсів.
5. Яка з характеристик форм організації бізнесу є істинною?
а) одноосібні володіння і товариства не є формами організації бізнесу, оскільки в їх діяльності бере участь дуже мало людей;
б) корпорація-це форма організації підприємства з великою кількістю власників, які називаються акціонерами;
в) корпорація краща у порівнянні з будь-якою іншою формою організації бізнесу;
г) жодна з трьох форм організації бізнесу не має реальних переваг перед двома іншими.
6. Якщо Центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів на відкритому ринку, то переслідує при цьому мету:
а) зробити кредит доступнішим;
б) збільшити обсяг інвестицій;
в) знизити облікову ставку;
г) зменшити загальну масу грошей в обігу.
7. Зі зростанням реальної процентної ставки обсяг інвестицій:
а) збільшується, бо граничний продукт капіталу збільшується;
б) збільшується, бо витрати на капітал зменшуються;
в) зменшується, бо витрати на капітал збільшуються;
г) залишається стабільним за інших однакових умов.
8. Цінова дискримінація характерна для:
а) досконалої конкуренції;
б) олігополії;
в) монополістичної конкуренції;
г) чистої монополії.
Задачі
9. Функція попиту на товар: Qd=8-P,
а функція пропозиції: Qs=-4+2P.
а) визначте рівноважну ціну і обсяг продажу;
б) для продавців товару вводиться дотація у розмірі 1 гр. од. за одиницю товару. Визначте нову рівноважну ціну, рівноважний обсяг продажу.
10. Протягом 2003 року в господарському комплексі Львівщини було зайнято у всіх сферах економічної діяльності 1152,0 тис. осіб. Пропозиція робочої сили на ринку праці області становила 91,4 тис. осіб. Чисельність зареєстрованих безробітних – 90,1 тис. осіб. Визначити, яким був рівень безробіття в аналізованому проміжку часу.

Варіант 15
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
1. Метод та функції економічної теорії.
2. Дохід підприємства і його форми.
3. Економічний цикл та його фази.
Тести:
4. Зміна якого фактору не призводить до зміщення кривої попиту?
а) смаків і вподобань споживачів;
б) розміру або розподілу національного доходу;
в) ціни товару;
г) чисельності споживачів.
5. Чим обумовлюється курс валюти в системі вільно плаваючих валютних курсів?
а) розміром золотого запасу країни;
б) рівнем національного доходу;
в) попитом і пропозицією іноземних валют;
г) усі відповіді правильні.
6. Яке твердження не має відношення до визначення предмета економічної теорії:
а) ефективне використання ресурсів;
б) необмежені виробничі ресурси;
в) максимальне задоволення потреб;
г) матеріальні і духовні потреби.
7. До факторів виробництва не належать:
а) земля;
б) праця,
в) податки;
г) капітал;
д) підприємницькі здібності.
8. Кількість грошей, яку сплачують за одиницю певного товару, називають:
а) ціною;
б) вартістю;
в) тарифом;
г) таксою.
Задачі
9. ВВП – 5000$, споживчі витрати – 3200$, державні витрати – 900$, чистий експорт – 80$. Визначте: а) величину інвестицій; б) об’єм імпорту, за умови що сума експорту – 350 $; в) ЧВП за умови, що сума амортизації складає 150 $.

10. Структура виробництва в країні представлена двома товарами – тракторами та маслом:
Варіант
Трактори, шт.
масло, млн. кг.
Альтернативні витрати

А
15
0


Б
14
1


В
12
2


Г
9
3


Д
5
4


Е
0
5


Побудуйте криву виробничих можливостей. Які умови повинні бути витримані, щоб економіка країни знаходилась на кривій виробничих можливостей? Розрахуйте альтернативні витрати виробництва одного трактора за даними таблиці. Як змінюються альтернативні витрати?

Варіант 16
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
1. Монетарна політика центрального банку.
2. Товарне виробництво, його суть і історичний розвиток.
3. Інфраструктура ринку, її основні елементи та функції.
Тести:
4. Диференційна рента виникає в результаті:
а) використання кращих за родючістю і місцем розташування земельних ділянок;
б) використання унікальних земельних ділянок;
в) приватної власності на землю;
г) монопольного права на використання землі.
5. Вкажіть правильне визначення підприємництва:
а) взаємодія двох і більше господарських засобів з метою отримання взаємної вигоди, що базується на письмовому договорі;
б) господарська діяльність, що приносить дохід або іншу вигоду;
в) ініціативна самостійна діяльність громадян або їх об’єднань , спрямована на одержання прибутку в умовах ринкової економіки, що здійснюється на власний ризик і під власну майнову відповідальність.
6.Фрикційне безробіття охоплює тих, хто:
а) втрачає роботу, коли вся економіка потерпає від спаду;
б) зайнятих в регіонах або в галузях промисловості, які перебувають у стані хронічної кризи;
в) переходить з однієї роботи на іншу;
г) є кваліфікованим робітником і не може отримати зарплату із-за її низького рівня.
7. Елементами ринкової інфраструктури є:
а) біржі, торгові центри, супермаркети;
б) ярмарки та аукціони;
в) банки і небанківські фінансово-кредитні інститути;
г) усі відповіді правильні.
8. Що з переліченого не враховується для обчислення ВВП видатковим методом (методом кінцевого використання):
а) кінцеві видатки споживачів;
б) інвестиції;
в) оплата праці найманих працівників;
г)  експорт.
Задачі
9. Функція попиту населення на товар:Qd=5-P; функція пропозиції товару:Qs=-4+2P, де обсяг попиту і обсяг пропозиції в млн. шт. в рік. Визначте рівноважну ціну і обсяг продажу, Припустимо, що ціна встановлена державою на рівні 4 гр. од. Визначте величину надлишку (дефіциту) товару на рік.

10. Вартість споживчого кошика у 1998 році – 800 грн., у 1999 році – 890 грн., у 2000 році – 1200 грн. Прийнявши вартість споживчого кошика 1998 року за базу визначити індекси споживчих цін 1999 та 2000 років та темпи інфляції у 2000р.

Варіант 17
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
1. Суспільне виробництво, фактори виробництва.
2. Основні форми підприємств і підприємницької діяльності.
3. Номінальний і реальний ВВП. ВВП-дефлятор.
Тести:
4. Менше за все постраждають від інфляції:
а) ті, хто отримує фіксовані номінальні доходи;
б) ті, у кого номінальний дохід зростає, однак повільніше за темпи підвищення цін;
в) ті, хто став боржником, коли ціни були нижчими;
г) ті, хто має грошові заощадження.
5. Удосконалення технології зміщує:
а) криву попиту вверх і вправо;
б) криву попиту вниз і вправо;
в) криву пропозиції вниз і вправо;
г) криву пропозиції вверх і вліво.
6. Кейнсіанський відрізок на кривій сукупної пропозиції:
а) має позитивний нахил;
б) має негативний нахил;
в) представляє горизонтальну лінію;
г) представляє вертикальну лінію.
7. Науковці, які ототожнювали багатство лише з грішми, а джерелом багатства вважали торгівлю, належать до школи:
а) меркантилістів;
б) фізіократів;
в) прагматиків;
г) марксистів;
д) фритредерів.
8. Неціновими чинниками попиту є:
а) витрати виробництва;
б) грошові доходи населення;
в) технологія виробництва;
г) кількість виробників.
Задачі
9. У таблиці наведені дані про загальні витрати підприємства у довгостроковому періоді:
Обсяг виробництва, шт.
0
1
2
3
4
5
6

Загальні витрати, грн.
0
64
86
164
280
450
704

Середні витрати, грн.
Граничні витрати, грн.
а) визначте величину середніх та граничних витрат.

10. У США грошова база В становила 300 млрд. $, норма резервування rr=10%, коефіцієнт депонування сr=40%. Обчислити грошовий мультиплікатор та пропозицію грошей.

Варіант 18
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
1. Фіскальна політика держави. Державний бюджет.
2. Власність у економічних системах.
3. Земельна рента і ціна землі.
Тести.
Операції Центрального банку на відкритому ринку цінних паперів – це:
а) інструмент зовнішньоекономічної політики;
б) інструмент монетарної політики держави;
в) інструмент фіскальної політики держави;
г) інструмент політики „дорогих грошей”.
5. Якими причинами можна пояснити наявність фундаментальних проблем що, як, для кого виробляти?
а) впливом держави на економіку країни;
б) забрудненням навколишнього середовища;
в) наявністю безробіття та інфляції;
г) необмеженими бажаннями людей та обмеженими ресурсами.
6. До трансфертних платежів належать:
а) заробітна плата;
б) прибуток;
в) стипендія студентам навчального закладу;
г) процентні платежі.
7. Індукція - це:
а) гіпотетичний метод;
б) перехід від фактів до теорії;
в) хід міркувань від загальних положень до фактів;
г) усі відповіді неправильні.
8. До змінних витрат у короткостроковому періоді не належать:
а) заробітна плата;
б) витрати на сировину і матеріали;
в) витрати на паливо та електроенергію;
г) амортизаційні відрахування.
Задачі
9. Функція попиту населення на товар задана рівнянням: Qd=8-р, а функція пропозиції: Qs=-4+2р, де Qd – обсяг попиту, млн. шт. в рік, Qs – обсяг пропозиції, млн. шт. в рік; р – ціна товару, гр. од. Визначте: а) рівноважну ціну і обсяг продажу; б) Припустимо, що на даний товар державою встановлено ціну на рівні 5 гр.од. Визначте обсяг продажу товару та вкажіть, що виникло на ринку – надлишок чи дефіцит і в якому обсязі.

10. Визначити темп інфляції у 1998 р. у порівнянні з 1997 р., якщо індекси цін на товари в 1998 р.= 107,8%, а в 1997р.=105,4%. Через скільки років ціни на товари і послуги в даній країні зростуть в 2 рази при умові, що рівень інфляції в подальшому не буде змінюватися?Варіант 19
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
1. Основний і оборотний капітал.
2. Механізм функціонування адміністративно-командної системи.
3. Міжнародна торгівля. Торгівельний і платіжний баланси.
Тести.
Попит на працю залежить від:
а) чисельності робочої сили;
б) кількості безробітних;
в) рівня продуктивності праці;
г) середньої тривалості життя.
5. Якщо країна використовує усі людські та матеріальні ресурси, то більшу кількість одного товару можна виробити:
а) тільки приватними виробниками;
б) тільки при зменшенні виробництва іншого товару;
в) тільки при реальному зниженні цін;
г) не можна виробити взагалі.
6. Державний борг – це сума попередніх:
а) бюджетних дефіцитів;
б) державних витрат;
в) бюджетних надлишків за відрахуванням бюджетних дефіцитів;
г) бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних профіцитів.
7. Економічна політика в умовах ринкової економіки передбачає:
а) чітке визначення цілей, оцінку можливих напрямків здійснення політики та оцінку результатів виконання заходів;
б) централізовану цінову політику;
в) що, скільки, як та для кого виробляти в національному господарстві;
г) політику розподілу ресурсів з єдиного центру.
8. Реальна заробітна плата – це:
а) загальна сума грошей, нарахованих працівнику;
б) сума грошей, реально отриманих працівником за вирахуванням податків;
в) купівельна спроможність номінальної заробітної плати;
г) заробітна плата, що реально забезпечує прожитковий мінімум.
Задачі
9. Номінальний ВВП у 2000 році становить 100000 гр.од. Природний рівень безробіття в цьому ж році становить 6%, а фактичний рівень безробіття – 9%. Визначте згідно закону Оукена, яким мав би бути потенційний обсяг виробництва ВВП в 2000 році.

10. У 2000 році номінальний ВВП України становив 400 млрд. грн. У 2007 році дефлятор ВВП становив 3,0 відносно 2000 року. Реальний ВВП за 2000-2007 рр. збільшився на 50%. Обчислити обсяг номінального ВВП у 2007 році.

Варіант 20
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
1. Пропозиція, її фактори. Закон пропозиції.
2. Суть ринкової економіки, принципи її функціонування.
3. Інфляція та безробіття. Крива Філіпса.
Тести.
4. Коли збільшується попит на деревину, зростає попит на цвяхи і навпаки. Деревина і цвяхи:
а) споріднені товари;
б) взаємозамінні товари;
в) доповнюючі товари;
г) товари гнучкого попиту.
5. До нецінових чинників сукупного попиту належать:
а) зміни в продуктивності ресурсів;
б) ефект багатства;
в) зміни в економічній політиці;
г) ефект відсоткової ставки.
6. Вкажіть правильне визначення підприємництва:
а) взаємодія двох і більше господарських одиниць з метою отримання взаємної вигоди , що базується на письмовому договорі;
б) господарська діяльність, що приносить дохід або іншу вигоду;
в) ініціативна , самостійна діяльність громадян або їх об’єднань, спрямована на одержання прибутку в умовах ринкової економіки, що здійснюється на власний ризик і під власну майнову відповідальність.
7. Якщо економічне узагальнення грунтується на фактах, то такий метод аналізу є:
а) описовим;
б) гіпотетичним;
в) дедуктивним;
г) індуктивним.
8. Зростання урядових видатків спричиняє:
а) зростання дефіциту бюджету;
б) зростання сукупного попиту на ринку;
в) збільшення національного виробництва;
г) усі відповіді правильні.
Задачі
9. Розрахуйте ВВП за таких умов: зарплата = 400 грн., споживчі видатки – 20 грн., чисті інвестиції – 15 грн., рентні доходи = 20 грн., відсотки = 40 грн., змішаний дохід власників малого бізнесу = 30 грн., трансфертні платежі = 80 грн., дивіденди = 20 грн., нерозподілений прибуток корпорацій – 60 грн., податок з прибутку корпорацій – 20 грн.

10. У США грошова база В становила 300 млрд. $, норма резервування rr=10%, коефіцієнт депонування сr=40%. Обчислити грошовий мультиплікатор та пропозицію грошей.Варіант 21
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
Суть, функції і види ринку.
Цінові і нецінові фактори попиту і пропозиції.
Міжнародний поділ праці і світове господарство.
Тести.
Зміна якого фактора не призводить до зміщення кривої попиту?
а) смаків і вподобань споживачів;
б) розміру і розподілу національного доходу;
в) ціни товару;
г) кількості споживачів.
5. Фрикційне безробіття охоплює тих, хто:
а) втрачає роботу, коли вся економіка терпить економічний спад;
б) зайнятих в регіонах або в галузях, які перебувають у стані хронічної кризи;
в) переходить з однієї роботи на іншу;
г) є кваліфікованим працівником і не може знайти роботи через низький рівень її оплати.
6. Якщо номінальна процентна ставка становить 9%, а темп інфляції - 3%, то реальна процентна ставка становить:
а) 12%;
б) 6%;
в) 3 %;
г) 18%.
7. Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні:
а) ВВП за методом потоку доходів;
б) ВВП за методом потоку видатків;
в) особистого доходу;
г) використовуваного доходу.
8. Теорію відносної переваги розвинув:
а) Д. Рікардо;
б) Е. Гекшер;
в) А. Сміт;
г) Т.Мальтус.
Задачі
9. Виходячи із наступних даних, визначити середні постійні витрати виробництва:
Обсяг виробництва
(шт.)
Загальні витрати
(грн.)
Змінні витрати
(грн.)

0
100
0

10
200
100

20
280
80

30
320
50

40
520
40

50
700
150


10. Визначити темп інфляції, якщо у минулому році індекс споживчих цін становив 110%, а цього року – 121%.

Варіант 22
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
1. Валовий внутрішній продукт: видатковий, виробничий, дохідний методи обчислення.
2. Закон рідкості ресурсів. Альтернативна вартість.
3. Суть і причини циклічних коливань. Економічний цикл і його фази.
Тести.
4. Заробітна плата враховується при розрахунку:
а) ВВП методом за доходами;
б) ВВП методом за витратами;
в) ВВП виробничим методом;
г) трансфертних платежів.
5. Споживачі і виробники впливають на виробництво у:
а) ринковій економіці;
б) традиційній економіці;
в) адміністративно-командній економіці;
г) усіх економічних системах.
6. Великі строкові вклади входять до складу:
а) М1;
б) М2;
в) М3;
г) М2 та М3.
7. Хто є представником меркантилістів?
а) Ф. Кене;
б) А. Монкретьєн;
в) А. Сміт;
г) усі відповіді правильні.
8. Грошова система, у якій роль грошей виконують два дорогоцінні метали, називається:
а) монометалізмом;
б) біметалізмом;
в) поліметалізмом;
г) золотомонетним стандартом.
Задачі
9. Функція попиту на товар задана рівнянням: Qd=8-р, а функція пропозиції – Qs=-4+2р. Визначте: а) рівноважну ціну і обсяг продажу; б) для продавців товару вводиться податок з одиниці товару в розмірі 1 гр. од. Визначте нову рівноважну ціну товару і рівноважний обсяг продажу.

10. Номінальний ВВП країни цього року дорівнював 120 млн.грн. Природний рівень безробіття для цієї країни становив 6%, а фактичний рівень безробіття досяг 11%. Яким би мав бути потенційний рівень виробництва (обсяг ВВП) цього року?
Варіант 23
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
1. Еластичність попиту і пропозиції.
2. Предмет і функції економічної теорії.
3. Національний продукт та його форми.
Тести.
4. Загальна корисність від споживання блага зростає, коли гранична корисність: а) зменшується; б) зростає; в) зростає повільно; г) зростає або зменшується, проте є величиною додатною. Вибраний варіант відповіді аргументувати.
5. Що може спричинити зменшення попиту на товар X:
а) зменшення доходів споживачів;
б) підвищення цін на товари-замінники товару X;
в) очікування зростання цін на товар X;
г) зменшення пропозиції товару X.
6. Закон попиту передбачає, що:
а) перевищення пропозиції над попитом призведе до зниження ціни;
б) якщо доходи споживачів зростатимуть, то вони купуватимуть більше товарів;
в) крива попиту, як правило, має позитивний нахил;
г) коли ціна товару зменшується, то обсяг покупок товару зростатиме.
7. Валовий дохід – це:
а) мінімальний дохід, який повинен отримати власник, щоб не припиняти підприємницької діяльності;
б) різниця між виторгом та валовими витратами;
в) загальна сума виторгу, яку отримує фірма від продажу продукції;
г) дохід від реалізації кожної додаткової одиниці продукції.
8. Мінімальний прибуток, який мусить заробити підприємець, щоб залишитися у своєму бізнесі, називається:
а) економічним прибутком;
б) бухгалтерським прибутком;
в) нормальним прибутком;
г) явним прибутком.
Задачі
9. Населення країни складає 500 чоловік. Діти до 16 років, люди в психлікарнях і тюрмах – 120 чол., люди, що вибули із складу робочої сили – 150 чол., безробітні – 23 чол., робітники зайняті неповний робочий день, що шукають роботу – 10 чол. Знайдіть: а) чисельність робочої сили; б) офіційний рівень безробіття.

10. Структура виробництва в країні представлена двома товарами – роботами та маслом:
Варіант
роботи, тис. шт.
масло, млн. кг.
Альтернативні витрати

А
15
0


Б
14
1


В
12
2


Г
9
3


Д
5
4


Е
0
5


Побудуйте криву виробничих можливостей. Які умови повинні бути витримані, щоб економіка країни знаходилась на кривій виробничих можливостей? Розрахуйте альтернативні витрати виробництва одного млн. кг. масла за даними таблиці. Як змінюються альтернативні витрати?


Варіант 24
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
1. Кошти підприємств, їх кругообіг та обіг. Основний та обіговий капітал.
2. Походження, суть і функції грошей.
3. Економічні функції держави.
Тести.
4. Товар – це:
а) річ, здатна задовольняти ті чи інші потреби людей;
б) продукт людської праці;
в) матеріальне благо, що має споживчу вартість для того, хто його створив;
г) продукт праці, виготовлений для продажу з метою задоволення суспільних потреб.
5. Крива Лаффера:
а) дозволяє знайти мінімальну податкову ставку;
б) показує зв’язок між податковими ставками і обсягом податкових надходжень;
в) дає можливість обчислити середні податкові надходження;
г) дозволяє визначити середню податкову ставку.
6. Крива трансформації показує різні комбінації виробництва двох товарів при:
а) повному використанні всіх наявних ресурсів і незмінній технології;
б) неповному використанні трудових ресурсів;
в) зміні кількості використовуваних ресурсів;
г) повному використанні наявних ресурсів та зміні технологій.
7. Формулювання економічних понять і категорій, принципів та теорій у ході систематизації та узагальнення фактів називають:
а) економічним аналізом;
б) дедукцією;
в) науковою абстракцією;
г) індукцією.
8. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів на відкритому ринку, то він має на меті:
а) зробити кредит доступнішим;
б) збільшити обсяг інвестицій;
в) зменшити облікову ставку;
г) зменшити загальну масу грошей в обігу.
Задачі
9. Яким буде природний рівень безробіття, якщо сукупна робоча сила в країні складає 10 млн. чоловік, фрикційне безробіття – 430 тис. чол., структурне безробіття – 120 тис. чол., циклічне безробіття – 250 тис. чол., приховане безробіття – 1,5 млн. чоловік.

10. Криві попиту та пропозиції записуються рівняннями: 13 EMBED Equation.3 1415. Визначити ринкову ціну та рівноважну кількість. Визначити також нову точку ринкової рівноваги, якщо попит зменшиться на 25%. Відповіді представити ще й графічно.

Варіант 25
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5

Теоретичні питання
1. Економічні потреби і економічні інтереси.
2. Визначення ціни і обсягу виробництва конкурентної фірми.
3. Центральний банк та його функції.
Тести.
4. Капітал як фактор виробництва – це:
а) грошові активи;
б) позичковий капітал;
в) основні засоби, які використовуються для виробництва інших благ;
г) фінансовий капітал.
5. Інфляція пропозиції виникає в умовах коли:
а) збільшуються сукупні видатки в економіці;
б) зростають ціни на енергоресурси;
в) збільшуються середні витрати на одиницю продукції;
г) збільшуються загальні витрати на виробництво даного обсягу продукції.
6. Товарне виробництво – це:
а) ізольоване господарство, яке не використовує обміну;
б) суспільне виробництво, при якому продукти виробляються відокремленими одиницями, що спеціалізуються на виробництві певного товару;
в) виробництво для задоволення власних потреб споживача;
г) виробництво з метою продажу на ринку надлишків вироблених товарів.
7. Коли був введений термін "політична економія"?
а) 1500 р.; б) 1615 р.; в) 1715 р.; г) 1917 р.
8. Чистий експорт враховується при обчисленні ВВП за:
а)  розподільчим методом;
б)  методом кінцевого використання (видатковим);
в) прибутковим методом;
г) виробничим методом,
д) експортним методом.
Задачі
9. У таблиці дано індекси цін по роках:
Рік
Індекс цін, %

2004
2005
2006
2007
100
112
123
129

Визначте темпи інфляції для кожного року.
10. Структура виробництва в країні представлена двома товарами – автомобілями та військовими ракетами:
Варіант
Військові ракети, шт.
Автомобілі, шт.
Альтернативні витрати

А
7
0


Б
6
8


В
5
15


Г
4
20


Д
3
24


Е
2
27


Є
1
29


Ж
0
30


Побудуйте криву виробничих можливостей. Які умови повинні бути витримані, щоб економіка країни знаходилась на кривій виробничих можливостей? Розрахуйте альтернативні витрати виробництва одного автомобіля за даними таблиці. Як змінюються альтернативні витрати?

Варіант 26
№ завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть балів
5
5
5
2
2
2
2
2
5
5


Теоретичні питання
1. Досконало конкурентна модель ринку. Поведінка досконало конкурентної фірми.
2. Інфляція та її види і наслідки.
3. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
Тести.
4. Перерозподіл доходів у суспільстві здійснює держава за допомогою:
а) податкової системи;
б) зміни пропозиції грошей;
в) зміни норми банківського резервування;
г) перепідготовки робочої сили.
5. Удосконалення технології зміщує:
а) криву попиту вверх і вправо;
б) криву попиту вниз і вправо;
в) криву пропозиції вниз і вправо;
г) криву пропозиції вверх і вправо.
6. Що характеризує галопуючу інфляцію?
а) повільний ріст цін, що не перевищує 5% на рік;
б) ріст цін до 10% на рік;
в) ріст цін від 1000% на рік і більше;
г) ріст цін до 200% на рік.
7. Що лежить в основі предмету економічної теорії?
а) гроші і ціни;
б) потреби і ресурси;
в) відносини між людьми в ході виробництва;
г) доходи та інфляція.
8. Цінний папір, який засвідчує право його власника на частку активів і чистого доходу фірми, що його випустила - це:
а) акція;
б) облігація;
в) вексель;
г) сертифікат.
Задачі
9. Обчисліть ВВП і ЧВП, якщо величина споживчих витрат населення досягла 1200, зарплата 980, чисті приватні інвестиції – 400, амортизація – 380, державні витрати на закупівлю товарів – 320, процент – 180, чистий експорт – (-20) (всі дані в млрд. гр. од).
10. Заповніть таблицю:
Обсяг виробництва, шт.
Змінні витрати, грн.
Середні змінні витрати, грн.
Граничні витрати, грн.


10

10
--

11

9


12


0

13
104

Приложенные файлы

  • doc 15638705
    Размер файла: 311 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий