№ 3 Поняття етики ділового спілкування

Практичне заняття №_3_
Тема: Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання
Мета:
ознайомитися з поняттям спілкування, сутністю і змістом етики ділового спілкування;
розглянути етичні норми, вчинок як першоелемент моральної діяльності;
використовувати набуті знання у процесі ділового спілкування;
виховувати культуру ділового мовлення.
Література:
Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998. С.9-35.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. - С. 109-112, 142-146, 152-154.
Коваленко С.М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. Тернопіль: Мандрівець, 2007.
Нечволод Л.І., Паращич В.В. Риторика: Збірник навчальних і контрольних вправ та завдань. 10-11 класи. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.
Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1999. – С. 41-44, 80-82.
Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 55-58, 213-218.
Скуратівський Л.В. Українська мова. Елементи практичної риторики. – К.: Освіта, 2004.
Епіграф: Джерело красномовства – у серці.
Дж. Мілль

ХІД РОБОТИ

І Теоретичний блок: ознайомтеся з матеріалом, законспектуйте.
Етика наука про мораль, її розвиток, принципи, норми й роль у суспільстві, іншими словами про правильне (і неправильне) у поведінці. Отже, треба розрізняти етику як науку, а мораль як реальне явище, яке вона вивчає. Мораль є формою суспільної свідомості, спрямованою на утвердження самоцінності людини, її прав на гідне та щасливе життя.
Кожна людина має певну уяву про мораль, але саме в межах етики вона розкривається як виразне поняття. Це поняття не можна вичерпати навіть у самих витончених визначеннях, але створити чітку уяву про мораль як предмет етики можливо.
Етику прийнято розглядати як одну з філософських дисциплін, що вивчає людину перед необхідністю морального вибору. Вона розглядає людину як суб'єкт моралі - як моральну істоту, здатну діяти за цим законом. Цю здатність етика пов'язує з сутнісними властивостями людини. Тим самим етика досліджує сутність людини. Отже, предметом етики є не стільки моральний закон, скільки сама людина як носій і виконавець цього закону. Різні етичні системи (чи концепції моралі) намагаються відповісти на питання типу: "Як правильно жити?", "Як гідно жити?", "Яким гідно бути?".
2. Спілкування як процес обміну інформацією.
В узагальненому виді спілкування визначається як процес обміну між людьми інформацією, думками, судженнями, оцінками, почуттями. При цьому відрізняють неформальне і формальне спілкування. Перше суб’єктивніше, не регламентоване, його мета й характер багато в чому визначаються особистими стосунками людей [мати дитина, пасажир пасажир). Формально обумовлене соціальними функціями людини, регламентоване за формою та змістом (керівник підлеглий, пасажир контролер).
Ділове спілкування належить до формального, здійснюється у відповідності з деякими правилами і спрямоване на встановлення контактів та підтримку зв'язків між представниками різних взаємозацікавлених у спільній діяльності організацій.
Можна стверджувати, що свідоме опанування принципів ділового спілкування та правильне їх використання підвищує ефективність ділових контактів, а, отже, й ефективність роботи підприємства чи фірми. Якщо ділове спілкування проводиться з урахуванням партнерами визначених та перевірених практикою принципів, партнерам легко з'ясувати справжню мету, інтерес кожного з них, вплинути на психологічний клімат переговорів. За високої культури спілкування виникає деяка гармонійна сукупність суб'єктів, єдиний фонд думок та почуттів, який суттєво збагачує кожного з них. Тільки такий єдиний фонд і дозволяє діловим людям вирішити проблеми кожного, узгодити інтереси й отримати обопільну вигоду від ділової взаємодії.
Суттєві особливості ділового спілкування краще визначаються у порівнянні зі звичайною розмовою. Якщо звичайне спілкування попередньо не планується, не визначається його мета, зміст, то ділові контакти завжди передбачають їх попередню підготовку, визначення змісту, мети, можливих висновків.
У звичайній розмові люди можуть торкатися різних, часто не пов'язаних між собою тем, а спілкування носить частіше інформативний характер. Ділова ж розмова не виходить за рамки теми, має конструктивний характер, спрямована на розв'язання конкретних завдань, досягнення визначеної мети.
Звичайна розмова в цілому нікого не зобов’язує приймати рішення та діяти. В ділових переговорах обов'язкові висновки, що отримуються на основі узгодження думок, розробка взаємоприйнятного рішення та організація взаємодії партнерів.
Особливості ділового спілкування обумовлені тим, що в ньому беруть участь люди, наділені певними повноваженнями від своїх підприємств чи організацій. У межах цих повноважень вони повинні виконати замовлення організацій, захистити їхні інтереси, бо за це вони отримують заробітну платню. Мета ділового спілкування викликати у партнерів взаємне бажання діяти певним чином.
Отже, ділове спілкування це специфічна форма контактів та взаємодії людей, що мають певні повноваження від своїх організацій. Ділове спілкування включає обмін пропозиціями, вимогами, поглядами, мотивацією з метою розв'язання конкретних проблем, підписання угод чи встановлення інших відносин між підприємствами.
Під час ділового спілкування через усні чи письмові контакти партнери намагаються вплинути один на одного, аби змінити існуючу ситуацію. Ділове спілкування завжди орієнтоване на результат. При оптимальному результаті ділового спілкування кожний його учасник усвідомлює, що він отримав певну вигоду у порівнянні з вихідною ситуацією.
В українській літературній мові існують певні формули спілкування, які прийнято називати терміном «мовний етикет».
Мовний етикет (франц. etiquette прикріплювати) система стійких мовних формул для встановлення комунікаційного контакту між співрозмовниками, підтримання спілкування у виразній тональності відповідно до їхніх соціальних ролей і рольових позицій за офіційних і неофіційних обставин.
Для кожної нації характерна специфічна система етикетних формул. Структуру мовного етикету визначають такі основні елементи комунікативних ситуацій, властиві всім мовцям: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, прохання, знайомство, запрошення, пропозиція, порада, згода, відмова, співчуття, комплімент, присяга, похвала тощо.
До мовного етикету належать також соціально-мовні символи етикетного рівня. Наприклад, етикетні формули заперечення (заперечення і ствердження), згоди, запитання, що використовують у певних соціально-культурних групах. Найуживанішими звертальними виразами є такі: пані, пане, панове, добродію, добродійко, добродії, товаришу, товариство, друже, колего або називання на ім'я чи ім'я по батькові тощо.
Звертання типу пане, пані, панове поширилися в українській мові під впливом польської і фіксувалися як офіційні звертання до осіб привілейованих верств суспільства. Пізніше це слово стало ввічливою формою згадування або звертання до людей незалежно від соціального стану. Прикметники вельмишановний, високоповажний, високодостойний, що використовують разом із звертаннями, надають спілкуванню піднесеної тональності. Добродію, добродійко, добродії специфічно українські шанобливі звертання. «Історичний словник українського язика» Є. Тимченка одне із цих значень тлумачить так: «що діє добро, доброчинець». Звертання товаришу, товаришко, товариші стали офіційними в Україні лише після 1917 р., але українці послуговуються ними ще від козацької доби, про що свідчать різні народнопоетичні тексти. Ці звертальні вирази вживалися в різних значеннях: «людина, яка спільно з ким-небудь виконує якусь справу, бере участь у певних діях», «людина, пов'язана з іншими спільною професією, місцем роботи, навчанням», «людина, пов'язана з ким-небудь дружбою, щирий друг, приятель» тощо. Вони мають чітко виражений офіційний відтінок, тому їх вживають з етикетними означеннями високоповажний, високошановний, шановний.
Частовживаними у мовленнєвій практиці є формули прохання, зумовлені різноманітними комунікативними ситуаціями. Центральними серед них є ключові лексеми просьба, прохання, просити або конструкції з ними. Іноді офіційне прохання передають за допомогою питальних форм: «Чи не будете ласкаві?; «Чи не могли б зробити послугу?» тощо.
З етикетних формул подяки найчастіше використовують лексеми дякувати, дякую, подяка, вдячні, вдячний (а), які є характерними для багатьох слов'янських мов. Вдячність можна передавати не лише лексемами на позначення подяки, а й поєднанням їх із прикметниками та прислівниками (дуже, щиро) або за допомогою наказових конструкцій: прийміть щиру подяку тощо.
Для висловлення прохання вибачити українці вживають лексеми вибачте, вибачайте, пробачте й слова прости, простіть. В офіційно-діловому стилі активно послуговуються словами вибачте та пробачте.
Від етикетної формули прощання залежить перспектива подальшого спілкування: наскільки скоро відбудеться зустріч чи як скоро відновиться спілкування тощо. Нейтральною формулою прощання є загальновживане до побачення. Семантика цього виразу вказує на те, що співрозмовники ще зустрінуться (без точної вказівки на час і місце зустрічі). Існують варіанти усталеної формули, які уточнюють приблизний час майбутнього побачення, а іноді й місце. Під час офіційного спілкування прощальними виразами на зразок прощай чи прощавай не послуговуються, що зумовлено специфікою стилю.

ІІ Практичний блок: виконайте завдання
Завдання 1
Прочитайте текст. Охарактеризуйте правила ділового етикету в Україні (усно)..
Англійці у ділових стосунках жорстко дотримуються правил протоколу. У привітаннях і звертанні дворянські титули використовують часто, навіть у колі близьких знайомих. Точність дуже цінується, однак не слід приходити до призначеного часу, це може бути сприйнято як неповага.
У Великій Британії частіше, ніж у інших країнах Європи, прийнято запрошувати друзів додому. А от ділових партнерів найчастіше запросять до ресторану. Підготовці до перемовин англійці надають небагато уваги. Традиційним для британців у всі часи є уміння уникати гострих кутів під час бесіди (Сучасний етикет).
Завдання 2
Перекладіть українською мовою. Складіть речення з поданими словосполученнями.
Позвольте также...; пользуясь случаем, я хотел бы...; одновременно хочу сказать...; хочу также заметить, что...; просим также особое внимание обратить...; считаем целесообразным...; уместным будет замечание относительно...; не лишним будет также упомянуть...; еще раз благодарим Вас...; благодарю за помощь в ситуации... .
Завдання 3
Перекладіть текст українською мовою. Розкрийте особливості українського мовного етикету.
У разных народов существуют свои особенности в порядке приветствия, но при всем многообразии приветствий международный этикет в своей основе одинаков: встречаясь, люди желают друг другу доброго утра, дня или вечера, добра и благополучия в семье, здоровья. Если у вас нет возможности подробно ознакомиться с обычаями того или иного народа, лучше следовать общепринятым нормам. Главное, следует всегда помнить о том, что приветствие это ваша «визитная карточка», по которой окружающие будут судить о степени вашей вежливости и учтивости по отношению к другим и будут относиться к вам так же, как и вы относитесь к ним. Надо быть очень осторожным при использовании разных словечек из молодежного сленга, например «классно», «клево», «фартово» и им подобных. К сожалению, современный язык слишком засорен словами, имеющими часто уголовно-блатное происхождение, а многие люди употребляют их, даже не задумываясь об этом. Безусловно, большинство подобных слов абсолютно не подходит для лексикона воспитанного человека, хотя подчас они очень распространены в среде молодых людей, которые используют такие выражения, чтобы выглядеть «своими» в компании. Но это лишь один аспект. А неопрятная, замусоренная речь так же неприятна, как и неопрятный человек. Конечно, идеального собеседника скорее всего не существует. Главное в разговоре это уметь слушать и соблюдать чувство меры (Энциклопедия этикета).
Завдання 4
Виберіть правильні стандартні етикетні формули.
Вибачаюсь, мені час іти; вибачте, мені час іти. До наступної зустрічі; до слідуючої зустрічі. Сподіваюсь, що ми скоро побачимось; сподіваюсь, що ми швидко побачимось. Передайте вітання моїм друзям; передавайте вітання моїм друзям. Пропоную вам зіграти в шахи; пропоную вам зіграти в шахмати. Ми договорились з Вами; ми домовилися з Вами. Ви правильно вирішили; ви вірно вирішили. Вельмишановний Дмитре Степановичу; вельми-шанований Дмитро Степанович. Зробіть мені послугу; надайте мені послугу. Я маю до вас прохання; у мене до вас прохання. Дякую Вам; дякую Вас. Дозвольте подякувати Вам; дозвольте подякувати Вас. Це невірно; це неправильно. Всього доброго; на все добре. Мені дуже жалко; мені дуже жаль. Прийміть найсердечніші вітання; прийміть самі сердечні вітання. Бажаю успіхів; зичу успіхів. Маю честь рекомендувати; маю за честь рекомендувати.
Завдання 5
Тест з риторики за темою "Стиль спілкування"
Якщо жоден з варіантів вас не влаштовує, переходьте до наступного питання.
Чи схильні ви шукати шляхи примирення після конфлікту:
а) завжди; б) інколи; в) ніколи.
Як ви поводите себе в критичній ситуації?
а) відчуваю роздратування;
б) зберігаю повний спокій;
в) втрачаю самовладання.
Яким вважають вас друзі:
а) самовпевненим і заздрісним; б) дружелюбним;
в) спокійним і доброзичливим.
Як прореагуєте, якщо вам запропонують нову відповідальну посаду:
а) прийму її з деяким побоюванням; б) погоджусь без вагань;
в) відмовлюсь заради власного спокою.
Що думаєте, якщо посада, яку ви хотіли зайняти, дісталася іншому:
а) і навіщо я псував нерви;
б) очевидно, ця людина більше потрібна начальству;
в) може це мені вдасться наступного разу.
Як ви будете себе поводити, якщо хтось із друзів без дозволу візьме з вашого столу папір:
а) видам йому "по перше число"; б) змушу повернути;
в) запитаю, чи не треба йому ще чогось.
Що ви скажете підлеглому, з яким зіткнулись у дверях:
а) вибачте, це моя провина;
б) нічого страшного, дрібниці;
в) а уважнішим ви не можете бути.
Як ви будете поводити себе, якщо утворився шляховий затор і ви запізнилися на важливу нараду:
а) буду нервувати;
б) спробую викликати поблажливість у партнерів;
в) засмучусь.
9. Якими словами зустрінете жінку (чоловіка), якщо вона (він) повернулась (по вернувся) з роботи пізніше звичайного:
а) що тебе так затримало;
б) де ти тиняєшся допізна;
в) я уже почала (почав) хвилюватися.
Як ви поводите себе за кермом автомобіля:
а) намагаюсь обігнати машину, яка "показала мені хвоста";
б) не реагую, коли мене обганяють;
в) мчу з такою швидкістю, що ніхто мене не може наздогнати.
Якими вважаєте свої погляди на життя:
а) збалансованими; б) легковажними; в) вкрай жорсткими.
Що ви робите у разі невдачі якогось починання:
а) намагаюсь звалити вину на когось; б) змиряюсь;
в) буду обачливішим на майбутнє.
Як реагуєте на статтю про сучасну молодь:
а) пора заборонити молоді вести себе розпутно;
б) необхідно створювати умови для організованого культурного життя молоді;
в) і чому ми панькаємося з молоддю.
Які почуття ви переживаєте, коли дивитесь фільм жахів:
а) страх; б) нудьгу; в) одержую справжнє задоволення.
Як ви ставитесь до своїх спортивних успіхів:
а) обов'язково намагаюсь виграти;
б) ціную задоволення знов відчути себе молодим;
в) серджусь, якщо програю.
Як вчините, якщо вас погано обслужили в ресторані:
а) терпітиму, щоб запобігти скандалу;
б) викличу метрдотеля, і зроблю йому зауваження;
в) піду до директора зі скаргою.
Як вчините, якщо вашу дитину образили в школі:
а) поговорю з вчителем;
б) вчиню скандал батькам кривдника;
в) пораджу дитині "давати здачі".
Яка ви людина:
а) звичайна; б) самовпевнена; в) наполеглива.
Якою буде ваша реакція на газетну статтю про хуліганство серед молоді:
а) коли ж врешті-решт будуть вжиті конкретні заходи;
б) треба було б за це суворо карати;
в) не можна ж усе звалювати на молодь, винні і вихователі.
20. Яка тварина вам більше подобається:
а) тигр; б) домашня кішка; в) ведмідь.
Ключ
Якщо ви не змогли вибрати відповідь із запропонованих варіантів, то за це запитання бали не зараховуються.
До 34. До критики знизу ви ставитесь доброзичливо, критики зверху - побоюєтесь. Занадто миролюбні, причина цього - недостатня впевненість у своїх силах. Вам необхідно бути більш рішучим.
35-44. Ви помірно агресивні, до критики ставитесь доброзичливо, у вас достатньо честолюбства, успіх у житті вам забезпечено.
Більше 45. Ви надмірно агресивні і неврівноважені, нерідко буваєте надто жорстокими до людей. Досягаючи успіху в певній галузі, можете пожертвувати інтересами інших. Критику зверху сприймаєте, критику знизу переслідуєте. Так вам важко буде досягти успіху. Більше уваги і доброзичливості до оточуючих! Прислуховуйтесь до їхньої думки - вони багато в чому праві.

Варіант відповіді
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

А
1
2
3
2
3
2
1
3
2
2
1
3
3
1
2
1
1
1
2
3

Б
2
1
2
3
2
3
2
1
3
1
2
2
1
2
1
2
3
3
3
1

В
3
3
1
1
1
1
3
2
1
3
3
1
2
3
3
3
2
2
1
2


Тест "Пізнай себе"
Чи вносите ви у свій одяг суттєві зміни, якщо мода докорінно змінюється?
а) доводиться так робити; б) ні, тому що я одягаюся не за рекомендаціями журналів мод, а відповідно до власної індивідуальності; в) дуже мало, оскільки переймаюся лише тим, що мені подобається.
Ви хороший сперечальник?
а) так, найчастіше моя думка перемагає;
б) часто визнаю, що має рацію співрозмовник;
в) ні, тому що я впевнений(а) в своїй правоті.
Чи довіряєте ви думці інших про людину, котру не знаєте?
а) залежно від того, хто висловлює цю думку;
б) ні, тому що довіряю лише тому, у чому сам(а) переконаний(а).
4. Чи трапляється так, що вам подобається телепередача, яка не подобається іншим?
а) звичайно, наші думки не завжди збігаються;
б) здебільшого ми одностайні;
в)навіть коли так трапляється, то найчастіше мене переконують у тому, що я не маю рації.
Якщо вам дорікають за вчинок, чи змінюєте свою поведінку?
а) ні, не змінюю;
б) залежно від того, у якому тоні це сказано;
в) якщо докір справедливий, звичайно, змінюю.
Чи можете ви рівно писати на нерозлінійованому папері?
а) ні, не можу писати навіть на розлінійованому;
б) ні, рядки виходять кривими; в) можу.
Чи підтримуєте ви дружні стосунки з непопулярною у вашому колективі (у студентській групі, на роботі) людиною?
а) ні, чому той, кого не люблять, повинен бути мені приємним;
б) так, якщо він мені симпатичний;
в) так, і навіть тому, що відчуваю, як він потребує мого захисту.
Більше чи менше вам подобаються будинки у старовинному стилі тепер, ніж п'ять років тому?
а) більше; б) менше; в) однаково.
Чи має, на вашу думку, кожна плітка основу?
а) ні; б) іноді в плітці є доля правди;
в) диму без вогню не буває.
Чи подобається вам одяг, який раніше ви не любили, але багато хто його хвалить?
а) так, можливо, інші бачать краще за мене;
б) ні, тому що в будь-якому разі я почуваюся в ньому незатишно;
в) залежно від того, наскільки я довіряю тому, хто хвалить.
Чи вважаєте ви правильним те, що кінокритики пишуть в рецензіях на фільм?
а) так, оскільки той, хто пише, здебільшого професіонал;
б) іноді й професіонали помиляються;
в) не можна впадати в крайнощі.
Коли на роботі неприємності, чи схильні ви увечері вдома сперечатися щодо них?
а) лише в тому разі я дійсно сперечаюся;
б) ні, за таких обставин я намагаюся уникати подібних випробувань;
в) моя поведінка вдома не залежить від обставин на роботі.
Чи боретеся ви за свої переконання, коли це не подобається комусь із ваших колег по роботі (навчанню)?
а) якщо варто це робити, то звичайно;
б) залежно від того, проти кого треба боротися; в) ні.
Коли ви помічаєте, що ваші товариші по роботі (навчанню) багато собі дозволяють, як ви чините?
а) дозволяю собі те саме; б) не звертаю уваги;
в) роблю так, як мені найвигідніше.
15. Коли сидите вдома з книжкою біля вікна у негоду, про що думаєте? а) як добре вдома! б) погано, що дощить; в) чудова книга!
Бали за відповіді
а = 8, б = 2, в = 5; 6. а = 5, б = 10, в = 0; 11. а = 10, б = 0, в = 5;
а = 3, б = 9, в = 7; 7. а = 2, б = 10, в = 3; 12. а = 0, б = 10, в = 5;
а = 5, б = 10, в = 0; 8. а = 9, б = 1, в = 5; 13. а = 1, б = 7, в = 9;
а = 5, б = 9, в = 8; 9. а = 0, б = 5, в = 10; 14. а = 8, б = 1, в = 5;
а = 0, б = 2, в = 5; 10. а = 9, б = 0, в = 6; 15. а = 8, б = 10, в = 2.
Менше 40 балів. Що б не трапилося, ви твердо стоїте на ногах, залишаєтеся при власній думці. На вас не позначаються ні погода, ні не щастя, НІ конфлікти. Ви завжди знаєте, чого хочете, і наполягаєте на своєму. А коли зустрічаєте опір - тим паче! З такою рішучістю ви багато чого досягнете. Однак боротися треба лише за гідні цілі!
Від 41 до 90 балів. Вами керують не емоції, а раціоналістичні міркування. Ви все тверезо обмірковуєте, а коли необхідно, дотримуєтеся принципу: "Поступається той, хто розумніший". Однак коли вважаєте справу важливою, відстоюєте свою точку зору. У вас стійкі життєві принципи, які ви, однак, можете модифікувати відповідно до життєвих обставин і вимог здорового глузду.
Більше 90 балів. Можливо, ваша поступливість надмірна? Чи замислюєтеся ви над причинами? Ви не можете відстояти свою думку чи не хочете? Надалі намагайтеся аналізувати, чи варто у певній ситуації поступатися своїми переконаннями.
13PAGE 15


13PAGE 14615


13PAGE 15


15

Приложенные файлы

  • doc 15636091
    Размер файла: 108 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий