Схема для аналізу фрагмента спілкування

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)
з курсу «Психологія спілкування»
– це вид науково-дослідної роботи студента, який містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. Студент звітує завершеною аналітичною роботою, виконаною ним самостійно у межах навчальної програми курсу на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять.
Мета ІНДЗ: систематизація, узагальнення та закріплення знань з курсу, вдосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
1
Зазначте тип спілкування у цьому фрагменті: імперативне, маніпулятивне, актуалізоване, поступливе, діалогічне, монологічне.


2
Які з функцій є провідними для цього фрагмента (оберіть і поясніть три з переліку): інформаційна, контактна, функція розуміння, спонукальна, координаційна, функція впливу, організації спільної діяльності
емотивна, функція встановлення стосунків, пізнавальна


3
Зазначте основні типи взаємодії, зреалізовані у фрагменті спілкування: кооперація, згода, пристосування, асоціація, конкуренція, конфлікт, опозиція, дисоціація.


4
Яким був стиль комунікації: прямий, непрямий, вигадливий, стислий, інструментальний, афективний?


5
Охарактеризуйте невербальні складові процесу спілкування


6
Чи сприяв цей фрагмент спілкування встановленню й розвитку взаємин партнерів?


7
Чи сприяло спілкування регуляції спільної діяльності учасників?


8
Чи мало місце взаємне пізнання партнерів?


9
Оцініть результативність° взаємодії та досягнутий ефект спілкування


10
Зазначте посилання на відео-ролик


Зміст ІНДЗ: доберіть один відео-ролик, на якому представлено завершений фрагмент спілкування (до 5 хвилин). Дайте аргументовані відповіді на представлені у таблиці питання, коротко зазначаючи ті моменти спілкування, які підтвердують вашу думку. Вкажіть інтернет-посилання на ролик або приєднайте його до ІНДЗ. Надішліть виконане за адресою:.

Критерії оцінювання ІНДЗ.
“Відмінно” – правильна, ґрунтовна, повна відповідь оцінка самостійна, з елементами творчого мислення.
“Добре” – правильна, але недостатньо повна, розгорнута відповідь. Наявність однієї фактичної помилки.
“Задовільно” – поверхнева, неаргументована відповідь, недостатнє засвоєння наукових понять, відсутність аналізу, недостатнє розуміння ситуації.
“Незадовільно” – неправильна відповідь, студент не володіє науковими фактами, недостатньо розуміє ситуацію, не вміє її аналізувати.

Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання
Кількість балів, що відповідає рівню
Оцінка за традиційною системою

Високий
25 - 30
Відмінно

Достатній
20-24
Добре

Середній
15-19
Задовільно

Низький
0-14
Незадовільно


Розрахунок рейтингових балів за видами
поточного (модульного) контролю
Вид діяльності
Кількість рейтингових балів


Семінарські заняття
5 балів х 8 занять = 40


Модульні контрольні роботи (1, 2, 3)
30


Індивідуальна навчально-дослідницька робота
30

Підсумковий рейтинговий бал
100


15

Приложенные файлы

  • doc 15635860
    Размер файла: 50 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий