Вісник Ради студентів 129 (13 − 19 квітня 2016 року)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

ЩрТкЖНЕВЕ
ІНФртовЦІЙНЕ ВкДвННЯ


твДк уТУДЕНТІВ ІНуТкТУТУ оІЖНвтрДНкХ ВІДНрукН

КкЇВуюКрер НвЦІрНвнюНрер УНІВЕтукТЕТУ ІоЕНІ Твтвув ШЕВЧЕНКв

І
129
. 14 квітня 2016 року


Олеже, пам

ятаєш свої вибори до
Ради студентів? Чому вирішив взяти
в них участь?

Я дуже добре пам

ятаю цей день − 28
березня 2014 року. Чому я вирішив взя-
ти участь у виборах? Мене приваблюва-
ло спілкування, я люблю людей, нові
знайомства і завжди хотів залишити
позитивний слід в історії Інституту.

Якими були твої відчуття, коли тебе
оголосили переможцем?


Це було відчуття величезної відпові-
дальності, розуміння того, що далі


колосальна щоденна робота, усвідом-
лення того, що хочеться всім відповісти,
хоч це і досить непросто.

Розкажи про свої перші кроки на
посаді голови. Було важко брати на
себе таку відповідальність?

Звісно, спочатку було трохи складно,
але поступово я звик і все встигав. Пер-
ші дні були найскладнішими: необхідно
було прийняти всі документи, познайо-
митися з усіма, поговорити з екс
-
головою Ради і взагалі зрозуміти, як
йдуть справи.

Що вважаєш своїм основним здобу-
т
к
о
м
?

Ч
и

є

р
е
ч
і
,

я
к
і

т
а
к

і

н
е

в
д
а
л
о
с
я

втілити в життя?

Здобутки великі, тому все перерахува-
ти важко. Адже ми постійно представ-
ляли інтереси студентів, вирішували їх
проблеми, організовували багато захо-
дів, забезпечували постійне інформу-
вання про події, співпрацювали з клуба-
ми та організаціями, підтримували
«
Вісник Ради студентів
»
і не тільки
.
У
2015 році ми вперше створили емблему
Ради студентів ІМВ. Звісно, див не бу-
ває. Але якщо виконувати свої обов

яз-
ки якісно, чесно, сумлінно, все буде
добре. Я дуже задоволений своєю ко-
мандою і можу з упевненістю сказати,
що наша Рада


найактивніша у всьому
Університеті. Нам не соромно за нашу
роботу.

Як би ти оцінив цьогорічних
кандидатів на голову Ради студентів?
Які поради можеш дати новообраній
голові?

Наших кандидатів я оцінюю дуже по-
зитивно. Я радий, що цього року їх було
четверо. Мені подобається те, що кожен
із них хоче внести в життя Інституту
щось нове. Новообраній голові Ради
хочу порадити зберегти те, що вже є, і
не забувати додавати щось своє. Також
раджу співпрацювати з Фондом розвит-
ку ІМВ, сприяти проведенню різномані-
т
н
и
х

з
а
х
о
д
і
в
,

б
і
л
ь
ш
е

с
п
і
л
к
у
в
а
т
и
с
я

з
і

студентами. Було б дуже добре, якби ми
підтримували зв

язок із випускниками
та формували корпоративний дух
Інституту.

У день обрання нового очільника Ради студентів Інституту міжнародних
відносин своїми враженнями від дворічного керівництва студентським
самоврядуванням в ІМВ з
«
Вісником Ради студентів
»
поділився голова Ради
попереднього скликання Олег Кулик (4 МП)

Наша Рада


найактивніша у
всьому Університеті
»


Інтерв

ю: АЛЬОНА ДОВГОШЕЯ (1 МЕВ)ЗМІНА ПОКОЛІНЬ


Шановні колеги!


Цей випуск
«
Вісника Ради студентів
»
для мене надзвичайно особливий. Адже
сьогодні я передаю повноваження голов-
ного редактора новому поколінню сту-
дентів Інституту міжнародних відносин.

Безумовно, більш ніж за п

ять років
роботи в Редакції наше видання, як і
рідний ІМВ, стало для мене
невід

ємною

частиною мого життя.

Я щиро дякую за підтримку
«
Вісника
Ради студентів
»
Адміністрації Інституту,
особливо директору

Валерію
Володимировичу Копійці

і куратору з
навчально
-
виховної роботи
Тарасу
Миколайовичу Климуку
, та головам
Ради студентів: засновнику видання
Артему Нікіфорову (МП)
,

Антону
Грановському (6 МЕВ)

та

Олегу
Кулику (4 МП)
. І звісно, я вдячна нашій
аудиторії читачів, їхнім зауваженням та
побажанням.

Разом з командою студентів ми докла-
дали усіх зусиль, аби зробити видання
ще кращим. Моєю головною метою
завжди було перетворити цю порівняно
молоду традицію щотижневого випуску
наших номерів на структурну частину
студентського самоврядування ІМВ, яку
розвиватимуть наші наступники.

Впевнена, що сьогодні для
«
Вісника
Ради студентів
»
роз
починається найкра-
щий етап його існування, адже з кожним
роком студенти ІМВ стають ще більш
ініціативними та наполегливими. Успіхів
та нових цікавих випусків!

З повагою,

головний редактор

Анна Качайло

«
Я дуже задоволений своєю
командоюДрузі! Якщо Ви маєте бажання отримувати наші випуски щотижня у себе на
пошті або хочете долучитися до нашої команди


надсилайте нам свій запит на:
[email protected]
.


Нічого не очікуй, нікого не
звинувачуй


щось роби!
»


30 березня в ІМВ відбулась надзвичайно цікава подія


зустріч з колишнім
міністром економічного розвитку і торгівлі України Павлом Шереметою


Можна впевнено сказати, що тема дис-
кусії
«
Порівняльний аналіз економічно-
го розвитку в Україні і Південно
-
Східній Азії: практичні висновки
»

ви-
явилася справді актуальною як для сту-
дентів нашого Інституту, так і для моло-
ді з інших навчальних закладів Києва та
навіть інших міст. Хоча б тому що в
аудиторії було важко знайти вільне міс-
це. І не дивно, адже темпи економічного
розвитку держав Південно
-
Східної Азії
справді вражають, особливо, якщо ми
порівнюватимемо їх з показниками
України.


Говорячи про Україну,
Павло

Шеремета

навів в якості приклада дос-
від Малайзії. Не дивлячись на те, що
Україна та Малайзія мають багато спіль-
ного, згідно з індексом легкості ведення
бізнесу Малайзія знаходиться на 6
-
му
місці, а Україна − на 112
-
му. Лектор
чітко окреслив основні чинники таких
розбіжностей.

Зокрема, це


якість національної елі-
ти, яку можна розділити на
«
хижацьку
» (
в Україні), що ставить за
мету


взяти та нажитись, та
«
розвиваючу
» (
у Малайзії), основна ціль
якої − наростити.

Важливу роль у відповідних процесах
відіграє і відчуття міжнародної конкуре-
нції та відповідальності представників
вищих ешелонів влади за становлення
держави на міжнародній арені. Напри-
клад, гість ІМВ зауважив, що національ-
на еліта Малайзії віддає перевагу внутрі-
шній автомобільній марці
«
Протон
».
В
той же час у українських можновладців
такої відданості українському виробни-
ку, за його словами, немає.

Окрім того,
Павло Шеремета

підкрес-
лив, що не варто забувати про те, що
основою економічного зростання є роз-
виток національних галузей. Зокрема, на
його думку, Україні варто зосередитись
на вже перевіреній сфері


аграрній. На-
приклад, органічне м

ясо може стати
справді конкурентоспроможним україн-
ським продуктом на європейському рин-
ку.

Лектор також звернув окрему увагу на
значення реальної підприємливості лю-
дей, адже, на його погляд, кожен з нас
може вимагати від держави лише дві
речі: військову оборону та надання умов
розвитку бізнесу. Усе інше, за його сло-
вами,


наші власні турботи, що вирішу-
ватимуться завдяки нашій підприємли-
вості та загальним законам конкуренції.
У свою чергу це не лише вирішить про-
блему якості продукції та працевлашту-
вання, а й підніме економічний рівень
України.
Підводячи підсумки зустрічі, гість
ІМВ процитував відому мудрість:
«
Нічого не очікуй, нікого не звинувачуй


щось роби
».

Студенти подякували
Павлу
Шереметі
за пізнавальну лекцію з конк-
ретними прикладами, ясними відповідя-
ми та чіткими завданнями, реалізація
яких допоможе подальшому розвитку
нашої Держави.


ГАЛИНА ТЮФАНОВА (1 МП)


ВІСНИК РАДИ СТУДЕНТІВ

НА ВАШІЙ ПОШТІ

13 квітня у стінах Інституту
міжнародних відносин відбувся другий
тур виборів на посаду голови Ради
студентів ІМВ. Перемогу здобула
Олександра Кладкова (4 КР)

Упродовж дня студенти мали мож-
ливість проголосувати за одного з двох
кандидатів.

Уже ввечері стали відомі результати
виборчих перегонів:
Олександра
Кладкова
отримала 263 голоси,
Олександра Короткова
− 249, п

ятеро
виборців не підтримали жодного з кан-
дидатів.

Як відомо, 5 квітня відбувся перший
тур виборів, за результатами якого
Олександра Кладкова (4 КР)
отримала
181 голос,
Олександра Короткова (3
МЕВ)
− 291,
Кетеван Харшиладзе (2
МІ)
− 135,
Володимир Шипко (3 МБ)


126.

Окрім того, представниками від курсів
у Раді студентів стали:
Іван Дуднік (1
МВ)
,
Олександра Білкун (2 МВ)
,
Валерія Кришталь (3 МВ)
,
Нізар
Бандар (4 МВ)
,

Ярослав Павлюк (1
МП)
,

Юлія Шилова (2 МП)
,

Нікіта
Новіков (3 МП)
,

Олег Кулик (4 МП)
,

Анастасія Мозолевська
та

Юлія
Кулинич (1 МЕВ)
,

Софія Биленко (2
МЕВ)
,
Олександр
Ярошенко (3 МЕВ)
,

Олександр Лосєвичев (4 МЕВ)
,

Богдана Остапик (1 МІ)
,
Кетеван
Харшиладзе (2 МІ)
,

Микита Зенін (3
МІ)
,
Марта Гнатишин (4 МІ)
,

Галина
Микитюк (1 МБ)
,

Андрій Соколенко (2
МБ)
,
Дмитро Іващук (3 МБ)
,
Олег Вус
(4 МБ)
,

Анастасія Синиця
та

Кирило
Купраш (1 КР)
,

Ксенія Юхимчук (2
КР)
,
Ганна Тарасова (3 КР)
та

Анастасія Братко (4 КР)
.

Бажаємо успіхів новій Раді студентів!Головний редактор:
Анна Качайло (МП)
.

Редактор
Дарія Андрюніна (1 МЕВ)
.

Інформацію готували:
Галина Тюфанова (1 МП)
,

Альона Довгошея (1 МЕВ)
,

Дарія Кулібаба (1 КР)
.

Контакти:
[email protected]
.

Офіційний сайт:

www.iir.edu.ua/press_center/publication/


ВІТАЄМО НОВУ ГОЛОВУ
РАДИ СТУДЕНТІВ!


Приложенные файлы

  • pdf 15635205
    Размер файла: 818 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий