Круць А.А М12-2 тема №13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
Контрольна робота
з дисципліни «Митне регулювання»
на тему: «Про затвердження Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з багажем і вантажобагажем, переміщуваними в багажних вагонах і працівників залізниць України»
Виконав:
студент групи М12-2
Круць А.А
Перевірив:
ст. викл. Кийда Л.І
Дніпропетровськ
2016
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………3
Загальні відомості……………………………………………………………..4
Порядок взаємодії посадових осіб митниці з працівниками залізниці при проведенні митного контролю………………………………………………….7
ВИСНОВОК……………………………………………………………………...14
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...15
ВСТУП
Митна справа є критично важливою галуззю для будь-якої держави. Вона є ключовим елементом у системі державної безпеки, не тільки політичної, а й насамперед економічної. Зусилля Митної служби спрямовані на перешкоджання ввезенню контрабандної та небезпечної продукції, яка підриває основи внутрішньої безпеки та економіки. Крім того, митна справа приносить вагомі прибутки державному бюджету, що робить її стратегічно важливою галуззю. Особливо актуально це для України, яка має надзвичайно вигідне географічне положення. Для його ефективного використання державі необхідно налагодити ефективний контроль в усіх напрямках кордону.
Митний контроль розглядається як сукупність заходів, що здійснюються митними органами у межах своєї компетенції з метою забезпечення дотримання норми митного законодавства, положень міжнародних договорів.
Залежно від характеристик товарів, які зумовлюють особливості митного контролю, виділяють підвиди митного контролю товарів: митний контроль ручної поклажі та контроль багажу як такого, що супроводжується, так і такого, що не супроводжується. Митний контроль транспортних засобів визначається їх видом. Відповідно розрізняють:
митний контроль автотранспортних засобів;
митний контроль повітряних суден;
митний контроль залізничних засобів;
митний контроль річкових суден;
митний контроль морських суден;
митний контроль трубопровідного транспорту і електромереж.
Далі буде розглядатися саме взаємодія посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з багажем і вантажобагажем, переміщуваними в багажних вагонах і працівників залізниць України.
Загальні відомості
Залізничний транспорт - виробничо-технологічний комплекс організацій і підприємств залізничного транспорту загального користування, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності тощо.
Залізниця - статутне територіально-галузеве об'єднання, до складу якого входять підприємства, установи та організації залізничного транспорту і яке, при централізованому управлінні, здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні транспортної мережі.
Ефективне здійснення функцій митних органів та покладених на них завдань багато в чому залежить від взаємодії з іншими державними й недержавними органами. Таке співробітництво має загальний і спеціальний характер. Воно проявляється у проведенні спільних заходів, інші прояви взаємодії між зазначеними державними органами при перетинанні Державного кордону України повинні регулюватися спільно прийнятими нормативними актами.
З метою прискорення здійснення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють посадовим особам митних органів у виконанні ними своїх службових обов'язків.
В зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на державному кордоні України здійснюються перевірка документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні процедури, передбачені Митним кодексом.
Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному транспорті визначаються спільними технологічними схемами, які затверджуються начальниками залізничних станцій, керівниками митних органів та органів охорони державного кордону України.
Для цього створена Інструкція про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з багажем і вантажобагажем, переміщуваними в багажних вагонах, і працівників залізниць України.
Цю Інструкцію розроблено з метою узгодження дій, визначення прав і обов'язків посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з багажем та вантажобагажем, переміщуваними через митний кордон України в багажних вагонах пасажирських поїздів, і працівників залізниць України.Дія цієї Інструкції поширюється на юридичних і фізичних осіб, які переміщують через митний кордон України багаж (вантажобагаж), що належить їм, в багажних вагонах пасажирських поїздів.Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для виконання посадовими особами митних органів і працівниками залізниць, які беруть участь у процесі переміщення через митний кордон України багажу (вантажобагажу) у багажних вагонах пасажирських поїздів.
Оформлений у митниці відправлення багаж (вантажобагаж) переміщується з цієї митниці в митницю призначення під митним контролем.Залізниці зобов'язані доставити на станцію призначення, яка розташована в зоні діяльності митниці призначення, багаж (вантажобагаж) без будь-яких змін його упаковки або стану з непошкодженими ідентифікаційними засобами, а також ДКД, перевізні й супровідні документи на цей багаж (вантажобагаж).Багажна (вантажобагажна) квитанція засвідчує факт прийняття залізницею багажу (вантажобагажу) до перевезення та є підставою для одержання пасажиром цього багажу (вантажобагажу).Дорожня відомість супроводжує багаж (вантажобагаж) на всьому шляху прямування до станції призначення.
Митне оформлення багажу (вантажобагажу) проводиться в зонах митного контролю, створених на станціях.
Багаж (вантажобагаж) перевозиться між митницями з накладенням ідентифікаційних засобів на упаковку, що унеможливлює вилучення предметів з опечатаних місць або поміщення в такі місця без залишення видимих слідів їх пошкодження або упаковки.Допускається перевезення багажу (вантажобагажу) під забезпеченнями митних органів інших країн, відправника або залізниці за умови відповідності таких забезпечень вимогам, що висуваються до митних забезпечень, які використовуються митницями України.Негабаритні місця багажу (вантажобагажу) можуть перевозитися без накладення митних забезпечень. У такому разі в супровідних документах повинен наводитися детальний опис багажу (вантажобагажу), а на багаж (вантажобагаж) може наноситися маркування або інші ідентифікаційні знаки з метою унеможливлення їх підміни.
Залізниці забороняється змінювати станцію (митницю) призначення й одержувача багажу (вантажобагажу).Якщо виникає потреба переадресування багажу (вантажобагажу) за заявою одержувача чи відправника, то начальник станції (вокзалу), на якій перебуває багаж (вантажобагаж), зобов'язаний звернутися до митниці, у зоні діяльності якого розташована станція, з письмовою заявою про необхідність його проведення. До заяви додаються документи, що підтверджують таку необхідність. Перевезення багажу (вантажобагажу) до іншої станції призначення можливе тільки за погодженням з цією митницею.
У разі виявлення порушення митних правил посадова особа митниці, яка виявила це порушення, складає протокол про порушення митних правил. Документи, за якими перевозиться такий багаж (вантажобагаж), а в передбачених законодавством України випадках і багаж (вантажобагаж), вилучаються за протоколом про порушення митних правил або протоколом про вилучення багажу (вантажобагажу) і документів.Порядок взаємодії посадових осіб митниці з працівниками залізниці при проведенні митного контролю
Митний контроль багажу (вантажобагажу) починається з моменту прийняття посадовою особою митниці відправлення повідомлення працівника прикордонної передавальної станції про прибуття в пункт пропуску через державний кордон України (пункт контролю) поїзда міжнародного сполучення, у складі якого є багажні вагони.
Посадова особа митниці відправлення в присутності прийомоздавальника та працівника станції проводить огляд багажного вагона, перевірку цілісності багажу (вантажобагажу), накладених ідентифікаційних засобів.Посадова особа митниці відправлення реєструє подані прийомоздавальником документи, перевіряє наявність усіх потрібних для митного контролю супровідних документів, а також відповідність накладених ідентифікаційних засобів даним, зазначеним у перевізних і супровідних документах. На підставі поданих документів і результатів огляду багажу (вантажобагажу), що перевозиться в багажному вагоні, посадова особа митниці відправлення визначає такий, що підлягає контролю з боку інших органів державної влади згідно зі статтею 27 Митного кодексу України, а також послідовність такого контролю з урахуванням процедури попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон України. За результатами перевірки посадова особа митниці відправлення приймає одне з таких рішень про:
здійснення митного оформлення багажу (вантажобагажу);
направлення багажу (вантажобагажу) на митну територію України у митницю призначення під митним контролем;
повернення багажу (вантажобагажу) за межі митного кордону (у тому числі за заявою вантажовласника або вантажоперевізника);
неможливість пропуску багажу (вантажобагажу) на митну територію України.
На шляху прямування багажного вагона від станції відправлення до станції призначення в нього може навантажуватися та з нього вивантажуватися багаж (вантажобагаж) на станціях, відкритих для проведення багажних (вантажобагажних) операцій, за умови дотримання вимог законодавства з питань митної справи. Про прибуття багажу (вантажобагажу) працівник станції призначення (вокзалу) повідомляє митницю призначення та у визначених випадках - одержувача. Працівник станції призначення проставляє на перевізних документах і ДКД календарний штемпель, що свідчить про виконання залізницею солідарного зобов'язання щодо перевезення багажу (вантажобагажу).
Митниця призначення та станція призначення узгоджують порядок обміну інформацією про прибуття багажу (вантажобагажу) і передання документів для здійснення митного оформлення. Такий порядок відображається в технологічному процесі роботи станції. Багаж (вантажобагаж) вивантажується на станції призначення.
Якщо в зоні діяльності митниці за місцезнаходженням одержувача багажу (вантажобагажу) відсутні станції, відкриті для багажних і вантажобагажних операцій, то багаж (вантажобагаж) може бути направлений під митним контролем до митниці за місцезнаходження вантажоодержувача.Порядок такого направлення відображається в технологічному процесі роботи станції (вокзалу), погодженому з митницею, у зоні діяльності якої розташована ця станція (вокзал). Порядок взаємодії посадових осіб митниці з працівниками залізниці при проведенні митного контролю і митного оформлення багажу (вантажобагажу), що вивозиться за межі митної території України.
На пред'явлений до перевезення багаж (вантажобагаж) працівники станції відправлення оформлюють перевізні документи. Порядок передання документів відправникові для проведення митних процедур визначається технологічним процесом роботи станції (вокзалу), погодженим з митницею, у зоні діяльності якої розташована ця станція (вокзал).
На шляху прямування багажного вагона від станції відправлення до станції призначення в нього може навантажуватися та з нього вивантажуватися багаж (вантажобагаж) на станціях, відкритих для проведення багажних (вантажобагажних) операцій. Багаж (вантажобагаж), що відправляється за межі України, може навантажуватися за умови його митного оформлення відповідно до вимог цієї Інструкції. Працівники прикордонної залізничної станції зобов'язані повідомити митницю призначення про прибуття в пункт пропуску через державний кордон України (пункт контролю) поїзда міжнародного сполучення, у складі якого є багажні вагони. Порядок інформування посадових осіб митниці призначення та передання перевізних і супровідних документів відображається в технологічному процесі роботи прикордонної залізничної станції, погодженому з цією митницею.Посадові особи митниці в присутності прийомоздавальника та працівників станції проводять огляд багажного вагона, перевіряють цілісність багажу (вантажобагажу), накладених ідентифікаційних засобів.Посадова особа митниці призначення реєструє подані прийомоздавальником документи, перевіряє наявність усіх потрібних для митного оформлення супровідних документів, відповідність кількості місць багажу (вантажобагажу) даним, зазначеним у здаточному списку, дані про накладені ідентифікаційні засоби. За результатами перевірки посадова особа митниці призначення приймає одне з таких рішень:
про пропуск багажу (вантажобагажу) через митний кордон України;
про неможливість пропуску багажу (вантажобагажу) через митний кордон України.
У разі прийняття рішення про неможливість пропуску багажу (вантажобагажу) через митний кордон України у відповідному рядку здаточного списку і дорожньої відомості посадова особа митниці призначення вчиняє запис "Пропуск заборонений" із зазначенням підстав для прийняття такого рішення. Запис завіряється підписом і відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи. Про причини затримки багажу (вантажобагажу) складається акт загальної форми й оформлюється Картка відмови, які підписуються працівником залізниці й посадовою особою митниці призначення. Багаж (вантажобагаж) вивантажується з вагона й підлягає поверненню залізницею відправникові.При необхідності з'ясування додаткових відомостей, потрібних для пропуску багажу (вантажобагажу) через митний кордон України, митниця призначення діє відповідно до пункту 4.7 Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України, затвердженої наказом Державної митної служби України й Міністерства транспорту та зв'язку України від 18.09.2008 N 1019/1143 ( z1157-08 ). У разі прийняття рішення про пропуск багажу (вантажобагажу) через митний кордон України перевізні документи з відбитками особистої номерної печатки посадової особи митниці призначення повертаються прийомоздавальникові. Багаж (вантажобагаж), який не був прийнятий суміжною державою і повернувся на прикордонну передавальну станцію, перебуває на коліях станції під митним контролем та охороною залізниці на підставі перевізних документів, згідно з якими він переміщувався за межі митної території України, до з'ясування обставин повернення і прийняття рішення щодо подальшого перевезення багажу (вантажобагажу).
Митний контроль товарів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених керівником органу доходів і зборів за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони державного кордону України.
У виняткових випадках, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, на вимогу органу доходів і зборів окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.
Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу органу доходів і зборів та органу охорони державного кордону України.
Строки здійснення митних формальностей щодо залізничного рухомого складу визначаються керівником органу доходів і зборів за погодженням з іншими контролюючими органами та адміністрацією залізниці, а в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України - крім того, з керівником відповідного органу охорони державного кордону України.
Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за рахунок власників товарів або уповноважених ними осіб.
Отже, митний контроль товарів і транспортних засобів у залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених керівником митного органу за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони державного кордону України.
У виняткових випадках, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.
Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону України.
ВИСНОВОК
Таким чином, митний контроль є провідним засобом забезпечення митної політики держави. Він реалізується шляхом здійснення комплексу заходів, які забезпечують своєчасне виявлення порушень митного законодавства України та взятих нею міжнародних зобов'язань, контроль за виконанням яких покладено на митні органи, а також чітке дотримання юридичними та фізичними особами митних процедур і правил. Основними принципами митного контролю є вибірковість і достатність форм. При проведенні митного контролю митні органи використовують ті його форми, що є достатніми для забезпечення дотримання чинного законодавства країни.
Митний контроль на залізничному транспорті має свої особливості. Товарні потяги і перевезені ними вантажі, так само як і інші товари і транспортні засоби, що вивозяться за межі України, а також при ввезенні на її територію, підлягають обов'язковому митному контролю відповідно до заявленого режиму (імпорту чи експорту). При здійсненні митного огляду переміщуваних через митний кордон України вантажів за вимогою митних органів залізниця зобов'язана пред'явити їм товари і транспортні засоби для огляду і забезпечити виконання необхідних операцій (зняття і розкриття контейнерів, розвантаження товарів, розчеплення вагонів). При огляді рефрижераторних секцій, а також інших вагонів, у яких є приміщення для супровідних осіб, провадиться й їх огляд. З метою виявлення заборонених до вивезення чи ввезення товарів, чи ввезення та вивезення товарів, які мають кількісні обмеження, перевіряються всі приміщення транспортних засобів, у тому числі й технологічні.
Отже, митниця з іншими державними й недержавними органами робить все можливе для перешкоджання ввезенню контрабандної та небезпечної продукції, яка підриває основи внутрішньої безпеки та економіки України.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Інструкція про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з багажем і вантажобагажем, переміщуваними в багажних вагонах, і працівників залізниць України.
Митний кодекс України (Глава 32) – Харків: «Одіссей»,2012. – 352 с.
Голомовзий В.Г. Митне регулювання: Навч. посібник./В.Г. Голомовзий, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв. — Львів: В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004.

Приложенные файлы

  • docx 15632707
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий