ОИС


Вопросы
№ 1.
Құрылымдық теорияда ақпараттың өлшемдері қалай бөлінеді?
A. геометриялық, комбинаторлық, габариттік, дискретті
B. геометриялық, комбинаторлық, аддитивтік
C. статистикалық, комбинаторлық, дискретті
D. статистикалық, комбинаторлық, семантикалық
E. геометриялық, комбинаторлық, семантикалық, кванттық
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 2.
Энтропия қандай функция?
A. ойыс
B. үзіліссіз
C. дөңес
D. үзілісті
E. детерминделген
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 3.
Алгебралық кодтар қандай екі классқа бөлінеді?
A. блокты,  үзіліссіз
B. топтық, циклдік
C. циклдік, үзілісті
D. құраушы, примитивті
E. циклдік, үзіліссіз
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 4.
Битпен бағаланатын Шеннон энтропиясының формуласын көрсетіңіз:
A.   
B.  
C.  
D.
E.  
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 5.
 Энтропияның қасиетінің қайсысы дұрыс емес анықталған:
A. 0 <=pi <=1 интервалында H (p) үзіліссіз
B. H (p)  p – ға қатысты симметриялы
C. Энтропия әрқашанда теріс
D. Оқиғалардың біреуінің ықтималдылығы 1 тең болса, энтропия нолге тең
E. Барлық оқиғалардың ықтималдылықтары өзара тең болса, энтропия ең үлкен мәнге ие болады 
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 6.
Матрицалардың қайсысы екі статистикалық байланысқан X және Y ансамбльдері жөнінде толық мінездеме береді:
A. P (X, Y)
B. P (X/Y)
C. P (Y/X)
D. P (Y)
E. P (X)
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 7.
Мына график детерминделген сигналдардың математикалық моделінің қай түріне сәйкес келетінін анықтаңыз?

A. үзіліссіз аргументтің үзіліссіз функциясына сәйкес келеді
B. үзіліссіз аргументтің дискретті функциясына сәйкес келеді
C. дискретті  аргументтің үзіліссіз функциясына сәйкес келеді
D. дискретті  аргументтің дискретті функциясына сәйкес келеді
E. үзіліссіз аргументтің симметриялы  функциясына сәйкес келеді
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 8.
Мына график детерминделген сигналдардың математикалық моделінің қай түріне сәйкес келетінін анықтаңыз?

A. үзіліссіз аргументтің үзіліссіз функциясына сәйкес келеді
B. үзіліссіз аргументтің дискретті функциясына сәйкес келеді
C. дискретті  аргументтің үзіліссіз функциясына сәйкес келеді
D. дискретті  аргументтің дискретті функциясына сәйкес келеді
E. үзіліссіз аргументтің симметриялы  функциясына сәйкес келеді
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - D
№ 9.
Тиімді кодтар не үшін қызмет атқарады?
A.  байланыс каналдарынан ақпаратты қысқарту үшін;
B.  сигналды кванттау үшін;
C.  сигналды фильтрлау үшін;
D. сигналды фильтрлау модуляттау үшін;
E. ақпараттарды бұрмалауды қалпына келтіру үшін.
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 10.
 Каналдан сигналдың  бұзылмастан өтуі үшін қай шарт орындалмайтынын анықтаңыз?
A. V1c≤V1к
B. Tc≤Tк
C. Hc≤Hк
D. Fc≤Fк
E. V1c≥V1к
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - E
№ 11.
 Аддитивті өлшем басқаша қалай аталады?
A. Хартли өлшемі
B. Шеннон өлшемі
C. Котельников өлшемі
D. Хаффман өлшемі
E. Колмогоров өлшемі
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 12.
 Егер де X, Y хабарлар ансамблі берілген болып, олар байланыссыз болса, онда энтропия қалай анықталады?
A. H(X,Y)<H(X)+H(Y)
B. H(X,Y)=H(X)+H(Y)
C. H(X,Y)≥H(X)+H(Y)
D. H(X,Y)+H(X)≤H(Y)
E. H(X,Y)=H(X)-H(Y)
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 13.
Энтропияның ықтималдық өлшемін кім ұсынған?
A. Хартли
B. Шеннон
C. Котельников
D. Хаффман
E. Хэмминг
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 14.
 Модуляция деп атаймыз
A. негізгі сигналдың спектрін косымша сигнал арқылы өзгерту
B. негізгі сигналдың ұзақтығын косымша сигнал арқылы өзгерту
C.  қосымша сигналдың ұзақтығын негізгі сигнал арқылы өзгерту
D. қосымша сигналдың спектрін негізгі сигнал арқылы өзгерту
E.  қосымша сигналдың параметрлерін негізгі сигнал арқылы өзгерту
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 15.
 Импульс базасын  анықтайтын дұрыс жауапты таңдаңыз.
A.    
B.   
C.   
D.      
E.   
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 16.
А көзінің энтропиясы қалай белгіленеді
A. I(A,B).
B. H(B/A). 
C. H(B).
D. H(A).
E. H(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - D
№ 17.
Қай санау жүйесінде бит өлшеу мөлшері болады
A.  натуралдық
B. ондық
C. екілік-ондық
D. екілік
E. сегіздік
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - D
№ 18.
Ансамблден бірер күйді таңдап алу кезіндегі анықталмағандықты қалай айтамыз?
A. құрылымдық өлшем
B. энтропия
C. код
D. сигнал
E. канал
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 19.
Энтропия нөлге тең болса, онда күйлер ықтималдығы неге тең болады?
A. 0
B. 1/n
C. 1
D. 0,5
E. 0,3
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 20.
 Эпсилон-энтропия қандай шама?
A. абсолютті
B. салыстырмалы
C. максимал
D. кездейсоқ
E. минимум
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - D
№ 21.
Үзіліссіз сигналдарды тасушы каналдар қалай атаймыз?
A. дискретті каналдар
B. үзіліссіз каналдар
C. кедергісіз каналдар
D. кедергісі бар каналдар
E. ерекше каналдар
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 22.
Сигналдың тасымалдау жылдамдығының формуласын көрсетіңіз:
A.
B.        
C.        
D.        
E.           
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 23.
 Рұқсат етілген код комбинациялары дегеніміз не?
A. барлық 2n шығу символдар тізбектері 2k  кіру символдар тізбектеріне сай келсе
B. барлық 2n шығу символдар тізбектері 2k+1  кіру символдар тізбектеріне сай келсе
C. барлық 2n+1 шығу символдар тізбектері 2k  кіру символдар тізбектеріне сай келсе
D. барлық 2n+1 шығу символдар тізбектері 2k-1  кіру символдар тізбектеріне сай келсе
E. барлық 2n-1 шығу символдар тізбектері 2k+1  кіру символдар тізбектеріне сай келсе
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 24.
Ақпараттар теориясында ақпараттың өлшемдерін анықтайтын қандай бағыттарды білесіз?
A. геометриялық, статистикалық, аддитивтік
B. құрылымдық, геометриялық, семантикалық
C. комбинаторлық, геометриялық, семантикалық
D. комбинаторлық, статистикалық,  аддитивтік
E. құрылымдық, статистикалық, семантикалық
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - E
№ 25.
 Префикстік кодтардың дұрыс анықтамасын беріңіз:
A. Бірде де бір кодтың комбинациясы өзінен ұзақтау комбинацияның басына тура келмейді.
B. Бірде де бір кодтың комбинациясы өзінен ұзақтау комбинацияның соңына тура келмейді.
C. Бірде де бір кодтың комбинациясы өзінен қызкалау комбинацияның басына тура келмейді.
D. Бірде де бір кодтың комбинациясы өзінен қызкалау комбинацияның соңына тура келмейді.
E. Бірде де бір кодтың комбинациясы өзінен ұзақтау комбинацияның басына және соңына тура келмейді.
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 26.
 Сигналдың жиіліктік сипаттамасы -
A. ұзақтығы
B. амплитудасы
C. спектрдің ені
D. базасы
E. амплитудасы мен ұзақтығы
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 27.
11011010 кодының салмағын анықтаңыз:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - D
№ 28.
2k ақпараттық екілік символдардың тізбегі енгізіледі. Шығысында оған сәйкес келетін 2n екілік символдардан құрылған тізбек пайда болады (n>k). Рұқсат етілмеген кодтық комбинациялардың санын анықтаңыз.
A. 2n
B. 2n-k
C. 2n – 2k
D. 2k
E. 2n/k
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 29.
Шуылы бар Шеннон теоремасының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:
A. Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен жоғары болса, онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс
B. Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен кіші болса, онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс
C. Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен жоғары болса, онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код болмайды
D. Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен кіші болса, онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс
E. Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен кем болмаса, онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 30.
Ақпараттың потенциальды болатын мөлшеры қандай тәсілмен табылады
A. геометрикалық
B. статистикалық
C. энтропиямен
D. семантикалық
E. комбинаторлық
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - E
№ 31.
Мына график детерминделген сигналдардың математикалық моделінің қай түріне сәйкес келетінін анықтаңыз?

A. үзіліссіз аргументтің үзіліссіз функциясына сәйкес келеді
B. үзіліссіз аргументтің дискретті функциясына сәйкес келеді
C. дискретті  аргументтің үзіліссіз функциясына сәйкес келеді
D. дискретті  аргументтің дискретті функциясына сәйкес келеді
E. үзіліссіз аргументтің симметриялы  функциясына сәйкес келеді
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 32.
Мына график детерминделген сигналдардың математикалық моделінің қай түріне сәйкес келетінін анықтаңыз?

A. үзіліссіз аргументтің үзіліссіз функциясына сәйкес келеді
B. үзіліссіз аргументтің дискретті функциясына сәйкес келеді
C. дискретті  аргументтің үзіліссіз функциясына сәйкес келеді
D. дискретті  аргументтің дискретті функциясына сәйкес келеді
E. үзіліссіз аргументтің симметриялы  функциясына сәйкес келеді
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 33.
Энтропияның логарифмдік өлшемін кім ұсынған?
A. Хартли
B. Шеннон
C. Котельников
D. Хаффман
E. Хэмминг
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 34.
Байланыс канал арқылы бұзбастан сигналды таситын жеткілікті және қажетті шарттарына жатпайтын қатынастарын нұсқаңыз 
A.
B.  
C.
D.  
E.
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - D
№ 35.
Кездейсоқ сигналдың моделі
A. дисперсия
B. орташа мағынасы 
C. n-ретті ықтималдық функциясы
D. корреляциялық функциясы
E. ықтималдық функциясының тығыздығы
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 36.
Шуылы жоқ каналдарға негізгі Шеннон теоремасының дұрыс анықтамасын нұсқаңыз:
A. Кейбір алфавиттің әріптерінен құрылған z хабарламаларды екілік символдардың бір әріпке шаққандағы орташа саны келесідей болатындай кодтау мүмкін емес;
                                    және     
B. Кейбір алфавиттің әріптерінен құрылған  z  хабарламаларды екілік символдардың бір әріпке шаққандағы орташа саны келесідей болатындай кодтау мүмкін емес  
 және  
C. Кейбір алфавиттің әріптерінен құрылған  z  хабарламаларды екілік символдардың бір әріпке шаққандағы орташа саны келесідей болатындай кодтау мүмкін 
, бірақ
D. Кейбір алфавиттің әріптерінен құрылған  z  хабарламаларды екілік символдардың бір әріпке шаққандағы орташа саны келесідей болатындай кодтау мүмкін 
, бірақ
E. Кейбір алфавиттің әріптерінен құрылған  z  хабарламаларды екілік символдардың бір әріпке шаққандағы орташа саны келесідей болатындай кодтау мүмкін
               және  .
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 37.
Сигналдың тасымалдау жылдамдығының формуласын көрсетіңіз:
A.
B.        
C.        
D.        
E.           
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 38.
В көзінің энтропиясы қалай белгіленеді
A. I(A,B).
B. H(B/A). 
C. H(B).
D. H(A).
E. EH(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 39.
Қай санау жүйесінде дит өлшеу мөлшері болады
A. натуралдық
B. ондық
C. екілік-ондық
D. екілік
E. сегіздік
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 40.
 Егер де X, Y хабарлар ансамблі берілген болып, олар байланысты болса, онда энтропия қалай анықталады?
A. H(X,Y)<H(X)+H(Y/Х)
B. H(X,Y)=H(X)+H(Y/Х)
C. H(X,Y)≥H(X)+H(Y)
D. H(X,Y)+H(X)≤H(Y)
E. H(X,Y)=H(X)-H(Y/Х)
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 41.
 Дискретті сигналдарды тасушы каналдар қалай атаймыз?
A. дискретті каналдар
B. үзіліссіз каналдар
C. кедергісіз каналдар
D. кедергісі бар каналдар
E. ерекше каналдар
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 42.
 Сигналдарды аналитикалық түрде көрсетудің қолайлы түрі қалай аталады?
A. квантталған функциялар
B. базистік функциялар
C. ортогоналдар
D. спектрлер
E. жиіліктер
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - D
№ 43.
 Ақпараттар теориясында ақпараттың өлшемдерін анықтайтын қандай бағыттарды білесіз?
A. геометриялық, статистикалық, аддитивтік
B. құрылымдық, геометриялық, семантикалық
C. комбинаторлық, геометриялық, семантикалық
D. комбинаторлық, статистикалық,  аддитивтік
E. құрылымдық, статистикалық, семантикалық
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - E
№ 44.
. Ненің көмегімен хабарлама көзінің және байланыс каналдарының физикалық қасиеттері келісіледі:
A. сигналдың жіберу уақытының өзгертуіменен.
B. Сигналды кедергіге қарағанда арттыруыменен.
C. Базаны өзгертуіменен.
D. Кодтау арқылы.
E. Модуляция арқылы.
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 45.
Энтропияның бес қасиетінің қайсысы дұрыс емес анықталған:
A. 0 £ pi £ 1 интервалында H (p) үзіліссіз
B. H (p) p – ға қатысты симметриялы
C. Энтропия әрқашанда теріс емес.
D. Оқиғалардың біреуінің ықтималдылығы 1 тең болсанда, энтропия нолге тең
E. Барлық оқиғалардың ықтималдылықтары өзара тең  болса  , энтропия ең кіші мәнге ие болады
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - E
№ 46.
111011011 кодының салмағын анықтаңыз:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - E
№ 47.
Шуылы бар Шеннон теоремасының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:
A. Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен жоғары болса, онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс
B. Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен кіші болса, онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс
C. Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен жоғары болса, онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код болмайды
D. Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен кіші болса, онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс
E. Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен кем болмаса, онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 48.
Ақпараттың потенциалды болатын мөлшері қандай тәсілмен табылады
A. геометрикалық
B. статистикалық
C. энтропиямен
D. семантикалық
E. комбинаторлық
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - E
№ 49.
. Ақпараттық жүйеге тізбе түрде енетін блоктар:
A. ақпаратты жіберуші, байланыс каналы, алушы
B. ақпаратты жіберуші, байланыс желісі, алушы
C. ақпаратты алушы, байланыс желісі, жіберуші
D. ақпаратты жіберуші, модулятор, алушы
E. ақпаратты жіберуші, кодер, алушы
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 50.
Тиімді кодтар не үшін қызмет атқарады?
A.  байланыс каналдарынан ақпаратты қысқарту үшін;
B.  сигналды кванттау үшін;
C.  сигналды фильтрлеу үшін;
D. сигналды модуляциялау үшін;
E. ақпараттарды бұрмалауды қалпына келтіру үшін.
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 51.
Ақпаратты дұрыс алу энтропияның қай түрімен анықталады
A. өзара энтропиясы
B. ақпараттың көзінің алушы арқылы шартты энтропиясы
C. ақпаратты алушының көзі арқылы шартты энтропиясы
D. бірігу энтропиясы
E. шартсыз энтропиясы
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 52.
Жиіліктік бойынша сигналды бейнелеу қай функциялар арқылы жіктеу:
A.  сатылы
B. гармоникалық
C. бірлік импульстық
D. синустық
E. импульстық тізбелер
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 53.
 Амплитудалық модуляцияны қолдағанда
A. Алғашқы моделденген спектрі сигналы екі есеге азайады.
B. Алғашқы моделденген спектрі өзгермейді.
C. Алғашқы моделденген спектрі сигналы екі есеге кеңейтіледі
D. Алғашқы моделденген жиілік сигналы солға қарай жылжиды.
E. Алғашқы моделденген жиілік сигналы оңға қарай жылжиды.
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 54.
Энтропия түсінігін грек тілінен аударғанда қандай мағынаны береді?
A. байланыстыру, ерекшелеу
B. айналдыру, түрлендіру
C. шартты, шартсыз
D. жіберу, қабылдау
E. қабылдау, қолдану
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 55.
Символдар тізбегін тексеру нәтижесінде қателіктерді табу және түзету мүмкін болса, мұндай кодтарды қалай атаймыз?
A. Кедергіге шыдамды кодтар
B. Үзіліссіз кодтар
C. Блокты кодтар
D. Алгебралық кодтар
E. Топтық екілік кодтар
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 56.
Энтропия қандай функция?
A. ойыс
B. үзіліссіз
C. ойыс емес
D. үзілісті
E. детерминделген
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 57.
Алгебралық кодтар қандай екі классқа бөлінеді?
A. блокты,  үзіліссіз
B. топтық, циклдік
C. циклдік, үзілісті
D. құраушы, примитивті
E. циклдік, үзіліссіз
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 58.
Ақпараттың мақсатын, құндылығын, пайдалылығын қарастыратын теория?
A. статистикалық
B. құрылымдық
C. семантикалық
D. прагматикалық
E. сигматикалық
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 59.
Үзіліссіз хабарларды немесе таңбаларды сигналдарға түрлендіру үдерісін қалай атаймыз?
A. модуляция
B. демодуляция
C. кодтау
D. декодтау
E. цикл
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 60.
Эпсилон-энтропия қандай шама?
A. абсолютті
B. салыстырмалы
C. максимал
D. кездейсоқ
E. минимум
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - D
№ 61.
Битпен бағаланатын Шеннон энтропиясының формуласын көрсетіңіз:
A.    
B.
C. C) 
D. D) 
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 62.
Дитпен бағаланатын Шеннон энтропиясының формуласын көрсетіңіз:
A. A)   
B. B) 
C. C) 
D. D) 
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 63.
Натпен бағаланатын Шеннон энтропиясының формуласын көрсетіңіз:
A. A)   
B. B) 
C. C) 
D. D) 
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 64.
Битпен белгіленген  m бірдей ықтималды және тәуелсіз символдардан тұратын кодталатын алғащқы алфавиттің 1 символына шаққанда анықталмағандығын көрсетіңіз:
A. A) 
B. B) 
C. C)  
D. D)   
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 65.
Дитпен белгіленген, m бірдей ықтималды және тәуелсіз символдардан тұратын, кодталатын алғащқы алфавиттің 1 символына шаққанда анықталмағандығын көрсетіңіз:
A. A) 
B. B) 
C. C)
D. D)   
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 66.
Натпен белгіленген, m бірдей ықтималды және тәуелсіз символдардан тұратын, кодталатын алғащқы алфавиттің 1 символына шаққанда анықталмағандығын көрсетіңіз:
A. A) 
B. B) 
C. C)
D. D)   
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 67.
Энтропияның бес қасиетінің қайсысы дұрыс емес анықталған:
A. 0£  £ 1 интервалында H (p) үзіліссіз
B. H (p)  p – ға қатысты симметриялы
C. C ) Энтропия әрқашанда теріс емес.
D. D) Оқиғалардың біреуінің ықтималдылығы 1 тең болсанда, энтропия нолге тең
E. E) Барлық оқиғалардың ықтималдылықтары өзара тең болса , энтропия ең кіші мәнге ие болады      
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 68.
Энтропияның қасиетінің қайсысы дұрыс емес анықталған:
A. 0 £ pi £ 1 интервалында H (p) үзіліссіз
B. H (p)  p – ға қатысты симметриялы
C. Энтропия әрқашанда теріс
D. Оқиғалардың біреуінің ықтималдылығы 1 тең болса, энтропия нолге тең
E. E)Барлық оқиғалардың ықтималдылықтары өзара тең болса, энтропия ең үлкен мәнге ие болады        
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 69.
Энтропияның қасиеттің қайсысы дұрыс емес анықталған:
A. 0 £ pi £ 1 интервалында H (p) үзіліссіз
B. H (p)  p – ға қатысты симметриялы емес
C. Энтропия әрқашанда теріс емес.
D. Оқиғалардың біреуінің ықтималдылығы 1 тең болса, энтропия нолге тең 
E.  Егер барлық оқиғалардың ықтималдылықтары өзара тең болса, энтропия ең үлкен мәнге ие болады    
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 70.
Энтропияның қасиеттің қайсысы дұрыс емес анықталған:
A. 0 £ pi £ 1 интервалында H (p) үзіліссіз
B. H (p)  p – ға қатысты симметриялы
C. Энтропия әрқашанда оң
D. Оқиғалардың біреуінің ықтималдылығы 1 тең болса, энтропия нолге тең
E. E)Барлық оқиғалардың ықтималдылықтары өзара тең болса , энтропия ең үлкен мәнге ие болады      
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 71.
Матрицалардың қайсысы екі статистикалық байланысқан X және Y ансамбльдері жөнінде толық мінездеме береді:
A. P (X, Y)
B. P (X/Y)
C. P (Y/X)
D. P (Y)
E. P (X)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 72.
Егер А – көзі,  В – қабылдағыш болсын. Осы жағдайда байланыс каналындағы орташа жоғалтулары қалай анықталады:
A. A)
B. B) H(B/A). 
C. C) H(B).
D. D) H(A).
E. E) H(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 73.
Егер А – көзі,  В – қабылдағыш болсын. Осы жағдайда 1 символды жіберуде байланыс каналындағы жоғалтулар қалай анықталады:  
A. I(A,B).
B. H(B/A).
C. H(B).
D. H(A).
E. H(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 74.
А – көзі,  В – қабылдағыш болсын. Осы жағдайда А –ға қатысты  В –дағы ақпарат мөлшері  қалай анықталады:   :
A. I(A,B).
B. H(B/A).
C. H(B).
D. H(A).
E. H(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 75.
А көзінің энтропиясы қалай белгіленеді
A. I(A,B).
B. H(B/A). 
C. H(B).
D. H(A).
E. H(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 76.
В қабылдағыштың энтропиясы қалай белгіленеді:
A. I(A,B).
B. H(B/A). 
C. H(B).
D. H(A).
E. H(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 77.
Біріктіру энтропиясының дұрыс формуласын көрсетіңіз:
A. A)
B. B)
C. C)                              
D.                                    
E.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 78.
Шартты  энтропиясының дұрыс формуласын көрсетіңіз:
A. A)                                                                                                
B.
C. C)
D. D)
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 79.
Толық шартты энтропиясының дұрыс формуласын:
A. A)
B. B)
C. C)
D. D)
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 80.
Симметриялық байланыс каналына тиісті дұрыс қатынасты көрсетіңіз:
A. H (A) = H (B).
B. H (A) = H (B,A).
C. H (B) = H (B,A).
D. H (A) = H (B/A).
E. H (B) = H (B/A).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 81.
Алфавит символдары үш сапалық белгісі бар. Бір хабарламаға келетін ақпарат мөлшері қандай болады, егер ол алфавиттің 4 элементінен тұратын комбинациясынан құралады :
A. I = 34.
B. I= log 234.  
C. I = log 243.
D. I = log 104.
E. I = 1/4 log 23.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 82.
Алфавит символдары екі сапалық белгісі бар. Бір хабарламаға келетін ақпарат мөлшері қандай болады, егер ол алфавиттің 5 элементінен тұратын комбинациясынан құралады
A. I = 25.
B. I = log 252
C. I= log 1025 
D. I = log 105
E. I= 1/5 log 22
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 83.
Алфавит символдары екі сапалық белгісі бар. Бір хабарламаға келетін ақпарат мөлшері қандай болады, егер ол алфавиттің 3 элементінен тұратын комбинациясынан құралады:
A. I = 23.
B. I = log 232. 
C. I = log 103.
D. I= log 223.
E. I= 1/3 log 22.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 84.
Алфавит символдары бес сапалық белгісі бар. Бір хабарламаға келетін ақпарат мөлшері қандай болады, егер ол алфавиттің 3 элементінен тұратын комбинациясынан:
A. I = 53.
B. I = 1/3 log 25.
C. I = log 235.
D. I = log 103.
E. I= log 253.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 85.
Алфавит символдары алты сапалық белгісі бар. Бір хабарламаға келетін ақпарат мөлшері қандай болады, егер ол алфавиттің 3 элементінен тұратын комбинациясынан құралады:
A. I = 63.
B. I= log 263.  
C. I = log 236.
D. I = log 103.
E. I = 1/3 log 26.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 86.
Бейнедегі ақпараттың өлшемін анықтаңыз, егер ол 300 жолға бөлінеді, ал әрбір жол 300 элементтен тұрады. Әрбір элементтің жарықтығы 8 кванттық деңгеймен тасылады. Жарықтықтың әрбір градациялары тенықықтималды және әртүрлі элементтердің  жарықтығы статистикалық тәуелсіз:
A. I = 9*104 *log 28.
B. I = 8 log 29*104.
C. I = 300 log 28.
D. I=  8 log23002.
E. I = log 23002.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 87.
Алфавит символының саны m=5. Әрбіреуінің көріну ықтималдылығы Pi, i=1,...m.  Бес жағдайдың қайсысында осы алфавиттің әріптерінен құрылған хабарламаның 1 символына шаққанда ақпарат саны максималды болады:
A. P1= P2 =... P5=0,2.
B. P1=0,3; P2=0,1; P3=0,2; P4=0,4; P5=0,3.
C. P1= P2=0,2; P3= P4=0,5; P5=0,7.
D. P1=0,1; P2=0,2; P3=0,3; P4=0,4; P5=0.
E. P1=0,2; P2=0,2; P3=0,2; P4=0,25; P5=0,15.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 88.
5 вертикалды және 5 горизонталды  жолағы бар реле сигнал индикаторының экранында объектің бейнесі жарықтық белгі түрінде көрсетіледі. Келесі хабарламадағы ақпарат санын анықтаңыз: Белгі 3 вертикалды бағанның ішінде орналасқан:
A. I = log 225.
B. I =  log 23.
C. I =  log 25.
D. I= log 215.
E. I = log 230.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 89.
5 вертикалды және 5 горизонталды  жолағы бар реле сигнал индикаторының экранында объектің бейнесі жарықтық белгі түрінде көрсетіледі. Келесі хабарламадағы ақпарат санын анықтаңыз: Белгі  3 горизонталды бағанның ішінде орналасқан:
A. I = log 225.
B. I =  log 23.
C. I = log 230.
D. I= log 215.
E. I =  log 25.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 90.
15 вертикалды және 15 горизонталды  жолағы бар реле сигнал индикаторының экранында объектің бейнесі жарықтық белгі түрінде көрсетіледі. Келесі хабарламадағы ақпарат санын анықтаңыз: Белгі 3 вертикалды  бағанның ішінде орналасқан:
A. I =  log 215.
B. I =  log 23.
C. I =  log 25.
D. I= log 220.
E. I = log 230.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 91.
15 вертикалды және 15 горизонталды  жолағы бар реле сигнал индикаторының экранында объектің бейнесі жарықтық белгі түрінде көрсетіледі. Келесі хабарламадағы ақпарат санын анықтаңыз: Белгі 3 горизонталды  бағанның ішінде орналасқан:
A. I = log 225.
B. I =  log 210.
C. I =  log 23.
D. I= log 215.
E. I = log 230.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 92.
5 вертикалды және 15 горизонталды  жолағы бар реле сигнал индикаторының экранында объектің бейнесі жарықтық белгі түрінде көрсетіледі. Келесі хабарламадағы ақпарат санын анықтаңыз: Белгі 3 вертикалды бағанның ішінде орналасқан: 
A. I = log 225.
B. I =  log 23.
C. I= log 215.
D. I =  log 25.
E. I = log 230.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 93.
Алфавиттың символдарының саны 32.  Хабарлама n=3 комбинациясымен жіберіледі.  Хабарламадағы ақпарат санын және оның жеке мөлшерін анықтаңыз.
A. 20 бит, 3 бит/симв.
B. 10 бит, 5 бит/симв.
C. С) 15 бит; 5 бит/симв.      
D. D) 10 бит, 10бит/симв.
E. E) 32бит, 12бит/симв.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 94.
Алфавиттың символдарының саны 2.  Хабарлама n=3 комбинациясымен жіберіледі.  Хабарламадағы ақпарат санын және меншікті ақпаратын анықтаңыз.
A. бит, 1 бит.
B. 10 бит, 5 бит/симв.
C. С) 20 бит, 3 бит/симв.  
D. D) 9 бит, 3бит/симв.
E. E) 32бит, 12бит/симв.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 95.
Алфавиттың символдарының саны 8.  Хабарлама n=3 комбинациясымен жіберіледі.  Хабарламадағы ақпарат санын және меншікті ақпаратын анықтаңыз
A. 20 бит, 3 бит/симв.
B. 10 бит, 5 бит/симв.
C. 8 бит, 3 бит/симв.  
D. 9бит, 9 бит/симв.
E. 9 бит; 3 бит/симв.      
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 96.
Алфавиттың символдарының саны 32.  Хабарлама n=3 комбинациясымен жіберіледі.  Хабарламадағы ақпарат санын және меншікті ақпаратын анықтаңыз
A. 20 бит, 3 бит/симв.
B. 10 бит, 5 бит/симв.
C. 10 бит, 10бит/симв.     
D. 15 бит; 5 бит/симв. 
E. 32бит, 12бит/симв.             
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 97.
Алфавиттың символдарының 16.  Хабарлама n=2 комбинациясымен жіберіледі.  Хабарламадағы ақпарат санын меншікті ақпаратын анықтаңыз
A. 16 бит, 2 бит/симв.
B. 8 бит; 4 бит/симв.
C. 8 бит, 2  бит/симв.    
D. бит, 8 бит/симв.
E. 8 бит, 12 бит/симв.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 98.
Кедергілер бар жағдайдағы А жіберілген ансамблге қатысты В қабылданған ансамбліндегі ақпарат санының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз.
A. I (B,A) = H (A) + H (B) - H (B,A).
B. I (B,A) = H (A) - H (B,A).
C.  I (B,A) = H (A) - H (B) + H (B,A).
D. I (B,A) = H (A) - H (B) - H (B/A).
E. I (B,A) = H (A) - H (B) + H (B/A).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 99.
Тен ықтималды емес ұзақтығы бірдей символдардың ақпарат тасымалдау жылдамдығының (бит/сек) формуласын көрсетіңіз.
A. A) 
B. B) 
C. C) 
D. D)
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 100.
Тен ықтималды емес өзара тәуелсіз ұзақтығы бірдей символдардың ақпарат тасымалдау жылдамдығының (бит/сек) формуласын көрсетіңіз.
A. A) 
B. B) 
C. C) 
D. D)
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 101.
Тен ықтималды емес өзара тәуелсіз ұзақтығы бірдей емес символдардың ақпарат тасымалдау жылдамдығының (бит/сек) формуласын көрсетіңіз.
A. A) 
B. B) 
C. C) 
D. D)
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 102.
Тен ықтималды емес өзара тәуелді ұзақтығы бірдей емес символдардың ақпарат тасымалдау жылдамдығының (бит/сек) формуласын көрсетіңіз.
A. A) 
B. B) 
C. C) 
D. D)
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 103.
Шуылы жоқ каналдың бит/сек  бойынша өткізу жылдамдығын көрсетіңіз:
A. A) 
B. B) 
C. C) 
D. D)
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 104.
Шуылы бар каналдың бит/сек  бойынша өткізу жылдамдығын көрсетіңіз:
A. Cп= n (-å p(bj ) log2 p(bj )  +  å å  p(ai) p(bj/ ai) log2 p(bj/ ai)).
j                                   i   j   
B. В)
C. С)  Cп= (-å p(bj ) log2 p(bj )  +  å å  p(ai) p(bj/ ai) log2 p(bj/ ai)).
j                                   I  j   
D. D)  
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 105.
Бинарлық шуылы жоқ  каналдың бит/сек  бойынша өткізу жылдамдығын көрсетіңіз:
A. A) 
B. B) 
C. C) 
D. D)
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 106.
Симметриялық бинарлық шуылы бар каналдың бит/сек  бойынша өткізу жылдамдығын көрсетіңіз
A. A) 
B. B) 
C. C) 
D. D)
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 107.
Сигналдың тасымалдау жылдамдығының формуласын көрсетіңіз:
A. A) 
B. B) 
C. C) 
D. D)
E. E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 108.
Детерминдық периодты емес S (t) сигналдың спектралды функциясы қай жауапта дұрыс анықталған:
A. .         ¥           
Gs (w) = ò s(t) ejwt dt.
-¥           
B. .        p           
Gs (w) = ò s(t) e-jwt dt.
-p/2         
C. .        ¥           
Gs (w) = ò s(t) e-jwt dt.
-¥           
D. .        ¥           
Gs (w) = ò s(t) e-jt dt.
-¥           
E. .              ¥           
Gs (w) =2/p ò s(t) e-jt dt.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 109.
Фурье қатарында периодикалық сигналдың таралу коэфицентерінің дұрыс анықталуын көрсетіңіз
A.                   T/2
A) Ak = 2/T ò U(t) e-jkt dt,       k = 0 ± 1, ± 2, ± 3.
                 -T/2
B.                    T/2
B) Ak = 2/T ò U(t) e-jkwlt dt,       k = 0 ± 1, ± 2, ± 3.
                   -T/2
C.                   T/2
C) Ak = 2/T ò U(t) ejkwlt dt,       k = 0 ± 1, ± 2, ± 3.
                -T/2
D.              T/2
D) Ak =  ò U(t) e-jwkt dt,       k = 0 ± 1, ± 2, ± 3.
             -T/2
E.                    ¥
E) Ak = 2/T ò  U(t) e-jkwlt dt,       k = 0 ± 1, ± 2, ± 3.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 110.
Қай  формула бойынша  импульстардың тәжірибелік ұзақтығы  анықталады:
A. А)  .    
B. В)  .       
C. С)    .    
D. D)   .
E. E)     .
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 111.
Шеннон теоремасы бойынша кедергіге тґзімді кодтардың негізгі қасиеті:
A. A) артықтықтың болуы
B. B) минималды кодтық комбинациялар
C. C) кодтардың бірқалыптылығы
D. D) код разрядтарының тексерілуі
E. Е) қатынас мүмкінділігі
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 112.
Кедергіге төзімді блоктық кодтарды құру кезінде қолданылмайтын кодтар қалай аталады:
A. A) рұқсат етілген
B. B) тыйым салынған
C. C) эффективті
D. D) бірқалыпты
E. Е) бірқалыпсыз
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 113.
 "Модем" сөзі қандай сөздерден шықты:
A. A) модель - демодулятор
B. B) модуль - демодулятор
C. C) модулятор - демодулятор
D. D) моделдеу - дешифратор
E. E) модель-делема
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - C
№ 114.
Байланыс каналдарының қандай түрлері бар:
A. A) ерекшеленген және ерекшеленбеген
B. B) коммутирленген және қарапайым
C. C) коммутирленбеген және қарапайым
D. D) ерекшеленген және коммутирленген
E. E) ерекшеленген және күрделі
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - D
№ 115.
Шын мәнінде «байланыс каналы» болып .... ерекшеленетін кез келген табиғи немесе жасанды жүйе саналады
A. A) бастапқы жағдай (кіретін сигнал) Х және ақырғы (шығатын сигнал) У
B. B) бастапқы жағдай (кіретін сигнал) Х және аралық
C. C) ақырғы жағдай (шығатын сигнал) У және аралық
D. D) орташаланған жағдай
E. E) тек шығатын ақпарат
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 116.
Каналдың өткізу қабылеттілігі басқаша қалай аталады:
A. A) ақпараттық сыйымдылық
B. B) энтропия
C. C) шартсыз энтропия
D. D) ақпараттың саны
E. E) шартты энтропия
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 117.
Кедергіге тґзімді кодтаудың негізгі атқаратын қызметі:
A. A) желіде кедергі, үзілістердің болуына қарамастан, таратылатын ақпараттың бұрмалану ықтималдылығын азайтуды қамтамасыз ету
B. B) таратуды ақпараттық блоктармен қамтамасыз ету
C. C) сол желіге арналған түзету кодын таңдау
D. D) еңбекті қорғау шараларын қамтамасыз ету
E. E) байланыс каналын кеңейту
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - A
№ 118.
Сандық ақпаратты тарату модуляцияны басқарудың келесі тәсілдерін қолдану арқылы қамтамасыз етіледі:
A. A) амплитудалық, жиіліктік, үздіксіз
B. B) амплитудалық, жиіліктік, фазалық
C. C) амплитудалық, үздіксіз, фазалық
D. D) аналогтық, жиіліктік
E. E) сандық және кодтық
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 119.
Ақпараттар көзі ... тұратын хабар береді
A. A) ақырғы алфавит әріптерінің тізбегінен
B. B) алғашқы алфавит әріптерінің тізбегінен
C. C) синтаксистік қателерден
D. D) алғашқы құжаттардан
E. E) аралық сандық кодтардан
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 120.
Ақпарат көзі кодері .... түрлендіреді
A. A) ДК сигналдарын спутниктікке
B. B) бастапқы тізбекті символдар тізбегіне
C. C) шығатын тізбекті символдар тізбегіне
D. D) алғашқы құжаттарды кґрнекі түрге
E. E) аралық ақпаратты бастапқыға
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 121.
Кодтық комбинациядағы символдар саны ... деп аталады
A. A) оның энтропиясы
B. B) оның мәнділігі
C. C) дәлдігі
D. D) жарамдылығы
E. E) бейнесі
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 122.
Тарату жүйесінің сапасын жақсарту үш кґрсеткіш бойынша бағаланады
A. A) сенімсіздік, таратудың орта жылдамдығы, жүйені техникалық жүзеге асыру күрделілігі
B. B) сенімділік, таратудың орта жылдамдығы, жүйені техникалық жүзеге асыру күрделілігі
C. C) сенімсіздік, таратудың орта жылдамдығы, жүйені техникалық жүзеге асыру қарапайымдылығы
D. D) сенімділік, жүйені техникалық жүзеге асыру қарапайымдылығы
E. E) сенімсіздік, таратудың ең үлкен жылдамдығы
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 123.
Кодсыздау – бұл:
A. A) қабылданған хабардағы қателер санын анықтау процесі
B. B) қабылданған сигнал бойынша хабарды қалпына келтіру операциясы
C. C) дискіні қалпына келтіру операциясы
D. D) хабардың сенімділігін талдау
E. E) хабарды кодтау процесі
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 124.
Эпсилон- энтропия – бұл ... энтропиясы
A. A) дискреттік шама
B. B) кездейсоқ шама
C. C) динамикалық шама
D. D) стохастикалық шама
E. E) үлкен шама
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 125.
Байланыс каналының өткізу қабылеттілігі немен өлшенеді:
A. A) байт/мин
B. B) бит/сек
C. C) Кб/мин
D. D) Мб/сағ
E. E) Тб/тәулік
Вопрос с одиночным выбором, легкий, ответ - B
№ 126.
Ақырғы пайдаланушының ақпаратты қабылдауы ... деп атталатын әртүрлі кедергілердің болуынан қиындауы мүмкін
A. A) шифрлеу
B. B) ақпараттық жүйелер
C. C) сандық сигнал
D. D) кодтау
E. E) ақпараттық шу
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 127.
Шудың әсер ету бойынша қанша түрі бар:
A. A) бір
B. B) екі
C. C) үш
D. D) төрт
E. E) бес
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 128.
Хабардың жеке бөліктерінің арасындағы байланыс ... көрінеді:
A. A) ақпараттық байланыстармен
B. B) лексикалық қатынастармен
C. C) логикалық тізбекпен
D. D) синтаксистік қатынастармен
E. E) шумен
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 129.
Моделдер жүйелер сияқты .... болуы мүмкін:
A. A) ықтималды, термодинамикалық
B. B) статистикалық, динамикалық емес
C. C) статистикалық, анықталмаған
D. D) ықтималды, детерминирленген
E. E) ықтималды, үзілісті, детерминирленген
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 130.
Ақпараттық өлшемдер қандай аспектілерде қарастырылады:
A. A) бастапқы, статистикалық
B. B) құрылымды және семантикалық
C. C) құрылымды және статистикалық
D. D) статистикалық және семантикалық
E. E) құрылымды
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 131.
Ақпараттың мөлшерінің сандық өлшемін енгізу ... мүмкіндігін береді:
A. A) әртүрлі хабарларды олардың мазмұны бойынша салыстыру
B. B) әртүрлі жүйелердегі ақпаратты тарату жылдамдығын бағалау және осы жүйелерді эффективтілігі бойынша салыстыру
C. C) нақты бір жағдайларда ақпарат мөлшерінің шегін анықтау
D. D) әртүрлі хабарларды олардың мазмұны бойынша салыстыру, ақпаратты тарату жылдамдығын бағалау, нақты бір жағдайларда ақпарат мөлшерінің шегін анықтау
E. E) ақпаратты сапалы бағалау
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 132.
 «n санының ұзындығы» анықтамасының анағұрлым толық нұсқасы:
A. A) берілген шамада сандарды көрсету үшін қажетті және жеткілікті позициялар саны
B. B) берілген шамада сандарды көрсетуге арналған позициялар саны
C. C) берілген шамада сандарды көрсету үшін жеткілікті позицилар саны
D. D) берілген шамада санды көрсету үшін қажетті позициялар саны
E. E) санды кодтау үшін қолданылатын бит саны
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 133.
Ақпараттар теориясы көзқарасымен ақпарат деген не:
A. A) нақты өмірдің бейнеленуі
B. B) біздің түйсігіміздің көрінуі
C. C) әлдекім немесе бір нәрсе жөнінде таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұмат
D. D) анықталмағандықтың өлшем бірлігі
E. E) байланыс торабы бойынша берілетін басқару сигналы
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 134.
АЖ-де қандай сатының ақпаратпен қатынас құруға қатысы жоқ:
1-саты ақпаратты қабылдау
2-саты ақпаратты дайындау
3-саты ақпаратты тарату және сақтау
4-саты ақпаратты өңдеу
5-саты тағамды қабылдау
A. A) 1
B. B) 5
C. C) 2
D. D) 3
E. E) 4
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 135.
Суретте не көрсетілген

A. A) зерттеу объекті
B. B) ақпараттық жүйедегі процесcтер
C. C) басқару жүйесі
D. D) сызба
E. E) ДК схемасы
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 136.
Ақпаратты өлшеудің негізгі үш теориясы:
A. A) құрылымдық, синтаксистік, семантикалық
B. B) құрылымдық, статистикалық, семантикалық
C. C) құрылымдық, орфографиялық
D. D) статистикалық, динамикалық
E. E) статистикалық, логикалық
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 137.
Ақпараттар массивін дискретті құру және ақпараттық элементтерді (кванттарды) қарапайым санау арқылы өлшеуді қандай теория қарастырады:
A. A) құрылымдық
B. B) статистикалық
C. C) семантикалық
D. D) динамикалық
E. E) үздіксіз
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 138.
Бит арқылы энтропияны бағалайтын Шеннон формуласы:
A. А) Н=∑ рi ln pi
B. В) H=-log pi
C. С) Н=-∑ pi log2 pi
D. D) Н=1/2∑ pi ln pi
E. E) H=log2N
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 139.
Энтропияның бес қасиетінің ішінен қайсысы дұрыс анықталмаған:
A. A) Н (р) үздіксіз ара –қашықтық 0
B. B) Н (р) салыстырмалы симметриясы р
C. C) энтропия әрқашан теріс
D. D) ықтималдық күйі бірге тең болғанда, энтропия нөлге тең,
E. E) ықтималдықтың өзара тең болса, энтропия көп мәнді береді
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 140.
Матрицалардың қайсысы Х және Ү екі статистикалық байланысқан ансамбльдердің бірігуін сипаттайды:
A. А) P(X,Y)
B. В) P(X/Y)
C. С) P(Y/X)
D. D) P(Y)
E. E) P(X)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 141.
Кедергі болмаған жағдайда ақпаратты тарату жылдамдығын анықтау формуласы:
A. А) C=n*H
B. В) C=n*P
C. С) C=n*H+1
D. D) C=n*H/2
E. E) C=n*H*p
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 142.
Мәліметтерді тарату жылдамдығының өлшем бірлігі:
A. A) бит/с
B. B) 1/с
C. C) с
D. D) с/2
E. E) с/бит
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 143.
Өткізу қабілеттілігі – ақпаратты таратудың ең үлкен жылдамдығын анықтау формуласы:
A. A) Cmax=Hmax/τ
B. B) Cmax=H/τ
C. C) C= τ/Hmax
D. D) Cmax=Hmax/p
E. E) Cmax=Hmax
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 144.
Жөнелтілген А хабарламалар ансамбліне қатысты, қабылданған В хабарламалар ансамбліндегі ақпараттардың орташа саны, кедергілер бар болғанда нені қолдану арқылы анықталады:
A. А) жоғалған ақпарат санымен
B. В) көбейту энтропиясымен
C. С) біріктіру энтропиясы мен бөлу энтропиясы
D. D) біріктіру энтропиясы мен қиылысу энтропиясы
E. E) біріктіру энтропиясы мен шартты энтропия
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 145.
Таратудың техникалық жылдамдығы
A. А) V=1/t симв/сек
B. В) V=1/t +1 симв/сек
C. С) V=100/t симв/сек
D. D) V=-1/t симв/сек
E. E) анықталмайды
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 146.
Төмендегі жазулардың қайсысы Сn=n*[H(A)-H(A/B)] жазуымен бірдей болады:
A. А) Сn=n*[H(B)-H(B/A)]
B. В) Сn=n*[H(A)-H(A,B)]
C. С) Сn=n*H
D. D) Сn=n*[H(A)-H(A)]
E. E) Сn=n*[H(A)-H(B)]
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 147.
Детерминирленген тербеліс немен анықталады:
A. A) уақыттың кез-келген мезеті
B. B) уақыттың белгілі-бір мезеті
C. C) берілген уақыт аралығы
D. D) уақыт регламентімен
E. E) жұмыстың бастапқы деңгейінде
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 148.
Суретте келтірілген функция сигналдың қай түріне сәйкес келеді:

A. А) үздіксіз аргументтің үздіксіз функциясы
B. В) дискретті аргументтің үздіксіз функциясы
C. С) үздіксіз аргументтің дискретті функциясы
D. D) дискретті аргументтің дискретті функциясы
E. E) логарифмдік функция
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 149.
Суретте келтірілген функция сигналдың қай түріне сәйкес келеді:

A. А) дискретті аргументтің үздіксіз функциясы
B. В) үздіксіз аргументтің үздіксіз функциясы
C. С) үздіксіз аргументтің дискретті функциясы
D. D) дискретті аргументтің дискретті функциясы
E. E) логарифмдік функция
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 150.
Суретте келтірілген функция сигналдың қай түріне сәйкес келеді:

A. А) үздіксіз аргументтің дискретті функциясы
B. В) үздіксіз аргументтің үздіксіз функциясы
C. С) дискретті аргументтің үздіксіз функциясы
D. D) дискретті аргументтің дискретті функциясы
E. E) логарифмдік функция
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 151.
Суретте келтірілген функция сигналдың қай түріне сәйкес келеді:

A. А) дискретті аргументтің дискретті функциясы
B. В) үздіксіз аргументтің үздіксіз функциясы
C. С) дискретті аргументтің үздіксіз функциясы
D. D) үздіксіз аргументтің дискретті функциясы
E. E) логарифмдік функция
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 152.
Толық шартты энтропияны есептеуге арналған формула:
A. А)
B. B) H (V/U) = -
C. C) H (V/U)= -
D. D) H (V/U)= -
E. E) H (V/U)= -
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 153.
Бірігу энтропияның есептеу формуласы:
A. А) H (V,U)= -
B. B) H (V, U)=
C. C) H (V, U)=
D. D) H (U,V)= -
E. E) H (V, U)=
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 154.
Келтірілген процесстердің қайсысы суреттегі жиілік диаграммасы арқылы сипатталады:

A. A)
B. B)
C. C)
D. D)
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 155.
Импульс базасын анықтайтын дұрыс жауапты таңдаңыз:
A. A) B=f
B. B) B=f+1
C. C) B=f-1
D. D) B=f+1/2
E. E) B=f-1/2
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 156.
Амплитудалық модуляцияны қолдану:
A. А) Алғашқы моделденген спектрі сигналы екі есеге кеңейтіледі
B. В) Алғашқы моделденген спектрі сигналы екі есеге азаяды.
C. С) Алғашқы моделденген спектрі өзгермейді.
D. D) Алғашқы моделденген жиілік сигналы солға қарай жылжиды
E. E) Алғашқы моделденген жиілік сигналы онға қарай жылжиды
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 157.
Кедергіге тұрақты жиілік модуляциясының қамтамасыз етілуі:
A. А) Амплитудалық модуляция үшін, және қиын аппаратурының, кішісі керек етеді.
B. В) Амплитудалық модуляция үшін, және қиын өте қиын және қымбатырақ аппаратурыны керек етеді.
C. С) Үлкенірек, амплитудалық модуляция үшін, сапалы аппаратураны керек етеді.
D. D) Үлкенірек, амплитудалық модуляция үшін, аппаратураны керек етеді.
E. E) Сондай-ақ, амплитудалық модуляция үшін, аппаратураны керек етеді
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 158.
Сандық есептеуіш машинасының (СЕМ) көмегімен сигналды өңдеу және автоматтандырудың қандай модуляциялық түрін береді:
A. А) Амплитудалық модуляция
B. В) Жиілік модуляция
C. С) Фазалык модуляция
D. D) Үздіксіз модуляция
E. E) Модуляцияның сандық әдістері
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 159.
Байланыс каналы бойынша сигналдарды қисықтық таратудың қажетті және жеткілікті шартына да қатысы жоқ қатынас:
A. A) VcVk
B. B) TcTk
C. C) FcFk
D. D) Vc>Vk
E. E) HcHk
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 160.
Жалпы ақпараттық артықтық формуласы:
A. A) D=Ds-Dp+Ds*Dp
B. B) D=Ds+Dp-Ds*Dp
C. C) D=Ds-Dp-
D. D) D=- Ds*Dp
E. E) D=
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 161.
Шуға байланыссыз каналдар үшін Шеннонның негізгі теоремасының дұрыс тұжырымдамасы:
A. А) z мәліметі, орташа екілік сандық символдар әріптерін, қайсібір әріптерді қолдануға болмайды; Icp ®H(z) және Icp > H(z)
B. B) z мәліметі, орташа екілік сандық символдар әріптерін, қайсібір әріптерді қолдануға болмайды Icp ® H(z) және Icp< H(z)
C. C) z мәліметі, орташа екілік сандық символдар әріптерін, қайсібір әріптерді қолдануға болады Icp ® H(z) бірақ Icp> H(z)
D. D) z мәліметі, орташа екілік сандық символдар әріптерін, қайсібір әріптерді қолдануға болады log2 (Icp) H(z) ® бірақ log2 (Icp)>H(z)
E. E) z мәліметі, орташа екілік сандық символдар әріптерін, қайсібір әріптерді қолдануға болады Icp ® 2 H(z) және Icp > 2H(z)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 162.
Сигнал мен байланыс каналының статистикалық сипаттамаларын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін түрлендіру:
A. A) Модуляциялау
B. B) Дискретизациялау
C. C) Аппроксимациялау
D. D) Кодтау
E. E) Фильтрлеу
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 163.
Префикстік кодтың дұрыс анықтамасы:
A. A) Қайсібір комбинация бастапқы бола алмайды;
B. B) Қайсібір комбинация бастапқы бола алады;
C. C) Комбинация бастапқы бола алмайды;
D. D) Комбинацияның бірлік саны жұп сандарда болады;
E. E) Комбинация бірліктен үлкен.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 164.
Шеннон–Фено тиімді кодтау әдісі неге негізделген:
A. A) Бастапқы алфавиті әріптің қайталауының есебіне;
B. B) Бастапқы алфавитінің есебіне;
C. C) Бастапқы алфавиті әріптің болу ықтималдығының есебіне;
D. D) Бастапқы алфавитті әріптердің тәуелсізінің есебіне;
E. E) Бастапқы алфавиттің қайталану әріптерінің қасиетіне;
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 165.
Тиімді кодтар не үшін қажет:
A. A) Байланыс каналдарынан ақпаратты қысқарту үшін;
B. B) Кванттау сигналы үшін;
C. C) Фильтрация сигналы үшін;
D. D) Модуляция сигналы үшін;
E. E) Ақпараттарды бұрмалауды қалпына келтіру үшін.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 166.
Хаффман коды кодтаудың қандай әдісіне жатады:
A. A) LZW кодтауына;
B. B) Кедергіге тұрақты кодтарына;
C. C) Криптографиялық кодтауға;
D. D) Тиімді кодтауға;
E. E) Арифметикалық кодтауға.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 167.
Амплитудалық-жиіліктік спектр – бұл:
A. A) спектрлік құраушы сигналдардың амплитудалары мен жиіліктері
B. B) спектрлік құраушы сигналдардың амплитудалары
C. C) спектрлік құраушы сигналдардың сигналдары
D. D) әртүрлі сигналдар
E. E) спектрлік құраушы сигналдардың пайда болу ықтималдылығы
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 168.
Аналогты цифрлық түрлендіруші – бұл:
A. A) аналогты цифрлық түрлендіруші – аналогты сигналды цифрлыққа түрлендіреді
B. B) аналогты цифрлық түрлендіруші – аналогты сигналды аналогтыға түрлендіреді
C. C) аналогты цифрлық түрлендіруші – цифрлық сигналды аналогты сигналға түрлендіреді
D. D) аналогты түрлендіргіш – аналогты сигналды аналогтыға түрлендіреді
E. E) цифрлық түрлендіргіш – цифрлық сигналды цифрлыққа түрлендіреді
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 169.
Импульстер базасы – бұл:
A. A) импульстер ұзақтығының спектр еніне көбейтіндісі.
B. B) импульс ұзақтығының спектр еніне бөліндісі.
C. C) импульс ұзақтығының спектр енінің қосындысы.
D. D) импульс ұзақтығының спектр енінен айырмасы.
E. E) импульс ұзақтығының спектр енінен туындысы
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 170.
Базистік функция – ... көрсету негізі болып табылады:
A. A) күрделі сигналды бөлшектердің жиынымен.
B. B) деректер жинағының сигналын.
C. C) күрделі сигналды сигналдар жиынымен.
D. D) элементар сигналдарды.
E. E) анағұрлым күрделі функцияларды.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 171.
Демодулятор – бұл:
A. A) модуляция кезінде параметрлердің өзгеруін тудыратын, шамаларды қалпына келтірудің кері амалдарын орындауға арналған құрылғы
B. B) демодуляция кезінде параметрлердің өзгеруін тудыратын, шамаларды қалпына келтірудің кері амалдарын орындауға арналған құрылғы
C. C) модуляция кезінде параметрлердің өзгеруін тудыратын, шамаларды қалпына келтірудің кері амалдарын орындауға арналған программа
D. D) модуляция амалдарын орындауға арналған құрылғы
E. E) телефон желісінде сигналдарды түрлендірудің күрделі амалдарын орындауға арналған құрылғы
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 172.
 «Энтропия» термині нені білдіреді:
A. A) ол гректің «айналдыру, түрлендіру» деп аударылатын, «тропе» сөзімен «энергия» сөзінің «эн» жұрнағының қосындысынан пайда болған
B. B) ол гректің «энергия» деп аударылатын «тропе» сөзімен эн жұрнағының қосындысынан құралған
C. C) ол гректің «түрлендіру, айналдыру» деген мағынаны білдіретін «энтропе» сөзінен шыққан
D. D) ол гректің «энергия» деп аударылатын «энтропе» сөзінен шыққан
E. E) ол гректің энергияның бір түрінен басқасына түрлендіруін білдіретін «тропе» сөзінен шыққан
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 173.
Р.Клаузиус энтропияның түрленуін есептеу үшін қай формуланы ұсынды:
A. A) D S =DQ / T      , мұндағы S – энтропия, Q – жылу мөлшері, Т-- абсолютті температура
B. B) D S = 0
C. C) H = ln N !, мұндағы N – қарастырылып отырған көлемдегі газ молекласынң жалпы саны, Ni – шартты кеңістік жылдамдығының i-ші ұяшығына сәйкес келетін, жылдамдықпен қозғалатын молекулалар
D. D) D S< 0
E. E) H = ln N
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 174.
Энтропия формуласында  символы нені білдіреді:
A. A)  символы молекулалардың әртүрлі жағдайын ғана емес сонымен бірге элементтердің әртүрлі жағдайын көрстетеді
B. B) жеке жағдайда жөнелтілетін хабар ішінде мәтін әріптерінің кездесу ықтималдығы
C. C) жеке жағдайда, жіберілетін хабарламада символдардың пайда болу ықтималдығы
D. D)  символы молекулалардың әртүрлі жағдайын ғана емес, сонымен бірге элементтердің әртүрлі жағдайын, хабарламада мәтінде әріптердің пайда болу ықтималдығын, хабарламада символдардың пайда болу ықтималдығын білдіреді
E. E)  символы әртүрлі жүйелерде элементтердің әртүрлі жағдайының ықтималдығын белгілейді
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 175.
Аналогты сигналдар деп аталады
A. A) шектелген аралықта бірқатар шамалардың шексіз мәндерінің саны
B. B) бір мәні болатын немесе ақырғы мәндер жинағы
C. C) синусоидалық тербелістердің берілуі
D. D) модельденетін сигналдар түріндегі көрсету
E. E) шексіз сандық мәндер
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 176.
Екілік кодпен берілетін хабар энтропиясын есептеу ыңғайлы болу үшін Шеннон термодинамикада қолданылатын ...екілік log2 логарифммен алмастырды
A. A) синус функциясын
B. B) есептеу ықтималдығын
C. C) натурал логарифмді
D. D) косинус функциясын
E. E) энтропияны
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 177.
Сигналдардың модуляция тәсілдері:
A. A) Амплитудалық модуляция, жанама
B. B) Жиіліктік модуляция, синусоидалық
C. C) Фазалық модуляция, программалық
D. D) Амплитудалық, жиіліктік, фазалық модуляциялар
E. E) қарапайым, күрделі
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 178.
Кедергіге төзімді кодта кодтық ара қашықтық шамасы .... код санына тәуелді болады
A. A) тексеру разрядының
B. B) бірдей емес екі кодтың разрядтарының
C. C) бірқалыпты разрядтардың
D. D) бөліктік разрядтардың
E. E) рұқсат еткен разрядтардың
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 179.
Хабардың артықтығын азайту үшін:
A. A) хабар көлемін 2 есе қысқарту қажет
B. B) барлық хабарды маңызды және маңызды емес деп жіктеу керек
C. C) ықтималдылықтың сәйкестігін ескеру қажет
D. D) қосымша хабардың көлемін ұлғайтады
E. E) қателер ықтималдығын ұлғайтады
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 180.
Шеннон теоремаларының бірі екі бастапқы реттелген жиындардың өзара әсерінің нәтижесінде туындаған ақпараттық энтропия жиынының ... жөнінде айтады
A. A) азаюы
B. B) көбеюі
C. C) көлемді сақтау
D. D) азаю немесе үлкею
E. E) көпретті үлкею
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 181.
Қандай заң ақпараттық процестер теориясында физикалық заңдарды қолданудың идеясының бастамасы болады:
A. A) термодинамиканың екінші бастамасы
B. B) термодинамиканың бесінші бастамасы
C. C) термодинамиканың үшінші бастамасы
D. D) жылу заңы
E. E) жылудың өзгеру заңы
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 182.
Ақпараттың аддитивті өлшемі басқаша қалай аталады:
A. A) Хартли өлшемі
B. B) Паскаль өлшемі
C. C) Гейтс өлшемі
D. D) Планк өлшемі
E. E) термодинамика өлшемі
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 183.
 «q» санының тереңдігі түсінігінің дұрыс анықтамасы:
A. A) ақпаратты көрсету үшін қабылданған символдар (элементтер) саны
B. B) энтропии саны
C. C) энтропияның өзгеру мөлшерін өлшейтін сан
D. D) сандағы позиция мөлшері
E. E) ақпараттың тереңдігін өлшейтін сан
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 184.
Шеннон анықтауы бойынша, мәтіндегі бір әріптің энтропиясының орта мәні қай формуламен анықталады
A. A) H = –S pi ln pi = - (p0 log p0 + p1 log p1 +…+ pn log pn)
B. B) H = Nln N –S Ni ln Ni
C. C) H = –S pi ln Ni
D. D) H = Nln N – N –(S Ni ln Ni – S Ni)
E. E) N = Nln N
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 185.
Кодтардың жіктелуі:
A. A) бірқалыпты, қарапайым
B. B) бірқалыпсыз, қарапайым
C. C) аралас, анықталмаған
D. D) бірқалыпты және бірқалыпсыз
E. E) аралаыс және әртүрлі тактілі
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 186.
Хабар көздерінің артықтығын аластауға мүмкіндік беретін кодтау қалай аталады:
A. A) эффективті, артықтық
B. B) статистикалық, дискретті
C. C) эффективті немесе статистикалық
D. D) эффективті, динамикалық
E. E) дифференциалды, шартты
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 187.
Шеннон теоремасы бойынша қандай түрлендіру кезінде тұйық жүйеде энтропия артпайды (толық жауабын таңдаңыз):
A. A) кез келген түрлендіру
B. B) сигналдар санын көбейту кезіндегі
C. C) арнайы түрлендіру кезінде
D. D) қабылдау-тарату жылдамдығын көбейту кезінде
E. E) қабылдау-тарату жылдамдығын азайту кезінде
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 188.
Кодтың эффективтілігі деп ... шамасын айтады
A. A) y бірқалыпсыз статистикалық кодтың тиімдіге жақын дәрежесін сипаттайтын
B. B) y кодтау эффективтілігін сипаттайтын
C. C) y өткізу қабылеттілігін сипаттайтын
D. D) y ақпарат көлемін сипаттайтын
E. E) y хабар ұзындығын сипаттайтын
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 189.
Шеннон формуласы бойынша кез келген хабар көзі үшін идеалды канал бойынша ақпаратты тарату жылдамдығы ақпаратты жоғалту болмаған кезде ... жақын бола алады
A. A) каналдың өткізу қабылеттілігіне
B. B) бірқалыпсыз статистикалық кодына
C. C) хабар ұзындығына
D. D) идеалды канал арқылы өтетеін ақпараттық хабарға
E. E) ақпарат көзінің энтропиясына
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 190.
Қандай кодтар кедергіге төзімді деп аталады:
A. A) қателерді табу және түзетуге қабылетті кодтар
B. B) артықтық кодтары
C. C) статикалық кодтар
D. D) дифференциалдық кодтар
E. E) эффективті емес кодтар
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 191.
Кедергіге төзімді кодтарды кандай топтарға жіктеуге болады:
A. A) блоктық
B. В) үздіксіз
C. C) статистикалық
D. D) блоктық және үздіксіз
E. E) блоктық және статистикалық
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 192.
Кодтау кезінде блоктық кодтар жағдайында әрбір дискреттік хабарға ... сәйкестендіріледі
A. A) кодтық комбинация
B. B) артықтық
C. C) үздіксіз сигналдар
D. D) ақпараттың жеке блогы
E. E) хабар ықтималдығы
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 193.
Шеннон теоремасы бойынша кедергіге төзімді кодтардың негізгі қасиеті:
A. A) артықтықтың болуы
B. B) минималды кодтық комбинациялар
C. C) кодтардың бірқалыптылығы
D. D) код разрядтарының тексерілуі
E. Е) қатынас мүмкінділігі
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 194.
Тарату жүйесінің сапасын жақсарту үш көрсеткіш бойынша бағаланады
A. A) сенімсіздік, таратудың орта жылдамдығы, жүйені техникалық жүзеге асыру күрделілігі
B. B) сенімділік, таратудың орта жылдамдығы, жүйені техникалық жүзеге асыру күрделілігі
C. C) сенімсіздік, таратудың орта жылдамдығы, жүйені техникалық жүзеге асыру қарапайымдылығы
D. D) сенімділік, жүйені техникалық жүзеге асыру қарапайымдылығы
E. E) сенімсіздік, таратудың ең үлкен жылдамдығы
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 195.
Кодсыздау – бұл:
A. A) қабылданған хабардағы қателер санын анықтау процесі
B. B) қабылданған сигнал бойынша хабарды қалпына келтіру операциясы
C. C) дискіні қалпына келтіру операциясы
D. D) хабардың сенімділігін талдау
E. E) хабарды кодтау процесі
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 196.
Шеннон формуласы ақпаратты тәуелсіз бағалайды және келесі түрде жазылады:
A. A)
B. B)
C. C)
D. D)
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 197.
Ақпарат көзінің қалыпты ықтималдылық жағдайында Шеннон формуласы келесі түрде болады (Хартли формуласы):
A. A)
B. B)
C. C)
D. D)
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 198.
Ақпараттың термодинамикалық өлшемі (негэнтропия) келесі формуламен анықталады:
A. A) Н(Н)=Н0 - Н1
B. B) Н(Н0,Н1)=Н0 - Н1
C. C)
D. D)
E. E) Н1=Н0 - Н1
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 199.
Моделдер жүйелер сияқты .... болуы мүмкін:
A. термодинамикалық
B.  статистикалық
C. детерминирленген
D.  ықтималды,
E. үзілісті
Вопрос с множественным выбором, средний, ответ - C, D
№ 200.
Ақпараттық өлшемдер қандай аспектілерде қарастырылады:
A. бастапқы
B. семантикалық
C. термодинамикалық
D. статистикалық
E. құрылымды
Вопрос с множественным выбором, средний, ответ - B, D
№ 201.
АЖ-де қандай сатының ақпаратпен қатынас құруға қатысы бар:
1-саты ақпаратты қабылдау
2-саты ақпаратты дайындау
3-саты ақпаратты тарату және сақтау
4-саты ақпаратты өңдеу
5-саты тағамды қабылдау
A. 1
B.  5
C. 2
D. 3
E. 4
Вопрос с множественным выбором, средний, ответ - A, C, D, E
№ 202.
Ақпаратты өлшеудің негізгі үш теориясы:
A. құрылымдық
B. семантикалық
C. орфографиялық
D. статистикалық
E. логикалық
Вопрос с множественным выбором, средний, ответ - A, B, D
№ 203.
Битпен бағаланатын Шеннон энтропиясының формуласын көрсетіңіз:
A. A)   
B. B) 
C. C) 
D. D) 
E.  E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 204.
Дитпен бағаланатын Шеннон энтропиясының формуласын көрсетіңіз:
A. A)   
B. B) 
C. C) 
D. D) 
E.  E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 205.
Натпен бағаланатын Шеннон энтропиясының формуласын көрсетіңіз:
A. A)   
B. B) 
C. C) 
D. D) 
E.  E) 
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 206.
Битпен белгіленген  m бірдей ықтималды және тәуелсіз символдардан тұратын кодталатын алғащқы алфавиттің 1 символына шаққанда анықталмағандығын көрсетіңіз:
A. A) 
B. B) 
C. C)  
D. D)   
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 207.
Дитпен белгіленген, m бірдей ықтималды және тәуелсіз символдардан тұратын, кодталатын алғащқы алфавиттің 1 символына шаққанда анықталмағандығын көрсетіңіз:
A. A) 
B. B) 
C. C)
D. D)   
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 208.
Натпен белгіленген, m бірдей ықтималды және тәуелсіз символдардан тұратын, кодталатын алғащқы алфавиттің 1 символына шаққанда анықталмағандығын көрсетіңіз:
A. A) 
B. B) 
C. C)
D. D)   
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 209.
Энтропияның бес қасиетінің қайсысы дұрыс емес анықталған:
A.    A) 0  £  £ 1 интервалында H (p) үзіліссіз
B.    B) H (p)  p – ға қатысты симметриялы
C.    C ) Энтропия әрқашанда теріс емес.
D.    D) Оқиғалардың біреуінің ықтималдылығы 1 тең болсанда, энтропия нолге тең
E.    E) Барлық оқиғалардың ықтималдылықтары өзара тең болса , энтропия ең кіші мәнге ие болады      
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 210.
Энтропияның қасиетінің қайсысы дұрыс емес анықталған:
A. A) 0 £ pi £ 1 интервалында H (p) үзіліссіз
B. B) H (p)  p – ға қатысты симметриялы
C. C) Энтропия әрқашанда теріс
D. D) Оқиғалардың біреуінің ықтималдылығы 1 тең болса, энтропия нолге тең
E. E)Барлық оқиғалардың ықтималдылықтары өзара тең болса, энтропия ең үлкен мәнге ие болады        
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 211.
Энтропияның қасиеттің қайсысы дұрыс емес анықталған:
A. A) 0 £ pi £ 1 интервалында H (p) үзіліссіз
B. B) H (p)  p – ға қатысты симметриялы емес
C. C) Энтропия әрқашанда теріс емес.
D. D) Оқиғалардың біреуінің ықтималдылығы 1 тең болса, энтропия нолге тең
E. E) Егер барлық оқиғалардың ықтималдылықтары өзара тең болса, энтропия ең үлкен мәнге ие болады    
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 212.
Матрицалардың қайсысы екі статистикалық байланысқан X және Y ансамбльдері жөнінде толық мінездеме береді:
A. A)  P (X, Y)
B. B)  P (X/Y)
C. C)  P (Y/X)
D. D)  P (Y)
E. E)  P (X)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 213.
Егер А – көзі,  В – қабылдағыш болсын. Осы жағдайда байланыс каналындағы орташа жоғалтулары қалай анықталады:
A. A)
B.  B) H(B/A). 
C. C) H(B).
D. D) H(A).
E. E) H(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 214.
Егер А – көзі,  В – қабылдағыш болсын. Осы жағдайда 1 символды жіберуде байланыс каналындағы жоғалтулар қалай анықталады:  
A. A) I(A,B).
B. B) H(B/A).
C. C) H(B).
D. D) H(A).
E. E) H(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 215.
А – көзі,  В – қабылдағыш болсын. Осы жағдайда А –ға қатысты  В –дағы ақпарат мөлшері  қалай анықталады:   :
A. A) I(A,B).
B. B) H(B/A).
C. C) H(B).
D. D) H(A).
E. E) H(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 216.
А көзінің энтропиясы қалай белгіленеді
A. A) I(A,B).
B. B) H(B/A). 
C. C) H(B).
D. D) H(A).
E. E) H(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 217.
В қабылдағыштың энтропиясы қалай белгіленеді:
A. A) I(A,B).
B. B) H(B/A). 
C. C) H(B).
D. D) H(A).
E. E) H(bi/ai).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 218.
Толық шартты энтропиясының дұрыс формуласын:
A.      A)
B.      B)
C.      C)
D.      D)
E.       E)
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 219.
Симметриялық байланыс каналына тиісті дұрыс қатынасты көрсетіңіз:
A. A) H (A) = H (B).
B. B) H (A) = H (B,A).
C. C) H (B) = H (B,A).
D. D) H (A) = H (B/A).
E. E) H (B) = H (B/A).
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 220.
Алфавит символдары үш сапалық белгісі бар. Бір хабарламаға келетін ақпарат мөлшері қандай болады, егер ол алфавиттің 4 элементінен тұратын комбинациясынан құралады :
A. A) I = 34.
B. B) I= log 234.  
C. C) I = log 243.
D. D) I = log 104.
E. E) I = 1/4 log 23.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 221.
Алфавит символдары екі сапалық белгісі бар. Бір хабарламаға келетін ақпарат мөлшері қандай болады, егер ол алфавиттің 5 элементінен тұратын комбинациясынан құралады
A. A) I = 25.
B. B) I = log 252
C. C) I= log 1025 
D. D) I = log 105
E. E) I= 1/5 log 22
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - C
№ 222.
Алфавит символдары екі сапалық белгісі бар. Бір хабарламаға келетін ақпарат мөлшері қандай болады, егер ол алфавиттің 3 элементінен тұратын комбинациясынан құралады:
A. A) I = 23.
B. B) I = log 232. 
C. C) I = log 103.
D. D) I= log 223.
E. E) I= 1/3 log 22.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - D
№ 223.
Алфавит символдары бес сапалық белгісі бар. Бір хабарламаға келетін ақпарат мөлшері қандай болады, егер ол алфавиттің 3 элементінен тұратын комбинациясынан:
A. A) I = 53.
B. B) I = 1/3 log 25.
C. C) I = log 235.
D. D) I = log 103.
E. E) I= log 253.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - E
№ 224.
Алфавит символдары алты сапалық белгісі бар. Бір хабарламаға келетін ақпарат мөлшері қандай болады, егер ол алфавиттің 3 элементінен тұратын комбинациясынан құралады:
A. A) I = 63.
B. B) I= log 263.  
C. C) I = log 236.
D. D) I = log 103.
E. E) I = 1/3 log 26.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - B
№ 225.
Бейнедегі ақпараттың өлшемін анықтаңыз, егер ол 300 жолға бөлінеді, ал әрбір жол 300 элементтен тұрады. Әрбір элементтің жарықтығы 8 кванттық деңгеймен тасылады. Жарықтықтың әрбір градациялары тенықықтималды және әртүрлі элементтердің  жарықтығы статистикалық тәуелсіз:
A. A) I = 9*104 *log 28.
B. B) I = 8 log 29*104.
C. C) I = 300 log 28.
D. D) I=  8 log23002.
E. E) I = log 23002.
Вопрос с одиночным выбором, средний, ответ - A
№ 226.
Шуылы жоқ каналдың бит/сек  бойынша өткізу жылдамдығын көрсетіңіз:
A.         A) 
B.         B) 
C.         C) 
D.         D)
E.                    E) 
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 227.
Бинарлық шуылы жоқ  каналдың бит/сек  бойынша өткізу жылдамдығын көрсетіңіз:
A.        A) 
B.         B) 
C.         C)  0
D.         D)
E.                   E) 
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 228.
Симметриялық бинарлық шуылы бар каналдың бит/сек  бойынша өткізу жылдамдығын көрсетіңіз
A.                  A) 
B.         B) 
C.         C) 
D.         D)
E.                      E) 
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - E
№ 229.
Детерминдық периодты емес S (t) сигналдың спектралды функциясы қай жауапта дұрыс анықталған:
A.           .         ¥           
A) Gs (w) = ò s(t) ejwt dt.
                   -¥           
B.           .        p           
B) Gs (w) = ò s(t) e-jwt dt.
                 -p/2         
C.           .        ¥           
C) Gs (w) = ò s(t) e-jwt dt.
                  -¥           
D.           .        ¥           
D) Gs (w) = ò s(t) e-jt dt.
                  -¥           
E.           .              ¥           
E) Gs (w) =2/p ò s(t) e-jt dt.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 230.
Фурье қатарында периодикалық сигналдың таралу коэфицентерінің дұрыс анықталуын көрсетіңіз
A.                    T/2
A) Ak = 2/T ò U(t) e-jkt dt,       k = 0 ± 1, ± 2, ± 3.
                  -T/2
B.                    T/2
B) Ak = 2/T ò U(t) e-jkwlt dt,       k = 0 ± 1, ± 2, ± 3.
                  -T/2
C.                    T/2
C) Ak = 2/T ò U(t) ejkwlt dt,       k = 0 ± 1, ± 2, ± 3.
                  -T/2
D.                T/2
D) Ak =  ò U(t) e-jwkt dt,       k = 0 ± 1, ± 2, ± 3.
              -T/2
E.                    ¥
E) Ak = 2/T ò  U(t) e-jkwlt dt,       k = 0 ± 1, ± 2, ± 3.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 231.
Қай  формула бойынша  импульстардың тәжірибелік ұзақтығы  анықталады:
A. А)  .    
B. В)  .       
C. С)    .    
D. D)   .
E. E)     .
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 232.
Спектрдің тәжірибелік ені қайформуладан анықталады:
A. А)    .
B. В)    .
C. С)    .    
D. D)   .
E. E)     .
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 233.
Т=const  болғанда және импульстың ұзақтығын tи  үлкейткенде тіктөртбұрышты  пішінді периодты сигналдың спектрі қалай өзгереді.
A. А) Жұп гармоникалар пайда болады
B. В) Бұзылу  коэффициенті үлкейеді
C. C) Бұзылу  коэффициенті  кішірейеді
D. D) Өзгермейді
E. Е) Жұп гармоникалар жойылады
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 234.
Т=const  болғанда және импульстың ұзақтығын tи  кішірейткенде тіктөртбұрышты  пішінді периодикалық сигналдың спектрі қалай өзгереді.
A. А) Жұп гармоникалар пайда болады
B. В) Бұзылу  коэффициенті үлкейеді
C. C) Бұзылу  коэффициенті  кішірейеді
D. D) Өзгермейді
E. Е) Жұп гармоникалар жойылады
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 235.
Импульстың ұзақтығын tи=const  және импульстың жүру периоды кішірейгенде тіктөртбұрышты  пішінді периодикалық сигналдың спектрі қалай өзгереді.
A. А) Жұп гармоникалар пайда болады
B. В) Бұзылу  коэффициенті үлкейеді
C. C) Бұзылу  коэффициенті  кішірейеді
D. D) Өзгермейді
E. Е) Жұп гармоникалар жойылады
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 236.
Модуляцияның қандай түрі ЦЕМ арқылы өңдеу және жіберу процесстерін автоматтандыру мүмкіндігін береді:
A. A) Амплитудалық модуляция.
B. B)  Жиіліктік модуляция                                                                                                                                                                                
C. C) Фазалық модуляция.
D. D) Үзіліссіз модуляция.
E. Е)  цифрлық модуляция.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - E
№ 237.
Тасымалдаушы V = V0 cos (w0t+ j0)  және негізгі сигнал x(t) болса амплитудалық модуляциядағы модульденген сигнал үшін дұрыс теңдеуді көрсетіңіз:
A. A) Vam=V0[1+(DV/V0)x(t)]cos(w0t+j0).
B. B) Vam = V0  cos [w0 t + j0 + Djx(t)].   
C. C) Vam=[V0DVx(t)]cos(w0t+j0).    
D. D) Vam = V0[1+DV/V0 x (t)] sin (w0 t+ j0).
E. E) Vam=V0[1+x(t)]cos(w0t+j0).
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 238.
Тасымалдаушы V = V0 cos (w0t+ j0)  және негізгі сигнал x(t) болса фазалық модуляциядағы модульденген сигнал үшін дұрыс теңдеуді көрсетіңіз:
A. А) .
B. В) .
C. С) .
D. D) .
E. Е) .
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 239.
Үзіліссіз амплитудалық модуляцияның теңдеудін көрсетіңіз:
A. А) ,                
B. В)  .                                             
C. C) .
D. D)  .
E. Е) .
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 240.
Үзіліссіз жиіліктік модуляцияның теңдеудін көрсетіңіз
A. А) ,                
B. В)  .                                             
C. C) .
D. D)  .
E. Е) .
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 241.
Үзіліссіз фазалық модуляцияның теңдеудін көрсетіңіз
A. А) ,                
B. В)  .                                             
C. C) .
D. D)  .
E. Е) .
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 242.
Үзіліссіз амплитудалық-импульстық модуляцияның теңдеудін көрсетіңіз
A. А) ,                
B. В)  .                                             
C. C) .
D. D)  .
E. Е) .
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 243.
Ендік-импульстық модуляцияның теңдеудін көрсетіңіз
A. А) ,                
B. В)  .                                             
C. C) .
D. D)  .
E. Е) .
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - E
№ 244.
Фазалық-импульстық модуляцияның теңдеудін көрсетіңіз
A. А)  .                                        
B. В)  .                                             
C. C) .
D. D)  .
E. Е) .
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 245.
Сигналдың және байланыс каналдың статистикалық мінездемелерін келістіретін анықтаманы көрсетіңіз:
A. A) Модуляция.
B. B) Дискретизация.
C. C) Аппроксимация.
D. D) Кодтау.
E. E) Фильтрлеу.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 246.
Екілік код үшін статистикалық қысыу коэфицентінің дұрыс формуласын көрсетіңіз:
A.               A)
B.               B)
C.                 C)                   
D.                 D)                 
E.                 E)     
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - E
№ 247.
Ақпарат тасымалдау жалпы схемасында қате жіберілген орнын көрсетіңіз:
A. A) Ақпарат көзінің кодері алғашқы алфавиттің әріптерінен құрылған тізбекті символдар тізбегіне аударады.
B. B) Әрбір әріпке кодтық комбинация деп аталатын символдардың кейбір тізбегі сәйкес келеді. 
C. C) Кодтық комбинациядағы символ саны оның сандық құрамы деп аталады
D. D) Ақпарат көзі кодерінің мақсаты – ақпаратты жібергенде ия сақтағанда берілген нақтылығын жоғалтпау.
E. E) Хабарлама көзінің статистикалық қаситеттеріне және байланыс каналындағы кедергілердің деңгейі мен мінездемесіне қарай кодтау және декодтау құрылғыларды таңдайды .
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 248.
Шеннон - Фано  әдістемесі бойынша оптималды кодты құру дұрыс нұсқаны көрсетіңіз
A. A)  Әріптер  Ықтималдылығы   Кодталған сөз  
           A                    0,7                    1
           B                    0,2                   01
           C                    0,1                   10.
B. B)   Әріптер  Ықтималдылығы   Кодталған сөз  
           A                     0,7                   10
           B                     0,2                   001
           C                     0,1                   111.
C. C)   Әріптер  Ықтималдылығы   Кодталған сөз  
            A                  0,7                        1
           B                   0,2                       01
           C                   0,1                       00.
D. D)   Әріптер  Ықтималдылығы   Кодталған сөз  
           A                       0,7                    11
           B                       0,2                   110
           C                       0,1                   111.
E. E)   Әріптер  Ықтималдылығы   Кодталған сөз  
           A                      0,7                     1
           B                      0,2                    10
           C                      0,1                    01.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 249.
Ықтималдықтары біркелкі емес және бірімен бірі тәуелсізді символдар үшін тиімді салыстырмалы коэфицентінің дұрыс формуласын көрсетіңіз:
A.               A)
B.               B)
C.               C)                   
D.               D)                
E.               E)     
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 250.
Хабарлама символына анықтайтын салыстырмалы артықшылықтың бит/символдағы дұрыс формуласын көрсетіңіз:
A.      A) 
B.      B)    
C.     C)
D.      D)                      
E.      E) 
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 251.
Хабарлама символына бит/символмен белгіленген абсолютті жүктелмегендіктің дұрыс формуласын көрсетіңіз:
A.      A) 
B.      B)    
C.      C)
D.      D)                      
E.      E) 
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 252.
Толық ақпараттың артықшылығының формуласын көрсетіңіз:
A.      A)
B.      B)
C.      C)
D.      D)          
E.                E)
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 253.
Минималды кодтық ара қашықтық d0 = 5 болғанда, кедергіге тұрақты кодпен табылатын қателіктердің еселігін анықтаңыз:
A. A) 4.
B. B) 2.
C. C) 1.
D. D) 5.
E. Е) 3.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 254.
Минималды кодтық ара қашықтық d0 = 6 болғанда, кедергіге тұрақты кодпен табылатын қателіктердің еселігін анықтаңыз:
A. A) 4.
B. B) 2.
C. C) 1.
D. D) 5.
E. Е) 3.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 255.
Минималды кодтық ара қашықтық d0 = 3 болғанда, кедергіге тұрақты кодпен табылатын қателіктердің еселігін анықтаңыз:
A. A) 4.
B. B) 2.
C. C) 1.
D. D) 5.
E. Е) 3.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 256.
Минималды кодтық ара қашықтық d0 = 2 болғанда, кедергіге тұрақты кодпен табылатын қателіктердің еселігін анықтаңыз
A. A) 4.
B. B) 2.
C. C) 1.
D. D) 5.
E. Е) 3.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 257.
Кодтайтын құырғының кірісінде k ақпараттық екілік символдардан тұратын  тізбек енгізіледі. Шығысында  n екілік символдар тізбегі оған сәйкес келеді (n>k). Рұқсат етілген кодтық комбинациялардың санын анықтайтын қатынасты көрсетіңіз.                                                                                                                                             
A. A) 2n.
B. B) 2 n-k.            
C. C) 2k; 
D. D) 2 n- 2 k.          
E. E) 2n/k.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 258.
Кедергіге тұрақты кодпен түзетелетін қателіктерін еселігін көрсетіңіз, егер минималды кодтық ара қашықтық  d0= 5.
A. A) 4.
B. B) 2.
C. C) 3.
D. D) 1.
E. E) 5.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 259.
Кедергіге тұрақты кодпен түзетелетін қателіктерін еселігін көрсетіңіз, егер минималды кодтық ара қашықтық  d0= 5. 
A. A) 4.
B. B) 2.
C. C) 3.
D. D) 1.
E. E) 5.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 260.
Кедергіге тұрақты кодпен түзетелетін қателіктерін еселігін көрсетіңіз, егер минималды кодтық ара қашықтық  d0= 7.  
A. A) 4.
B. B) 2.
C. C) 3.
D. D) 1.
E. E) 5.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 261.
Кедергіге тұрақты кодпен түзетелетін  қателіктерін еселігін көрсетіңіз, егер минималды кодтық ара қашықтық  d0= 3.
A. A) 4.
B. B) 2.
C. C) 3.
D. D) 1.
E. E) 5.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 262.
Кедергіге тұрақты кодпен анықталатын қателіктерін еселігін көрсетіңіз, егер минималды кодтық ара қашықтық  d0= 11.
A. A) 4.
B. B) 2.
C. C) 3.
D. D) 1.
E. E) 5.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - E
№ 263.
111011 және 100110 кодтық векторлардың модуль бойынша қосындысы нәтижесінде пайда болатын кодтық вектордың салмақтығын көрсетіңіз.
A. A) 3.
B. B) 4.
C. C) 5.
D. D) 6.
E. E) 7.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 264.
Рұқсат етілген 2k комбинациясының әрқайсысы  кедергілердің әсерінен кез келген басқа комбинацияға айналуы мүмкін.  Шығысында тізбектің ұзындығы  n –ге тең. Ақпаратты тасымалдаудың барлық мүмкіншіліктері қанша екенін анықтаңыз. 
A. A) 2n  2k.
B. B) 2k  (2k -1).
C. C) 2k  (2n – 2k ).
D. D) 2n-k.
E. E) 2k  2n-k.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 265.
Рұқсат етілген 2k комбинациясының әрқайсысы  кедергілердің әсерінен кез келген басқа комбинацияға айналуы мүмкін (шығысында екілік символдар тізбегінің ұзындығы  n –ге тең) . Ақпаратты қатесіз тасымалдаудың барлық мүмкіншіліктері қанша екенін анықтаңыз. 
A. A) 2k (2k -1)
B. B) 2k.
C. C) 2k  (2n – 2k ).
D. D) 2k-1.
E. E) 2k-n.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 266.
2k ақпараттық екілік символдардың тізбегі енгізіледі. Шығысында оған сәйкес келетін 2n  екілік символдардан құрылған тізбек пайда болады (n>k). Рұқсат етілмеген кодтық комбинациялардың санын анықтаңыз. 
A. A) 2n
B. B) 2n-k
C. C) 2n – 2k
D.  D) 2k          
E. E) 2n/k
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 267.
Рұқсат етілген 2k комбинациясының әрқайсысы  кедергілердің әсерінен кез келген басқа комбинацияға айналуы мүмкін мүмкін (шығысында екілік символдар тізбегіндегі саны  n –ге тең).  Байқалмайтын  кодтық комбинациялардың санын анықтаңыз. 
A. A) 2k (2k-1).          
B. B) 2k.
C. C) 2k  (2k-1   ).
D. D) 2k-1.
E. E) 2k-n.                  
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 268.
Топтық кодтың  1110 ақпараттық комбинациясына коррекциялайтын разрядтарын анықтаңыз, егер оның туындашы матрицасы келесідей:
   C7, 4 =   | 1000111 |
                | 0100011 |
                 | 0010110 |
                | 0001101 |
A. A) 010.
B. B) 011.
C. C) 101.
D. D) 100.
E. E) 111.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 269.
Топтық кодтың 0100 ақпараттық комбинациясына коррекциялайтын разрядтарын анықтаңыз, егер оның туындашы матрицасы келесідей:
   C7, 4 =   | 1000111 |
               | 0100011 |
               | 0010110 |
               | 0001101 |
A. A) 010
B. B) 011
C. C) 101
D. D) 100
E. E) 111
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 270.
Топтық кодтың  0001 ақпараттық комбинациясына коррекциялайтын разрядтарын анықтаңыз, егер оның туындашы матрицасы келесідей:
   C7, 4 =   | 1000111 |
            | 0100011 |
            | 0010110 |
            | 0001101 |
A. A) 010.
B. B) 011.
C. C) 101.
D. D) 100.
E. E) 111.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 271.
Топтық кодтың  1000 ақпараттық комбинациясына коррекциялайтын разрядтарын анықтаңыз, егер оның туындашы матрицасы келесідей:
   C7, 4 =   | 1000111 |
            | 0100011 |
            | 0010110 |
            | 0001101 |
A. A) 010.
B. B) 011.
C. C) 101.
D. D) 100.
E. E) 111.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 272.
Бір реттік қателіктерді түзейтін Хэмминг коды берілген. Қабылдаушы жақта келесідей кодтық комбинация қабылданса, қатесі бар разрядтың номерін анықтаңыз
      k  k  n  k  n  n  n
      1  0  0  1  0  0  1
A.  A)  1-сінде
B. B)  2- сінде.
C. C)  3- сінде.
D. D)  4- сінде.
E. E)  5- сінде.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 273.
Шуылы бар Шеннон теоремасының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:
A. A) Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен жоғары болса,  онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс
B. B)  Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен кіші болса,  онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс 
C. C) Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен жоғары болса,  онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код болмайды 
D. D) Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен кіші болса,  онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс
E. E)  Егер екілік символдарды тасымалдаудың жылдамдығы каналдың өткізгіштік қабілетінен кем болмаса,  онда қателі декодтаудың ықтималдылығы ең кішкентай болатын код бар болуы тиіс
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 274.
Синдромның j элементінін есептейтін формуланы көрсетіңіз
A. А) .
B. B) .
C. C) .
D. D) .
E. Е) .                  
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 275.
j -ші коррекциялайтын разрядты  есептейтін формуланы көрсетіңіз
A. A) .
B. B) .
C. C) .
D. D) .
E. E)  .
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 276.
Спектрдің максималды жиілігі fmax=50кГц = 50000  1/сек болатын сигнал берілген. Дискреттелген сигналды қатесіз қалпына келтіру мүмкіндігі бар санаудың арасындағы максималды DT интервалды анықтаңыз
A. A) 5*10-5сек.
B. B) 10-5сек.
C. C) 2*10-5сек.
D. D) 2*10-4сек.
E. E) 10-4сек.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 277.
х(t) функциясы ең жоғары жиілігі  Fm = 100 гц  бар гармоникалық құрастырушы бар. Егер сигнал  500 мсек  бойы созылса, қандай аралықта санауды алу керек және санау саны қандай
A. A) Δt = 0,005сек; n =  200.
B. B) Δt = 0,05сек; n =  100.
C. C) Δt = 0,  0005сек; n =  200.
D. D) Δt = 0,005сек; n =  100.
E. E) Δt = 0,005сек; n =  300.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 278.
  l элементтен тұратын   h бойынша терулерінің болатын саны тең:
A. А) !
B. В)
C. C)
D. D)
E. Е)
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 279.
l элементтен тұратын   h бойынша қайталанаттын алмастырулары табатын формуласы
A. А)
B. В)
C. C) !
D. D)
E. Е)
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 280.
l элементтен тұратын   h бойыншаа орналаструшылардың формуласы:
A. А)
B. В)
C. C)
D. D)
E. Е)
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 281.
 Қай сандау жүйесінде бит өлшеу мөлшері болады
A. А) натуралдық
B. В) ондық
C. C) екілік-ондық
D. D) екілік
E. Е) сегіздік
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 282.
Қай жағдайда ақпарат бос дейміз
A. А) Iцел<0
B. В) Iцел=0
C. C) Iцел>0
D. D) Iцел0
E. Е) Iцел=0
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 283.
Импульс базасын  анықтайтын дұрыс жауапты таңдаңыз.
A. А)    
B. В)    
C. С)    
D. D)       
E. Е)      
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 284.
Ұзындығы бірдей  ықтималдықтары біркелкі емес символдар ықтималсыз болғанда ақпаратты жіберу жылдамдығының бит/сек анықтайтын формуласын көрсетіңіз.
A.         A) 
B.         B) 
C.         C) 
D.         D)
E.         E) 
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 285.
Байланыс канал арқылы бурылдатпай сигналды тасыйтын жеткілікті және қажетті шарттарына жатпайтын қатынастарын нұсқаңыз 
A.       A)
B.       B)   
C.       C) 
D.       D)
E.       E)
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 286.
Дискреттеу импульстерінің тізбегін табыңыз
A. А)
B. В)
C. C)  
D. D) 
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 287.
Дискреттеу процессінің математикалық моделін көрсетіңіз
A. А)
B. В)
C. C)
D. D)
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 288.
Котельников теоремасы бойынша дискреттеу қадамы қалай табылады?
A.           А) пен t арасында функционалдық тәуелділік
B.          В) пен t арасында тура пропорционалдық тәуелділік
C.          С) пен t арасында теріс пропорционалдық тәуелділік
D.          D) пен t арасында интегралдық тәуелділік
E.            Е) пен t арасында дифференциалдық тәуелділік
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 289.
Котельников моделінің ерекшілігі:
A.            А) сигналдың спектрінің шектілігі
B.          В) сигналдың ұзақтылығының шектілігі
C.          С) сигнал детермендік және спектрі шекті  
D.          D) сигнал кездейсоқ және ұзақтылығы шекті  
E.            Е) сигнал детермендік және оның спектрі шексіз
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 290.
Мына берілген формуланың қайсы  Котельниковтың теоремасын дәлелдейді
A. А)
B. B)
C. C)
D. D)
E. E)
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 291.
Ақпаратты  дискреттегенде қандай негізгі қиындықтар бар
A. А) сигналдың спектрінің шектілігі
B. B) коммуттация жасайтын иппульстық түзбелердің идеалдығы
C. C) спектрінің шектілігі және коммуттация жасайтын иппульстық түзбелердің идеалдығы
D. D) сигналдың ұзақтығының шектілігі
E. E) сигналдың спектрімен ұзақтығының шектілігі
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - C
№ 292.
Сигналды дәлдеп бейнелеуіна қандай факторлар әсер етеді
A. А) Котельников қатарының мүшесінің саны шектілігі
B. B) сигналдың спектрінің шектілігімен  Котельников қатарының мүшелерінің саны шектілігі
C. C) сигналдың спектрінің шектілігі 
D. D) сигналдың ұзақтылығының шектілігі 
E. E) сигналдың ұзақтылығының шектілігімен  Котельников қатарының мүшелерінің саны шектілігі
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 293.
Тиімді кодтар не үшін қызмет атқарады?
A.          А) Байланыс каналдарынан ақпаратты қысқарту үшін;
B.          В) сигналды кванттау үшін;
C.          С) сигналды фильтрлау үшін;
D.          D) сигналды фильтрлау модуляттау үшін;
E.          Е) Ақпараттарды бұрмалауды қалпына келтіру үшін.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 294.
Кедергіге тұрақты  кодтау не үшін қызмет атқарады?
A.          А) Байланыс каналдарынан ақпаратты қысқарту үшін;
B.          В) сигналды кванттау үшін;
C.          С) сигналды фильтрлау үшін;
D.          D) сигналды фильтрлау модуляттау үшін;
E.          Е) Ақпараттарды бұрмалауды қалпына келтіру үшін.
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - E
№ 295.
Екілік кедергіге тұрақты кодта ақпараттық разрядының саны не мен байланысты?
A.          А) түзететін қатенің санынан;
B.          В) табатын қатенің санынан;
C.          С) тасымалдайтын жағдайының санынан;
D.           D) кодтың артықшылығынан
E.          Е) минимальдық хэммингтың қадамынан
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - B
№ 296.
Екілік кедергіге тұрақты кодта коррекциялайтын разрядының саны қандай факторлармен байланысты?
A.          А) ақпараттық разрядпен түзететін қатенінің санынан;
B.          В) табатын қатенінің санынан;
C.          С) кодтың артықшылығынан;
D.          D) қатенің шығу жиіліктігінен;
E.          Е) тасымалдайтын жағдайының санынан
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 297.
Железновтың моделінің ерекшілігі:
A.            А) сигналдың спектры шекты
B.          В) сигналдың ұзақтығы шекты
C.          С) сигнал детерминды және оның спектры шекты
D.          D) сигнал кездейсоқ және корреляция уақыты шекты
E.            Е) сигнал детерминды және оның спектры шексіз
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - D
№ 298.
Хэммингтың (7,4) кодының тексеру тендеулерін көрсетіңіз
A.           А) ,,
B.          В) ,,
C.          С) ,,
D.          D) ,,
E.            Е)  ,,                     
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 299.
Ақпараттық 1101 кодына Хэмминг кодын көрсетіңіз
A.           А) 1011101
B.          В) 0011101
C.          С) 1111101
D.          D) 1010101
E.          Е) 1110101
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A
№ 300.
Егер де X, Y хабарлар ансамблі берілген болып, олар байланыссыз болса, онда энтропия қалай анықталады?
A.  H(X,Y)=H(X)+H(Y)
B. H(X,Y)<H(X)+H(Y)
C.    H(X,Y)≥H(X)+H(Y)
D. H(X,Y)+H(X)≤H(Y)
E.  H(X,Y)=H(X)-H(Y)
Вопрос с одиночным выбором, сложный, ответ - A

Приложенные файлы

  • docx 15619979
    Размер файла: 489 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий