повітря

Повітря

1. Очистка ГПС “мокрим ” методом здійснюється на таких установках:
A Скруберах
B Циклонах
C Пиловідстійних камерах
D Мультициклонах
E Електрофільтрах

2.До санітарно-технічних заходів охорони атмосферного повітря відносяться:
A Наявність очисних споруд на промислових підприємствах
B Озеленення санітарно-захисних зон
C Удосконалення виробничих процесів
D Створення безперервних технологічних процесів
E Автоматизація і механізація виробничих процесів

3.Гігієнічні заходи щодо сан. охорони атмосферного повітря включають:
A Здійснення запобіжного та поточного сан. нагляду за атм. повітрям
B Організацію безвідходних технологічних процесів на виробництві
C Раціональне розташування промислових підприємств щодо житлової зони
D Організація СЗЗ між житловою та промисловою зонами
E Комплексна механізація та автоматизація виробничих процесів

4.Під час роботи двигуна автомобіля в повітря викидаються шкідливі речовини. При якому режимі роботи двигуна автотранспорту реєструється найбільший викид шкідливих речовин в атмосферу?
A Прискорення
B Рух з постійною швидкістю
C Гальмування
D Холостий хід
E Прискорення та гальмування

5.На протязі багатьох років перед людством стоїть проблема поступового руйнування озонового шару. Які речовини грають провідну роль в його руйнуванні?
A Фреони
B Двоокис сірки
C Вуглеводні
D Альдегіди
E Двоокис вуглецю

6.Значна кількість підприємств промислових регіонів здійснює викиди промислових відходів у повітря. Що утворюється в наслідок взаємодії природного туману з газовими промисловими викидами?
A Смог
B Туман
C Кислотний дощ
D Вихлопні гази
E Дим

7.Атмосфера - газова оболонка нашої планети, що складається з багатьох компонентів. Одним з найважливіших її складових є кисень. Вкажіть відсотковий вміст кисню в атмосферному повітрі:
A 21\%
B 5\%
C 65\%
D 15\%
E 45\%

8.В зв’язку з розвиненням промисловості та щорічним збільшенням промислових викидів по всьому світу, були розроблені та регулярно переглядаються заходи з охорони зовнішнього середовища. До заходів з охорони атмосферного повітря не відносяться:
A Заходи з охорони праці
B Санітарно-технічні заходи
C Технологічні заходи
D Законодавчі заходи
E Гігієнічні заходи

9. Промисловість нашої країни складається з багатьох галузей. Яка з них на вашу думку є найголовнішим забруднювачем повітря?
A Металургійна промисловість
B Сільські населені пункти
C Місто-курорт
D Сільське господарство
E Легка промисловість

10.Для дослідження швидкості руху повітря нагрітий кататермометр помістили на рівні 1,5 м від підлоги, через 5хв. охолодження зняли показники. Які помилки були допущені під час дослідження?
A Необхідно визначити час охолодження приладу з 38°С до 35°С
B Необхідно визначити час охолодження приладу з 36°С до 33°С
C Для дослідження потрібен охолоджений кататермометр
D Невірно вибраний прилад для дослідження
E Не дотримано час вимірювання

11.В приміщенні групи дитячого садочку проводилось дослідження чинників мікроклімату. Який метод використовують для вимірювання абсолютної вологості повітря?
A Психрометрії
B Барометрії
C Анемометрії
D Термографії
E Кататермометрії

12.В приміщенні пральні проводилось дослідження чинників мікроклімату. Який прилад використовують для вимірювання швидкості руху повітря?
A Анемометр
B Барометр
C Термограф
D Психрометр
E Кататермометр

13. Вкажіть приорітетність проведення заходів захисту атмосферного повітря від шкідливих забруднень:
A планувальні, технологічні, санітарно-технічні, організаційні
B лікувально-профілактичні, епідеміологічні
C паразитологічні, лікувально-профілактичні
D ентомологічні, очисні
E очисні, вловлюючи, плавальні

14.Вкажіть першочерговий фактор, що впливає на концентрацію забруднень в атмосферному повітрі:
A величина викиду
B висока концентрація
C кількість пилу
D об’єм газу
E густина парів

15.В основі гігієнічного регулювання якості стану атмосферного повітря населених місць є показники:
A гранично-допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в атмосферному повітрі
B викид шкідливих речовин, що встановлений для підприємства, об’єкта забруднювача атмосфери
C фонові концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі
D тимчасово-узгоджені викиди, що встановлені для підприємства забруднювача атмосфери
E у залежності від місцевості

16.Вкажіть плануючі заходи з охорони атмосферного повітря:
A створення санітарно – захисних зон
B встановлення державних стандартів по контролю за забрудненням атмосферного повітря
C удосконалення технології виробництва
D вдосконалення технології становлення палива на виробництві та транспорті
E розміщення забруднювачів атмосфери за межами населених пунктів

17.Домішки, що надходять в атмосферне повітря з відпрацьованими газами автотранспорту на організм людини найбільш негативно впливає:
A окис вуглецю
B окис азоту
C аміак
D альдегіди
E кетони

18.Критеріями шкідливості атмосферних забруднень є:
A збільшення числа захворювань населення
B зниження прозорості атмосфери
C зниження ультрафіолетової радіації
D тумани від забруднень повітря
E аерозолі конденсації та дезінтеграції

19.Санітарно-технічними заходами по охороні атмосферного повітря є:
A використання засобів очищення викидів
B використання малодимного палива
C створення маловідходних технологій
D вдосконалення технології спалювання
E збирання забруднень атмосфери

20. Якай вид транспорту викликає найбільше забруднення атмосферного повітря
A автомобільний
B залізничний
C водний
D повітряний
E гужовий

21.Санітарному фельдшеру доручено дослідити атмосферне повітря населеного пункту та дати йому гігієнічну оцінку. Який відсотковий вміст газів характеризує природній склад атмосферного повітря?
A Кисню – 20,95\%, азоту – 78\%, діоксид вуглецю – 0,03\%
B Кисню – 18\%, азоту – 68\%, діоксид вуглецю – 0,05\%
C Кисню – 21\%, азоту – 71\%, діоксид вуглецю – 0,01\%
D Кисню – 20,1\%, азоту – 70\%, діоксид вуглецю – 0,1\%
E Кисню – 20\%, азоту – 75\%, діоксид вуглецю – 0,05\%

21.З ціллю санітарної охорони атмосферного повітря від забруднення на підприємствах, застосовують ряд засобів. Що відносять до санітарно-технічних засобів?
A Різні установи, які зменшують викиди пилу та золи у повітрі
B Удосконалення технологій виробничого процесу
C Озеленення санітарно-захисної зони
D Будівництво підприємств з урахування рози вітрів
E Законодавчі документи, які регламентують кількість викидів у атмосферу

22. Атмосферне повітря в місті М. інтенсивно забруднюється викидами промислових підприємств. Аналіз захворюваності міського населення свідчить, що найбільш поширене захворювання - хронічна пневмонія. Назвіть токсичну речовину, що може спровокувати дане захворювання.
A Марганець
B Кадмій
C Ртуть
D Свинець
E Миш’як

23.Помічнику санітарного лікаря з комунальної гігієни необхідно відібрати проби повітря. Які поглиначі він буде застосовувати при визначенні шкідливих речовин в атмосферному повітрі?
A Полєжаєва і Зайцева
B Петрі і Зайцева
C Зайцева і Петрі
D Полєжаєва
E Зайцева

24. У промисловому районі одного із індустріальних міст у населення почастішали захворювання хронічним бронхітом з астматичним компонентом і бронхіальною астмою. Який з постійних забруднювачів повітря міг стати причиною?
A Діоксид сірки
B Оксид вуглецю
C Свинець
D Оксиди азоту
E Продукти фотохімічних реакцій

25. Метод визначення аміаку базується на колориметричному визначенні забарвлення, яке утворюється під час взаємодії аміаку з реактивом Неслера. Яке забарвлення розчинів при цьому виявлено?
A Жовто-буре
B Червоне
C Рожеве
D Блідо-жовте
E Жовто-коричневе

26. Який вміст кисню у відсотках (\%) у газовій суміші знаходиться в атмосферному повітрі?
A 20.9\%
B 15\%
C 0.6\%
D 3.5\%
E 78\%

27. В чому полягає небезпека дії на організм смогу що утворюється в районах розміщення промислових об’єктів?
A Утворенням фотооксидантів
B Утворенням радіоактивних речовин
C Утворенням чадного газу
D Утворенням сполук фтору
E Утворенням канцерогенних речовин

28. Санітарно-технічні заходи по охороні атмосферного повітря від забруднень передбачають ?
A Золо та пиле вловлювання за допомогою різних установок типу циклонів, скруберів, електрофільтрів, пиловідстійних камер
B Лабораторний контроль за атмосферним повітрям
C Чітке функціональне зонування території
D Удосконалення технології виробництва
E Заміна енергоносіїв

29. При оцiнцi даних лабораторного дослiдження повiтря, вiдiбраного на центральнiй автомагiстралi мiста, який показник має найбiльше канцерогенне значення?
A Бензпирен
B Сполуки нiтрогену
C Альдегiди
D Чадний газ
E Сiрчаний ангiдрид

30. В районi мiста С., розташованого в гiрськiй долинi, спостерiгається температурна iнверсiя в умовах хмарної погоди. Це явище може призвести до:
A Розвитку смогу
B Змiни рози вiтрiв
C Збiльшення тиску
D Пiдвищення температури
E Зниження температури

31. При проведеннi санiтарно-гiгiєнiчної оцiнки лабораторного дослiдження повiтря, вiдiбраного на територiї теплової станцiї, яка працює на твердому паливi, встановлено значне перевищення ГДК алюмосилiкатiв. Це може призвести до:
A Специфiчного впливу на тканини легень
B Неспецифiчного впливу на тканини легень
C Кумуляцiї SiO2
D Інтоксикацiї органiзму
E Травмування епiтелiю бронхiв

32. З якими ГДК необхiдно порiвнювати данi лабораторного дослiдження атмосферного повiтря, вiдiбраного на стацiонарному посту?
A Середньодобовими
B Середньорiчними
C Середньомiсячними
D Максимально разовими
E ГДК повiтря робочої зони

33. При спостереженнi за метеоумовами навколишнього середовища виник збiг факторiв, якi викликають температурну iнверсiю. Це може призвести до:
A Збiльшення концентрацiї атмосферного забруднення
B Збiльшення атмосферного тиску
C Змiни рози вiтрiв
D Не вплине на атмосферне забруднення
E Зменшення концентрацiї атмосферного забруднення
34. На мiськiй тепловiй станцiї в якостi палива використовується тверде паливо. На концентрацiю якої речовини вплине зольнiсть бурого вугiлля, що в подальшому може призвести до розвитку пневмоконiозiв?
A SiO2
B СО
C NO2
D СО2
E SO2

35. Вкажiть хiмiчну сполуку, яка утворюється при роботi двигуна автомобiля i приводить до гострих отруєнь.
A СО
B 3,4-бензпiрен
C РВ
D SO2
E NO2

36. В населеному пункті А розташовано завод технічного вуглецю. Концентрація сажі в атмосферному повітрі на території заводу перевищує її гранично допустиму концентрацію. Які технологічні заходи по боротьбі із забрудненням атмосферного повітря можна запропонувати?
A Герметизація технологічного процесу
B Озеленення населеного пункту
C Визначення ГДК
D Урахування переважаючого напряму вітру
E Організація санітарно-захисної зони

37. Атмосферне повітря піддається постійному забрудненню в результаті господарської діяльності людини. Але поряд з джерелами антропогенного походження мають місце природні джерела забруднення, такі як:
A Усі згадані
B Лісові пожежі
C Космічний пил
D Викиди вулканів
E Степові пожежі

38. Санітарному фельдшеру потрібно провести відбір проб повітря на вміст пилу. Який прилад він повинен приготувати для роботи?
A Електроаспіратор Мігунова
B Барометр
C Водяной аспіратор
D Кататермометр
E Універсальний газоаналізатор

39. Фельдшеру санітарному необхідно визначити відносну вологість повітря в аудиторії. Укажіть прилад, який необхідний йому для роботи:
A Психрометр
B Барометр
C Гігрограф
D Актинометр
E Кататермометр

40.В результаті аварії на АЕС, яка супроводжувалась викидом радіаційного палива в атмосферу, відбулося забруднення території радіонуклідами, що призвело до підвищення фону іонізуючого випромінювання. Збільшення частоти виникнення яких захворювань у населення цієї території слід очікувати в майбутньому?
A Злоякісні новоутворення
B Захворювання шлунково-кишкового тракту
C Очні хвороби
D ЛОР-захворювання
E Серцево-судинні захворювання

41. У промисловому районі одного з індустріальних міст при профілактичному обстеженні у дітей дошкільного віку діагностовано гематологічний синдром (зниження рівня гемоглобіну, поява еритроцитів з базофільною зернистістю). Який із постійних забруднювачів повітря міг стати його причиною?
A Свинець
B Оксид вуглецю
C Діоксид сірки
D Продукти фотохімічних реакцій
E Оксиди азоту

42. Серед населення, що мешкає поблизу підприємства по виробництву пестицидів, динамічно підвищується рівень вроджених вад розвитку, що проявляються в центральному паралічі, ідіотії, недоумстві та сліпоті новонароджених. Сполуки якого забруднювача навколишнього середовища можуть зумовити розвиток даної патології?
A Ртуть
B Стронцій
C Залізо
D Хром
E Кадмій

43. У туманні похмурі дні в районі розташування ТЕЦ, що працює на твердому паливі, зросла кількість загострень хронічних захворювань дихальних шляхів. Який найбільш вірогідний фактор спровокував зростання захворюваності:
A Метеорологічні умови
B Величина викиду
C Завислі речовини
D Висота викиду
E Відстань від джерела

44. З метою вивчення впливу мікроклімату на організм людини необхідно організувати систематичне спостереження за вологістю повітря впродовж 3-х діб. Оберіть прилад, який дозволить найбільш точно зареєструвати вологість:
A Гігрограф
B Ртутний термометр
C Психрометр Августа
D Психрометр Ассмана
E Спиртовий термометр

45. У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70\% днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, обирається ділянка під будівництво цементного комбінату ІІ класу шкідливості, який забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку населеного пункту найдоцільніше розташовувати підприємство?
A Південно-східного
B Північного
C Північно-західного
D Східного
E Західного

46. Вам потрібно запропонувати метод очищення повітря вентиляційної системи столярного цеху перед викидом в атмосферу. Який пристрій ви будете рекомендувати до застосування?
A Мультициклон
B Скрубер
C Електрофільтр
D Рукавний фільтр
E Каталізатор

47. Вам потрібно оцінити забруднення атмосферного повітря хімічними речовинами. Які з нормативів ви будете використовувати ?
A гранично допустимі концентрації (ГДК)
B процентні концентрації
C показники співвідношення
D показники токсичності
E питома вага речовин

48. Вам треба виміряти відносну вологість повітря психрометром Ассмана. Який час потрібно витримати прилад в місці вимірювання?
A 15хв.
B 8хв.
C 5хв.
D 3хв.
E 1хв.

49. Вам треба відібрати пробу атмосферного повітря для визначення вмісту аміаку аспірацій ним способом. Який об’єм повітря ви відберете?
A 15л
B 5л
C 25л.
D 50л
E 100л
15

Приложенные файлы

  • doc 15614684
    Размер файла: 89 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий