kontr_NDR_1_kurs

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗА НАПРЯМОМ 6.030601 – «МЕНЕДЖМЕНТ»


КРЕМЕНЧУК 2010
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030601 – «Менеджмент»
Укладач к.е.н., доц. Л.М. Сакун
Рецензент к.е.н., доц. О.Л. Загорянська
Кафедра менеджменту
Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського
Протокол №____ від ________________2010 р.
Заступник голови методичної ради _____________доц. С.А. СергієнкоЗМІСТ
Вступ.4
1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи...6
2. Перелік тем контрольних робіт..8
Тема 1 Наука як сфера людської діяльності...8
Тема 2 Психологія і технологія наукової творчості..8
Тема 3 Методологія наукових досліджень.8
Тема 4 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.9
Тема 5 Підготовка публікацій, рефератів, доповідей9
Тема 6 Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових робіт..9
Тема 7 Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження...10
Тема 8 Вимоги до змісту і структури дисертації.10
Тема 9 Оформлення дисертаційної праці і порядок захисту дисертації...10
Тема 10 Ефективність наукової діяльності..11
3 Практична частина контрольної роботи..12
4. Питання до іспиту.23
Список літератури.24
Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи28

ВСТУП
Вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» передбачає набуття студентами теоретичних знань та розвиток практичних навичок у проведенні наукових досліджень процесів, які включають основи наукознавства і методику наукових досліджень конкретної проблеми, організацію інтелектуальної праці, визначення напрямів досліджень та їх ефективність у раціональному господарюванні, постановку експерименту, узагальнення результатів наукових досліджень у наукових звітах, дисертаціях, монографіях та наукових рекомендаціях.
Ознайомлення з основами наукових досліджень, вміння застосовувати їх у практичній діяльності, організація дослідницької діяльності – на рішення цих задач і спрямовано вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень».
Предметом вивчення дисципліни є процес наукових досліджень конкретних проблем економіки і менеджменту на основі загальнонаукових та емпіричних методичних прийомів певної науки, що дає змогу досліджувати економічні та соціальні процесу їх спорідненості й відмінності в історичному розвитку.
Програма упорядкована відповідно до анотації освітньо–професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом «Менеджмент» і базується на знаннях та вміннях базової освітньої підготовки.
Метою вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є оволодіння основами наукового пізнання та наукових досліджень, методами і прийомами самостійного вирішення наукових задач.
Завданням вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є теоретична підготовка студентів з питань:
сутності основних понять і категорій методології наукових досліджень;
еволюції науки як сфери людської діяльності та її функцій у суспільстві;
інформаційного забезпечення наукових досліджень та методики роботи над літературними джерелами;
вибору напрямів дослідження з економіки та менеджменту;
наукової організації дослідного процесу;
форм впровадження результатів наукових досліджень та вибору критеріїв визначення їх ефективності.
а також практична підготовка та формування умінь:
вибору об'єктів та методів наукового дослідження;
вибору та обґрунтуванню конкретних напрямів досліджень;
організації процесу досліджень.
Методика вивчення курсу базується на синтезі лекцій і семінарських занять, які передбачають аналіз конкретних ситуацій, ділові ігри, тестування та самостійну позааудиторну роботу студентів.
В результаті вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» студент повинен:
знати:
організацію підготовки наукових кадрів, структуру та класифікацію науки;
методологію та процес наукових досліджень, оцінку їх ефективності;
основні поняття і визначення математичних методів та методів статистичної обробки наукових даних;
структуру дослідження: обґрунтування актуальності і визначення теми дослідження, його мети, завдання.
вміти:
відображати форми результатів наукового дослідження: повідомлення, доповіді, тези, статті, дипломні роботи, розділи до монографій, науково–методичні рекомендації, навчальні посібники, дисертації, монографії.
використовувати автоматизовані системи та програми обробки інформації у наукових дослідженнях;
складати звіт про науково–дослідну роботу;
розраховувати ефективність наукових досліджень.
Теми контрольних робіт, вихідні дані для написання контрольної роботи та список рекомендованої літератури містяться у цих методичних вказівках.
1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студенти, які навчаються без відриву від виробництва за напрямом «Менеджмент», за час вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» повинні виконати контрольну роботу згідно з темами навчального плану. Контрольна робота є важливим засобом самоконтролю студента, основою глибокого засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній підготовці до іспиту.
У процесі виконання контрольної роботи студент має не тільки вивчити рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й провести якісне оброблення отриманого матеріалу: порівняти факти, явища, установити причинно–наслідкові зв'язки, виявити закономірності. Перелік джерел і літератури можна доповнити за рахунок нових публікацій.
Варіант контрольної роботи визначається студентами за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується на «0», виконують контрольну роботу № 10, якщо остання цифра «2», виконують роботу за номером 2 і т.д.
Під час виконання контрольної роботи студент має виявити своє уміння самостійно працювати з науковою літературою, навчальними посібниками, довідниками та іншими науково–допоміжними матеріалами з вибраної теми. Використовуючи літературу, студент повинен стисло викласти зміст теми. При цьому важливо не тільки детально проаналізувати питання вибраної теми, але й продемонструвати власне бачення поставлених проблем та особисте ставлення до їхнього розв'язання.
Робота повинна бути виконана із застосуванням комп'ютерної техніки, а підсумок поданий на паперовому носії інформації (аркуш формату А4; інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman 14). Вимоги щодо оформлення: перша сторінка – титульна без номера (додаток А); другу сторінку відводять для плану; розділи згідно з планом; список використаної літератури. Приблизний обсяг роботи – 15
·20 сторінок.
Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, затвердженим деканатом. Під час захисту студент має довести знання положень, викладених у роботі. Роботу вважають зарахованою, якщо вона відповідає наступним вимогам:
– правильно розкриває запропонований план;
– виявляє знання джерел і літератури за темою;
– містить достовірний матеріал;
– відповідає правилам оформлення.

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тема 1 Наука як сфера людської діяльності
План
1. Поняття про науку.
2. Наукова комунікація. Наукова школа.
3. Науково–дослідницька діяльність студентів.
4. Підготовка та атестація наукових і науково–педагогічних кадрів.
Література: [ 5, с.13–27; 11. с.34–52; 12, с.7–42; 32, с.11–34].

Тема 2 Психологія і технологія наукової творчості
План
1. Організація творчої діяльності.
2. Психологія наукової творчості.
3. Робочий день науковця.
4. Робоче місце науковця. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності.
5. Ділове спілкування і листування.
Література: [ 1, с.45–67; 4, с.125–139;32, с.39–52].

Тема 3 Методологія наукових досліджень
План
1. Методологія дослідження.
2. Фундаментальна і загальнонаукова методологія.
3. Конкретнонаукова методологія.
4. Методи і техніка дослідження.
5. Використовування методів наукового пізнання.
6. Застосування логічних законів і правил.
Література: [ 1, с.79–114; 12, с.105–128; 14, с.156–189; 32, с.54–90].
Тема 4 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації
План
1. Підсистема інформації про об'єкт дослідження.
2. Пошук вторинної документної інформації з теми.
3. Аналіз наукової літератури з теми.
4. Отримання та аналіз первинної інформації.
Література: [ 2, с.12–35; 18, с.330–334; 32, с.168–183 ].

Тема 5 Підготовка публікацій, рефератів, доповідей
План
1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види.
2. Наукова стаття.
3. Доповідь і тези наукової доповіді (повідомлення).
4. Методика підготовки та оформлення публікації.
5. Техніка написання реферату.
Література: [ 5, с.119–132; 23, с.107–108; 24, с.123–124; 32, с.275–304].

Тема 6 Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових робіт
План
1. Правила та загальні вимоги до оформлення наукових робіт.
2. Рецензування науково–дослідних робіт.
3. Курсова, дипломна, маґістерська роботи як наукове дослідження.
Література: [16, с.137–189; 17, с.12–85; 22, с.22–50; 32, с.127–148].Тема 7 Курсова, дипломна, маґістерська роботи як кваліфікаційне дослідження
План
1. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика.
2. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи.
3. Робота над текстом курсової (дипломної) роботи.
4. Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи.
5. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її рецензування.
6. Маґістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження.
Література: [16, с.137–189; 17, с.12–85; 22, с.22–50; 32, с.127–148].

Тема 8 Вимоги до змісту і структури дисертації
План
1. Загальні вимоги до дисертації.
2. Структура дисертації.
3. Актуальність дослідження, його мета і завдання.
4. Об'єкт, предмет і методи дослідження.
5. Наукова новизна і практичне значення отриманих результатів.
6. Апробація результатів дисертації.
7. Список використаних джерел.
Література: [6, с.6–48; 7, с.14–35; 9, с.206–210; 25, с.2–19; 31, с.67–158].

Тема 9 Оформлення дисертаційної праці і порядок захисту дисертації
План
1. Мова і стиль дисертаційної праці.
2. Загальні вимоги до оформлення дисертації.
3. Попередня експертиза дисертації (передзахист).
4. Друкування і розсилання автореферату.
5. Підготовка здобувача до захисту дисертації.
6. Процедура прилюдного захисту дисертації.
7. Оформлення документів атестаційної справи.
Література: [6, с.52–68; 7, с.44–65; 9, с.206–210; 25, с.20–38; 32, с.209–275].

Тема 10 Ефективність наукової діяльності
План
1. Наукова продукція та технологія її передавання у практичне використання.
2. Впровадження результатів наукових досліджень.
3. Види ефективності наукових досліджень: економічна, науково–технічна, соціальна, екологічна.
4. Розрахунок ефективності наукових досліджень.
Література: [3, с.90–92; 4, с.218–246; 11, с.389–402; 13, с.216–220].

3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1
Тема «Джерела інформації, використовувані в економічних дослідженнях»
Аналітично–розрахункова задача
І Вихідні дані
Державне колективне підприємство (ДКП) "Гастроном" має у своєму складі шість магазинів, склад, торговельний відділ, відділ планування, відділ кадрів, господарський відділ, бухгалтерію.
На 9
·ту год. було призначено виробничу нараду в директора підприємства, куди були запрошені начальники відділів, провідні спеціалісти підприємства, завідувачі магазинів
· кількістю 15 чоловік.
У визначений час не з'явились три особи (завідувачі магазинів)
· було витрачено час на додаткові телефонні розмови для запрошення відсутніх. Нараду почато із 20
·хвилинним запізненням. Основним питанням, що розглядалося, був аналіз причин невиконання підприємством планових показників. Порядок денний було доведено до учасників за день до наради.
Нарада почалась із 20
·хвилинної доповіді директора підприємства. Також виступали головний бухгалтер, начальник торговельного відділу, відділу планування (по 5 хвилин), усі завідувачі магазинів (по 3 хвилини).
Наводилась відома всім працівникам інформація про складність сучасного періоду, визначалися причини відхилення від досягнення поставлених цілей та винуватці.
У своїх поясненнях спеціалісти апарату управління та завідувачі магазинів відводили від себе критику, наводили приклади недбайливого ставлення до роботи підлеглих та інших працівників підприємства.
Нараду було закінчено через 2,5 години (замість однієї, як планувалося). Конкретних заходів щодо проблеми, яка розглядалася, не визначено.
Підсумків наради підбито не було.

II Завдання
1. Визначити кошторис наради (плановий та фактичний).
2. Надати характеристику якості наради, яку було проведено, діяльності керівника підприємства, визначити недоліки проведеної наради.
3. Скласти правильну технологічну схему підготовки та проведення наради відповідно до визначеної проблеми, та прийняти рішення щодо визначення кола питань, які підлягають обговоренню, визначення кола учасників наради, технології проведення, контролю за прийняттям рішення і доведенням його до виконавців, а також закриття наради.
III Інформаційне забезпечення задачі

Таблиця 1
· Витяг із штатного розкладу у ДКП "Гастроном"

№ пор.
Посада
Кількість одиниць
Місячна заробітна плата, грн +N
Місячний фонд зарплати, грн +N

1
Директор
1
1480
1480

2
Секретар
1
1170
1170

3
Юрисконсульт
0.5
1250
625

4
Головний бухгалтер
1
1400
1400

5
Заступник гол. бухгалтера
1
1320
1320

6
Бухгалтер
3
1280
3840

7
Начальник торговельного відділу
1
1380
1380

8
Провідний товарознавець
1
1340
1340

9
Товарознавець
2
1300
2600

10
Начальник відділу планування
1
1350
1350

11
Головний економіст
1
1320
1370

12
Економіст
1
1280
1280

13
Економіст із заробітної плати
1
1250
1250

14
Начальник ВК
1
1320
1320

15
Інспектор ВК
1
1250
1250

16
Начальник господарського відділу
1
1350
1350

17
Завгосп
1
1220
1220

18
Електрик
1
1260
1260

19
Слюсар–сантехнік
1
1260
1260

20
Вантажник
8
1180
9440

21
Прибиральниця
6
1150
6900

22
Завідувач магазину
6
1300
7800

23
Завідувач складу
1
1260
1260

де N – останній номер залікової книжки студента

Додаткова інформація до задачі "Виробнича нарада"
1. Кількість відпрацьованих робочих днів (Рд) за місяць
· 26.
2. Тривалість робочого дня (Пр)
· 8 год.
3. Середньомісячна заробітна плата одного спеціаліста (Зс) – 1600 грн. +N
4. Кількість спеціалістів, що брали участь у нараді (Ку) – 30 чол.+ N
5. Кількість годин (Кг), витрачених спеціалістами на проведення наради – 2,5 год.
6. Оренда приміщення (Оп) для проведення виробничої наради – 1350 грн.+N за 1 год.

IV Алгоритм розв'язання задачі

1. Складаємо кошторис проведення виробничої наради.
1.1 Визначаємо загальний фонд робочого часу спеціаліста за місяць за формулою:
Зф = Рд х Пр, 1.1
де Рд – кількість відпрацьованих робочих днів за місяць (днів);
Пр – тривалість робочого дня, год.
1.2 Визначається заробітна плата одного спеціаліста за день за формулою:

Зп = Зс : Пр, 1.2

де Зс – середньомісячна зарплата, грн;
Пр – тривалість робочого дня, год.
1.3 Визначається заробітна плата одного спеціаліста за годину за формулою:

Зп1 = Зп : Пр 1.3
де Зп – зарплата одного спеціаліста за годину, грн;
Пр – тривалість робочого дня, год.
1.4 Визначаємо суму заробітної плати всіх учасників наради за 1 год за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415 , 1.4

де Ку кількість учасників наради, чол.;
Зп1 – заробітна плата одного учасника наради за годину, грн.

1.5 Визначається загальна сума заробітної плати всіх учасників наради за період її проведення за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415 , 1.5
де 13 EMBED Equation.3 1415 сума зарплати одного учасника наради за 1 год, грн;
13 EMBED Equation.3 1415– кількість учасників наради, чол.;
13 EMBED Equation.3 1415 – кількість годин, витрачених на проведення наради, год.
1.6 Визначаємо загальну суму витрачених коштів на проведену виробничу нараду за формулою:
Зсв = Зпв + Оп , 1.6

де Зпв – загальна сума заробітної плати всіх учасників наради, грн;
Оп – вартість оренди приміщення для проведення наради, грн.
Під час оцінювання якості проведеної виробничої наради доцільно проаналізувати загальні відомості про мету, завдання, перелік проблем, що потребували розв’язання, критерії корисності розв’язання проблем, конкретні шляхи та механізм усунення причин проблем, визначені строки та відповідальних осіб, які забезпечували реалізацію вжитих заходів.

3 Визначаємо технологічну схему проведення виробничої наради:
3.1 Визначається мета наради, дата, місце проведення та перелік питань, які будуть обговорюватись.
3.2 Призначаються відповідальні працівники за збір і підготовку інформації.
3.3 Визначаються учасники наради та їх оповіщення.
3.4 Здійснюється реєстрація учасників наради.
3.5 Відкривається нарада, оголошуються порядок денний та реґламент її проведення.
3.6 Обговорюються питання за порядком денним.
3.7 Формується рішення і доводиться до учасників наради.
3.8 Оголошується про закриття наради.
4 Складається протокол виробничої наради.
4.1 Дата і місце проведення.
4.2 Кількість учасників і порядок денний.
4.3 Зміст виступів, пропозиції учасників наради, підписи посадових осіб, які вели протокол наради.


ЗАВДАННЯ 2
Тема «Особливості наукових досліджень в економіці»
Аналітично–розрахункова задача
І Вихідні дані
Ви – менеджер з персоналу організації.
Чотири роки тому державне об'єднання "Колос" було перетворено на акціонерне товариство відкритого типу ВАТ "Колос". Основна діяльність організації має виражений сезонний характер. Мережа –три філії, розосереджених по місту, склад в окремому приміщенні. Основне виробництво – будівля 70–х років, філії в основному розташовані на перших поверхах житлових будівель.
З метою розробки плану соціального розвитку підприємства на наступний рік ви повинні скласти план заходів щодо зниження плинності кадрів, детально проаналізувавши її причини.
На основі статистичних форм звітності, особистих карток працівників підприємства у відділі кадрів є така інформація (табл. 1) таблиця з вихідними даними.
З бесід з працівниками, з тими, хто звільнився, відомо, що в деяких підрозділах апарату управління склався несприятливий соціально–психологічний клімат; у деяких складах, за неофіційною інформацією, існують проблеми зі збереженістю матеріальних цінностей; за останні три роки підприємство не направило жодного працівника на навчання до заочного відділення університету або технікуму. Почастішали випадки, коли висококваліфіковані спеціалісти (юрист, лінійні керівники, висококваліфіковані робітники) переходять до конкурентів.
Зараз в акціонерному товаристві посади заступника головного бухгалтера та юриста є вакантними. З досвіду минулого року ви передбачаєте також певні ускладнення з персоналом у літній сезон, особливо у липні–серпні.
II Завдання до ситуації
Охарактеризуйте якісний склад колективу підприємства, розрахувавши його структуру.
Розрахуйте показники плинності кадрів.
Проаналізуйте плинність кадрів у цілому та за окремими категоріями працюючих.
На основі аналізу розробіть заходи щодо зниження плинності кадрів і оформіть відповідний документ як пропозиції до плану соціального розвитку підприємства. Складіть гарантійного листа до редакції газети з оголошенням конкурсу на вакантні посади.
У доповідній на ім'я голови правління сформулюйте пропозиції щодо подолання труднощів, які очікуються з кадровою забезпеченістю влітку.
III Інформаційне забезпечення задачі
Таблиця 2 – Стан і плинність кадрів на підприємстві
Категорія
Усього працює + N
Упродовж рокуПрийнято на роботу +N
Усього вибуло за рік –N
З них
Показники плинності

Переведено в інші організації
У зв'язку з переходом на навчання, призов до армії, виходом на пенсію
За власним бажанням + N
Звільнено
Структура
Коефіцієнти
Структура, %
За нестачі, розкрадання
За прогули та порушення трудової дисципліни
необхідна , люд
Надлишкова, люд
плинності
закріпленняЗП
П
ВУ
ВН1
ВН2
ВП1
ВП2
Впз
Вн
Вп
Кпл
КзОбліковий склад
667
57
63
11
16
27
2
9Жінки
612
49
54
10
13
26
Молодь до 30–ти р.
386
43
38
4
9
20

5


3 вищою освітою
79
10
14
7
4
3
Із серед, спец.осв.
187
19
20
4
5
8
Із серед, загальною
363
26
27

7
16

5


Із матеріал, відповідальн.
192
12
10
1
1
4
2
2Керівники
67
4
5
3
1
1

Спеціалісти
64
9
10
3
1
6

Кваліфіков. робітники
388
39
34
5
10
15

4Допоміжні працівники
148
5
14

4
5

5де N – останній номер залікової книжки студента
IV Алгоритм розв'язання задачі
1. Розрахуйте структуру колективу ( обліковий склад – 100%, кожна категорія – х %).
З кожної категорії працівників розрахуйте необхідну та надлишкову плинність
ВН–ВН1+ВН2,
де Вн – необхідна плинність;
Вн1 – вибуло у зв'язку з переводом до інших організацій;
Вн2 – вибуло у зв'язку з призовом до армії, переходом на навчання, виходом на пенсію.
Вп=Вп1+Вп2+Вп3 ,

де Вп – надлишкова плинність;
Вп1 – вибуття за власним бажанням;
Вп2 – звільнено за нестачі, розкрадання, порушення правил.
З кожної категорії працівників розрахуйте коефіцієнт плинності.

Кп=Вп/Зп ,

де Вп – надлишкова плинність;
Зп – загальна чисельність працівників.
4. З кожної категорії працівників розрахуйте коефіцієнт закріплення кадрів Кз
Кз = П / Ву,
де П – кількість прийнятих робітників;
Ву – кількість тих, хто вибув з різних причин.
5. Розрахуйте динаміку коефіцієнта плинності (± від минулого року) та результати розрахунків зведіть до таблиці.
6. Опишіть результати аналізу в формі пропозицій, обґрунтуйте пропозиції (залежно від значення показників плинності у кожній з категорій).
Керівникові підприємства
(Посада, Прізвище, І., П.) менеджера персоналу Прізвище І.П.

ПРОПОЗИЦІЇ
до плану соціального розвитку колективу
(назва підприємства) на 200__ р.
//Текст//

Якісний склад колективу характеризується таким чином: на 01.01.2001 у підприємстві працює ... осіб, з них ... % жінки, майже ..% молодь до 30 років. Вишу освіту мають ...%. Частка керівників – ...%, кваліфікованих робітників – ...%. Коефіцієнт плинності за минулий рік склав у цілому по підприємству ...... але серед ... він значно вищий (...), дуже високий серед ...(...), високий серед (...). За рік кількість тих, хто вибув ... кількість прийнятих, коефіцієнт закріплення (менше/ більш) 1. Основною причиною плинності кадрів залишається (......недосконала система стимулювання, відсутність перспектив посадового зростання (спеціалісти), перспектив здобуття освіти (молодь), проблеми зі збереженістю матеріальних цінностей (працівники з матеріальною відповідальністю), незадовільні умови праці (допоміжні працівники) тощо. У деяких підрозділах погіршився психологічний клімат, мають місце тривалі конфлікти. Не поодинокі випадки, коли висококваліфіковані спеціалісти переходять до конкурентів. 3 метою зниження плинності кадрів, посилення стабільності колективу пропонуються такі заходи:направити на навчання ... ..переглянути систему преміювання та персональних посадових надбавок;
сформувати резерв на заміщення керівних посад, розробити індивідуальні плани кар'єри спеціалістів і керівників;
відремонтувати кімнату для переодягання вантажників, будівельників і водіїв;
прискорити ремонт душових для персоналу;
встановити підйомник біля ...;
більш гнучко планувати графік відпусток;
провести кілька лекцій з основ трудового законодавства для працівників масових професій;
посилити відповідальність безпосередніх керівників підрозділів за дотриманням правил внутрішнього розпорядку.

До роботи у цьому напрямі слід ширше залучати керівників профспілкової організації підприємства.
00.00.00. Підпис


7 Складіть доповідну
Голові ВАТ "......" Кодилову П.А.
Менеджера персоналу Овсієнко В.В.

Д О П О В І Д Н А

У зв'язку з наближенням літнього сезону постає проблема додаткового кадрового забезпечення. Вважаю за доцільне направити до професійно–технічних училищ та технікумів країни листи–пропозиції щодо організації виробничої практики на період липня–серпня (із зарахуванням на роботу і забезпеченням житлом). Перелік адрес додається.
00.00.00. Підпис


8 Складіть об'яву, продумайте вимоги до претендентів на кожну посаду.
Відкрите акціонерне товариство
Головному редакторові
“”
газети "Вісті"
04127, м. Севастополь,
вул. Флотська, 17
22–22–24

Просимо надрукувати об'яву про наявність вакантних посад у нашому підприємстві.
Вимоги до претендентів:
Юрист – вимоги: вища освіта, стаж роботи не менше трьох років. Заробітна плата за домовленістю.
.........
Звертатися: 22–22–25, 22–22–24, м. Севастополь, вул. Флотська, 17, ВАТ "......".

Об'яву просимо помістити у рубриці: "Пропонуємо роботу", стандартним шрифтом, повторити у шести номерах протягом тижня (12–18 березня).

Оплату гарантуємо. Наш розрахунковий рахунок у Севастопольському відділі "Приватбанку" 000230035007889.

Голова правління П.А.Кодилов
Головний бухгалтер Л.С.Шаповалова

Овсієнко 22–22–25


Розв’язання до задачі
СТАН І ПЛИННІСТЬ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Категорія
Усього працює
Упродовж рокуПрийнято на роботу
Усього вибуло за рік
З них
Показники плинності

Переведено в інші організації
У зв'язку з переходом на навчання, призов. до армії, виходом на пенсію
Звільнено
Структура
Коефіцієнти
Структура, %За власним бажанням
За нестачі, розкрадання
За прогули та порушення трудової дисципліни

необхідна , люд
Надлишкова, люд
плинності
закріпленняЗП
П
ВУ
ВН1
ВН2
ВП1
ВП2
ВП3
Вн
Вп
Кпл
КзОбліковий склад
667
57
63
11
16
27
2
9
27

38

0,054

0,905

100


Жінки
612
49
54
10
13
26


23
26
0,051
0,907
91,8

Молодь до 30–ти р.
386
43
38
4
9
20

5
13
18
0,065
1,132
57,9

3 вищою освітою
79
10
14
7
4
3


11
3
0,038
0,714
11,8

Із серед, спец.осв.
187
19
20
4
5
8


9
8
0,059
0,950
28,0

Із серед, загальною
363
26
27

7
16

5
7
21
0,058
0,963
54,4

3 матеріал, відповідальн.
192
12
10
1
1
4
2
2
2

8

0,049

1,200

28,8


Керівники
67
4
5
3
1
1


4
1
0,015
0,800
10,0

Спеціалісти
64
9
10
3
1
6


4
6
0,094
0,900
9,6

Кваліфіков. робітники
388
39
34
5
10
15

4
15

19

0,045

1,147

58,2

Допоміжні працівники
148
5
14

4
5

5
4

10

0,068

0,357

22,2
4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
Наука і наукові дослідження.
Класифікація наукових досліджень.
Місце творчості в процесі дослідження.
Основи наукових досліджень в умовах розбудови ринкових відносин.
Класифікація методів наукового дослідження.
Методи емпіричного (практичного) дослідження.
Моделювання в теоретичних дослідженнях.
Методологія наукового дослідження.
Економіка як наука.
Методологія економічної науки.
Особливості наукових досліджень в економіці.
Теоретичні дослідження в економіці.
Тема наукового дослідження.
Основні вимоги до теми наукового дослідження.
Мета і задачі науково–дослідної роботи.
Вибір теми, формулювання мети і задач науково–дослідної роботи.
Підбір літератури.
Методи роботи з літературними джерелами.
Джерела інформації для наукових досліджень.
Загальні вимоги до композиції наукового тексту.
Принципи рубрикації наукового тексту.
Загальні вимоги до стилістики.
Види літературного викладення результатів науково–дослідних робіт.
Принципи раціональної побудови наукового тексту.
Загальнонаукові методи теоретичних і емпіричних досліджень.
Чотири головних підходи в методології економіки.
Групи джерел інформації для економічних досліджень.
Види оглядової інформації при роботі з різними джерелами.
Характеристики реферату, наукової доповіді та статті.
Характеристики монографії, звіту з науково–дослідної роботи, дисертації.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие для студентов вузов / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков; Межрегион. акад. упр. персоналом. –2–е изд., испр. – К.: МАУП, 2004. – 213 с. – Библиогр.: с. 208–212.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDТ): ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Вид. офіц. – Введ. 2007–07–01. –К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
Білоусова Т.П. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т.П. Білоусова, Ю.О. Маркітантов; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т. – Кам'я–нець–Подільський: Кам'янець–Поділ. держ. ун–т, 2004. –119 с – Бібліогр.: с 90–92.
Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підруч. для студ. екон. спец, вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища шк., 1997. – 271 с
Вовканич С. Активізація наукової діяльності молоді в системі інноваційного розвитку / С. Вовканич, О. Риндзак; НАН України, Ін–т регіон, дослідж. – Л.: ІРДНАН України, 2006. – 184 с
Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: посібник для асп. і здобувачів наук, ступеня / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, С.О. Гуткевич; Європ. ун–т. – К.: Вид–во Європ. ун–ту, 2003. – 76 с.
Довідник здобувача наукового ступеня: зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищ. кваліфікації / Упорядкув. Ю.І. Цеков; за ред.Р.В. Бойка. – 3–тє вид., виправл. та доповн. – К.: Ред."Бюл. Вищ. атестат, коміс. України": Толока, 2006. – 72 с
Здобувачу наукового ступеня: метод, рек. / Упоряд. С.В. Сьомій; Міжрегіон. акад. упр. персоналом.– К.: МАУП, 2002. – 184 с.
Зосимов А.М. Дисертаційні помилки / А.М. Зосимов, В.П. Голік. – 3–тє вид., переробл. і доповн. – X.: Інжек, 2005. – 215 с: іл., табл. – Бібліогр.: с 206–210.
Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582–97. – Введ. 01.07.98. – К.: Держспожистандарт України, 1998. – 16 с
Каліцький БА. Прикладне наукознавство / Б.А. Каліцький; НАН України, Центр дослідж. наук.–техн.потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – К.: Фенікс,2007. – 464 с.
Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – 4–е вид., перероб. і допов. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 240 с.
Коханко О.М. Основи науково–педагогічних досліджень: Навч. посіб. / О.М. Коханко. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 254 с. – Бібліогр.: с. 216–220.
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб. / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 204 с.
Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: практ. пособие для аспирантов и соискателей учен. степ. /Феликс Алексеевич Кузин. – М.: Ось–89, 1998. – 208 с.
Кузин ФА. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для студ.–магистрантов / Феликс Алексеевич Кузин. – М.: Ось–89, 1997. – 302 с.
Кузьменко С.Г. Курсова (дипломна) – це дуже просто!: Наук.–практ. посіб. / С.Г. Кузьменко; Донец. юрид. ін–т МВС України при Донец. держ. ун–ті. – Донецьк: Норд–Прес, 2004. – 126 с.
Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – 4–те вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2006. – 334 с. – (Серія “Вища освіта XXI століття”). – Бібліогр.: с 330–334.
Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак; под ред. А.А. Лудченко. – К.: Знання, 2000. – 113 с.
Маригодов В.К. Теория и практика научных исследований / Маригодов В.К., Тихонов Г.А.; Севас–топ. нац. техн. ун–т. – Севастополь: СевНТУ, 2007. – 247 с.
Методологические вопросы науковедения /Под ред. В.И. Оноприенко. – К.: УкрИНТЭИ, 2001. – 323 с.
Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту / І.В. Мороз. – К., 1997. – 56 с.
Науково–дослідна робота студентів і методологія педагогічних досліджень: навч. посіб. / Уклад.: Федірчик Т.Д., Предик А.А.; Чернів. нац. ун–т ім. Ю. Федьковича – Чернівці: РУТА, 2004. – 71 с – Бібліогр.: с 68–71
Ніколаєнко С.М. Наукові дослідження в університетах – визначальний чинник зростання якості освіти / СМ. Ніколаєнко. – К.: Прок–Бізнес, 2007. – – 175 с. –Бібліогр.: с. 107–108.
Організація та методика проведення науково–педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів / М.Л. Соловей та ін. – К.: Ленвіт, 2004. – 143 с.– Бібліогр.: с. 142–143.
Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково–педагогічних працівників / Бюл. ВАК України. – 2007. – № 6. – с. 2 – 48.
Пушкарь А.И. Основы научных исследований и организация научно–исследовательской деятельности: Учеб. пособие / Пушкарь А.И., Потрашкова Л.В.; Харьк. нац. экон. ун–т. – X.: ИНЖЕК, 2006. – 279 с. – Библиогр.: с. 275–279.
П'ятницька–Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ятницька–Позднякова. – К., 2003. – 116 с.
Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. –2–ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 317 с. –(Серія “Вища освіта XXI століття”). – Бібліогр.: с 295–317.
Технологія наукових досліджень (схеми та приклади): Навч. посіб. / уклад. Дороніна М.С.; Харк. нац. екон. ун–т. – [2–ге вид., виправл. і доповн]. – X.: ІНЖЕК, 2006. – 101 с.
Чернець М.В. Організація наукових досліджень та їх статистичний аналіз: Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / Чернець М.В., Цекот Д.Д.; Дрогобич, держ. пед. ун–т ім. І. Франка, Люблін, політехн. ін–т. – Дрогобич: ДДПУ, 2006. – 214 с – Бібліогр.: с 209–212.
Черній А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: Посіб. для аспірантів і здобувачів наук, ступеня / А.М. Черній; заг. ред. Ібатуллін І.І.; Нац. аграр. ун–т. – К.: Арістей, 2004. – 231 с.
Шейко В.М. Організація та методика науково–дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6–те вид., стер. – К.: Знання, 2008.– 310 с.
Шишка Р.Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт: Навч. посіб. / Р.Б. Шишка. – X.: Еспада, 2007. – 361 с. –Бібліогр.: с. 359–361.
Шкарабура М.Г. Методологія і методика наукових досліджень: Навч. посіб. / Шкарабура М.Г., Галицька А.А. – Черкаси: Відлуння–Плюс, 2004. – 79 с. –Бібліогр.: с. 77–79.
Додаток А
Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОКАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Шифр (номер залікової книжки)


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»


Виконав:

Студент (ка) групи ______

Прізвище, ім’я, по батькові

Перевірив:

Викладач:

Прізвище, ім’я, по батькові
КРЕМЕНЧУК 20___
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030601 – «Менеджмент»
Укладач к.е.н., доц. Л.М. Сакун

Відповідальний за випуск доц. кафедри менеджменту О.Л. ЗагорянськаПідп. до др. ________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.
Ум. друк. Арк.. ____. Наклад____прим. Зам №_____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського
39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

13PAGE 15


13 PAGE 142315

13 PAGE 142915

Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 15595184
    Размер файла: 281 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий