Питання до МКР Історія української культури

ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
(МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ) з дисципліни «Історія української культури»
Розуміння поняття культури як суспільного та духовного феномену: еволюція поглядів та сучасні інтерпретації поняття.

Структура та функції культури.

Поняття і суть національної культури.

Основні елементи, необхідні для оформлення національної культури.
Традиційні господарсько-культурні типи та їхні впливи на особливості формування духовного світу українців.

Українська національна культура як цілісний феномен: зміст, специфіка і форми виявлення.

Джерела вивчення української культури.
Природні і політичні фактори в становленні і розвитку культури українців.
Особливості світогляду та характерології українського народу як підґрунтя української культури.

Пантеон східнословянських богів.

Культурогенез українського народу.
Національне бачення світу в знаково-символічній системі української культури.
Роль Трипільської культури у формуванні традиційних господарсько-культурних типів на території сучасної України.

Словянська міфологія.
Українська пісенна традиція. Музика і спів як чинники українського буття.
Витоки української культури.
Матеріальна та духовна культура стародавнього населення України (палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт).
Культура мідно-бронзової та залізної доби (кіммерійці, скіфи, сармати, антична епоха Причорноморя).
Характерні риси культури ранньословянського періоду. Зарубинецька та Черняхівська культури.

Специфіка та характерні риси дохристиянської культури Київської Русі.

Вплив християнства на духовну культуру Київської Русі.
Матеріальна та духовна культура Київської Русі (книжна культура, архітектура та образотворче мистецтво).

Визначні культурно-освітні діячі Київської Русі.
Особливості та характеристика культури Галицько-Волинської Русі.
Українські культурні несення в литовське, польське і московське середовище.
Культурна спадщина Київської Русі та сучасні дискусії про її спадкоємців.

Братства як культурні та освітні осередки.

Українське козацтво як культурний феномен.
Поширення гуманістичних ідей в духовній культурі України доби Ренесансу.
Феномен українського Ренесансу: умови формування, специфіка, періодизація.
Розвиток освіти та наукових знань в Україні: книгодрукування та культурно-просвітницька діяльність братських шкіл.

Архітектура і образотворче мистецтво доби Ренесансу.

«Золотий вік» Львівського архітектурного Ренесансу.

Музична культура і театральне мистецтво епохи Ренесансу.
Історичні та суспільно-політичні передумови розвитку української культури ХV ст.

Самобутні риси культури Козацької держави.

Феномен козацького бароко в архітектурі та образотворчому мистецтві.

Діяльність Києво-Могилянської Академії.
Особливості літературної діяльності в українській культурі: козацькі літописи, полемічна література тощо.
Музична культура і театральне мистецтво культури українського бароко.

Козацькі думи в контексті європейської епічної традиції
Ґенеза та періодизація національно-культурного відродження в Україні наприкінці ХVІII – початку ХХ ст.

Духовне життя в Україні в період Гетьманщини.


Провідні школи живопису у ХVІІІ столітті.
Характерні риси дворянського періоду національно-культурного відродження в Україні.
Особливості народницького періоду національно-культурного відродження.
Модерністичний період національно-культурного відродження в Україні та його характеристики.
Національно-культурні осередки і товариства ХІХ – початку ХХ ст. та специфіка їхньої діяльності.

Досягнення суспільних і природничих наук у ХІХ столітті.

Український національний характер у прозі та драматургії.


Музичне та образотворче мистецтво на початку ХХ століття

Головні тенденції та періодизація розвитку української культури ХХ ст.

Розвиток культури в добу Української революції (1917–1923 рр.).
«Розстріляне Відродження» 20-30-х років ХХ ст. та його трагічні наслідки для української культури.
Особливості радянської доби в українській культурі. Панування соцреалізму.
Феномен дисидентів-шістдесятників як спроба відновлення української самобутності.

Творчість діячів української культури в еміграції.
Період «перебудови» в Україні як передумова національного відродження української культури.

Постмодерністичні тенденції в сучасній українській культурі.
Досягнення суспільних і природничих наук у ХХ столітті.

Культура, освіта й наука як складові стратегії сучасного державотворення.


Молодіжна та професійна субкультури.

Культура українського народу в контексті світової культури.

Перспективи розвитку української культури у ХХІ ст.
15

Приложенные файлы

  • doc 15586798
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий