РОЗРАХУНОК ВАЛА НА КРУЧЕННЯ


РОЗРАХУНОК ВАЛА НА КРУЧЕННЯ
В задачi необхiдно розрахувати ступiнчастий вал, що передає заданi потужностi та мас задану частоту обертання, попередньо вибравши найбiльш рацiйнальну послiдовнiсть розташування шкiвiв на валу.
Замiнивши перерiз третьої дiлянки вала на прямокутний, а потiм на кiльцевий, визначити його розмiри на цiй дiлянцi i порiвняти витрати матерiалу. Спiввiдношення h/b для прямокутного перерiзу i d/d0 для кiльцевого взяти з табл. 2.
Змiст роботи.
Накреслити розрахункову схему вала, вказати на нiй всi необхiднi для розв’язку данi.
Виразити обертальнi моменти, що дiють на кожний з шківiв, через вiдповiдну потужнiсть i кутову швидкiсть / табл.2 /, користуючись спiввiдношенням M=N/ω.
Визначити невiдомий обертальний момент М4, нехтуючи моментами тертя в пiдшипниках i виходячи з умови рiвномiрностi обертання вала /при цьому алгебраїчна сума прикладених до нього обертальних моментiв дорiвнює нулю/.
Побудувати епюру крутних моментiв Мк.
Визначити для вказаного у варiантi /табл.2/ матерiалу допустимi значення дотичного напруження [τ], знайшовши для нього в довiднику σоп чи τоп i вибравши з рекомендованих значень коефiцiєнт запасу мiцностi nт чи nb.
Обчислити дiаметр вала на кожнiй дiлянцi з умови мiцностi та жорсткостi, прийняти бiльший з них та округливши значення до стандартного розмiру.
Визначити абсолютнi кути закручування φ на окремих дiлянках i для всього вала.
Обчислити розмiри прямокутної (b та h) та кiльцевої (d та d0) однієї з дiлянок вала та порiвняти витрати матерiалу.
Таблиця 2
Варіант N1,кВт N2,кВт N3,кВт ,сек-1 Матеріал h/b d/d0 a,м
0 –25 20 40 20 Сталь10 2 1,2 0,5
1 35 –15 10 30 Сталь35 2,5 1,3 0,8
2 20 65 –25 40 Сталь45 2,4 1,4 0,4
3 –40 30 20 50 Сталь60 1,75 1,5 0,9
4 50 –25 30 60 Сталь50 2,5 1,5 0,7
5 30 10 –35 55 Сталь20 1,8 1,7 1,3
6 –25 40 60 45 Сталь40 1,4 1,8 1,1
7 75 –60 40 35 Сталь55 1,6 1,9 1,4
8 60 50 –25 25 Сталь25 1,3 2 0,6
9 15 –55 45 65 Сталь30 1,5 2,1 1,2


Приложенные файлы

  • docx 15580127
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий