РАРРа


а=d3н / d3к теңдеуімен нені анықтаймыз?
(!) ұсақтаудың көлемдік дәрежесі
i=dн/dк теңдеуімен нені анықтаймыз?
(!) ұсақтаудың сызықтық дәрежесі
r – жылу конденсациясының өлшем бірлігі:
(!) Дж/кг
Q=kF∆tτ жылу өтудің негізгі теңдеуіндегі процестің қозғалыс күші?
(!) ∆t
Аппарат дегеніміз не?
(!) процесті жүргізүге арналған құрылым
Аппараттың технологиялық талаптары
(!) қысқа уақыт, сапалы өнім
Аппараттың эксплуатациялы талаптары
(!) аз еңбек күші, басқаруы қарапайым
Аппараттың энергетикалық талаптары
(!) отын мен электр энергиясын аз жұмсау
Аппараттыңқұрылымдық талаптары
(!) құрылымы қарапайым, арзан материал
Архимед заңының тендеуін көрсетініз
(!) Рв = ρg V
Ағынның қимыл қимасы дегеніміз не?
(!) ағын бағытына перпендикуляр қима
Аэрозоль неден тұрады?
(!) газ және қатты бөлшектер
Араластыру процесін не үшен қолданады?
(!) біртекті және әртекті сұйықжүйесің алу
Араласу дәрежесі қалай табылады?
(!)
Араласу қарқындылығының формуласы
(!) Кп=у / L
Архимед заңының тендеуін көрсетініз
(!) Рв = ρg V
Абсорбция процесінің материалды баланс теңдеуін көрсетіңіз
(!) G(yн-ук)=W(хк-хн)
Абсорбция процесі дегеніміз не?
(!) сұйықтың газды сіңіруі
Абсорбция үшін Генри заңын көрсетіңіз
(!) x=pψ
Адсорбция процесі дегеніміз не?
(!) газды қатты затпен сіңіру
Адсорбция процесінің материалдық баланс теңдеуін көрсетіңіз
(!) G(yн-ук)=W(хк-хн)
Айдау ппроцесінің материалдық баланс теңдеуін көрсетіңіз
(!) Lx=(L-dL)(x-dx)+dLy
Аппараттардың қайсысы контактты кептіргіш түріне жатады?
(!) туннелді кептіргіш
Әрекеті периодты процесс дегеніміз не?
(!) процесс белгілі бір уақыттан кейін жүргізіледі
Әрекеті үздіксіз процесс дегеніміз не?
(!) өнімді түсіру және салу бір уақыттан соң жүргізіледі
Әртекті жүйелерді ажыратуда центрифугалауды қолдану неге негізделген?
(!) ортадан тепкіш күштің әсерінен
Барлық технологиялық процестердің негізіңде не жатады?
(!) энергия мен массаның сақталу заңдылығы
Бөлшектері меншікті бетінің формуласы
(!) 6 / dср
Бүрку процесі дегеніміз не?
(!) сұйықты газда диспергиялау
Бүрку кезіндегі сұйыктың бетінің ауданынын табыңыз
(!) S=6G/ρ dср
Бүрку кезіндегі пайда болатын сұйық бөлшектерінің саны
(!) N=6G/ρπ d3ср
Беттік активті заттар қандай процесте қолданылады?
(!) көбіктүзу
Бөлшектерді тығыздығына қарай бөлу қайсы процесте жүргізіледі?
(!) сепарациялауда
Буландыру процесінің материалдық балансының формуласын табыңыз
(!) G1c1=G2c2=(G1-W)c2
Буландыру процесінің жылу балансының формуласын табыңыз
(!) DH1+G1c1t1=WH2+(G1-W)t2c2+Dкcкtк
Беттік жылуалмастырғыштарды түгел көрсет:
(!) қаптама құбырлы, спиральды, пластиналы, «құбыр ішінде құбыр»,
жейделі, ирек құбырлы
Вакуумды-буландыру аппаратындағы қайнау температурасы неге байланысты?
(!) қысымға
Гидромеханикалық процестің қозғаушы күші не?
(!) ∆р – қысым айырмасы
Гидравликаның мақсаты не?
(!) сұйықтардың тепе – теңдігі мен қозғалысың зерттеу
Гидравлика қандай бөлімдерден тұрады?
(!) гидростатика, гидродинамика
Гидростатикалыққысым формуласың көрсетініз
(!) p= ∆F/∆S
Гидростатиканың негізгі заңының формуласың көрсетініз
(!) z+ p/ ρ g=const
Гидравликалық радиустың формуласың көрсетініз
(!) R=S/П
Гетерогенді жүйенің дисперсті дәрежесінің формуласы
(!) ∆=1/dср
Гомогенизация процесі дегеніміз не?
(!) эмульсияны диспергиялау
Гомогенизациялауда бөлшектердің диаметрі қалай табылады?
(!) dср=3,8/√р
Газ бен сұйық арасындағы фазалы түйісудің меншікті бетінің формуласы
(!) S0= πN d2ср /Vп
Гидроциклонның жұмысы неге негізделген?
(!) гетерогенді жүйені центрдентепкішкүш өрісінде бөлу
Гидравликаның мақсаты не?
(!) сұйықтардың тепе – теңдігі мен қозғалысың зерттеу
Гидравлика қандай бөлімдерден тұрады?
(!) гидростатика, гидродинамика
Гидростатиканың негізгі заңының формуласың көрсетініз
(!) z+ p/ ρ g=const
Газды тазалау дегеніміз не?
(!) газдардан қатты немесе сұйық заттарды айыру.
Газды тазалаудың негізгі мақсаты не?
(!) технологиялық мақсат және қоршаған ортаны қорғау.
Дисперсті жүйе неден тұрады?
(!) дисперсті фаза мен дисперсті орта
Дисперсті фазаның орташа диаметрі қалай табылады?
(!)
Денеге түскен сәулелі жылудың барлығы сіңіріледі, онда мұндай денелерді не деп атайды?
(!) абсолютті қара
Денеге түскен сәулелі жылудың барлығы шағылысады, онда мұндай денелерді не деп атайды?
(!) абсолютті ақ
Електің өнімділігінің формуласын табыңыз
(!) φ0=S0100/S
Егер ∆tбол / ∆t мен <2 болғанда ∆tcp қалай табылады?
(!) ∆tср=(∆tбол+∆tмен)/2
Егер ∆tбол / ∆t мен >2 болғанда ∆tcp қалай табылады?
(!) ∆tср=(∆tбол-∆tмен)/ln∆tбол/∆tмен
Жылу процесінің қозғаушы күші не?
(!) ∆t – температура айырмасы
Жаңа құрылым жасаудың бірінші кезеңі не?
(!) техникалық ұсынысты өңдеу
Жаңа құрылымды жасаудың екінші кезеңі не?
(!) эскиздік жоба жасау
Жаңа құрылым жасаудың үшінші кезеңі не?
(!) эскиздік жоба жасау
Жаңа құрылым жасаудың төртінші кезеңі не?
(!) құрылымдық құжат жасау
Жергілікті кедергі шығынының көрсетініз
(!)
Жасанды турбулизациялап араластырудыңнегізгі шарты не?
(!) жоғары жылдамдық
Жылу процесі дегеніміз не?
(!) шикізатты қыздыру немесе суыту
Жылу энергиясының көздерін анықтаңыз
(!) табиғи және жасанды
Жылуберілістің негізгі теңдеуін көрсетіңіз
(!) dQ=kFdtdτ
Жылуалмасудың негізгі түрлерін көрсетіңіз
(!) жылуөткізгіштік, конвекция, сәулелену
Жазық қабырға арқылы жылуөткізгіштік теңдеуін көрсетіңіз
(!) Q=( λ/δ)(t1-t2)Fτ
Жылуберіліс коэффициентінің теңдеуін көрсетіңіз
(!) K=1/(1/α1+1/α2+∑δi/λi)
α- Жылубеу коэффициентінің СИ жүйесіндегі өлшем бірлігі
(!) Вт/м2 ·К
λ – Жылуөткізгіш коэффициентінің СИ жүйесіндегі өлшем бірлігі
(!) Вт/м·К
Жылуалмастырғыштың жылулық балансының теңдеуін көрсетіңіз
(!) G1c1(t1н -t1к)=G2c2(t2н -t2к)+Qп
Жылуалмастырғыштың жылуберіліс теңдеуін көрсетіңіз
(!) Q=kF∆tτ
Жанаспалы кептіргішке берілетін бу мөлшерін анықтаңыз
(!) D=Q/(iб-iк)
Жылу алмастырғыштан кептірілетін материалға жылу қабырға арқылы берілетін кептірудің түрін қалай атаймыз?
(!) контактты кептіру
Көбік неден тұрады?
(!) сұйық және газ
Көбіктегі газқорының формуласы
(!) ε=πN d3ср /6Vп
Көпқабатты қабырға арқылы жылуөткізгіштік теңдеуін көрсетіңіз
(!) Q=Fτ(t1-t2)/∑(δi/λi)
Конвективті жылуалмасу теңдеуін көрсетіңіз
(!) Q=α(tc-tж)Fτ
Күрделі жылуалмасу теңдеуін көрсетіңіз
(!) Q=(αk+αл)Fτ(t1-t2)
Кептіру процесі дегеніміз не?
(?) өнімді ылғансыздандыру, буландыру
Кептіру кезінде қандай ылғал бөлінеді?
(!) Механикалық
Кептіру кезінде зат қандай фазаға өтеді:
(!) сұйық фазадан газды фазаға
Кептіру процесінің материалдық балансының 2-ші теңдеуін көрсетіңіз
(!) Gнcн=Gccс=(Gн - W)cc
Кептіру процесінің материалдық балансының 3-ші теңдеуін көрсетіңіз
(!) Gн(100-Wн)=Gc(100-Wc)
Кептіру процесінің жылулық балансының теңдеуін көрсетіңіз
(!) Qоб=Qн+Qисп+Qc+Qпот
Кептірудің қай түрінде кептіру агенті ауа болады?
(!) конвективті
Кептірудің қай түрінде өнімге жылу қабырға арқылы беріледі?
(!) түйісулі
Кептіруге берілетін ауа мөлшерін табыңыз
(!) G=Q/(i1-i2)
Кептіргішке берілетін ауа мөлшерін анықтаңыз
(!) G=Wуд/(x2-x1)
Кристалдау процесі дегеніміз не?
(!) ертіндіден кристалды бөліп алу
Кристалдау процесінің материалдық баланс теңдеуін көрсетіңіз
(!) Gн=Gм+Wр+Gк
Кристалдау процесінің материалдық баланс теңдеуін көрсетіңіз
(!) Gнxн=Gмxм+Gкxк
Конвективті кептіруді атаңыз:
(!) туннельді
Кептірілген материалмен кептіргіш агенттердің тікелей жанасуы арқылы кептіруді қалай атаймыз?
(!) конвективті кептіру
Конвективті кептіруге қандай аппарат жатады?
(!) камералы кептіргіш
Кептіру процесінің материалдық балансының 1-ші теңдеуін көрсетіңіз
(!) Wуд=Gн+Gc
Кесекті сусымалы және түйіршікті материалдарды атмосфералық қысымда үздіксіз кептіретін конвективті кептіргішті атаңыз?
(!) барабанды кептіргіш
Қалыптасқан процестің жалпы теңдеуін көрсетіңіз
(!) П =ƒ(x,y,z)
Қалыптаспаған процестіңжалпы теңдеуін көрсетіңіз
(!) П =f(x,y,z, Ł)
Құбыр үшін жазылған Рейнольдс санының формуласы
(!) Re = vd/
Құбыр үшін критикалық Рейнольдс саны неге тең?
(!) Re =2320
Құбыр бойымен үйкеліс кедергісінің формуласың көрсетініз
(!)
Құйынды араластырғышта не қолданылады?
(!) насос
Қандай жағдайда бөлшек сұйык түбіне шөгеді?
(!) ρж< ρч
Қандай процесте материал көлем бойынша деформацияланады?
(!) жаншу
Қандай жағдайда көпкорпусты буландыру аппараты қолданылады?
(!) екінші бу қолданылғанда
Қайнау процесі дегеніміз не?
(!) жылумен өңдеу
Қайнау уақыты неге байланысты өзгереді?
(!) қайнату аппаратының меншікті бетіне
Қандай әртекті жүйені ауырлық күштің әсерінде бөлуге болады?
(!) суспензияны
Қандай жағдайды сүзу прцесінің өнімділігі деп атаймыз?
(!) өнімі тұнба түзген кезде
Қандай кептіргіш аппараттарды паста тәрізді материалдарды кептіруге қолданады?
(!) ирек ленталы кептіргіш
Ламинарды тәртіпте үйкеліс кедергісінің коэффициенті қалай табылады?
(!) φ=64/ Re
Машина дегеніміз не?
(!) механикалық энергияны пайдалы жұмысқа айналдырады
Механикалық процестің қозғаушы күші не?
(!) ∆F- күш айырмасы
Массоалмасу процесінің қозғаушы күші не?
(!) ∆С – концентрация айырмасы
Модельдеу дегеніміз не?
(!) аппаратың моделін зерттеу
Математикалық модельдеу дегеніміз не?
(!) процесті теңдеулер арқылы зерттеу
Меншікті үйкеліс күшінің формуласың көрсетініз
(!) Fт=η ∆S dv /dh
Механикалық араластырғыштың неше түрі бар?
(!) жетеу
Мембранды айыруда сүзгі ретінде не қолданырады?
(!) ультра-немесе микрофильтр
Мембрананың селеқциялық формуласын көрсетініз
(!) φ=100
Мембрананың меншікті өнімділігінінің формуласын көрсетініз
(!) G=V/SŁ
Мембрананың негізгі ерекшелігі?
(!) фильтратта жоғары молекулярлы құрамалар сақталынады.
Меншікті үйкеліс күшінің формуласың көрсетініз
(!) Fт=η ∆S dv /dh
Майдаланған материалдың бетінің ауданы қалай табылады?
(!) S=6d2i3
Массаалмасу процесі дегеніміз не?
(!) заттың бір фазадан екіншісіне ауысуы
Массаалмасу процесінің қозғаушы күші не?
(!) ∆с
Молекулярлы диффузиядағы Фик теңдеуін көрсетіңіз
(!) dM= - D(dc/dn)dSdτ
Массаберіліс теңдеуін көрсетіңіз
(!) M=kMS∆cτ
Массаалмасу процесінің Шукарев теңдеуін көрсетіңіз
(!) dM=β(cр-cф)dSτ
Массаөткізгіштік теңдеуін көрсетіңіз
(!) dM= - DM(dc/dn)dSdτ
Материалдың барлық мөлшері бойынша ылғалдылығы қалай анықталады?
(!) W= Gыл/ G·100
Нақты сұйық үшін Бернулли теңдеуін көрсетініз
(!) Z1+P1 ∕ ρg +U12 ∕ 2g = Z2+ρ2 ∕ ρg+ U22∕2g+hrc
Нығыздау коэффициенті қалай табылады?
(!) βy= VH /Vk
Оптималды араласу уақыты қалай табылады?
(!) τ0=m/n
Өнімді жылумен өңдеу әдістерін көрсетіңіз
(!) беттік, радиациондық, көлемдік,
Өлшенген қабатты материалды кептіретін конвективті кептіргіш түрін атаңыз?
(!) пневматикалық кептіргіш
Процестің энергетикалық баланс теңдеуін көрсетіңіз
(!) ∑Qп = ∑Qр + ∑ Qпот
Процестің материалды баланс теңдеуін көрсетіңіз
(!)∑Gп = ∑Gк+ ∑G пот
Процесс дегеніміз не?
(!) жүйеде өзгеріс болып, оның жаңа қасиеті пайда болады
Процестерді классификациялаудегеніміз не?
(!) процестерді класқа топқа, түрге бөлу
12. Процестің жылдамдығының теңдеуің көрсетіңіз
(!) I=X/R
Процестің экономикалық талаптары
(!) құны арзан, өтеу мерзімі тез
Паскаль заңының формуласың көрсетініз
(!) p2=P1+ ρgh
Пневматикалық араластырғышта сұйық арқылы қандай зат өткізіледі?
(!) ауа
Псевдосұйылу дегеніміз не?
(!) газды сусыма заттар арқылы өткізу
Периодті жұмыс істейтін тұндырғыш аппараттағы уақыты
(!) L0=h0 / wч
Паскаль заңының формуласың көрсетініз
(!) p2=P1+ ρgh
Престеу коэффициенті қалай табылады?
(!) Kk=(VH-Vk)*100/VH
Пастеризациялау уақытының формуласын көрсетіңіз
(!) lnτ=αп –βкt
Ректификация процесі дегеніміз не?
(!) ұшпа компоненттерді буландырып, сұйылтады
Сұйық тығыздығы қалай табылады?
(!) ρ= m/V
Сұйықтың тұтқырлығы дегеніміз не?
(!) қозғалысқа қарсылық
Сұйықтың қалыптасқан қозғалысы дегеніміз не?
(!) жылдамдық уақытқа байланысты өзгермейді
Сұйықтың қалыптаспаған қозғалысы дегеніміз не?
(!) жылдамдық уақытқа байланысты өзгереді
Сұйықтың көлемдік мөлшері дегеніміз не?
(!) бірлік уақытта ағатын сұйық көлемі
Сұйықтың орташа жылдамдығын көрсетініз
(!) vср=S/V
Сұйықтың ағып шығу теңдеуін көрсетініз
(!)
Суспензия неден тұрады?
(!) сұйық және бөлшектер
Сүттегі май шарларының таралу формуласы
(!)
Стокс формуласын көрсетініз
(!) Wч=gd2(ρч - ρж) /18μ
Сұйықтық сепаратор не үшін қолданылады?
(!) сұйық жүйелерін айыру
Сүзу процесі дегеніміз не?
(!) сұйықтан дисперсті фазаны бөлу
Сүзу процесі қандай жағдайда жүргізіледі?
(!) қысым айырмасы
Сүзу жылдадығы қалай табылады?
(!) wф=∆p/μR
Cүзупроцесініңтеңдеуін көрсетініз
(!) dV/ SdŁ=∆p/μ(Rп+Rо)
Суреттегі сүзу аппаратының 2-ші құбырына не жалганган?

(!) вакуум – насос
Сұйық тығыздығы қалай табылады?
(!) ρ= m/V
Сұйықтың тұтқырлығы дегеніміз не?
(!) қозғалысқа қарсылық
Сұйықтың қалыптасқан қозғалысы дегеніміз не?
(!) жылдамдық уақытқа байланысты өзгермейді
Сұйықтың қалыптаспаған қозғалысы дегеніміз не?
(!) жылдамдық уақытқа байланысты өзгереді
Сұр денелер үшін Стефан-Больцман теңдеуін көрсетіңіз
(!) E=εC0(T/100)4
Сүтті пастеризациялау уақытының формуласын көрсетіңіз
(!) lnτ=36,84–0,48t
Стерилизациялау дегеніміз не?
(!) өнімдегі барлық микроорганиздерді жою
Стеризациялау процесінің тиімділігінің формуласын табыңыз
(!) c= lg(N0/Nk)
Стеризациялау процесінің жылулық балансының формуласын табыңыз
(!) (Gc+G1c1+G2c2)(tc -tн)=D(H-hк)η
Сұйықты қайнатқанға дейінгі қыздыру уақытын табыңыз
(!) τ=Gc(tк-tн)/kF∆tср
Сұйық әртекті жүйелерге не жатпайды?
(!) түтін
Сүзу процесінің қозғаушы күші:
(!) сүзу бөгетіне дейінгі және кейінгі қысымдар айырмасы
Сүттің майын бөліп алу үшін не қолданылады:
(!) сепаратор
Температуралық ұлғаю коэффициентінің формуласың көрсетініз
(!) β=dV / dtV
Тұндығыштың жұмысы неге негізделген?
(!) аурлық күш өрісінде бөлу
Триерлеу процесінде бөлшектер қалай сортталады?
(!) формасы бойынша
Температуралық градиенттің формуласы
(!) ∆gradt=θt/θn
Тепе-теңдік ылғалдылық дегеніміз не?
(!) материал мен ауадағы ылғал концентрациясы бірдей
Тұндырудың негізгі ерекшелігі
(!) сырттан энергия жұмсамай
Терең вакуумда тоңазыту күйінде кептіру қандай кептіруге жатады?
(!) сублимациялық кептіру
Ұқсастық теориясының негізіне не жатады?
(!) тәжрибе нәтижелерін ұқсастіқ критерилерімен қорыту
Ұсақтау кезіндегі бөлшектердің өлшемі, мм:
(!) 1-250
Үзіліссіздік теңдеуін көрсетініз
(!) V1S1=V2S2
Үздіксіз жұмыс істейтін тұндырғыштың өнімділігін табыңыз
(!) M0=vчlb
Фурье заңының теңдеуін көрсетіңіз
(!) dQ=-λ(∂t/∂n)dF τ
«Фритюре»түсінігі нені білдіреді?
(!) көп маймен қуыру
Фик заңын көрсетіңіз
(!) Wc= - kв(dc/dn)Sτ
Центрифуганың жұмысы неге негізделген?
(!) центрден тепкіш күш өрісінде бөлу
Центрифуга үшін жазылған Фруд критериін көрсетініз
(!) Fr= 4π2n2R/g
Цилиндірлі қабырға арқылы жылуөткізгіштік теңдеуін көрсетіңіз
(!) Q=2πlλ(t1-t2)τ/ln(r1/r2)
Ылғалды периметр дегеніміз не?
(!) қиманың арнамен шектелген периметрі
Ылғалтасу процесінің температураға байланысын көрсетіңіз
(!) Wt= - kt(dt/dn)Sτ
Ылғалды материалдың мөлшері қалай анықталады?
(!) G1= G2 100- W2 /100- W1
Эмульсия неден тұрады?
(!) сұйық және сұйық
Эмульсиялау процесі қандай эмульсияны алуға қолданылады?
(!) майдың су ішінде
Экстракциялық жүйелердің құрамы:
(!) екі сұйық фаза
Экстакция процесі дегеніміз не?
(!) ертіндіден немесе қатты заттан компонентті еріткішпен бөліп алу
Экстракция процесінің матеиалдық баланс теңдеуін көрсетіңіз
(!) Gнхн+Wнун=Gкхк+Wкук

Приложенные файлы

  • docx 15574998
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий