Омыртқалылар зоологиясы ЖБЛ-411 Турметова Г.

Jожа Ахмет Ясауи атындаCы ХалыKаралыK KазаK-т_рік университеті
Жаратылыстану факультеті
Биология кафедрасы


«Бекітемін»
Жаратылыстану факультеті
Биология кафедрасыныS
меSгерушісі, б.C.к., доцент
______________З.С. Ажибаева
«___» «_________» 2016 ж.


«ОмыртKалылар зоологиясы» п‰ні бойынша емтихан сaраKтары (3 кредит)

І-ші деSгейлі сaраKтар:

1. БасKаSKасыздар тип тармаCына жалпы сипаттама беріSіз
2. Гетероцеркальді, гомоцеркальді ж‰не дифицеркальді KaйрыKKанаттарына аныKтама беріп, мысалдар келтіріSіз
3. Анамниялар мен амниоталарCа аныKтама беріп, мысалдар келтіріSіз
4. JосмекенділердіS тері бездері ж‰не олардыS атKаратын Kызметтерін сипаттаSыз
5. Опистоцельді, процельді ж‰не амфицельді омыртKалардыS т_рлеріне аныKтама беріп, мысалдар келтіріSіз
6. Jоян тісініS формуласын жазып, талдау жасаSыз
7.JасKыр тісініS формуласын жазып, талдау жасаSыз
8. JaстардыS KауырсындарыныS типтерге жіктелуін к™рсетіSіз
9. Jaс KауырсындарыныS атKаратын Kызметін жазыSыз
10. JосмекенділердіS тыныс алу _рдісініS ерекшеліктерін балыKтардікімен салыстырыSыз
11. Аптерия ж‰не птерилия aCымдарына аныKтама беріSіз
12. ЖыныстыK диморфизмге аныKтама беріп, мысал келтіріSіз
13. JaбылCылардыS тері жамылCысыныS т_сін ™згертуге байланысты жаCдайларын атаSыз
14. Плакоидты, циклоидты ж‰не ктеноидты KабыршаKтардыS т_рлерін салыстырып, мысалдар келтіріSіз
15. Амфицельді, опистоцельді, гетероцельді ж‰не платицельді омыртKалардыS т_рлеріне аныKтама беріп, мысалдар келтіріSіз
16. БалыK миграцияныS типтері мен себептерін жазыSыз
17. Текодонтты тістіS т_рлеріне тaжырым жасаSыз
18. JазаKстанныS «Jызыл кітабына» енген Kaстарды атаSыз
19. Jaс жaмыртKасыныS Kaрылысын мен Kaрамын сипаттаSыз 20. Jалыпты KауырсынныS Kaрылысына талдау жасаSыз

ІІ-ші деSгейлі сaраKтар:

21. Д™Sгелекауыздылар, олардыS таралуы ж‰не систематикалыK Kaрылымына тоKталыSыз
22. JaйрыKсыздар отрядыныS ерекше белгілерін атап шыCыSыз 23. Акулалар мен скаттар отрядыныS ™кілдеріне сипаттама беріSіз
24. ТасбаKалар отряды. ОлардыS басKа рептилиялардан айырмашылыCын к™рсете отырып, талдаSыз
25. Жыландар отряды. ОлардыS басKа рептилиялардан айырмашылыCын к™рсете отырып, сипаттаSыз
26. Жaп ж‰не таKтaяKтылар отрядтарыныS ерекшеліктерін салыстырыSыз
27. Jалталылар отряды, таралуы ж‰не экологиясына тоKталыSыз
28. С_тKоректілердіS классификациясына талдау жасаSыз
29. JaстардыS экологиялыK топтарына сипаттама беріп, мысалдар келтіріSіз
30. Jолтырауындар отрядыныS ™кілдерініS ерекшеліктеріне тоKталыSыз
31.С_йекті – шеміршекті балыKтардыS ерекше белгілеріне тоKталып, талдау жасаSыз
32. Тритондар немесе KaйрыKтылар отрядын басKа амфибиялармен салыстырмалы талдау жасаSыз
33. К_ндізгі жыртKыш KaстарCа жалпы сипаттама беріSіз
34. ТaмсыKбастылар отряды. Гаттерия – Sphenodon punctata- ныS ерекше Kасиеттеріне тоKталыSыз
35. ЖапалаKт‰різділер отрядыныS тіршіліктік Kалыптасу жаCдайларына тоKталыSыз
36. БірKазандар немесе ЕскекаяKтылар отрядына (Pelecaniformes) жалпы
сипаттама беріSіз
37. М_кітістілер отрядына жалпы сипаттама беріSіз
38. ЕттaмсыKтылар немесе пілдердіS тіршілік ету сипатына талдау жасаSыз
39. ЛанцетниктіS сыртKы пішінініS KaрылысыныS ерекшеліктеріне тоKталыSыз
40. `я салу кезеSіндегі KaстардыS мінез-KылыCыныS к_рделі болуына
байланысты м‰селелерді шешіSіз

ІІІ-ші деSгейлі сaраKтар:

41. Шеміршекті балыKтардыS ішкі KaрылысыныS ерекшеліктерін сипаттаSыз
42. БаKаныS тыныс алу _рдісініS ерекшеліктеріне тоKталыSыз 43. Д™SгелекауыздылардыS сыртKы ж‰не ішкі м_шелер ж_йелерініS Kызметтеріне тоKталып, тaжырым жасаSыз
44. С_йекті ж‰не шеміршекті балыKтардыS сыртKы KaрылысындаCы айырмашылыK белгілеріне тоKталып, тaжырым жасаSыз
45. С_йекті ж‰не шеміршекті балыKтардыS ішкі Kaрылысын салыстыра отырып, тaжырымдаSыз
46. JосмекенділердіS сыртKы Kaрылысы ж‰не KаSKасыныS ерекшеліктеріне тоKталыSыз
47. JосмекенділердіS ішкі м_шелер ж_йелерініS атKаратын Kызметтеріне тоKталып, тaжырымдаSыз
48. С_тKоректілердіS тері жамылCысы ж‰не оныS Kaрылысын сипаттаSыз 49. Бауырымен жорCалаушылардыS сыртKы Kaрылысы мен KаSKасына тоKталыSыз
50. Бауырымен жорCалаушылардыS ішкі органдарыныS орналасу топографиясын талдап, KорытыSыз
51. JaстардыS сыртKы ж‰не ішкі м_шелердіS KaрылысыныS ерекшеліктерін аныKтап, KорытындылаSыз
52. С_тKоректілердіS сыртKы Kaрылысын мен Kызметтеріне тaжырым жасаSыз
53. С_тKоректілердыS тірек-Kимыл ж_йесініS ерекшеліктерін аныKтап, KорытындылаSыз
54. JазаKстанныS «Jызыл кітабына» енген бауырымен жорCалаушылардыS тізімін жасап, маSызды ™кілдерін сипаттаSыз
55. JазаKстанныS «Jызыл кітабына» енген с_тKоректілердіS тізімін жасап, маSызды ™кілдерін сипаттаSыз
56. ПлацентаныS Kaрылысы мен типтері ж‰не оныS aрыKты KалыптастырудаCы ерекшелігін сипаттаSыз
57. Бауырымен жорCалаушылардыS KaрылыстыK ерекшеліктерін Kосмекенділермен салыстыра отырып, Kорытынды жасаSыз
58. С_тKоректілердіS маSызды экологиялыK топтарына тоKталып, олардыS араKатынасын айKындаSыз
59. К_йісKайыратын ж‰не к_йісKайырмайтын жануарлардыS асKорыту механизмін салыстыра отырып, Kорытынды жасаSыз
60. АлCашKы немесе клоакалы аSдардыS тіршілік ету ортасына байланысты бейімделушіліктерініS араKатынасын айKындаSыз

1
1
1
БасKаSKасыздар тип тармаCына жалпы сипаттама беріSіз

1
1
2
ГеГетероцеркальді, гомоцеркальді ж‰не дифицеркальді KaKaйрыKKанаттарына аныKтама беріп, мысалдар келтіріSіз

1
1
3
Анамниялар мен амниоталарCа аныKтама беріп, мысалдар келтіріSіз

1
1
4
JосмекенділердіS тері бездері ж‰не олардыS атKаратын Kызметтерін сипаттаSыз

1
1
5
Опистоцельді, процельді ж‰не амфицельді омыртKалардыS т_рлеріне аныKтама беріп, мысалдар келтіріSіз

1
1
6
Jоян тісініS формуласын жазып, талдау жасаSыз

1
1
7
JасKыр тісініS формуласын жазып, талдау жасаSыз

1
2
1
JaстардыS KауырсындарыныS типтерге жіктелуін к™рсетіSіз

1
2
2
Jaс KауырсындарыныS атKаратын Kызметін жазыSыз

1
2
3
JосмекенділердіS тыныс алу _рдісініS ерекшеліктерін балыKтардікімен салыстырыSыз

1
2
4
Аптерия ж‰не птерилия aCымдарына аныKтама беріSіз

1
2
5
ЖыныстыK диморфизмге аныKтама беріп, мысал келтіріSіз

1
2
6
JaбылCылардыS тері жамылCысыныS т_сін ™згертуге байланысты жаCдайларын атаSыз

1
2
7
Плакоидты, циклоидты ж‰не ктеноидты
KабыршаKтардыS т_рлерін салыстырып, мысалдар
келтіріSіз

1
3
1
Амфицельді, опистоцельді, гетероцельді ж‰не платицельді омыртKалардыS т_рлеріне аныKтама беріп, мысалдар келтіріSіз

1
3
2
БалыK миграцияныS типтері мен себептерін жазыSыз

1
3
3
Текодонтты тістіS т_рлеріне тaжырым жасаSыз

1
3
4
JазаKстанныS «Jызыл кітабына» енген Kaстарды атаSыз

1
3
5
Jaс жaмыртKасыныS Kaрылысын мен Kaрамын сипаттаSыз

1
3
6
Jалыпты KауырсынныS Kaрылысына талдау жасаSыз

2
1
1
Д™Sгелекауыздылар, олардыS таралуы ж‰не систематикалыK Kaрылымына тоKталыSыз

2
1
2
JaйрыKсыздар отрядыныS ерекше белгілерін атап шыCыSыз

2
1
3
Акулалар мен скаттар отрядыныS ™кілдеріне сипаттама беріSіз

2
1
4
ТасбаKалар отряды. ОлардыS басKа рептилиялардан айырмашылыCын к™рсете отырып, талдаSыз

2
1
5
Жыландар отряды. ОлардыS басKа рептилиялардан айырмашылыCын к™рсете отырып, сипаттаSыз

2
1
6
Жaп ж‰не таKтaяKтылар отрядтарыныS ерекшеліктерін салыстырыSыз

2
1
7
Jалталылар отряды, таралуы ж‰не экологиясына тоKталыSыз

2
2
1
С_тKоректілердіS классификациясына талдау жасаSыз

2
2
2
JaстардыS экологиялыK топтарына сипаттама беріп, мысалдар келтіріSіз

2
2
3
Jолтырауындар отрядыныS ™кілдерініS ерекшеліктеріне тоKталыSыз

2
2
4
С_йекті – шеміршекті балыKтардыS ерекше белгілеріне тоKталып, талдау жасаSыз

2
2
5
Тритондар немесе KaйрыKтылар отрядын басKа амфибиялармен салыстырмалы талдау жасаSыз

2
2
6
К_ндізгі жыртKыш KaстарCа жалпы сипаттама беріSіз

2
2
7
ТaмсыKбастылар отряды. Гаттерия – Sphenodon punctata- ныS ерекше Kасиеттеріне тоKталыSыз

2
3
1
ЖапалаKт‰різділер отрядыныS тіршіліктік Kалыптасу жаCдайларына тоKталыSыз

2
3
2
БірKазандар немесе ЕскекаяKтылар отрядына (Pelecaniformes) жалпы сипаттама беріSіз

2
3
3
М_кітістілер отрядына жалпы сипаттама беріSіз

2
3
4
ЕттaмсыKтылар немесе пілдердіS тіршілік ету сипатына талдау жасаSыз

2
3
5
ЛанцетниктіS сыртKы пішінініS KaрылысыныS ерекшеліктеріне тоKталыSыз

2
3
6
`я салу кезеSіндегі KaстардыS мінез-KылыCыныS к_рделі
болуына байланысты м‰селелерді шешіSіз

3
1
1
Шеміршекті балыKтардыS ішкі KaрылысыныS ерекшеліктерін сипаттаSыз

3
1
2
БаKаныS тыныс алу _рдісініS ерекшеліктеріне тоKталыSыз

3
1
3
Д™SгелекауыздылардыS сыртKы ж‰не ішкі м_шелер ж_йелерініS Kызметтеріне тоKталып, тaжырым жасаSыз

3
1
4
С_йекті ж‰не шеміршекті балыKтардыS сыртKы KaрылысындаCы айырмашылыK белгілеріне тоKталып, тaжырым жасаSыз

3
1
5
С_йекті ж‰не шеміршекті балыKтардыS ішкі Kaрылысын салыстыра отырып, тaжырымдаSыз

3
1
6
JосмекенділердіS сыртKы Kaрылысы ж‰не KаSKасыныS ерекшеліктеріне тоKталыSыз

3
1
7
JосмекенділердіS ішкі м_шелер ж_йелерініS атKаратын Kызметтеріне тоKталып, тaжырымдаSыз

3
2
1
С_тKоректілердіS тері жамылCысы ж‰не оныS Kaрылысын сипаттаSыз

3
2
2
Бауырымен жорCалаушылардыS сыртKы Kaрылысы мен KаSKасына тоKталыSыз

3
2
3
Бауырымен жорCалаушылардыS ішкі органдарыныS орналасу топографиясын талдап, KорытыSыз

3
2
4
JaстардыS сыртKы ж‰не ішкі м_шелердіS KaрылысыныS ерекшеліктерін аныKтап, KорытындылаSыз

3
2
5
С_тKоректілердіS сыртKы Kaрылысын мен Kызметтеріне тaжырым жасаSыз

3
2
6
С_тKоректілердыS тірек-Kимыл ж_йесініS ерекшеліктерін аныKтап, KорытындылаSыз

3
2
7
JазаKстанныS «Jызыл кітабына» енген бауырымен жорCалаушылардыS тізімін жасап, маSызды ™кілдерін сипаттаSыз

3
3
1
ПлацентаныS Kaрылысы мен типтері ж‰не оныS aрыKты KалыптастырудаCы ерекшелігін сипаттаSыз

3
3
2
Бауырымен жорCалаушылардыS KaрылыстыK ерекшеліктерін Kосмекенділермен салыстыра отырып, Kорытынды жасаSыз

3
3
3
JазаKстанныS «Jызыл кітабына» енген с_тKоректілердіS тізімін жасап, маSызды ™кілдерін сипаттаSыз

3
3
4
С_тKоректілердіS маSызды экологиялыK топтарына тоKталып, олардыS араKатынасын айKындаSыз

3
3
5
К_йісKайыратын ж‰не к_йісKайырмайтын жануарлардыS асKорыту механизмін салыстыра отырып, Kорытынды жасаSыз

3
3
6
АлCашKы немесе клоакалы аSдардыS тіршілік ету ортасына байланысты бейімделушіліктерініS араKатынасын айKындаSыз


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 15561146
    Размер файла: 142 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий