2015-2016 өсімдіктер физиологиясыдля.студ.каз


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ
«Бекітемін»
Жұмыс бағдарламасы жөнінде
комитет төрағасы
__________Р. Укибаев
«____» ____________2015 ж.
Студенттерге арналған
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Пән: «Өсімдіктер физиологиясы»
Кафедра: «Биология және БОӘ»
2015-2016 оқу жылы
Кредит саны: 3
Пәннің коды: FR 3212
Оқу түрі: Күндізгі
Курс: 3
Cеместр: VI
Барлық сағат: 135
Лекция: 15
Зертханалық:30
БОӨЖ:45
БӨЖ:45
Емтихан: VI
Тараз 2015 ж.
Курстың кысқаша сипаттамасы
Пәнің пререквизитi: курсты игеру қажетті пәндер тізімі: ботаника, жалпы биология, экология, органикалық және бейорганикалық химия, биохимия, молекулалық биология, биофизика, география.
Пәннің простреквизиті: Студенттер пәнді оқып-үйрену барысында, өсімдік организмдегі тіршілік құбылыстарына байланысты процестерді жан-жақты, терең меңгереді.
Пәнің мақсаты – өсімдікте тіршілік кезінде жүріп жатқан биохимияылық процесті игерү , және олрдың заңдылықтарын маңызын білу орта жағдайдың қарым қатынасын.
Пәнің құрамы - Өсімдіктер физиология пәнінің мақсаты және міндеті, өсімдік организмінің негізгі қасиеті , Өсімдік клеткасының физиологиясы. Онтогенез туралы түсінік. Фотосинтездің мақсаты. Өсімдіктердің тыныс алуы. Минералдық көректену. Су режимі.
Пәнің мiндетi – өсімдік организмнің касиетін білу және олардың бихимиялық процестерді реттеу, өсімдіктерден жоғары сапалы өнім алу..
Курсқа қажеттi негiзгi компоненттердi оқып-үйрену.
Осы бағдарлама лекция және зертханалық жұмыс тұрады. Сабақ басталар алдында бiлiмгерлерге сабақтың мазмұны берiледi.
Экспресс-сұрақ – лекция кезiнде жазбаша түрде жауап, мұғалiмнiң берiлген тақырыбына тездiкпен жауап қайтарылады.
Үй тапсырмасы – мұғалiм лекция кезiнде бередi. Ол үйде орындалатын дәптерге жазылады. Үй тапсырмасының мақсаты, бiлiмгердi өздiгiнен жұмыс iстеп, тақырыпты дамыту, кiтап-құралдармен жеке жұмыс iстеуге дағдыландыру. Мұғалiм бiлiмгердiң нақты жауабын ескеру қажет. Үй тапсырмасының қорытындысы бағдарламаның төменгi жағында көрсетiлген. Жұмыс көлемi 3 парақ болса жеткiлiктi.
Зертханалық жұмысы – өсімдіктерде болып жатқан биохимиялық процестерді игеру. Барлық лабораториялық сабағының мақсаты бағдарламаның қорытындысында көрсетiлген.
Бiлiмгерлердiң өзiндiк жұмысы (БӨЖ) – ауызша баяндама түрiнде болуы қажет.
Курс бойынша 22 баяндама, графикте көрсетiлгендей (БӨЖ бойынша). Бiлiмгер үш тақырып таңдап алуы керек. Бiлiмгер екi адамнан бiр тақырыпқа мұғалiмге жазылып, 1-2 апта курста жазылу қажет. БӨЖ мұғалiммен бiрге сабақ кезiнде өткiзiледi. Оны бiлiмгерлердiң мұғалiммен өзiндiк жұмысы дейдi (БМӨЖ). Бiлiмгер дайындаған баяндамасын уақыты жеткенде мұғалiмге көрсетуi қажет. Мұғалiмнiң қолы баяндама қойылғаннан кейiн тақырыпты БӨЖ кiргiзуге болады.
Сенбелсендiлiк – егер бiлiмгер (БӨЖ) - өткен тақырыптарды талдау кезiнде белсендiлiк танытса, мұғалiм бiлiмгердiң бiлiмiн ескередi. 1/ зертханалық жұмыста, 2/ бірінші корғаған бес білімгерлерге.
Коллоквиум – бiлiмгерлердiң лекцияда өтiлген тақырыптарды ауызша тапсыруы. Коллоквиум сұрақтары бағдарламаның соңында көрсетiлген. Курс бойынша екi коллоквиум жоспарланған.
Қорытынды емтихан тест сұрақтары бойынша өткiзiледi.
Бағдарламаның құрылымы
Лекцияның календарлы тақырыптық жоспары.
күн Лекцияның тақырыбы және
модуль атауы, нөмірі Лекцияны өткізу форма
сы ТСО және активтенді
руәдістері Білім
гердің білімін қалыптастыру және жетілдіру
1 2 3 4 5
1апта Модуль 1 Лекция № 1 Кіріспе
Өсімдіктер физиология пәнінің анықтамасы мақсаты мен міндеттері даму тарихы мен әдістері. Ұйымдастыру сабағы. Лекция. Лекция
лық материал
ды сараптау
2апта Лекция № 2 Өсімдіктер ағзасының негізгі қасиеті. Өсімдіктердің негізгі қасиеті. Өсімдіктер клеткасының құрылымы мен атқаратын қызметі туралы жалпы шолу. 3
апта Лекция № 3 Өсімдік клетасының физиологиясы. Өсімдік клеткасының жеке бөліктері мен атқаратын қызметтері.
Өсімдік клеткасының химиялық құрылымы мен қызметіндегі ерекшілігі.Клетка оргонойдтарының қызметіндегі өзара қарым-қатынасы және әсері. Тіршілік ортаның өзгеруіне байланысты клетка құрылысының өзгергішті қабылеттілігі. Салыстырмалы сараптама Плакат Лекция
лық материал
ды сараптау
.
4
апта Лекция № 4 Онтогенез туралы түсінік. Өсімдіктердің өсуі мен даму физиологиясы. Фитогармондар
Өсу мен дамудағы негізгі ұғымдар. Өсу мен дамудың әр түрлі организм деңгейіндегі қалыптасуы. Клетканың өсуі. Өсу кезеңі. Өсудің типтері. Өсімдіктерге ғана тән өсу заңдылықтары. аралас сабақ Кесте, суреттер. 5
апта Лекция № 5
Өсімдіктің жекеленген клеткаларын және ұлпаларын жасанды орталарда өсіру Өсімдік органдарын, ұлпаларын, клетка үзінділерін, протопластарын құрамына макро- және микроэлементгер, қанттар. 6-7
апта Лекция №6-7 Фотосинтез. Фотосинтез және онын маңызы. Фотосинтездіңі ашылу және зерттелу тарихы.Фотосинтез органы ретінде жапырақтың құрылысы. Көмірқышқыл диффузиясының ерекшіліктері. аралас сабақ
Плакат 8-9 апта ІІ-Модул. Лекция № 8-9 Тыныс алу.
Тыныс алу және оның өсімдік тіршілігіндегі маңызы.Өсімдік-тердің тыныс алуы. Тыныс алудың зерттеу тарихы. Оттегінің ырықтануы туралы ұғымдар. Сутегінің ырықтануы туралы ұғымдар. Тыныс алу мен ашу процестерінің байланыстылығы. Тыныс алудың ферменттік жүйелері. Оксидоредуктазалар. Тыныс алу заттарының негізгі тотығу жолдары. Лекция түсіндіру.
Аралас сабақ.
Плакат
кесте, сурет 10-11 апта Лекция № 10-11 Өсімдіктердегі су алмасу физиологиясы. Өсімдік организміндегі судың маңызы, режимі. Өсімдіктер тіршілігіндегі судың ролі. Судың физико-химиялық қасиеті және құрылымы. Бос және байланысқан судың физиологиялық ролі. Клеткаға судың сіңуі. Өсімдектердегі су алмасудың көрсеткіштері: 12апта
Лекция № 12 Су ағысының қозғаушы күштері. Тамыр қысымы. Гуттация және өсімдіктің жылауы. Топырақ-өсімдіктерді сумен қамтамасыз етуші орта. Топырақтың суды ұстау күші, солу коэффценті. Топырақ суының күйі мен формасы. Өсімдіктердің суды сіңірудегі сыртқы ортаның әсері ( ертіндінің рН, температура, ылғалдылық, оттегі). Тамыр қысымы. Әдебиеттерге шолу, өздігінше жұмыс жасау Плакат 13 апта
Лекция № 13 Минералдық қоректену Минералдық қоректену туралы ілімнің даму тарихы.Экожүйедегі энергия және зат айналымындағы өсімдіктердің алғашқы продуценттер ретіндегі ролі. Макро - микро-, ультрамикроэлементтер. Минералды қоректенудегі элементтердің қажетті мөлшері. Биогеохимиялық провинция ілімі. Зат алмасудағы жеке элементтердің маңызы. аралас сабақ
Плакат
14-15 апта Лекция № 14-15 Өсімдіктердің қолайсыз жағдайларға төзімділігі (Суыққа, құрғақшылыққа, аязға, газға т.б).Өсімдіктердің төзімділігі жайлы жалпы ұғым.Стресс физологиясы. Қолайсыз орта жағдайларына өсімдіктердің бейімделу жолдары. Анатомиялық, морфологиялық, физиологиялық және биохимиялық төзімділік ерекшіліктері. Өсімдіктердің ыстыққа төзімділігі. аралас сабақ
лекция
Коллоквиум Плакат
Лекция
лық материал
ды сараптау
Зертханалық сабақтың календарлы-тақырыптық жоспары.
№ күн Нөмері, модуль атауы және жұмыс тақырыбы сағат Зертханалық жұмысты өткізу әдістері мен формалары Бақылау түрі
1
1апта
Модуль 1.
Зертханалық жұмыс № 1.
Тақырыбы: Плозмолиз және деплозмолиз. 2 Зертханалық жұмыс қорғау
2
2апта Зертханалық жұмыс № 2
Тақырыбы: Клетка сөлінің осмостық қысымын плазмоздик әдіспен (де Фриз бойынша) анықтау. 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалық жұмыс қорғау
3
3апта Зертханалық жұмыс № 3.
Тақырыбы: Тургор құбылысын бақылау. 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалық жұмыс қорғау
4
4апта Зертханалық жұмыс № 4.
Тақырыбы: Тұқым бөрткенде сіңіретін су мөлшерін анықтау 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалық жұмыс қорғау
5
5апта Зертханалық жұмыс № 5.
Тақырыбы: Гуттация құбылысы 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалықжұмысты
қорғау
6
6 апта Зертханалық жұмыс № 6.
Тақырыбы: Устицаның ашылып жабылуын бақылау 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалықжұмысты
қорғау
7
7 апта Зертханалық жұмыс 7.
Тақырыбы: Пигменттердің химиялық қасиеттерін анықтау 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалықжұмысты
қорғау
8
8 апта МОДУЛЬ № 2
Зерханалық № 8
Тақырыбы: Сутегі электронының тасмалдану реакциясына хлорофилдің фотосибилизаторлық әсері (Гуревич әдісі бойынша) 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалықжұмысты
қорғау
9
9 апта Зертханалық жұмыс № 9. Тақырыбы: Өсімдіктің тыныс алу қарқындылығынзерттеу 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалықжұмыстықорғау
10
10 апта Зертханалық жұмыс № 10. Тақырыбы: Өсімдік ұлпаларындағы дегидрогеназаларды байқау 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалық жұмысты
қорғау
11 11 апта Зертханалық жұмыс № 11 Тақырыбы: Өсімдіктін күліне микрохимиялық анализ жасау. 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалық жұмысты
қорғау
12 12 апта Зертханалық жұмыс № 12 Тақырыбы: Тұқымның өнгіштігін анықтау . 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалық жұмысты
қорғау
13 13 апта Зертханалық жұмыс № 13 Тақырыбы: Протоплазмадағы қанттардың қорғаныштық қызметін анықтау 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалық жұмысты
қорғау
14 14 апта Зертханалық жұмыс № 14 Тақырыбы: Төменгі температурада қанттардың протоплазмадағы белоктарға тигізетін әсері. 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалық жұмысты
қорғау
15 15 апта Зертханалық жұмыс № 15 Тақырыбы: Хлорофильді ұлпалардың зақымдану дәрежесіне қарай өсімдіктердің экстремалды жағдайларға төзімділігін анықтау 2 Зерттеу жұмысы
Зертханалық жұмысты
қорғау
Білімгердің БӨЖ тапсырматізімі.
№ Модуль бойынша БӨЖ тақырыбы мен мазмұны ТапсырмаӘдебиеттер Бақылаутүрі Тапсырууақыты Максимал балл
1 Өсімдік клеткасының физиологиясы Өсімдік клеткасының ерекшеліктерін көрсету 1,2,8,9 Реферат 2 апта2
2
Фотосинтез процесіне ішкі және сыртқы жағдайлардың әсері Фотосинтез ұғымынашып көрсету 1,2,8,9,11 Ауызша баяндаманы дайындау
5 апта 3,75
3
Тыныс алуға экологиялық фактордың әсері.
Тыныс алуға экологиялық фактордың әсерін зерттеу 1,3,5,7,11 Эссе дайындау10 апта 4,0
Бағалардың қойылу тәртібі
Бағалардың қойылу тәртібіобъективті түрде және әділ бағалану тиісті.
Бақылаудың үш түрін қолдануға болады:
Ағымды (апта сайын зертханалық сабақ және оқытушының өзіндік жұмыс кезінде)
аралық (деканат уақыты бойынша)
қорытынды (академиялық кезеңнің соңында бір рет өткізіледі)
Балл келесі түрде беріледі:
Ағымды бақылау - 1500 балл
Рубеждік бақылау – 200 балл
Аралық бақылау – 100 балл
Курстың бағасы аралық және ағымды ,қорытынды бақылау келесі категориямен анықталады:
№ Курс компоненттері және бақылау түрі Тапсырма саны Барлық бағалар% Жоғары балл
1 Коспект бойынша лекцияға дайындалу және зертханалық жұмысты қорғау және орындау 15 75 15* 100=1500
2
БӨЖ және реферат тапсырмасын орындау және қорғау 3 10 100*3=300
3 Реферат 1 5 100*1=100
4 Рубеждік бақылау(аттестация) 2 10 100*2=200
5 Барлығы 20 100% (2000/20)х0,6=
60 балл
6 Аралық бақылау 100*0.4=40
Қорытынды бақылау 60+40=100
Барлық жұмыстарды бағалау тәртібі:
Балл білімді тексеру кестесі бойынша қойылады.
Егер білімгер семестр бойы бірде-бір сабақты жібермей ,сабаққа белсенді қатысса 10 балл қосылады.
Егер білімгер сабақты себепсіз жіберсе ,онда 10 балл алынады.
Төмендегі кестеде кредиттік оқыту жүйесінде әріппен GРА –ны анықтау үшін білімгердің орта білім деңгейін анықтауға болатынын көрсетеді
Әріптік жүйедегі баға Баллдың сандық эквиваленті Балл Дәстүрлі жүйедегі баға
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 D+ 1,33 55-59 D 1,0 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
Барлық бағалар Сіздің тапсырмаларды орындау нәтижеңізге байланысты.Соған байланысты курс бойынша орта балл шығарылады.
Курс компоненттеріне қойылатын талаптар
Білімгерлер пәнді ынтамен әрі қызықты оқу тиісті.Сіздерге талқыланатын тақырып материалы алдын ала беріледі.
Берілген тақырып материалынан басқа қосымша әдебиеттерден де іздестіру керек. Берілген лекция материалын оқып болған соң, қысқаша конспект және тезис құру керек, оны оқытушы тексеріп балл қояды.
Рефераттардың тақырыптарымен танысып болған соң міндетті түрде өтілген тақырып бойынша реферат жазу тиіс.
Білімгерлердің қызығушылығы мен ынтасы сабақ кезінде қалыптасады. Сондықтан сабақ барысында сабаққа белсенді қатысқан білімгерлерге жоғарғы балл қойылады.
Сонымен қатар білімгерлер өзіне қызықтыратын тақырыптар бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізуге болады, яғни зертханалық сабақтарда немесе ғылыми зерттеу орындарында жүзеге асыруға болады.Келешекте сол тақырып бойынша курстық жұмыс немесе дипло жұмыстарын жазуға болады.
БӨЖ түрлері және білімгерлердің білімін бағалау критерилері:
Материалды ауызша түсіндіру.(presentation). Білімгер берілген тақырып бойынша сұрақтарға өздігінше жауап береді. Presentation уақыты 10-15 минут. Келесі критерий арқылы бағаланады: тақырыпты қаншалықты кеңінен сараптағандығы және аудиторияға қызықшылық тудыруы.Сонымен қатар қосымша әдебиеттерді қаншалықты қолданғандығы
Жазбаша жұмыс (конспекттер, эссе) әрбір модуль соңында өткізіледі.Онда қосымша ақпараттар қолданылу тиісті. Жазбаша жұмыс 1-2 бетке, ал эссе максимум 2 бетке түсіндіру тиіс.
Тестер әрбір модуль соңындаөткізіледі және оқытушы білімгерлерге ескертусіз кез келген өтілген тақырыптан 5 минуттық тест алуға болады. Барлық дұрыс жауапқа -100 балл.
Рефераттар мен баяндамалар білімгерлердің таңдауымен жүзеге асырылады (әрбір модульге бір реферат). Білімгерлер тақырыптың әр бөліміне топпен дайындалуға болады. Реферат сұрақты толығымен ауқымды ашуы және өздігінше қорытынды жасау қажет.
Презентация –таңдау білімгер белгілі ауқымды тақырыпты таңдайды. Презентация уақыты 8-10 минут. Презентация тақырыптың толық ашылу дәрежесімен, көрермендерге қызығушылық тудыру , профессионализмдік қасиетімен бағаланады.
Тақырып бойынша шолу- тақырып бойынша жазбаша түрде 1-2 бет Интернет арқылы алынған деректерге шолу жасау тиісті.
Ойын сабағы-команда немесе жеке топ болып білімгерлер жарысады. Ол үшін алдын ала үйде немесе кітапханада дайындылу тиісті.
Термин –тест. Өткен тақырыптар бойынша лекция сабақтарында жазбаша түрде өткізеді.Оқытушы термин сөзді атайды,ал білімгер терминді анықтау тиісті. Орындау уақыты 10-15 минут.
Карточкамен өзіндік жұмыс (КӨЖ). Лекция мен зертханалық жұмыстарда өткізіледі. Сабақ үстінде оқытушы карточкаларды үлестіріп береді.КӨЖ-дің нөмірі және тақырыбы( мысалы КӨЖ№1 Өсімдіктің ұлпалары және олардың қызметі) болады. Тапсырма беру, жауап беру 10 минут.
9. Рубеждік бақылау
Рубеждік бақылауды өткізу графигі
№ Жұмыстың түрі Өткізу түрі Тапсыру мерзімі Максималдық балл Тақырып
1 Рубеждік бақылау-1 Коллоквиум 7 апта 100 1-7
2 Рубеждік бақылау-2 коллоквиум 14 апта 100 8-15
Рубеждік бақылаудың сұрақтары №1
Өсімдік клеткасының негізгі қасиеті
Өсімдік физиологиясы не зерттейді
Органикалық әлемнің негізгі қасиеті
Өсімдіктер физиологиясының даму тарихы
Өсімдік клеткасының негізгі компоненттері
Клетканың коллоидтық жағдайын қалай түсінесіз
Цитоплазманың негізгі қасиеті
Өсімдік клетканың негізгі ферменттері
Биологиялық активті заттардың маңызы
Қалай түсінесіз өсімдіктердің өсуі және дамуы, бір бірімен байланысы
Өсімдіктердің өсуі және дамудың шектеу факторлары
Фитогармондар туралы түсінік
Гормондардың маңызы
Клетканың өсу фазасы
Өсімдіктерді яровизациялау туралы түсінік
Рубеждік бақылаудың сұрақтары №2
Өсімдіктерді шынықтырудың маңызыi
Фотосинтез туралы түсінік
Фотосинтезді ашу тарихі
Пластидтер туралы түсінік
Фотосинтез процесінің химизмі
Тыныс алу туралы түсінік
Тыныс алудың мақсаты
Тыныс алудың тарихы
Тыныс алуға сыртқы орта фактордың әсері
Тыныс алуға жарықтың әсері
Тыныс алуға ішкі факторлардың әсері
Тыныс алу процесін реттеү
Аэробты және анаэробты тыныс алуы
Өсімдіктерге негізгі элементтердің әсері
Заттардың механизмі және өсімдіктерде қозғалуы
Өсімдіктердің тамырлары заттарды сіңірүі
Минералдық заттардың айналымы
Минералдық заттардың қозғалуы
Өсімдіктерге микоризаның әсері
Тынайтқыштардың физиологиялық маңызы
Өсімдіктерге микроэлемпенттердің әсері
Судың структурасы және қасиеті
Тынайтқыштардың физиологиялық қасиеті
Өсімдіктерде судың балансы
Өсімдіктерде судың қозғалуы
«Өсімдіктер физиологиясы» пәнінен реферат тақырыптары:
Өсімдіктегі физиологиялық процестерге ортаның биотикалық факторларының әсері
Өсімдіктегі физиологиялық процестерге эдафикалық ортаның факторларының әсері.
Өсімдіктердегі физиологиялық процестерге ауа ортаның әсері.
Өсімдіктердегі физиологиялық процестерге антропогендік орта фактортордың әсері.
Ауа ластануына өсімдік индикаторлардың әсері.
Иондық радиация әсеріне өсімдіктердің төзімділігі.
Өсімдіктердегі регуляция және интеграция системалары.
Ортаның эндогендік және экзогендік факторларына фотосинтездің тәуелділігі.
Өсімдік ортаның эндогендік және экзогендік факторларына тыныс алу тәуелділігі
Әртүрлі экологиялық топ өсімдіктердің өсу режим ерекшеліктері
Өсімдіктердің морфогенез механизмі
Өсімдіктердің гүлдеу физиологиясы
Тұқымдардың өну физиологиясы
Өсімдіктердің қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларына бейімделі механизмі
Фитохром, оның өсімдіктердің даму регуляциясындағы ролі
Өсімдіктің даму және өсу реттелуіндегі гармондардың маңызы
Өсімдіктердің гербицит, инсектицидке төзімділігі
Өсімдіктердің газ тәріздес өнеркәсіп қалдықтарына төзімділігі
Су жетіспеушіліктерінің өсімдіктерге әсері
Өсімдіктерді төменгі температураға шынықтыру және жүретін процестер
Өсімдіктерге қалыпты және төмен температураның әсері, анықтау әдістері
Төзімділік механизімдері
Өсімдік реттелуіне қоректенуде миниралдық элементерге қажеттілігін анықтау
Өсімдіктерге ультракүлгін сәулесінің физиологиялық әсері
Өсімдіктер тіршілігіндегі макроэлементтердің физиологиялық ролі.
Стресс жағдайында өсімдік органдарының өзара әрекеттесуі.
Өсімдіктер бейімделуінің молекулярлық негіздері
Өсімдіктердің стерсстік гармондары.
Өсімдіктердегі осмос қысымының тәуліктік ауытқуы.
Ауа ластануының ауыл шаруашылық дақылдарына әсері.
Фотосинтез процесінде энергияның өзгеруі.
Жоғары сатыдағы өсімдіктердің фотосинтезі.
Су режимінің өсімдіктердің метаболизмі мен өнімділігіне әсері.
Фитогармондар, практикада қолдану әдістері.
Өсімдіктер қозғалысының физиологиялық негіздері.
Суармалы ауыл шаруашылық дақылдарының су режимі.
Өсімдіктердің суалмасу ерекшеліктері.
Өсімдіктердің қуаңшылыққа төзімділігі, зерттеу әдістері.
Өсімдіктердің су тапшылығына және жоғары температураға төзімділік әсері.
Өсімдіктердегі суалмасуының бұзылуы, әсері.
Мәдени өсімдіктердің тұзға төзімділігі және оны арттыру жолдары.
Өсімдітердің топырақ құрғақшылығына бейімделу жолдары.
Өсімдіктердің ауа құрғақшылығына бейімделу жолдары.
Тыңайтқыштарды пайдаланудың экологиялық жолдары.
Топырақ қышқылдығының өсімдіктерге әсері.
Өсімдіктердің тыныс алуына түрлі факторлардың әсері.
Хлоропластардың электронды транспорт тізбегі.
Фотосинтездің С және С жолдары.
Хлоропласт және митохондриядағы фосфорлану механизмі туралы түсініктер.
Өсімдіктердегі минералдық элементтердің сіңірілуі және транспорт ерекшеліктері.
СО2 –нің жетіспеушілік және артық болуының өсімдік қызметіне әсері.
Анаэробиоздың өсімдікке әсері.
Құрғақшылыққа төзімділіктің молекулярлық негіздері.
Үсікшалудың өсімдіктерге әсері және сипаттамасы.
Өсімдіктердің аязға төзімділігін зерттеу тарихы.
Өсімдіктерге топырақ тұздылығының әсері
Тұздардың тамыр жүйесі арқылы өту механизмдері және өту жолдары.
Өсімдіктердің минералды элементтермен қоректенуінің қозғалысы және айналымы.
Өсімдіктердің стресс жағдайында липидті алмасуы.
Өсімдіктердің антиоксидантты жүйесі (ферменттер, химиялық заттар) және өсімдіктердің стерсс жағдайына енуі.
Өсімдіктер қозғалысының физиологиялық негіздері.
Ферменттер олардың зат алмасудағы ролі.
Өсімдіктердегі фотосинтез процесінің экологиялық негіздері.
Өсімдіктердің минералды қоректенуінің физиологиялық негіздері.
Фитогармондар, құрылысы және өсімдіктің өсуі мен адаптациясындағы ролі.
Өсімдіктердің инфекциялық ауруға төзімділігі.
Өсімдіктердің өсу процесіне орта факторларының әсері.
Өсімдіктердің тыныштық күйінің физиологиясы.
Өсімдіктер транспирациясындағы устьицие аппараты қозғалысының механизмі.
Өсімдіктердегі күкірт, фосфор, олардың табиғаттағы айналымы.
Аспарагин, глутамин, мочевинаның физиологиялық ролі.
Өсімдіктердің өсуінің стимуляторлары, физиологиялық ролі.
Әдебиеттер тізімі
Негізгі:
Қалекенов Ж., Өсімдіктер физиологиясы Алматы, 2004, - 456
Сағатов Қ.С. Өсімдіктер физиологиясы Алматы, «Ғылым», -2002.0316 б.
Полевой В.В. Физиология растений. М.: «Высшая школа», 1989,-464с
В.В.Кузнецов., Г.А.Дмитриева Физиология растений М.: «»Вышая школа 1989, -2006.-742с
Қосымша:
Ермаков И.П. Физиология растений. – Академия, -2005, -635с
Якушкина Н.И. Физиология растений. Москва «Владос» - 2005.-463с
Лебедов С.И. Физиология растений. М., -1988. 544с
Гэлстон А., Девис П., Сэттер Р. Жизнь зеленого растения. М., 1983. -550с
Либберт Э. Физиология растений. М., Мир.,1976. -582с
Рубин Б.А. Курс физиология растений.М., 1976.-577с
Кретович В.Л. Биохимия растений., М.: «Высшая школа», 1986, -203с
Уалиханова Г.Ж., Өсімдіктер биотехнологиясы, Алматы, «Қазақ университеті», 2001,-350с
Уалиханова Г.Ж., Сарсенбаев Б. Өсімдіктер физиологиясы бойынша студенттер білімін бақылауға арналған тесттер , Алматы, «Қазақ университеті», 2001,-212с
Курстың саясаты
1. Сабаққа кешікпеңіз;
2. Сабақ кезінде сөйлеспеңіз, газет оқымаңыз,ұялы телефонды өшіріңіз, сағыз шайнамаңыз;
3. Сабаққа үлгілі киіммен келіңіз;
4. Сабақты себепсіз жіберуге болмайды, жіберген жағдайда анықтама қағазын әкеліңіз;
Жіберілген сабақты оқытушының бос уақытында қайта тапсырыңыз;
Тапсырманы орындамаған жағдайда баға төмендетіледі;
Сабақты әрдайым келу керек;
Оқу процесіне белсенді ат салысыңыз;
Үй тапсырмасын ұқыпты орындаңыз;
Әрқашан достарыңа және оқытушыға мейірімді, шыдамды, ашық пейіл болыңыз;
Барлық сабақты талпынып оқыңыз;
Ұжымдық жұмыста белсене атсалысып және дискуссияға ұялшақ білімгерлерді қызықтырыңыз;
Әрқашан өз ісіңе ұқыпты , тәртіпті бол және уақтылы кешікпеңіз;
Сабақты себепсіз жіберуден аулақ болыңыз;
Оқу корпустарында темекі шегуден аулақ болыңыз.
Семинар уақытында телефонмен сөйлеспеңіз.
Сабақ кезінде ішімдіктен аулақ болыңыз;
Курстың политикасы академиялық тәртіп политикасы мен этикаға қарама-қайшы болмау керек, керісінше бір-бірімен үйлесімді болу керек.
Академиялық тәртіп пен этика саясаты.
Академиялық тәртіп пен этика саясаты ЖОО-ның ішкі ережелеріне ,білімгерлердің этикалық кодексінің негізіне сүйенеді,яғни:
Оқытушымен, жолдастарымен, құрбыларымен мейірімді бболу тиіс;
Институт, факультеттің тәрбиелік іс-шараларына қатысу;
Институт тәртіп мәдениетін сақтау

Приложенные файлы

  • docx 15553107
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий