адыгэ

ПРИЛОЖЕНЭ 2
ТЕСТ ЕСЭПХЭР
VI: Адыгэхэм я тхыдэр
I:
S: Адыгэхэр нэхъапэм гуэшауэ щытат къудамэ
-: 10
+: 12
-: 11
-: 13
I:
S: Ди зэманым адыгэхэр гуэшащ
-: къэбэрдей, абхъаз, абазэ
-: къэбэрдей, убых, адыгей
+: къэбэрдей, шэрджэс, адыгей
-: къэбэрдей, шэрджэс, убых
I:
S: Адыгэм и лъабжьэр мы къэралыгъуэм къыщожьэ
-: Анатолие
-: Синдикэ
+: Меот
I:
S: Дандарихэр, фэттейхэр, керкетхэр, теоретхэр,
псесхэр, зиххэр хохьэр къэралыгъуэ
-: Анатолие
-: Синдикэ
+: Меот
I:
S: Адыгэхэр, абхъазхэр, абазэхэр къытекIыжащ лъэпкъ
-: меот
+: хьэт (хаты)
-: псес
I:
S: Меотхэм хабжэу щытащ лIакъуэхэу
+: дандарихэр, фатейхэр, ахейхэр
-: алыджхэр,
-: хатхэр
I:
S: Синдикэ Къэралыгъуэм и къалащхьэщ
-: Боспор
+: Горгиппие
-: ТхьэпсэкI
-: Аккад
I:
S: Адыгэ бэракъым тет вагъуэхэр я дамыгъэщ
-: мамырыгъэм
-: зэкъуэтыныгъэм
-: зэныбжьэгъуныгъэм
+: лъэпкъхэм
I:
S: Адыгэ бэракъым тет шабзэшищ зэблэдзар и дамыгъэщ
-: зауэм
-: пщыхэм
+: мамырыгъэм
V1: Адыгэбзэм и лъапсэгъу бзэхэр
I:
S: Абхъазыбзэм ирипсалъэхэр щопсэур
+: Абхъазием
-: Къэрэшей-Шэрджэсым
-: Адыгейм
-: Къэбэрдей-Балъкъэрым
I:
S: Абазэбзэм ирипсалъэхэр щопсэур
-: Абхъазием
+: Къэрэшей-Шэрджэсым
-: Адыгейм
-: Къэбэрдей-Балъкъэрым
I:
S: Адыгеибзэм ирипсалъэхэр щопсэур
-: Абхъазием
-: Къэрэшей-Шэрджэсым
+: Адыгейм
-: Къэбэрдей-Балъкъэрым
I:
S: Къэбэрдей-шэрджэсыбзэм ирипсалъэхэр щопсэур
-: Абхъазием
-: Къэрэшей-Шэрджэсым
-: Адыгейм
+: Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым,
Адыгейм, Севернэ-Осетием, Ставрапольский крайм
I:
S: Кавказыбзэхэр яугуэшыр гупи
-: 2
+: 3
-: 4
-: 5
I:
S: КъухьэпIэ-кавказыбзэ гупым нэгъуэщIу йоджэ
-: дагъыстаныбзэ
-: шэшэныбзэ
+: абхъаз-адыгэбзэ
-: ингушыбзэ
I:
S: Абхъаз-адыгэбзэм къыхагъэкI къудамэу
+: 2
-: 3
-: 4
-: 5
I:
S: Абхъазыбзэ къудамэм хагъыхьэ
+: абхъазыбзэ, абазэбзэ
-: абхъазыбзэ, абазэбзэ, убыхыбзэ
-: убыхыбзэ, адыгеибзэ, къэбэрдей-шэрджэсыбзэ
-: адыгеибзэ, къэбэрдей-шэрджэсыбзэ
I:
S: Адыгэбзэ къудамэр яугуэшыжыр гупи
+: 2
-: 3
-: 4
-: 5
I:
S: Адыгэбзэ гупым хагъыхьэ
-: абхъазыбзэ, абазэбзэ
-: абхъазыбзэ, абазэбзэ, убыхыбзэ
-: убыхыбзэ, адыгеибзэ, къэбэрдей-шэрджэсыбзэ
+: адыгеибзэ, къэбэрдей-шэрджэсыбзэ
I:
S: Убыхыбзэм ирипсалъэхэр щопсэу
-: Адыгеим
-: Абхъазым
-: Къэрэшей-Шэрджэсым
+: щыIэжкъым
I:
S: Абхъазыбзэм ирипсалъэхэр щыпсэу щIыпIэм
и къалащхьэр
-: Мэйкъуапэ
-: Черкеск
-: Налшык
+: Сухум
I:
S: Абазэбзэм ирипсалъэхэр щыпсэу щIыпIэм
и къалащхьэр
-: Мэйкъуапэ
+: Черкеск
-: Налшык
-: Сухум
I:
S: Адыгеибзэм ирипсалъэхэр щыпсэу
и къалащхьэр
+: Мэйкъуапэ
-: Черкеск
-: Налшык
-: Сухум
V1: Адыгэбзэм и диалектхэмрэ говорхэмрэ
I:
S: Адыгэбзэм и диалектхэр мэхъур
-: 3
-: 5
+: 4
-: 2
I:
S: Адыгэбзэм и говорхэр мэхъур
+: 3
-: 5
-: 2
-: 4
I:
S: Литературэбзэм и лъабжьэ диалектщ
-: Беслъэней
+: Бахъсэн
-: Кубань
-: Мэздэгу
I:
S: Малкэ говорым ирипсалъэхэр хэгъэкIауэ
Къэбэрдеишхуэм щыпсэу адыгэхэр зэрыпсалъэ диалектщ
-: Беслъэней
+: Бахъсэн
-: Кубань
-: Мэздэгу
I:
S: Къэбэрдеишхуэ диалекткIэ йоджэ мы къэкIуэнум:
-: Беслъэней
+: Бахъсэн
-: Кубань
-: Мэздэгу
I:
S: Беслъэней диалектым ирипсалъэхэр щопсэу:
+: ВакIуэжылэ, Беслъэней, Коноково, Кургоково
-: Беслъэней, Коноково, Кургоково, Куэшхьэблэ
-: Хуэдз, Улапэ, Куэшхьэблэ, Блэшэпсынэ
-: Беслъэней, Губжоково, Соколово
I:
S: Къэрэшей-Шэрджэсым и къуажэ Беслъэней,
ВакIуэжылэм щыпсэухэр иропсалъэ мы диалектым:
-: Мэздэгу
-: Бахъсэн
-: Кубань
+: Беслъэней
I:
S: Коноково, Кургоково къуажэм щыпсэухэр мы
диалектымкIэ мэпсалъэ:
-: Кубань
-: Бахъсэн
+: Беслъэней
-: Мэздэгу
I:
S: Кубань диалектым ирипсалъэхэр щопсэу
-: Къэрэшей-Шэрджэсым
+: Адыгейм
-: Севернэ-Осетием, Ставрапольский крайм
-: Къэбэрдей-Балъкъэрым, Севернэ-Осетием
I:
S: Кубань диалектым ирипсалъэхэр щопсэу
-: ВакIуэжылэ, Беслъэней, Коноково, Кургоково
-: Беслъэней, Коноково, Кургоково, Куэшхьэблэ
+: Хуэдз, Улапэ, Куэшхьэблэ, Блэшэпсынэ
-: Беслъэней, Губжоково, Соколово
I:
S: Хуэдз, Улапэ, Куэшхьэблэ, Блэшэпсынэ къуажэхэм
щыпсэухэр мы диалетымкIэ мэпсалъэ
-: Мэздэгу
-: Бахъсэн
+: Кубань
-: Беслъэней
I:
S: Мэздэгу диалектым ирипсалъэхэр щопсэу
-: Къэрэшей-Шэрджэсым
-: Адыгейм
+: Севернэ-Осетием, Ставрапольский крайм
-: Къэбэрдей-Балъкъэрым, Севернэ-Осетием
I:
S: Мэздэгу диалектым ирипсалъэхэр щопсэу
-: Хуэдз, Улапэ, Куэшхьэблэ, Блэшэпсынэ
-: Беслъэней, Губжоково, Соколово
+: Соколово, Губжоково, Серноводск, станица Луковском
I:
S: Ставрапольский крайм и Курской районым щыпсэу адыгэ
къуажэхэр мы диалектымкIэ мэпсалъэ:
-: Кубань
-: Бахъсэн
-: Беслъэней
+: Мэздэгу
I:
S: Псыжь-инжыдж говорыр еугуэшыжыр гупи
-: 4
-: 3
+: 5
-: 2
I:
S: Псыжь-инжыдж говорым ирипсалъэхэр щопсэу
+: Къэрэшей-Шэрджэсым
-: Адыгейм
-: Севернэ-Осетием
-: Къэбэрдей-Балъкъэрым
I:
S: Къэрэшей-Шэрджэсым и къуажэ дапщэм щыпсэурэ
псыжь-инжыдж говорым ирипсалъэхэр
-: 10
-: 14
-: 13
+: 15
I:
S: Хьэбэз, Эрсакон, Первомайскэ, ПсэукIэдахэ,
Абазэх говорхэр езыхэр хохьэж
-: Малкэ говорым
-: Тэрч говорым
+: Псыжь-инжыдж говорым
I:
S: Хьэбэз говорым ирипсалъэхэр щопсэу
-: Хьэбэз, Первомайск, Али-Бердыкъуэ
+: Хьэбэз, Али-Бердыкъуэ, Инжыджышхуэ,
Инжыдж цIыкIу
-: Хьэбэз, Эрсакон, ЖьакIуэ
I:
S: Абазэх говорым ирипсалъэхэр щопсэу
-: Абэзэх, Али-Бердыкъуэ, Старо-Хумаринский,
Ново-Хумаринский
+: Абэзэх
-: Абэзэх, Адыгэ хьэблэ
I:
S: Эрсакон говорым ирипсалъэхэр щопсэу
-: Эрсакон, Первомайск, Хьэбэз
-: ЖьакIуэ
+: Эрсакон
I:
S: Первомайск говорым ирипсалъэхэр щопсэу
-: Эрсакон, Первомайск, Хьэбэз
-: ЖьакIуэ
+: Первомайск
I:
S: ПсэукIэдахэ говорым ирипсалъэхэр щопсэу
-: ПсэукIэдахэ, Адыгэ хьэблэ
+: ПсэукIэдахэ
-: Эрсакон, Хьэбэз
I:
S: Инжыджышхуэ, Инжыдж цIыкIу, Куэшхьэблэ,
ЖьакIуэ къуажэхэм щыпсэухэр иропсалъэ
-: Малкэ говорым
-: Тэрч говорым
+: Псыжь-инжыдж говорым
I:
S: Хьэжхьэблэ, ЯтIэкъуэ, Бэтэх къуажэм щыпсэухэр
иропсалъэ
+: Малкэ говорым
-: Тэрч говорым
-: Псыжь-инжыдж говорым
I:
S: Малкэ говорым ирипсалъэхэр щопсэу
+: Къэбэрдей-Балъкъэрым
-: Къэрэшей-Шэрджэсым
-: Адыгеим
I:
S: Малкэ говорым ирипсалъэхэр щопсэу
-: Хьэжхьэблэ, Малкэ, ЯтIэкъуэ
+: Хьэжхьэблэ, ЯтIэкъуэ, Бэтэх
-: Хьэжхьэблэ, ЯтIэкъуэ, Къамылыкъуэ
I:
S: Тэрч говорым ирипсалъэхэр щопсэу
-: Къэбэрдеишхуэм
+: Джылахъстэнейм
V1: Адыгэбзэм и алфавитыр, абы и тхыдэр,
макъзешэхэмрэ макъ дэкIуашэхэмрэ
I:
S: Нэгумэ Шорэ урыс графикэм тету алфавит зэхилъхьащ
-: 1843
+: 1840
-: 1842
-: 1841
I:
S: 1923 гъэм латин графикэм тету адыгэбзэ алфавит зэхилъхьащ
-: Борыкъуей ТI
+: Хъуран Б
-: Елберд Хь
-: Яковлевым
I:
S: Нэгумэ Шорэ 1843 гъэм зэхилъхьа алфавитыр тетщ
-: урыс графикэм
-: хьэрып графикэм
+: хьэрып-перс графикэм
I:
S: 1853 гъэм «Шэрджэсыбзэ букварь» зэхилъхьащ
+: Бырсей У
-: Услар П
-: ХьэтIохъущокъуэ Къ
-: Тамбий П
I:
S: Урыс графикэм тету 1936 гъэ адыгэ алфавит зэхэзылъхьар
-: Елберд Хь
-: Яковлев Н
+: Борыкъуей ТI
-: Хъуран Б
I:
S: Алфавитым макъ щхьэхуэ имыIэу хэтщ хьэрфу
-: 4
-: 1
-: 4
+: 2
I:
S: Иджырей алфавитым хьэрф закъуэу хэтщ
-: 20
+: 22
-: 30
-: 26
I:
S: ПащIэ Бэчмырзэ и алфавитыр зэхилъхьащ
-: 1885 гъэ
-: 1886 гъэ
+: 1881 гъэ
-: 1884 гъэ
I:
S: Алфавитым хэт хьэрф зэхэтхэм щыщу хьэрф тIурытIщ
-: 21
-: 15
-: 14
+: 19
I:
S: Иджырей алфавитым хьэрф щырыщу зэхэтщ
-: 4
-: 3
+: 5
-: 7
I:
S: Бырсей Умар 1853 гъэм зэхилъхьа алфавитыр тетщ
+: хьэрып графикэм
-: урыс графикэм
-: латин графикэм
-: перс графикэм
I:
S: Фэнзий М и алфавитыр тетщ
-: урыс графикэм
+: хьэрып графикэм
-: латин графикэм
-: перс графикэм
I:
S: Япэ дыдэу советскэ адыгэ алыфбей Налшык къыщыдэкIащ
-: январым и 26 1917 гъэм
+: июным и 6 1919 гъэм
-: ноябрым и 16 1920 гъэм
-: августым и 23 I92I гъэм
I:
S: 1917 гъэм алфавит хьэрып графикэм тету зэхилъхьащ
-: Борыкъуей ТI
-: Яковлев Н
-: Хъуран Б
+: Фэнзий М
I:
S: «Тхыбзэ» алыфбей 1917 гъэм къыдэкIар итхащ
-: Фэнзий М
+: ЦIагъуэ Н
-: Борыкъуей ТI
- Хъуран Б
I:
S: Иджырей алфавитыр хьэрф дапщэ хъурэ
-: 60
+: 59
-: 57
-: 61
I:
S: Адыгэхэр урыс графикэм техьащ
-: 1930 гъэ
-: 1924 гъэ
+: 1936 гъэ
-: 1937 гъэ
I:
S: Бырсей Умар 1861 гъэм зэхилъхьа алфавитыр тетщ
-: хьэрып графикэм
+: урыс графикэм
-: латин графикэм
-: перс графикэм
I:
S: Иджырей алфавитым хьэрф зэхэту хэтщ
+: 25
-: 23
-: 20
-: 19
I:
S: ПащIэ Бэчмырзэ и алфавитыр тетащ
-: урыс графикэм
+: хьэрып графикэм
-: латин графикэм
-: перс графикэм
I:
S: Иджырей адыгэбзэ алфавитыр тетщ
+: урыс графикэм
-: хьэрып графикэм
-: латин графикэм
-: перс графикэм
I:
S: Алфавитым плIыуэ зэхэту хэтщ хьэрфу
-: 2
+: 1
-: 3
-: 4
I:
S: Иджырей алфавитым макъыу иIэщ
-: 59
+: 57
-: 60
-: 47
I:
S: «Краткая кабардинская грамматика» тхылъыр итхащ
+: Лопатинскэм
-: Тамбий П
-: Къэшэж Т
-: Бырсей У
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: шэд, гъуэмылэ, лъакъуэ, шыд
-: шэд, шыд, шэмэдж, шынакъ
-: гъунэгъу, гъуэгугубгъуэ, къазмакъей, агроном
+: пхъэгулъ, шынакъ, шындырхъуо, IункIыбзэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: къэрэндащ, унэ, шы
-: тхылъ, доска, удз
-: бжьын, анэ, бжэн
-: унагъуэ, лэныстэ, мастэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: псалъэ, пхъуантэ, пщыIэ
-: бдзэжьей, бгъузэ, бел
-: пцIащхъуэ, пэ, плIэ
-: унащхьэ, анэ, ныбжьэгъу
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: щIэ, щIэблэ, упщIэ
-: дзэ, уэ, гу
-: ныбжь, мазэ, жьы
-: гу, гъуджэ, лэгъупыкъу
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: гъэщIэгъуэн, пщащэ, жьы
+: жыжьэ, сомсакъ, тIорысэ
-: жыжьэ, жьыбгъэ, жьантIэ
-: жьажьэ, жьыбгъэ, жьэнахуэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: къуалэбзу, къуаргъ, къудамэ
-: ажэ, адакъэ, алмэсты
-: къущхьэ, къунтх, къуэладжэ
-: хулъэ, хупхъэ, хасэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: нысэ, ныбжь, нэ
-: ин, жэр, жан
+: гуэгуэн, гурыхуэ, гурыхь
-: гъунэгъу, гъуанэ, гъунэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: андэгурэ, гуэгуш, хугу
-: гуапэ, гуэн, гуэл
-: зы, зэз, зырыз
-: зауэ, зэнтхъ, жан
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: мэж, мэш, мэз
-: мазэ, мэз, мэж
+: мазэ, мэж, мэш
-: мэз, махуэ, мазэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: сыр, сыринэ, усэ
-: санэ, мэз, уэс
-: уэс, фадэ, фагъуэ
-: уэнжакъ, уанэ, унащхьэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
_ : тэрэз, тэмэм, танэ
+: танэ, тэрэз, шатэ
-: матэ, шатэ, танэ
-: махуэ, лэч, псы
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: мастэ, нал, лэныстэ
-: гъуджэ, гъубжэ, гъудэ
+: гъубжэ, гъудэ, гъущI
-: махуэ, лэч, псы
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: кхъуафэжьей, кхъухь, кхъужь
+: кхъуафэжьей, кхъуэ, кхъуей
-: кхъуафэжьей, кхъухь, кхъуэ
-: кхъузанэ, кхъуэ, кхъуафэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: кхъахэ, кхъыIэ, шхалъэ
-: бэкхъ, кхъахэ, кхъапIэ
-: мэкъу, кхъапIэ, шхалъэ
-: мазэ, лъынтхуэ, нэз
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: лъы, лъапсэ, фэеплъ
+: гъуэгубгъуэ, гъум, гъунэгъуфI
-: хуэнщIей, хуэм, хужьыгъэ
-: лъынтхуэ, лъапсэ, лъапэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: гуахъуэ, гуп, гупкIэ
-: хьэжыгъэ, хуэнщIей, хуэм
-: тхъу, тхьэгъу, тхъуцIынэ
-: тхьэ, танэ, тепщэч
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: щIэжьей, щIэныгъэ, щIэблэ
+: щыблэ, щынэ, щиху
-: щIэжьей, щIыдагъэ, щIыб
-: щынэ, щауэ, щиху
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: щэныфIэ, щхьэцыгъуэ, щэкIыбгъуэ
-: псэупIэ, гъущапIэ, гущапIэ
+: Iэпкълъэпкъ, Iэпслъэпс, Iэпыдзлъэпыдз
-: уанэ, пэш, вакъэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: псы, пычыгъуэ, пыжь
-: псалъэ, пычыгъуэ, пщэдэлъ
+: пщэдэлъ, пыжь, пычыгъуэ
-: пыхусыху, пэш, пшэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: гуахъуэ, гуп, гупкIэ
-: псалъэ, пычыгъуэ, пщэдэлъ
-: кхъахэ, кхъыIэ, шхалъэ
-: псэ, пшэ, пэш
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: танэ, тэрэз, шатэ
-: тэрэз, тэмэм, танэ
-: матэ, шатэ, танэ
-: мэз, матэ, махуэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: шэд, шыд, шэмэдж, шынакъ
-: гъунэгъу, гъуэгугубгъуэ, къазмакъей,
-: матэ, шатэ, танэ
-: танэ, матэ, шатэ
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: гъэщIэгъуэн, пщащэ, жьы
+: жыжьэ, сомсакъ, тIорысэ
-: жыжьэ, жьыбгъэ, жьантIэ
-: кхъуафэжьей, кхъухь, кхъужь
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
-: дзэ, уэ, гу
+: кхъуафэжьей, кхъуэ, кхъуей
-: кхъуафэжьей, кхъухь, кхъуэ
-: ныбжь, мазэ, жьы
I:
S: Алфавит зэкIэлъыхьыкIэ тэмэм яIэщ къэкIуэну псалъэхэм
+: щIэ, щIэблэ, упщIэ
-: гуапэ, гуэн, гуэл
-: зы, зэз, зырыз
-: гу, гъуджэ, лэгъупыкъу
I:
S: Адыгэбзэм макъ дэкIуашэу иIэщ
-: 46
-: 45
+: 47
-: 48
I:
S: Адыгэбзэм макъзешэу иIэщ
-: 6
+: 7
-: 5
-: 8
I:
S: ФонетикэкIэ йоджэр
-: бзэм хэт псалъэхэр зыджым
-: бзэм и макъхэр зыджым
+: бзэм и макъхэр, ахэр къызэрагъэлъагъуэ хьэрфхэр, алфавитыр, пычыгъуэр, ударенэр зыджым
-: псалъэухахэмрэ псалъэ зэпхахэмрэ зыджым
I:
S: Бзэ гуэрым къызэщIэкъуауэ псалъэу хэтыр
-: фонетикэщ
-: морфологиещ
-: синтаксисщ
+: лексикэщ
I:
S: ЦIыхур зэрызэгурыIуэ, абыхэм я гупсысэхэмрэ я зэхэщIэныгъэмрэ къызэраIуатэм йоджэ
+: бзэкIэ
-: псалъэкIэ
-: псалъэухакIэ
-: псалъэ зэпхакIэ
I:
S: Я IукIэкIэ зэщхь, ауэ зи мыхьэнэкIэ зыкIи зэмыкIуалIэ псалъэхэр
-: синонимщ
-: антонимщ
+: омонимщ
-: полисимиещ
S: Зи къэпсэлъыкIэкIэ зэхуэмыдэ, ауэ зи мыхьэнэхэр зэгъунэгъу е зэтехуэ псалъэхэр
-: антонимщ
-: омонимщ
+: синонимщ
-: паронимщ
I:
S: хуэм, кIэлъэф псалъэхэм я синоним къэгъуэтын
-: псынщIэ
-: жан
-: жыджэр
+: жьажьэ
I:
S: Iыхьлы псалъэм синоним хуэмыхъур хэгъэкIын
-: благъэ
+: гъунэгъу
-: Iэулэд
-: лыджанэ
-: пыхъуэпышэ
I:
S: сабыр, Iэсэ псалъэхэм я синоним къэгъуэтын
-: IэрыпI
-: Iэл
-: IэубыдыпIэншэ
+: Iэдэб
I:
S: хьэчэхьэпсэу псалъэм и синоним къэгъуэтын
-: псынщIэу
-: жэрыгъэкIэ
+: бауэбапщэу
-: щIэцIывауэ
I:
S: бгъузэ псалъэм и синоним къэгъуэтын
-: бгъуэ
-: бгъунж
-: лъэныкъуабэ
+: Iузэ
I:
S: Белджылы псалъэм синоним хуэмыхъур хэгъэкIын
-: зэхэщIыкIыгъуэ
-: IупщI
-: нахуэ
-: наIуэ
+: тэмэм
I:
S: Уардэ псалъэм и синоним къэгъуэтын
+: бжьыфIэ
-: дахэ
-: лъагэ
-: екIу
I:
S: Залым псалъэм и синонимщ
-: еру
+: къанлы
-: ерыпIынэ
-: IэубыдыпIэншэ
I:
S: Къузгъун псалъэм и синонимщ
-: къанлы
-: залым
-: бзэгуцэ
+: нэпсей
I:
S: Гъей псалъэм и синонимщ
+: гъаблэ
-: гъэ
-: гъэфI
-: бей
I:
S: Игъуэджэ псалъэм и синонимщ
-: чэзу
-: зэман
-: екIу
+: хьэдэгъуэдахэ
I:
S: Инат псалъэм и синонимщ
+: ерыщ
-: еру
-: игъуэджэ
-: ин
I:
S: егъу псалъэм и синонимщ
-: ныбжьэгъу
+: жагъуэгъу
-: пэIэщIэ
-: гъунэгъу
I:
S: жьэрэIурэ псалъэм и синонимщ
-: жьэмей
-: жьакIуэ
-: жьэрыплъэ
+: Iуэрбжэр
I:
S: жьей псалъэм и синонимщ
-: жьэмей
+: жьэмыгъуэ
-: жьэрыплъэ
-: Iуэрбжэр
I:
S: заул псалъэм и синонимщ
+: тэлай
-: зэзэмызэ
-: дакъикъэ
-: мэскъал
I:
S: ин псалъэм и синонимщ
-: дэгъуэ
-: плIабгъуэ
-: инат
+: щэджащэ
I:
S: Мурад псалъэм и синонимщ
-: гурылъ
+: гуращэ
-: гухэлъ
-: къалэн
I:
S: пашэ псалъэм и синонимщ
-: пажэ
-: щыпкъэ
-: нэхъыжь
+: пэрыт
I:
S: къуэгъу псалъэм и синонимщ
+: гъур
-: пшэр
-: екIу
: зэкIуж
I:
S: Зи мыхьэнэкIэ зэпэщIэуэ псалъэхэр
+: антонимщ
-: омонимщ
-: синонимщ
-: паронимщ
I:
S: ныбжьэгъу псалъэм и антонимщ
-: гъунэгъу
-: Iыхьлы
-: благъэ
+: жэрэгъу
I:
S: щIыIэ псалъэм и антонимщ
-: уае
+: хуабэ
-: щIыIэтыIэ
-: уэфI
I:
S: фIы псалъэм и антонимщ
-: хъарзынэ
-: дэгъуэ
-: мыхъумыщIэ
+: Iей
I:
S: узыншэ псалъэм и антонимщ
-: узыфIэ
+: сымаджэ
-: узыгъуэ
-: уз
I:
S: жан псалъэм и антонимщ
-: жыджэр
-: псынщIэ
+: дзагуэ
-: пашэ
I:
S: щхьэхынэ псалъэм и антонимщ
-: хуэмыху
-: жьэрыплъэ
-: инат
+: лажьэрей
I:
S: цIыкIу псалъэм и антонимщ
-: лъахъшэ
+: балигъ
-: дзэдзу
-: сабий
I:
S: жьы псалъэм и антонимщ
+: щIэ
-: тIорысэ
-: хьэуа
-: кIасэ
I:
S: Iув псалъэм и антонимщ
-: кIыр
-: зэхэкIэжа
+: пIащIэ
-: бэлацэ
I:

S: благъэ псалъэм и антонимщ
-: Iыхьлы
-: гъунэгъу
-: Iэулэд
+: жыжьэ
I:
S: Неологизмыр ар
-: жьы хъуа псалъэхэрщ
+: псалъэщIэхэрщ
-: диалектизмхэрщ
-: жаргонизмхэрщ
I:
S: ЦIыхум и IэщIагъэм ехьэлIауэ къигъэсэбэп псалъэхэр ар
-: диалектизмхэщ
-: жаргонизмхэщ
-: неологизмщ
+: профессиональнэ лексикэщ
I:
S: Хьэрыпыбзэ къыхэкIыу адыгэбзэм къыхыхьащ мы псалъэр
-: джаур
+: муслъымэн
-: тынш
-: хъарбыз
I:
S: Хьэрыпыбзэ къыхэкIыу адыгэбзэм къыхыхьащ мы псалъэр
-: алмэсты
-: гуэбэн
-: къэб
+: ажал
I:
S: Хьэрыпыбзэ къыхэкIыу адыгэбзэм къыхыхьащ мы псалъэр
-: къарэ
+: жэнэзы
-: къэлэн
-: жэгундэ
I:
S: Хьэрыпыбзэ къыхэкIыу адыгэбзэм къыхыхьащ мы псалъэр
-: анэ
-: адакъэ
-: бэлъто
+: акъыл
I:
S: Хьэрыпыбзэ къыхэкIыу адыгэбзэм къыхыхьащ мы псалъэр
+: насып
-: джырэфинэ
-: куэзыр
-: къаз
I:


S: Хьэрыпыбзэ къыхэкIыу адыгэбзэм къыхыхьащ мы псалъэр
-: сэ
-: бэзэр
-: уанэ
+: нэмыс
I:
S: Тыркубзэм щыщу бзэм къищта псалъэхэщ
-: нэ
-: бэлъто
-: муслъымэн
+: бэзэр
I:
S: Тыркубзэм щыщу бзэм къищта псалъэхэщ
-: пэ
+: жэгундэ
-: стIол
-: жьэ
I:
S: Тыркубзэм щыщу бзэм къищта псалъэхэщ
-: жэнэзы
-: хьэлэл
-: адэ
+: къэб
I:
S: Тыркубзэм щыщу бзэм къищта псалъэхэщ
-: зэман
-: уаз
+: къэдабэ
-: борщ
I:
S: Тыркубзэм щыщу бзэм къищта псалъэхэщ
-: фарз
-: сабыр
-: щхьэ
+: гуэгуш
I:
S: Тыркубзэм щыщу бзэм къищта псалъэхэщ
-: фарз
+: бабыщ
-: щхьэ
-: молэ
I:
S: Урысыбзэм щыщу адыгэбзэм къищта псалъэщ
+: джырафинэ
-: бэзэр
-: жыхьэрмэ
-: нэмэз
I:
S: Урысыбзэм щыщу адыгэбзэм къищта псалъэщ
-: жэгундэ
-: щэкI
+: дыху
-: жэнэт
I:
S: Урысыбзэм щыщу адыгэбзэм къищта псалъэщ
+: бэлътоку
-: ажал
-: акъыл
-: дин
I:
S: Урысыбзэм щыщу адыгэбзэм къищта псалъэщ
-: мэл
-: гъубж
-: хьэнцэ
+: бэлъто
I:
S: Урысыбзэм щыщу адыгэбзэм къищта псалъэщ
+: машинэ
-: унэ
-: уанэ
-: щхьэ
I:
S: Урысыбзэм щыщу адыгэбзэм къищта псалъэщ
-: лъакъуэ
-: блыщхьэ
+: торт
-: гъубж
I:
S: Бзэм и стилхэмрэ абыхэм я щытыкIэхэр къызыхэкI Iэмалхэмрэ едж
-: орфографием
+: стилистикэм
-: лексикэм
-: орфоэпием
I:
S: Функциональнэ стилхэр мэхъу гупи
-: 4
-: 5
-: 3
+: 2
I:
S: Книжнэ стилыр езыр яугуэшыж гупи
-: 2
-: 3
+: 4
-: 5
I:
S: Книжнэ стилым хыхьэркъым
-: научнэ стиль
-: публицистическэ стиль
-: офицальнэ- деловой стиль (Iуэху зэрызэрахьэ стиль)
-: литературнэ-художественнэ стиль
+: къызэрыгуэкI псэлъэкIэр е нейтральнэ стилыр
I:
S: Речым и жанр зэхуэмыдэхэу статьяр, монографиер, зэреджэ тхылъыр, рецензэр, аннотацэр, лекцэр, докладыр къыхагъэкI
+: научнэ стилым
-: публицистическэ стилым
-: офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)
-: литературнэ-художественнэ стилым
-: къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым
I:
S: Зыр зым пыщIа хъукIэрэ, псалъэхэм псалъэ зэпхахэмрэ псалъэухахэмрэ къагъэхъу. А псалъэхэр зэпыщIа мэхъу бзэм и хабзэм тету. А хабзэхэр едж бзэм теухуа щIэныгъэм и Iыхьэ щхьэхуэм – синтаксисым. Псалъэхэр зэпыщIа зэрыхъум и сэбэпкIэ псалъэ зэпха, псалъэуха зэмылIэужьыгъуэхэр къохъу. Ахэр синтаксисым едж. Мы пычыгъуэр и щапхъэщ
-: публицистическэ стилым
+: научнэ стилым
-: офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)
-: литературнэ-художественнэ стилым
-: къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым
I:
S: ЩIэныгъэлIхэм я къэхутэныгъэхэм кърикIуахэр къызэраIуатэ бзэм къыщагъэсэбэп
-: публицистическэ стилым
-: офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)
-: литературнэ-художественнэ стилым
+: научнэ стилым
-: къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым
I:
S: Газет, радио, телевиденэм щыгъэува, щызекIуэ псалъэкIэхэм хэунэтIауэ щытщ
+: публицистическэ стилыр
-: офицальнэ- деловой стилыр (Iуэху зэрызэрахьэ стилыр)
-: литературнэ-художественнэ стилыр
-: научнэ стилыр
-: къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилыр
I:
S: Газетхэм ярыт тхыгъэхэр, политическэ, экономическэ, нэгъуэщI темэхэмкIэ докладхэр, дуней Iуэху щытыкIэм теухуа обзорхэр, газет очеркхэр, репортажхэр, спортым теухуа комментариехэр, митингхэм, собранэхэм къыщыпсэлъэныгъэр хохьэр
-: научнэ стилым
-: офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)
+: публицистическэ стилым
-: литературнэ-художественнэ стилым
-: къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым
I:
S: Деловой тхылъхэр зэрытха бзэр (заявление, автобиографие, нэгъуэщIхэри) хохьэ
-: публицистическэ стилым
-: научнэ стилым
+: офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)
-: литературнэ-художественнэ стилым
-: къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым
I:
S: Зыгуэрым зыгуэркIэ зыхуигъэзэным е хуиIуэтэным хуэунэтIауэ щытщ
-: публицистическэ стилыр
+: офицальнэ- деловой стилыр (Iуэху зэрызэрахьэ стилыр)
-: литературнэ-художественнэ стилыр
-: научнэ стилыр
-: къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилыр
I:
S: Образ къэгъэщIахэр тхыгъэм къеджэхэмрэ къедаIуэхэмрэ я гурыгъу-гурыщIэхэмрэ гупсысэхэмрэ зэхригъэщIэныр и мурадщ
-: публицистическэ стилым
-: научнэ стилым
-: офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)
+: литературнэ-художественнэ стилым
-: къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым
I:
S: Мысыхьэтым сэ, дауи, насыпыфIэу салъытэ хъунут. Зы лъэныкъуэкIэ, уафэ уэздыгъэхэм я нэбзий лыдхэр пэрыуэншэу си нэкIухэм къыщIидзэрт; нэгъуэщI зы лъэныкъуэки, щылъэ щхъуантIагъэм щыпсэу тхьэгъэлэдж цIыкIухэм я музыкэ зэхуэмыдэм сыщIэдэIукIыурэ сигу хэхъуэрт. А жэщым щIылъэмрэ уафэмрэ щIэрэщIагъэкIэ зэхьэзэхуэ хуэдэт. Мы текстыр и щапхъэщ
+: литературнэ-художественнэ стилым
-: публицистическэ стилым
-: научнэ стилым
-: офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)
-: къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым
I:
S: Махуэ къэс зыхэт гъащIэм къыщагъэсэбэп псэлъэкIэщ
-: публицистическэ стилыр
-: офицальнэ- деловой стилыр (Iуэху зэрызэрахьэ стилыр)
-: литературнэ-художественнэ стилыр
-: научнэ стилыр
+: къызэрыгуэкI псэлъэкIэр е нейтральнэ стилырV1: Адыгэ сэлам-фIэхъусхэр
I:
S: Зэманыр пщэдджыжьу зэхуэзамэ жаIэрт:
-: Уи махуэ фIыуэ!
-: ПщэддджыжьыфI тхьэм къуит!
+: Уи пщэддджыжь фIыуэ!
I:
S: ВакIуэм щыбгъэдыхьам деж жаIэ:
-: Шхуошх апщий!
+: Бов апщий!
-: Бохъу апщий!
-: Бощ апщий!
I:
S: Мэкъу еуэ, гуэдз зых, нартыху къыдэзыч бгъэдыхьамэ жаIэ:
+: Шхуошх апщий!
-: Бов апщий!
-: Бохъу апщий!
-: Бощ апщий!
I:
S: Зыбгъэдыхьар Iэщыхъуэу, е Iэщ щаIыгъ уэтэру щытмэ жаIэ:
-: Шхуошх апщий!
-: Бов апщий!
+: Бохъу апщий!
-: Бощ апщий!
I:
S: Зыгуэр ищэу ирихьэлIамэ жраIэ:
-: Хъер пхухъу!
-: ФIыкIэ улажьэ!
-: Угъурлы тхьэм пхуищ!
+: УасафIэ тхьэм пхуищI!
I:
S: Сату зэдэзыщIа тIур зохъуэхъуж:
+: Хъер пхухъу!
-: ФIыкIэ улажьэ!
-: Угъурлы тхьэм пхуищ!
-: УасафIэ тхьэм пхуищI!
I:
S: Сымэджауэ къэтэджыжьам жраIэ:
-: Фэбжь хъуами, тхьэм лажьэ имыщIкIэ!
-: ФIэхъусыж!
+: Лъапэ махуэ къыухьэжьэж!
-: Щхьэузыхь пхухъу!
I:
S: Гъуэгу тетар къэсыжамэ, жаIэ:
-: Фэбжь хъуами, тхьэм лажьэ имыщIкIэ!
+: ФIэхъусыж!
-: Лъапэ махуэ къыухьэжьэж!
-: Щхьэузыхь пхухъу!
I:
S: Удын игъуэтауэ, е и къупщхьэ къутауэ, е уIэгъэ хъуауэ щIэупщIакIуэ хуэкIэуэмэ жаIэ:
+: Фэбжь хъуами, тхьэм лажьэ имыщIкIэ!
-: ФIэхъусыж!
-: Лъапэ махуэ къыухьэжьэж!
-: Щхьэузыхь пхухъу!
I:
S: Зи жэм, вы, шы лIам жраIэ:
-: Фэбжь хъуами, тхьэм лажьэ имыщIкIэ!
-: ФIэхъусыж!
-: Лъапэ махуэ къыухьэжьэж!
+: Щхьэузыхь пхухъу!
I:
S: ХъыбарыфIкIэ е IуэхугъуэфI гуэркIэ ягъэгуфIар мэхъуахъуэ:
-: ГуфIэгъуэ кIыхь тхьэм фхуищI!
+: ГуфIэгъуэ куэд тхьэм къуит!
-: ФIыгъуэу щыIэр тхьэм къыпхуищIэ!
-: Уи псалъэ фIыкIэ уIыгъ!
I:
S: Нысэ къэзыша унагъуэм йохъуэхъу:
+: ГуфIэгъуэ кIыхь тхьэм фхуищI!
-: ГуфIэгъуэ куэд тхьэм къуит!
-: ФIыгъуэу щыIэр тхьэм къыпхуищIэ!
-: Уи псалъэ фIыкIэ уIыгъ!
I:
S: Зи псэлъэгъу и псалъэ зэпызыудам жеIэ:
-: Уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу!
-: Си Iэр фIыкIэ ныIусэ!
-: ФIыгъуэу щыIэр тхьэм къыпхуищIэ!
+: Уи псалъэ фIыкIэ уIыгъ!
I:
S: Зи псэлъэгъум зи Iэр жьэхэуа цIыху гъэсам жеIэ:
-: Уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу!
+: Си Iэр фIыкIэ ныIусэ!
-: ФIыгъуэу щыIэр тхьэм къыпхуищIэ!
-: Уи псалъэ фIыкIэ уIыгъ!
I:
S: Шхэуэ щысым, щысхэм щабгъэдыхьэкIэ жаIэ:
-: Фи ерыскъы убахъуэ!
-: Фи хьэлэлщ!
+: Щэрэ лырэ фхухъу!
-: Жэнэт шхын хуищ!
I:
S: Ягъэшхар мэхъуахъуэ:
+: Фи ерыскъы убахъуэ!
-: Фи хьэлэлщ!
-: Щэрэ лырэ фхухъу!
-: Жэнэт шхын хуищ!
I:
S: ЛIа гуэрым папщIэ ят, псэм щхьэщатыкIым хуэдэ гуэрхэр зыхуахьам жаIэр:
-: Фи ерыскъы убагъуэ!
-: Фи хьэлэлщ!
-: Щэрэ лырэ фхухъу!
+: Жэнэт шхын хуищ!
I:
S: Фадафэ гуп яхыхьамэ жаIэ:
-: Упсэу апщий!
+: Гуп махуэ апщий!
-: ФIэхъс апщий!
-:Уэршэр фIохъу апщий!
I:
S: Зыгуэр зыфIэкIуэдам жраIэ:
+: Уи насып тхьэм химыхкIэ!
-: Пхуэщын тхьэм къуитыж!
-: И хъер тхьэм уигъэлъагъу!
-: Уи щхьэузыхьщ!
I:
S: Зэманыр пщыхьэщхьэу зэхуэзамэ жаIэрт:
-: Уи махуэ фIыуэ!
+: Уи пщыхьэщхьэ фIыуэ!
-: Пщыжьэщхьэф1 тхьэм къуит!
-: Уи пщыхьэщхьэ фIы ухъуI!
I:
S: Зэманыр махуэу зэхуэзамэ жаIэрт:
+: Уи махуэ фIыуэ!
-: МахуэфI тхьэм къуит!
-: МахуэфI апщий!
V1: Адыгэ фащэр.
I:
S:адыгэ ц1ыхухъум и фащэм щыщщ:
-:пы1э щимэр, гъуэншэдж быхъур, цыджанэ пщэщ1этыр;
+:пы1э хъурейр, бащлъыкъыр, хьэзырыр, цейр, къэпталыр, гъуэншэдж лъапэ зэвыр ;
-:джанэмрэ гъуэншэджымрэ ;
-:спортивнэ формэр .
I:
S:щ1ак1уэр къагъэсэбэпырт:
+:уэс-уэшххэм и деж, щ1ы1эм деж зэтраупхъуэу,губгъуэм нэху къыщек1ын хуей хъуамэ, теп1эну;
-:хуабэ дыдэм щызыхъумэ щыгъыныгъуэу, пщы1э иращ1у;
-:губгъуэм шхэну щепсыхк1э 1энэ папщ1эу;
-:зык1и къагъэсэбэпыртэкъым .
I:
S:адыгэл1ым хьэзыру пкъырылът:
-: 21;
+: 16;
-: 13;
-: 20.
I:
S:гынышэхэм нэмыщ1 хьэзырхэм ярылът:
-:щ1акхъуэ гъэгъуа, лы гъэжьа;
-:мастэ-1уданэ, удз хущхъуэ, 1эф1ык1э;
+:удз хущхъуэ, лы гъэгъуа, щтаучрэ щтамылрэ, лъэгупс, мастэ-1уданэ;
-:1эф1ык1э, лы гъэжьа, щ1акхъуэ.
I:
S:шууит1 гъуэгум щызэблэк1мэ сэлам зэрахырт:
+:«гъуэгужь, апщий!»;
-:«бов,апщий!»;
-:«уи махуэ ф1ыуэ!»;
-:«гъуэгу махуэ!».
I:
S:ц1ыхухъум и къамэр зэк1эрихырт:
+:дыуэщ1 щыдыхьэк1э;
-:тхьэлъэ1у щык1уэк1э;
-:шхэну щыт1ыск1э;
-:щыгъуэлъыжк1э.
I:
S:адыгэл1ым и пы1эр щхьэрихырт:
-:щышхэк1э;
-:щежьэк1э;
-:къыщыфэк1э;
+:зэи ц1ыхум щахэтк1э щхьэрихыртэкъым.
I:
S: Адыгэ цIыхубзым и бгырыпхыр бгъуэмэ, и быжыр нэхъ инмэ, апхуэдэ дыдэу мыгъэщIэрэщIамэ ар
-: хъыджэбз дэст
-: фызабэт
+: унагъуэ ихьат
I:
S: IэлъэщI кIапэхэр жьэгъум щызэрыдзауэ бзылъхугъэм телъмэ ар
-: унагъуэ ихьа цIыхубзщ
+: хъыджэбз дэсщ
-: бынунэ хъуащ
-: къикIыжащ
I:
S: Адыгэ бзылъхугъэм и щхьэфIэпхыкI кIапэхэр щхьэ щIыбым – щхьэц лъабжьэм щызэрыдзамэ ар
+: унагъуэ ихьа цIыхубзщ
-: хъыджэбз дэсщ
-: бынунэ хъуащ
-: къикIыжащ
I:
S: ЦIыхубзым и щхьэфIэпхыкI кIапэхэр щхьэц лъабжьэмкIэ щызэблэшауэ и натIэм деж щызэрыдзамэ ар
-: унагъуэ ихьа цIыхубзщ
-: хъыджэбз дэсщ
+: бынунэ хъуащ
-: къикIыжащ
I:
S: Хьэзырыр и бжыгъэкIэ мэхъу
-: 10
-: 12
-: 14
+: 16
I:
S: Хьэзырыр зы лъэныкъуэмкIэ мэхъу
-: 6
-: 7
+: 8
-: 10
I:
S: Хьэзырхэм щыщу хырыхым илъу щытащ
-: удз хъущхъуэ
+: шэ хьэзырхэр
-: масэ-Iуданэ, дыд, фэдэн
-: лы гъэгъуа
-: щтамылыч, щтауч.
I:
S: И бгъэ сэмэгумкIэ щыIэ хьэзырхэм щыщу блэгущIэм нэхъ и гъунэгъуитIым язым илът
-: шэ хьэзырхэр
-: масэ-Iуданэ, дыд, фэдэн
+: удз хъущхъуэ
-: щтамылыч, щтауч, къуу
I:
S: И бгъэ сэмэгумкIэ щыIэ хьэзырхэм щыщу блэгущIэм нэхъ и гъунэгъуитIым етIуанэм илът
-: удз хъущхъуэ
-: шэ хьэзырхэр
+: масэ-Iуданэ, дыд, фэдэн
-: щтамылыч, щтауч, къуу
I:
S: Ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ щыIэ хьэзырхэм щыщу блэгущIэм нэхъ и гъунэгъуитIым язым илът
-: удз хъущхъуэ
-: шэ хьэзырхэр
+: лы гъэгъуа
-: масэ-Iуданэ, дыд, фэдэн
-: щтамылыч, щтауч, къуу
I:
S: Ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ щыIэ хьэзырхэм щыщу блэгущIэм нэхъ и гъунэгъуитIым язым илът
-: удз хъущхъуэ
-: шэ хьэзырхэр
-: лы гъэгъуа
-: масэ-Iуданэ, дыд, фэдэн
+: щтамылыч, щтауч, къуу
I:
S: ГъуэгурыкIуэм гъуэмылалъэ хуэхъурт, щыхуейм деж, и нэкIур щIихъумэрт цIыхухъу фащэм щыщу
-: щIакIуэр
+: бащлъыкъыр
-: къэпталыр
-: цейр
-: хъурыфэ пыIэр
I:
S: ТепIэнщIэлъын хъурт, абы уэшхи, уэси пхыгъэкIыртэкъым цIыхухъу фащэм щыщу
-: бащлъыкъыр
-: къэпталыр
+: щIакIуэр
-: цейр
-: хъурыфэ пыIэр
I:
S:нысащ1э унэ ирашэм и щхьэм къраупхъуэх:
-:шэк1 1ув гуэр;
+:шылэхъар;
-:щ1ак1уэ;
I:
S:урысыбзэм къик1а щы1эц1эм и к1эухыр «а»-уэ щытмэ, ятх:
+:«э»;
-:«а»;
-:к1эухыр похур;
-:«ы».
I:
S:зэрызэхуагъазэ псалъэр псалъэухам ику итмэ:
+:лъэныкъуит1мк1и запятойк1э къыхагъэщхьэхук1;
-:зык1и къыхэгъщхьэхук1а хъукъым;
-:псалъэм иужь запятой ягъэув;
-:тирек1э лъэныкъуит1ри къыхагъэщхьэхук1.
I:
S:зэрызэхуагъазэ псалъэр псалъухам и пэм итмэ:
-:зыри ягъэув хабзэкъым;
+:запятойк1э къыхагъэк1;
-:и ужьым тире ягъэув;
I:
S:зэрызэхуагъазэ псалъэр псалъухам и к1эм итмэ:
+:и пэм запятой ягъэув;
-:ипэм тире ягэув;
-:и пэм точкит1 ягъэув;
-:зык1и къыхагъэщхьэхук1къым.
I:
S:вводнэ псалъэхэр, вводнэ элемент дэтхэнэри псалъэухам дэнэ деж щытми:
-:къыхагъэщ хабзэкъым;
+:запятойк1э къыхагъэщхьэхук1;
-:тире лъэныкъуит1ымк1и ягъув;
-:точкит1к1э къыхагъщхьэхук1.
I:
S:«маитэ»-ар:
-:адыгэ унэгуащэм ипщэф1 шхыныгъуэщ;
-:къэбэрдейм ф1эк1 зыщ1ып1и къыщымык1 хадэхэк1щ;
+:дыжьыным тращ1ыхь тхыпхъэщ;
-:щыгъыныгъуэщ.
I:
S:«тэджэлейр»- ар:
-:феска;
-:нагрудник;
-:шапка;
+:безрукавка.
I:
S:«щ1ы1убгырыпхк1э» йоджэ:
+:дыжьыным къыхэщ1ык1ауэ ц1ыхубзым и фащэм ищхьэм къытралъхьэ;
-:къэпталым ипщэм деж ирадэрщ;
-:пы1эм ирадэ псы къыпылэл ц1ык1ущ;
-:хьэзырыр зык1ырадэ щ1ып1эрщ.
S:псалъэжьыр и к1эм нэгъэс: «Зи бзэ 1эф1 щынэ»:
-:«ф1ыуэ ялъагъу»;
-:«псом нэхърэ нэхъ дахэщ»;
+:«мэлибгъум щ1оф»;
-:«делэщ».
I:
S: псалъэжьыр и к1эм нэгъэс: «Уи теп1эн еплъи»:
+:«уи лъэ укъуэдий»;
-:«зэхъуэк1»;
-:«щ1э къэщэху»;
-:«нэгъуэщ1хэм тепсэлъыхь».
I:
S: псалъэжьыр и к1эм нэгъэс: «Гупыр зыгъэгуп»:
-:«щ1егъуэжыркъым»;
-:«ф1ы хуозэр»;
+:«гуп и уасэщ»;
-:«пщ1э хуэфащэщ».
I:
S:псалъэжьыр и к1эм нэгъэс: «Гупсыси псалъэ,..»:
+:«..зыплъыхьи т1ыс»;
-:«жып1эми ухущ1емыгъуэж»;
-:«зэплъэк1ыури щыс»;
-:«сыт жып1эми» .
I:
S: псалъэжьыр и к1эм нэгъэс: «Сэламыр »:
-:«псоми ялейщ»;
-:«1эмалыншэкъым»;
+:«псом нэхъапэщ»;
-:«1уэху п1ащэгъуэщ».
I:
S:Урыс Хьэтэлий хэлъхьэныгъэ ин хуищ1ащ:
+:филологие щ1эныгъэхэм;
-:математикэм;
-:физикэм;
-:химием.
I:
S:Нало Ахьмэдхъан и къару ирихьэл1ащ:
-:юриспруденцием;
-:физикэм;
+:адыгэ литературэм;
-:физикэм.
I:
S:Маф1эдз Сэрэбий и лэжьыгъэщ:
+:«Адыгэ хабзэ»;
-:«Щэнгъасэ»;
-:«Щихухэр иджыри мэк1»;
-:«Бгырысхэр».
I:
S:Къардэнгъущ1 Зрамыку и 1эдакъэщ1эк1щ:
-:«Адыгэ грамматикэ»;
-:«Япэ лъэбакъуэ зычахэр;
+:«Адыгэ псалъэжьхэр».
I:
S:«1уащхьэмахуэ» журналым и редактор нэхъыщхьэщ:
-:Хьэх Сэфэрбий;
-:Хьэф1ыц1э Мухьэмэд;
+:1ут1ыж Борис;
-:Думэн Мурадин.
I:
S:ефэ-ешхэ 1энэм щыбгъэдыхьэк1э, сэлам ирах:
+:«Гуп махуэ, апщий!»;
-:«Бохъу, апщий!»;
-:«Фи жэщ ф1ы ухъу!»;
-:«Уи пщэдджыжь ф1ыуэ!».
I:
S:хьэщ1эр унэм щ1эсу ущ1ыхьэжмэ:
-:«Щхьэ укъэк1уа?»;
+:«Ф1эхъус, апщий!»;
-:«Щ1эх ук1эжыну?»;
I:
S:куэдрэ сымэджауэ хъужам жра1э:
+: «Лъапэ махуэ къыухьэжьэж!»;
-: «Узыншэ Тхьэм уищ1ыж!»;
-: «Уи 1уэху дахэ ухъу!»;
-: «Ф1эхъус, апщий!».
I:
S:сэлам къозыха нэхъыжьым же1эпхъэщ:
+: «Упсэу! Жьыщхьэ махуэ ухъу!»;
-: «Упсэу! Насыпыф1э ухъу!»;
-: «Упсэу! Щ1алэф1 нат1э ухъу!;
-: «Ф1ык1э дызэхузэ!».
I:
S:Нало Заур итхащ:
+: «Ц1ыху напэ»;
-: «Мадинэ»;
-: «Бгырысхэр»;
-: «Щихухэр иджыри мэк1».
V1: Адыгэ шхыныгъуэхэр
I:
S: Адыгэхэм я фадэ лIэужьыгъуэхэм хиубыдэркъым
-: санэху
-: санэплъ
-: махъсымэ
-: мэрэмыжьей
+: аркъэ
I:
S: Ди лъэпкъым и къэкIыгъэ нэхъыжь дыдэщ
-: гуэдз
-: хьэпцIий
+: хьэ
-: зэнтхъ
I:
S: Шатэ, хьэжыгъэ, кхъуей зэгъусэу япщэфI шхыныгъуэ
-: джэдыкIэжапхъэ
-: джэдыкIэнэкъиж
+: жэмыкуэ
I:
S: Адыгэхэм я лъэпкъ фадэ
-: коньяк
-: шэгъыр
-: аркъэ
+: мэхъсымэ
I:
S: Мамалыга жыхуаIэ шхыныгъуэр адыгэбзэкIэ
+: мрамысэ
-: мэжаджэ
-: махъсымэ
-: мэрэмэжьей
I:
S: Адыгэхэм нартыхум къыхащIыкIыу щыта шхыныгъуэ
-: хъыршын
-: хъынкIал
+: хьэкъурт
-: хьэлIамэцIыртI
I:
S: Нартыху гуа, прунж, джэрш, лы, кхъуей хэлъу адыгэхэм ягъэхьэзыр хьэнтхъупс
-: хъынкIал
+: IэшырыI
-: хъудыр
I:
S: Адыгэхэм нартыху хьэжыгъэм къыхащIыкI шхыныгъуэ
+: хьэтыкъ
-: хубэла
-: хьэлыгъуанэ
I:
S: Гъэшым къыхащIыкIыу щыта ерыскъыгъуэ
-: хьэкъурт
-: къуэнхъурей
+: кхъуейжьапхъэ
V1: Лъэпкъым и календарь
I:
S: Пасэ зэманым адыгэхэм илъэсыр ягуэшу щытащ
-: бжьыхьэрэ гъатхэу
+: гъэрэ щIыуэ
-: гъатхэрэ щIымахуэу
-: гъэмахуэрэ бжьыхьэу
I:
S: Пасэ зэманым адыгэхэм илъэсыр ягуэшу щытащ
-: Iыхьищу
-: Iыхитхуу
+: IыхитIу
-: зы Iыхьэу
I:
S: Илъэсыр IыхьиплIу ягуэш зэрыхъуар адыгэхэм ирапхат
+: Вагъуэбэм
-: Вагъуэижым
-: Вагъуэплъым
-: Вагъуэзэшиблым
I:
S: Адыгэхэм Вагъуэбэр щIым къыхэкIауэ ялъытэрт
+: гъатхэм
-: гъэмахуэм
-: щIымахуэм
-: бжьыхьэм
I:
S: Вагъуэбэр гъавэм къыхэплъамэ щIидзэрт
-: гъатхэм
+: гъэмахуэм
-: щIымахуэм
-: бжьыхьэм
I:
S: Вагъуэбэр жыг щхьэкIэм хыхьамэ къэсат
-: гъатхэр
-: гъэмахуэр
-: щIымахуэр
+: бжьыхьэр
I:
S: Вагъуэбэр щIым хыхьэжмэ къихьат
-: гъатхэр
-: гъэмахуэр
+: щIымахуэр
-: бжьыхьэр
I:
S: Гъэм и зэманым ехьэлIауэ адыгэхэм къагъэсэбэп «шылэ» псалъэр къыхэкIащ
-: хьэрыпыбзэм
+: персыбзэм
-: урысыбзэм
-: тыркубзэм
I:
S: «шылэ» псалъэм къокI
-: 30
+: 40
-: 35
-: 29
I:
S: Шылэр екIуэкIырт махуэ
-: 30
-: 35
-: 29
+: 40
I:
S: Гъэрэ щIырэ щызэхэкIыу адыгэхэм я илъэсыщIэр къыщихьэ мазэщ
-: накъыгъэ
-: щIышылэ
-: мазае
-: мэлыжьыхь
+: гъатхэпэ
V1: Нарт эпосыр
I:
S: "Зи мэIуху дыщафэ, афэр зи джанэ куэщI,
дыгъэр зи пыIэ щыгу" -:
-: Бэдынокъуэ
-: Ашэмэз
+: Сосрыкъуэ
-: Лъэпщ
I:
S: "Ныбэм илъ щIыкIэ и адэм илъ зыщIэжар" -:
-: Щэуей
-: Дэбэч
+: Ашэмэз
-: Бэдынокъуэ
I:
S: Мы нартым и шабзащхьэр мэзышхуэ хуэдэщ, и дамэ ижьым дыгъэр къыщопс, и дамэ сэмэгум уэсыр къыщос. Ар
-: Сосрыкъуэщ
-: Батэрэз
+: Бэдынокъуэ
Лъэбыцэжьей
I:
S: Нарт Хъымыщрэ спы гуащэмрэ я къуэщ
+: Батэрэз
-: Ашэмэз
-: Сосрыкъуэ
Бэдынокъуэ
I:
S: Абы щхьэкIэ нартхэм жаIэ: "Ар ди нарт тхьэмадэщ, ди дыщэ жьакIэщ, и жьакIэр уэсщи бынжэгум нос, шым ар нэшэсмэ, шы сокум хэлъщ"
-: Лъэпщ
-: Бэдын
+: Насрэн жьакIэ
-: Ашэ
I:
S: .Ар -: нартхэ я гъукIэщ. Аращ Сосрыкъуэ зыпсыхьар
-: Дэбэч
+: Лъэпщ
-: Бэдын
-: Насрэн жьакIэ
I:
S: Ар -: нарт гуащэщ. "Сэ нарт шу сыпащI",-: жеIэ езым
+: Сэтэней гуащэ
-: Уэрсэрыжь
-: Iэдииху
-: Дахэнагъуэ
I:
S: Ар нарт Албэч и къуэщ, дзэгъэшынэ шу закъуэкIэ йоджэ.
-: Сосрыкъуэ
-: Батрэз
+: Тотрэш
-: Ашэмэз
I:
S: Унагъуэм я тхьэщ
-: Тхьэшхуэ
-: Тхьэгъэлэдж
+: Созрэщ
-: Амыщ
I:
S: Сосрыкъуэ и шым зэреджэр
-: Лъэбыцэжьей
-: Джэмыдэжь
+: Тхъуэжьей
-: Лъапэху
I:
S: и дыщэ чысэ
Дахэнагъуэ
-: Iэдииху
+: Мэлэчыпхъу
-: Уэрсэрыжь
I:
S: IэфIыр зыгъэдыджу, дыджыр зыгъэIэфI
-: фо
-: фошыгъу
+: шыгъу
-: дагъэ
I:
S: Сэ лIыкIэ сызэжьэр сызыгъэпсэун, фIыуэ сыкъэзылъагъунщ. Сэ си гум из зэрищIын абы иIэкъым, -: жиIащ Мэлэчыпхъу.
-: дыщэ
-: ахъшэ
+: лъагъуныгъэ
-: псалъэ
I:
S: Тажьджэм ирагъэтIысхьэрти Нарт жылэм дахырт
-: нысащIэхэр
-: унэгуащэхэр
+: жьы хъуахэр
-: щауэхэр
I:
S: Жыгыщхьэхэр къиплъыхьурэ гъейм къелауэ пхъэщхьэмыщхьэ тIущ къигъуэтащ
-: Сосрыкъуэ
-: Ашэмэз
+: Бэдынокъуэ
-: Лъэпщ
I:
S: АдэкъэкIэу къэбгъэшрэ,
Пхъэшыкъу тIэкIу фIэбукIэрэ,
Къазшырыдзэ хуэдэу дубзыкIмэ
жыхуаIэр аракъэ!
-: шэмэдж
-: джыдэ
+: гъубжэ
-: джатэ
V1: Адыгэ хьэгъуэлIыгъуэмрэ джэгукIэхэмрэ
I:
S: Адыгэ хабзэмкIэ зи нэчыхь ятха хъыджэбзыр дыщ унагъуэм исын хуейт.
-: зы мазэкIэ
-: илъэс ныкъуэкIэ
+: зы илъэскIэ
махуэ бжыгъэкIэ
I:
S: Фызышэ зэрыкIуэ гум ирагъэтIысхьэрт:
-: зы хъыджэбзрэ зы щIалэрэ
-: зы хъыджэбзрэ щIалитIрэ
+: хъыджэбзитIрэ зы пшынауэрэ
I:
S: НысащIэр къыщIэзыхыну щIыхьар, фызхэр къежэрти
яубыдт, "" ,-:жаIэрти.
-: техьэпщIэ
-: псэлъапщIэ
+: IэщхьэубыдыпщIэ
I:
S: ЩIалэр хьэблэ, благъэ дадэхэмрэ нанэхэмрэ тгъагъэхьэрт, иужькIэ яхуэзэмэ ящымыукIытэжын папщIэ. Апхуэдэ Iуэхугъуэм йоджэ :
-: унэишэ
-: джэгузэхэшэ
+: щауэишыж
унэишэ цIыкIу
I:
S: Унэм щIаша нэужь, гуащэм е благъэ гъунэгъухэм ящыщ нэхъыжь дыдэ цIыхубз гуэрым "IурыцIэлъ" нысащIэм IурецIэлъ. Ар зэхэлъщ:
-: форэ дагъэу
-: форэ псыуэ
+: форэ тхъууэ
-: форэ дэуэ
I:
S: Унэишэм деж уэредадэ жаIэурэ фоч щагъауэкIэ еуэ хабзэщ:
-: унащхьэм
-: унэ джабэм
+: уэнжакъым
-: бзу блэлъэтым
I:
S: Зыгуэрым щауэ къекIуэлIамэ е нысащIэ кърахьэлIамэ хужаIэ:
-: хьэщIэ яIэщ
-: нысащIэ кърахьэлIащ
+: къан яIэщ
-: я хьэгъуэлIыгъуэщ
VI: Интернациональнэ псалъэхэу адыгэбзэм къыхыхьахэм я тхыкIэр
I:
S: ТхыкIэ тэмэмыр къыхэхын
-: пальто
+: бэлъто
-: пэлъто
I:
S: ТхыкIэ тэмэмыр къыхэхын
-: стакан
-: стэчан
+: стэкан
I:
S: ТхыкIэ тэмэмыр къыхэхын
+: кIэструл
-: кэструл
-: чIэструл
I:
S: ЦIэ зэдайхэм япыт урыс, интернациональнэ кIэух –ия, -ие-хэр адыгэбзэм щатх
-: -э-уэ
-: -ия-уэ
+: -ие-уэ
I:
S: Урыс, интернациональнэ псалъэхэм япыт аффикс –ние, -ция-р адыгэбзэм щатх
-: -ние, -ция-уэ
+: -нэ, -цэ-уэ
-: -ия, -ие-уэ
I:
S: Суффикс –изм зыпыт псалъэм адыгэбзэ кIэух щыпыувэкIэ суффиксымрэ –р, -м, -мкIэ, -кIэ кIэуххэмрэ я зэхуаку къыдоувэ зэзыпх
+: э
-: ы
-: е
-: о
I:
S: ТхыкIэ тэмэмыр къыхэхын
-: советский
+: советскэ
-: советска
-: советскIэ
I:
S: ТхыкIэ тэмэмыр къыхэхын
-: заявление
-: зэйэвленэ
-: заявленнэ
+: заявленэ
I:
S: ТхыкIэ тэмэмыр къыхэхын
-: конференцэ
-: конференция
+: конференц
-: кIэнференцэ
I:

S: ТхыкIэ тэмэмыр къыхэхын
+: газет
-: кIэзет
-: газетэ
V1: Адыгэ бзылъхугъэ щэджащэхэр
I:
S: УсакIуэ Розенгейм итха усэ “Е.Н. Нечволодовой” жыхуиIэр теухуащ адыгэ цIыхубз
-: Аиссе
-: Гуащэней
+: Сэтэней
I:
S: Француз литературэм и классикщ адыгэ бзылъхугъэ
+: Аиссе - Хьэишэт
-: Гуащэней
-: Сэтэней
I:
S: Иван Грознэм и щхьэгъусэу щытащ адыгэ бзылъхугъэ
-: Аиссе
+: Гуащэней
-: Сэтэней
I:
S: Францием и тхыдэм дыщэпскIэ хэтхащ адыгэ цIыхубз дохутыр зауэр иухыху сэлэт щыгъыныр щызымыха, а къэралым и лIыхъужь
-: Аиссе
-: Гуащэней
-: Сэтэней
+: Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан (Иринэ)
I:
S: Сирием и лIыхъужьщ адыгэ цIыхубз
+: Уджыхъу КIунэ
-: Аиссе
-: Гуащэней
-: Сэтэней
I:
S: «В лесу родилась ёлочка» уэрэдыр итхащ
-: Уджыхъу КIунэ
-: Аиссе
-: Гуащэней
+: Къудащ Рае
I:
S: Француз балеринэ цIэрыIуэщ
-: Черкасскэ Марианнэ
+: Шэмырзэ Моникэ (Черинэ Людмилэ)
-: Шэрджэс Кэриман
I:
S: Америкэм щыщ балеринэщ
+: Черкасскэ Марианнэ
-: Шэмырзэ Моникэ (Черинэ Людмилэ)
-: Шэрджэс Кэриман
V1: Зауэм ехьэлIа лексикэр адыгэбзэм
I:
S: Адыгэхэм яIа Iэщэ урысыбзэкIэ боевой топор жыхуиIэр ар
-: бжы
-: къыутан
+: сэкъауэ
-: мэIу
I:
S: УрысыбзэкIэ булава жыхуиIэр адыгэбзэкIэ ар
-: сэкъауэ
+: убыдакъ
-: бжы
-: мэIу
I:
S: Адыгэхэм зэрызахъумэж Iэщэхэм хыхьэкъым
-: мэIу
-: афэ джанэ
-: тэджэлъей
+: къыутан
I:
S: Адыгэхэр бийм зэребгъэрыкIуэ Iэщэкъым
-: бжы
-: токъумакъ
+: мэIу
-: убыдакъ
I:
S: Щит жыхуиIэм адыгэхэр еджэрт
+: мэIу
-: бжы
-: токъумакъ
-: шабзэ
I:
S: Копье жыхуаIэм адыгэхэр еджэрт
-: мэIу
+: бжы
-: токъумакъ
-: шабзэ
I:
S: Урысхэм сабля жыхуаIэ Iэщэр зытрахыжар адыгэхэм я
-: мыжурэ
-: шабзэ
+: сэблэ
I:
S: Къамэр игъэпсынщIэн папщIэ дэха хуащIым зэреджэр
-: гъурдэ
+: жуд
-: къуаншэ
-: блэсэ
I:
-: илъэс пщыкIутхум
+: илъэсиблым
-: илъэс пщыкIущым
I:
S: И бэрэбаныр кIэрахъуэурэ зэрыуэм щхьэкIэ адыгэхэм а Iэщэм хужаIэрт
+: кIэрахъуэ
-: фоч
-: псынщIэрыуэ
I:
S: Адыгэхэм къагъэсэбэп къамэ псалъэр къыхэкIащ
-: урысыбзэм
-: ираныбзэм
+: тыркубзэм
I:
S: Адыгэхэм къагъэсэбэп джатэ псалъэр къыхэкIащ
-: урысыбзэм
+: ираныбзэм
-: тыркубзэм
I:
S: Адыгэхэм къагъэсэбэп токъмакъ псалъэр къыхэкIащ
-: урысыбзэм
-: ираныбзэм
+: тыркубзэм
I:
S: Адыгэхэм я бгым ищIа Iэщэу, ядзурэ иризауэу зэрахьэу щытащ
-: сэшхуэр
+: мывопцIэр
-: фочыр
I:
S: Адыгэхэр зэрыпыджэу щыта Iэщэщ
+: бжы
-: джатэ
-: шабзэ
-: фоч
I:
S: Адыгэхэм я Iэщэхэм щыщу къриупщIэхырт
-: бжы
+: джатэ
-: шабзэ
-: фоч
I:
S: Адыгэхэр яшэщIыурэ ириуэу щытащ
-: бжы
-: джатэ
+: шабзэ
-: фочПриложенные файлы

  • doc 15547957
    Размер файла: 189 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий