поняття ЗАЯВА зразок заяви

ЗАЯВА
Одним із найпоширеніших кадрових документів є заява. Вона має декілька стандартних зразків, складається однією особою.
Заява – це документ, що містить прохання чи пропозицію особи, адресовану посадовій особі установи.
Заява найчастіше пишеться від руки на чистому аркуші паперу формату А4. Але організація може мати заздалегідь розроблену і тиражовану трафаретну форму, яку заповнює особа, що оформляється на роботу.
Заяви бувають особисті та службові.
Особиста заява містить прохання особи до керівника розділу чи підрозділу. її пишуть власноручно в одному примірнику.
Службову заяву укладає посадова особа від власного імені або від імені організації до посадової особи іншої організації, структури тощо, її можна відтворити механічним способом у декількох примірниках. Службова заява містить додаткові реквізити (назву та адресу організації, вихідний номер документа тощо).

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні і зовнішні.
У зовнішній особистій заяві обов’язково зазначають повну домашню адресу чи відомості документа (паспорта).
У внутрішній заяві зазначати адресу і паспорті відомості не обов’язково.
Темами внутрішніх заяв студентів можуть стати:
прохання про надання академічної відпустки;
матеріальної допомоги чи права поселення у гуртожиток;
про переведення в іншу групу;
прохання звільнити від занять;
дозволити достроково складати сесію та ін.
Змістом заяв з кадрових питань може бути:
прохання зарахувати на певну посаду чи звільнення з посади;
переведення з однієї посади на іншу;
надання чергової відпустки чи відпустки за власний рахунок;
надання путівки в санаторій тощо.
Різновидами заяви є заява-зобов’язання (прохання про надання позики), заява про відкриття рахунка, позовні заяви (прохання про притягнення до відповідальності, відшкодування збитків, захист честі та ін.)
Заяви бувають прості і складні (містять відомості про додатки).
У заяві мають бути такі реквізити:
- адресат;
- відомості про заявника (прізвище, ім’я по батькові, зазначені повністю у родовому відмінку, домашня адреса, номер телефону);
- назва виду документа (заява);
- текст;
- перелік додатків (копій документів);
- дата (проставляють дату складання документа переважно цифровим способом);
- підпис заявника;
Примітки до оформлення реквізитів.
1. Відомості про адресата пишуть з великої літери праворуч; назву посади, прізвище посадової особи подають у давальному відмінку, чергуючи закінчення -ові, -еві (-єві) з -у (-ю). Якщо заяву адресовано до організації, то її назва має мати форму родового відмінка з прийменником до, напр.:
До профкому
Львівського національного університету
імені Івана Франка

Адресат, відомості про заявника зазначаються на початку робочої площі у правому верхньому куті аркуша (від середини); кожна частина заяви пишеться з окремого рядка.
Адресант. Відомості про заявника розміщують під реквізитом адресат, ПІБ пишеться у родовому відмінку крапки в кінці останнього слова немає, у зовнішній заяві вказується домашня адреса;
Прийменник від вживаємо лише тоді, коли прізвища адресата й адресанта заяви є співзвучними або однаковими і їх треба розмежувати.
Назву виду документа пишуть з великої літери посередині рядка, крапку не ставлять.
Текст починають писати з абзацу та великої літери, дотримуючись у викладі такої структури:
- прохання (прошу надати, прошу зарахувати, прошу перевести, прошу звільнити, прошу дозволити тощо);
- обґрунтування прохання (у зв’язку, оскільки, відповідно до, за, для, через тощо).
Додаток подають у складній заяві, оформляють кількома способами:
1. після тексту заяви з великої літери пишуть:
До заяви додаю, ставлять двокрапку і подають повні назви документів у формі знахідного відмінка, із зазначенням кількості сторінок,
напр.: довідка (форма), фотокартки (кількість і розмір) тощо.

2. після тексту з абзацу пишуть До заяви додаються такі документи або Додаток і вказують назви документів у формі називного відмінка.

3. або До заяви додаю і подають повні назви документів у формі знахідного відмінка;
Заяву про прийняття на роботу адресують начальникові установи. Після розгляду її разом з іншими необхідними документами мають як підставу для видання наказу про зарахування особи на посаду. У разі відмови заявникові його повідомляють про це усно чи письмово (за вказаною в заяві адресою чи телефоном).

Дату написання заяви пишуть зліва без абзацу.
Підпис адресанта - праворуч.

ЗРАЗКИ
ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВ
Генеральному директорові ЗАТ „ЛАЗ"
Ткаченкові О.І.
Деркача Миколи Васильовича,
який проживає за адресою:
вул. Нагірна, 74, кв. 10, м.
Львів, 79057 тел. 240-53-30

Заява
Прошу зарахувати мене на посаду інженера відділу стандартизації.

До заяви додаю:
Копію диплома про вищу освіту.
Трудову книжку.
3. Особовий листок з обліку кадрів


Ректору
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
академіку НАН України
Губерському Л.В.
студента фізичного факультету
групи _______
_______________________
прізвище ім’я по батькові

Заява
Прошу надати матеріальну допомогу у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.
Директорові
Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
проф. Гальченюку В.Ф.
студента ІІ групи _______
_______________________
прізвище ім’я по батькові


Заява

Прошу допустити мене до складання іспитів. 5 січня я ліквідував адемзаборгованість: склав залік з практичного курсу української мови.


_________ ____________
дата підпис

13PAGE 15


13PAGE 14315
15

Приложенные файлы

  • doc 15544450
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий