силлабус психологиялық денсаулық2016


ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Педагогикалық факультеті
«Бекітілді»
Педагогикалық бағыты бойынша
Академиялық кеңесінде қаралған
№1 хаттама « ___ » ______ 2016ж.
Педагогикалық факультет деканы
______Сейтмұратов А.Ж.
СИЛЛАБУС
(жұмыс оқу бағдарламасы)
PDPSMP 3402 - «ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ПРОФИЛАКТИКАСЫ МЕН СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ПРЕВЕНЦИЯЛАУ»
Мамандығы Білім бағытындағы мамандықтарға
Курс, семестр (күзгі немесе көктемгі) ІІI курс, 6 семестр (көктемгі)
Оқыту тілі Қазақ
Кредит саны 3
Пән статусы (міндетті, таңдау) Таңдау
Лектор
(аты жөні, ғылыми дәрежесі, қызметі, телефондары мен электрондық поштасы)
Имангалиева Ш.Д.п.ғ.м., академиялық доцент, 8 702 570 50 43, [email protected]
Практика, зертханалық сабақты беретін оқытушы
(аты жөні, ғылыми дәрежесі, қызметі, телефондары мен электрондық поштасы)
Сабақ өтетін дәрісхана, зертхана 411
Силлабусты дайындағандар: Имангалиева Ш.Д., п.ғ.м., академиялық доцент
Силлабус педагогика және психология кафедрасының мәжілісінде талқыланды.
Хаттама № «__»___________ 2016 жыл.
Кафедра меңгерушісі: Аяганова А.Ж.
Силлабус педагогикалық бағыты бойынша Академиялық кеңесі
мәжілісінде қаралып, бекітілді.
Хаттама № «__»___________ 2016 жыл.
Комитет төрағасы: Сейтмұратов А.Ж.
Пәннің мақсаты мен міндеттері
Мақсаты: «Психикалық денсаулық профилактикасы мен суицидтік мінез-құлықты превенциялау» пәнінің негізгі мақсаты – болашақ педагог мамандардың психологиялық денсаулықты профилактикалау және суицидтік мінез-құлықты превенциялау жолдарын меңгерту.
Міндеттері:
болашақ педагог мамандардың психологиялық денсаулық және суицидтік мінез-құлық превенциясы туралы түсініктерімен таныстыру;
білім беру үдерісіне қатысушылардың психологиялық денсаулығын нығайту технологияларымен қаруландыру;
психикалық денсаулықты сақтаудың технологияларын игерту.
Пәннің құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):психикалық денсаулықты нығайту технологияларын тиімді қолдана білу және эмоциялық қалпын реттеу жолдарын меңгеруі.
Пәннің пререквизиттері: педагогика, инклюзивті білім беру, психология және адам дамуы, этнопедагогика
Постреквизиттер: коррекциялық педагогика және психология
І. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
апта Тақырыптың аталуы Сағат саны
1 модуль
1 Дәріс1.Кіріспе. Білім беру үдерісіне қатысушылардың психологиялық денсаулығы. 1
Практикалық сабақ 1.
Денсаулық және науқастану.Денсаулық және науқастану мәселесінің тарихи қалыптасуы 1
БОӨЖ1.Абилитация мен оңалту 1
2 Дәріс2.Психологиялық денсаулық профилактикасы. 1
Практикалық сабақ 2.Денсаулық адамның оптималды дамуы ретінде 1
БОӨЖ2.Этиологиялық терапия. Патогенетикалық терапия. Симптоматикалық терапия 1
3 Дәріс3.Суицидтік мінез-құлық психологиясы 1
Практикалық сабақ 3. Адамның әр жас кезеңінде оптималды дамуы. 1
БОӨЖ 3. Диетотерапия 1
4 Дәріс 4.Суицидтік тәуекелдің факторлары мен индикаторлары. 1
Практикалық сабақ 4.Денсаулықтың әлеуметтік-психологиялық аспектілері 1
БОӨЖ 4Физиотерапия. Емдік массаж бен емдік физкультура 1
5 Дәріс 5.Білім беру үдерісіне қатысушылардың суицидтік мінез-құлығының ерекшеліктері 1
Практикалық сабақ 5. Денсаулық профилактикасы, сақтау және жетілдіру 1
БОӨЖ 5. Психологиялық оңалту 1
6 Дәріс 6.Суицидтік мінез-құлыққа бейім білім алушылармен жүргізілетін жұмыстардың жалпы бағыттары. 1
Практикалық сабақ 6. Өлшеудің психологиялық әдістері. 1
БОӨЖ 6.Тұлғаның адекватты өзін-өзі бағалауын қалыптастыру жолдары. 1
7 Дәріс 7.Суицидке бейім білім алушыларға кеңес берудің негізгі бағыттары. 1
Практикалық сабақ 7. Тұлғаның даралық-психологиялық бітістері 1
БОӨЖ 7.Стрестік және бейімделеалмаушылық терапиясының кері байланысты қолдануы 1
І Аралық бақылау
2 модуль
8 Дәріс8.Суицидтік әрекетке бейім білім алушылардың мінез-құлығын коррекциялау. 1
Практикалық сабақ 8. Үрейлену қасиет және бітіс 1
БОӨЖ 8. Функционалдық жеткіліксіздікті бағалау. Оңалту кезеңдері. Әлеуметтік оңалту үдерісінің ұстанымдары 1
9 Дәріс9.Психологиялық денсаулықты сақтауда жаңа технологияларды пайдалану. 1
Практикалық сабақ9. Үрейлену деңгейін диагностикалау 1
БОӨЖ9. Тұлға психологиясындағы әлеуметтік оңалту мәселесі. Тұлғаның бейімделуін жетілдіру технологиясы. 1
10 Дәріс 10.. Бейімделудің механизмдері мен көрінуі. 1
Практикалық сабақ 10.Жүйкелік-психикалық қиналысты бағалау. 1
БОӨЖ10.Рационалды өзін-өзі басқару моделі. 1
Midterm Студент саны * 0,25сағат
11 Дәріс 11.Стресс мәселесі 1
Практикалық сабақ 11. Стресті психоәлеуметтік коррекциялау мен оңалту 1
БОӨЖ11. Стрестік жағдаятты өзгертуге бағытталған тікелей әдістер 1
12 Дәріс 12.Ауытқушылық және бейімделу. 1
Практикалық сабақ12. Мүгедектердің әлеуметтік мәселесін шешудің формасы мен әдістері. 1
БОӨЖ 12. Стресс, посттравмалық-стрестік ауытқушылық және сенсорлық сфераның бұзылуын психопрофилактикасы мен психогигиенасы. 1
13 Дәріс 13.Стресті диагностикалау әдістері мен әдістемелері 1
Практикалық сабақ 13.Стресте психологиялық көмек көрсету және психокоррекциялық әдістерді пайдалану 1
БОӨЖ 13. Топтық терапия әдісі мен антистресс- тренинг 1
14 Дәріс14.Посттравмалық стрестік ауытқушылықтың көрінуіпсихогендік травмаларды топтау. 1
Практикалық сабақ 14. Нейролингвистикалық программалау әдісі. 1
БОӨЖ 14. Психологическая қауіпсіздік - психологиялық денсаулықтың негізі 1
15 Дәріс 15. Стрестік және жүйкелік-психикалық ауытқушылықты бейімдеу мен кешенді оңалту жүйесі. 1
Практикалық сабақ 15Қорқынышты жою жолдары 1
БОӨЖ 15. Жеткіншектік суицидтің себептері және ересектердің дағдарыстық жағдайда көмек көрсете алуы 1
ІІ Аралық бақылау емтихан Студент саны * 0,25сағат
БАРЛЫҒЫ
Лекция:
Практика:
Зертхана:
БАОӨЖ:
Midterm:
Емтихан: ЕСКЕРТУ!
Мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарына және оқу үдерісінің кестелеріне сәйкес апта саны өзгеруі мүмкін. Ол жағдайда Midterm 1-ші және 2-аралық бақылау аралығында өткізілуі тиіс.
Курс мазмұнын модуль санына бөлу пәннің ерекшелігіне және тақырыптарының бір-біріне сәйкестігіне байланысты болады
Әрбір дәріс, практикалық/семинар, зертхана, БАОӨЖ бойынша балл Платонус бағдарламасына қойылып отырады.
Білім алушының сабақ түріне байланысты жұмыс уақытының бөлінісі
Жалпы сағаты Академиялық сағат саны
Дәріс Практикалық/ семинар Зертханалық БАОӨЖ БАӨЖ
90 15 15 15 45
ІІ. Дәріс сабақтарының мазмұны
Апта Дәріс тақырыптары Академия-лық сағат саны Қолданылатын көрнекі құралдар мен т.б. материалдық-техникалық жабдықтар Дәріс өткізудің әдістері Қолданылатын әдебиеттер
1 1 Білім беру үдерісіне қатысушылардың психологиялық денсаулығы.
Психологиялық денсаулық туралы түсінік. Білім алушылардың психологиялық денсаулығы және оқу үдерісі. Педагогтың психологиялық денсаулығы және оқу үдерісіне оның әсері. Білім беру үдерісіне қатысушылардың психологиялық денсулығын үшдеңгейлі талдау. Психологиялық денсаулықты сақтау мүмкіндіктері. 1 Интерактивті тақта Кіріспе лекция Н.ә.:1-5
2 2. Психологиялық денсаулық профилактикасы.
Профилатикалық жұмыстарды жүргізудегі негізгі бағыттар. Психологиялық денсаулықты профилактикалау шараларының ғылыми-теориялық негіздері. Психикалық бұзылыстарды профилактикалау. Эмоциялық жану синдромын психодиагностикалау және профилактикалау 1 Мультимедиялық тақта Пікірталас Н.ә.:1-4 Қ.ә.:5-8
3 3. Суицидтік мінез-құлық психологиясы.
Суицид туралы түсінік. Суицидтік әрекеттің туындау себептері. Суицидтік мінез-құлықты психология ғылымында зерттеу. Суицидтік мінез-құлыққа бейім тұлғалардың жекелік қасиеттері 2 Интерактивті тақта Проблемалық лекция Н.ә.:2-7
Қ.ә.:5-8
4 4. Суицидтік тәуекелдің факторлары мен индикаторлары.
Суицидтік мінез-құлық факторлары: әлеуметтік-демографиялық, жеке психологиялық, медициналық, табиғи. Суицидтік тәуекелдің болжамды критерийлері. Суицидтік тәуекел индикаторлары. 1 Интерактивті тақта Қатені түзету лекциясы Н.ә.:3-7
Қ.ә.:5-8
5 5. Білім беру үдерісіне қатысушылардың суицидтік мінез-құлығының ерекшеліктері.
Білім беру үдерісіне қатысушыларың суицидтік мінез-құлығы туралы түсінік. Жас ерекшеліктеріне байланысты суицидтік мінез-құлықтың көрінуі. Суицидтік әрекетке итермелеуші депрессиялық белгілерді анықтау. Суицидке әрекеттенген білім алушылар мінез-құлығының психологиялық ерекшеліктері. Суицидтік мінез-құлықтың даму динамикасы. 1 Интерактивті тақта Лекция-концультация Н.ә.:4-6
6 6. Суицидтік мінез-құлыққа бейім білім алушылармен жүргізілетін жұмыстардың жалпы бағыттары.
Суицидтік мінез-құлықты диагностикалау: бейімділерді анықтау. Суицидке баратындардың негізгі белгілері. Суицидтік мінез-құлықты профилактикалау бағыттары. Суицидтік әрекет етушілерге психотрапевтік көмек 1 Интерактивті тақта Лекция - конференция Н.ә.:5-9
7 7.Суицидке бейім білім алушыларға кеңес берудің негізгі бағыттары.
Суицидтік мінез-құлыққа бейім білім алушылармен жүргізілетін кеңес беру жұмыстарының кезеңдері. Суицидтік әрекетке бейім тұлғаларға кеңес беру тактикасы. Суицидке бейім білім алушылармен әңгімелесу кезеңдері 2 Интерактивті тақта Сұрақ – жауапты талдау лекциясы Н.ә.:6-11
8 8. Суицидтік әрекетке бейім білім алушылардың мінез-құлығын коррекциялау.
Коррекция ұғымына түсінік. Суицидтік мінез-құлықты коррекциялау бағыттары. Суицидтік мінез-құлықты психологиялық коррекциялау. Коррекциялау жұмыстарына отбасы мен педагогикалық ұжымның ықпалы. Суицидтік тәуекелді зерттеудегі отбасылық диагностиканың әлеуметтік-психологиялық аспектілері. 1 Интерактивті тақта Қатені түзету лекциясы Н.ә.:7-12
9 9. Психологиялық денсаулықты сақтауда жаңа технологияларды пайдалану.
Тыныс алу жаттығулары көмегімен қиналысты жою психотехникалары. Денемен жұмыс жасау арқылы қиналысты жою психотехникалары. Эмоциялық стресті жою психотехникалары. Ақпараттық стресс және оны жоюдың психотехникалары. 1 Интерактивті тақта Проблемалық лекция Н.ә.:8-13
10 10. Бейімделудің механизмдері мен көрінуі.
Бейімделу. Ұғымы мен механизмдері. Физиологиялық және психикалық бейімделу. Бейімделу процесі. Реактивтілік. Компенсация..
Бейімделушілік реакциялары. Бейімделуді қамтамасыз ететін ағзаның функционалдық жүйесі. Бейімделушілік мінез-құлық.
Жалпы бейімделушілік синдром. Бейімделушілік кедергілер. Психикалық бейімделушілік тұжырымдамалар. Бейімделушілік механизмдерді жетілдіру мүмкіндіктері 2 Интерактивті тақта Лекция-концультация Н.ә.:3-5
11 11. Стресс мәселесі
Стресс ұғымы. Стресс іліміне Ганс Сельенің қосқан үлесі. Стрестің көрінуі және негізгі механимдері. Стрессордың ағзаға ықпалы. Стрестің дамуында жүйке жүйесінің ролі. Эустресс пен дистресс. Дистрестің көріну белгілері. Стресс және науқастану. Стреске ықпал етуші негізгі факторлер. Стрестік қиналыстың себептері және кезеңдері. Стреске қарсы тұра алу. 1 Интерактивті тақта Қатені түзету лекциясы Н.ә.:7-12
12 12.Ауытқушылық және бейімделу. Жүйкелік-психикалық ауытқушылықтың аралық түрлерінің бейімделеалмаушылық ретінде.
Эмоциялық қиналыс. Ішкі шиеленіс мәселесі. Үрей бейімделеалмаушылықтың белгісі ретінде. Стресс пен фрустрация. Невроз бейімделеалмаушылықтың белгісі және компенсациялану механизмінің жеткіліксіздігі ретінде. Баланың жасы мен стресс. Мектепке дейінгі кезең мен бастауыш мекетп жасындағы стрестің көрінуі. Студенттік стресс. Ересектік және қарттық кезеңдегі стресс. Психосоматикалық ауытқушылықтар. 1 Интерактивті тақта Қатені түзету лекциясы Н.ә.:7-12
13 13. Стресті диагностикалау әдістері мен әдістемелері. Стресті және стреске деген тұрақтылықты практикалық бағалау. Стрестің физиологиялық эффектілері. Өлшеудің гемодинамикалық тәсілдері. Психомоторлық көрсеткіштерді өлшеу әдістері.
Өлшеудің психологиялық әдістері.. 1 Мультимедиялық тақта Пікірталас Н.ә.:1-4 Қ.ә.:5-8
14 14. Посттравмалық стрестік ауытқушылықтың көрінуіпсихогендік травмаларды топтау. Психологиялық травмалардың себептері. Стреске жауап берудегі тұлға мен ағзаның даралық ерекшеліктерінің көрінуі. Физикалық және психологиялық зорлық-зомбылық, виктимдік өмірлік сценарий.
Психологиялық травмаға шалдыққан балаларға психологиялық көмек көрсету.
Суицидтік мінез-құлық-дағдарыстық жауап беру түрі. 1 Интерактивті тақта Проблемалық лекция Н.ә.:2-7
15 15.Стрестік және жүйкелік-психикалық ауытқушылықты бейімдеу мен кешенді оңалту жүйесі.
Абилитация мент оңалту. Этиологиялық терапия. Патогенетикалық терапия. Симптомдық терапия. Диетотерапия. Физиотерапия. Емдік массаж бен емдік физкультура. Инетерапия. Психологиялық оңалту. Тұла психологиясындағы әлеуметтік бейімделу. Бейімделудегі мінез-құлықтық амал. Тқлға бейімделушілігін жетілдіруші технологиялар. Стрестік жағдаятты өзгертуге бағытталған әрекеттер. Стрестің психопрофилактикасы мен психогигиенасы. Топтық терапия әдістері мен антистресс- тренинг. 1 Интерактивті тақта Лекция-концультация Н.ә.:3-5
ІІІ. Практика/семинар сабақтарының мазмұны
Апта Практика/семинар сабағының тақырыптары Академия-лық сағат саны Қолданылатын көрнекі құралдар мен т.б. материалдық-техникалық жабдықтар Қолданылатын әдебиеттер
1 1.Денсаулық және науқастану.Денсаулық және науқастану мәселесінің тарихи қалыптасуы. Денсаулықтың замануи позитивті түсініктері. Денсаулық психологиясының психосоматикалық дәстүрлері. Науқас және дені сау адамның әлеуметтік рольдері. Медициналық модельдегі «норманың» нұсқалары статистикалық, функционалдық, идеальды, әлеуметтік, субъективтік. Жақсы және жаман көңіл-күй бір континуумның экстремалды полюстері.  1 Тренинг,дебаттық талдау Н.ә.:1-5
Қ.ә.:5-5
2 2. Денсаулық адамның оптималды дамуы ретіндеАдамның оптималды дамуын айқындайтын жалпыпсихологиялық амал. Акме тұлғалық, даралық, субъектілік даму ретінде. Акмеология және адам өмірінің «эталондарын» зерттеу әдістері. Акмеологиялық қабілеттер. Кәсіби жетілу адам өмірінің мәні ретінде. Кемелдену процесі 1 Ойлан, жұптас, пікірталас Н.ә.:1-4
Қ.ә.:5-5
3 3. Адамның әр жас кезеңінде оптималды дамуыДенсаулық мидың дамуының және оның қызметінің «идеалды образы» ретінде. Тұлғаның өмірлік стратегиясы ұғымы және жастық кезеңде болашақты жоспарлау мәселесі. Жас ерекшелік дағдарыстардың мағынасы мен мәні. Акменің жас ерекшелік аспектілері. 1 Галереяны аралау, дебаттық талдау Н.ә.:1-7
Қ.ә.:5-5
4 4. Денсаулықтың әлеуметтік-психологиялық аспектілері.Денсаулық қоғамдық өмірдің формасы мен деңгейі. Денсаулықтың құрылымдық деңгейі: физиологиялық, психикалық, әлеуметтік. Гомеостаз бен бейімделу процессі. Денсаулықты жетілдіру жолдары: тренингтер, мінез-құлық тәуекелдерінің алдын алу 1 Топтық презентация Н.ә.:1-7
Қ.ә.:5-5
5 5. Денсаулық профилактикасы, сақтау және жетілдіру.Ауытқушылықтың алдын алу және денсаулықты бекіту. Алдын алу әдістері мен денсаулықты жетілдіру.Ақпараттандыру, кеңес беру, тренинг және психикалық дамуды талдау мен бағалау. «Психологиялық портреттің» жасалынуы. Стрессорлер, дені сау тұлғаның өміріндегі травмалық жағдайлар. Соматикалық күйзеліс және травмалар мен емделу. 1 Рольдік ойындар 6 6. Өлшеудің психологиялық әдістері. Миннесоттықкөпфакторлықтұлғалық тест, Кеттел сауалнамасы ( 16 тұлғалық фактор) Тейлордың үрейлену шкаласы.
1 Үш қадамды сұхбат Н.ә.:1-9
Қ.ә.:5-5
7 7.Тұлғаның даралық-психологиялық бітістері: нейротизм, экстра-интроверсия, психотизм (Г. Айзенктің сауалнамасы). Розенцвейгтің әдістемесі. 1 Кейс әдісі Н.ә.:1-11
Қ.ә.:5-5
8 8. Үрейлену қасиет және бітіс( Спилбергер-Ханин). Субъективті стресс шкаласы. САН шкаласы. 1 Реферат интерактивті тақтамен жұмыс Н.ә.:1-12
Қ.ә.:5-5
9 9.Үрейлену деңгейін диагностикалау (Филипс). Эмоциялық жану деңгейін диагностикалау (В.В. Бойко). Жүйкелік-психикалық қиналысты бағалау (Т.А. Немчин). Фрустрация жағдайын диагностикалау ( Вассерман-Бойко әдістемесі). 1 Вен диаграмасы, слайд Н.ә.:1-13
Қ.ә.:5-5
10 10.Жүйкелік-психикалық қиналысты бағалау(Т.А. Немчин). Фрустрация жағдайын диагностикалау ( Вассерман-Бойко әдістемесі). 1 Топтық зерттеу жағдаяттарды талдау Н.ә.:1-5
Қ.ә.:5-5
11 11.Стресті психоәлеуметтік коррекциялау мен оңалту.
Сенсорлық ауытқушылықты компенсациялау.
Сенсорлық депривация мен тұлғаның әлеуметтенуі.Сенсорлық бұзылыста тұлғаның дамуы. Мүгедек балаларды бейімдеу мен оңалту 1 Іскерлік ойын Н.ә.:1-6
Қ.ә.:5-5
12 12.Мүгедектердің әлеуметтік мәселесін шешудің формасы мен әдістері. Бейімделудің әлеуметтік-орталық аспектілері. Бейімделудің психологиялық аспектілері.
2.Мүгедек балаларды әлеуметтік оңалту әдістеріФизикалық және психикалық толықболмау жағдайынан шыға білу.
4.Психологиялық-педагогикалық оңалту мен интеграция, дифференциация. 1 Ғылыми баяндамаларды талдап слайд Н.ә.:1-8
Қ.ә.:5-5
13 13.Стресте психологиялық көмек көрсету және психокоррекциялық әдістерді пайдалану.
Психокоррекциялық амалдар мен техникаларды пайдалану. Мінез-құлықтық психотерапия. Десенсибилизация мен көз қозғалысын өңдеу әдісі. Когнитивтік психотерапия. Рациональды психотерапия. Психодинамикалық психотерапия. Катарсис әдісі. Гештальтқа бағдарланған әдістер. Кататимді- имагинативті психотерапия. Интегративті трансперсональдық психотерапия. 1 Блум токсономиясы, тренинг, дебаттық талдау Н.ә.:1-9
Қ.ә.:5-5
14 14.Нейролингвистикалық программалау әдісі.
Денеге бағытталған терапия. Би терапиясы. Арт-терапия. Психодрама. Жедел психологиялық көмек көрсету әдісі. Аутогенді жаттығулар. 1 Білемін, білгім келеді, білдім Н.ә.:1-5
Қ.ә.:5-5
15 Қорқынышты жою жолдары. Әлемді қабылдау шекарасын кеңейту, қатынас жүйесін коррекциялау, құндылықтарды қайта қарау.
Әлеуметтік өзараәрекетті оңтайландыру стрестің алдын алу тәсілі ретінде. Отбасындағы посттравмалық стрестік жағдайды коррекциялау. 1 Кластер құрастыру, пікірталас Н.ә.:1-9
Қ.ә.:5-5
IV. Зертханалық сабақтардың мазмұны
Апта Зертханалық жұмыс тақырыптары Академия-лық сағат саны Қолданылатын көрнекі құралдар мен т.б. материалдық-техникалық жабдықтар Қолданылатын әдебиеттер, зертханалық жұмыс орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық
V. Білім алушының оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмысының жоспары
Апта Тақырыптары
Академиялық сағат саны
Өткізетін сабақтың түрі Ақпарат көздері әдебиет, ғаламтор, т.с.с
1 2 3 5
1 Абилитация мен оңалту.
1 Жазбаша конспектілеу, ауызша қорғау(топтық жұмыс) қысқаша Н.ә.:1-5 Қ.ә.:1-3 www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
2 Этиологиялық терапия. Патогенетикалық терапия. Симптоматикалық терапия 1 Әдебиеттерге аннотация жазу Библиография құрастыру (әдебиеттер тізімі) Н.ә.:1-4 Қ.ә.:1-8
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
3 Диетотерапия 1 Жеке жұмыс, реферат
дайындау, ауызша баяндау, пікірталас Н.ә.:1-7 Қ.ә.:1-9
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
4 Физиотерапия. Емдік массаж бен емдік физкультура. 1 Топтық ойталас
Ғылымибаяндамаларды талдап, слайд жасау Н.ә.:1-7
Қ.ә.:4-9
www.googlе.ruwww.yandex.ru sanasoft.kz
5 Психологиялық оңалту 1 Реферат жазып, ауызша баяндау,интерактивті тақтамен жұмыс Н.ә.:1-6
Қ.ә.:5-9
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
6 Тұлғаның адекватты өзін-өзі бағалауын қалыптастыру жолдары 1 Ғылыми талдау,
топтық жұмыс Н.ә.:1-9 Қ.ә.:6-7
www.googlе.ruwww.yandex.ru sanasoft.kz
7 Стрестік және бейімделеалмаушылық терапиясының кері байланысты қолдануы 1 Тапсырмаларды қорғау және презентация жасау
Н.ә.:1-11 Қ.ә.:3-5
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
8 Функционалдық жеткіліксіздікті бағалау. Оңалту кезеңдері. Әлеуметтік оңалту үдерісінің ұстанымдары 1 Глоссарий құрастыру www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
9 Тұлға психологиясындағы әлеуметтік оңалту мәселесі. Тұлғаның бейімделуін жетілдіру технологиясы Іскерлік ойын www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
10 Рационалды өзін-өзі басқару моделі 1 топтық жұмыс, қысқаша баяндау Н.ә.:1-5 Қ.ә.:6-9
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
11 Стрестік жағдаятты өзгертуге бағытталған тікелей әдістер 1 Топтық презентация Н.ә.:1-6 Қ.ә.:2-5
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
12 Стресс, посттравмалық-стрестік ауытқушылық және сенсорлық сфераның бұзылуын психопрофилактикасы мен психогигиенасы. 1 Картотека құру www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
13 Топтық терапия әдісі мен антистресс- тренинг 1 Жеке жұмыс, эссе жазу www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
14 Психологическая қауіпсіздік - психологиялық денсаулықтың негізі 1 Тренинг www.googlе.ruwww.yandex.ru sanasoft.kz
15 Жеткіншектік суицидтің себептері және ересектердің дағдарыстық жағдайда көмек көрсете алуы 1 Тапсырмаларды қорғау және презентация жасау www.googlе.ru sanasoft.kz
Барлығы: 15 сағат VI. Білім алушының өзіндік жұмысы
А
П
Т
а БАӨЖ-ның тапсырмалары
Академиялы
сағат саны Ұсынылатын
әдебиеттер мен
өзге де ақпарат
көздері Жұмыстың
орындалу
мерзімі БАӨЖ-дің
орындалу
түрлері
1 2 3 4 5 6
1 Психологиядағы денсаулық мәселесінің талдануы. 2 Н.ә.:1-4
Қ.ә.:1-2
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Конспект
жазу
2 Психоанализ бен неопсихоанализде денсаулық және науқастану мәселесін түсінуі. 2 Н.ә.:1-3
Қ.ә.:1-5
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Реферат
жазу
3 Бихевиоризмде денсаулық пен науқастану мәселесін түсіну 2 Н.ә.:1-5
Қ.ә.:1-3
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
Әр апта
сайын Кесте
Дайындап
өткізу
4 Отандық психологияда денсаулық пен науқастану мәселесін түсіну 2 Н.ә.:1-6
Қ.ә.:4-9
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Слайд
5 Экзистенциальдық психологияда денсаулық пен науқастану мәселесін түсіну 2 Н.ә.:1-7
Қ.ә.:5-9
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Тренинг,
Дебаттық
талдау
6 Ресей психологиясында денсаулық пен науқастану мәселесін түсіну ( Мясищев еңбектері, Выготскидің мәдени-тарихи тұжырымдамасы) 2 Н.ә.:1-9
Қ.ә.:6-7
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Аннотация
7 Денсаулық профилактикасы 2 Н.ә.:1-11
Қ.ә.:3-5
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Реферат,
тренинг,
дебаттық
талдау
8 Денсаулықтың объективті жағдайы ұғымы 2 Н.ә.:1-12
Қ.ә.:1-5
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын баяндама
9 «Күйзеліс масштабы » және науқастану жағдайындағы мінез-құлық 2 Н.ә.:1-13
Қ.ә.:2-8
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта сайын Реферат
жазып,
ауызша
баяндау
10 «Өмірдің сапасы–денсаулықтың ішкі бейнесі 2 Н.ә.:1-5
Қ.ә.:6-9
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Эссе
11 Психикалық және физикалық денсаулықты диагностикалау ұғымы 2 Н.ә.:1-6
Қ.ә.:2-5
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz
Әр апта
сайын Пікірсайыс
және дебат
тақырып-
тарын
құрып,бір
сценарийін
өткізу
12 Денсаулықтың психогигиенасы мен психопрофилактикасының негізгі бағыттары. 2 Н.ә.:1-8
Қ.ә.:1-5
www.googlе.ru
www.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Реферат
13 Психикалық денсаулықтың гендерлік ерекшеліктері 2 Н.ә.:1-9
Қ.ә.:2-7
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Кесте
дайындап
өткізу
14 «Норма-денсаулық» және «норма-патология» ұғымдарының арақатынасы. 2 Н.ә.:1-5
Қ.ә.:5-5
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Баяндама
15 Бейімделу мен денсаулықтың кезеңдері. 2 Н.ә.:1-9
Қ.ә.:2-8
www.googlе.ruwww.yandex.ru sanasoft.kz Әр апта сайын Слайд
16 Психологтың кеңес беру кезеңдерінің негізгі бағыттары: ақпараттандыру, оқыту, өзіндік реттеу, жағдай. 2 Н.ә.:1-4
Қ.ә.:1-2
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта сайын Жағдаяттар-
ды шешіп,
талқылаған жұмыстарын өткізу
17 Гештальттеориядағы денсаулық пен науқастану мәселесі
2 Н.ә.:1-3
Қ.ә.:1-5
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта сайын Шығарма
жазу.
18 Гуманистік психологиядағы денсаулық пен науқастану мәселесі.
2 Н.ә.:1-5
Қ.ә.:1-3
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Реферат
жазып,
ауызша
баяндау
19 Денсаулық пен науқастану жағдайында психика мен соманың өзарабайланысы 2 Н.ә.:1-6
Қ.ә.:4-9
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Презентация
жасау
20 Денсаулық пен бейімделудің психофизиологиялық сипаттамасы. 2 Н.ә.:1-7
Қ.ә.:5-9
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Тренинг,
реферат
21 Саламатты өмірді қалыптастыруда психологтің ролі. 2 Н.ә.:1-9
Қ.ә.:6-7
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Ғылыми
әдебиеттер
мен жұмыс
22 Денсаулықтың ішкі бейнесі ұғымы.
3 Н.ә.:1-11
Қ.ә.:3-5
www.googlе.ruwww.yandex.rusanasoft.kz Әр апта
сайын Реферат
жазып,
ауызша
баяндау
Барлығы: 45 сағат VII. Аралық бақылаулар мен емтихан сұрақтары:
1. Ағзаның стреске жауап беруінің физиологиялық көрінуі.
2. Стрестің даму кезеңдері.
3. Стрестің клиникалық көрінуі мен диагностикасы.
4. Стрессорлардың түрлері мен классификациясы, әр түрлі ықпалдардың алдын алу .
5. Стресті диагностикалау әдістері мен әдістемелері.
6. Стреске деген психологиялық тұрақтылықты жетілдіру.
7. Посттравмалық стресті әлсіретудің алғышарттары.
8. Стрестік ауытқушылықты оңалтудағы психокоррекциялық амалдар.
9.Стрестік ауытқушылық жағдайында бейімделе алу мәселесі.
10. Бейімделу, оңалту және реактивтілік мәселесі. Тұлғаның бейімделушілік әлеуеті.
11.Стресс мәселесі. Стресс туралы ілім. Стрестің қалыптасу жағдайлары.
12. Стреске ағзаның жауап берунің физиолгиялық көрінуі.
13. Эустресс бен дистресс. Дифференциальдық диагностика мәселесі.
14.Стреске ықпал етуші негізгі факторлер.
15.Стрестік қиналыстың себептері және кезеңдері. Стреске қарсы тұра алу.
16.Эмоциялық қиналыс. Ішкі шиеленіс мәселесі.
17. Үрей бейімделеалмаушылықтың белгісі ретінде.
18.Стресс пен фрустрация.
19.Невроз бейімделеалмаушылықтың белгісі және компенсациялану механизмінің жеткіліксіздігі ретінде.
20.Баланың жасы мен стресс.
21. Мектепке дейінгі кезең стресі
22. Бастауыш мектеп кезеңіндегі стресс
23. Жеткіншектік кезеңдегі стресс
24. Студенттік кезеңдегі стресс
25. Ересектік кезеңдегі стресс
26. Қарттық кезеңдегі стресс
27.Стресті және стреске деген тұрақтылықты практикалық бағалау.
28.Стрестің физиологиялық эффектілері.
29.Өлшеудің гемодинамикалық тәсілдері.
30.Психомоторлық көрсеткіштерді өлшеу әдістері.
31.Өлшеудің психологиялық әдістері.
32.Посттравмалық стрестік ауытқушылықтың көрінуіпсихогендік травмаларды топтау.
33.Психологиялық травмалардың себептері.
34.Стреске жауап берудегі тұлға мен ағзаның даралық ерекшеліктерінің көрінуі.
35.Физикалық және психологиялық зорлық-зомбылық, виктимдік өмірлік сценарий.
36.Психологиялық травмаға шалдыққан балаларға психологиялық көмек көрсету.
37.Суицидтік мінез-құлық-дағдарыстық жауап беру түрі
38.Стрестік және жүйкелік-психикалық ауытқушылықты бейімдеу мен кешенді оңалту жүйесі.
39.Абилитация мент оңалту.
40.Этиологиялық терапия.
41.Патогенетикалық терапия.
42.Симптомдық терапия.
43.Диетотерапия.
44Физиотерапия.
45Емдік массаж бен емдік физкультура. Инетерапия
46.Психологиялық оңалту.
47.Тұла психологиясындағы әлеуметтік бейімделу. Бейімделудегі мінез-құлықтық амал.
48.Тұлға бейімделушілігін жетілдіруші технологиялар.
49.Стрестік жағдаятты өзгертуге бағытталған әрекеттер.
50.Стрестің психопрофилактикасы мен психогигиенасы.
51.Топтық терапия әдістері мен антистресс- тренинг.
52.Стресте психологиялық көмек көрсету және психокоррекциялық әдістерді пайдалану.
53.Психокоррекциялық амалдар мен техникаларды пайдалану.
54.Мінез-құлықтық психотерапия.
55.Десенсибилизация мен көз қозғалысын өңдеу әдісі.
56.Қорқынышты жою жолдары. Әлемді қабылдау шекарасын кеңейту, қатынас жүйесін коррекциялау, құндылықтарды қайта қарау.
57.Әлеуметтік өзараәрекетті оңтайландыру стрестің алдын алу тәсілі ретінде. 58.Отбасындағы посттравмалық стрестік жағдайды коррекциялау.
59.Денсаулық және науқастану.60.Денсаулық және науқастану мәселесінің тарихи қалыптасуы.
61.Денсаулықтың замануи позитивті түсініктері. Денсаулық психологиясының психосоматикалық дәстүрлері.
62.Науқас және дені сау адамның әлеуметтік рольдері.
63.Медициналық модельдегі «норманың» нұсқалары статистикалық, функционалдық, идеальды, әлеуметтік, субъективтік.
64.Жақсы және жаман көңіл-күй бір континуумның экстремалды полюстері. 
65.Стресті психоәлеуметтік коррекциялау мен оңалту.
66.Сенсорлық ауытқушылықты компенсациялау.
67.Сенсорлық депривация мен тұлғаның әлеуметтенуі. Сенсорлық бұзылыста тұлғаның дамуы.
68.Мүгедек балаларды бейімдеу мен оңалту
69.Денсаулық адамның оптималды дамуы ретінде70.Адамның оптималды дамуын айқындайтын жалпыпсихологиялық амал. 71.Акме тұлғалық, даралық, субъектілік даму ретінде.
72.Акмеология және адам өмірінің «эталондарын» зерттеу әдістері.73.Акмеологиялық қабілеттер.
74.Кәсіби жетілу адам өмірінің мәні ретінде.
75.Кемелдену процесі
VIII. Midterm сұрақтары:
1.Тұлғаның даралық-психологиялық бітістері: нейротизм, экстра-интроверсия, психотизм (Г. Айзенктің сауалнамасы).
2.Розенцвейгтің әдістемесі
3.Үрейлену қасиет және бітіс( Спилбергер-Ханин).
4.Субъективті стресс шкаласы. САН шкаласы.
5.Үрейлену деңгейін диагностикалау( Филипс).
6.Эмоциялық жану деңгейін диагностикалау. ( В.В. Бойко).
7.Жүйкелік-психикалық қиналысты бағалау( Т.А. Немчин ).
8.Фрустрация жағдайын диагностикалау ( Вассерман-Бойко әдістемесі).
9.Үрейлену деңгейін диагностикалау( Филипс).
10.Эмоциялық жану деңгейін диагностикалау. ( В.В. Бойко). Жүйкелік-психикалық қиналысты бағалау( Т.А. Немчин ).
11.Фрустрация жағдайын диагностикалау ( Вассерман-Бойко әдістемесі).
12.Нейролингвистикалық программалау әдісі.
13.Денеге бағытталған терапия.
15.Би терапиясы.
16. Арт-терапия.
17.Психодрама.
18.Жедел психологиялық көмек көрсету әдісі.
20. Аутогенді жаттығулар.
21.Денсаулық профилактикасы, сақтау және жетілдіру.22.Ауытқушылықтың алдын алу және денсаулықты бекіту.
23.Алдын алу әдістері мен денсаулықты жетілдіру.
24.Ақпараттандыру, кеңес беру, тренинг және психикалық дамуды талдау мен бағалау.
25.«Психологиялық портреттің» жасалынуы.
26.Стрессорлер, дені сау тұлғаның өміріндегі травмалық жағдайлар.
27. Соматикалық күйзеліс және травмалар мен емделу.
28.Адамның әр жас кезеңінде оптималды дамуы29.Денсаулық мидың дамуының және оның қызметінің «идеалды образы» ретінде.
30.Тұлғаның өмірлік стратегиясы ұғымы және жастық кезеңде болашақты жоспарлау мәселесі.
31.Жас ерекшелік дағдарыстардың мағынасы мен мәні.
32.Акменің жас ерекшелік аспектілері.
33.Өлшеудің психологиялық әдістері.
34.Миннесоттықкөпфакторлықтұлғалық тест
35. Кеттел сауалнамасы ( 16 тұлғалық фактор)
36. Тейлордың үрейлену шкаласы
Midterm - академиялық кезеңнің ортасында жүргізілетін студенттердің оқу жетістіктерін бақылау түрі. Midterm екі аралық бақылаудың ортасында өткізіледі.
Midterm форматында аралық бақылауды ұйымдастыру барысында оқытушы пән бойынша Midterm кезінде сұрақтарға жазбаша жауап алып, ауызша оны қорғатады. Midterm форматындағы бағалау нәтижесі пән бойынша ағымдық бағалауға (10 аптадағы) Платонус бағдарламасына енгізіледі. Midterm нәтижесіндегі талданып, бағаланған білім алушылардың жазбаша жауаптары факультет деканатында жинақталады.
IX. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
7. Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер:
1.Совместный приказ №95 «О поэтапном внедрении проекта превенции суицидов среди несовершеннолетних в Республике Казахстан» МОН РК от «02» марта 2015 г. г. Астана.
2.Педагогическая психология. Под.ред. Л.Регуш, А.Орловой. Питер, 2010.
3.Бурмистрова Е.В.. Психологическая помощь в кризисных ситуациях (предупреждение кризисных ситуаций в образовательной среде). Методические рекомендации для специалистов системы образования. М.: МГППУ, 2006.
4.Дергачева Е.В., Козловская М.С., Барабанова Е.И. Суицид: диагностика, коррекция. Усть-Каменогорск,2005.
5.Овчарова Р.В. Практическая психология образования.- М., 2003.
6.Суицид. О мерах профилактики суицида среди детей и подростков. Официальный сайт ФППМ ВШК (факультет Психолого-педагогического менеджмента Высшей Школы Социально-управленческого консалтинга).
7.Черепанова Е. «Психологический стресс. Помоги себе и своему ребенку». М. 2006.
8.Чернова Г.В. Программа профилактики суицидального поведения "Перекресток". Сайт фестиваля "Открытый урок": http://festival.1septemberҚосымша әдебиеттер
Совместный приказ №95 «О поэтапном внедрении проекта превенции суицидов среди несовершеннолетних в Республике Казахстан» МОН РК от «02» марта 2015 г.  г. Астана.
Педагогическая психология. Под.ред. Л.Регуш, А.Орловой. Питер, 2010.
Бурмистрова Е.В.. Психологическая помощь в кризисных ситуациях (предупреждение кризисных ситуаций в образовательной среде). Методические рекомендации для специалистов системы образования. М.: МГППУ, 2006.
Дергачева Е.В., Козловская М.С., Барабанова Е.И. Суицид: диагностика, коррекция. Усть-Каменогорск,2005.
Овчарова Р.В. Практическая психология образования.- М., 2003.
Суицид. О мерах профилактики суицида среди детей и подростков. Официальный сайт ФППМ ВШК (факультет Психолого-педагогического менеджмента Высшей Школы Социально-управленческого консалтинга).
Черепанова Е. «Психологический стресс. Помоги себе и своему ребенку». М. 2006.
Чернова Г.В. Программа профилактикисуицидального поведения "Перекресток". Сайт фестиваля "Открытый урок": http://festival.1septemberПсихология: учебник /. Под ред. В. Н. Дружинина. - СПб: Питер, 2002. - 672 с.
Энциклопедия глубинной психологии / Под ред. А. М. Боковникова. - М.: Экспресс, 2001. - Т. 2.
Психоаналитические термины и понятия. - М.: Наука, 2000. - 346 с.
Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. - Л.: Наука, 1983. - 298 с.
Суицидология: Прошлое и настоящее: Сб. статей /Сост. А. Н. Моховиков. - М.: Академия, 2001. - 349 с.
Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. Минск: АСТ, 2000. - 289 с.
15.Амбрумова А. Г. Психология самоубийства // Социальная и клиническая психиатрия. - 996. - № 4. - С. 24 - 30.
16.Фрейд З. Печаль и меланхолия // Психология эмоций. - М.: Наука, 1984. - 349 с.
17.МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств. - СПб.: Прогресс, 1998. - 269 с.
18.Амбрумова А. Г., Жезлова Л. Я. Методические рекомендации по профилактике суицидальных действий в детском и подростковом возрасте. - М.: Наука, 1978. - 157 с.
19.Сакович Н. А. Диалоги на Аидовом пороге. - М.: Генезис., 2012. - 286 с.
20.Беличева С. А. Основы превентивной психологии. - М.: Просвещение, 1993. - 270 с.
21.Кулаков С. А. На приёме у психолога - подросток. - М.: Мир, 2001. - 212 с.
X. КУРСТЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ
Барлық жұмыс түрлерін көрсетілген мерзімде орындау және қорғау қажет. Тапсырмаған студенттер кезекті тапсырманы немесе оны орындауда 50%- дан кем балл алған болса, берілген тапсырманы қосымша кесте бойынша қайта тапсыруға мүмкіндігі бар. Студенттер, зертханалық жұмыстарды себептермен өткізіп алса, оларды оқытушының рұқсатынан кейін, лаборант қатысуымен қосымша уақытта келіп жасайды. Сонымен қатар, бағалау барысында студенттердің сабақтағы активтілігі мен сабаққа қатысуы есепке алынады.
Басқаның пікірін құрметтеп, толерантты болыңыз. Қарсылықты сыпайы түрде көрсетіңіз. Плагиат пен басқа әділсіз жұмыстарға жол берілмейді. СӨЖ тапсыру уақытында, аралық бақылау және қорытынды емтихан тапсыру кезінде, көмектесуге,басқа тұлғалардың шығарған есептерін көшіруге және басқа білім алушы үшін емтихан тапсыруға жол берілмейді. Курстың кез келген ақпаратын бұрмалаумен шұғылданса, интернеттен рұқсатсыз пайдаланса және шпаргалка қолданса студенттің қорытынды бағасы "F"болады.Өзіндік жұмыстарды орындауда консультация алу, оларды тапсыру және қорғау бойынша, сондай-ақ оқылған курстың өтілген материалына және басқа да барлық туындаған мәселелерді оқытушыға оның офис-сағат бағамы бойынша хабарласыңыз.
Әріптік жүйедегі бағалар Сандықэкви-
валенттік балдар %-дық мазмұны Дәстүрліжүйебойыншабағалау
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық
С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 D+ 1,33 55-59 D- 1,0 50-54 F 0 0-49 қанағаттанарлықсыз
Кафедра меңгерушісі: А.Ж.Аяганова
Пән оқытушылары: Ш.Д.Имангалиева


Приложенные файлы

  • docx 15534722
    Размер файла: 93 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий