Календарне, 11 клас, 1 семестр Профільний Літер..

тематичне плануванняуроків української літератури в 11 класі
Профільний рівень І семестр 64 год, 4 год. на тиждень

Українська література Обов’язкова кількість видів контролю:
Класи
11 – Г ( проф)

Семестри
І
Дата
Уроки №№

Класний твір
1

№ 35

Інший вид контролю
3

№ 17, 37, 45

Розвиток мовлення
( усний + письмовий)
2

№ 29,
№ 59

Позакласне читання
2

№ 18, 60

Ведення зошитів
4с/п – стандарт, академічний /профільний;
розвиток мовлення – 1 усний + 1 письмовий. Домашній твір не є обов’язковою формою контролю

Домашній твір не є обов’язковою формою контролю
Види ПИСЬМОВИХ робіт з української літератури
Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української літератури є:
- відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;
- написання навчальних класних і домашніх творів;
-виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе; створення
проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);
- тестування;
- складання планів (простих і складних);
- складання таблиць, схем римування, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами для базової та профільної школи тощо.

Основними видами класних і домашніх усних робіт з української літератури є:
- виразне читання художніх текстів;
- відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;
- складання усних навчальних класних і домашніх творів різних жанрів і обсягу;
- читання напам'ять;
- переказ (докладний і стислий) тощо.

(за програмою «Українська література.11 клас. Програма профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології).
Профільний рівень»/Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – К.: Грамота, 2009)
Д/з за підручником : Мовчан Р.В., Авраменко О. М., Пахаренко В.І. Українська література:Підручн. для 11 кл. загальноосвітн. Навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень)/ наук. Ред.. Р.В. Мовчан. – К. : Грамота, 2011.

Тема
11 - А

Вступ (2 год.)

1
Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Складні суспільно-історичні умови розвитку. Основні напрямки: модернізм, соцреалізм, постмодернізм. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості.
Українська література і духовне відродженню нації в першу третину ХХ ст. Літературна дискусія 19251928 pоків про шляхи розвитку української літератури, активна участь у ній М.Хвильового.
Теорія літератури: «розстріляне відродження», авангардизм, соцреалізм.
С. 7-13, табл. літ угрупувань,


ПОЕЗІЯ 19201930 рр. Павло Тичина (4 ГОД.)

2
Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.
Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях П.Тичини. Трагізм його творчої долі. Є. Маланюк, В. Стус про поета.
Багатогранність таланту. Мистецькі уподобання (малярство, музика).
Новаторський характер поезії П.Тичини, особливості його поетичного стилю (звернення до “вічних” тем, культура віршування, потужне ліричне “Я” як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, імпресіонізму, експресіонізму). Місце видатного лірика в українській та світовій літературі.
Вірш “Ви знаєте, як липа шелестить” – мотив єдності людини з природою, її персоніфіковане змалювання як живої істоти. Майстерне використання алітерацій.
Вплив символізму та імпресіонізму на ранню творчість поета.
Теорія літератури:: вітаїстичність
С. 16-18, прочитати Стус В. Феномен доби: Сходження на Голгофу слави. – К, 1993.
Д/з: С.14-15, конспект.


3
Павло Тичина. Збірка “Соняшні кларнети” знакове явище в українській поезії перших десятилыть ХХ ст. Космогонічна тема і всесвіт у збірці (“Не Зевс, не Пан...”). Зорові та звукові образи-символи у змалюванні природи (“Гаї шумлять”, “Ой не крийся, природо, не крийся...”, “Пастелі”, “Енгармонійне”). Майстерне володіння верлібром. Оригінальність строфічної будови, ритмомелодики та римування віршів. Синкретичний характер поезії, використання засобів музичного й образотворчого мистецтва. Вірш “Арфами, арфами”, оригінальність образів, майстерність алітерацій та асонансів, ритмомелодики у вірші. Вірш “Десь на дні мого серця...”, оригінальність строфічної будови, ритмомелодики і римування.
Майстерне зображення глибоких переживань ліричного героя (“О панно Інно”).
Теорія літератури: поліфонізм поезії, новаторство.
Д/з: С.20-24, виконати аналіз поезій. Вивчити вірш “Арфами, арфами”.


4
Павло Тичина. Художнє осмислення автором національно-визвольного пробудження народу, радості українського відродження в ліричній поемі “Золотий гомін”.
Риси модернізму в змалюванні трагічної долі України в роки громадянської війни (“Одчиняйте двері”, “Скорбна мати”).
Майстерне використання тонічного вірша. Образи-символи у вірші “Пам’яті тридцяти”. Уславлення борців за визволення народу.
Теорія літератури: тонічний вірш
Д/з: С.20-24, виконати аналіз поезій


5
Павло Тичина. Гуманістичний пафос збірки “Замість сонетів і октав”, неприйняття кривавого насильства у час революції. Художнє осмислення гармонії світу і дисонансів революційної дійсності, її планетарне зображення (збірка “Плуг”, цикл “В космічному оркестрі”).
Євген Маланюк про злам у творчості поета (“Від кларнета твого пофарбована дудка осталась”).
Д/з: С. 26-29, ідейно-художній аналіз поезій. Скласти тест за творами поета.


КИЇВСЬКІ «НЕОКЛАСИКИ»
МИКОЛА ЗЕРОВ (2 год)

6
Київські «неокласики».Група київських поетів-неокласиків (М. Зеров, М. Рильський, М. Драй-Хмара, П. Филипович, О. Бургардт). Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Загальна характеристика поезії «неокласиків», її особливості.
С. 36-38, конспект


7
Микола Зеров. Різногранний творчий шлях М. Зерова
· лідера «неокласиків». Культурологічна основа збірки «Камена». Філософічність, афористичність його сонетів. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність.«Київ
· традиція», «Чистий четвер»
С.38 – 41. Підготувати доповідь


МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ (3 год)

8
Максим Рильський . Життєвий і творчий шлях М.Рильського. Приналежність до групи київських «неокласиків”.Багатогранна діяльність. Рання творчість М.Рильського. Майстерне змалювання природи і внутрішнього світу ліричного героя у збірках “На білих островах”, “Під осінніми зорями”, “Синя далечінь”.
С.42 – 45.


9
Максим Рильський . Вірш “Яблука доспіли, яблука червоні”
Майстерне змалювання в ньому настроїв і почуттів ліричного героя. Життєстверджуючий пафос у змалюванні природи в образах поезії “Молюсь і вірю. Вітер грає...”
С. 44 – 47, вивчити вірш “Молюсь і вірю. Вітер грає...”10
Максим Рильський . Філософічна сповідальність пейзажної лірики поета (“Запахла осінь в’ялим тютюном”). Вітаїстичність настрою, життєлюбство, оптимізм ліричного героя (“Солодкий світ!”). Вірш “Коли усе в тумані життєвому” як естетичне кредо митця, гімн вічному мистецтву, нетлінності його витворів.
С.42 – 47. Підготувати доповідь про Є.Плужника.ЄВГЕН ПЛУЖНИК (2 год)

11
Євген Плужник. Стисла розповідь про життєву долю одного з провідних поетів “розстріляного відродження”. Збірки його поезій “Дні” та “Рання осінь” як вагомий новаторський внесок в українську поезію 20-х років. Вірш “Для вас, історики майбутні” зразок громадянської лірики поета, вираження свого ставлення до світу. Історіософічність погляду на минуле й сучасне життя.
С. 48-51, вивчити вірш “Для вас, історики майбутні.


12
Євген Плужник. Космічні мотиви в поезії Є.Плужника, усвідомлення себе часткою космосу (“Ніч а човен як срібний птах!..”). Мить і вічність у почуттєвому зіставленні. Роль порівняння і метафори в поезії. Захоплення красою навколишнього світу і біль з приводу відсутності душевної гармонії (“Вчись у природи творчого спокою...”). Майстерність у передачі миттєвого настрою ліричного героя, інтимна лірика поета (“Річний пісок слідок ноги твоєї...”). Майстерність художньої деталі.
Теорія літератури: поглиблення поняття про ліричного героя.
С. 51-54, ”


ВОЛОДИМИР СВІДЗІНСЬКИЙ (2)

13
Володимир Свідзинський. Біографічні відомості про поета, одного з найталановитіших представників високого модернізму, творця міфософічної поезії. Асоціативні образи-символи у збірці “Вересень”. Художня досконалість строфічної будови (усічена строфа).
Д/З. Конспект, ідейно-художній аналіз поезій.


14
Володимир Свідзинський. Мотиви самотності й самоізоляції ліричного героя (“І цей листочок, як я”). Довершеність верлібру. Філософічність поезії (“Голубими очима вдивляється в небо дитя...”). Тісний зв’язок поезії з фольклором, міфом, казкові мотиви (“Ти увійшла нечутно, як русалка”). Майстер ліричної мініатюри (“У рідній моїй стороні...”).
Д/З. Конспект, ідейно-художній аналіз поезій. Підготувати цитати до твору.


ВОЛОДИМИР СОСЮРА (2)

15
Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях поета талановитого лірика. Роздвоєність його душі (“Два Володьки”). Поема «Мазепа» (пролог).
Художня довершеність інтимної лірики поета (“Коли потяг у даль загуркоче”, “Ластівки на сонці”, “Марія”). Майстерність ліричної мініатюри (“Люблю”).
Теорія літератури: поглиблення поняття про художню образність (поетичний образ).
Д/З. Конспект, ідейно-художній аналіз поезій


16
Володимир Сосюра. Вірш “Так ніхто не кохав...”. Неоромантичне змалювання внутрішнього світу ліричного героя. Гіперболізація почуттів. Афористичність мови. Багатство тропів, майстерність у використанні поетичних фігур (анафори, обрамлення). Задушевність і мелодійність поетичного слова.
Майстерне поєднання в поезії любові до Вітчизни, рідної природи і коханої (“Білі акації будуть цвісти”). Оригінальні тропи у вірші.
С. Д/З. Конспект, ідейно-художній аналіз поезій. Підготуватися до К/Р17
Контрольна робота № 1 за тему «Поезія 1920-1930 р.р.». (Тести, або відовіді на запитання).
Д/З. Підготуватися до позакласного читання.
КР № 1

18
Позакласне читання (1).
Ю.Клен. Поезії, поеми, “Спогади про неокласиків”.
П.Филипович. Поезії.
Д/З. Підготувати доповіді про М.Хвильового, прозу 20-30 рр.
Виставлення тематичної оцінки.

Зошит
ТО №1

ПРОЗА 1920-1930 рр.

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ (4 год)


19
Жанрово-стильове розмаїття української прози цього періоду. Нові теми, проблеми, часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну та європейську традиції. Зв’язок із поезією.
Микола Хвильовий (Фітільов). Життєвий і творчий шлях М.Хвильового “основоположника нової української прози” (О.Білецький). Його провідна роль в літературному житті 1920-x років, у проведенні літературної дискусії 19251928 рр. (літературно-публіцистичні статті-памфлети “Камо грядеши?”, “Думки проти течії”, “Україна чи Малоросія?”). Романтичність світобачення. Тематичне і стильове розмаїття його прози.
С. 55-60, хронологічна таблиця.
20
Микола Хвильовий (Фітільов). Новела “Я(Романтика)”. Проблема добра і зла в житті та в душі людини, внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком, породжених революцією. Жорстокість і фанатизм головного героя. Психологічний злам у його душі. Символічний образ матері у творі. Продовження неоромантичних традицій М.Коцюбинського.
С. 64 – 67, композиція.21
Микола Хвильовий (Фітільов). Повість “Іван Іванович” як сатира на новий радянський побут. Майстерне розкриття психології “вічного” обивателя. Сатиричні зображувальні засоби. Змалювання образу сильної, вольової особистості (жінки Б’янки), яка бореться за свої ідеали, що розходяться з тогочасною дійсністю у повісті “Сентиментальна історія”.
С. 60-64, аналіз твору.22
Микола Хвильовий (Фітільов). Трагічна історія створення “Вальдшнепів” “роману політичної ідеї та соціальної тези, роману-памфлету” (Г.Костюк). Еволюція у світогляді головного героя Дмитра Карамазова. Характер Аглаї як резонера у творі. Значення творчості письменника в розвитку української літератури.
С. 60-64, аналіз твору.


ГРИГОРІЙ КОСИНКА (3 год)


23
Григорій Косинка (Стрілець). Життєвим і творчий шлях письменника. Трагічна доля митця. Новелістична майстерність митця (“На золотих богів”, “В житах”, “Політика”, “Серце”).Відображення українського села в 1920-ті роки, його гострих проблем.
С.69-73, хронологічна таблиця.


24
Григорій Косинка (Стрілець). “В житах” як зразок імпресіоністичної новели. Проблематика твору (зупинена мить, пошуки порушеної гармонії). Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість. Зорові і слухові образи, художні деталі в новелі. Лаконізм і психологічна насиченість оповіді.
Теорія літератури: поглиблення поняття про імпресіонізм.
С. 79-82, композиція.


25
Григорій Косинка (Стрілець). «Фавст» – новітня інтерпретація відомого “вічного” образу Фауста із твору Й.В.Гете. Втілення європейської ідеї бунту, активної протидії людини обставинам. Образ Прокопа Конюшини у творі.
Особливості художнього стилю Г.Косинки
С. 76-79. Аналіз твору.
ВАЛЕР
·ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ (3 год)

26
Валер’ян Підмогильний. Біографічні відомості про письменника як представника психологічної прози, перекладача, творця українського модерністського роману. Ранні оповідання і повісті (“Син”, “Гайдамака”, «Третя революція», “Повстанці”, “Історія пані Івги” та ін.).
Теорія літератури: маргінальність, психологізм.
С. 101-111, хронологічна таблиця.27
Валер’ян Підмогильний. Своєрідний підхід письменника до розкриття традиційної теми покинутої дівчини у романі “Невеличка драма”. Протиставлення у творі Марти Висоцької, сильної духом і національно свідомої української жінки, егоїсту-прагматику Юрію Славенку. Екзистенційні мотиви.
Теорія літератури: екзистенціалізм.
С. 111 – 114, композиція, образ Марти.


28
Валер’ян Підмогильний. Роман “Місто”
· взірець української урбаністичної прози. Світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження, інтерпретованій на національному ґрунті. Образ “цілісної” людини в єдності її біологічного, духовного, соціального
· інтелігента Степана Радченка, складність і неоднозначність його характеру. Іронічний характер змалювання. Жіночі образи у творі. Перегук твору з кращими здобутками світової літератури.
екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.
Теорія літератури: іронія.
С. 114 – 120, композиція, образ Степана.


29
ЗМ (1). Усний твір. «Еволюція образу Степана Радченка й сприйняття ним міста»,
«Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком ( за твором М.Хвильового «Я(Романтика)»)
У/ твір

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ (4 год)

30
Юрій Яновський. Життєвий і творчий шлях письменника-романтика. Активна участь Ю.Яновського у становленні українського кіно, відбиття цього у його творчості (роман «Майстер корабля»).
С. 83-87, хронологічна таблиця. Підготувати доповідь про Роман “Чотири шаблі”.

Зошит

31
Юрій Яновський. Роман “Чотири шаблі”, його трагічна творча історія. Зображення в ньому національно-визвольної боротьби українського народу в період революційних протистоянь. Оригінальність композиції, символічність назви, що розкривається через образи командира дивізії вільних козаків Шахая та його друзів.
Теорія літератури: романтика як пафос і романтизм як стильова течія в літературі. Засоби романтичного зображення.
С.90-94, образи твору, композиція.


32
Юрій Яновський. Роман у новелах “Вершники” як соцреалістичний твір. Своєрідність композиції і жанру (поєднання ознак народної думи, героїчної поеми, новели). Проблематика, романтичне змалювання дійсності. Новела “Подвійне коло”. Умовність зображення. Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу
Теорія літератури: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення.
С. 94-96, образи твору, композиція.


33
Юрій Яновський. Новела “Дитинство” – ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Новела “Шаланда в морі” – утвердження в ній високих загальнолюдських ідеалів кохання і вірності, відданості своєму громадському обов’язку (Мусій Половець, Половчиха).
Особливості стилю Ю.Яновського.
С. 96-100, образи твору, композиція.
ОСТАП ВИШНЯ (3 год)

34
Остап Вишня (Павло Губенко). Життєвий і творчий шлях Остапа Вишні одного з найвидатніших українських письменників-гумористів. Продовження ним сатирично-викривальних традицій української літератури. Велика популярність і значення усмішок Остапа Вишні у 20-ті роки. Арешт і десятилітнє заслання у сталінських таборах. Табірний щоденник “Чиб’ю. 1934”.
С. 121-127. Підготувати доповідь.35
Контрольний твір «Митець у тоталітарній державі»

К/Т

36
Остап Вишня (Павло Губенко). Тематична і жанрова різноманітність творчості. Утвердження засобами гумору народної моралі.
“Моя автобіографія” як оригінальний жанр, гумористична розповідь про своє життя і літературну творчість. Гумореска “Чухраїнці”, гумористичне висміювання в ній деяких негативних рис української ментальності.
С. 127-130, аналіз твору.


37
Контрольна робота № 2 за тему «Проза 1920-1930 рр.». (Тести, або відовіді на запитання).
Д/З. Підготувати доповідь про драматургію 20-30 рр.

КР № 2

38
Остап Вишня (Павло Губенко). ). Цикл “Мисливські усмішки” (гуморески “Як варити і їсти суп із дикої качки”, “Сом” та ін.). Зображення в них комічних життєвих ситуацій, мальовничих картин природи. Глибокий ліризм розповіді, тонка іронія.
Особливості стилю письменника (оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор).
С. 130-134, аналіз твору. Підготувати до К/Р. Виставлення тематичної оцінки.

ТО №2

ДРАМАТУРГІЯ 1920-1930 рр.


39
Розвиток національного театру (“Березіль” Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка). Драматургія 20-30-х років (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій “корифеїв”, зарубіжної класики і модернізму.
С.135-136, Підготувати доповідь про М.Куліша.


МИКОЛА КУЛІШ (3 год)

40
Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях драматурга-новатора, його творча співпраця з режисером модерного українського театру Лесем Курбасом. Утвердження загальнолюдських цінностей і сатиричне викриття потворних явищ тогочасної дійсності у п’єсах М.Куліша.
Огляд його драматичних творів (“97”, “Народний Малахій”, «Маклена Граса» та ін.).
С. 137-143.


41
Микола Куліш. Сатирична комедія “Мина Мазайло”. Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.
С. 143-148, анліз, композиція.


42
Микола Куліш. Сатирична комедія “Мина Мазайло”. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п’єси у наш час. Особливості стилю М.Куліша. Новаторство драматурга, його місце серед найвизначніших драматургів-новаторів ХІХХХ ст. Актуальність п’єс М.Куліша сьогодні.
С. 143-148, аналіз твору. Підготувати доповідь про І.Кочергу.
ІВАН КОЧЕРГА (3 год)


43
Іван Кочерга. Життєвий і творчий шлях письменника. Тематична й жанрова особливість його драматичних творів.
Д/З. Конспект, аналіз творчості, хронологічна таблиця.


44
Іван Кочерга. Драматична поема “Свіччине весілля”, її історична основа. Символічні образи світла і свічки у п’єсі. Втілення в образі Івана Свічки непоборної сили українського народу в боротьбі за щастя і волю. Образ Меланки як символу України та її тернистого шляху в історії.
Теорія літератури: образи-символи, драматична поема (повторення).
Д/З. Конспект, образи твору.


45
Контрольна робота № 3 за тему «Драматургія 1920-1930 рр.».(Тести, або відовіді на запитання).
Д/З. Підготувати доповідь про літературу Західної України.

КР № 3

46
Іван Кочерга. Драматична поема “Ярослав Мудрий” як глибоко патріотичний твір про наших славних предків.
Своєрідність драматургії І.Кочерги. Продовження ним класичних традицій у жанрі драматичної поеми.
Виставлення тематичної оцінки.
ТО№3

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ (1 год)


47
Література в Західній Україні (до 1939 р).
Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, С.Гординський, Ю.Липа. Проза В. Стефаника, О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична проза Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі Гриневичевої.
С. 150-152. Підготувати доповідь про Б-І. Антонича.


БОГДАН - ІГОР АНТОНИЧ (2 год)


48
Богдан-Ігор Антонич. Біографічні відомості про письменника, його творчий шлях. Поєднання класичних фольклорних образів із модерністськими символічними поетичними образами у збірках “Три перстені”, “Книга Лева”, “Зелена Євангелія”, “Ротації”.
Теорія літератури: поглиблення поняття про сюрреалізм, міфологізм, архетип, асоціативність.
С.153-154, хронологічна таблиця.


49
Богдан-Ігор Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафо-ричність і міфологізм поезій Б.-І.Антонича. Вірш “Вишні”, оригінальне сприйняття ліричним героєм природи і навколишньої дійсності через народні символічні образи, фольклорні тропи. Вірш “Автопортрет” як поетичне кредо митця, його міфопоетичне сприйняття світу, медитація-роздум над своїм родовим корінням.
Вірш “Різдво”, майстерне поєднання в ньому язичницьких та християнських уявлень наших предків. Вірш “Зелена Євангелія”, захоплення ліричного героя вічною красою світу. Вірш “Дороги”, оптимізм ліричного героя, його віра в неминучу молодість життя, специфіка пейзажу, символіка образів. Вірш “Пісня про незнищенність матерії”, філософські роздуми про безсмертя, про вічність життя.
Д/З. Конспект, ідейно-художній аналіз поезійОСИП ТУРЯНСЬКИЙ (3 год)


50
Осип Турянський. Біографічні відомості про письменника. “Поза межами болю” видатний твір української модерної літератури, написаний у стилі експресіонізму. Оригінальність жанру (повість-поема). Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у поемі в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу
Д/З. С. 161-164, конспект, хронологічна таблиця.


51
Осип Турянський. “Поза межами болю”. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви у творі, гуманістичні цінності, що утверджуються в ньому. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєстверджуючий пафос.
С. 164 – 170, аналіз твору.


ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА


52
Еміграція українців за кордон у 1920-1940 рр. Утворення за кордоном літературно-мистецьких організацій, “празької поетичної школи” українських літераторів. Проза У.Самчука, Т.Осьмачки, І.Багряного, Д.Гуменної, Наталени Королевої та ін.
“Празька школа” поетів, її представники (Є.Маланюк, Ю.Дараган, Л.Мосендз, О.Ольжич, О.Теліга, О.Лятуринська, О.Стефанович, Ю.Липа, Ю.Клен, Н.Лівицька-Холодна та ін.). Продовження ними модерністських традицій неоромантиків, неокласиків.
С. 171-174, Підготувати розповідь про Є. Мваланюка.


ЄВГЕН МАЛАНЮК (2 ГОД)


53
Євген Маланюк. Життєвий і творчий шлях поета й літературознавця, яскравого представника “празької школи”. Поєднання в його творчості неоромантичних, неокласичних, символістських та реалістичних тенденцій: збірки поезій “Стилет і стилос”, “Земля й залізо”, “Земна мадонна” та ін. Роль поета-патріота в суспільному житті (“Стилет чи стилос?..”). Своєрідний образ України як Степової Еллади у поезії Є.Маланюка (“Псалми степу”, “Варязька балада”). Аналіз вірша “Знаю – медом сонця, ой Ладо»
С.174 -178, хронологічна таблиця, анліз поезій.


54
Євген Маланюк. Філософські мотиви у поезії “Істотне”. Земне буття у космічному вимірі. Оригінальність метафор і порівнянь.
Туга за рідним краєм, мотиви самотності (“Під чужим небом”). Літературознавчі праці про Т.Шевченка, І.Франка, Лесю Українку, М.Хвильового (“Книга спостережень”).
С.174 -178.УЛАС САМЧУК (3 ГОД)


55
Улас Самчук. Життєвий і творчий шлях письменника, втілення в його творах трагічної долі українського народу в ХХ ст. Участь в організації МУРу (Мистецького Українського Руху). Публіцистика У.Самчука: народ і нація, проблеми формування національної свідомості (уривки зі статті “Нарід чи чернь?”). Трилогія “Волинь” роман-хроніка, широке епічне полотно про долю українського селянства в першій третині ХХ ст. Образ Матвія Довбенка як символу справжнього сина українського народу. Показ формування національної самосвідомості на прикладі Володька.
Роман «Юність Василя Шеремети» , його автобіографічна основа.
Д/З. Конспект, хронологічна таблиця.


56
Улас Самчук. “Maрія” (роман-хроніка) як художній документ про життя селянської родини в Україні в умовах тоталітаризму. Зображення страшних картин голодомору в Україні на прикладі однієї сім’ї. Образ Марії, її символічний зміст та спорідненість з біблійними образами.
Теорія літератури: поглиблення поняття про роман (роман-хроніка, епопея
Д/З. Конспект, композиція твору


57Улас Самчук. “Maрія” Утвердження у творі високих моральних якостей українського народу, осуд тих, хто зрікається свого роду, нації. Майстерність письменника у розкритті психології героїв, побудові драматичного сюжету. Пейзажні картини та художні деталі, їхня роль у творі.
Д/З. Конспект, скласти тести за романом.


58
Урок – роздум . «Українська література за межами України»


59
ЗМ (2). Відгук про прочитаний твір «Образ, який мене схвилював»

Зошит

60
Позакласне читання (2).
І. Багряний «Тигролови», В. Барка «Жовтий князь»

ТО№4


61
Узагальнення вивченого у 1 семестрі. Поезія.


62
Узагальнення вивченого у 1 семестрі. Проза.


63
Узагальнення вивченого у 1 семестрі. Драматургія.


64
Виставлення тематичної оцінки. |

13PAGE 15


13PAGE 14615
Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 15532522
    Размер файла: 164 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий