Гиста без ответов


«Тыныс алу жүйесі» тақырыбы бойынша ТЕСТІЛЕР
Нағыз дауыс шымылдығы://
эластикалы және коллагенді талшықтардан құралған//
дәнекер тіннен құралған//
көлденең-жолақты бұлшықеттен құралған//
эластикалы талшықтардан және тегіссалалы бұлшықет тінінен құралған//
тегіссалалы бұлшықет тінінен құралған
***
Клар жасушалары://
кірпікшелері жоқ төбесі күмбез тәрізді болады//
бокал тәрізді болады//
кірпікшелі болады//
жиекшелі болады//
текше тәрізді болады
***
Аэрогематикалық тосқауылдың құрамына://
респираторлы эпителиоцит кірмейді//
секреторлы (үлкен) альвеолоцит кірмейді//
базальді мембрана кірмейді//
эндотелиоцит кірмейді//
сурфактант кірмейді
***
Сурфактант-альвеола кешені://
фосфолипидтерден тұрады//
глюкопротеидтерден тұрады//
холестериннен тұрады//
интегралүсті және интегральді нәруыздардан тұрады//
фосфолипидтермен гликопротеидтерден тұрады
***
Өкпе ацинусы құрамына://
терминальдік бронхиолалар кіреді//
терминальдік және респираторлық бронхиолалар кіреді//
респираторлық бронхиолалар, альвеолалық жолдар және альвеолалық қапшықтар кіреді//
альвеолалық жолдар және альвеолалық қапшықтар кіреді//
респираторлық бронхиолалар және альвеолалық қапшықтар кіреді
***
Сурфактантты://
2-ші типті альвеолоциттер өндіреді//
1-ші типті альвеолоциттер өндіреді//
бокал тәрізді жасушалар өндіреді//
макрофагтар өндіреді//
дәнекер тіннің жасушалары өндіреді
***
Сурфактант-альвеола кешені://
альвеолалардың бүрісіп қалмауын қамтамасыз етеді//
альвеола қабырғасын босаңсытады//
макромолекулаларды тасымалдайды//
микроорганизмдерді ерітеді//
сурфактант қорының құрамына кіреді
***
Шеміршектің бронх қабырғасында аралшық түрінде орналасуы://
басты бронхыда болады//
майда бронхыларда болады//
орташа бронхыларда болады//
ірі калибрлі бронхыларда болады//
өкпеден тыс бронхыларда болады
***
Кіші калибрлі бронхының эпителийі://
көпқатарлы кірпікшелі болады//
көпқабатты жалпақ мүйізденбейтін болады//
екі қатарлы болады//
бірқабатты жалпақ болады//
ауыспалы болады
***
Сілемейлі қабықшаның бұлшықетті пластинкасы://
басты бронхта жақсы дамыған//
орташа бронхта жақсы дамыған//
кіші бронхта жақсы дамыған//
өкпенің ірі бронхында жақсы дамыған//
өкпеден тыс бронхта жақсы дамыған
***
Сілемейасты негізінде бездер://
басты бронхыда болмайды//
орташа бронхыларда болмайды//
кіші бронхыларда болмайды//
өкпенің ірі бронхыларында болмайды//
өкпеден тыс ірі бронхыларда болмайды
***
Кеңірдекте гормондарды://
бокал тәрізді жасушалар өндіреді//
протеин- сілемейлі бездердің жасушалары өндіреді//
дәнекер тіннің жасушалары өндіреді//
кірпікшелі жасушалар өндіреді//
эндокриндік жасушалар өндіреді
***
Альвеолалардың аралығында орналасатын капиллярлардың диаметрі://
4,5-7 мкм//
7-8 мкм//
8-10 мкм//
15-20 мкм//
30 мкм
***
Бронхы қабырғасында лимфоидты тін://
эпителийде орналасады//
сілемейлі қабықшаның өзіндік пластинкасында орналасады//
сілемейлі негізде орналасады//
талшықты-шеміршекті қабықшасында орналасады//
адвентиция қабықшасында орналасады
***
Альвеолалы эпителийдің секреторлы жасушалары://
сілемейді өндіреді//
муцинды өндіреді//
сурфактантты өндіреді//
гормондарды өндіреді//
ферменттерді өндіреді
***
Нағыз дауыс шымылдығындағы көлденең-жолақты бұлшықет://
мезенхимадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
целомнан дамиды//
эктодермадан дамиды//
энтодермадан дамиды
***
Эластикалы шеміршек://
басты бронхыда кездеседі//
орташа бронхыда кездеседі//
кіші бронхыда кездеседі//
терминальді бронхиолада болады//
респиарторлы бронхиолада болады
***
Альвеолааралық дәнекер тінде://
ретикулалы талшықтар басым болады//
коллагенді талшықтар басым болады//
эластикалы талшықтар басым болады//
дәнекер тінді жасушалар басым болады//
лейкоциттер басым болады
***
Фагоцитоз қызметін өкпеде://
эпителий жасушалары атқарады//
дәнекер тіннің жасушалары атқарады//
шеміршек тіннің жасушалары атқарады//
бұлшықет тіннің жасушалары атқарады//
макрофагтар атқарады
***
Ауа өткізу жолдарының ішкі қабықшасын://
дәнекер тіні жабады//
бұлшықет тіні жабады//
эпителий тіні жабады//
жүйке тіні жабады//
шеміршек тіні жабады
***
Ауа өткізу жолдарының эпителийін://
базальді эпителиоциттер қалпына келтіреді//
безді жасушалар қалпына келтіреді//
кірпікшелі жасушалар қалпына келтіреді//
бокал тәрізді жасушалар қалпына келтіреді//
нейроэндокринді жасушалар қалпына келтіреді
***
Эластаза ферментін өкпеде://
базальді эпителиоциттер өндіреді//
макрофагтар өндіреді//
лейкоциттер өндіреді //
бокал тәрізді жасушалар өндіреді //
нейроэндокринді жасушалар өндіреді
***
Клар жасушалары ауа өткізу жолдарының://
орташа бронхыларында орналасады//
ірі бронхыларында орналасады//
майда бронхыларда орналасады//
терминальдік бронхиолаларында орналасады//
респираторлық бронхиолаларында орналасады
***
Т- және В-лимфоциттер://
эпителийде орналасады//
альвеолааралық дәнекер тінінде орналасады//
шеміршек тінінде орналасады//
адвентициальді қабықшада орналасады//
тегіссалалы бұлшықет жасушаларында орналасады
***
Нейроэндокринді жасушалар://
эпителийде орналасады//
сілемейасты негізде орналасады//
адвентициялық қабықта орналасады//
фиброзды-шеміршекті қабықшада орналасады//
сілемейлі қабықшаның өзіндік пластинкасында орналасады
***
Ауа өткізу жолында кондиционер ретінде жұмыс істейтін://
кірпікшелі жасушалар//
эндокринді жасушалар//
макрофагтар//
лимфоциттер//
Клар жасушалары
***
Ауа өткізу жолында секреторлы қызметті://
эпителий жасушалары атқарады//
шеміршек жасушалары атқарады//
тегіс салалы бұлшықет жасушалары атқарады//
адвентиция жасушалары атқарады//
Т-және В-лимфоциттер атқарады
***
Рецептор қызметін://
эпителий жасушалары (кірпікшелі) атқарады//
бокал тәрізді жасушалар атқарады//
нейросекреторлық жасушалар атқарады//
эндокриндік жасушалар атқарады//
Клар жасушалары атқарады
***
Эпителий жасушалары бір бірімен://
десмосома арқылы байланысады//
адгезия бойынша байланысады//
аралық дискілер арқылы байланысады//
жартылай десмосома арқылы байланысады//
синапс бойынша байланысады
***
Өкпе тамырларындағы тарылтқыш вазоконстриктордың атауы://
ангиотензин//
Р-заты//
VIP//
нейрокинин//
брадикинин
***
Ауа өткізу жолында тіндік базофилдер (лаброциттер)://
эпителийде орналасады//
сілемейасты негізде орналасады//
фиброзды-шеміршекті қабықшада орналасады//
сілемей қабықшаның бұлшықетті пластинкасында орналасады//
адвентициальді қабықшада орналасады
***
Тері кератиноциттері://
десмосома арқылы байланысады//
жартылай десмосома арқылы байланысады//
нексус арқылы байланысады//
синапс арқылы байланысады//
тығыз байланысады
***
Кеңірдек қабырғасында қорғаныс қызметін://
шеміршек тіні атқарады//
борпылдақ талшықты дәнекер тіні атқарады//
эпителий тіні атқарады//
тығыз талшықты дәнекер тіні атқарады//
бұлшықет тіні атқарады
***
Ересек адамда альвеолалар://
300 млн болады//
100 млн болады//
20 млн болады//
150 млн болады//
500 млн болады
***
Кеңірдек қабырғасындағы бездер://
сілемейлі қабықшада болады//
фиброзды- шеміршекті қабықшада болады//
адвентициальді қабықшасында болады//
сілемейасты негізінде болады//
бұлшықет қабықшасында болады
***
Тері эпидермисін://
бірқабатты жалпақ эпителий жабады//
бірқабатты призмалы эпителий жабады//
көпқабатты мүйізденбейтін жалпақ эпителий жабады//
көпқатарлы кірпікшелі эпителий жабады//
көпқабатты мүйізделген эпителий жабады
***
Плевраны://
бірқабатты көпқатарлы эпителий жабады//
көпқабатты жалпақ мүйізденбейтін эпителий жабады//
бірқабатты жалпақ эпителий жабады//
бірқабатты текше тәрізді эпителий жабады//
бірқабатты цилиндр тәрізді эпителий жабады
***
Плевраның дамуы://
туар кезде аяқталады//
7 жаста аяқталады//
18 жаста аяқталады//
25 жаста аяқталады//
1 жаста аяқталады
***
Өкпе бөлікшесі://
10-12 ацинустан тұрады//
5-7 ацинустан тұрады//
8-10 ацинустан тұрады//
20-25 ацинустан тұрады//
12-18 ацинустан тұрады
***
Альвеола жолы қабырғасында://
альвеолалар ашылады//
бездер ашылады//
тамырлар ашылады//
бронхиолалар ашылады//
бронхтар ашылады
***
Липофибробласттар://
альвеолалардың тереңдеген аралығында орналасады//
альвеолалардың беткейінде орналасады//
альвеолалар беткейінің 95% алады//
альвеолалар беткейінің 5% алады//
сілемейлі қабықшаның бұлшықетті пластинкасында болуы мүмкін
***
Гипофаза://
3 қабаттан тұрады//
5 қабаттан тұрады//
1 қабаттан тұрады//
2 қабаттан тұрады//
4 қабаттан тұрады
***
Өкпенің қоректенуін://
өкпе артериясы қамтамасыз етеді//
қолқа қамтамасыз етеді//
бронхиальді артерия қамтамасыз етеді//
бронхиальді және өкпе артериясы қамтамасыз етеді//
өкпе бағанасы қамтамасыз етеді
***
Альвеолаларды://
бірқабатты жалпақ эпителий жабады//
көпқабатты жалпақ эпителий жабады//
бірқабатты призма тәрізді эпителий жабады//
бірқатарлы кірпікшелі эпителий жабады//
екіқатарлы кірпікшелі эпителий жабады
***
Бронх қабырғасындағы дәнекер тіні://
энтодермадан дамиды//
эктодермадан дамиды//
мезенхимадан дамиды//
спланхнатомнан дамиды//
мезодермадан дамиды
***
16-20 гиалинді жартылай сақина://
орташа бронхыларда болады//
ірі бронхыларда болады//
кіші бронхыларда болады//
көмейде болады//
кеңірдекте болады
***
Көпқатарлы кірпікшелі эпителийдегі бокал тәрізді жасуша://
регенарацияға қатысады//
сілемейді өндіреді//
фагоцитозға қатысады//
иммунды реакцияға қатысады//
гормондарды бөледі
***
Көпқатарлы кірпікшелі эпителийдегі безді жасуша болып саналатын://
кірпікшелі жасуша//
базальді жасуша//
қысқа тірек жасуша//
ұзын тірек жасуша//
бокал тәрізді жасуша
***
Көпқатарлы кірпікшелі эпителий://
бүйрек өзекшелерін тыстайды//
ішекті тыстайды//
өңешті тыстайды//
асқазанды тыстайды//
кеңірдекті тыстайды
***
Пішіндері әртүрлі жасушалардан тұратын эпителий, олардың әрбіреуі базальді мембранада://
бірқабатты текше тәрізді эпителийде орналасқан//
бірқабатты призма тәрізді эпителийде орналасқан//
бірқабатты жалпақ эпителийде орналасқан//
бірқабатты көпқатарлы кірпікшеліде эпителий орналасқан//
көпқабатты жалпақ мүйізденбейтін эпителийде орналасқан
***
Эпидермистің базальді қабатындағы жасушалар://
дөңгелек пішінді болады//
жалпақ пішінді болады//
жұлдыз пішінді болады//
цилиндр пішінді болады//
конус пішінді болады
***
Тері эпидермисінің тікенекті қабатында://
дөңгелек жасушалар орналасады//
жалпақ жасушалар орналасады//
жұлдыз тәрізді жасушалар орналасады//
цилиндр тәрізді жасушалар орналасады//
көп бұрышты жасушалар орналасады
***
Тері эпидермисінде, цитоплазмасында кератогиалин түйіршіктері://
базальды қабатындағы жасушаларында болады//
тікенекті қабатындағы жасушаларында болады//
дәнді қабатындағы жасушаларында болады//
жылтыр қабатындағы жасушаларында болады//
мүйізді қабатындағы жасушаларында болады
***
Дерманың бүрлі қабаты://
ретикулалы тіннен тұрады//
май тіннен тұрады//
тығыз қалыптасқан дәнекер тіннен тұрады//
борпылдақ талшықты дәнекер тіннен тұрады//
тығыз қалыптаспаған дәнекер тіннен тұрады
***
Дерманың торлы қабаты://
ретикулалы тіннен тұрады//
май тіннен тұрады//
тығыз қалыптасқан дәнекер тіннен тұрады//
борпылдақ талшықты дәнекер тіннен тұрады//
тығыз қалыптаспаған дәнекер тіннен тұрады
***
Тері эпидермисінің шығу тегі://
эктодермадан дамиды//
энтодeрмадан дамиды//
нефротомнан дамиды//
спланхнотомның висцеральды жапырақшасынан дамиды//
спланхнотомның париетальды жапырақшасынан дамиды
***
Қалың тері://
баста орналасады//
арқада орналасады//
төсте орналасады//
алақан мен табанда орналасады//
бетте орналасады
***
Тері эпидермисінде://
кератиноциттер көп болады//
эпидермальді макрофагтар көп болады//
лимфоциттер көп болады//
меланоциттер көп болады//
Меркель жасушалары көп болады
***
Жұқа терінің эпидермисінде://
базальды қабат болады//
тікенекті қабат болады//
дәнді қабат болады//
жылтыр қабат болмайды//
мүйізделген қабат болады
***
Эпидермистің бағанды жасушалары://
базальді қабатта орналасады//
тікенекті қабатта орналасады//
дәнді қабатта орналасады//
жылтыр қабатта орналасады//
мүйізделген қабатта орналасады
***
Терминальды және респираторлы бронхиолалардың дамуы://
түтікшелі кезеңде жүреді//
терминальды кезеңде жүреді//
безді кезеңде жүреді//
альвеолалы кезеңде жүреді//
респираторлы кезеңде жүреді
***
Өкпеде альвеолалардың дамуы://
1-2 айда жүреді//
6-7 айда жүреді//
2-3айда жүреді//
3-4 айда жүреді//
8-9 айда жүреді
***
Тыныс алу жолында шаң-тозаңның шығарылуын://
Клар жасушалары қамтамасыз етеді//
базальді жасушалар қамтамасыз етеді//
кірпікшелі жасушалар қамтамасыз етеді//
бокал тәрізді жасушалар қамтамасыз етеді//
Лангерганс жасушалары қамтамасыз етеді
***
Лангерганс жасушаларына://
кірпікшелі жасушалар жатады//
антигенге жауапты жасушалар жатады//
нейроэндокринді жасушалар жатады//
базальді жасушалар жатады//
бокал тәрізді жасушалар жатады
***
Мұрын қуысының сілемейлі қабықшасының өзіндік пластинкасы://
борпылдақ талшықты дәнекер тіннен қалыптасқан//
тығыз қалыптаспаған дәнекер тіннен қалыптасқан//
тығыз қалыптасқан дәнекер тіннен қалыптасқан//
ретикулалы дәнекер тіннен қалыптасқан//
сілемейлі дәнекер тіннен қалыптасқан
***
Көмейдің сілемейлі қабықшасын://
көпқатарлы кірпікшелі эпителий жабады//
көпқабатты тегіс мүйізделген эпителий жабады//
текше тәрізді эпителий жабады//
призма тәрізді эпителий жабады//
ауыспалы эпителий жабады
***
Постнатальді кезеңде өкпеде://
тыныс алу алаңы ұлғаяды//
тыныс алу беткейі төмендейді//
тыныс алу беткейі қатпарланады//
альвеолалар саны азаяды//
сурфактанттың өндірілуі төмендейді
***
Эмбриональді кезеңде оң өкпе бүршігі://
3 өкпеішілік бронхыға бөлінеді//
5 өкпеішілік бронхыға бөлінеді//
1 өкпеішілік бронхыға бөлінеді//
2 өкпеішілік бронхыға бөлінеді//
7 өкпеішілік бронхыға бөлінеді
***
Алғашқы альвеолалардың қалыптасуы://
түтікшелі кезеңде жүреді//
терминальды кезеңде жүреді//
безді кезеңде жүреді//
альвеолалы кезеңде жүреді//
респираторлы кезеңде жүреді
***
Ауа өткізу жолдары құрамына://
мұрын мен жұтқыншақ кіреді//
ацинус кіреді//
респираторлы бронхиола кіреді//
бронхиолалар кіреді//
альвеолалық қапшық кіреді
***
Көмейдің тіректік қаңқасын түзетін://
адвентициальді қабықшасы//
сілемейлі қабықшасы//
сілемей асты қабықшасы//
фиброзды- шеміршекті қабықша//
бұлшықетті қабықша
***
Тыныс алу жүйесінде норадреналин, серотонин, дофаминді://
базальді жасушалар синтездей алады//
эндокринді жасушалар синтездей алады//
бокал тәрізді жасушалар синтездей алады//
кірпікшелі жасушалар синтездей алады//
Клар жасушалары синтездей алады
***
Құрамында осмиофильді пластинкалық денешіктері (диаметрі 1-2 мкм) бар жасушаларға://
II типті альвеолоциттер жатады//
бокал тәрізді жасушалар жатады//
жиектеуші жасушалар жатады//
I типті альвеолоциттер жатады//
базальді жасушалар жатады
***
Альвеола аралық дәнекер тінінен альвеола қуысына өтуге қаблетті://
макрофаг жасушалары//
II типті альвеолоциттер//
I типті альвеолоциттер//
бокал тәрізді жасушалар//
жиектеуші жасушалар
***
Бірнеше альвеолалардан тұратын, өкпе ацинусының соңғы кеңейген бөлігі://
альвеолалық қапшық//
альвеолалық жол//
респираторлы бронхиола//
кіші бронх//
орташа бронх
***
Меланоцит жасушалары://
базальді қабатта орналасады //
тікенекті қабатта орналасады//
дәнді қабатта орналасады//
мүйізді қабатта орналасады//
жылтыр қабатта орналасады
***
Теріде Лангерганс жасушалары://
Т- хелперлер қызметін атқарады//
макрофагтар қызметін атқарады//
Т- супрессорлар қызметін атқарады//
В- лифоцит қызметін атқарады//
Т- киллерлер қызметін атқарады
***
Теріде пигмент өндіретін://
Меркель жасушалары//
Лангерганс жасушалары//
кератиноциттер//
меланоциттер//
бокал тәрізді жасушалар
***
Меланоцит://
энтодермадан дамиды//
жүйке айдарынан дамиды//
склератомнан дамиды//
дерматомнан дамиды//
мезенхимадан дамиды
***
Шашты көтеретін бұлшықет://
шаш кутикуласына өріледі//
шаш қалташасына өріледі//
ішкі түбіріне өріледі//
сыртқы түбіріне өріледі//
шаштың қыртысты затына өріледі
***
Эпидермистің бастаушы жасушалары://
дәнді қабатта орналасады//
базальді қабатта орналасады //
жылтыр қабатта орналасады //
мүйізді қабатта орналасады //
тікенекті қабатта орналасады
***
Дерматомнан://
тері эпителийі дамиды//
шаштар дамиды//
сүт бездері дамиды//
терінің дәнекер тіні дамиды//
май бездері дамиды
***
Май бездерінің секреторлық бөлімінде://
кератиноциттер болады//
миоциттер болады//
себоциттер болады//
мукоциттер болады//
сероциттер болады
***
Эпидермисті://
көпқабатты жалпақ мүйізделмеген эпителий қалыптастырады//
ауыспалы эпителий қалыптастырады //
көпқатарлы эпителий қалыптастырады //
бірқабатты жалпақ эпителий қалыптастырады //
көпқабатты жалпақ мүйізделген эпителий қалыптастырады
***
Кератин ақуызы://
дәнді қабатта түзіледі//
тікенекті қабатта түзіледі//
мүйізді қабатта түзіледі//
жылтыр қабатта түзіледі//
базальді қабатта түзіледі
***
Шамадан тыс жүдеу кезінде тері астылық май клетчаткасы://
жауырынасты аймақта сақталады//
белде сақталады//
саусақ терісінде сақталады//
мұрын- еріндік үшбұрышында сақталады//
аяқ-қол беткейінде сақталады
***
Сипап- сезуді қабылдайтын://
Меркель жасушалары//
Лангерганс жасушалары//
пластинкалық денешік//
кератиноциттер//
пигментоциттер
***
Қысымды сезетін тері жасушалары://
Фатер-Пачини денешіктері//
Меркель жасушалары//
Лангерганс жасушалары //
кератиноциттер//
пигментоциттер
***
Секретциялық типі бойынша тері бездері://
апокринді түрде болады//
голокринді түрде болады//
мезокринді түрде болады//
эндокринді түрде болады//
эккринді түрде болады
***
Шаштың өсуі://
меланоциттер арқылы жүреді//
шаш көтеруші бұлшық еттер арқылы жүреді//
шаш түбірі арқылы жүреді//
шаш өзегі арқылы жүреді//
тері эпидермисі арқылы жүреді
« Асқорыту жүйесі» тақырыбы бойынша тестілер
5 варианттан 1 дұрыс жауапты тандап алыныз.
Асқорыту түтігінің кез келген бөлімін://
tunica mucosa, tunica media, tunica adventicia қалыптастырады//
tunica serosa, tunica media, tunica adventicia қалыптастырады//
tunica intima, tunica media, tunica adventicia қалыптастырады//
tunica mucosa, tunica media, tunica serosa қалыптастырады//
tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis,tunica adventicia, serosa қалыптастырады
****
Ас қорыту түтігінің алдынғы бөлімінде://
бірқабатты призма тәрізді жиекшелі эпителий болады//
бірқабатты призма тәрізді безді эпителий болады //
көпқабатты мүйізденбейтін эпителий болады //
бірқабатты жалпақ эпителий болады //
көпқатарлы кірпікшелі призма тәрізді эпителий болады
****
Асқазанның сілемейлі қабықшасы://
бірқабатты цилиндр тәрізді жиекшелі эпителиймен тысталған//
бірқабатты призма тәрізді безді эпителиймен тысталған//
көпқабатты мүйізденбейтін эпителиймен тысталған//
көпқабатты мүйізденетін эпителиймен тысталған//
көпқатарлы кірпікшелі призма тәрізді эпителиймен тысталған
***
Ішек бүрлерінің бетін://
бірқабатты призма тәрізді жиекшелі эпителий жабады//
бірқабатты призма тәрізді безді эпителий жабады //
көпқабатты мүйізденбейтін эпителий жабады //
бірқабатты жалпақ эпителий жабады //
көпқатарлы кірпікшелі эпителий жабады
****
Асқазанның өзіндік бездері://
сілемейасты негізінде орналасады//
сілемейлі қабықшаның бұлшықетті пластинкасында орналасады//
сілемейлі қабықшаның өзіндік пластинкасында орналасады//
бұлшықетті қабықшада орналасады//
сірнелі қабықшада орналасады
****
Асқазанның өзіндік бездерінің жасушалық құрамына://
париетальді, негізгі, сілемейлі, эндокринді, мойындық дифференцияланбаған жасушалар кіреді//
париетальді, негізгі, сілемейлі, эндокринді жасушалар кіреді //
мойындық дифференцияланбаған, негізгі, париетальді жасушалар кіреді //
негізгі, сілемейлі, эндокринді, мойындық жасушалар кіреді //
негізгі,париетальді,сілемейлі жасушалар кіреді
****
Пепсиноген проферментін://
париетальді жасушалар секрециялайды//
сілемейлі жасушалар секрециялайды//
негізгі жасушалар секрециялайды//
эндокринді жасушалар секрециялайды//
мойындық мукоцит жасушалары секрециялайды
****
Ішек бүрлерінің эпителийі://
бокал тәрізді экзокриноциттерден, Панет жасушаларынан, эндокриноциттерден тұрады //
жиекшелі эпителиоциттерден, бокал тәрізді экзокриноциттерден, эндокриноциттерден тұрады//
бокал тәрізді экзокриноциттер, Панет жасушаларынан тұрады//
Панет жасушаларынан,эндокриноциттерден,жиекшелі эпителиоциттерден тұрады//
жиекшелі эпителиоциттер, бокал тәрізді экзокриноциттерден тұрады
****
Ішек крипталарының эпителийі://
Панет жасушаларынан, эндокриноциттерден, жиекшелі эпителиоциттерден тұрады//
жиекшелі эпителиоциттерден, бокал тәрізді экзокриноциттерден, эндокриноциттерден, Панет жасушаларынан, жиекшесіз жасушалардан тұрады//
бокал тәрізді экзокриноциттерден,Панет жасушаларынан, жиекшесіз жасушалардан тұрады//
Панет жасушаларынан, эндокриноциттерден, жиекшелі эпителиоциттерден тұрады//
бокал тәрізді экзокриноциттерден, эндокриноциттерден, Панет жасушаларынан, жиекшесіз жасушалардан тұрады
****
Он екі елі ішекте дуоденальді бездер://
сілемейлі жасушалардан, камбиальді жасушалардан, эндокриноциттерден тұрады//
камбиальді жасушалардан, эндокриноциттерден тұрады//
сілемейлі жасушалардан, эндокриноциттерден тұрады//
Панет жасушаларынан,жиекшелі эпителиоциттерден, эндокриноциттерден тұрады//
жиекшелі эпителиоциттерден, Панет жасушаларынан тұрады
****
Бауырда өтті://
макрофаг жасушалары секрециялайды//
фибробласт жасушалары секрециялайды//
гепатоцит жасушалары секрециялайды//
адвентиция жасушалары секрециялайды//
липоцит жасушалары секрециялайды
****
Бауырда гепатоциттер қанға://
альбуминді бөледі//
билирубинді бөледі//
гликогенді бөледі//
өт қышықылын бөледі//
аммиакты бөледі
****
Қан плазмасының нәруыз синтезі гепатоцитте://
тегіс эндоплазмалы тор мембраналарында жүреді//
митохондрияларда жүреді//
лизосомаларда жүреді//
түйіршікті эндоплазмалы тор рибосомаларында жүреді//
пероксисомаларда жүреді
****
Бауыр макрофагына://
липоцит жатады//
гепатоцит жатады//
жұлдызша тәрізді жасуша жатады//
эндотелиоцит жатады//
адвентициальді жасуша жатады
****
Өтқалта://
көпқабатты мүйізденетін эпителиймен тысталған//
ауыспалы эпителиймен тысталған//
көпқатарлы кірпішелі эпителиймен тысталған//
бірқабатты жалпақ эпителиймен тысталған//
бірқабатты призма тәрізді жиекшелі эпителиймен тысталған
****
Бауыр бөлікшелерінің перисинусоид кеңістіктері://
бауыр пластинкаларының аралығында орналасады//
бауыр пластинкаларының ішінде орналасады//
гепатоциттердің аралығында орналасады//
гемокапилляр мен бауыр пластинкаларының аралығында орналасады//
орталық вена мен гепатоциттер аралығында орналасады
****
Бауырдың бөлікшесінде өт жолдары//
бауыр пластинкаларының аралығында орналасады//
бауыр пластинкаларының ішінде орналасады//
гепатоциттер мен перисинусоид кеңістік аралығында орналасады//
бауыр үштігінің құрамында орналасады//
гемокапилляр мен бауыр пластинкаларының аралығында орналасады//
****
Бауыр бөлікшесі ішіндегі қан айналым жүйесінің құрамына://
синусоид капиллярлар кіреді//
орталық және бөлшекасты веналар кіреді//
бөлшекасты және бауыр венасы кіреді//
қақпа венасы және бауыр артериясы кіреді//
бауыр венасы және төменгі қуыс венасы кіреді
****
Ұйқыбез он екі елі ішек қуысына://
эластазаны секрециялайды//
глюкагонды секрециялайды//
трипсиногенді секрециялайды//
панкреатты полипептидті секрециялайды//
соматостатинді секрециялайды
****
Ұйқыбез аралшықтарында инсулинді://
α- жасушалары секрециялайды//
β - жасушалары секрециялайды//
γ- жасушалары секрециялайды//
рр – жасушалары секрециялайды//
g- жасушалары секрециялайды
****
Ұйқыбез аралшықтары://
ұйқыбез ацинустары құрамында орналасады//
панкреат ацинустары аралығында орналасады//
бөлікшеаралық дәнекер тінде орналасады//
бөлікшеішілік секрет шығару жолы қабырғасында орналасады//
ацинусаралық секрет шығару жолы қабырғасында орналасады
****
Ұйқыбез аралшықтарында глюкагонды://
α- жасушалары секрециялайды//
β - жасушалары секрециялайды//
γ- жасушалары секрециялайды//
рр – жасушалары секрециялайды//
g- жасушалары секрециялайды
****
Ұйқыбез аралшықтарындағы β- жасушалардың алатын пайызы://
20-25%//
70-75//
5-10%//
2-5%//
0,5-1%
****
Ұйқыбез аралшықтарының алатын пайызы://
97%//
10%//
3%//
5%//
1%//
80%
****
Ұйқыбез аралшықтарда панкреатты полипептидті://
α- жасушалары секрециялайды//
β - жасушалары секрециялайды//
γ- жасушалары секрециялайды//
рр – жасушалары секрециялайды//
g- жасушалары секрециялайды
****
Панкреатоциттерде ферменттердің түзілуіне://
тегіс эндоплазмалық тор қатысады//
митохондриялар қатысады//
лизосомалар қатысады//
түйіршікті эндоплазмалық тор қатысады//
пероксисомалар қатысады
****
Бауырдың бөлшекішілік тамырларына://
артериялар жатады//
соматикалық капиллярлар жатады//
фенестрлі капиллярлар жатады//
синусоид капиллярлары жатады//
лимфа капиллярлары жатады
****
Бауыр үштігін://
бөлшекмаңы артериясы және вена, бөлшекаралық өттүтік қалыптастырады//
бөлшекаралық артерия және вена, бөлшекаралық өттүтік қалыптастырады //
бөлшекмаңы артериясы, бөлшекаралық вена, бөлшекаралық өттүтік қалыптастырады//
бөлшекмаңы артериясы және вена, холангиола қалыптастырады//
бөлшекаралық артерия, бөлшекмаңы вена, бөлшекаралық өттүтік қалыптастырады
****
Гепатоциттерде улы заттектердің заласыздануы://
тегіс эндоплазмалық торда жүреді//
митохондрияларда жүреді//
лизосомаларда жүреді//
түйіршікті эндоплазмалық торда жүреді//
пероксисомаларда жүреді
****
Бауырда қорғаныс қызметін://
фибробласттар атқарады //
гепатоциттер атқарады//
адвентиция жасушалары атқарады//
липоциттер атқарады//
Купфер жасушалары атқарады
****
Тіс эмалінің қалыптасуына://
одонтобласт жасушалары қатысады//
энамелобласт жасушалары қатысады //
мезенхима жасушалары қатысады //
остебласт жасушалары қатысады //
сыртқы эмаль жасушалары қатысады
****
Тіс дентинінің қалыптасуына://
дентинобласт жасушалары қатысады//
энамелобласт жасушалары қатысады //
мезенхима жасушалары қатысады //
остебласт жасушалары қатысады //
цементоцит жасушалары қатысады
****
Тістің пульпасы://
тістің пластинкасынан дамиды//
аралық эмаль жасушаларынан дамиды//
тіс бүртігі мезенхимасынан дамиды//
ішкі эмаль жасушаларынан дамиды //
сыртқы эмаль жасушаларынан дамиды
****
Тістің дамуында цементобласт жасушалары://
тіс пластинкасынан дамиды//
аралық эмаль жасушаларынан дамиды//
тіс бүртігінің мезенхимасынан дамиды//
ішкі эмаль жасушаларынан дамиды //
жақ сүйегінің остеогенді жасушаларынан дамиды
****
Ауыз қуысының эпителийі://
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
эктодермадан дамиды//
мезенхимадан дамиды//
спланхнотомнан дамиды
****
Асқорыту түтігінің сірнелі қабықшалары://
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
эктодермадан дамиды//
мезенхимадан дамиды//
спланхнотомнан дамиды
****
Тоқ ішектің сілемейлі қабықша бедерін //
шұнқыршалар (ойықтар) қалыптастырады//
крипталар қалыптастырады//
бүрлер қалыптастырады//
алаңдар қалыптастырады//
бүртіктер қалыптастырады
****
Сілемейлі қабықшаның бұлшықетті пластинкасы://
ерінде болады//
ұртта болады//
иекте болады//
өңеште болады//
тілде болады
****
Тілдің төменгі беткейінде сілемейлі қабықшаның жылжымалы болуын://
эпителиий қамтамасыз етеді//
өзіндік пластинкасы қамтамасыз етеді//
бұлшықетті пластинкасы қамтамасыз етеді//
сілемейасты негізі қамтамасыз етеді//
бұлшықетті қабықшасы қамтамасыз етеді
****
Сірнелі қабықшаның адвентициядан айырмашылығы://
қан тамырлары болмайды//
жүйке элементтері болады//
бездері болмайды//
мезотелийі бар//
майлы тіні болады
****
Ересек адамда://
жапырақ тәрізді бүртіктер болмайды//
науа тәрізді бүртіктер болмайды//
саңырауқұлақ тәрізді бүртіктер болмайды //
жіпше тәрізді бүртіктер болмайды
****
Өңештің сілемейлі қабықшасы://
бірқабатты призма тәрізді жиекшелі эпителиймен тысталған//
бірқабатты призма тәрізді безді эпителиймен тысталған //
көпқабатты жалпақ мүйізденбейтін эпителиймен тысталған //
бірқабатты жалпақ эпителиймен тысталған //
көпқатарлы кірпікшелі эпителиймен тысталған
****
Өңештің өзіндік бездері://
сілемейасты негізінде орналасады//
сілемейлі қабықша эпителийінде орналасады//
сілемейлі қабықшаның өзіндік пластинкасында орналасады//
бұлшықетті қабықшада орналасады//
адвентициальді қабықшада орналасады
****
Өңештің кардиальді бездері://
сілемейасты негізінде орналасады//
сілемейлі қабықша эпителийінде орналасады//
сілемейлі қабықшаның өзіндік пластинкасында орналасады//
бұлшықетті қабықшада орналасады//
адвентициальді қабықшада орналасады
****
Өңештің өзіндік бездері құрылысы бойынша://
қарапайым тармақталмаған түтікшелі болады//
күрделі тармақталған альвеолярлы-түтікшелі болады//
түтікшелі-альвеолярлы болады //
қарапайым тармақталмаған альвеолярлы болады//
күрделі тармақталған түтікшелі болады
****
Асқазанда тұз қышықылын://
париетальді жасушалар секрециялайды//
шырышты жасушалар секрециялайды//
негізгі жасушалар секрециялайды//
эндокринді жасушалар секрециялайды //
мойындық мукоциттер секрециялайды
****
Эмальда бейорганикалық заттардың алатын пайызы://
96-97%//
90-92%//
75%//
87%//
90%
****
Дентинде бейорганикалық заттардың алатын пайызы://
96-97%//
90-92%//
72%
87%//
90%
****
Дентинобласттардың денелері://
пульпаның шеткі қабатында орналасады//
пульпаның аралық қабатында орналасады//
пульпаның орталық қабатында орналасады//
дентиндік қабатта орналасады//
периодонтта орналасады
****
Тіс эмальін қалыптастыратын://
цементобласт жасушалары//
эмальді призмалар//
дентин өзекшелері//
дентинобласт жасушалары//
цементоциттер
****
Химозин ферментін://
париетальді жасушалар секрециялайды//
негізгі жасушалар секрециялайды//
сілемейлі жасушалар секрециялайды//
дифференцияланбаған жасушалар секрециялайды//
эндокринді жасушалар секрециялайды
****
Антианемиялық фактор://
астың араласуына ықпал етеді//
экзокриноциттердің пролиферациясына қатысады//
ферменттердің синтезделуіне қатысады//
гормондардың секрециясына ықпал етеді//
В12 дәруменінің сіңірілуіне қатысады
****
Құрамында ацидофильді түйіршіктері бар Панет жасушасы://
ішектің бүрлерінде болады//
ішектің крипталарында болады//
ішектің бұпшықетті қабықшасында болады//
ішектің сірнелі қабықшасында болады//
ішектің сілемейасты негізінің дәнекер тінінде болады//
****
Бүр мен криптаның регенерациясына://
жиекшелі жасуша қатысады//
жиекшесіз жасуша қатысады//
бокал тәрізді жасуша қатысады//
эндокринді жасуша қатысады//
Панет жасушасы қатысады
****
Асқазанды тыстайтын эпителийдің регенерациясына://
париетальді жасуша қатысады//
сілемейлі жасуша қатысады //
негізгі жасуша қатысады //
эндокринді жасуша қатысады //
мойындық мукоциттер қатысады
****
Он екі елі ішектің аш ішектен айырмашылығы://
сілемейлі қабықшасында бездері болады//
сілемейасты негізінде бездері болады//
крипталары болмайды//
бүрлері болмайды//
бұлшықетті қабықшасы үш қабатты болады
****
Бауырда май жасушалары://
гепатоциттердің аралығында орналасады//
бөлшекаралық дәнекер тінде орналасады//
синусоид капиллярлары қабырғасында орналасады//
холангиола қабырғасында орналасады//
орталық вена қабырғасында орналасады
****
Бауырда://
500 мың бөлшек болады//
300 мың бөлшек болады//
100 мың бөлшек болады//
400 мың бөлшек болады//
200 мың бөлшек болады
****
Бауырда өт: //
майларды ыдыратады//
көмірсуларды ыдыратады//
күрделі нәруыздарды ыдыратады//
қарапайым нәруыздарды ыдыратады//
дәрумендерді сіңіреді
****
Бауыр бөлікшесіндегі орталық вена://
талшықты вена түріне жатады //
бұлшықетті қабаты орташа жетілген вена түріне жатады//
бұлшықетті қабаты жақсы жетілген вена түріне жатады //
бұлшықетті қабаты нашар жетілген вена түріне жатады
****
Тiлде кездесетін бүртіктер://
жiпше тәрізді, ромб тәрiздi, жалпақ болады//
жiпше тәрізді, кедiр-бұдырлы, саңырауқұлақ тәрiздi, жалпақ болады//
ромб тәрiздi, жалпақ, науа тәрізді, жiпше тәрізді болады//
жiпше тәрізді, саңырауқұлақ тәрiздi, жапырақша тәрізді, жалпақ болады//
жiпше тәрiздi,саңырауқұлақ тәрiздi,жапырақша тәрiздi,науа тәрізді болады
***
Тілде дәм сезу бүршiктері:// саңырауқұлақ тәрiздi,жiпше тәрiздi бүртіктерде кездеседі//жiпше тәрiздi, науа тәрізді бүртіктерде кездеседі// жiпше тәрізді,саңырауқұлақ тәрiздi, науа тәрізді бүртіктерде кездеседі// саңырауқұлақ тәрiздi,жапырақша тәрізді,науа тәрізді бүртіктерде кездеседі// тiлдiң барлық бүртіктерінде кездеседі
***
Тіс пластинкасы бұл://қызыл иек эпителийінің ауыз қуысына қарай ілгері шығуы//қызыл иек эпителийінің мезенхимаға өсуі//қызыл иек эпителийінің астына мезенхимді жасушалардың жинақталуы//қызыл иек эпителийінің қалыңдауы//қалыңдаған қызыл иек эпителийі мен тығыздалған мезенхиманың бірігуі
***
Тiс бокалының жасушалары:// дентинобласттарға дифференцияланады//эмальдiң пульпа жасушаларына дифференцияланады//тiс пульпасы жасушаларына дифференцияланады//энамелобласттарға дифференцияланады//цементобласттарға дифференцияланады
***
Тiс бүртіктерi бұл: //эмалдi ағзаны қоршайтын мезенхима жасушалары//тiс бокалына енген мезенхима жасушалары//тiс бокалының iшкi жасушалары//тiс бокалының аралық жасушалары//тiс бокалының сыртқы жасушалары
***
Тiс бүртіктерінен ://дентинобласттар және периодонт дамиды//амелобласттар және периодонт дамиды//цементобласттар және периодонт дамиды //дентинобласттар және тiс пульпасы дамиды//эмальдi ағза пульпасы дамиды
***
Тiс қалтасы бұл: //эмалдi ағзаны қоршаған мезенхима жасушалары//тiс бокалына енген мезенхима жасушалары//тiс бокалының iшкi жасушалары//тiс бокалының аралық жасушалары //тiс бокалының сыртқы жасушалары
***
Тiс қалтасынан: //дентинобласттар және периодонт дамиды//энамелобласттар және периодонт дамиды//цементобласттар және периодонт дамиды//дентинобласттар және пульпа дамиды//эмальдi ағза пульпасы дамиды
***
Өңештің кардиальді бездері:// қарапайым түтікшелі,мукоциттерден және үш түрлі эндокриноциттерден тұрады//қарапайым альвеолярлы,мукоциттерден және екі түрлі эндокриноциттерден тұрады//күрделі түтікшелі,мукоциттер мен сероциттерден тұрады//күрделі альвеолярлы,мукоциттерден және төрт түрлі эндокриноциттерден тұрады //қарапайым түтікшелі,мукоциттерден және базальді жасушалардан тұрады
***
Өңештiң сыртының: //барлық бойын адвентиция қабықшасы жабады//барлық бойын сірнелі қабықша жабады//жоғарғы жартысын–адвентиция, төменгі жағын-сірнелі қабықшалар жабады//жоғарғы үштен бiрінде –адвентиция, төменгi үштен екiсін–сірнелі қабықшалар жабады//диафрагмалық үстiңгі бөлiмін–адвентиция, диафрагмалық астыңғы бөлiмін –сірнелі қабықшалар жабады
***
Асқазан эпителийі://прехордальді пластинка энтодермасынан дамиды//прехордальді пластинка эктодермасынан дамиды//мезодермадан дамиды // iшек түтігінің энтодермасынан дамиды //мезенхимадан дамиды
***
Асқазанның сілемейлі қабықша бедерінің(рельеф) құрамына://шұңқырлар, қатпарлар, алаңдар кiредi//бүрлер, шұңқырлар, қатпарлар кiредi //бүрлер, крипталар, қатпарлар кiредi //бүрлер, шұңқырлар, крипталар, қатпарлар кiредi //бүрлер, қатпарлар, крипталар, аймақтар, шұңқырлар кiредi
***
Асқазан бездерiнiң сілемейлі жасушалары://регенерация қызметін атқарады //хлоридтарды секрециялайды//пепсиногенді секрециялайды//сілемейді секрециялайды //эндокриндік қызмет атқарады
***
Артерия өрімдері асқазан қабырғасында:// адвентицияда (сірнеліде),сілемейасты негізде болады//бұлшықет аралығында, сілемейасты негізде болады//сілемейасты негізде, сілемейліде болады// бұлшықет аралығында, адвентицияда (сірнеліде) болады//бұлшықет аралығында, сілемейасты негізде, сілемейліде болады
***
Аш iшектің сілемейлі қабықша бедерінің (рельефі) құрамына:// бүрлер шұңқырлар, қатпарлар, аймақтар кiредi//бүрлер, шұңқырлар, қатпарлар кiредi//бүрлер, крипталар, қатпарлар кiредi//бүрлер, шұңқырлар, крипталар кiредi//бүрлер, қатпар, крипталар, шұңқырлар кiредi
***
Iшек крипталары дегеніміз:// эпителийдің iшек қуысына қарай ілгері шығуы//
сілемейлі қабықша эпителийінің өзіндік пластинкаға ойыстануы//эпителийдің сілемейасты қабықшаға ойыстануы //
эпителий мен өзіндік пластинканың сілемейасты қабықшаға ойыстануы //сілемейлі қабықшаның ішек қуысына қарай саусақ тәрізді өсіндісі
***
Iшек бүрлері дегеніміз:
эпителийдің iшек қуысына қарай ілгері шығуы// сілемейлі қабықша эпителийінің өзіндік пластинкаға ойыстануы// эпителийдің сілемейасты қабықшаға ойыстануы // эпителий мен өзіндік пластинканың сілемейасты қабықшаға ойыстануы//сілемейлі қабықшаның ішек қуысына қарай саусақ тәрізді өсіндісі
***
Iшек эпителийіндегі жиекшелі энтероциттер:// сілемейді синтездейді //қабырғалық асқорытуға, қоректік заттарды сіңіруге қатысады//қабырғалық асқорытуға, лизоцим және дипептидазаларды синтездеуге қатысады//дипептидазаларды және лизоцимді синтездейді //
эндокриндік қызмет атқарады
***
Ішек эпителийіндегі бокал тәрізді жасушалар:// сілемейді синтездейді//қабырғалық асқорытуға, қоректік заттарды сіңіруге қатысады//қабырғалық асқорытуға, лизоцим мен дипептидазаларды синтездеуге қатысады//дипептидазаларды және лизоцимді синтездейді//
эндокриндік қызмет атқарады
***
Бауыр мен өтқалта:// прехордальді пластинка энтодермасынан дамиды//прехордальді пластинка эктодермасынан дамиды//мезодермадан дамиды // iшек түтігінің энтодермасынан дамиды //мезенхимадан дамиды
***
Бауырдың құрылымдық-функциялық бiрлiгіне://бауыр трабекуласы жатады//классикалық бөлiкше жатады//бауыр сегментi жатады//бауыр бөлігі жатады //бауыр альвеоласы жатады
***
Липоциттер (Ито жасушасы) бауырда://майда еритiн витаминдерді қорға сақтау және жасушааралық затты синтездеу қызметін атқарады //бейтарап майларды қорға сақтау қызметін атқарады //өт қышқылдарын қорға сақтау қызметін атқарады //эндокриндік қызмет атқарады //залалсыздандыру қызметін атқарады
***
Шұңқырлы (Pit) жасушалар бауырда: //майда еритiн витаминдерді қорға сақтайды, жасушааралық затты синтездейді// бейтарап майларды қорға сақтау қызметін атқарады //өт қышқылдарын қорға сақтау қызметін атқарады //табиғи киллерлік және эндокриндік қызметін атқарады //залалсыздандыру қызметін атқарады
***
Бауырда болатын капиллярлар://үздiксiз болады//фенестрлі болады//синусоидты болады//лакунарлы болады//аралас болады
***
Бауырға қанды әкелетін жүйеге://
бөлікасты венасы жатады //бөлікшеішілік синусоид капиллярлары жатады//бөлікшеаралық артерия және вена жатады// бауыр артериясы және қақпа венасы жатады//орталық вена жатады
***
Бауыр ацинусының пішіні://үшбұрышты болады//тiк төртбұрышты болады//ромб тәрізді болады//дөңгелек тәрізді болады//
төртбұрышты болады
***
Ұйқыбездің эпителийі://прехордальді пластинка энтодермасынан дамиды//прехордальді пластинка эктодермасынан дамиды//мезодермадан дамиды // iшек түтігінің энтодермасынан дамиды //мезенхимадан дамиды
***
Ұйқыбездің экзокринді бөлігінің құрылымдық-функциялық бiрлiгіне://панкреасты бөлiкше жатады//панкреасты ацинус жатады//портальді бөлiкше жатады//панкреасты аралшық жатады//панкреасты альвеола жатады
***
Ұйқыбез ациноциттерінде:// гомогенді және базофильді аймақтары болады//гомогенді және зимогенді аймақтары болады//
зимогенді және апикальді аймақтары болады//гомогенді және түйiршiкті аймақтары болады//
түйiршiкті және түйіршіксіз аймақтары болады
***
Ұйқыбездің эндокринді бөлігінің құрылымдық-функциялық бiрлiгіне:// панкреасты бөлiкше жатады//панкреасты ацинус жатады//портальді бөлiкше жатады//панкреасты аралшық жатады//панкреасты альвеола жатады
«Жүрек-қантамырлар жүйесі» тақырыбы бойынша ТЕСТІЛЕР
Бұлшықетті артериялардың://
тегіссалалы бұлшықет жасушалары ортаңғы қабықшада шиыршық түрінде орналасады//
сыртқы эластикалы мембранасы ішкі эластикалы мембранаға қарағанда жақсы дамыған//
ортаңғы қабықшасынданерв талшықтары көп//
ішкі қабықшасы куб тәрізді эпителиймен тысталған//
құрамында тегіссалалы бұлшықет жасушалары қатарлас жүретін веналармен салыстырғандакөп болады
** *
Бұлшықетті артериялардың://
ішкі қабықшасы бірқабатты жалпақ эпителиймен (эндотелиймен) тысталған//
ішкі және ортаңғы қабықшаларының аралығында коллагенді талшықтардың қалың қабаты болады//
эндотелийасты қабаты тығыз талшықты қалыптасқан дәнекер тіннен тұрады//
ортаңғы қабықшасында қалың эластикалы мембраналар орналасқан//
ортаңғы қабықшасының тегіссалалы бұлшықет жасушалары ферменттерді өндіреді
** *
Қолқаның сыртқы қабықшасында://
тығыз талшықты қалыптасқан дәнекер тіні болады //
қантамырлық қантамырлары (vasa vasorum)болмайды//
тегіссалалы бұлшықет жасушаларының қалың шоғырлары орналасады//
дәнекер тіннің сыртынан мезотелий жауып тұрады//
борпылдақ талшықты дәнекер тін болады
** *
Артериоланың://
tunica intima және tunica media қабықшалары аралығында эластикалы мембрана болады//
қуысытегіссалалы бұлшықет жасушаларының жиырылуы нәтижесінде кеңейеді//
ішкі қабықшасын vasa vasorum қоректендіреді//
сыртқы эластикалы мембранасы жақсы дамыған//
венаға ауысуы жүреді
** *
Қатарлас жүретін артериямен салыстырғанда венаның://
диаметрі кішірек болады//
саңылауы ашылып тұрады//
ортаңғы қабықшасы жақсы дамыған//
ішкі эластикалы мембранасы қалыңдау болады//
эластикалы қаңқасы болмайды
** *
Төменгі қуыс венаның://
бұлшықетті тіні нашар дамыған//
ішкі қабықшасы эндотелийден және эластикалы талшықтар қабатынан құрылған//
ішкі жәнеортаңғы қабықшалары сыртқы қабықшасына қарағанда қалыңдау болады//
ішкі қабықшасы тегіссалалы бұлшықет жасушаларының шоғырларынан құралған//
сыртқы қабықшасы өте жақсы дамыған, құрамында тегіссалалы бұлшықет жасушаларының қалың шоғырлары болады
** *
Шағынқанайналым (микроциркуляция) арнасындағы://
артериолалардың қабырғасында эластикалы талшықтар басым болады//
қанағымның көлемін венулалардағытегіссалалы бұлшықет жасушалары реттейді//
прекапиллярартериолалар және посткапилляр венулалар болады//
артерия-веноздық анастамоздың қабырғасында тегіссалалы бұлшықет жасушалары болмайды//
артериоланың сыртқы қабықшасы тығыз талшықты дәнекер тіннен тұрады
** *
Фенестрленген капиллярлар://
эндокриндік бездерде кездеседі//
эндотелиальді жасушалардың арасында кездеседі//
өкпеде кездеседі//
құрамындағы базалдық мембранасында санылаулар болады//
заттардың тасымалдауын төмендеті
** *
Синусоидты капиллялар ://
бас миында кездеседі//
жүректе кездеседі //
асқазанда кездеседі//
сүйектің қызыл кемігінде кездеседі//
ұйқыбезде кездеседі
** *
Капиллярлардың://
қабырғасында коллаген талшықтары кездеседі//
соматикалы түрі бауырда кездеседі//
қабырғасы үш қабықшадан құралған//
қабырғасында эластикалы талшықтар жәнетегіссалалы бұлшықет жасушалары болады //
заттар мен газдардың алмасуын қамтамасыз етеді
** *
Жинақтаушы венулалар://
қабырғасы үш қабықшадан құралған//
венозды капиллярлардан басталады//
қабырғасында бұлшықет жасушалар болады//
вена тамырларымен жалғасады//
құрамында тек ішкі және сыртқы қабықшалары болады
** *
Эндотелий жасушалары://
сопақша пішінді, органеллалары аз болады//
базалдық мембранамен десмосома арқылы байланысады//
тамырларды сыртынан жабады//
дөңгелек пішінді//
құрамында органеллары көп болады
***
Адвентициялық жасушалар://
дөңгелек пішінді болады//
капиллярлардың ортаңғы қабатында кездеседі//
перицит жасушалардан кейін орналасады//
жоғары мамандырылған жасушалар болып табылады//
қантамырларды тыстайды
** *
Жүректің://
қарыншалы кардиомиоциттері атриопептинді синтездейді//дифференциялы кардиомиоциттері митоз жолымен бөлінеді//
миокард қабатында қозғалтқыш жүйке ұштары болады//
кардиомиоциттері бір-бірімен қыстырмалы дискілер арқылы байланысады//
жүрекшелік кардиомиоциттердің пішіні көпбұрышты болып келеді
** *
Вазодилатацияны://
брадикинин шақырады //
вазоинтестинальді пептид (VIP) шақырады //
гистаминшақырады //
ангиотензин ІІшақырады //
катехоламиндершақырады
** *
Секреторлы кардиомиоциттер://
гистамин түзеді //
натрийуретикалық гормон түзеді //
брадикинин түзеді //
адреналин түзеді //
АКТГ түзеді
** *
Қантамырлардың қабықшаларына (капиллярларды санамағанда)://
tunica mucosa, tunica media, tunica adventicia жатады//
tunica serosa, tunica media, tunica adventiciaжатады//
tunica intima, tunica media, tunica adventiciaжатады//
tunica mucosa, tunica media, tunica serosaжатады//
tunica mucosa, tunica submucosa, tunica adventiciaжатады
** *
Эластикалы артерияларға://
Қолқ ажатады //
бауыр артериясыжатады //
Вилизиев шеңберіжатады //
сан артериясыжатады //
сәулелі артерияжатады
** *
Эластикалы артерияларға://
бүйрек артериясыжатады //
шынтақ артериясыжатады //
өкпе артериясыжатады //
Вилизиев шеңбері жатады //
жоғарғы қалқанша артериясы жатады
** *
Қарыншалық кардиомиоциттердің жүрекшелік кардиомиоциттерден айырмашылығына://
қарыншалық кардиомиоциттерде митохондриялар мен миофибриллалардың көп болуы жатады//
қарыншалық кардиомиоциттердің пішіні созыңқы және кіші болып келуі жатады//
жүрекше кардиомиоциттерде СДГ белсенділігінің жоғары болуы жатады//
жүрекше кардиомиоциттердегі Т-жүйесінің нашар дамуыжатады//
жүрекше кардиомиоциттерде түйіршікті эндоплазмалық тордың нашар дамуыжатады
** *
Фенестрленген капиллярлар://
бүйрек шумақтарында кездеседі //
өкпеде кездеседі //
аэрогематикалық тосқауылда кездеседі //
бауыр бөлшектерінде кездеседі //
гематотимустық тосқауылда кездеседі
** *
Аралас типті артерияның ортаңғы қабықшасында://
көлдеңен жолақты бұлшықет тінімен эластинді мембраналар бірдей мөлшерде болады//
эластин және коллаген талшықтарыбірдей мөлшерде болады //
тегіссалалы бұлшықет жасушалары және фибробласттарбірдей мөлшерде болады //
тегіссалалы бұлшықет жасушаларының шоғырлары менэластинді мембраналарбірдей мөлшерде болады //
коллаген және ретикулярлы талшықтарбірдей мөлшерде болады
** *
Капиллярдың ортаңғы қабатында://
базалдық мембранада орналасқан перициттер болады //
коллагенді талшықтар болады//
тегіссалалы бұлшықет жасушалары болады //
көлденең жолақты бұлшықет талшықтары болады //
ретикулярлы талшықтарболады
** *
Соматикалық капиллярлар://
бұлшықеттерде және өкпеде орналасады //
бүйрек денешіктеріндеорналасады //
эндокринді бездердеорналасады //
ішек бүрлерінде орналасады //
қанжасау ағзаларындаорналасады
** *
Фенестрленген капиллярлар://
бұлшықеттерде кездеседі //
эндокринді бездерде кездеседі //
көкбауырда кездеседі //
өкпеде кездеседі //
терідекездеседі
** *
Капиллярдың сыртқы қабатында://
перициттер және эластин талшықтарыболады //
фибробласттар және эластин талшықтарыболады //
адвентициальді жасушаларболады //
ретикулярлы жасушалар мен миоциттерболады //
көлденеңжолақты бұлшықет талшықтары болады
** *
Қан тамырлардың ішкі қабықшасы://
ауыспалы эпителиймен тысталған //
бір қабатты призмалы эпителиймен тысталған //
бір қабатты куб тәрізді эпителиймен тысталған //
көп қабатты жалпақ эпителиймен тысталған //
эндотелиймен тысталған
** *
Артерия және венаның эндотелийасты қабаты://
тығыз дәнекер тіннен құралған //
эпителий тіннен құралған //
ретикулярлы тіннен құралған //
борпылдақ талшықты дәнекер тіннен (БТДТ) құралған //
май тінненқұралған
** *
Микроциркуляторлы арна құрамына://
артерия мен венулалар кіреді//
лимфатамырлары кіреді//
лимфакапиллярлары кіреді //
вена мен артерияларкіреді //
артериола, гемокапилляр, венулалар, артерия-веноздық анастамозкіреді** *
Синусоидты капиллярдың://
эндотелийі және базалдық мембранасы тұтас болады//
эндотелийі тұтас, ал базалдық мембранасында саңылаулар болады//
эндотелийі фенестрленген, базалдық мембранасы тұтас болады//
базалдық мембранасы мен эндотелийінде саңылау-тесіктер болады//
базалдық мембранасы тұтас эндотелийінде саңылау-тесіктер болады
** *
Қабырғасы тек эндотелийден тұратын тамырға://
лимфа капилляры жатады//
артериола жатады //
венула жатады //
талшықты вена жатады //
гемокапилляр жатады
** *
Тұйық басталатын және пішіні қапшық тәрізді тамырға://
гемокапилляр жатады //
лимфа капилляр жатады //
артериола жатады /
посткапилляр, венула жатады //
жинағыш венула жатады
** *
Қанды капиллярлар арасын айнала өтіп, тасымалдайтын қантамырларға://
артериолалар жатады //
лимфа капиллярлары жатады //
артериоло-венулярлы анастамоз жатады //
жинағыш венулалар жатады //
бұлшықетті вена жатады
** *
Жүрек://
мезодермадандамиды //
эктодермадандамиды //
энтодермадан дамиды //
спланхнатомның висцеральді жапырағынан дамиды //
спланхнатомның париетальді жапырағынандамиды
** *
Қантамырлар://
эктодермадан дамиды //
мезенхимадандамиды //
энтодермадандамиды //
мезодермадандамиды //
сомиттердендамиды
** *
Бұлшықетсіз веналарға://
сүйектердің веналары жатады //
жоғарғы қуыс венасыжатады //сан венасыжатады //
иық венасы жатады //
төменгі қуыс венасы жатады
** *
Бұлшықетсіз веналарға://
жоғарғы қуыс венасы жатады //
төменгі қуыс венасы жатады //
көздің торлы қабықшасының веналары жатады //
сан венасыжатады //
жармалық вена жатады
** *
Эндокард және қантамырлардың қабырғасы://
мезенхимадан дамиды //
нефрогонотомның сегментті аяқшаларынандамиды //
склеротомнандамиды //
энтодермадандамиды //
эктодермадандамиды
** *
И.М. Сеченов «Жүрек-қантамырлар жүйесінің краны» деп://
венулалардыатады //
посткапиллярлардыатады //
гемокапиллярлардыатады //
жүрек қақпаларынатады //
артериолалардыатады
** *
Қантамырлардың дамуы://
7 жастааяқталады //
15 жастааяқталады //
30 жастааяқталады //
25 жастааяқталады //
40 жастааяқталады
** *
Кардиомиоциттер бір-бірімен://
синапс арқылы байланысады //
аралық дискілер арқылы байланысады //
десмосомалар арқылы байланысады //
жартылай десмосомалар арқылы байланысады //
анастамоздар арқылыбайланысады
** *
Жүректің өткізгіштік жүйесінің пейсмекерлі жасушалары://
Гисс будасындаорналасады //
Пуркинье талшықтарындаорналасады //
синатриальді түйіндеорналасады //
атривентрикулярлы түйіндеорналасады //
Бахманов шоғырындаорналасады
** *
Жиырылғыш кардиомиоциттерде://
аэробты гликолиз жүреді //
анаэробты гликолиз жүреді //
глюконеогенез жүреді //
фосфорлық заталмасу жүреді //
протеолиз жүреді
** *
Төменгі қуыс венасы://
эластикалы венағажатады //
бұлшықетсіз венағажатады //
бұлшықеті жақсы жетілген венаға жатады //
бұлшықеті нашар жетілген венаға жатады //
бұлшықеті орташа жетілген венаға жатады
** *
Миокард жасушаларының регенерациясы://
бағаналы жасушалар есебінен жүреді //
миобласттар есебінен жүреді //
миосателлитоциттер есебінен жүреді //
кардиомиоциттердің митозы есебінен жүреді //
тек қана кардиомиоциттердің жасушаішілік регенерациясы (гипертрофия) есебінен жүреді
** *
Пуркинье талшықтары://
субэпикардиальді орналасады //
субэндокардиальді орналасады //
трансмуральдіорналасады //
интрамуральдіорналасады //
экстрамуральдіорналасады
** *
Миокард инфарктысынан кейін оның регенерациясын://
фибробласттар қамтамасыз етеді //
адипоциттер қамтамасыз етеді //
кардиомиоциттер қамтамасыз етеді //
лаброциттер қамтамасыз етеді //
остеобласттар қамтамасыз етеді
** *
Гемокапиллярдың ортаңғы қабатында://
перициттер орналасады //
лаброциттер орналасады //
олигодендроглиоциттер орналасады //
фибробласттар орналасады //
Клар жасушалары орналасады
***
Эндокардты қоректендіретін қантамырлар://
эндотелийасты қабатында орналасады //
эндотелий қабатында орналасады //
сыртқы дәнекертінді қабатында орналасады //
бұлшықет-эластикалы қабатында орналасады //
миокардта орналасады
** *
Қабырғасында қақпақшасы бар венаға://
жоғарғы қуыс венасы жатады //
мойын венасы жатады //
сан венасы жатады //
төменгі қуыс венасы жатады //
бас венасы жатады
** *
Жүрек бұлшықетінің құрылымдық- қызметтік бірлігіне://
талшық жатады//
кардиомиоцит жатады//
синцитий жатады//
симпласт жатады//
жасушааралық зат жатады
***
Капиллярлар қабырғасының ішкі қабатын://
липоцит құрайды//
фибробласт құрайды //
эндотелиоцит құрайды //
миоцит құрайды //
лимфоцит құрайды
***
Артериялардың ішкі қабықшасы://
адвентицияжасушаларымен тысталған//
перициттерментысталған //
фибробласттармен тысталған//
миобласттарментысталған //
эндотелиоциттерментысталған
***
Веналардың ішкі қабықшасын://
адвентиция жасушалары тыстайды //
перициттер тыстайды //
фибробласттар тыстайды //
миобласттар тыстайды //
эндотелиоциттер тыстайды
***
Алғашқы қантамырлар://
амнионның мезодермасында түзіледі //
сарыуыз қапшығының энтодермасында түзіледі //
бүрлі хорионның мезодермасында түзіледі//
сарыуыз қапшығының мезодермасында түзіледі //
аллантойстың мезодермасында түзіледі
***
Сүйектің қызыл кемігінің синусоидты капиллярларының://
эндотелийі және базальді мембранасы тұтасболады//
эндотелийі тұтас, базальді мембранасында санылаулары барболады//
эндотелийі фенестрленген, базальді мембранасы тұтасболады//
базальді мембранасы мен эндотелийінде саңылаулары барболады//
эндотелийі тұтас, базальді мембранасы болмайды
** *
Адам ұрығының алғашқы қантамырлары://
хорион қабырғасында түзіледі //
сарыуыз қапшықтың қабырғасында түзіледі //
амнионның қабырғасында түзіледі //
аллантоис қабырғасында түзіледі //
кіндікбаудың қабырғасында түзіледі
** *
Кардиомиоциттердің арасындағы электрикалық байланысты://
десмосомалар қамтамасыз етеді //
күрделі байланыстар қамтамасыз етеді //
синапс қамтамасыз етеді //
қарапайым байланыстар қамтамасыз етеді //
нексус қамтамасыз етеді
** *
Жүректің өткізгіш жүйесінің Пейсмекерлі жасушаларының құрылысныңерекшеліктеріне://
миофибриллалары көп болып ретсіз орналасуы жатады//
гликогенге бай, миофибриллалары ретімен орналасуы жатады; //өсінді пішінді, миофибриллары аздау, ретсіз орналасуы жатады//
көлемі ірі, гликогені көп болуы жатады//
миофибриллалары көп, қарапайым байланыспен жалғасуы жатады
** *
Жүрек қалтасы://
бір қабатты призма тәрізді эпителиймен тысталған//
көп қатарлы эпителийментысталған//
бір қабатты куб тәрізді эпителийментысталған//
ауыспалы эпителийментысталған//
бір қабатты жалпақ эпителиймен (мезотелий) тысталған
***
Эмбрионда алғашқы жүрек бастамасы://
3-ші аптада пайда болады //
1-ші аптада пайда болады //
8-ші аптада пайда болады //
10-шы аптада пайда болады //
12-ші аптада пайда болады
***
Жүрек қақпақшасы://
перикардтыңтуындысы болып табылады//
эндокардтың туындысы болып табылады //
миокардтың туындысы болып табылады //
эпикардтың туындысы болып табылады //
эктодерманың туындысы болып табылады
***
Қарыншалық кардиомиоциттердің пішіні://
дөңгелек тәрізді болады//
өсінді тәрізді болады //
цилиндр тәрізді болады//
тікбұрыш тәрізді болады//
призма тәрізді болады
***
Жүрекшелік кардиомиоциттердің пішіні://
дөңгелектәрізді болады//
өсінділі тәрізді болады //
цилиндр тәрізді болады//
тікбұрышты тәрізді болады //
призма тәрізді болады
***
Кардиомиоциттер бір-бірімен://
синапс арқылы байланысады//
жартылай десмосома арқылы байланысады //
қыстырмалы дискілер арқылы байланысады //
адгезивті белдемшелер арқылы байланысады //
фокальді контакт арқылы байланысады
***
Кардиомиоциттер арасында импульсті жылдам өткізетін байланыс түріне://
нексустар жатады//
десмосомалар жатады //
жартылай десмосомалар жатады //
адгезивті белдемше жатады //
синапстар жатады
***
Жүректің өткізгіштік жүйесінде импульс://
Пуркинье талшықтарында қалыптасады//
синусты түйінде қалыптасады /
атриовентрикулярлық түйінде қалыптасады //
Гис шоғырында қалыптасады //
секреторлы кардиомиоциттерде қалыптасады
***
Жүректің тірек қаңқасын://
шеміршек тіні қалыптастырады//
жүрекше мен қарынша арасындағы фиброзды сақиналар қалыптастырады//
борпылдақ талшықты дәнекер тіні қалыптастырады//
Т- және L- жүйесінің түтікшелер қалыптастырады//
тегіссалалы бұлшықет тіні қалыптастырады
***
Жүректің өткізгіштік жүйесіндегі ең ірі жасушаларына://
Гис түйінінің жасушалары жатады//
Пуркинье жасушалары жатады//
Пейсмекерлі жасушалар жатады//
ауыспалы жасушалар жатады//
секреторлық жасушалар жатады
***
Перикардтың висцеральді жапырақшасына://
эндокард жатады //
эпикард жатады //
миокард жатады //
энтодерма жатады //
эктодерма жатады
***
Эпикард сыртынан://
эндотелиймен жабылған //
куб тәрізді эпителиймен жабылған //
мезотелиймен жабылған //
ауыспалы эпителиймен жабылған //
призма тәрізді эпителиймен жабылған
***
Жүректің гистологиялық элементтерінің толық қалыптасуы://
16- 20 жаста аяқталады //
10 жаста аяқталады //
12 жаста аяқталады //
25- 30 жас аралығында аяқталады //
30-35 жас аралығында аяқталады
***
Аортаның ортаңғы қабықшасын://
тегісалалы бұлшықет жасушалары қалыптастырады//
эластикалы мембраналар қалыптастырады//
эндотелий қалыптастырады//
коллаген талшықтар өрімі қалыптастырады//
борпылдақ дәнекер тіні қалыптастырады
***
Эластикалы артерияларға://
өкпе артериясы, қолқа жатады //
барлық ұсақ артериялар жатады //
барлық орташа көлемді артериялар жатады //
бұғанаасты артерия жатады //
қол-аяқ артериялары жатады
***
Қолқада жұлдыз тәрізді жасушалар://
эндотелийде орналасады//
эндотелийасты қабатында орналасады//
ортаңғы қабатында орналасады //
сыртқы қабатында орналасады //
ішкі эластикалы мембраналар қабатында орналасады
***
Аортаның сыртқы қабатын://
ретикулярлы тіні құрайды //
борпылдақ талшықты дәнекер тіні құрайды //
тығыз қалыптаспаған дәнекер тіні құрайды //
тығыз қалыптасқан дәнекер тіні құрайды //
эпителий тіні құрайды
***
Жүрек қақпақшасы://
тығыз талшықты дәнекер тіннен түзіледі//
борпылдақ талшықты дәнекер тіннен түзіледі//
ретикулофиброзды дәнекер тіннен түзіледі //
бұлшық ет тіннен түзіледі //
сілемейлі дәнекер тіннен түзіледі
***
Секреторлы кардиомиоциттер://
Пуркинье талшықтарында орналасады //
жүрек қарыншаларда орналасады //
жүрек құлақшаларында орналасады //
сол жақ қарыншада орналасады //
жүрекше мен қарыншаның аралығында орналасады
***
Соматикалық капиллярлар://
бұлшықеттерде орналасады //
бүйректе орналасады //
ішекте орналасады //
бауырда орналасады //
сүйек кемігінде орналасады
***
Синусоидты капиллярлар://
қантүзуші ағзаларда орналасады //
теріде орналасады //
сірлі қабықта орналасады //
нервтерде орналасады //
өкпеде орналасады
***
Ұсақ капиллярлардың диаметрі://
9 мкм болады//
12 мкм болады//
7 мкм болады//
10 мкм болады//
15 мкм болады
***
Капиллярлар қуысын://
жұлдыз тәрізді жасушалар реттейді//
адвентиция жасушалары реттейді //
перициттер реттейді //
эндотелиоциттер реттейді //
ретикулоциттер реттейді
***
Капиллярлар қабырсындағы аз маманданған жасушаларға://
перициттер жатады//
жұлдыз тәрізді жасушалар жатады//
адвентиция жасушалары жатады//
эндотелиоциттер жатады//
фибробласттар жатады
***
Микроциркуляторлы арнаның веноздық бөлімі://
атромбогенді қызмет атқарады//
дренаж қызметін атқарады //
секреторлық қызметін атқарады //
депо қызметін атқарады //
тосқауыл қызметін атқарады
***
Артериоланың капилляр мен венуладан айырмашылығына://
қабырғасында циркулярлы орналасқан тегіс бұлшықет жасушасының бар болуы жатады//
қабырғасында эластикалық талшықтарының бар болуы жатады//
қабырғасында ретикулярлы талшықтарының бар болуы жатады//
қабырғасында тегіс бұлшықет жасушасының жоқ болуы жатады//
қабырғасында көлденең орналасқан тегіс бұлшықет жасушасының бар болуы жатады
***
Диаметрі 50-100 мкм құрайтын және капиллярларға өтетін ұсақ тамырларға://
веналар жатады //
жинақтаушы венулалар жатады //
артериолалар жатады //
бұлшық ет венулалары жатады //
артериоло-венулалы анастамоздар жатады
***
Микроциркуляторлы арнаның венулярлы бөлімнің бастаушы бөлімі://
бұлшықет венулалары болып табылады //
артериоло-венулалы анастамоздар болып табылады //
жинақтаушы венулалар болып табылады //
посткапиллярлы венулалар болып табылады //
гемокапиллярлар болып табылады
***
Ағзаларды қанмен қамтамасыз ететін микроциркуляторлы арнаның тамырларына://
артериолалар жатады//
жинақтаушы венулалар жатады //
посткапиллярлы венулалар жатады //
гемокапиллярлар жатады//
бұлшықет венулалары жатады
***
Шығу тегі мен құрлысы бойынша қан тамырлардың қабырғасына ұқсас келетін жүрек қабатына://
миокард жатады//
перикард жатады//
эпикард жатады//
эндокард жатады//
жүрек құлақшалары жатады
***
Базальді мембранада орналасқан перициттер://
капиллярларда кездеседі//
артериололарда кездеседі //
жинақтаушы венулаларда кездеседі //
посткапиллярлы венулада кездеседі //
бұлшықет венуласында кездеседі
«Несеп-жыныс жүйесі бойынша» ТЕСТІЛЕР
Аталық жыныстық жасушалардың синцитийі://
пролифирация кезеңінде пайда болады//
көбею кезеңінде пайда болады//
өсу кезеңінде пайда болады//
жетілу кезеңінде пайда болады//
қалыптасу кезеңінде пайда болады
***
Аталық бездің тік каналшықтары://
бірқабатты жалпақ эпителиймен тысталған//
көпқатарлы кірпікшелі эпителиймен тысталған//
көпқабатты мүйізгектенбейтін эпителиймен тысталған//
бірқабатты призматәрізді эпителиймен тысталған//
ауыспалы эпителиймен тысталған
***
Бірінші мейоздық бөлінудің профазасына сәйкес келетін сперматогенездік сатыға://
диференциациялану кезеңі жатады//
көбею кезеңі жатады //
өсу кезеңі жатады //
жетілу кезеңі жатады //
қалыптасу кезеңі жатады
***
Аталық без торы://
бірқабатты жалпақ және текшетәрізді эпителиймен тысталған//
бірқабатты призмалы эпителиймен тысталған//
ауыспалы эпителиймен тысталған//
көпқатарлы кірпікшелі эпителиймен тысталған//
көпқабатты жалпақ мүйізгектелетін эпителиймен тысталған
***
Сустентоциттердің қызметтеріне://
тестостеронды синтездеу жатады//
андрогенбайланыстырушы протеинді синтездеу жатады //
фолликулстимуляциялаушы гормонды синтездеу жатады //
лютеин гормонын синтездеу жатады //
гонадолиберинді синтездеу жатады
***
Сперматогендік эпителийге://
эндотелиоцит жасушалары жатады//
перицит жасушалары жатады//
миоцит жасушалары жатады//
сустентоцит жасушалары жатады//
гландулоцит жасушалары жатады
***
Аталық жыныстық жасушалардың пайда болуы (сперматогенез)://
аталық без торында жүреді//
аталық бездің тік каналшықтарында жүреді//
аталық бездің ирек каналшықтарында жүреді//
аталық бездің интерстициясында жүреді//
шығару каналшықтарында жүреді
***
Аталық без интерстициясының құрамында://
гонадотропоциттер болады//
сустентоциттер болады//
сперматоциттер болады//
сперматогониялар болады//
гландулоциттер болады
***
Интерстициалы гландулоциттер://
ингибиндерді өндіреді//
андрогенбайланыстырушы протеин өндіреді //
простагландиндерді өндіреді //
тестостеронды өндіреді //
интерлейкин 2-ні өндіреді
***
Кроссинговер (хромосомалардың гомологты бөлімдерінің алмасуы)://
лептотена кезеңінде жүреді//
зиготена кезеңінде жүреді//
пахитена кезеңінде жүреді//
диплотена кезеңінде жүреді//
диакинез кезеңінде жүреді
***
Гематотестикулалық тосқауылды түзетін элементтерге://
аталық без торы жатады //
аталық бездің бөлікшеаралық тіні жатады //
интерстициалық гландулоциттер жатады //
сустентоциттер арасындағы жасушааралық тығыз түйіспелер жатады //
без қосалқысы түтіктерінің эпителийі жатады
***
Аталық бездің шығарушы каналшықтары://
бірқабатты жалпақ эпителиймен тысталған//
бір қабатты текшетәрізді эпителиймен тысталған//
бірқабатты призматәрізді жиектелген эпителиймен тысталған//
бірқабатты призматәрізді безді эпителиймен тысталған//
бірқабатты призматәрізді кірпікшелі эпителиймен тысталған
***
Сперматогенді эпителийдің бағаналы жасушалары://
гландулоциттер болып саналады//
сперматогониялар болып саналады //
сперматидалар болып саналады //
сперматоциттер болып саналады //
сустентоциттер болып саналады //
***
Сперматозоидтың акросомасы://
Гольджи кешенінің туындысы болып табылады//
гиалурон қышқылымен қамтылған//
сперматозоидтың мойын аймағында орналасады//
сперматозоидтің құбылмалығын қамтамасыз етеді//
өсу кезеңінде қалыптасады
***
Сперматогенді эпителийдегі бөлінбейтін жасушаларға://
А – типті сперматогониялар жатады //
В-типті сперматогониялар жатады //
бірінші реттік сперматоциттер жатады //
сустентоциттер жатады //
екінші реттік сперматоциттер жатады
***
Иректелген ұрық өзекшелерінің меншікті қабықшасының жиырылуын://
сустентоциттер қамтамасыз етеді//
фибробласттар қамтамасыз етеді//
миоидті жасушалар қамтамасыз етеді//
гландулоциттер қамтамасыз етеді//
сперматогониялар қамтамасыз етеді
***
Тестостеронның қызметі://
сперматогенезді қамтамасыз етеді//
сустентоциттердің көбеюін стимуляциялайды//
гландулоциттердің көбеюін стимуляциялайды//
бұлшықет жасушалардың көбеюін стимуляциялайды//
гонадотропоциттердің көбеюін стимуляциялайды
***
Адамда сперматогенездің ұзақтылығы://
48-64 сағат//
64-72 сағат//
14 тәулік//
32-64 тәулік//
62-72 тәулік
***
Алғашқы жыныс жасушалары://
сарыуыз қапшығы қабырғасының мезенхимасында түзіледі//
мезонефроста түзіледі//
Вольфов өзегінде түзіледі//
Мюллер өзегінде түзіледі//
қосымша бездерде түзіледі
ІІ реттік сперматоциттер://
ядросында тетрадалар бар//
сперматогенді эпителийдің базальді бөлімінде орналасады//
В-типті сперматогониялардан түзіледі//
ядросында синаптимальдң кешендер бар//
мейоздың екінші бөлінуінен өтіп, сперматидаларға айналады
***
Тестостеронның өндірілуі://
гипоталамустың ядроларында жүреді//
гипофиздің алдынғы бөлігінде жүреді//
қуықасты безінде жүреді//
безқосалқысында жүреді//
аталық безде жүреді
***
Аналық бездің біріншілік фолликуласы://
алғашқы рет эмбриональді кезеңде түзіледі//
құрамында 2 реттік овоцит болады//
фолликулярлы жасушалары көпқабатты//
фолликул манында дәнекер тінді қабықшасы пайда болады//
фолликулярлы жасушалар прогестеронды синтездейді
***
Екінші реттік фолликула пайда болғанда://
жылтыр қабықша қалыптасады//
фолликулярлы эпителий атрофияға ұшырайды//
овоциттің көлемі азаяды//
бірінші реттік овоцит екінші реттік овоцитке айналады//
прогестерон синтезделеді
***
Овариальді-менструальді циклінің пролиферация кезеңінде жүретін өзгерістер кезінде://
аналық безде кезекті фолликула жетіледі//
қанда прогестеронның деңгейі көтеріледі//
жатыр эпителийі бұзылады//
сары дене қызмет атқарады//
гипофизде пролактин бөлінеді
***
Овариальді-менструальді циклдің менструацияалды кезеңінде жүретін өзгерістер кезінде://
гипофизде фоллитропин синтезделеді//
аналық безде кезекті фолликула жетіледі//
аналақ безде гормондар түзілмейді//
жатыр бездері бұзылады//
сары дене қызмет атқарады
***
Овариальді-менструальді циклдің менструальді кезенінде жүретін өзгерістер кезінде://
эндометрийдің функциональді қабықшасы некрозға ұшырап, түседі//
эндометрий эпителийі қалпына келеді//
эстроген бөлінеді//
ингибин бөлінеді //
жатыр бездері шырыш бөледі
***
Эстрогенді://
гипоталамустың нейросекреторлы жасушалары секреттейді//
ішкі текальді жасушалар секреттейді //
гипофиздің гонадотропоциттері секреттейді //
аналық бездің фолликулярлы жасушалары секреттейді
***
Прогестеронды://
сары дененің лютеинді жасушалары секреттейді //
гипоталамустың нейросекреторлы жасушалары секреттейді //
ішкі текальді жасушалар секреттейді //
гипофиздің гонадотропоциттері секреттейді
***
Жатыр түтігін://
бірқабатты жалпақ эпителий тыстайды//
бірқабатты призмалы кірпікшелі эпителий тыстайды//
екіқатарлы эпителий тыстайды//
көпқабатты мүйізденбейтін жалпақ эпителий тыстайды//
бірқабатты кубты эпителий тыстайды
***
Ұрықтың аналық безінде://
бірінші реттік (примордиальді) фолликулдар болмайды//
сары денешіктер болмайды//
қан тамырлары болмайды//
стромасы болмайды//
капсуласы болмайды
***
Аналық безде жетілген фолликулдар алғашқы рет://
эмбриональдік кезеңінде пайда болады//
климакс кезеңінде пайда болады//
қартайған кезде пайда болады//
ерте постэмбриональді кезеңде пайда болады//
жыныстық жетілу кезеңінде пайда болады
***
Аналық безде фолликулярлы сұйықтықты://
овогонийлер секреттейді//
бірінші реттік овоцит секреттейді //
екінші реттік овоцит секреттейді //
фолликулярлы жасушалар секреттейді //
фибробласттар секреттейді
***
Жатырдың циклдік өзгерістері кезінде морфологиялық қайта құрылуға://
миометрий ұшырайды //
эндометрийдің базальді қабықшасы ұшырайды //
эндометрийдің функциональді қабықшасы ұшырайды //
периметрий ұшырайды //
параметрий ұшырайды
***
Овуляциядан кейін жарылған фолликулдың орнында://
ақ дене түзіледі//
сары дене түзіледі//
атретикалық дене түзіледі//
жетілген фолликул түзіледі//
өсу барысындағы фолликул түзіледі
***
Сыртынан бір қабат фолликулярлы жасушалармен қоршалған және бірінші реттік овоциттен тұратын фолликулаға://
примордиальді фолликул жатады//
екіншілік фолликул жатады //
үшіншілік (жетілген) фолликул жатады //
біріншілік фолликул жатады //
атретикалық фолликул жатады
***
Көпіршікке ұқсайтын фолликул (Граафов көпіршігі)://
примордиальді//
екіншілік//
үшіншілік (жетілген)//
біріншілік
атретикалық
Бірінші реттік овоциттен тұратын, көпқабатты фолликулярлы эпителиймен қоршалған фолликул://
примордиальді//
екіншілік//
үшіншілік (жетілген)//
біріншілік//
атретикалық
***
Ортасында әжімделген (сморщенная) жылтыр қабықшасы бар аналық бездің фолликуласы://
примордиальді//
екіншілік//
үшіншілік (жетілген)//
біріншілік//
атретикалық
***
Ядросы құрамында 23 тетрадалы хромасомасы бар, дамып келе жатқан аналық жыныс жасушасы://
овогония деп аталады//
бірінші ретті овоцит деп аталады //
екінші ретті овоцит деп аталады //
жұмыртқа жасушасы деп аталады //
редукционды денешік деп аталады
***
Нефронның құрамына://
шумақ капсуласы кірмейді//
жинақтаушы түтік кірмейді//
жіңішке өзекше кірмейді//
проксимальді өзекше кірмейді//
дистальді өзекше кірмейді
***
Бүйректе ренинді://
интерстициальді жасушалар синтездейді//
эндотелиоциттер жасушалар синтездейді //
юкстагломерулярлы жасушалар синтездейді //
подоцит жасушалары синтездейді //
тығыз дақ жасушалары синтездейді
***
Гипофиздің антидиуретикалық гормоны бүйректің://
тамырлы шумақтарына әсер етеді/
интерстициальді жасушаларына әсер етеді//
дистальді өзекшелер мен жинақтаушы түтіктерге әсер етеді//
бүртікті өзекшелерге әсер етеді//
юкстагломерулярлы жасушаларға әсер етеді
***
Несепте натрий мөлшерінің өзгерістерін сезетін бүйректің рецепторларына://
юкстагломерулярлы жасушалар жатады//
мезангиоциттер жатады//
шумақ капсуласының сыртқы жапырағының эпителиоциттері жатады//
подоциттер жатады//
тығыз дақтың эпителиоциттері жатады
***
Несепағардың қабырғасында://
ауыспалы эпителий болмайды//
сілемейлі қабықшаның ұзыннан орналасқан қатпарлары болмайды//
сілемейлі қабықшаның циркулярлы орналасқан қатпарлары болмайды//
сілемейасты негізінде бездер болмайды//
бұлшықет қабықшасында шиыршық тәрізді орналасқан қабаттар болмайды
***
Бүйректе мезангиоциттер://
шумақ капсуланың ішкі жапырағында орналасады//
тығыз дақтың құрамында орналасады//
өзекшемаңы капиллярларында орналасады//
тамыр шумағының аралығында орналасады//
әкелу және әкету артериолаларының айналасында орналасады
***
Бүйректе тығыз дақ://
капсула шумағының сыртқы жапырағында орналасады//
проксимальді өзекшенің қабырғасында орналасады//
дистальді өзекшенің қабырғасында орналасады//
жинақтаушы түтіктің қабырғасында орналасады//
интерстициальді тінде орналасады
***
Қуықта://
сілемейлі қабықша болмайды//
ауыспалы эпителий болмайды//
сілемейасты негізі болмайды//
үшқабатты тегіс салалы бұлшықет қабықшасы болмайды//
бұлшықет қабықшасындғы көлденең-жолақты бұлшықет болмайды
***
Бүйректе сүзгі тосқауылын://
мезангиальді жасушалар қалыптастырады//
юкставаскулярлы жасушалар қалыптастырады//
юкстагломерулярлы жасушалар қалыптастырады //
шумақ капиллярлардың эндотелийі,базальді мембрана және подоциттер қалыптастырады
***
Қуықасты безінің меншікті бездерінің құрылысы://
қарапайым түтікшелі болады//
трабекулалы болады //
түтікшелі – альвеоларлы болады //
фолликулярлы болады //
қарапайым альвеоларлы болады
***
Нефрон капсуласының сыртқы жапырағындағы эпителий жасушаларының пішіні://
жалпақ, аласа текше тәрізді болады//
пирамидальді түрде болады//
жұлдызша тәрізді болады//
биік призматәрізді болады //
пішіні ромб тәрізді болады
***
Жиектелген текше тәрізді жасушалармен тысталған нефрон бөліміне://
проксимальді өзекше жатады //
жіңішке өзекшенің төмен түсетін бөлімі жатады //
жіңішке өзекшенің жоғары көтерілетін бөлімі жатады //
дистальді өзекше жатады //
шумақ капсуласы жатады
***
Жалпақ эпителиальді жасушалармен тысталған нефрон бөліміне://
проксимальді өзекшенің тік бөлігі жатады//
жіңішке өзекше жатады //
проксимальді өзекшенің ирек бөлігі жатады //
дистальді тік өзекше жатады //
дистальді ирем өзекше жатады //
***
Бүйрек денешігінде тамырлы шумақты түзетін қан тамырларға://
бұлшықетті артерия жатады //
бұлшықетті вена жатады //
эндотелийі мен базальді мембранасы тұтас гемокапиллярлар жатады //
дистальді тік өзекше эндотелийі фенестрленген капиллярлар жатады //
синусоидті капиллярлар жатады
***
Бүйрек шумағы капсуласының ішкі жапырағындағы подоциттердің пішіні://
текше тәрізді болады//
конус тәрізді болады//
жалпақ (цитотрабекулалары және цитоподиялары бар) болады//
призма тәрізді болады//
саңырауқұлақ тәрізді болады
***
Бүйректің ренинді аппаратының юкставаскулярлы жасушалары://
жинақтаушы түтікшелердің маңында орналасады //
иректелген проксимальді өзекшенің маңында орналасады//
бүйрек денешігінің айналасында орналасады//
әкелуші және әкетуші артериолалар мен тығыз дақтың аралығында орналасады//
тамырлы шумақ капиллярларының аралығында орналасады
***
Бүйректе несепшығарушы жолдарға://
нефрон капсуласы жатады//
проксимальді өзекшелер жатады//
дистальді өзекшелер жатады//
жіңішке өзекшелер жатады//
жинақтаушы түтікшелер, тостақаншалар, астау (бүйрек қуысы) жатады
***
Бүйректің жинақтаушы түтікшелерінде://
қан плазмасының сүзілуі жүреді//
біріншілік несептің түзілуі жүреді//
несептің қышқылдануы жүреді//
ақуыздармен көмірсулардың реабсорбциясы жүреді//
электролиттердің реабсорбциясы жүреді
***
Қуық пен несепағардың сілемейлі қабықшасын://
бірқабатты жалпақ эпителий тыстайды//
бірқабатты кубты эпителий тыстайды//
ауыспалы эпителий тыстайды//
көпқабатты мүйізденбейтін эпителий тыстайды//
көпқабатты мүйізденетін эпителий тыстайды
***
Бүйректің дистальді өзекшесіндегі тығыз дақ жасушаларының піішіні://
жіңішке призмалы болады//
жалпақ болады //
кубты болады //
жұлдызша тәрізді болады //
көпбұрышты болады
***
Бүйректің простагландинді аппаратының жасушаларына://
интерстициальді және жинақтаушы түтікшелердің ақшылт жасушалары жатады//
жинақтаушы түтікшелердің күңгірт жасушалары жатады//
мезангиальді жасушалар жатады//
юкставаскулярлы жасушалар жатады//
подоциттер жатады
***
Аталық жыныс жүйесiнiң индифференттік даму кезеңi://
сарыуыз қапшығының қабырғасында гонобласттардың түзілуін қамтиды //
жыныстық баулардан дамитын иректелген тұқым өзекшелерiнің түзілуін қамтиды //
алғашқы бүйректің түтiкшелiк құрылымдарынан дамитын шығарушы өзекшелердің түзілуін қамтиды //
Вольфов өзекшесінен қосалқы өзекшенің түзілуін қамтиды //
Вольфов өзекшесінен тұқым шығарушы өзекшенің түзілуін қамтиды
***
Аталық жыныс жүйесiнің дамуының түрлену кезеңi://
сарыуыз қапшығының қабырғасында гонобласттардың түзілуін қамтиды //
жыныстық баулардан дамитын иректелген тұқым өзекшелерiнің түзілуін қамтиды //
біріншілік бүйректің түтiкшелiк құрылымдарынан дамитын шығарушы өзекшелердің түзілуін қамтиды //
Вольфов өзекшесінен қосалқы өзекшенің түзілуін қамтиды //
Вольфов өзекшесінен тұқым шығарушы өзекшенің түзілуін қамтиды
***
Мезонефральді (Вольфов) өзекшеден: //
иректелген каналдар дамиды //
тік каналдар дамиды //
аталық ұрық безінің торы дамиды //
шығарушы каналдар дамиды //
қосалқының өзегі дамиды
***
Ұрық көпiршiктеріне: //
секрет эякулятты сұйылту және спермийді белсенді ету тән//
үш қабатты бұлшықет қабатынан тұру тән//
үрпіде ашылу тән//
ен безiнiң синустерiнде ашылу тән//
сыртқы сірнелі қабығының болуы тән
***
Қуықасты безінің меншiктi бездерi://
қарапайым түтiкшелі болады //
трабекулалы болады//
түтікті – альвеолалы болады//
фолликулярлы болады//
қарапайым альвеолалы болады
***
Сперматозоидтар тік өзекшелерден шығып://
шығарушы өзекшесіне түседі //
аталық без торына түседі //
тұқымшығарушы өзекшелерге түседі //
ұрық шығарушы өзекшесіне түседі //
қосалқы өзекшесіне түседі
***
Бульбоуретральды бездерге://
қарапайым түтiкшелі құрылым тән //
қарапайым альвеолалық құрылым тән //
түтікті - альвеолалық құрылым тән //
трабекулярлық құрылым тән //
фолликулярлы құрылым тән
***
Эпителийінде кірпікшелі биік цилиндрлі жасушалар микробүрлі кубты жасушаларымен кезектесіп орналасатын құрылымға://
тік каналдар жатады //
аталық жыныс без торы жатады //
қосалқы өзекшесі жатады //
ұрық қосалқысы//
тұқым шығарушы өзекше жатады
***
Сперматозоидтар://
тұқым шығаратын өзекшеде сақталады //
ұрық көпiршiктерінде сақталады //
ұрықтың торларында сақталады //
аталық бездің қосалқысында сақталады //
ен безiнде сақталады
***
Иректелген тұқым каналдарында сперматогенезді стимуляциялайтын гормонға://
соматотропин жатады //
фоллитропин жатады //
лютропин жатады //
кортикотропин жатады //
окситоцин жатады
***
Овогонийлердің көбеюі://
эмбриогенезде жүреді //
өмірдің алғашқы жылында жүреді //
жыныстық жетілуге дейiн жүреді //
жыныстық жетілу кезінде жүреді //
(18ден 50 жасқа дейiн) репродуктивті жаста жүреді
***
Сүт безiне: //
15-20 қарапайым түтікшелі бездің болуы тән//
асқорыту жүйесі безінің болуы тән//
секреторлық бөлiмдері жүктiлiктiң 3-шi айынан бастап жұмыс iстеу тән//
сүт секрециясы апокринді типте жүруі тән//
сүттің өндiрілуі және бөлінуі эстрогендермен және прогестеронмен реттелу тән
***
Окситоцинді://
аналық безідің интерстициальды жасушалары синтездейді //
тheca iпterпa жасушалары синтездейді//
гипоталамус ядроларының жасушалары синтездейді //
сары дене жасушалары синтездейді //
аденогипофиздің гонадотропты жасушалары синтездейді
***
Менустрацияалды кезеңде аналық безде://
прогестерон өндіріледі //
эстрогендер өндіріледі //
гонадокренин өндіріледі //
ингибин өндіріледі//
андрогендер өндіріледі
***
Аналық безде овоциттердің түзілуін реттейтін гипофиз гормонына://
саматотропин жатады //
териотропин жатады //
лютропин жатады //
фоллитропин жатады //
окситоцин жатады
***
Аналық бездiң милы заты://
бұлшықет тінінен тұрады//
нейроглиядан тұрады //
дәнекер тінінен тұрады //
шырышты тінінен тұрады //
безді тінінен тұрады
***
Гландулоцит жасушаларының даму көзіне://
мезенхима жатады//
энтодерма жатады //
эктодерма жатады //
мезодерма жатады //
прехордиальді пластинка жатады
***
Сілемейлі қабықшасы базальді және функциональді қабаттарынан тұратын ағзаға://
аналық без жатады //
жатыр түтігі жатады //
жатыр жатады //
қынап жатады //
сүт бездерi жатады
***
Прогестерон гормоны://
жатырдың сілемейлі қабатында түзіледі//
жатыр түтігінде түзіледі //
аналық бездерде түзіледі //
қынапта түзіледі //
жатырдың бұлшықеттiк қабатында түзіледі
***
Бүйректің эмбриональдік даму көзіне://
спланхнатом жатады//
нефрогонадотом жатады//
склератом жатады//
миотом жатады//
дерматом жатады
***
Нефрондар бүйректiң://
денешiгiне ашылады//
жинақтаушы түтiкшесінде ашылады //
иректелген өзекшелерінде ашылады //
бөлiк iшiндегi артерияларыда ашылады //
шумақтың капсуласыда ашылады
***
Бүйректің жинақтаушы түтікшесінде судың реабсорбциясын://
антидиуретикалық гормон реттейді //
соматотропты гормон реттейді //
тиреотропты гормон реттейді //
глюкокортикоидтар гормон реттейді //
норадреналин гормон реттейді
***
Бүйрек өзекшелерінде хлоридтерді://
проксимальді өзекшенің эпителий жасушалары өндіреді //
дистальді өзекшенің эпителий жасушалары өндіреді //
жинақтаушы түтiкшенің эпителий жасушалары өндіреді //
Генгле ілмегінің жасушалары өндіреді //
бүйрек тостақаншасының жасушалары өндіреді
***
Генле ілмегі://
тығыз денешіктің құрамына кiредi //
жинақтаушы түтiкшенің құрамына кiредi //
нефронның құрамына кiредi //
юкстагломерулярлы аппараттың құрамына кiредi //
бүйрек тостағаншасының құрамына кiредi
***
Несеп түзілуінің секреторлық фазасы://
жинақтаушы түтiктерде жүреді//
бүйрек тостағаншасында жүреді //
юкстагломерулярлық аппаратта жүреді //
тығыз денешікте жүреді //
тамыр шоғырында жүреді
***
Рениндi өндiруге://
мезангиоциттер қатысады //
макрофагтар қатысады //
тығыз денешік жасушалары қатысады //
жұлдызша тәрізді жасушалар қатысады //
базальді жасушалар қатысады
***
Құрамында митохондриялары көп бүйрек эпителийінің жасушалары://
капсуланың сыртқы жапырақшасының жасушалары жатады //
жинақтаушы өзекше жасушалары жатады //
Генгле ілмегінің жасушалары жатады //
бүйрек тостақанша жасушалары жатады //
проксимальді өзекше жасушалары жатады
***
Тамыр тарылтқыш әсер беретін және шумақтағы қан ағымын күшейтетін заттарға://
эстрогендер жатады //
альдостерон жатады //
простагландиндер жатады //
норадреналин жатады //
адреналин жатады
***
Бүйрек сүзгiсiнiң диаметрі://
2 нм//
4 нм//
7 нм//
10 нм//
20 нм
***
Бүйрек бөліктеріне://
пирамидалар жатады //
нефрондар жатады //
бүйрек қуыстары жатады //
бүйрек тостағаншалары жатады //
бүйрекің өзекшелерi жатады
« Орталық нерв жүйесі» тақырыбы бойынша тестілер
Орталық нерв жүйесі нейрондары://
митоз жолымен бөлінеді //
нейрогормондарды синтездейді//
стероид гормондарды синтездейді //
миелинді синтездейді//
өсуші жасушалық популяция болып табылады
***
Нерв жүйесіндегі эпендимоглия жасушалары://
мантиялы қабатта орналасады//
жұлынның ақ тінінде орналасады//
жұлын-милық каналын және ми қарыншаларын тыстайды//
сезімтал ганглийде орналасады//
вегетативтік ганглийде орналасады
***
Псевдоуниполярлы нейрондардың денесін://
микроглия қоршайды//
астроциттер қоршайды//
Шванн жасушалары қоршайды //
саттелит жасушалар қоршайды //
фибробласттар қоршайды
***
Нерв жүйесіндегі псевдоуниполярлы нейрондар://
жұлын-милық түйіндерде орналасады //
мишықта орналасады //
жұлында орналасады //
мидың үлкен жартышары қыртысында орналасады //
паравертебральді ганглияда орналасады
***
Перифериялық нервтің сыртқы қабығы://
эпиневрий //
мезоневрий //
эндоневрий //
периневрий //
ось цилиндрі
***
Жұлын түйіндері://
жұлынның артқы мүйізі аймағында орналасады//
жұлынның бүйірлік мүйіз аймағында орналасады//
жұлынның алдыңғы мүйізі аймағында орналасады//
мидың қатты қабығы аймағында орналасады//
мидың жұмсақ қабығы аймағында орналасады
***
Жұлынның ақ тіні (заты)://
коллаген талшықтарынан қалыптасқан //
эластик талшықтардан қалыптасқан //
нерв талшықтарынан және нейроглиядан қалыптасқан //
ретикулалық талшықтардан қалыптасқан //
нейроглиядан қалыптасқан
***
Жұлынның сұрғылт тінінде (затында)://
мультиполярлы нейроциттер орналасады//
биполярлы нейроциттер орналасады //
псевдоуниполярлы нейроциттер орналасады //
униполярлы нейроциттер орналасады //
нейробласт жасушалары орналасады
***
Жұлынның сұрғылт тінінің шоғырлы жасушалары://
жұлынның алдыңғы түбіршегі құрамына кіреді//
жұлынның өткізгіш жолдары құрамына кіреді //
жұлынның артқы түбіршегі құрамына кіреді //
преганглионарлы симпатикалық талшықтары құрамына кіреді //
постганглионарлы нерв талшықтары құрамына кіреді
***
Микроглиоцит://
моноциттен дамиды//
фибробласттан дамиды//
астроциттен дамиды//
эпендимоциттен дамиды//
нейролеммоциттен дамиды
***
Жұлынның ақ тінінде://
жұлдызша жасушалар көп болады//
талшықты астроциттер көп болады//
протоплазмалық астроциттер көп болады//
олигодендроглиоциттер көп болады//
эпендимоглиоциттер көп болады
***
Жұлынның алдыңғы мүйізінде://
қозғалтқыш ядролар орналасады//
ассоциациялық ядролар орналасады//
сезімтал ядролар орналасады//
симпатикалық ядролар орналасады//
парасимпатикалық ядролар орналасады
***
Жұлынның артқы мүйізінде://
қозғалтқыш ядролар орналасады//
ассоциациялық ядролар орналасады//
сезімтал ядролар орналасады//
симпатикалық ядролар орналасады//
парасимпатикалық ядролар орналасады
***
Жұлынның сұр тіні ядроларын://
дифференциялау дәрежесі әртүрлі фибробласттар қалыптастырады//
өлшемдері, кұрылымдары,функциялары бойынша ұқсас нерв жасушалары қалыптастырады//
протоплазмалық астроциттер қалыптастырады//
талшықты астроциттер қалыптастырады//
микроглиоциттер қалыптастырады
***
Жұлынның алдыңғы түбіршегі құрамына://
қозғалтқыш нейрондарының аксондары кіреді//
сезімтал нейрондарының аксондары кіреді//
бүйірлік мүйіз нейрондарының аксондары кіреді//
ішкі жасушаларының аксондары кіреді//
ішкі жасушаларының дендриттері кіреді
***
Мишықтың ірі жасушалары://
жұлдызша жасушалар //
себет тәрізді жасушалар //
Пуркинье жасушалары (алмұрт тәрізді) //
түйіршікті ұсақ жасушалар //
Гольджи жасушалары
***
Мишықтың молекулалы қабатында://
себет тәрізді және жұлдызша нейрондар орналасады//
алмұрт тәрізді нейрондар орналасады//
түйіршікті жасушалар орналасады//
Гольджи жасушалары орналасады//
ұршық тәрізді жасушалар орналасады
***
Мишықтың ганглилік қабатында://
себет тәрізді және жұлдызша нейрондар орналасады//
алмұрт тәрізді нейрондар орналасады//
түйіршікті жасушалар орналасады//
Гольджи жасушалары орналасады//
ұршық тәрізді жасушалар орналасады
***
Мишықтың түйіршікті қабатында://
себет тәрізді және жұлдызша жасушалар орналасады//
алмұрт тәрізді нейрондар орналасады//
түйіршікті жасушалар, үлкен жұлдызша және горизонтальді
жасушалар орналасады//
Гольджи жасушалары орналасады//
ұсақ жұлдызша жасушалар орналасады
***
Мидың үлкен жартышарының сыртқы түйіршікті қабатында://
пирамидалық және жұлдызша жасушалар орналасады //
Бец жасушалары орналасады //
ұршық тәрізді жасушалар орналасады//
ұсақ жұлдызша жасушалар орналасады//
горизонтальді жасушалар орналасады
***
Мишықтың молекулалы қабатына дейін жететін талшықтар://
ассоциациялық талшықтар //
комиссуралық талшықтар //
өрмелеуші талшықтар//
мүк тәрізді талшықтар //
проекциялық талшықтар
***
Мишықтағы түйіршікті жасушаларға дейін жететін талшықтар://
ассоциациялық талшықтар //
комиссуралық талшықтар //
өрмелеуші талшықтар //
мүк тәрізді талшықтар //
проекциялық талшықтар
***
Мишықтағы өрмелеуші талшықтар мишықты://
жұлынның алдыңғы мүйіздерімен байланыстырады//
жұлынның бүйірлік мүйіздерімен байланыстырады//
жұлынның артқы мүйіздерімен байланыстырады//
кеуекті тінмен байланыстырады//
ретикулалық формациямен байланыстырады
***
Мишықтағы мүк тәрізді талшықтар мишықты://
көпірмен байланыстырады//
жұлынмен байланыстырады//
гипоталамуспен байланыстырады//
мидың қыртысымен байланыстырады //
көру төмпесімен байланыстырады
***
Алкогольге сезімтал мишықтың жасушалары://
алмұрт тәрізді жасушалар //
түйіршікті жасушалар //
себет тәрізді жасушалар //
жұлдызша жасушалар //
горизонтальді жасушалар
***
Мишықтағы алмұрт тәрізді жасушаға тежеуші импульсін беретін://
жұлдызша және себет тәрізді жасушалар//
түйіршікті жасуша//
Гольджи жасушасы//
макроглия жасушалары//
микроглия жасушалары
***
Жұлын түйіндерінің нейрондары: //
нерв түтікшесінен пайда болады //
ганглиондық пластинкадан пайда болады //
нерв айдарынан пайда болады //
энтодермадан пайда болады //
нейромезенхимадан пайда болады
***
Пирамида жолын жасайтын үлкен жартышар қыртысының нейрондар аксоны: //
ұршық тәрізді жасушалар //
Бец жасушалары //
түйіршікті жасушалар//
жұлдызша жасушалар //
горизонтальді жасушалар
***
Мидың үлкен жартышары қыртысының өлшемі үлкен қабаты: //молекулалы қабат//
сыртқы гранулалық қабат//
пирамидалық қабат //
ішкі гранулалық қабат //
ганглиондық қабат
***
Мидың үлкен жартышары қыртысының ірі жасушалары://
ұршық тәрізді жасушалар//
Бец жасушалары//
түйіршікті жасушалар//
жұлдызша жасушалар //
горизонтальді жасушалар
***
Мидың өткізгіш жолдарын қалыптастыратын нерв талшықтары://
комиссуралық //
ассоциациялық//
проекциялық//
мүк тәрізді //
өрмелеуші
***
Мидың үлкен жартышары қыртысында макрофаг қызметін://
микроглиоциттер атқарады//
астроциттер атқарады//
олигодендроциттер атқарады//
эпендимоциттер атқарады//
нейролеммоциттер атқарады
***
Мидың үлкен жартышары қыртысының эпендимоциттері://
мидың ақ тінінде орналасады//
мидың қарыншасында орналасады//
ганглиондық қабатта орналасады//
пирамидалық қабатта орналасады//
молекулалы қабатта орналасады
***
Ми-жұлын сарысуын синтездейтін жасушалар://
микроглия жасушалары //
астроглия жасушалары //
олигодендроглия жасушалары //
эпендимоглия жасушалары //
нейролеммоциттер
***
Жұлынның сұрғылт тінінің көкірек ядросы://
алдыңғы мүйізде орналасады //
бүйірлік мүйізде орналасады //
аралық зонада орналасады //
орталық каналдың қасында орналасады //
артқы мүйіздің орталығында орналасады
***
Бассүйек нервілерінің қозғалтқыш ядроларымен байланысы бар қабат://
молекулалы //
сыртқы гранулалық//
пирамидалы //
ішкі гранулалық//
ганглиондық
***
Нейробласттар://
6 аптаға дейін тіршілік етеді//
10 аптаға дейін тіршілік етеді //
15 аптаға дейін тіршілік етеді //
20 аптаға дейін тіршілік етеді //
38 аптаға дейін тіршілік етеді
***
Нерв жасушаларының апоптозы://
эмбриондық кезеңде жүреді //
туылғаннан кейін жүреді //
балалық шақта жүреді //
жасөспірімдік шақта жүреді //
кемел шақта жүреді
***
Нерв талшықтарының регенерациялануы://
астроциттер арқылы жүреді //
бастауыш жасушалар арқылы жүреді //
аз маманданған жасушалар арқылы жүреді //
нейролеммоциттер арқылы жүреді //
микроглия жасушалары арқылы жүреді
***
Мидың қыртысына трансплантация жасағанда қолдануға болатын жасушалар://
нейробласттар//
нейроциттер//
макроглия жасушалары//
микроглия жасушалары//
эпендимоциттер
***
Нерв жүйесі://
нерв түтікшесінен, ганглилік пластинкадан дамиды: //
эктодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды //
энтодермадан дамиды//
мезенхимадан дамиды
***
Нерв ішінде бөлек нерв талшықтарын қоршайтын қабық://
эндоневрий //
периневрий //
эпиневрий//
сарколемма//
плазмолемма
***
Қол- аяқ қаңқалық бұлшықетінде синапстарды тудыратын нейрондардың өсінділері://
жұлынның алдыңғы мүйіздерінде орналасады //
симпатикалық тізбектің ганглийінде орналасады //
қозғалтқыш қыртыстың V қабатында орналасады //
жұлын-ми түйіндерінде орналасады //
мишықтың ганглиондық қабатында орналасады
***
Мишық қыртысынан ақпаратты://
түйіршікті жасушалардың аксондары тасымалдайды //
Пуркинье жасушаларының аксондары тасымалдайды //
өрмелеуші талшықтар тасымалдайды //
Пуркинье жасушаларының дендриттері тасымалдайды //
мүк тәрізді талшықтар тасымалдайды
***
Пирамидалық жолды жасайтын қозғалтқыш қыртыстың нейрондар аксоны://
ұршық тәрізді нейрондардың аксондары //
Бецтің алып пирамидалық жасушаларының аксондары //
түйіршікті нейрондардың аксондары //
жұлдызша нейрондардың аксондары //
горизонтальді нейрондардың аксондары
***
Жұлын-ми түйіндерінің нейрондары://
нерв түтікшесінен дамиды//
вентральді эктодермадан дамиды //
эктодермальді плакодадан дамиды //
нерв айдарынан дамиды //
мезодермадан дамиды
***
Ретикулалық формация://
мишықта орналасады //
сопақша мида орналасады //
ортаңғы мида орналасады //
аралық мида орналасады //
гипоталамустық аймақта орналасады
***
Ми қыртысының ішкі түйіршікті қабатын қалыптастыратын://
комиссуралық талшықтар //
ұсақ жұлдызша нейрондар //
ассоциациялық нейрондар//
проекциялық талшықтар //
себет тәрізді нейрондар
***
Ми қыртысының ганглиондық қабатын қалыптастыратын://
жұлдызша жасушалар //
Бец жасушалары//
түйіршікті жасушалар //
горизонтальді жасушалар //
Пуркинье жасушалары
***
Неокортекстің құрылымдық-функциялық бірлігі://
синапс //
ацинус //
модуль //
нейрон //
макроглия
***
Мидың өрмелі (паутинная) қабығын://
қалыптасқан тығыз дәнекер тін қалыптастырады//
мезотелий қалыптастырады//
эндотелий қалыптастырады//
борпылдақ талшықты дәнекер тін қалыптастырады//
эпителий қалыптастырады
***
Үлкен ми қыртысындағы нейрондардың полиморфизмі://
8-9 жасқа қарай артады//
5-6 жасқа қарай артады //
3-4 жасқа қарай артады //
12-14 жасқа қарай артады //
3-6 айға толғанда артады
***
Нерв тіні мен қанның арасында таңдамалы заттек алмасуы ://
аэрогематикалық тосқауылда жүреді //
гематохориальді тосқауылда жүреді // гематоэнцефальді тосқауылда жүреді //
гематотимусты тосқауылда жүреді //
ганглийлерде жүреді
***
Жұлын-ми түйіндерінің нерв жасушаларын қоршайтын жасушалар://
себет тәрізді жасушалар//
мантиялы глиоциттер//
түбіршекті жасушалар//
нейролеммоциттер//
эпендимоциттер
***
Глия элементтерінен және ұсақ қыстырма нейрондардан тұратын жұлынның артқы мүйізінің қабаты://
түйіршікті қабат//
молекулалы қабат//
пирамидалық қабат//
кеуекті қабат//
желатинді қабат
***
Мишық құрамында микроглиясы көп қабат ://
түйіршікті, ганглиондық қабаттар//
сыртқы гранулалық қабат//
ішкі гранулалық қабат//
кеуекті қабат//
молекулалы, ганглиондық қабаттар
***
Мидың және жұлынның қатты қабығын://
мезотелий қалыптастырады //
эндотелий қалыптастырады //
талшықты тығыз дәнекер тін қалыптастырады //
талшықты іркілдек дәнекер тін қалыптастырады //
эпителий қалыптастырады
***
Мидың үлкен жартышары қыртысындағы ассоциациялық және ұршық тәрізді жасушалардан құралған қабат://
түйіршікті қабат//
ганглиондық қабат//
молекулалы қабат//
пирамидалық қабат//
кеуекті қабат
***
Құрамында талшықты және протоплазмалық астроциттері бар мишықтың қабаты://
ганглиондық қабат//
молекулалы қабат//
пирамидалық қабат//
кеуекті қабат//
түйіршікті қабат
***
Мишық қыртысына баратын афферент талшықтар://
ассоциациялық талшықтар//
мүк тәрізді талшықтар//
комиссуралық талшықтар//
проекциялық талшықтар//
вертикальді талшықтар//
Тақырыбы: Тірек- қимыл аппараты.
Дәнекер тіннің барлық түрлері://
эктодермадан дамиды//
спланхнатомнан дамиды//
миотомнан дамиды//
мезенхимадан дамиды//
энтодермадан дамиды
***
Дәнекер тіннің беріктігін://
коллаген талшықтары қамтамасыз етеді//
эластикалы талшықтар қамтамасыз етеді//
аморфты заттектің компоненттері қамтамасыз етеді//
дәнекер тіннің жасушалары қамтамасыз етеді//
ретикулалы талшықтар қамтамасыз етеді
***
Фиброциттер://
ретикулалы тінде орналасады//
сүйек тінінде орналасады//
қалыптаспаған тығыз дәнекер тінде орналасады//
шеміршек тінінде орналасады//
қалыптасқан тығыз дәнекер тінде орналасады
***
Қалыптаспаған тығыз дәнекер тін://
қантамырлар бойында орналасады//
сіңірлерде және байламдарда орналасады//
түтік тәрізді қуыс ағзалардың сілемейастылық негізде орналасады//
терінің торлы қабатында орналасады//
терінің емізікшелі қабатында орналасады
***
Қалыптасқан тығыз дәнекер тін://
Түтік тәрізді ағзалардың сілемейастылық негізде орналасады//
терінің торлы қабатында орналасады//
терінің емізікшелі қабатында орналасады//
қантамырлар бойында орналасады//
сіңірлер және байламдарда орналасады
***
Қалыптасқан тығыз дәнекер тіннің қалыптаспаған дәнекер тіннен://
мықтылығымен ерекшеленеді//
талшықтардың рет-ретімен орналасуымен ерекшеленеді//
аморфты заттектің көп болуымен ерекшеленеді//
жасушалық құрамның көп болуымен ерекшеленеді//
талшықтардың торлы орналасуымен ерекшеленеді
***
Гиалинді шеміршек://
омыртқааралық дискілерде орналасады//
байламдарда орналасады//
сіңірлерде орналасады//
кеңірдекте орналасады//
құлақ қалқанында орналасады
***
Эластикалық шеміршек://
буын шеміршегінде орналасады//
омыртқааралық дискілерде орналасады//
төстің қабыртқаларымен қосылған жерінде орналасады//
көмейдің мүйіз және сына тәрізді шеміршегінде орналасады//
кеңірдекте орналасады
***
Шеміршек қабығы жоқ гиалинді шеміршек://
буын беткейлерінде орналасады//
көмейде орналасады//
кеңірдекте орналасады//
ірі калибрлі бронхыда орналасады//
ортаңғы калибрлі бронхыда орналасады
***
Байланыстың бұл түрі омыртқааралық дискіде болады://
синдесмоз//
синхондроз//
синостоз//
артроз//
диартроз
***
Бассүйек тігістерін қалыптастыратын://
сүйектің жетілген тіні//
сүйектің ірі талшықты тіні//
сүйектің пластинкалы тіні//
екіншілікті сүйек тіні//
борпылдақ талшықты дәнекер тіні
***
Остеокластың ізашары://
моноцит//
хондроцит//
остеоцит//
остеобласт//
макрофаг
***
Ересек адамда сүйектің іріталшықты тіні://
жалпақ сүйекте орналасады//
түтік тәрізді сүйектің эпифизінде орналасады//
түтік тәрізді сүйектің диафизінде орналасады//
түтік тәрізді сүйектің метафизінде орналасады//
бассүйек тігісінде орналасады
***
Диафиздегі аралық сүйек пластинкалар://
сыртқы және ішкі жалпы пластинкаларды түзетін материал//
остеонды түзетін материал//
ескірген, бұзылған остеонның қалдықтары//
қайта қалыптасқан остеон бөлігі//
сүйектің ірі талшықты тінінің негізгі компоненттері
***
Көлденеңжолақты қаңқалық бұлшықет тіні://
миотомнан дамиды//
склеротомнан дамиды//
дерматомнан дамиды//
спланхнатоманың висцералық жапырақшасынан дамиды//
мезенхимадан дамиды
***
Көлденеңжолақты бұлшықет тінін қалпына келтіру көзі://
фибробластар//
мес жасуша//
миосимпласттар//
тегіс миоцитт//
миосателлиоциттер
***
Миосателлиоциттер://
сарколемма астында орналасады//
базальді мембрана мен бұлшықет талшығының плазмолеммасының аралығында орналасады//
базальді мембрана мен эндомизий аралығында орналасады//
перимизиде орналасады//
эпимизиде орналасады
***
Бұлшықет сүйекке://
эластикалық байлам арқылы бекінеді//
талшықты шеміршек арқылы бекінеді //
сіңір арқылы бекінеді//
қалыптаспаған тығыз дәнекер тін арқылы бекінеді//
гиалинді шеміршек арқылы бекінеді
***
Сүйек тінінің қалпына келуіне://
остеобласттар қатысады//
остеокласттар қатысады//
остеоциттер қатысады//
фибробласттар қатысады//
хондробласттар қатысады
***
Эпифизарлы пластинка://
буын беткейінің шеміршектерін қалпына келтіреді//
түтік тәрізді сүйектің ұзаруын қамтамасыз етеді//
сүйектің қабының нақтыланған жері//
остеондардың түзілетін жері//
сүйектің көлденең өсуін қамтамасыз етеді
***

Түтік тәрізді сүйек:// метаэпифизарлы пластинка есебінен өседі// остеондар есебінен өседі// эндост есебінен өседі// сүйек қабы есебінен өседі// сүйек пластинкалары есебінен өседі
***
Сүйектің өсуi орташа есеппен://
30 жаста тоқтайды//
20 жаста тоқтайды//
10 жаста тоқтайды//
15 жаста тоқтайды//
35 жаста тоқтайды
***
Сүйектің резорбциясын және остеокласттардың белсендiлiгін жоғарлататын гормон://паратирин //кальцитонин//соматотропин//тироксин//эстроген
***
Қаңқалық бұлшықет тінінің камбиальді элементтерi://симпласттар//фиброциттер//миосателлитоциттер//саркомерлер//фиброкластар
***
Сiңiр://қалыптаспаған тығыз дәнекер тіннен тұрады//ретикулалы дәнекер тіннен тұрады//борпылдақ талшықты дәнекер тіннен тұрады//қалыптасқан тығыз дәнекер тіннен тұрады//талшықты шемiршек тіннен тұрады
***
Фиброзды мембраналарға//ретикулалы тін жатады//апоневроздар жатады//борпылдақ талшықты дәнекер тін жатады//талшықты шемiршек жатады//гиалинді шемiршек жатады
***
Сiңiрдiң гиалинді шемiршекке ауысуы орнында://борпылдақ талшықты дәнекер тіні болады//талшықты шемiршек тіні болады//эластикалық шемiршек тіні болады//қалыптасқан тығыз дәнекер тіні болады//тегіссалалы бұлшықет тіні болады
***
Шемiршектiң аппозициялық өсуiн://
сүйек қабы қамтамасыз етеді//шемiршек қабы қамтамасыз етеді//изогенді топтар қамтамасыз етеді//буын беткейлері қамтамасыз етеді//апоневроздар қамтамасыз етеді
***
Сынған сүйектің жазылу орнында://эластикалық шемiршек пайда болады//шырышты дәнекер тін пайда болады//дөрекі талшықты сүйек тіні пайда болады//кеуекті сүйек тіні пайда болады//талшықты шемiршек пайда болады
***
Сүйек кальцификациясының төмендеуі және жұмсаруы://А витаминінің тапшылығынан болады//С витаминінің тапшылығынан болады//К витаминінің тапшылығынан болады//Д витаминінің тапшылығынан болады//Е витамиінің тапшылығынан болады

Тақырыбы: Қан түзуші және иммунды корғаныс ағзалар жүйесі
Сүйектің қызыл кемігінің стромасы://
борпылдақ талшықты дәнекер тіннен тұрады//
тығыз дәнекер тіннен тұрады//
ретикулалы тіннен тұрады//
майлы тіннен тұрады//
сүйек тіннен тұрады
***
Тимустың стромасы://
борпылдақ талшықты дәнекер тіннен тұрады//
тығыз дәнекер тіннен тұрады//
ретикулоэпителий тінінен тұрады//
майлы тіннен тұрады//
ретикулярлы тіннен тұрады
***
Құрамында орталық артериясы бар лимфоидты фолликулаларға://
тимус жатады//
көк бауыр жатады //
бадамшалар жатады //
лимфа түйіндері жатады //
аппендикс жатады
***
Қызыл және ақ пульпадан тұратын қан түзуші ағзаға://
сүйектің қызыл кемігі жатады//
лимфа түйіні жатады//
бадамшалар жатады//
көк бауыр жатады//
тимус жатады
***
Эритроциттердің ыдырауы://
тимуста жүреді//
лимфа түйіндерінде жүреді//
көк бауырда жүреді//
бадамшаларда жүреді//
сүйектің қызыл кемігінде жүреді
***
Лимфа түйіннің паракортикальді аймағының жасушалық құрамына://
В-лимфоциттер, лимфобласттар, дендритті макрофагтар жатады//
эритроциттер, тромбоциттер жатады//
Т-лимфоциттер, лимфобласттар, интердигитириялық макрофагтар жатады//
гранулоциттер, макрофагтар, тіндік базофильдер жатады//
эритробласттар, миелобласттар, монобласттар жатады
***
Лимфа түйінінің реактивті орталығының жасушалық құрамына://
эритробласттар, миелобласттар, монобласттар жатады//
эритробласттар, тромбоциттер жатады//
В-лимфоциттер, лимфобласттар, дендриттік макрофагтар жатады//
Т-лимфоциттер, лимфобласттар, интердигитириялық макрофагтар жатады //
гранулоциттер, макрофагтар, тіндік базофильдер жатады
***
Лимфа түйінінің милы қабатын://
гранулоциттер, макрофагтар, тіндік базофильдер құрайды//
В-лимфоциттер, макрофагтар, плазмоциттер құрайды //
Т-лимфоциттер, макрофагтар құрайды //
эрироциттер, тромбоциттер құрайды //
эритробласттар, миелобласттар, монобласттар құрайды
***
Көк бауырдың ақ пульпасы://
лимфоидты фолликулалардан тұрады//
ретикулоциттер және эритроциттерден тұрады//
капсула мен трабекулалардан тұрады//
паракортикальді аймақтан тұрады//
милы синустардан тұрады
***
Көк бауырдың қызыл пульпасы://
лимфоидты фолликулалардан тұрады//
милы синустардан тұрады//
паракортикальды аймағынан тұрады//
капсула мен трабекулалардан тұрады//
эритроциттер мен қанның басқа жасушалары бар ретикулалы тіннен тұрады
***
Көк бауырдың тимусқа тәуелді аймағына (Т-аймақ)://
периартериальды аймағы жатады//
көбею орталығы жатады//
мантиялы аймағы жатады//
шеткі аймағы жатады//
милы заты жатады
***
Көк бауырдың тимусқа тәуелсіз аймағына (В-аймақ)://
периартериальды аймағы жатады//
паракортикальды аймағы жатады//
мантиялы аймағы жатады//
көбею орталығы жатады//
шеткі аймағы жатады
***
Лимфа түйінінің тимусқа тәуелді аймағы(Т-аймағы)://
лимфоидты фолликулалар//
милы заты//
паракортикальды аймақ//
капсула мен трабекулалар//
синустар
***
Лимфа түйінінің интердигитириялық жасушалары://
паракортикальды аймақта орналасады//
синустарда орналасады//
қақпа аймағында орналасады//
милы затында орналасады//
лимфоидты фолликулаларда орналасады
***
Т- және В-лимфоциттер лимфа түйінге://
артериолалар арқылы өтеді//
гемокапиллярлар арқылы өтеді//
посткапиллярлы венула арқылы өтеді//
әкелуші лимфа тамырлары арқылы өтеді//
лимфа капиллярлары арқылы өтеді
***
В-есте сақтау жасушалары://
паракортикальды аймақта түзіледі//
периартериальды аймақта түзіледі//
милы қабатта түзіледі//
көбею орталығында түзіледі//
қызыл пульпада түзіледі
***
Гассаль денешігін://
эпителиальды жасушалар қабаттары қалыптастырады//
ретикулалы жасушалар қалыптастырады//
интердигитириялы макрофагтар қалыптастырады//
дендритті жасушалар қалыптастырады//
Т-лимфоциттер қалыптастырады
***
Тимозин, тимулин, тимопоэтинді://
лимфобласттар синтездейді//
эпителиальды тірек жасушалары синтездейді//
эпителиальды секреторлы жасушалар синтездейді//
дентритті жасушалар синтездейді//
макрофагтар синтездейді
***
Т-лимфоциттердің антигенге тәуелсіз түрленуі://
тимуста жүреді//
лимфа түйінінде жүреді//
көк бауырда жүреді//
бадамшаларда жүреді//
шеткі лимфоидты ағзаларда жүреді
***
Жасушалы иммунитеттің эффекторлы жасушасына://
В-лимфоциттер жатады//
цитотоксинді Т-лимфоциттер жатады//
Т-супрессорлар жатады//
Т-хелперлер жатады//
плазмоциттер жатады
***
Гематотимусты тосқауыл://
қыртысты затта орналасады//
милы затта орналасады//
қыртысты және милы затта орналасады//
мүшенің капсуласында орналасады//
тимуста мұндай тосқауыл жоқ
***
Лимфа түйінінің фолликуласында Т- лимфоциттер://
бөліну орталығында көп орналасады//
мантиялы аймақта көп орналасады/
маргинальды аймақта көп орналасады//
паракортикальды аймақта көп орналасады//
милы бөлімінде көп орналасады
***
Шеткі қантүзу ағзаларында жүретін үрдістерге://
Т -лифобласттар ізашарларының, В- лимфоциттерге айналуы жатады//
эритроциттер, гранулоциттер, тромбоциттердің пайда болуы жатады//
В- лифоциттердің пайда болуы жатады//
Т және В лимфоциттердің антигентәуелді пролферациясы және түрленуі жатады//
Т -лифоциттер ізашарларының пайда болуы жатады
***
Айырша бездің жасқа байланысты кері дамуының морфологиялық белгілеріне://
эпителий тінінің көбеюі жатады//
дәнекер, май тіндерінің көбеюі және лимфоциттердің азаюы жатады//
лифоциттердің санының ұлғаюы жатады//
тін базофилдерінің жиналуы жатады//
бұлшық ет тіндерінің өсуі жатады
***
Сүйектің қызыл кемігінің паренхимасы://
әртүрлі даму деңгейіндегі қан жасушаларынан тұрады//
ретикулалы жасушадан тұрады//
фибробласттардан мен фиброциттерден тұрады//
остеобласттар мен остеоциттерден тұрады//
жасушааралық заттардан тұрады
***
Сүйектің сары кемігінің қызыл кемігінен айырмашылығына://
қанның жетілмеген жасушаларының болмауы және май тіннің дамуы жатады//
май жасушаларының болмауы жатады //
ретикулалы тіндердің қарқынды дамуы жатады //
қанның жетілмеген жасушаларының болуы жатады //
эпителиальді жасушалардың болуы жатады
***
Лимфа түйіні арқылы өтетін лимфада байқалатын өзгерістерге://
лифоциттердің санының азаюы жатады//
лимфоциттермен қаныққан және тазаланған лимфаның болуы жатады//
гранулоциттердің пайда болуы жатады//
тромбоциттердің пайда болуы жатады//
лейкоциттердің пайда болуы жатады
***
Көкбауыр стромасы://
май тінінен тұрады//
эпителий тінінен тұрады//
бұлшық ет тінінен тұрады//
ретикулалы дәнекер тіннен тұрады//
лимфа тінінен тұрады
***
Көкбауырдың мантиялы аймағының жасушалық құрамы://
кіші В-лимфоциттер, Т-лимфоциттер, макрофагтар, плазмоциттер//
Т-лимфоциттер, макрофагтар, плазмоциттер, тромбоциттер//
В-лимфоциттер, дендритті жасушалар, макрофагтар, плазмоциттер//
В-лимфоциттер, Т-лимфоциттер, лимфобласттар, плазмоциттер//
В-лимфоциттер, Т-лимфоциттер, макрофагтар, интердигитириялы
***
Көкбауыр стромасы://
борпылдақ дәнекер тіннен тұрады//
тығыз дәнекер тіннен тұрады//
ретикулоэпителий тіннен тұрады//
май тінінен тұрады//
ретикулалы тіннен тұрады
Эндокриндік жүйе бойынша тестілер
5 жауаптан 1 дұрыс жауабын белгілеңіз
Либериндер және статиндер://
гипофизде синтезделеді//
қалқаншабезде синтезделеді//
эпифизде синтезделеді//
алдыңғы гипоталамуста синтезделеді//
ортаңғы гипоталамуста синтезделеді
***
Окситоцин және вазопрессин://
эпифизде синтезделеді //
алдыңғы гипоталамуста синтезделеді//
ортаңғы гипоталамуста синтезделеді//
гипофизде синтезделеді //
қалқаншабезде синтезделеді
***
Базофилді гонадотропоцит://
тироксинді синтездейді //
фоллитропин мен лютропинді синтездейді //
пролактинді синтездейді //
меланотропинді синтездейді//
окситоцинді синтездейді
***
Базофилді тиреотропоцит://
липотропинді синтездейді//
пролактинді синтездейді//
вазопрессинді синтездейді//
соматотропинді синтездейді//
тиреотропинді синтездейді
***
Кортикотропоцитер://
АКТГ-ні синтездейді//
адреналинді синтездейді//
норадреналинді синтездейді//
альдестеронды синтездейді//
глюкокортикоидттарды синтездейді
***
Ацидофилді соматотропоцит://
соматотропинді синтездейді//
адреналинді синтездейді//
норадреналинді синтездейді//
альдестеронды синтездейді//
глюкокортикоидттарды синтездейді
***
Ацидофилді маммотропоцит://
липотропинді синтездейді//
пролактинді синтездейді//
вазопрессинді синтездейді//
соматотропинді синтездейді//
лютропинді синтездейді
***
Меланиннің алмасуын://
пролактин стимуляциялайды//
липотропин стимуляциялайды //
меланотропин стимуляциялайды ы//
лютропин стимуляциялайды //
фоллитропин стимуляциялайды
***
Майлардың алмасуын://
пролактин стимуляциялайды //
липотропин стимуляциялайды //
меланотропин стимуляциялайды //
лютропин стимуляциялайды //
фоллитропин стимуляциялайды
***
Нейрогипофиз://
ауыз қуысы эктодермасынан дамиды//
аралық мидан дамиды//
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
мезенхимдан дамиды
***
Херринг денешіктері гипофиздің: //
алдыңғы бөлігінде орналасады//
аралық бөлігінде орналасады //
тубералды бөлігінде орналасады //
артқы бөлігінде орналасады //
аяқшасында орналасады
***
Гипофиздің алдыңғы бөлігі://
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
мезенхимадан дамиды//
ауыз қуысының эктодермасынан дамиды//
аралық мидан дамиды
***
Нейрогипофиздің жасушаларына://
аденоциттер жатады//
пинеалоцитер жатады//
нейроциттер жатады//
питуициттер жатады//
паратироциттер жатады
***
Шумақты аймақтың жасушалары://
альдестеронды синтездейді //
тироксиндісинтездейді//
пролактиндісинтездейді//
соматостатинді синтездейді//
фоллитропинді синтездейді
***
Бүйрек үсті безінде эпителиалді жасушалар шумақ түрінде://
шумақты аймағында орналасады//
шоғырлы аймағында орналасады//
торлы аймағында орналасады//
милы затында орналасады//
аз маманданған суданофобты жасушалар аралығында орналасады
***
Бүйрек үсті безі жыныстық гормондарды://
шумақты аймағында синтездейді //
шоғырлы аймағында синтездейді //
торлы аймағында синтездейді //
аз маманданған суданофобты жасушалар аралығында синтездейді
***
Шоғырлы аймақтың жасушалары://
АКТГ синтездейді//
глюкокортикоидты гормон синтездейді//
тироидты гормон синтездейді//
кортикотропты гормон синтездейді//
соматотропты гормонын синтездейді
***
Стероидты гормондарды://
бүйрек үсті безінің милы бөлімінің хромоффинді жасушалары синтездейді//
аденогипофиздің ацидофилді жасушалары синтездейді//
қалқаншабезінің фолликулярлы жасушалары синтездейді//
бүйрек үсті безінің шоғырлы аймағының жасушалары синтездейді//
қалқаншабезінің парафолликулярлы жасушалары синтездейді
***
Құрылымдық-қызметтік бірлігі фолликул болып саналатын эндокриндік безге://
бүйрек үсті безі жатады//
айырша безі жатады///
қалқанша маңы безі жатады///
қалқаншабезі жатады///
гипофиз жатады/
***
Тироксин рецепторлары://
кардиомиоциттерде болады//
ОЖЖ-нің нейрондарында болады//
гипофиздің эндокринді жасушаларында болады//
қаңқаның бұлшықет талшықтарында болады
***
Эндокринді бездердің құрылыс ерекшеліктеріне://
шығару түтіктерінің болуы жатады//
синтездеу аппараттарының нашар дамуы жатады//
соматикалық типті капиллярлардың болуы жатады//
шығару түтіктерінің болмауы мен қанмен жақсы қамтылу жатады//
экзокриноциттердің болуы жатады
***
Паратирин гормонын://
гипофиз синтездейді //
эпифиз синтездейді//
гипоталамус синтездейді//
қалқанша маңы безі синтездейді//
қалқаншабез синтездейді
***
Қалқаншабездегі парафолликулярлы жасушалар://
тироксинді синтездейді//
кальцитонинді синтездейді//
паратиринді синтездейді//
инсулинді синтездейді//
глюкагонды синтездейді
***
Бүйрек үсті безінің қыртысты затының эпителиоциттері://
эктодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
энтодермадан дамиды//
прехордальді пластинкадан дамиды//
ганглиозды пластинкадан дамиды
***
Эпинефроциттер://
бауырда орналасады//
бүйректе орналасады//
бүйрекүсті безінде орналасады//
ұйқыбезде орналасады //
қалқанша маңы безінде орналасады
***
Гипофиздің тиротропты гормоны://
қалқаншабездің парафолликулярлы жасушаларының қызметін стимуляциялайды//
аденогипофиздің тиротропты жасушаларының қызметін стимуляциялайды //
қалқаншабездің фолликулярлы жасушаларының қызметін стимуляциялайды //
паратироциттердің қызметін стимуляциялайды //
эпинефроциттердің қызметін стимуляциялайды
***
Бүйрек үсті безінің шоғырлы аймағының эпителиоциттерінің қалпына келуі://
қыртысты затының аралық (суданофобты) қабаты есебінен жүреді//
шумақты аймағының кортикоциттерінің бөлінуі есебінен жүреді //
шоғырлы аймағының кортикоциттерінің бөлінуі есебінен жүреді //
дәнекер тінінің адвентициалды жасушасының бөлінуі есебінен жүреді //
торлы аймағының кортикоциттерінің бөлінуі есебінен жүреді
***
Бүйрек үсті безінің шоғырлы аймағының эпителиоциттерінде://
түйіршікті эндоплазмалық торы жақсы жетілген//
бос рибосомалары жақсы жетілген//
тегіс эндоплазмалық торы жақсы жетілген//
микротүтікшелері жақсы жетілген//
пероксисомалары жақсы жетілген
***
Қалқаншабезінің К –жасушалары://
эктодермадан дамиды//
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
нерв айдарынан дамиды//
мезенхимадан дамиды
***
Натрийуретикалық гормонды синтездейтін жасушалар://
эктодермадан дамиды//
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
нерв айдарынан дамиды//
мезенхимадан дамиды
***
Бүйрек үсті безінің милы затының хроммафиноциттері://
эктодермадан дамиды//
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
жүйке айдарынан дамиды//
мезенхимадан дамиды
***
Қалқаншабездің бағаналы жасушаларына://
фолликулярлы эндокриноциттер жатады//
парафолликулярлы эндокриноциттер жатады//
лимфоциттер жатады//
тінді базофильдер жатады //
интерфолликулярлы аралшықтардың жасушалары болып табылады
***
Бүйрек үсті безінде глюконеогенезді://
шумақты аймағы қамтамасыз етеді //
шоғырлы аймағы қамтамасыз етеді //
торлы аймағы қамтамасыз етеді //
милы заты қамтамасыз етеді
***
Макуласы бар гипофиздің жасушаларына://
хромофобты жасушалар жатады//
базофилді жасушалар жатады //
оксифилді жасушалар жатады //
питуициттер жатады //
кортикотропты жасушалар жатады
***
Бүйрек үсті безінің қыртысты заты://
целомикалық эпителийден дамиды//
мезенхимадан дамиды//
эктодермадан дамиды//
энтодермадан дамиды//
нерв айдарынан дамиды
***
Қалқаншабез және қалқаншамаңы бездері://
бас ішегінің энтодермасынан дамиды//
эктодермадан дамиды//
мезенхимадан дамиды//
мезодермадан дамиды
спланхнотомнан дамиды
***
Тироксин гормоны://
глицин аминқышқылынан түзіледі//
тирозин аминқышқылынан түзіледі//
лицин аминқышқылынан түзіледі//
триптофан аминқышқылынан түзіледі
десмозин аминқышқылынан түзіледі
***
Паратиреоидты гормонның антагонисі: //
тироксин болып табылады //
альдостерон болып табылады //
кальцийтонин болып табылады //
кортизон болып табылады //
гидрокортизон болып табылады
***
Аксовазалді синапс://
гипофиздің алдыңғы бөлігінде орналасады//
гипофиздің ортаңғы бөлігінде орналасады//
тубералді бөлігінде орналасады//
гипофиздің артқы бөлігінде (нейрогипофизде) орналасады
***
Бүйректе альдестерон гормонының рецепторы://
Боумен –Шумлянский капсуласы болып саналады//
нефронның проксималды өзекшесі болып саналады //
төменгі өзекшесі болып саналады //
жоғарғы өзекшесі болып саналады //
нефронның дисталды өзекшесі болып саналады
***
Аталық жыныстық гормондарына://
эстрадиол жатады//
тестостерон жатады //
паратгормон жатады //
прогестерон жатады //
альдостерон жатады
***
Эндокриндік және экзокриндік қызметтерді атқаратын ағзаға://
қалқаншабезі жатады//
ұйқыбезі жатады //
гипофиз жатады //
эпифиз жатады //
бүйрекүсті безі жатады
***
Гипофизге тәуелді ішкі секреция бездеріне://
гипоталамус жатады //
қалқанша маңы безі жатады //
бүйрекүсті безінің қыртысты заты жатады //
панкреатикалық аралшықтардағы В-жасушалары жатады //
эпифизге жатады
***
Гипофизге тәуелсіз ішкі секреция бездеріне://
қалқаншабезі жатады
аналық жыныстық бездері жатады
бүйрекүсті безінің қыртысты заты жатады //
бүйрекүсті безінің милы заты жатады //
аталық жыныстық бездері жатады
***
Херринг денешігінде жинақталатын гормонға://
фоллитропин жатады //
окситоцин жатады //
тиротропин жатады //
адренокортикотропин жатады //
лютропин жатады
***
Қандағы кальцийдің деңгейін://
кальцитонин гормоны жоғарлатады//
соматостатин гормоны жоғарлатады//
паратирин гормоны жоғарлатады//
тиротропин гормоны жоғарлатады//
вазопрессин гормоны жоғарлатады
***
Қандағы кальцийдің деңгейін://
кальцитонин гормоны төмендетеді//
соматостатин гормоны төмендетеді//
паратирин гормоны төмендетеді//
тиротропин гормоны төмендетеді//
вазопрессин гормоны төмендететін
***
Орталық эндокринді жүйе ағзаларына://
қалқаншамаңы безі, бүйрекүсті безі, эпифиз жатады//
гипоталамус, эпифиз, гипофиз жатады//
қалқаншабезі, тимус, ұйқыбезінің лангерганс аралшықтары жатады//
гонадалардың эндокринді бөлігі, бүйрекүсті безінің милы заты жатады//
бүйрекүсті безінің қыртысы, диффузды эндокринді жүйе жатады
***
Фолликулярлы эндокриноциттер://
кальцитонинді синтездейді//
норадреналинді синтездейді //
соматостатинді синтездейді//
тироксин, трийодтиронинді синтездейді //
серотонинді синтездейді
***
Паратироциттер://
күңгірт (негізгі) және ашық болып жіктеледі//
күңгірт және ашық (негізгі) болып жіктеледі //
оксифильді және базофильді (негізгі) болып жіктеледі //
оксифильді (негізгі) және базофильді болып жіктеледі //
күңгірт, ашық, негізгі болып жіктеледі
***
Бүйрекүсті безінің қыртысты бөлігінің аймақтарының орналасу реттілігі (сырттан ішке қарай)://
субкапсулярлы қабат, шумақты, аралық, шоғырлы, торлы//
субкапсулярлы, шумақты, шоғырлы, торлы//
торлы, шумақты, шоғырлы, аралық//
шоғырлы, торлы, шумақты, аралық//
субкапсулярлы қабаты, шумақты, шоғырлы, торлы, аралық
***
APUD - жүйесінің атқаратын қызметтеріне://
полипептидті гормондарды синтездеу жатады//
биогендік аминдерді синтездеу жатады //
биогендік аминдер мен нейромедиаторларды синтездеу жатады //
нейропептидтер мен нейромедиаторларды синтездеу жатады //
биогенді аминдер мен пептидті гормондардың синтезі негізінде сенсорлы және эффекторлы қызмет атқару жатады
***
Панкреатикалық аралшықтардағы В-жасушалары://
инсулинді синтездейді//
глюкагонды синтездейді//
соматостатинды синтездейді//
вазоинтестинальді полипептидті синтездейді//
панкреатикалық полипептидті синтездейді
***
Панкреатикалық аралшықтардағы А-жасушалары://
инсулинді синтездейді//
глюкагонды синтездейді//
соматостатинді синтездейді//
вазоинтестинальді полипептидті синтездейді//
панкреатикалық полипептидті синтездейді
***
Лейдиг жасушалары://
тироксинді синтездейді//
АКТГ-ні синтездейді//
тестостеронды синтездейді//
альдостеронды синтездейді//
инсулинді синтездейді
***
Аналық жыныс безінде синтезделетін гормонға://
андроген жатады//
альдостерон жатады/
тироксин жатады //
эстроген жатады //
гонадотропин жатады
***
Бүйрекүсті безінің милы затында өндірілетін гормондарға://
глюкокортикоидтар жатады//
минералокортикоидтар жатады //
АКТГ жатады //
жыныстық гормондар жатады //
катехоламиндер жатады //
***
Бүйрекүсті безінің милы затының жасушаларына://
питуициттер жатады //
хромаффиноциттер жатады //
тироциттер жатады //
нефроциттер жатады //
пинеалоциттер жатады
***
Эпидермисте APUD-жүйесіне жататын жасушаларға: //
Лангерганс жасушалары жатады //
Меркель жасушалары жатады //
меланоциттер жатады //
кератиноциттер жатады //
фибробласттар жатады
***
Эпифиздің жасушаларына://
базофильді гонадотропоциттер жатады//
хромаффиноциттер жатады//
тироциттер жатады//
ацидофильді соматотропоциттер жатады//
пинеалоциттер жатады
***

Приложенные файлы

  • docx 15530641
    Размер файла: 96 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий