Системное программирование шпор


Системное программирование
__try блогынан басқару келесі әдістердің бірімен жіберілуі мүмкін
C) блоктың қалыпты аяқталуы
E) блоктан шығу С++ программалау тілінің _leave, return, break, continue немесе
G) басқаруды ерекшеліктерді өңдегішке беру
0, 1, 2 файлдық дескрипторлары келесі стандарттарға жатады
B) енгізуC) шығару
E) қате
AAAAAAAAAAAAAAA
Атауы бар каналдар процесс-сервермен CreateNamedPipe() функциясының көмегімен құрылады, оның келесі сегіз параметрі бар:
C) канал аты, канал атрибуттары, деректерді жіберу режимі
F) канал экземплярының максимальды саны, шығыс буферінің өлшемі, кіріс буферінің өлшемі
H) клиентпен байланысуды күту уақыты, қауіпсіздік атрибуттары
Атауы бар каналдармен жұмыс жасау кезеңдері
B) атауы бар каналдың сервермен құрылуы; серверді атауы бар канал экземплярымен байланыстыру;
D) клиентті атауы бар канал экземплярымен байланыстыру; атауы бар канал бойынша деректер алмасу
F) атауы бар канал экземплярынан серверді ажырату; атауы бар каналды клиенттің және сервердің жабуы
Атауы бар каналдар сипаттамасы
A) атауы бар каналдармен байланыс үшін клиенттермен қолданылатын аты болады;
C) жартылай дуплексті, сондай-ақ дуплексті бола алады; деректерді жіберу ағын ретінде, сондай-ақ хабарлама ретінде жүзеге асырылуы мүмкін;
E) деректер алмасу синхронды, сондай-ақ асинхронды болуы мүмкін; моделдеу кез-келген байланыс топологиясымен орындалады
Анонимді каналдан деректерді оқу үшін ReadFile() функциясы қолданылады, оның келесі бес параметрі бар:
A) анонимді канал дескрипторы
F) деректер буфері, оқуға арналған байттар саны
H) оқылған байттар саны, асинхронды енгізу
Анонимді каналға деректерді жазу үшін WriteFile() функциясы қолданылады, оның келесі бес параметрі бар:
C) анонимді канал дескрипторы
E) деректер буфері, жазу үшін байттар саны
G) жазылған байттар саны, асинхронды енгізу
Анонимді каналдармен жұмыс жасау кезеңдері
B) сервермен құрылған анонимді канал
E) клиентті каналдармен байланыстыру
H) канал бойынша деректер алмасу, каналды жабу
Ағынның локальды жадысымен жұмыс жүргізу функциялары
B) TlsAlloc()E) TlsSetValue()G) TlsGet()Ағынның локальды жадысымен жұмыс жүргізу тәртібі
C) көрсеткіштерді тарату
E) көрсеткіштермен жұмыс
H) көрсеткішті босату
Ағынның динамикалық локальды жадысы бұл...
B) көрсеткіштер массиві
E) Win32 API арнайы функцияларының көмегімен индекстер арқылы қатынау
G) thread local storage, TLS
Ағындар бірге қолданады
B) адрес кеңістігі, глобальды айнымалылар
E) ашық файлдар, таймерлер
G) семафорлар, статистикалық ақпараттар
Ағынның негізгі күйлері
B) орындау
D) күту
F) дайын
Ағынға бөлінетін квант уақытының өлшемі
B) операциялық жүйенің типіне тәуелді
D) процессор типіне тәуелді
G) шамамен 20 мс тең
Ағын псевдодескрипторының нағыз ағын дескрипторынан ерекшелігі
B) ағымдағы ағынның тек өзімен қоладанылады
E) басқа процесстермен мұрагерленеді
G) оны қолданып болғаннан кейін жабудың қажеті жоқ
Ағынға тән ресурстар
A) орындалатын функция коды, процессор регистрларының жиыны
C) қосымшаның жұмысына арналған стек, операциялық жүйенің жұмысына арналған стек
E) қауіпсіздік жүйесіне арналған ақпараттардан тұратын қатынау маркері
ABI аббревиатурасының мағынасын ашыңыз
A) Application
C) Binary
E) Interface
API аббревиатурасының мағынасын ашыңыз
B) Application
D) Programming
F) Interface
ББББББББББББББББББББ
Байланыс каналдары бойынша деректер алмасу кезіндегі деректерді алмасу әдістері
B) симплексті
E) жартылай дуплексті
G) дуплексті 
ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ
Виртуальды беттерді физикалық жадыға тарту кезіндегі беттерді ауыстыру алгоритмі
A) FIFO
B) LRU
C) LFU, NUR
Виртуальды жадының инициализация және блоктарды көшіру функциялары
A) FillMemory()B) ZeroMemory()C) CopyMemory(), MoveMemory()
CCCCCCCCCCCCCCCC
CreatePipe() функциясының келесі төрт параметрі бар
A) каналдан оқуға арналған дескриптор
C) каналға жазуға арналған дескриптор
E) қорғау атрибуты, байтпен берілген буфер өлшемі
Сектор бұл...A) магнитті дискідегі бір жолдың ең кіші аймағы
D) 512 байт өлшеміндегі жол аймағы
G) нөмірленуі 1 басталатын жол аймағы
Сигнал жіберілуі мүмкін
D) процессор ядросымен
F) процесстен басқа процесске
H) процесс өзін-өзіне жібереді
CreateThread() функциясының келесі алты параметрі бар
B) lpThreadAttributes, dwStackSize
D) lpStartAddress, lpParameter
F) dwCretionFlags, lpThreadId
CreateProcess() функциясының келесі он параметрі бар
A) lpApplicationName, lpCommandLine, lpProcessAttributes, lpThreadAttributes
C) bInheritHandles, dwCreationFlags, lpEnvironment
E) lpCurrentDirectory, lpStartUpInfo, lpProcessInformation
Семафорды инициализациялау (құру), ашу, босемес және босату функциялары:
B) CreateSemaphore, OpenSemaphore
E) WaitForSingleObject
G) ReleaseSemaphore
CRITICAL_SECTION типіндегі объектілермен жұмысқа арналған функциялар
B) InitializeCriticalSection(), EnterCriticalSection()
E) TryEnterCriticalSection()G) LeaveCriticalSection(), DeleteCriticalSection()
CreateMutex() функциясының параметрлері
B) lpMutexAttributesC) bInitialOwnerE) lpNameCreateEvent() функциясының параметрлері
A) lpSecurityAttributesC) bManualReset, bInitialState
E) lpName
CreateSemaphore() функциясының параметрлері
A) lpSemaphoreAttributeB) bInitialCount, lMaximumCount
C) lpNameCopyMemory() фунциясының параметрлері
A) Destination
B) *Source
C) Length
CreateFile() функциясының келесі жеті параметріC) lpFileName, dwDesiredAccess, dwShareMode
E) lpSecurutyAttributes, dwCreationDispositionG) dwFlagesAndAttributes, hTemplateFile
CopyFile() функциясының келесі үш параметріD) lpExistingFileNameE) lpNewFileNameH) bFailIfExists
CreateFileMapping() функциясының келесі алты параметрі
B) hFile, lpAttributes
D) flProtect, dwMaximumSizeHigh
F) dwMaximumSizeLow, lpName
CreateConsoleScreenBuffer() функциясының параметрлері
D) dwDesiredAccess, dwShareMode
F) *lpSecurityAttributes, dwFlags
G) lpScreenBufferDataДДДДДДДДДДДДДДДД
Домен бұл...
B) локальды желідегі компьютерлер тобы
E) пайдаланушы аудентификациясы
G) серверлер және жұмыс станциялары
Динамикалық қосылатын кітапханалар бұл...
B) процесстің орындалатын модулін құру кезінде жүктемеленетін программалық модуль
E) функциялар кітапханасы
G) .dll кеңейтуіндегі файл
Динамикалық қосылатын кітапханалар процесстің виртуальды жадысына жүктемеленуі мүмкін
B) статикалық, әрі динамикалық
E) процесстің орындамлық модульін құру кезінде
G) процесс операциялық жүйемен орындалуы кезінде
Динамикалық қосылатын кітапханаларды қолдану мүмкіндіктері
B) DLL кодының бір орындалатын экземплярын қосымшалар бөліп пайдалана алады
E) программалық қамтамаларды өңдеу шығындарын азайта алады
G) қолданатын физикалық жады көлемін азайтуға болады
OOOOOOOOOOOOO
Операциялық жүйе бұл программалар кешені
A) компьютер ресурстарына қатынауды қамтамасыздандырады
B) компьютер ресурстарын диспетчерлеу немесе жоспарлау
C) компьютер ресурстарының менеджері немесе администратор рөлін орындаушы
Операциялық жүйе функциялары – программалардың орындалуын қамтамасыздандырады
A) жадыға программаларды жүктейді
B) программаларға процессорлық уақыт береді
C) жүйелік шақыруларды өңдейді
Операциялық жүйе
C) пайдаланушыларды программалық қамтамалармен қамтамасыздандырады
E) компьютер ресурстарын қолданады
H) пайдаланушылар арасында ресурстарды таратады
Операциялық жүйелер
B) Linux
E) Windows
G) Mac OS
Операциялық жүйенің негізгі компоненті ядроның (kernel) - міндеті
C) процесстерді басқару
F) виртуальды жадыны басқару
H) құрылғы драйверлерін басқару
Операциялық жүйе ядросының объектілері
B) процесстер, файлдар, оқиғалар
C) ағындар, семафорлар, мьютекстер
E) каналдар, жадыға бейнеленетін файлдар
Объект дескрипторы кестедегі жазбаны көрсетеді, олар
B) жүйемен қолдауда болады
E) объект адресінен тұрады
G) объект типін идентификациялауға арналған құралдардан тұрады
Объект дескрипторы
C) жүйелік кестедегі жазбаны көрсетеді
E) объект адресінен тұрады
H) объект типін идентификациялауға арналған құралдардан тұрады
OpenMutex() функциясының параметрлері
D) dwDesiredAccessE) bInheritHandleH) lpNameOpenEvent() функциясының параметрлері
B) dwDesiredAccessE) bInheritHandleH) lpName
OpenSemaphore() функциясының параметрлері
B) dwDesiredAccessE) bInheritHandle
G) lpName
ПППППППППППППППП
Паралельді процесстер арасында деректер алмасу үшін қолданылатын ескерілуі керек анаонимді каналдардың сипаттамалары
A) атауы бар, жартылай дуплексті
D) деректерді ағынмен беру, синхронды деректер алмасу
F) кез келген байланыс топологиясындағы моделдеу мүмкіндігі
Процесске тән ресурстар
A) виртуальды адрестік кеңістік, нақты жадыдағы көптеген жұмыс беттері
C) қауіпсіздік жүйесіне арналған ақпараттардан тұратын қатынау маркері
E) ядро объектісінің дескрипторларын сақтауға арналған кесте
Процессті келесі функциялармен аяқтауға болады
B) ExitProcess()
D) TerminateProcess()
G) WaitForSingleObject()
Процессорды босатумен байланысты оқиғалар:
B) ағынды аяқтау
E) квант уақытының өткеніне байланысты ағынның күту күйіне өтуі
F) ағынның күту күйіне өтуі
Процесс беттерінің кесте жолдарының форматы келесілерден тұрады
A) нақты жадыдан виртуальды беттерді табу жалаушасы
B) сыртқы жадыдағы виртуальды беттердің адресі
C) физикалық жадыдағы нақты беттердің адресі
PPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Реестр келесі сипаттамаларды сақтайды
E) параметр аты
G) параметр деректерінің типі
H) параметр мәні
POSIX үйлесімді жүйелер
B) UNIX, FreeBSD
E) Linux, OpenVMS
G) Mac OS X
PCB аббревиатурасының мағынасын ашыңыз
B) Process
E) Control
G) Block
P өрісінің виртуальды беттеріне қатынау атрибуттарының мәндері
A) PAGE_NOACCESS
B) PAGE_READONLY
C) PAGE_READWRITE
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТығыздалған, архивті және жасырын файлдардың атрибуттары
A) FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSEDC) FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVEG) FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN
TerminateProcess() функциясы
B) процесс жұмысын аяқтайды
D) бұл процесске жататын барлық ресурстарды босатпайды
G) тек авариялы жағдайларда ғана шақырылады
ММММММММММММ
Мьютексті инициализациялау (құру), ашу, күту, босату және жабу функциялары:
B) CreateMutex(аты), hnd=OpenMutex(аты)
F) WaitForSingleObject(hnd)
G) ReleaseMutex(hnd), CloseHandle(hnd)
авильный ответ} = B, F, GМүмкін болатын қауіптерден қорғау құралардарымен қарастырылатын жұмыс режимдері
A) жүйенің ақпараттық қауіпсіздігінің керітартпа есептерін өңдеу
C) ерекше жағдайларды өңдеу
F) авариялы жағдайларды өңдеу
MFC аббревиатурасының мағынасын ашыңыз
B) Microsoft
E) Foundation
G) Classes 
Магнитті дискіні форматтау деңгейлеріC) физикалық форматтау немесе төменгі деңгейдегі форматтау
D) дискіні бөлімдерге бөлуF) логикалық форматтау немесе жоғарғы деңгейдегі форматтау
Мұрагерленетін дескрипторды процесс-клиентке айқын жіберудің анаонимді каналы келесі төрт әдістің бірімен орындалады:
B) командалық жол арқылы; файл арқылы
E) STARTUPINFO құрылымының hStdInput, hStdOutput және hStdError өрістері арқылы;
G) WM_COPYDATA хабарламасы арқылы;
ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ
Қауіпсіздік идентификаторы (Security Identifier (SID)) — келесі идентификацияларды орындайтын айнымалы ұзындықтағы деректер құрылымы
B) пайдаланушы есеп жазбаларын
E) топтарды
G) домен немесе компьютерді
Қорғалатын объектінің мүмкін аудиторлық хабарламалары
C) объект ашық
E) объект жойылу үшін ашық
H) объект жойылған
Қауіпсіздік жүйесінің негізгі программалық компоненттері
A) Security Reference Monitor
D) Local Security Authority
F) Security Accounts Manager
Қауіпсіздік жүйесінің қосымша программалық компоненттері
B) Winlogon
D) Authentication Package
G) Netlogon
ККККККККККККККККК
Критикалық секцияларды инициализациялау (құру) және жою, критикалық секцияға кіру және шығу функциялары:
B) InitializeCriticalSection(…)
E)  DeleteCriticalSection(…)
G) EnterCriticalSection(…), LeaveCriticalSection(…)
Каталаогтарды құрі, жою және операциялар жүргізу функциялары
C) mkdir()E) rmdir()H) getcwd()
Кластер бұл...
B) магнитті дискінің ең кіші аймағыE) дискіге жазылуы немесе оқылуы мүмкін аймақ
H) бірнеше секторлардан тұратын аймақ
Каталогтармен жұмыс кезіндегі негізгі функцияларB) каталог құру, каталогты жоюE) каталогты ішкікаталогқа қосу, каталогтан ішкікаталогты алып тастау H) каталогқа файл қосу, каталогтан файлды алып тастау
Каталогтармен жұмыс жасау функциялары
D) CreateDirectory()
G)  CreateDirectoryEx()
H)  RemoveDirectory()
Каталог, сыртқы жадыдағы файл және тек қана оқу үшін арналған файл атрибуттары A) FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORYE) FILE_ATTRIBUTE_OFFLINEH) FILE_ATTRIBUTE_READONLY
Каталогтарды ауыстыру, анықтау және орнату
B) MoveFile()D) GetCurrentDirectory()G) SetCurrentDirectory()
Консоль деп интерфейсті атаймыз, ол қосымшалармен келесі қызметтер үшін қолданылады:
A) мәтіндік ақпараттарды енгізу – шығару
B) пайдаланушылармен деректер алмасу
C) клавиатура және мониторды қолдану
Консолдың кіріс буфері келесі категориядағы кіріс оқиғаларынан тұрады
B) клавиатурадын енгізу, маустан енгізу
D) терезе өлшемін өзгерту, енгізу фокусын өзгерту
F) менюмен байланысты оқиғалар
Каталог және файлдарға қатынауды басқаратын мүмкін болатын варианттары
A) файлға қатынауды сұратады, бірақ каталогқа емес
D) каталогқа қатынауды сұратады, бірақ файлға емес
F) каталогқа және файлға қатынауды сұратады
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
Windows объектілер бұл
B) деректер құрылымы
D) жүйелік ресурс
G) мысалы, файл, канал, графикалық суреттер
Windows операциялық жүйесінің қосымшаларына ұсынылатын объект категориялары
A) User
B) Graphics Device Interface
C) Kernel
Windows операциялық жүйесінде келесі ағын түрлері ерекшеленеді
B) жүйелік
D) пайдаланушы
F) пайдаланушы интерфейсінің ағындары
Windows ағындарының приоритеттері
B) өзі орындалатын контекстегі салыстырмалы процесс приоритетіне байланысты анықталады
D) 0-ден бастап (төменгі приоритет) 31-ге (жоғарғы приоритет) дейін өзгереді
G) процессорлық уақытты тарату кезінде қолданылады
Win32 процесс құру келесі көрсетілген функциялардың бірімен орындалады:
C) CreateProcess
E) CreateProcessAsUser (для Win NT/2000)
G) CreateProcessWithLogonW (начиная с Win2000)
Windows 32 приоритет деңгейлері бар, олар 0-ден 31-ге дейін. Бұл приоритеттер келесідегідей топтастырылған:
B) 31 - 16, нақты уақыт деңгейлер
D) 15 - 1 динамикалық деңгейлер
F) 0 – жүйелік деңгей
Windows синхронизациялау объектілері
A) мьютексB) оқиғаC) семафорWaitForMultipleObjects() функциясының параметрлері
B) nCount, *lpHandles
D) bWaitAllE) dwMilliseconds
WriteFile() функциясының келесі бес параметріB) hFile, lpBufferD) nNumberOfBytesToWrite, lpNumberOfBytesWritten
E) lpOverlapped
WriteConsoleOutputAttribute() функциясының параметрлері
D) hConsoleOutput , *lpAttribute
E) nLength, dwWriteCoord
F) lpNumberOfAttrsWritten
WriteConsoleInput() функциясының параметрлері
C) hConsoleInput , *lpBuffer
E) hLengthF) lpNumberOfEventsWrittenWriteConsoleOutput() функциясының параметрлері
C) hConsoleOutput , *lpBuffer
F) dwBufferSize, dwBufferCoord
H) lpWriteRegionWindows NT операциялық жүйелерінде құрылатын есептеу жазбаларының типтері
B) administratorE) guestG) systemWindows NT платформасындағы пайдаланушылар тобы
B) глобальдыD) локальды
F) арнайыWindows процесстер келесі компоненттерден тұрады:
B) деректер құрылымы
E) адрес кеңістігі
G) орындалатын программа және деректер
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SUS аббревиатурасының мағынасын ашыңыз
B) Single
E) UnixG) Specification
SetConsoleWindowInfo() функциясының параметрлері
A) hConsoleOutputB) bAbsolutC) *lpConsoleWindow
SECURITY_ATTRIBUTES функциясының параметрлері
B) nLengthE) lpSecurityDescriptorG) bInheritHandleХХХХХХХХХХХХХХХ
Характеристики локальных групп
A) әртүрлі домендердегі глобальды топтардың және пайдаланушылардың
C) контроллердің кез-келген доменінде құрылуы мүмкін
E) әдетте доменнің кейбір ресурстарына қатынауға құқықтар мен пұрсаттылықтарды ала алады
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FormatMessage() функциясының келесі жеті параметрі бар
C) dwFlags, lpSource
E) dwMessageId, dwLanguageId
G) lpBuffer, nSize, *Arguments
FillMemory() фунциясының параметрлері:
A) Destination
B) Length
C) Fill
FillConsoleOutputAttribute() функциясының параметрлері
A) hConsoleOutput , wAttributes
E) nLength, dwWriteCoord
H) lpNumberOfAttrsWrittenГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ
Глобальды топтардың сипаттамалары
B) тек домендегі пайдалушылардың есеп жазбаларынан тұруы мүмкін
D) доменнің тек біріншілік контроллерінде құрылуы мүмкін
F) үнсіздік бойынша құқықтары және пұрсаттылықтары болмайды
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Есептеу жазбалары бұл...
B) жүйе администраторымен тіркелу
E) есептеу жазбасының деректер қорының менеджері
F) Security Account Manager, SAM
Есептеу жазбаларының типтері
C) пайдаланушы есептеу жазбалары, пайдаланушылар тобы
E) компьютердің есептеу жазбасы
G) доменнің есептеу жазбасы
Ензу-шығару буферизациясы бұл...C) жедел жады аймағыE) файл жазбаларын уақытша сақтау
G) деректердің айналмалы кезегі
Енгізу-шығаруды аяқтау процедурасы программистпен анықталады, бірақ бұл кезде ол келесі параметрлерді қолдану керек:
A) енгізу-шығару операциясының аяқтау коды
C) жіберілген байттар саны
E) енгізу-шығару жайындағы ақпараттар
Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеу программасына жататындар
A) фрейм деп аталатын программалық кодтың блогы
B) кодпен қорғалатын деп аталатын код
C) ерекшеліктерді өңдегіштер деп аталатын блок
Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеу қолданатын кілттік сөздер
A) __try
B) __except
C) __finally
Ерекшеліктер бұл...
B) программаның орындалу уақытында болатын оқиға
D) одан кейін программа дұрыс орындалмайтын оқиға
F) программадағы қателер болып табылатын оқиғалар
Ерекшеліктер орындалғаннан кейін келесі мәндердің бірін береді
D) басқару ерекшеліктерді өңдегішке беріледі
F) жүйе ерекшеліктерді өңдегіштерді іздеуін жалғастырады
H) жүйе басқаруды программаның үзілген нүктесіне береді
Ерекшеліктер коды алу, ерекшеліктер жайында ақпараттар алу және фильтр функцияларын көрсетіңіз
B) GetExceptionCode()C) Filter_function()E) GetExceptionInformation()Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеу түрлері:
B) фреймдік
D) финальдық
F) кірістірілген
ExitProcess() функциясын шақырған кезде
A) барлық ағындар қайтару кодымен аяқталады
C) жүйе динамикалық кітапханаларға DLL_PROCESS_DETACH хабарламасын жібереді
E) DLL_PROCESS_DETACH хабарламасы динамикалық кітапхананы
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
Жадыға бейнеленетін файлдармен жұмыс кезінде келесі файлды ашу, ядро объектісін құру және файлдарды немесе оның бөліктерін бейнелеу функциялары қолданылады
C) CreateFile()E) CreateFileMapping()G) MapViewOfFile()Жадыға бейнеленетін файлдармен жұмыс аяқталған кезде келесі файл дескриторын, ядро объектілерін жабу және файлдың бейнеленуін болдырмау функциялары қолданылады
B) CloseHandle(hFile)
E) CloseHandle(hFileMappingObject)
G) UnMapViewOfFile()Жадыға бейнеленетін файлдармен жұмыс кезіндегі әрекеттер тізбегі
A) файлды ашу, ядро объектісін құру, файлды бейнелеу
C) файл түрімен керекті жұмыстарды орындау, бейнелеуді бұзу
E) ядро объектісін жабу, файлды жабу
ЖСҚ (ОЗУ) аббревиатурасының мағынасын ашыңыз
B) жедел
D) сақтау 
G) құрылғысы
Жады – бұл…
A) физикалық құрылғы
C) деректерді сақтауға арналған құрал
F) анықталған уақыт аралығындағы есептеулер кезінде қолданылатын орта
MMMMMMMMMMMM
MoveMemory() фунциясының параметрлері
A) Destination
B) *Source
C) Length
MapViewOfFile() функциясының келесі бес параметрі
D) hFileMappingObject, dwDesiredAccess
F) dwFileOffsetHigh, dwFileOffsetLow
H) dwNumberOfBytesToMapMapViewOfFileEx() функциясының келесі алты параметрі
B) hFileMappingObject, dwDesiredAccess
C) dwFileOffsetHigh, dwFileOffsetLow
E) dwNumberOfBytesToMap, lpBaseAddress
HHHHHHHHHHHHHHHH
HeapAlloc() фунциясының параметрлері
A) hHeap
B) dwFlags
C) dwBytes
HeapValidate() үйме күйін тексеру фунциясының параметрлері
A) hHeapB) dwFlagsC) lpMem
HeapCreate() үймені динамикалық құруға арналған фунцияның параметрлері
A) flOptionsB) dwInitialStateC) dwMaximumSizeШШШШШШШШШШ
Шифрланған, қалыпты және жүйелік файлдардың атрибуттары
C) FILE_ATTRIBUTE_ENCRYPTEDE) FILE_ATTRIBUTE_NORMALG) FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM
УУУУУУУУУУУУУУУУ
Уақытша, ажыратылған және өзгеру нүктесі бар файлдардың атрибуттары B) FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARYD) FILE_ATTRIBUTE_SPARSE_FILEF) FILE_ATTRIBUTE_ REPARSE_POINT
ҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮ
Үймеден жадыны қайтабөлу, үймелерді блоктау және блоктан шығару функциялары
A) HeapReAlloc()B) HeapLock()C) HeapUnLock()ФФФФФФФФФФФФФ
Файлдық жүйенің негізгі функцияларыA) файл құру, файлды жою, файлға деректер жазуF) бар файлға қатынауды ашу, бар файлға қатынауды жабуG) файлдан деректерді оқу, файл көрсеткішін керекті жазбаға қою
Файлдармен жұмыс жасау функциялары
B) CreateFile()D) CopyFile()G) ReadFile()
Файлдық бейнелеу объектілерін қолдану және құру үшін Windows API функцияларының көмегіне жүгінеміз. Бұндай функциялар үшеу:
A) CreateFileMapping
D) MapViewOfFile
F) UnMapViewOfFile
LLLLLLLLLLLLLLLL
LoadLibraryEx() функциясының келесі үш параметрі
C) lpFileNameE) hFileG) dwFlagsIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IRQL аббревиатурасының мағынасын ашыңыз
A) Input
B) Interrupt
C) ReVout
InterlockedCompareExchange() функциясының параметрлері
A) *Destination
B) Exchange
C) Comperand
RRRRRRRRRRRRRR
RaiseException() функциясының параметрлері
C) dwExceptionCode, dwExceptionFlags
F) nNumber0ArgumentsH) *lpArguments
ReadConsoleOutput() функциясының параметрлері
A) hConsoleOutput , lpBuffer
B) dwBufferSize, dwBufferCoord
C) lpReadRegionReadConsoleOutputAttribute() функциясының параметрлері
C) hConsoleOutput , lpAttribute
E) nLength, dwWriteCoord
G) lpNumberOfAttrsReadReadConsole () функциясының параметрлері
A) hConsoleInput , lpBuffer
C) lpNumberOfCharsToRead, lpNumberOfCharsRead
D) lpReservedReadConsoleInput() функциясының параметрлері
A) dwDesiredAccess, dwShareMode
B) hConsoleInput , lpBuffer
C) *lpConsoleWindow
ReplaceFile() функциясының келесі төрт параметріB) lpReplacedFileName, lpReplacementFileName
D) lpBackupFileNameE) lpReplaceFlags
ReadFile() функциясының келесі бес параметрі
E) hFile, lpBufferF) nNumberOfBytesToRead, lpNumberOfBytesRead
G) lpOverlapped
RAM аббревиатурасының мағынасын ашыңыз
C) Random
F) Access
H) Memory
ReleaseSemaphore() функциясының параметрлері
F) hSemaphoreG) lReleaseCountH) lpPreviousCountGGGGGGGGGGGGGGGGG
GetExceptionCode функциясы тек келесі түрде шақырылуы мүмкін
A) фильтр түрінде
B) ерекшеліктерді өңдеу блогында
C) ерекшелік орындалған жағдайда
DDDDDDDDDDDDDDDD
DLL түрінде безендірілген программалық модуль
B) дискіде файл түрінде сақталады
E) .dll кеңейтілуінде болады
G) функциялар, әрі деректерден тұра алады
DLL аббревиатурасының мағынасын ашыңыз
B) Dinamic
E) Link
G) Library
DLL динамикалық жүктемелеу, қолдану және өшіру функциялары
E) LoadLibrary() немесе LoadLibraryEx()
G) GetProcAddress()H) FreeLibrary()DLL cтатикалық жүктемеленуі бұл...
C) орындалатын модульдің компоновка кезеңінде орындалады
E) .lib кеңейтілуіндегі файл
H) импорт кітапханасы
DllMain() функциясының тағайындалуы
B) оның жүктемеленуі кезіндегі DLL инициализациясы
E) процессте жаңа ағын құру кезінде керекті ресурстарды тартып алу
G) процесстегі жаңа ағындар жұмысын аяқтаған кезде ресурстарды босату
DllMain() функциясының келесі үш параметрі
C) hinstDLL
D) fdwReason
G) lpvReserved
DuplicateHandle() функциясы келесі жеті параметрден тұрады
B) hSourceProcessHandle, hSourceHandle
D) hTargetProcessHandle, lpTargetHandle
G) dwDesiredAccess, bInheritHandle, dwOptions
VVVVVVVVVVVVVVVVV
VirtualQuery() фунциясының параметрлері
A) lpAddress
B) lpBuffer
C) dwLength
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UnhandleExceptionFilter жүйелік фильтр функциясының қайтаратын мәндері
A) программаның жұмысы аяқталады
D) ерекшелік нүктесінен программаның орындалуын қайта қалыптастырады
F) UnhandleExceptionFilter жүйелік функциясы орындалады
UnlockFile() функциясының келесі бес параметріD) hFileF) dwFileOffsetLow, dwFileOffsetHighH) nNumberOfBytesToLockLow, nNumberOfBytesTiLockHigh

Приложенные файлы

  • docx 15526481
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 8

Добавить комментарий