ОТВЕТЫ НА ККР ТЕСТЫ

Тести з дисципліни «Міжнародна економіка»

1. На якому рівні регіоналізації відбувається співробітництво між прикордонними адміністративно-територіальними утвореннями держав, наприклад, єврорегіонами?
а) макрорегіональний рівень;
б) мезорегіональний рівень;
в) мікрорегіональний рівень;
г) транскордонний рівень.
2.«Неринкові товари» - це:
товари, котрі споживаються в тій самій країні, де й виробляються, і не переміщуються між країнами;
товари, що призначені для особистого споживання, індивідуального використання і відрізняються широкою номенклатурою та асортиментом;
товари, котрі можуть пересуватися між різними країнами;
товари виробничого призначення, що використовуються в процесі виробництва інших товарів та визначають специфіку конкретної галузі виробництва або мають загальне призначення.
3.Колективний протекціонізм:
a) спрямований проти окремих країн чи окремих товарів;
б) захищає певні галузі виробництва;
в) проводиться економічними інтеграційними об'єднаннями країн у відношенні країн, що до них не входять;
г) здійснюється методами внутрішньої економічної політики.
4. Прямі іноземні інвестиції – це:
a) капіталовкладення в будівництво нових підприємств за кордоном, модернізацію діючих, створення спільних підприємств, тощо
б) капіталовкладення в іноземні підприємства, які забезпечують контроль над об’єктом розміщення капіталу і відповідний доход
в) капіталовкладення в іноземні підприємства, які забезпечують доход від діяльності об’єкту розміщення капіталу;
г) капіталовкладення з метою географічного розширення діяльності.
5. Характерною рисою ІІІ етапу міжнародної міграції є:
a) зростання внутрішньоконтинентальної міграції, зокрема, в Європі та Африці.
б) зростання масштабів нагромадження капіталу
в) промислова революція, яка здійснилась у Європі в останній третині XVIII середині XIX ст.
г) скорочення масштабів міжнародної трудової міграції.
6. Мета створення Європейського економічного співтовариства:
a) сприяти економічному зближенню між країнами, які увійшли до нього, шляхом створення єдиного ринку
б) забезпечення постійного і збалансованого розвитку економік країн-учасниць, підвищення рівня життя населення шляхом забезпечення свободи переміщення капіталів, товарів і робочої сили
в) Поступове злиття національних економік;
г) підвищення ролі Європейського Співробітництва на міжнародній арені шляхом проведення єдиної зовнішньої політики і політики безпеки.
7. Валютний курс як економічна категорія являє собою:
a) здатність валюти вільно обмінюватися на іншу валюту
б) відносний паритет купівельної спроможності двох валют;
в) взаємообмін двох валют за допомогою третьої валюти;
г) ціну грошової одиниці однієї країни, виражену в грошовій одиниці іншої країни

8. У структурі поточного рахунку платіжного балансу країни виділяються такі основні компоненти:
a) товари, послуги, доходи та поточні трансферти;
б) грошові трансферти урядам на фінансування витрат, гуманітарна допомога, регулярні внески міжнародним організаціям;
в) капітальні трансферти і придбання / продаж нематеріальних нефінансових активів;
г) товари та послуги.
9. За даними офіційного сайту Державної служби статистики України було розраховано міру залежності України від міжнародної торгівлі в 2011 році, яка склала 45,9%. Відповідно до цього показника, Україна відноситься до:
а) високо залежних країн;
б) середньо залежних країн;
в) низько залежних країн;
г) до країн, що не залежать від міжнародної торгівлі.
10. Мета цих компаній, більшість яких існує на папері, тобто фіктивно, полягає в “перекиданні” коштів чи цінних паперів з країни в країну, причому часто все це супроводжується створенням ілюзії, начебто відбувається при цьому зміна власників грошових сум чи цінних паперів:
a) офшорна компанія;
б) ротаційна компанія;
в) довірчій фонд;
г) холдингова компанія.
11.Який вид ліцензії передбачає монопольне право ліцензіата використовувати технологію і відмову ліцензіара від самостійного використання запатентованих винаходів чи «ноу-хау» і їхнього продажу на визначеній території?
а) проста ліцензія;
б) виключна ліцензія;
в) повна ліцензія;
г) відкрита ліцензія.
12.Якщо індекс умов торгівлі Т > 1, то це означає, що:
ціни експорту й імпорту однаковий і умови торгівлі залишились незмінними;
на кожну одиницю експортованого товару можна придбати більше імпортних товарів та умови торгівлі поліпшились;
на кожну одиницю експортованого товару можна придбати усе менше імпортних товарів та умови торгівлі погіршились;
об’єм експорту або імпорту близький до 0.
13.До основних форм міжнародного поділу праці відносяться такі:
a) міжнародна спеціалізація, інтернаціоналізація науково-технічних досліджень;
б) поділ праці всередині країни, поділ праці між країнами та регіонами світу.
в) міжнародна спеціалізація, інтернаціоналізація науково-технічних досліджень, міжнародна кооперація;
г) міжнародна спеціалізація, міжнародна кооперація.
14. Основну роль в міжнародній торгівлі послугами відіграють:
a) туризм, транспортні послуги
б) транспортні послуги, комунікаційні послуги
в) банківські послуги, страхові послуги.
г) медичні та освітні послуги, туризм.
15. Характерною рисою «мокрого лізингу» є:
a) фірма-виробник устаткування продає його лізинговій компанії, котра здає його в оренду фірмі-споживачу.
б) широке коло додаткових послуг лізингодавця лізингоотримувачу (ремонт, страхування, поставку пального, інколи управління виробництвом);
в) обслуговування й утримання устаткування в робочому стані покладається на лізингоотримувача;
г) власник устаткування продає його лізинговій компанії, а потім бере його в оренду.
16. Головною метою СОТ є:
a) фінансова допомога країнам, що розвиваються;
б) погашення дефіциту платіжного балансу шляхом надання кредитів;
в) лібералізація міжнародної торгівлі;
г) розробка та прийняття конвенцій з міжнародного торговельного права.
17. Багатостороння агенція з гарантії інвестицій була створена з метою:
a) залучити потенційних інвесторів до країн, що розвиваються, убезпечити їх від некомерційних ризиків і таким чином стимулювати туди потоки інвестицій;
б) сприяти притоку іноземних капіталів шляхом створення умов для примирення й урегулювання спорів між урядами й іноземними інвесторами;
в) забезпечити рівномірність відносин у сфері міжнародного інвестування між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються;
г) зменшити залежність країн, що розвиваються, від іноземного капіталу.
18. Курс гривні до долару США зросте, якщо:
а) поліпшиться торговий баланс України зі США;
б) зменшаться американські інвестиції в українську економіку;
в) збільшаться темпи інфляції в Україні;
г) знизяться ціни національних цінних паперів.
19. Яку угоду можна назвати формою прямих іноземних інвестицій?
а) переказ заробітчанином заробітної платні з Італії до України;
б) здійснення Національним банком України валютних інтервенцій;
в) купівля італійським ТНБ «Юнікредіт груп» українського банку «Укрсоцбанк»;
г) перевезення українськими туристами готівкової валюти через кордон.
20. Система «золотого стандарту» в якості кінцевого засобу розрахунку використовує:
а) золото та резервні валюти;
б) колективні валюти;
в) євровалюту;
г) золото.
21. Який вид ліцензії передбачає те, що за ліцензіаром залишається право самостійно використовувати об'єкт ліцензії, а також надавати ліцензії на дану технологію й іншим ліцензіатам на даній території?
а) проста ліцензія;
б) виключна ліцензія;
в) повна ліцензія;
г) відкрита ліцензія.
22.Якщо індекс умов торгівлі Т < 1, то це означає, що:
ціни експорту й імпорту однаковий і умови торгівлі залишились незмінними;
на кожну одиницю експортованого товару можна придбати більше імпортних товарів та умови торгівлі поліпшились;
на кожну одиницю експортованого товару можна придбати усе менше імпортних товарів та умови торгівлі погіршились;
об’єм експорту або імпорту близький до 0.
23.Міжнародна мікроекономіка - це розділ міжнародної економіки, який займається вивченням:
а) особливостей взаємодії національних економік та світового господарства в цілому, особливостей їх функціонування та регулювання в умовах глобалізації фінансових ринків.
б)міждержавного руху товарів та факторів їх виробництва, тобто вивченням поведінки ринку окремого товару та його основних характеристик.
в)відносин, які складаються між господарюючими суб'єктами у сферах міжнародної торгівлі, міжнародного руху чинників виробництва, у міжнародній валютно-фінансовій сфері як самостійного явища економіки сучасних світогосподарських зв'язків, котрій притаманні розвинуті механізми моніторингу і регулювання.
г)розвитку та функціонування світогосподарських зв'язків як особливої, цілісної, органічної системи.
24. При ввозі на територію країни товарів, при виробництві чи експорті яких застосовувалися експортні субсидії, використовується такий вид митного тарифу:
a) антидемпінговий тариф;
б) вартісний тариф;
в) компенсаційний тариф;
г) специфічний тариф.
25. Принцип «найбільшого сприяння», що є провідним у політиці ГАТТ/СОТ означає:
a) скорочення митних тарифів у торгівлі між країнами;
б) тарифи мають знижуватися та забороняється їх подальше підвищення;
в) надання країні-партнеру з торгівлі в межах СОТ таких самих пільг, які надані будь-якій іншій країні;
г) надання країні-партнеру з торгівлі валютних пільг.
26. Символ (малюнок, графічне зображення, сполучення букв і т.п.) певної організації, який використовується для індивідуалізації виробника товару і який не може бути використаний іншими організаціями без офіційного дозволу власника – це:
а) патент;
б) ліцензія;
в) товарний знак;
г) копірайт.
27.Мита виконують наступні функції:
контролююча та балансуючу;
аналізуючу та прогнозуючу;
фіскальну, протекціоністську та балансувальну;
інформаційну, оборонну, стабілізуючу.
28. Міжнародна макроекономіка - це розділ міжнародної економіки, який займається вивченням:
a) розвитку та функціонування світогосподарських зв'язків як особливої, цілісної, органічної системи.
б) особливостей взаємодії національних економік та світового господарства в цілому, особливостей їх функціонування та регулювання в умовах глобалізації фінансових ринків.
в) міждержавного руху товарів та факторів їх виробництва, тобто вивченням поведінки ринку окремого товару та його основних характеристик.
г) відносин, які складаються між господарюючими суб'єктами у сферах міжнародної торгівлі, міжнародного руху чинників виробництва, у міжнародній валютно-фінансовій сфері як самостійного явища економіки сучасних світогосподарських зв'язків, котрій притаманні розвинуті механізми моніторингу і регулювання.
29. До групи Світового банку належать такі фінансові установи:
a) МБРР, МФК, МАР, БАГІ, БМР
б) МБРР, МФК, МАР, БАГІ, МВФ
в) МБРР, МФК, МАР
г) МБРР, МФК, МАР, БАГІ, МЦУІС

30. У платіжному балансі по статтям дебету відображаються:
а) операції імпортного типу;
б) операції експортного типу;
в) пропозиція іноземної валюти;
г) експорт товарів та послуг.
31. Яку з перерахованих ситуацій можна назвати формою тимчасової міжнародної міграції робочої сили?
а) переїзд на постійне місце проживання робітника з України до Німеччини;
б) стажирування росіянина в США;
в) виїзд на заробітки із західних областей України до Одеси;
г) щоденний виїзд та повернення робітників із західних областей України до приграничних територій Польщі.
32. Ексклюзивне право автора літературного, аудіо-або відеотвору на показ і відтворення своєї роботи – це:
а) патент;
б) ліцензія;
в) «ноу-хау»;
г) копірайт.
33.Тимчасове навмисне зниження експортних цін з метою витиснення конкурентів з ринку і наступного встановлення монопольних цін називається:
спорадичним демпінгом;
хижацьким (навмисним) демпінгом;
постійним демпінгом;
зворотнім демпінгом.
34.Предметом «Міжнародної економіки» як самостійної дисципліни є:
відносини, що складаються внаслідок міждержавного руху товарів та факторів їх виробництва.
б) відносини, які складаються між господарюючими суб'єктами у сферах міжнародної торгівлі, міжнародного руху чинників виробництва, у міжнародній валютно-фінансовій сфері як самостійного явища економіки сучасних світогосподарських зв'язків, котрій притаманні розвинуті механізми моніторингу і регулювання.
в) вивчення проблем щодо валютного курсу та механізму його утворення, стану платіжного балансу, котрі визначають місце національних економік у світогосподарських зв'язках.
г) відносини, що складаються між країнами внаслідок розвитку та функціонування світогосподарських зв'язків як особливої, цілісної, органічної системи.
35. За даними офіційного сайта Державної служби статистики України було розраховано міру залежності України від міжнародної торгівлі у 2010 році, яка склала 47,1%. Відповідно до цього показника, Україна належить до країн з:
a) високим ступенем залежності від міжнародної торгівлі;
б) середнім ступенем залежності від міжнародної торгівлі;
в) низьким ступенем залежності від міжнародної торгівлі;
г) нормальним ступенем залежності від міжнародної торгівлі.
36.Дозвіл, що видається власником технології, захищеної або незахищеної патентом, зацікавленій стороні на використання цієї технології протягом певного часу й за певну плату – це:
а) патент;
б) ліцензія;
в) «ноу-хау»;
г) копірайт.

37.В неокласичній теорії економічну природу міжнародної трудової міграції пов’язують з:
перенаселенням;
безробіттям;
масштабами, темпами та структурою накопичення капіталу;
продуктивністю праці.
38. До кількісних інструментів торговельної політики належать:
a) торгові угоди, технічні бар’єри, правові режими;
б) технічні бар’єри, податки і збори, державні закупки, вимоги про вміст місцевих компонентів;
в) субсидії, демпінг, експортне кредитування;
г) квотування, ліцензування, «добровільне обмеження експорту».
39. Мета створення Європейських співтовариств:
a) створення єдиної Європи шляхом поступового злиття національних економік і розвиток спільних інститутів
б) забезпечення постійного і збалансованого розвитку економік країн-учасниць, підвищення рівня життя населення шляхом забезпечення свободи переміщення капіталів, товарів і робочої сили
в) поступове злиття національних економік;
г) підвищення ролі Європейського Співробітництва на міжнародній арені шляхом проведення єдиної зовнішньої політики і політики безпеки.
40. Рахунок операцій з капіталом, що міститься в платіжному балансі країни, відображає:
a) товари, послуги, доходи та поточні трансферти;
б) грошові трансферти урядам на фінансування витрат, гуманітарна допомога, регулярні внески міжнародним організаціям;
в) капітальні трансферти і придбання / продаж нематеріальних нефінансових активів;
г) товари та послуги.
41. Свідоцтво, що видається відповідним державним закладом винахіднику, що засвідчує його монопольне право на використання цього винаходу – це:
а) патент;
б) ліцензія;
в) «ноу-хау»;
г) копірайт.
42.І етап міжнародної міграції пов'язаний з:
світовою економічною кризою 1929-1933 рр.;
промисловою революцією в Європі;
замкнуто-тоталітарним характером розвитку СРСР;
припиненням дії Варшавського договору.
43.До прихованих методів торгової політики належать:
a) торгові угоди, технічні бар’єри, правові режими;
б) технічні бар’єри, податки і збори, державні закупки, вимоги про вміст місцевих компонентів;
в) субсидії, демпінг, експортне кредитування;
г) квотування, ліцензування, «добровільне обмеження експорту».
44. Конвертованість валюти - це:
a) здатність резидентів вільно без обмежень обмінювати національну валюту на іноземну і використовувати іноземну валюту в угодах з реальними і фінансовими активами
б) кількість однієї валюти, необхідна для придбання одиниці іншої валюти;
в) здатність нерезидентів вільно без обмежень обмінювати національну валюту на іноземну і використовувати іноземну валюту в угодах з реальними і фінансовими активами
г) здатність резидентів та нерезидентів вільно обмінювати національну валюту на іноземну і використовувати іноземну валюту в угодах з реальними і фінансовими активами
45. Борговий інвестиційний цінний папір, який засвідчує внесення її тримачем грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому в передбачений у ній строк номінальну вартість зі сплатою фіксованого відсотка від номінальної вартості цінного паперу – це:
а) облігація;
б) акція;
в) варрант;
г) вексель.
46. Який тип економічного розвитку найбільш притаманний найменш розвинутим країнам?
а) аграрний;
б) індустріальний;
в) постіндустріальний;
г) аграрно-індустріальний
47. Банківська операція, за допомогою якої банк, за дорученням свого клієнта, отримує на підставі розрахункових документів належні йому (клієнту) кошти від підприємств за відвантажені товаро-матеріальні цінності або надані послуги і зараховує ці кошти на його рахунок у банку – це:
а) відкличний акредитив;
б) перевідний акредитив;
в) безвідкличний акредитив;
г) інкасо.
48.До якого шляху передачі технологій відноситься обмін делегаціями?
а) комерційний;
б) некомерційний;
в) матеріальний;
г) нематеріальний.
49. Який тип валютного котирування використовується при вираженні одиниці іноземної валюти в одиницях національної валюти?
а) прямий;
б) зворотній;
в) кросс-курс;
г) трьохсторонній арбітраж.
50.ІІ етап міжнародної міграції пов'язаний з:
нерівномірністю масштабів нагромадження капіталу в рамках світового господарства;
промисловою революцією;
припиненням дії Варшавського договору.
«картопляним голодом» в Ірландії.
51. До фінансових інструментів торгової політики належать:
a) торгові угоди, технічні бар’єри, правові режими;
б) технічні бар’єри, податки і збори, державні закупки, вимоги про вміст місцевих компонентів;
в) субсидії, демпінг, експортне кредитування;
г) квотування, ліцензування, «добровільне обмеження експорту».
52. Міжнародна міграція робочої сили:
a) переміщення населення із одних держав в інші, викликана причинами економічного та іншого характеру
б) переміщення працездатного населення із одних держав в інші строком більше ніж на рік, викликане причинами економічного та іншого характеру
в) переміщення працездатного населення за кордон;
г) виїзд населення держави за кордон, викликаний причинами соціального характеру
53. Рахунок операцій з капіталом, що міститься в платіжному балансі країни, відображає:
a) товари, послуги, доходи та поточні трансферти;
б) грошові трансферти урядам на фінансування витрат, гуманітарна допомога, регулярні внески міжнародним організаціям;
в) капітальні трансферти і придбання / продаж нематеріальних нефінансових активів;
г) товари та послуги.
54.В якості економічної причини міжнародної міграції робочої сили виділяють:
а) незадоволеність заробітною платнею;
б) причини, пов'язані з масштабами, темпами та структурою накопичення капіталу;
в) нестача робочих місць;
г) незадоволеність умовами праці.
55. Який тип валютного котирування використовується при вираженні одиниці національної валюти в одиницях іноземної валюти?
а) прямий;
б) зворотній;
в) кросс-курс;
г) трьохсторонній арбітраж.
56.ІІІ етап міжнародної міграції пов'язаний з:
промисловою революцією;
світовою економічною кризою та замкнуто-тоталітарним характером розвитку СРСР;
нерівномірністю масштабів нагромадження капіталу в рамках світового господарства.
припиненням дії Варшавського договору.
57. Антидемпінгові мита це:
a) мита, які накладаються на імпорт товарів, при виробництві яких використовувалися субсидії;
б) мита, які застосовуються у випадку ввезення на території країни товарів за ціною, нижчою від собівартості або ціни внутрішнього ринку;
в) мита, які застосовуються до товарів, при виробництві яких використовувались експортні кредити;
г) мита, які застосовуються у випадку ввезення товарів із спеціальних митних зон.
58. Жорсткий валютний контроль передбачає:
a) постійну фіксацію валютного курсу;
б) обов’язків продаж валютної виручки підприємствами за офіційно встановленим курсом Центральному банку країни;
в) умови, за яких країна має можливість фінансувати дефіцит свого, платіжного балансу, залишаючи валютний курс незмінним, за рахунок валютних резервів і грошових зобов'язань по відношенню до інших країн;
г) обмеження імпорту товарів і послуг, вивозу капіталу за кордон, закордонного туризму і т. ін.
59. Ринок, на якому здійснюються операції поточного, негайного (або касового) обміну валютами між двома країнами – це:
a) форвардний ринок;
б) ринок спот;
в) ринок валютних опціонів;
г) форвардний валютний ринок.
60. Характерною рисою “чистого лізингу” є:
a) фірма-виробник устаткування продає його лізинговій компанії, котра здає його в оренду фірмі-споживачу.
б) широке коло додаткових послуг лізингодавця лізингоотримувачу (ремонт, страхування, поставку пального, інколи управління виробництвом);
в) обслуговування й утримання устаткування в робочому стані покладається на лізингоотримувача;
г) власник устаткування продає його лізинговій компанії, а потім бере його в оренду.
61.Головним мотивом для здійснення міжнародного портфельного інвестування є:
а) отримання за кордоном більш високих доходів;
б) можливість контролювати об’єкт інвестування;
в) можливість здійснення технологічного трансферту;
г) доступ до дешевої робочої сили та сировини.
62.ІV етап міжнародної міграції пов'язаний з:
промисловою революцією;
світовою економічною кризою 1929-1933 рр.;
НТР, процесами інтернаціоналізації та інтеграції;
нерівномірністю масштабів нагромадження капіталу в рамках світового господарства.
63. Специфічні митні тарифи це:
a) мита, які стягуються з певних товарів державного споживання;
б) мита, які нараховуються у встановленому розмірі на фізичну одиницю продукції;
в) мита, які встановлюються на імпорт продукції спеціальними органами влади;
г) мита, які нараховуються у встановленому розмірі на одиницю вартості продукції.
64. До основного недоліку теорії абсолютних переваг А. Сміта відноситься:
а) праця є єдиним чинником виробництва;
б) теорія не розглядає ситуацію, у якій країна має абсолютну перевагу за усіма видами товарів;
в) у міжнародній торгівлі приймають участь дві країни, які торгують між собою двома товарами;
г) повна зайнятість.
65. За джерелом походження капітал поділяється на:
а) прямі та портфельні інвестиції;
б) підприємницький та позичковий капітал;
в) офіційний та приватний капітал;
г) короткостроковий та довгостроковий капітал.
66. Регіональне інтеграційне угрупування має наступні риси: усунуто обмеження в торгівлі деякими товарами та послугами. Визначте рівень економічної інтеграції цього угрупування.
а) зона преференційної торгівлі;
б) зона вільної торгівлі;
в) митний союз;
г) спільний ринок.
67. Головною метою Світової організації інтелектуальної власності є:
а) сприяння напрямку прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, страхування від політичних ризиків та надання гарантій приватним інвесторам, а також надання консультаційних та інформаційних послуг;
б) забезпечення правових можливостей для примирення сторін і для арбітражних процедур у міжнародних інвестиційних спорах;
в) сприяння охороні інтелектуальної власності у всьому світі шляхом співпраці держав й у відповідних випадках у взаємодії з будь-якою іншою міжнародною організацією;
г) видача європейських патентів.
68.Який вид митного тарифу використовується, якщо на територію країни ввозиться товар, при виробництві чи експорті якого використовувалися експортні субсидії?
а) специфічний тариф;
б) адвалорний тариф;
в) компенсаційний тариф;
г) антидемпінговий тариф.
69.Заходами держави, направленими на зняття негативних наслідків еміграції робочої сили є:
заборона еміграції;
введення податку на «відплив кращих голів»;
створення державою високоприбуткових галузей;
всі відповіді вірні;
70.Сукупність економічних відносин різних країн з приводу передавання науково-технічних досягнень називається:
технологічним трансфертом;
міжнародним технологічним обміном;
міжнародною технічною допомогою;
міжнародною ліцензійною торгівлею.
71.Регіональне інтеграційне угрупування має наступні риси: усунуто обмеження в торгівлі всіма товарами та послугами, створено єдиний тариф по відношенню до третьїх країн. Визначте рівень економічної інтеграції цього угрупування.
а) зона преференційної торгівлі;
б) зона вільної торгівлі;
в) митний союз;
г) спільний ринок.
72. Тарифна ескалація це:
a) збільшення рівня середньозваженого імпортного тарифу в міру поглиблення міжнародної торгівлі країни;
б) збільшення рівня митного оподаткування товарів в міру зростання ступеня їх обробки;
в) перелік податкових ставок, які розташовані в порядку збільшення;
г) постійне взаємне збільшення ставок митних тарифів двох країн, які почали торгову війну.
73. У хронологічній послідовності розрізняють такі етапи розвитку світової валютної системи:
a) Паризька система, Генуезька система, Бреттон-Вудська система, Ямайська система
б) Генуезька система, Бреттон-Вудська система, Ямайська система, Паризька система
в) Паризька система, Бреттон-Вудська система, Ямайська система, Генуезька система;
г) Генуезька система, Паризька система, Бреттон-Вудська система, Ямайська система.
74. Головна привабливість ринку євровалют полягає у такому:
a) можливість здійснювати необмежену кількість операцій з євро;
б) операції на цьому ринку відбуваються в офшорних центрах;
в) такий ринок відрізняється стабільністю та прогнозованістю;
г) відсутність державного регулювання.
75.Товар, що перетинає митний кордон України, обкладається митом у розмірі 100 грн. за 100 кг товару. Який вид митного тарифу використовується?
а) специфічний тариф;
б) адвалорний тариф;
в) компенсаційний тариф;
г) антидемпінговий тариф.
76.Яку з перерахованих ситуацій можна назвати маятниковою формою міжнародної міграції робочої сили?
а) переїзд на постійне місце проживання робітника з України до Франції;
б) стажирування росіянина в Німеччині;
в) виїзд на заробітки із західних областей України до Києву;
г) щоденний виїзд та повернення робітників із західних областей України до приграничних територій Польщі.
77.Запатентований винахід чи технологічний процес, технологічні знання і досвід, ноу-хау;промислові зразки, товарний знак виступають об’єктами:
ліцензійних угод;
лізингових угод;
клірингових угод;
кредитних угод.
75.Народногосподарський комплекс країни, що характеризується галузевою і територіальною структурою, системою управління та певними соціально-економічними відносинами – це:
економічний потенціал країни;
національна економіка;
продуктивні сили країни;
регіональна економіка.
76. Кількісне обмеження експорту, засноване на зобов'язанні одного з торгових партнерів обмежити (чи не розширювати) обсяг експорту, прийнятому в рамках міжурядової угоди про встановлення квот на експорт товару – це:
a) квотування;
б) ліцензування;
в) «добровільне обмеження експорту»;
г) технічний експортний бар’єр.
77. Перевагою гнучких валютних курсів є те, що вони:
a) автоматично коригуються, у спекулянтів не має можливості отримувати прибуток за рахунок центрального банку; у центральному банку не має потреби здійснювати валютні інтервенції;
б) забезпечують компаніям надійну основу для планування та ціноутворення; позитивно впливають на недостатньо розвинуті фінансові ринки і фінансові інструменти;
в) не потребують розробки урядових програм та вироблення зкоординованої валютної політики;
г) дозволяють експортерам та імпортерам вільно вибирати ринки збуту та закупівлі.
78. За економічною природою цінні папери розділяються на:
а) пайові папери, боргові папери і похідні фінансові інструменти;
б) фондові та комерційні цінні папери;
в) іменні цінні папери, на пред'явника та перевідні;
г) високоякісні (з високою ймовірністю повернення капіталу й отримання доходу) і ординарні (з більш низькою ймовірністю).
79. На якій валютній конференції уперше були введені плаваючі валютні курси?
а) Паризькій;
б) Генуезькій;
в) Бреттон-Вудській;
г) Ямайській.
80. Як впливе від’ємне сальдо рахунку поточних операцій на курс національної валюти?
а) валютний курс матиме тенденцію до зниження;
б) валютний курс матиме тенденцію до підвищення;
в) валютний курс не зміниться;
г) немає жодної вірної відповіді.
81.До якого засобу надання послуги відноситься відкриття італійським банком «Юнікредіт Груп» свого філіалу в м. Одеса (Україна)?
а) комерційна присутність;
б) трансгранична поставка;
в) споживання за кордоном;
г) присутність фізичних осіб.
82.Регіональне інтеграційне угрупування має наступні риси: усунуто обмеження в торгівлі всіма товарами та послугами, не відпрацьовано єдиної торговельної політики щодо третьїх країн. Визначте рівень економічної інтеграції цього угрупування.
а) зона преференційної торгівлі;
б) зона вільної торгівлі;
в) митний союз;
г) спільний ринок.
83.Класифікація ООН виокремлює наступні групи країн:
економічно розвинуті країни, країни, що розвиваються (НІК та найменш розвинуті), країни з транзитивною економікою, соціалістичні країни;
високорозвинуті країни, країни вище середнього рівня розвитку, країни нижче середнього рівня розвитку, бідні країни;
країни з закритою економікою та країни з відкритою економікою;
розвинуті країни, країни розвинутого соціалізму та країни третього світу.
84. До найбільших виробників нафти і нафтопродуктів відносяться:
a) Саудівська Аравія, США, Ірак, Мексика, Росія, Китай;
б) Австралія, США, Китай, Колумбія, Індонезія, країни СНД;
в) Японія, США, Німеччина, Італія, Бельгія, Франція, Нідерланди, Великобританія;
г) Ірак, Росія, Китай, США, Японія, Іран.
85. Під міжнародними розрахунками розуміють:
а) систему організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин, суб’єктами яких є банки та експортери;
б) систему організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин, суб’єктами яких є банки, експортери та імпортери;
в) систему організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин, суб’єктами яких є банки та імпортери;
г) систему організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин, суб’єктами яких є банки, фінансові посередники та експортери.

86. Реструктуризація боргу – це:
а) перенесення платежів та скорочення загальної суми боргу, спрямовані на підтримання платоспроможності боржників у середньо- та довгостроковій перспективі;
б) заходи, які вживаються за згодою боржників та кредиторів, які спрямовані на підтриманні платоспроможності боржників у середньо- та довгостроковій перспективі;
в) обмін боргів на облігації боржників або надання нових кредитів із цільовим призначенням сплати минулих боргів;
г) процес трансформації боргів у цінні папери.
87.До якого засобу надання послуги відноситься туризм?
а) комерційна присутність;
б) трансгранична поставка;
в) споживання за кордоном;
г) присутність фізичних осіб.
89.Регіональне інтеграційне угрупування має наступні риси: усунуто обмеження в торгівлі деякими товарами та послугами. Визначте рівень економічної інтеграції цього угрупування.
а) зона преференційної торгівлі;
б) зона вільної торгівлі;
в) митний союз;
г) спільний ринок.
90. Послуги на міжнародному рівні надаються із застосуванням таких способів:
a) транскордонне постачання, споживання за кордоном, комерційна присутність, присутність фізичних осіб;
б) ринковий та неринковий способи надання послуг;
в) діловий та особистий способи надання послуг;
г) односторонній та багатосторонній способи надання послуг.
91. Формування світового ринку праці, що відбулось на першому етапі розвитку міжнародної міграції робочої сили, сприяло:
a) економічному розвитку в країнах імміграції, колонізації малозаселених районів і втягуванню в систему світового господарства нових країн;
б) зростанню внутрішньоконтинентальної міграції, зокрема, в Європі та Африці;
в) зростанню попиту збоку сучасного виробництва на висококваліфіковані кадри, виникнення нового виду трудової міграції, який отримав назву "відплив умів";
г) посиленню державного і міжнародного регулювання трудової міграції.
92. За даними статистичного комітету Німеччини було розраховано міру залежності країни від міжнародної торгівлі, яка склала 24%. За цим показником Німеччина відноситься до:
а) високозалежних країн;
б) середньозалежних країн;
в) низькозалежних країн;
г) країн, які не залежать від міжнародної торгівлі.
93. За засобом виготовлення товари розподіляються на:
а) товари споживчого попиту та товари виробничого призначення;
б) ринкові товари та неринкові товари;
в) стандартні товари та унікальні товари;
г) товари короткострокового та довгострокового призначення.
94.Товар, що перетинає митний кордон України, обкладається митом у розмірі 23% від митної вартості товару. Який вид митного тарифу використовується?
а) специфічний тариф;
б) адвалорний тариф;
в) компенсаційний тариф;
г) антидемпінговий тариф.
95.Регіональне інтеграційне угрупування має наступні риси: усунуто обмеження в торгівлі всіма товарами та послугами, русі капіталу та робочої сили. Визначте рівень економічної інтеграції цього угрупування.
а) зона преференційної торгівлі;
б) зона вільної торгівлі;
в) митний союз;
г) спільний ринок.
96. Міжнародний рух чинників виробництва залучає:
a) міжнародний рух капіталу; міжнародну міграцію робочої сили; міжнародну передачу технологій;
б) міжнародну міграцію капіталу, міжнародну міграцію трудових ресурсів;
в) міжнародний рух товарів та послуг, міжнародний рух прямих та портфельних інвестицій;
г) міжнародний рух товарів та послуг, міжнародний рух капіталу; міжнародну міграцію робочої сили.
97. Основними країнами виходу мігрантів є:
a) Китай; Мексика; Індія; Філіппіни, Індонезія.
б) Китай, В’єтнам, Російська Федерація, Індія;
в) Китай, В’єтнам, Російська Федерація, Філіппіни;
г) Китай, Таїланд, Російська Федерація, Індія
98. Яка форма протекціоністської торговельної політики передбачує захист внутрішнього ринку від конкретних товарів з певних країн?
а) селективний протекціонізм;
б) галузевий протекціонізм;
в) прихований протекціонізм;
г) колективний протекціонізм.
99. До основного недоліку теорії порівняльних переваг Д.Рікардо відноситься:
а) наявність абсолютної переваги в національному виробництві того чи іншого товару не є необхідною умовою для розвитку міжнародної торгівлі;
б) підставою для виникнення і розвитку МТ може служити виключно різниця у відносних витратах виробництва цих товарів, незалежно від абсолютної величини цих витрат;
в) теорія не в змозі пояснити торгівлю між майже однаковими країнами, жодна з яких не має відносної переваги перед іншою;
г) у міжнародній торгівлі приймають участь дві країни, які торгують між собою двома товарами.
100.Сутність теорії співвідношення чинників виробництва полягає в тому що:
а) кожна країна експортує ті фактороінтенсівні товари, для виробництва яких вона має відносно надлишкові чинники виробництва, і імпортує ті товари, для виробництва яких вона відчуває відносний недолік чинників виробництва;
б) підставою для виникнення і розвитку МТ може служити виключно різниця у відносних витратах виробництва цих товарів, незалежно від абсолютної величини цих витрат;
в) в країнах, які мають ємний внутрішній ринок, повинні розміщуватися такі виробництва, які забезпечують зростання економічного ефекту при збільшенні масштабів виробництва;
г) міжнародна торгівля обумовлена технологічним розривом між країнами: країна, що вийшла уперед, експортує товари, насичені новими технологіями, а решта країн - лише звичайні товари.

101.У країну ввозиться 100 т певного товару, який обкладається податком у розмірі 35 грн. з кожної тонни. Який вид митного тарифу використовується?
а) антидемпінговий тариф;
б) компенсаційний тариф;
в) вартісний тариф;
г) специфічний тариф.
102.Процес зближення національних економік, шляхом утворення єдиного економічного простору для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через національні кордони називається:
фінансовою інтеграцією;
економічною інтеграцією;
інтернаціоналізацією;
регіоналізацією.
103. До принципів технологічного трансферу відносять:
a) корисність відповідної технології.Сприятливі соціальні й економічні умови, що забезпечують її передавання.Готовність і здатність приймаючої сторони використати і пристосувати технологію;
б) безризиковість вкладання капіталу, сприятливий інвестиційний клімат;
в) сприятливі податкові умови, наявність висококваліфікованих кадрів в приймаючій країні;
г) маркетингові чинники, торговельні обмеження, вартісні чинники, інвестиційний клімат.
104. Україна є учасницею таких інтеграційних угруповань у Східній Європі:
a) Співдружність Незалежних Держав, Організація Чорноморського економічного співробітництва, Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю;
б) ГУАМ, Співдружність Незалежних Держав, Організація Чорноморського економічного співробітництва,
в) Організація Чорноморського економічного співробітництва, Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю, ГУАМ;
г) Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю, Співдружність Незалежних Держав, ГУАМ.
105.Яка з перелічених міжнародних організації має за мету уніфікацію права з міжнародної торгівлі?
а) СОТ;
б) ЮНКТАД;
в) МТЦ;
г) ЮНСІТРАЛ.
106. Портфельні інвестиції – це:
a) всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти інвестування іноземними інвесторами підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;
б) капіталовкладення у закордонні підприємства, які забезпечують контроль над цими підприємствами;
в) вкладення капіталу в іноземні цінні папери, які не дають інвестору права реального контролю над об’єктом інвестування, а тільки дають йому переважне право на одержання доходу;
г) інвестиції в урядові облігаційї.
107. Дозвіл, що видається державними органами на експорт або імпорт товару у встановлених кількостях за визначений проміжок часу – це:
а) квота;
б) митний тариф;
в) експортна субсидія;
г) ліцензія.
108.Якими рисами характеризується митний союз?
а) усунення внутрішніх тарифів;
б) спільний зовнішній тариф, усунення внутрішніх тарифів;
в) вільний рух капіталів та робочої сили; усунення внутрішніх тарифів; спільний зовнішній тариф;
г) гармонізація економічної політики; спільний зовнішній тариф; усунення внутрішніх тарифів; вільний рух капіталів та робочої сили.
109. Ембарго це:
a) урядова заборона на торгівлю з певною країною або групою країн;
б) добровільна відмова окремих приватних підприємців від підтримання ділової діяльності з підприємцями інших країн;
в) групова змова підприємців певної країни щодо не підтримання контактів з іншими підприємцями всередині країни;
г) групова змова підприємців певної країни щодо не підтримання ділової діяльності з підприємцями інших країн.
110. За видом транспорту міжнародні транспортні послуги класифікуються на:
а) вантажні та пасажирські перевезення;
б) водний, наземний, повітряний, космічний, трубопровідний транспорт;
в) прямий та непрямий транспорт;
г) регулярні та нерегулярні перевезення.
111. Реекспортна операція – це:
а)продаж іноземному покупцеві товару з вивезенням його з країни продавця за кордон;
б)покупка товару в іноземного продавця, ввезення його в країну покупця, а потім перепродаж даного товару (без переробки) за кордон іноземному покупцеві;
в)купівлю товару в іноземного продавця і ввезення його в країну покупця;
г)зворотне ввезення з-за кордону вітчизняного товару, який не піддавався там переробці.
112.За даними статистичного комітету Росії було розраховано міру залежності країни від міжнародної торгівлі, яка склала 52%. За цим показником Росія відносяться до?
а) високозалежних країн;
б) середньозалежних країн;
в) низькозалежних країн;
г) країн, які не залежать від міжнародної торгівлі.
113. Міжнародна торгівля – це:
a) сфера міжнародних економічних відносин і являє собою сукупність зовнішньої торгівлі товарами, послугами, продукцією інтелектуальної праці усіх країн світу.
б) відносини, що складаються між країнами внаслідок розвитку та функціонування світогосподарських зв'язків як особливої, цілісної, органічної системи.
в) вивіз із країни товарів, виготовлених, вирощених чи добутих у країні, а також товарів, раніше завезених через кордон і перероблених на митній території.
г) сферою міжнародного балансу попиту та пропозиції на товари, що експортуються й імпортуються різними країнами.
114. На сучасному етапі основним джерелом прямих зарубіжних інвестицій є:
a) уряди країн світу;
б) транснаціональні корпорації;
в) міжнародні комерційні банки;
г) міжнародні міжурядові організації.
115. Різновид іноземних інвестицій, призначених для виробництва і забезпечення контролю над діяльністю підприємств завдяки володінню контрольним пакетом акцій – це:
а) прямі іноземні інвестиції;
б) портфельні інвестиції;
в) кошти державного бюджету або міжнародних організацій (МВФ, Світовий банк тощо), які переміщуються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням урядів чи міжурядових організацій;
г) кошти приватних фірм, банків та інших недержавних організацій, які надаються у вигляді інвестицій, торгових кредитів, міжбанківського кредитування.
116. За якою угодою відбулося створення Європейське об’єднання вугілля та сталі?
а) Амстердамська угода;
б) Шенгенська угода;
в) Паризька угода;
г) Римська угода.
117.Який тип економічного розвитку найбільш притаманний розвинутим країнам?
а) аграрний;
б) індустріальний;
в) постіндустріальний;
г) аграрно-індустріальний.
118.До чинників, що призводять до випереджання зростання міжнародних торговельних потоків у порівнянні з темпами зростання світового обсягу виробництва відносяться такі:
a) поглиблення міжнародного поділу праці, становлення та розвитку нових видів поділу праці, котрі лежать в основі міжнародної економічної інтеграції та внутріфірмового обміну.
б) посилення процесу лібералізації міжнародних відносин, підвищенням попиту на промислові товари.
в) підвищення кількості екпортно-імпортних операцій між філіями ТНК;
г) поглиблення міжнародної кооперації та спеціалізації.
119. Рух позичкового капіталу за національними кордонами держав між суб'єктами міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості та виплати відсотка – це:
a) прямі іноземні інвестиції;
б) міжнародні портфельні інвестиції;
в) міжнародний рух капіталу;
г) міжнародне кредитування та запозичення.
120. В Україні обмінний курс валюти такий: 1 долар США дорівнює 8 гривням. Який це тип валютного котирування?
а) пряме котирування;
б) зворотне котирування;
в) крос-курс;
г) трьохсторонній арбітраж.
121.За даними статистичного комітету США було розраховано міру залежності країни від міжнародної торгівлі, яка склала 8%. За цим показником США відносяться до?
а) високозалежних країн;
б) середньозалежних країн;
в) низькозалежних країн;
г) країн, які не залежать від міжнародної торгівлі.
122.Контракт, що засвідчує право його покупця, але не зобов'язує його купити або продати стандартну суму іноземної валюти на визначених умовах у майбутньому з фіксацією ціни на час укладання такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту – це:
а) форвард;
б) ф’ючерс;
в) опціон;
г) «спот».
123.Міра залежності країн від міжнародної торгівлі визначається наступним чином:
a) відношення половини вартісного обсягу зовнішньоторговельного обігу до валового внутрішнього продукту;
б) відношення суми експорту до вартісного обсягу валового внутрішнього продукту;
в) відношення суми імпорту до валового внутрішнього продукту;
г) відношення суми експорту та імпорту країни до валового внутрішнього продукту.
124. Значення міжнародного кредиту полягає в тому, що:
a) завдяки йому відбувається перерозподіл капіталів між країнами у відповідності з потребами і можливостями більш прибуткового його застосування;
б) зменшується потреба країн, що розвиваються, у прямих іноземних інвестиціях;
в) міжнародні організації мають можливість заробляти відсотки за наданий у використання капітал;
г) зменшується міжнародна міграція робочої сили.
125. Вкажіть варіант відповіді, у якому правильно вказана послідовність етапів міжнародної економічної інтеграції:
a) зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, економічний союз, спільний ринок;
б) митний союз, спільний ринок, зона вільної торгівлі, економічний союз;
в) митний союз, зона вільної торгівлі, зона преференційної торгівлі, спільний ринок, економічний союз;
г) зона преференційної торгівлі, зона вальної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз.
126.До чинників, що зумовлюють необхідність міжнародної торгівлі, належать:
a) виникнення світового ринку; нерівномірність розвитку окремих галузей в різних країнах; тенденція до безмежного розширення розмірів виробництва; прагнення отримати більш високі прибутки у зв'язку з використанням дешевої робочої сили та сировини з країн, що розвиваються.
б) можливість експортувати ті товари, у виробництві яких ширше споживаються ресурси, котрі є у них у порівняно великій кількості; можливість імпортувати такі товари, для виробництва яких потрібно було б витратити багато порівняно обмежених у неї ресурсів;
в) можливість здійснювати експорт товарів і послуг, яка забезпечує вітчизняним виробникам отримання прибутку, збільшення масштабів виробництва з меншими витратами; страхування від змін в доступі до вітчизняних джерел сировини можуть компенсуватись протилежними змінами в імпорті сировини;
г) загострення конкуренції на внутрішніх ринках, поступове вичерпання сировинних ресурсів, прагнення до використання дешевої робочої сили.
127. Вид міжнародного кредиту, що широко використовується у зовнішній торгівлі і надається експортером однієї країни імпортеру іншої країни у вигляді відстрочки платежу – це:
a) виробничий кредит;
б) комерційний кредит;
в) короткостроковий кредит;
г) приватна позика.
128.Адвалорні мита –це:
мита, які вводяться на основі односторонніх рішень органів державної влади країн.
мита, які застосовуються у випадку ввезення на територію країни товарів за ціною нижчою, ніж їх нормальна ціна в країні експорту, якщо такий імпорт завдає шкоду місцевим виробникам подібних товарів або заважає організації і розширенню національного виробництва таких товарів.
мита, які нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів.
мита, ставки яких можуть змінюватись у встановлених органами державної влади випадках.
129.До специфічних рис, які відрізняють міжнародну торгівлю від внутрішньонаціональної, відносяться такі:
a) урядове регулювання міжнародної торгівлі; самостійна національна економічна політика; соціально-культурні відмінності країн; фінансові та комерційні ризики;
б) ризик країни; валютний ризик; транспортний ризик; банківський ризик;
в) ризик неплатежу; ризик невиконання контракту; суверенний ризик;
г) трансфертний ризик; ризик посиленого регулювання з боку уряду; ризик недостатнього знання законодавства, звичаїв та традицій.
130. Акредитив це:
a) це банківська операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта отримує на підставі розрахункових документів, грошових коштів, що належать клієнту, від підприємств, організацій, установ за відвантажені на їх адресу товарно-матеріальні цінності або надані послуги і зараховує ці кошти на його рахунок в банку;
б) розрахунковий або грошовий документ, який являє собою доручення однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально заброньованих коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар або сплатити пред’явникові певну суму грошей;
в) угода про взаємний залік зустрічних вимог і зобов’язань, які виходять з вартісної рівності товарних поставок і наданих послуг;
г) підсумковий залік взаємних вимог і зобов’язань, шляхом віднесення відповідних сум з операціями на дебет або кредит депозитів до запитання.
131. Короткострокове (“стенд-бай”) фінансування МВФ надається:
a) на підтримку економічних реформ в країнах-членах.
б) у зв’язку з надзвичайними обставинами (стихійні лиха, соціальні заворушення).
в) для виправлення короткострокових макроекономічних дисбалансів;
г) країнам, що відчувають труднощі в торговельній та платіжній системах у зв’язку з переходом до ринкової економіки.
132. Яка з перелічених міжнародних організацій має за головну мету підтримання курсу національної валюти шляхом надання фінансової допомоги?
а) Міжнародний валютний фонд;
б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку;
в) Банк міжнародних розрахунків;
г) Паризький клуб.
133.Демпінг – це:
продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від витрат виробництва, для отримання конкурентних переваг в експорті на тому чи іншому ринках.
державна політика захисту внутрішнього рику від іноземної конкуренції за допомогою використання тарифних інструментів торговельної політики.
плата за товар, який перетинає митний кордон.
захід у відповідь на тариф, який застосував торговий партнер.
134.До головних фінансових ризиків в міжнародній торгівлі відносяться такі:
a) валютний та кредитний ризики.
б) валютний та банківський ризики;
в) ризик неплатежу та ризик невиконання контракту;
г) трансфертний та банківський ризики.
135. I етап міжнародної міграції безпосередньо пов'язаний з:
a) зростанням масштабів нагромадження капіталу
б) промисловою революцією, яка здійснилась у Європі в останній третині XVIII середині XIX ст.
в) наслідками світової економічної кризи 1929 1933 рр.
г) зростанням внутрішньоконтинентальної міграції, зокрема, в Європі та Африці
136. Якому рівню економічної інтеграції відповідає Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА)?
а) зона вільної торгівлі;
б) митний союз;
в) спільний ринок;
г) економічний союз.
137. Обмеженість теорії меркантилізму полягає у тому, що:
а) концепція меркантилізму була першою спробою створити теорію міжнародної торгівлі, що прямо погоджувала торгівельні відносини з внутрішньо економічним розвитком країни, її економічним зростанням;
б) уперше описано те, що в сучасній економіці називається платіжним балансом;
в) країна може мати вигоду від торгівлі тільки за рахунок іншої держави, що робить торгівлю грою з нульовим результатом;
г) меркантилісти розробили одну з можливих моделей розвитку міжнародної торгівлі на підставі товарного характеру виробництва.
138. У платіжному балансі по статтям кредиту відображаються?
а) операції імпортного типу;
б) операції експортного типу;
в) пропозиція іноземної валюти;
г) імпорт товарів та послуг.
139.Яка ситуація з курсом національної валюти буде найбільш вигідною для імпортерів?
а) підвищення курсу національної валюти;
б) зниження курсу національної валюти;
в) валютний курс не змінився;
г) немає жодної вірної відповіді.
140.Розподіл торговельних потоків між окремими країнами та їх групами, створеними за територіальною або організаційною ознакою – це:
а) географічна структура міжнародної торгівлі;
б) товарна структура міжнародної торгівлі;
в) територіальна географічна структура міжнародної торгівлі;
г) організаційна географічна структура міжнародної торгівлі.
141. В якості основи меркантилістської політики можна визначити:
a) прагнення максимального нагромадження грошового капіталу за рахунок максимального експорту і мінімального імпорту.
б) здійснення заходів щодо розвитку виробництва на основі кооперації і поділу праці.
в) вироблення товарів з найбільш низькими альтернативними витратами;
г) за умов спеціалізації країн на торгівлі товарами, у виробництві яких вони мають відносні переваги, країни можуть одержати виграш від торгівлі.
142.Яка ситуація з курсом національної валюти буде найбільш вигідною для експортерів?
а) підвищення курсу національної валюти;
б) зниження курсу національної валюти;
в) валютний курс не змінився;
г) немає жодної вірної відповіді.
143. Регіональне інтеграційне угрупування має наступні риси: усунуто обмеження в торгівлі всіма товарами та послугами, створено єдиний тариф по відношенню до третьїх країн. Визначте рівень економічної інтеграції цього угрупування.
а) зона преференційної торгівлі;
б) зона вільної торгівлі;
в) митний союз;
г) спільний ринок.
144.Теорема Хекшера-Оліна:
а) стверджує, що експорт товарів – це експорт факторів виробництва в завуальованій формі;
б) заперечує класичні теорії зовнішньої торгівлі;
в) пояснює зростання внутрішньофірмової торгівлі всередині ТНК;
г) була підтримана і розвинута В. Леонтьєвим.
145.У Великій Британії обмінний курс валюти такий: 1 фунт стерлінгів дорівнює 1,3 долара США. Який це тип валютного котирування?
а) пряме котирування;
б) зворотне котирування;
в) крос-курс;
г) трьохсторонній арбітраж.
146.Якщо індекс умов торгівлі Т = 1, то це означає, що:
a) ціни експорту й імпорту рівні і умови торгівлі залишились незмінними.
б) на кожну одиницю експортованого товару можна придбати більше імпортних товарів.
в) на кожну одиницю експортованого товару можна придбати усе менше імпортних товарів.
г) не змінилась потенціальна спроможність країни імпортувати товари за рахунок виторгу, одержуваного від експорту в цілому.
147.Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:
Томас Мальтус.
Адам Сміт.
Альфред Маршал.
Давід Рікардо.
148. До основних цілей зовнішньоторговельної політики відносяться:
a) зміна обсягу експорту й імпорту; зміна структури зовнішньої торгівлі; забезпечення країни необхідними ресурсами; зміна співвідношення експортних та імпортних цін.
б) збільшення внутрішньої зайнятості; диверсифікація виробництва; захист молодих галузей; захист від демпінгу.
в) встановлення оптимальних умов торгівлі, збільшення зовнішньоторговельного обігу країни;
г) зменшення залежності країни від міжнародної торгівлі, максимальне використання конкурентних переваг.
149.Закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства загалом вивчає:
економіка світового господарства.
міжнародна економіка.
міжнародна макроекономіка.
міжнародна мікроекономіка.
150.Протекціонізм це:
a) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;
б) політика транснаціональних корпорацій щодо захисту своїх дочірніх підприємств;
в) політика асоціацій підприємців країн світу щодо спільних дій на світовому ринку;
г) державна підтримка експорту вітчизняної продукції на зарубіжні ринки.
151.Закономірності міждержавного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва та їх ринкові характеристики вивчає:
економіка світового господарства.
міжнародна економіка.
міжнародна макроекономіка.
міжнародна мікроекономіка.
152.Яке економічне угрупування було створено в 1949 р. за ініціативою соціалістичних країн?
а) Європейське об’єднання вугілля та сталі;
б) Рада економічної взаємодопомоги;
в) Співдружність Незалежних Держав;
г) Організація Чорноморського економічного співробітництва.
153.Селективний протекціонізм:
a) спрямований проти окремих країн чи окремих товарів;
б) захищає певні галузі виробництва;
в) проводиться економічними інтеграційними об'єднаннями країн у відношенні країн, що до них не входять;
г) здійснюється методами внутрішньої економічної політики.
Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 15521137
    Размер файла: 211 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий